Jaarstukken 2020

Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT)

In oktober 2012 is een nieuwe wet in werking getreden: de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. De essentie hiervan is minder toezicht door het rijk, meer toezicht door de provincie en de gemeenteraad op de naleving van wet- en regelgeving.

De verantwoording van de gemeente begint bij de horizontale verantwoording van het college van B en W aan de gemeenteraad. De provincie zal het toezicht zo sober mogelijk houden en maakt jaarlijks een totaaloverzicht van alle gemeenten in de provincie. Als er aanleiding toe bestaat intervenieert de provincie bestuurlijk.

In Zuid Holland is aan de gemeenten een Bestuursovereenkomst voorgelegd, die ook de gemeente Leiden heeft getekend. Hiermee heeft het college ingestemd met de volgende procedure:

 • Jaarlijks een Rapportage interbestuurlijk toezicht opstellen volgens de structuur van Bijlage B van de Bestuursovereenkomst;
 • Deze met de reguliere planning- en controlcyclus door middel van de Jaarstukken aanbieden aan de gemeenteraad;
 • Deze jaarlijks uiterlijk 15 juli aanbieden aan de provincie (digitaal);
 • Eventuele tekortkomingen in de naleving van de wet- en regelgeving melden aan de gemeenteraad en toelichten in de Jaarstukken. Daarna stuurt.de de gemeente schriftelijk verslag aan de provincie.

De provincie is op dit moment het bevoegd gezag voor het toezicht op naleving van de wet- en regelgeving op de volgende domeinen:

 • Financiën;
 • Ruimtelijke ordening;
 • Omgevingsrecht;
 • Monumentenzorg;
 • Archief- en informatiebeheer;
 • Huisvesting vergunninghouders.

Domein

Rood/Oranje/Groen

Toelichting

Financiën

  

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2021 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2022-2025

 

In de Programmabegroting 2021-2024 zijn de jaren 2021 en 2024 (laatste jaar) structureel sluitend, waardoor we ‘groen’ zullen scoren. Om 2024 sluitend te krijgen waren wel ombuigingen nodig voor in totaal 3,5 miljoen. Veel gemeenten zullen oranje kleuren, dat heeft veel te maken met de moeilijke situatie waarin gemeenten terechtkomen door de tekorten in het sociaal domein. Ook Leiden heeft daarin nog een forse opgave. Dat is ook de reden dat de provincie als toezichthouder een brief heeft gestuurd aan de minister van BZK waarin zij haar zorgen daarover uit.

Is er reden voor extra aandacht?

 Ja

De financien van gemeenten, en ook die van Leiden, staan onder grote druk. Daarbij komt de onzekerheid van de gevolgen van de herijking van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. We zullen de komende jaren stevige maatregelen moeten nemen in het sociaal domein. Daarnaast mogelijk maatregelen in verband met een dalend aandeel in de algemene uitkering.

Ruimtelijke ordening

  

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland

 

De gemeente heeft voor het hele grondgebied bestemmingsplannen die vrijwel allemaal actueel zijn. Deze zijn conform provinciaal beleid vastgesteld

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Omgevingsrecht

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen

  

Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VHT (vóór 15 mei 2020), het uitvoeringsprogramma (vóór 1 februari 2020) en de evaluatie (vóór 1 mei 2020) vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

 

Het beleidsplan VTH is op 3 maart 2020 door het B&W en op 23 april 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma VTH 2020 is op 3 maart 2020 door B&W vastgesteld, het uitvoeringsprogramma is nog voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft op 23 april 2020 besloten geen zienswijze in te dienen op het uitvoeringsprogramma VTH 2020. De verantwoording over (jaarrapportage) over 2019 is niet bestuurlijk vastgesteld.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Monumentenzorg

  

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie m.b.t. de (rijks)monumenten

 •  

De gemeente Leiden heeft de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML).
De WML toetst bouwplannen aan het door de gemeenteraad vastgestelde welstands- en monumentenbeleid, en brengt aansluitend advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.
De WML bestaat uit door de Stichting Dorp, Stad en Land (DSL) voorgedragen leden. Elk commissielid bezit de kwalificaties voor de professionele advisering. Daarenboven bezit altijd tenminste één commissielid de kwalificaties voor de professionele monumentenadvisering. Dat laatste geldt overigens ook voor de vaste secretaris van de commissie.
De commissieleden nemen deel aan door DSL geregelde deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Archief- en informatiebeheer

  

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde

 

De Gemeente Leiden toont, in tegenstelling tot de landelijke tendens, een stijgende lijn inzake het op orde krijgen en houden van het digitale archief- en informatiebeheer. In het op te leveren Verslag over het Archief- en informatiebeheer 2019-2020 van de archiefinspectie (Erfgoed Leiden en Omstreken) staat dat Leiden op hoofdlijnen voor een steeds groter deel aan de eisen van de Archiefwet voldoet. Met de aantekening dat Team Informatiebeheer en archivering (SP71) steviger betrokken dient te worden bij projecten die informatiebeheer aangaan.
Het verbeteren van het ambtelijk vakmanschap (houding en gedrag m.b.t. informatie), het verbeteren van de kwaliteit en het uitvoeren van de taken van de regionale visie op archief- en informatiebeheer, evenals het voorbereiden op de komst van de Wet open overheid (en de daarmee samenlopende eis van verbetering van de informatiehuishouding) zal in 2021 verder voor zowel Leiden, als regionaal, opgepakt worden.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Huisvesting Vergunninghouders

  

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

 

Gevraagde informatie

Stand van zaken

Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar

achterstand = 10

Fase interventieladder op 1 januari

2 = Informatie opvragen

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

39

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders

17

Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar

achterstand = 32

Fase interventieladder op 1 juli

3 = Afspraken maken

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

46

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders

71

Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar

achterstand = 7

Fase interventieladder op 31 december

3 = Afspraken maken

Er is gebleken, dat er een verschil is tussen de geadministreerde gerealiseerde aantallen van gehuisveste statushouders door COA (finaal resultaat = -7) en Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland - locatie Leiden (finaal resultaat = +2), de uitvoerder in Leiden in opdracht van de Gemeente Leiden. Er worden op dit moment nog analyses uitgevoerd in combinatie met gesprekken die plaatsvinden om de oorzaken van deze afwijking te duiden. Mogelijk wordt nog een herziene brief door de Provincie Zuid-Holland inzake haar bevindingen en conclusies opgesteld en verstuurd.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Tenzij de uitkomst van bovenstaand onderzoek niet bevredigend is voor de Gemeente Leiden.