Jaarstukken 2020

Kerngegevens

Kerngegevens van Leiden
 

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

A. Sociale structuur

   

Aantal inwoners 1:

125.099

126.957

124.096

waarvan:

   

van 0 - 19 jaar

22.981

23.577

22.560

van 20 - 64 jaar

82.819

83.141

81.906

van 65 jaar en ouder

19.299

20.239

19.630

 

   

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

3.114

3.170

3.160

waarvan:

   

Wet Werk en Bijstand (WWB)

2.951

3.000

3.007

Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

163

170

153

 

   

Bijzondere bijstand:

1.126

1.000

1.086

 

   

Aantal WSW geïndiceerde inwoners in dienst bij een sociale werkvoorziening

553

680

5502

 

   

B. Fysieke structuur

   

Oppervlakte gemeente:

2.327 ha

2.327 ha

2.327 ha

waarvan:

   

Binnenwater

141 ha

141 ha

141 ha

Historische stads- of dorpskern

125 ha

125 ha

125 ha

    

Zelfstandige verblijfsobjecten

59.839

60.897

60.527

Aantal woonschepen

224

224

225

Aantal woonwagens

133

135

133

 

   
  1. 1 Bron: BRP, voorlopige realisatie cijfers 2020, peildatum 31 december 2020. Verder zijn opgenomen de definitieve cijfers 2019 (bron CBS) .
  2. 2 Betreft voorlopig cijfer, het aantal in Leiden woonachtige WSW’ers die niet werkzaam zijn via de DZB is nog niet bekend
Ontwikkeling woningvoorraad
 

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Stand per 1-1

59.088

59.885

59.839

Toename

845

1.492

915

Sloop

94

480

227

Overige

   

Stand per 31-121

59.839

60.897

60.527

  1. 1 De lagere toename dan begroot kan worden verklaard door vertraging in oplevering Lammenschanspark/Leidse Schans. De lagere sloop dan begroot door vertraging projecten Hoflaan en Robijnhof

Ontwikkeling Bedrijvenvoorraad

 

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Ontwikkeling Bedrijvenvoorraad1 in m2

-5.503 m2

75.166 m2

4.420 m2

  1. 1 Het grote verschil tussen begroting en realisatie wordt deels veroorzaakt door schattingen uit langetermijnplanningen. Deze worden sinds januari 2021 niet meer meegenomen.