Ga naar boven

Lokale heffingen

1 . Inleiding

In deze paragraaf staan de opbrengsten en het beleid voor de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen in 2017. Eerst worden heffingen behandeld die deel uitmaken van de woonlasten, te weten de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Daarbij geven we een overzicht van de lokale lastendruk. Vervolgens gaan we in op de toeristenbelasting, de precariobelasting, de parkeerbelasting, rechten en het kwijtscheldingsbeleid.

In 2017 is de gehele uitvoering van de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting en precariobelasting gedaan door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Geraamde en werkelijke belastingopbrengsten 2017

 

Rekening 2016

Begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

OZB-eigenaren

33.532

33.857

33.890

33

OZB-gebruikers

11.887

12.859

12.343

-516

Rioolheffing

6.045

6.129

6.161

31

Afvalstoffenheffing

11.152

11.558

11.634

76

Toeristenbelasting

854

761

892

131

Precariobelasting

8.716

8.250

8.145

-105

 

 

 

Totaal

72.186

73.414

73.066

-349

 

 

 

Kwijtschelding

1.363

1.282

1.426

-143

Bedragen x € 1.000

2. Heffingen die deel uitmaken van de woonlasten

2.1. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Alle eigenaren van woningen en alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen onroerende-zaakbelasting. De grondslag van de belasting is de waarde van een woning of niet-woning. Deze waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De aanslagen 2017 zijn naar de waardepeildatum 1 januari 2016 vastgesteld.

De OZB niet-woningen (exclusief areaalontwikkelingen) is ten opzichte van 2016 verhoogd met de index van 1,5%. De OZB woningen (exclusief areaalontwikkelingen) is verlaagd met 1,5% en bovendien niet trendmatig verhoogd.

De opbrengsten OZB zijn in totaal € 483.000 lager dan begroot. In de 1e bestuursrapportage 2017 is door de toename van het aantal niet-woningen de geraamde OZB-opbrengsten niet-woningen (eigenaar) met een bedrag van € 300.000 verhoogd. Deze inschatting op basis van de toen beschikbare gegevens bleek te optimistisch.

2.2. Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven op grond van de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017. Voor woningen is de grondslag de omvang van het huishouden. Er zijn drie tarieven, namelijk een éénpersoons-, een tweepersoons- en een drie- of meerpersoonstarief. Voor niet-woningen wordt geheven naar waterverbruik, met een vast bedrag voor een gebruik tot 250 m3. De tarieven 2017 zijn ten opzichte van die van 2016 verhoogd met de trend van 1,5%.

De heffing dekt de kosten van het riool gedeeltelijk 60%. De opbrengst rioolheffing is in totaal € 6.161.000 en daarmee € 31.000 hoger dan begroot.

2.3. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven op grond van de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017. De grondslag is de omvang van het huishouden. Er zijn drie tarieven, namelijk een éénpersoons-, een tweepersoons- en een drie- of meerpersoonstarief. De tarieven 2017 zijn ten opzichte van die van 2016 verhoogd met de trend van 1,5%.

De heffing dekt de kosten van het ophalen van huishoudelijk afval gedeeltelijk (70%). De opbrengst afvalstoffenheffing is in totaal € 11.634.000 en daarmee € 76.000 hoger dan begroot.

2.4. Aanduiding van de lokale lastendruk

In de tabel hieronder is de lokale lastendruk in de jaren 2016 en 2017 aangegeven. De lasten zijn weergegeven voor een huurwoning en een koopwoning en opgesplitst in de huishoudengrootten waarvoor Leiden verschillende (afgeronde) tarieven kent. Het gaat om de tarieven voor een eenpersoons- (1PH); een tweepersoons- (2PH) en een drie- of meerpersoonshuishouden (MPH).

Bij een huurwoning bestaan de lasten uit rioolheffing (RIO) en afvalstoffenheffing (ASH). Bij een koopwoning bestaan de lasten uit rioolheffing, afvalstoffenheffing en de door eigenaren verschuldigde onroerende-zaakbelasting (OZB).

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Leiden was voor het belastingjaar 2017 circa € 218.000 (CBS).

Woningsoort

Belasting-soort

2016

1PH

2017 1PH

 

2016

2PH

2017 2PH

 

2016

MPH

2017 MPH

Huurwoning

OZB

-

-

 

-

-

 

-

-

 

RIO

66

67

 

94

96

 

123

125

 

ASH

147

149

 

212

215

 

276

280

 

totaal

213

216

 

306

311

 

399

405

 

 

 

 

 

 

 

Koopwoning

OZB

358

354

 

358

354

 

358

354

 

RIO

66

67

 

94

96

 

123

125

 

ASH

147

149

 

212

215

 

276

280

 

totaal

571

570

 

664

665

 

757

759


3. Heffingen die geen deel uitmaken van de woonlasten

3.1. Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt op grond van de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017 geheven voor overnachtingen in hotels, pensions of andere vakantieonderkomens binnen de gemeente Leiden door niet-ingezetenen. Degene die de gelegenheid tot overnachting biedt (bijvoorbeeld de hotelier of pensionhouder) betaalt de belasting en mag deze doorberekenen aan degene die overnacht.

Op verzoek van de belastingplichtigen wordt de toeristenbelasting niet jaarlijks verhoogd in verband met de door hen te maken aanpassingen. Aanpassing gebeurt in beginsel eens in de drie jaar.

De definitieve aanslagen 2017 worden achteraf, als het totaal aantal overnachtingen vaststaat, opgelegd. Naar verwachting zal de opbrengst € 131.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit komt doordat het aantal overnachtingen is toegenomen. Bovendien zijn er aanslagen over oude jaren opgelegd.

3.2. Precariobelasting

Precariobelasting wordt op grond van de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017 geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belasting is verschuldigd door degene die de voorwerpen daar heeft of ten behoeve van wie ze daar zijn.

Met de heffing van precariobelasting worden algemene inkomsten verkregen. De aanslagen worden na afloop van het jaar opgelegd. De ingeboekte opbrengst precariobelasting is € 8.145.000 en daarmee € 105.000 lager dan de begrote opbrengst. Precariobelasting mag alleen geheven worden over het totaal aantal strekkende meters kabels en leidingen in voor openbare dienst bestemde gemeentegronden. Tot 2014 is het totale kabels- en leidingennet door Liander opgegeven en vervolgens in de precarioheffing betrokken. Hierbij is nooit rekening gehouden of dit alleen gemeentegrond betreft of ook grond van particuliere huiseigenaren. In 2015 heeft Liander verzocht om een digitale kaart van Leiden met hierop alle percelen die bij de Gemeente Leiden in eigendom zijn. Door de digitale kaartlagen van het leidingennet en de gemeentelijke eigendommen te matchen, is een exact aantal strekkende meters bepaald en dit bleek minder te zijn.

3.3. Parkeerbelastingen

Parkeerbelastingen worden op grond van de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 geheven voor het parkeren van een voertuig op een aangewezen plaats en tijdstip of voor verleende parkeervergunningen. Met de heffing van parkeerbelastingen worden algemene inkomsten verkregen.

3.4. Rechten

Op grond van verschillende verordeningen worden rechten geheven ter bestrijding van de kosten van gebruik van gemeentevoorzieningen en diensten. Voorbeelden hiervan zijn leges voor vergunningen en andere producten, binnenhavengeld en markt- en staangelden.

4. Kwijtscheldingsbeleid

In Leiden komen in beginsel de volgende heffingen in aanmerking voor kwijtschelding:

  • Onroerende-zaakbelastingen;
  • Rioolheffing;
  • Afvalstoffenheffing;
  • Precariobelasting voor woonboten als de belastingplichtige de woonboot als permanente woning gebruikt;
  • Binnenhavengeld voor woonboten als de belastingplichtige de woonboot als permanente woning gebruikt.

De mogelijkheden tot kwijtschelding zijn wettelijk geregeld. Het is gemeenten niet toegestaan een ruimer kwijtscheldingsbeleid te hanteren. Wel is toegestaan om in het geheel geen dan wel gedeeltelijk kwijtschelding te verlenen. Leiden heeft gekozen voor het ruimst mogelijke kwijtscheldingsbeleid.

Kwijtschelding kan worden verleend als een belastingplichtige de aanslag slechts met buitengewoon bezwaar kan voldoen.

De kwijtscheldingen in 2017 zijn op basis van dit beleid verleend. Uiteindelijk zal naar verwachting over 2017 € 143.000 meer dan het geraamde bedrag worden kwijtgescholden.