Ga naar boven

Kerngegevens

De ramingen in deze jaarstukken zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.

Kerngegevens van Leiden

Realisatie 2017

Begroting 2018

Realisatie 2018

A. Sociale structuur

Aantal inwoners 1:

124.417

126.422

124.906

waarvan:

van 0 - 19 jaar

23.930

24.605

23.448

van 20 - 64 jaar

82.090

82.919

82.582

van 65 jaar en ouder

18.397

18.898

18.876

 

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

3.500

3.600

3.296

waarvan:

Wet Werk en Bijstand (WWB)

3.311

3.400

3.117

Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

189

200

179

 

Bijzondere bijstand:

929

1.000

922

 

Aantal WSW geïndiceerde inwoners in dienst bij een sociale werkvoorziening

629

692

592

 

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente2:

2.188 ha

2.195 ha

2.237 ha

waarvan:

Binnenwater

139 ha

131 ha

142 ha

Historische stads- of dorpskern

125 ha

125 ha

125 ha

Zelfstandige verblijfsobjecten

58.233

59.670

59.088

Aantal woonschepen

224

224

224

Aantal woonwagens

137

133

133

 

Lengte van de wegen:

304 km

304 km

304 km

waarvan:

Hoofdontsluitingswegen

37 km

37 km

37 km

Verzamelwegen/industrie

47 km

47 km

47 km

Woonstraten/winkelstraten

220 km

220 km

220 km

 

Lengte van vrijliggende fiets- en wandelwegen

22 km

22 km

22 km

Lengte van de waterwegen

32 km

32 km

32 km

Aantal m2 openbaar groen3

3.912.574 m2

3.897.221

3.897.221

Aantal bomen

48.864

48.885

48.316

  1. 1Bron: BRP, voorlopige realisatie cijfers, peildatum 31 december 2018.
  2. 2De oppervlakte van de gemeente is stond hier onjuist vermeld. Jaarlijks werd de oppervlakte land vermeld, dat moet zijn de totale oppervlakte van de gemeente inclusief water.
  3. 3Realisatiecijfer 2018 is voorlopig, areaal openbaar groen wordt opnieuw gemeten.
Ontwikkeling woningvoorraad

Realisatie 2017

Begroting 2018

Realisatie 2018

Stand per 1-11

57.437

58.664

58.081

Toename

952

1.006

1.074

Sloop

-39

0

67

Overige

-117

Stand per 31-12

58.233

59.670

59.088

  1. 1om weer gelijk te lopen met de CBS-cijfers is een correctie nodig, daarom is de beginstand per 1-1-2018 naar 58.081 gecorrigeerd.

Ontwikkeling Bedrijvenvoorraad

Realisatie 2017

Begroting 2018

Realisatie 2018

Ontwikkeling Bedrijvenvoorraad1 in m2

16.628 m2

4.523 m2

-46.308 m2

  1. 1Betreft alle adressen die geen woonfunctie hebben. In 2018 heeft meer onttrekking van bedrijfsruimte plaats gevonden dan gepland. Dit vanwege de sloop van een aantal gebouwen en het transformeren van bedrijfs- naar woonruimte.