Jaarstukken 2021

Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT)

In oktober 2012 is een nieuwe wet in werking getreden: de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. De essentie hiervan is minder toezicht door het rijk, meer toezicht door de provincie en de gemeenteraad op de naleving van wet- en regelgeving.

In Zuid Holland is aan de gemeenten een Bestuursovereenkomst voorgelegd, die ook de gemeente Leiden heeft getekend. Inmiddels is er eind 2021 een nieuwe Bestuursovereenkomst getekend. Vanaf 2022 vindt de verantwoording plaats via een continu bijgewerkt dashboard in plaats van een jaarlijkse verantwoording in de Jaarstukken. Dit zal dus de laatste Rapportage IBT in de Jaarstukken zijn.

De verantwoording van de gemeente begint bij de horizontale verantwoording van het college van B en W aan de gemeenteraad. De provincie houdt het toezicht zo sober mogelijk. Als er aanleiding toe bestaat intervenieert de provincie bestuurlijk.

De provincie is op dit moment het bevoegd gezag voor het toezicht op naleving van de wet- en regelgeving op de volgende domeinen:

  • Financiën;
  • Ruimtelijke ordening;
  • Omgevingsrecht;
  • Monumentenzorg;
  • Archief- en informatiebeheer;
  • Huisvesting vergunninghouders.

Domein

Rood/Oranje/Groen

Toelichting

Financiën

  

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2021 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2022-2025

 

De begroting 2022 voldoet aan de kaders om in aanmerking te komen voor regulier financieel toezicht. Het oordeel is oranje omdat het laatste jaar van de meerjarenraming 2025 sluit naar het oordeel van de provincie met een negatief structureel saldo. Dit betekent dat voor een deel van de structurele lasten in dat jaar nog structurele dekking moet worden gevonden.

Is er reden voor extra aandacht?

 Ja

De financiën van gemeenten, en ook die van Leiden, staan onder grote druk. Daarbij komt de onzekerheid van de gevolgen van de herijking van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. We zullen de komende jaren stevige maatregelen moeten nemen in het sociaal domein. Daarnaast mogelijk maatregelen in verband met een dalend aandeel in de algemene uitkering.

Ruimtelijke ordening

  

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland

 

De bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en voldoen aan de Omgevingsverordening.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

   

Omgevingsrecht

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen

 

De gemeente voldoen aan de minimale procescriteria die de provincie hanteert op grond van het Besluit Omgevingsrecht voor vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH). Leiden beschikt over een operationeel VTH-beleidsplan 2016-2018. Deze is verlengd tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het VTH Uitvoeringsprogramma 2021 met het daarin opgenomen Jaarverslag over 2020 is tijdig vastgesteld en de raad is tijdig geinformeerd.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Monumentenzorg

  

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie m.b.t. de (rijks)monumenten

  •  

De gemeente Leiden heeft de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML).
De WML toetst bouwplannen aan het door de gemeenteraad vastgestelde welstands- en monumentenbeleid, en brengt aansluitend advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.
De WML bestaat uit door de Stichting Dorp, Stad en Land (DSL) voorgedragen leden. Elk commissielid bezit de kwalificaties voor de professionele advisering. Daarenboven bezit altijd tenminste één commissielid de kwalificaties voor de professionele monumentenadvisering. Dat laatste geldt overigens ook voor de vaste secretaris van de commissie.
De commissieleden nemen deel aan door DSL geregelde deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Archief- en informatiebeheer

  

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde

 

De stijgende lijn inzake het op orde krijgen en houden van het archief- en informatiebeheer zet door. Meerdere punten in het nog op te leveren Verslag over het Archief- en Informatiebeheer van de archiefinspectie (Erfgoed Leiden en Omstreken) gaan van oranje/rood naar groen.

Team Informatiebeheer en Archivering wordt beter betrokken bij aanbestedingen en projecten. Tevens wordt door aanjagen door de Woo, betere overzichten van het informatielandschap en analyses van de afdelingen duidelijk, waar en hoe ambtelijk vakmanschap verbeterd dient te worden, welke archieven onder handen moeten worden genomen en worden er stappen ondernomen om de informatiehuishouding verder op orde te krijgen en te houden.

Bovenstaande wordt versterkt door een goede regionale samenwerking.

Het verslag 2019-2020 is 24-03-2021 naar de Provinciearchivaris gezonden.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Huisvesting Vergunninghouders

  

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

 

De gemeente heeft op 31 december 2021 volledig en tijdig voldaan aan de taakstelling en is daarom op 1 januari 2022 op trede 0 van de IBT-ladder geplaatst met een voorsprong van 6 vergunninghouders.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee