Jaarstukken 2022

Kerngegevens

Kerngegevens van Leiden
 

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

A. Sociale structuur

   

Aantal inwoners 1:

125.074

127.400

127.079

waarvan:

   

van 0 - 19 jaar

22.258

23.800

22.319

van 20 - 64 jaar

82.780

82.200

84.243

van 65 jaar en ouder

20.036

21.400

20.517

 

   

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

3.055

3.200

2.946

waarvan:

   

Participatiewet

2.917

3.050

2.833

Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

138

150

113

 

   

Bijzondere bijstand:

966

1.000

983

 

   

Aantal WSW geïndiceerde inwoners woonachtig in Leiden in dienst bij een sociale werkvoorziening2

501

553

487

 

   

B. Fysieke structuur

   

Oppervlakte gemeente:

2.327 ha

2.327 ha

2.327 ha

waarvan:

   

Binnenwater

141 ha

141 ha

141 ha

Historische stads- of dorpskern

125 ha

125 ha

125 ha

    

Zelfstandige verblijfsobjecten

61.600

63.176

62.596

Aantal woonschepen

224

224

223

Aantal woonwagens

133

133

133

 

   
  1. 1 Bron: BRP, voorlopige realisatie cijfers 2022 peildatum 31 december 2022 en geactualiseerde begrotingscijfers 2022. Verder zijn opgenomen de definitieve cijfers 2021 (bron CBS).
  2. 2 Betreft voorlopig cijfer 2022.Voor de realisatie 2021 zijn de cijfers definitief.
Ontwikkeling woningvoorraad
 

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

Stand per 1-1

60.538

62.073

61.600

Toename

1.211

1.289

1.163

Sloop

149

186

167

Overige

   

Stand per 31-12

61.600

63.176

62.596

Ontwikkeling Bedrijvenvoorraad

 

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

Ontwikkeling Bedrijvenvoorraad in m2 1

- 5.076 m2

-5.242 m2

28.068 m2

  1. 1 Tot nu toe hebben we de ontwikkeling bedrijvenvoorraad berekend door de realisatie van niet-woonruimte te nemen. Echter hieronder valt ook de BAG-functie 'overig' die doorgaans niet voor bedrijfsruimte bedoeld is. Bovenstaande cijfers zijn inclusief de BAG-functie 'overig'. Exclusief de functie 'overig' kom je uit op een totaal van 2.694 m2 (41.781 aan toevoeging en 39.087 aan onttrekking).