Ga naar boven

Kerngegevens

De ramingen in deze jaarstukken zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.

Kerngegevens van Leiden

Realisatie 2016

Begroting 2017

Realisatie 2017

A. Sociale structuur

Aantal inwoners 1:

123.753

124.027

124.417

waarvan:

van 0 - 19 jaar

23.964

24.249

23.930

van 20 - 64 jaar

82.015

81.912

82.090

van 65 jaar en ouder

17.774

17.866

18.397

 

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

3.544

3.500

3.500

waarvan:

Wet Werk en Bijstand (WWB)

3.355

3.315

3.311

Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

189

185

189

 

Bijzondere bijstand:

587

800

929

 

Aantal tewerkgestelde inwoners in de sociale werkgemeenschappen:

666

760

629

 

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente:

2.190 ha

2.195 ha

2.188 ha

waarvan:

Binnenwater

137 ha

131 ha

139 ha

Historische stads- of dorpskern

125 ha

125 ha

125 ha

Zelfstandige verblijfsobjecten

57.437

58.664

58.233

Aantal woonschepen

224

225

224

Aantal woonwagens

142

133

137

 

Lengte van de wegen:

304 km

304 km

304 km

waarvan:

Hoofdontsluitingswegen

37 km

37 km

37 km

Verzamelwegen/industrie

47 km

47 km

47 km

Woonstraten/winkelstraten

220 km

220 km

220 km

 

Lengte van vrijliggende fiets- en wandelwegen

22 km

22 km

22 km

Lengte van de waterwegen

32 km

32 km

32 km

Aantal m2 openbaar groen

3.835.361 m2

3.941.551 m2

3.912.574 m2

Aantal bomen

46.004

46.237

48.864

  1. 1Bron: BRP, voorlopige cijfers peildatum 31 december 2017 . De peildatum van de opgenomen begrote stand 2017 is nog per 1 januari.
Ontwikkeling woningvoorraad

Realisatie 2016

Begroting 2017

Realisatie 2017

Stand per 1-1

56.523

57.110

57.437

Toename

1.307

1.648

952

Sloop

-313

-94

-39

Overige

-80

-117

Stand per 31-12

57.437

58.664

58.233

Ontwikkeling Bedrijvenvoorraad

Realisatie 2016

Begroting 2017

Realisatie 2017

Ontwikkeling Bedrijvenvoorraad1 in m2

13.948 m2

28.368 m2

16.628 m2

  1. 1Alle adressen die geen woonfunctie hebben.