Jaarstukken 2021

Kerngegevens

Kerngegevens van Leiden
 

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2021

A. Sociale structuur

   

Aantal inwoners 1:

124.093

125.500

125.100

waarvan:

   

van 0 - 19 jaar

22.558

23.400

23.326

van 20 - 64 jaar

81.905

81.500

81.240

van 65 jaar en ouder

19.630

20.600

20.534

 

   

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

3.160

3.800

3.055

waarvan:

   

Wet Werk en Bijstand (WWB)

3.007

3.600

2.917

Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

153

200

138

 

   

Bijzondere bijstand:

1.086

1.000

966

 

   

Aantal WSW geïndiceerde inwoners in dienst bij een sociale werkvoorziening2

558

553

501

 

   

B. Fysieke structuur

   

Oppervlakte gemeente:

2.327 ha

2.327 ha

2.327 ha

waarvan:

   

Binnenwater

141 ha

141 ha

141 ha

Historische stads- of dorpskern

125 ha

125 ha

125 ha

    

Zelfstandige verblijfsobjecten

60.527

62.073

61.600

Aantal woonschepen

225

224

224

Aantal woonwagens

133

133

133

 

   
  1. 1 Bron: BRP, voorlopige realisatie cijfers 2021 peildatum 31 december 2021 en geactualiseerde begrotingscijfers 2021. Verder zijn opgenomen de definitieve cijfers 2020 (bron CBS).
  2. 2 Betreft voorlopig cijfer 2021.Voor de realisatie 2020 zijn de cijfers definitief.
Ontwikkeling woningvoorraad
 

Realisatie 2020

Begroting 2021

Realisatie 2021

Stand per 1-1

59.839

61.297

60.538

Toename

926

970

1.211

Sloop

227

194

149

Overige

   

Stand per 31-121

60.538

62.073

61.600

  1. 1 Realisatiecijfers 2020 zijn gecorrigeerd (conform definitieve cijfers CBS)

Ontwikkeling Bedrijvenvoorraad

 

Realisatie 2020

Begroting 2021

Realisatie 2021

Ontwikkeling Bedrijvenvoorraad in m2 1

4.420 m2

17.532 m2

- 5.076 m2

  1. 1 Vanwege vertraging in de bouw van een paar grote projecten, zoals de bedrijfsruimte aan de Emmy Noetherweg van bijna 17.000 m2, is er minder bedrijfsruimte gerealiseerd dan begroot.