Jaarstukken 2021

Conversie programma, beleidsterrein, prestatie

Programma 01

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

1.872

0

1.872

1.640

0

1.640

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

1.096

-41

1.055

1.072

-41

1.031

01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College

2.184

0

2.184

1.445

0

1.445

01A202 Informeren en betrekken burgers e.d.

84

0

84

96

0

96

01A203 Organiseren verkiezingen

1.024

-6

1.018

1.061

-6

1.055

01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

1.884

-109

1.775

1.972

-32

1.940

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

280

-9

270

256

-5

251

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

4.300

0

4.300

4.164

-23

4.141

01 Bestuur

12.723

-165

12.558

11.705

-106

11.599

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

4.481

-2.391

2.090

4.693

-2.380

2.313

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

2.345

-40

2.304

2.056

-2

2.054

01B103 Op orde houden basisregistraties

-24

0

-24

0

0

0

01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen

965

0

965

965

0

965

01B105 Omzetten papieren archieven in digitale

0

0

0

0

0

0

01 Dienstverlening

7.768

-2.432

5.336

7.715

-2.382

5.333

Totaal programma 01

20.491

-2.596

17.895

19.419

-2.488

16.932

Programma 02

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

02A101 Aanpak Ondermijning

486

0

486

773

-320

453

02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie

33

0

33

33

0

33

02A104 Inzet Veilig Thuis

33

0

33

33

0

33

02A105 Inzet Veilige Publieke Taak

153

0

153

33

0

33

02A201 Beperken van overlast verward gedrag

683

-168

516

627

-126

501

02A202 Inzet beperken overlast in woonomgeving

259

-91

169

283

-91

192

02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling

33

0

33

33

0

33

02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid

207

-91

117

283

-209

73

02A301 Stedelijke Jeugdaanpak

620

-41

579

618

-41

577

02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg.

37

0

37

37

0

37

02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement

56

0

56

40

0

40

02A403 Inzet bij rampen en crises

10.111

0

10.111

10.109

-1

10.108

02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement

125

-4

122

125

-4

122

02A502 Handhaven bij evenementen

459

0

459

391

-12

378

02A503 Bijdrage aan veilig ondernemen

28

0

28

28

0

28

02A504 Handhaven coffeeshopbeleid/wietteelt

65

0

65

65

0

65

02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca

137

-5

131

137

-5

131

02 Veiligheid

13.524

-399

13.126

13.646

-809

12.837

Totaal programma 02

13.524

-399

13.126

13.646

-809

12.837

Programma 03

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

2.216

-315

1.901

2.174

-306

1.868

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

62

0

62

62

0

62

03 Ruimte om te ondernemen

2.278

-315

1.963

2.236

-306

1.930

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

1.908

0

1.908

1.844

0

1.844

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

131

0

131

123

0

123

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

2.737

-117

2.621

2.502

-128

2.374

03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

4.777

-117

4.660

4.469

-128

4.341

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

1.222

-758

464

1.185

-648

537

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

216

0

216

216

0

216

03C103 Programmasturing Binnenstad

1.000

0

1.000

660

0

660

03 Marketing en promotie

2.438

-758

1.680

2.061

-648

1.413

03D101 Transitie circulair bouwinfra-gebiedontw

483

0

483

445

0

445

03D102 Van afval naar materiaalstromen

326

0

326

265

0

265

03D103 Maatschappelijk verantwoord inkopen

159

0

159

137

0

137

03 Circulaire Economie

968

0

968

847

0

847

Totaal programma 03

10.461

-1.190

9.272

9.613

-1.082

8.531

Programma 04

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

04A101 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid

31

0

31

31

0

31

04A102 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

0

0

0

0

0

0

04A102 Verbeteren Fietsroutes

584

-25

559

502

-25

477

04A201 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

19

0

19

19

0

19

04 Fietsers en voetgangers

634

-25

609

552

-25

527

04B101 Opstellen en uitv openb. vervoer beleid

49

0

49

49

0

49

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

95

-4.361

-4.266

94

-4.361

-4.266

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

148

0

148

34

0

34

04B104 Knooppunt Leiden Centraal

770

0

770

536

0

536

04 Openbaar vervoer

1.061

-4.361

-3.300

713

-4.361

-3.648

04C101 Opstellen en uitv beleid autoverkeer

102

0

102

102

0

102

04C102 Autoluwe binnenstad

750

0

750

778

0

778

04C103 Rijnlandroute

268

0

268

224

0

224

04C104 Leidse Ring Noord

1.320

0

1.320

1.126

0

1.126

04C105 Verbeteren wegennet

2.285

0

2.285

2.182

-2

2.181

04 Autoverkeer

4.725

0

4.725

4.411

-2

4.410

04D101 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid

39

0

39

39

0

39

04D102 Parkeermanagement

0

0

0

0

0

0

04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

10.436

-12.618

-2.182

9.917

-13.881

-3.964

04D104 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

2.220

-410

1.811

1.912

-450

1.462

04 Parkeren

12.695

-13.028

-333

11.867

-14.332

-2.464

04E101 Verkeersveiligheidbeleid

271

-152

119

146

-106

40

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

1.721

-91

1.630

1.593

-109

1.484

04E103 Verkeersmanagement

572

0

572

572

0

572

04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

329

0

329

237

0

237

04 Leefomgeving

2.893

-243

2.650

2.547

-215

2.332

Totaal programma 04

22.009

-17.657

4.352

20.091

-18.934

1.158

Programma 05

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

909

-143

766

968

-143

825

05A102 Openbare ruimte projecten programma Binn

64

0

64

0

0

0

05A102 Beheren openbare ruimte

21.146

-1.476

19.670

20.148

-1.898

18.250

05A103 Inzamelen huishoudelijk afval

13.507

-17.611

-4.104

13.098

-17.436

-4.338

05A104 Beheren contracten buitenreclame

94

-683

-589

99

-771

-672

05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte

2.626

-41

2.585

2.624

-103

2.521

05A106 Werken voor derden cluster beheer

718

-1.052

-333

718

-1.110

-392

05 Verharde openbare ruimte

39.064

-21.005

18.058

37.656

-21.461

16.195

05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water

157

0

157

180

-23

157

05B102 Beheren openbaar water en riolering

7.927

-8.863

-936

7.916

-9.075

-1.159

05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate

16

0

16

16

0

16

05B202 Exploiteren havens en waterwegen

667

-567

100

728

-545

184

05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen

163

-6

157

163

-6

157

05B204 Handhaven gebruik openbaar water

308

0

308

308

0

308

05 Openbaar water

9.238

-9.436

-198

9.312

-9.649

-337

05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

2.335

-765

1.570

1.918

-1.524

394

05C102 Renoveren en herinrichten parken

0

0

0

0

0

0

05C103 Beheren openbaar groen

6.335

-49

6.286

6.551

-410

6.141

05C104 Behandelen kapvergunningen

71

0

71

71

0

71

05C105 Aanleggen Singelpark

780

0

780

685

0

685

05C106 Beheren Oostvlietpolder

139

0

139

94

0

94

05C201 Ontwikk en uitv beleid dierenwelz en bio

281

-7

274

211

0

211

05 Openbaar groen

9.941

-821

9.120

9.531

-1.934

7.597

05D101 Milieubeheer algemeen

3.413

0

3.413

3.188

-24

3.163

05D102 Uitvoeren geluidsanering

0

0

0

0

0

0

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

649

-68

581

585

-104

480

05 Milieu en duurzaamheid

4.062

-68

3.994

3.773

-129

3.644

05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal

486

0

486

352

0

352

05 Klimaatadaptatie

486

0

486

352

0

352

Totaal programma 05

62.791

-31.331

31.460

60.624

-33.173

27.450

Programma 06

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

973

0

973

943

0

943

06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

530

0

530

521

0

521

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

599

-89

510

572

-7

565

06A104 Implementatie Omgevingswet

1.331

0

1.331

1.239

0

1.239

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

3.066

-3.619

-554

3.154

-3.888

-734

06A202 Het voeren van vooroverleg

268

-2

266

268

-2

266

06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken

1.353

-42

1.311

1.295

-38

1.257

06A403 Ontwikkeling Meelfabriek

0

0

0

0

0

0

06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

8.119

-3.752

4.367

7.991

-3.935

4.056

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

1.316

-2.482

-1.166

1.258

-4.103

-2.846

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

18.757

-12.377

6.380

18.206

-13.809

4.397

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

7.611

-8.288

-676

7.522

-8.201

-679

06 Gemeentelijk vastgoed

27.685

-23.147

4.538

26.986

-26.113

872

06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030

336

0

336

336

0

336

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

184

0

184

59

0

59

06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025

214

0

214

217

0

217

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

41

0

41

45

0

45

06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning

0

0

0

0

0

0

06C304 Programmasturing WOP Noord

0

0

0

0

0

0

06 Wonen

775

0

775

657

0

657

06D101 Meer energiebesparing   

829

0

829

873

-8

865

06D102 Meer duurzame opwekking energie 

629

0

629

501

-108

392

06D103 Realis. aardgasvrije stad

2.225

-1.522

703

1.699

-1.209

490

06 Energietransitie

3.683

-1.522

2.161

3.072

-1.325

1.747

Totaal programma 06

40.262

-28.421

11.840

38.706

-31.373

7.333

Programma 07

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

201

-39

162

100

0

100

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

584

0

584

604

-27

577

07A103 Ondersteunen spelbevordering

3

0

3

0

0

0

07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid

44

0

44

44

0

44

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

1.001

0

1.001

843

-137

706

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

5.828

0

5.828

5.704

0

5.704

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

26.213

0

26.213

25.815

-230

25.585

07 Jeugd

33.873

-39

33.834

33.110

-393

32.717

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang

1.370

0

1.370

1.269

0

1.269

07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv.

404

-4

400

318

-4

314

07 Peuterspeelopvang en kinderopvang

1.774

-4

1.770

1.587

-4

1.583

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

1.827

0

1.827

1.813

0

1.813

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

923

-3.392

-2.468

1.061

-3.509

-2.448

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

1.175

-150

1.025

1.026

-10

1.016

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

739

-16

723

806

-2

804

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

1.603

0

1.603

1.380

-11

1.369

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

219

0

219

220

0

220

07C303 Bevorderen buitenschools leren

377

-3

374

376

0

376

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

2.294

-1.633

662

2.015

-1.479

536

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

49

0

49

47

0

47

07 Onderwijsbeleid

9.208

-5.193

4.015

8.745

-5.012

3.733

07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw

382

0

382

382

0

382

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

11.157

-1.244

9.913

8.894

-208

8.685

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

1.405

-165

1.240

1.442

-155

1.287

07 Onderwijshuisvesting

12.944

-1.409

11.535

10.717

-363

10.354

Totaal programma 07

57.798

-6.645

51.153

54.159

-5.772

48.387

Programma 08

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

6.418

0

6.418

6.221

6

6.227

08A102 Ondersteunen museaal aanbod

161

0

161

164

0

164

08A103 Ondersteunen educatief aanbod

5.969

0

5.969

5.779

0

5.779

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

232

0

232

269

0

269

08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

192

0

192

166

0

166

08A106 Ondersteunen lokale media

295

-100

195

295

-100

195

08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit

111

0

111

113

0

113

08A108 Exploitatie museum De Lakenhal

5.197

-572

4.625

4.989

-440

4.549

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

0

0

0

0

0

0

08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg

110

0

110

93

0

93

08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom

76

0

76

60

0

60

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

21

0

21

21

0

21

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

32

0

32

32

0

32

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

0

0

0

0

0

0

08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar

227

0

227

227

0

227

08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu

100

0

100

99

0

99

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

0

0

0

0

0

0

08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen

30

0

30

30

0

30

08A303 Bevorderen productieklimaat

0

0

0

0

0

0

08 Cultuur

19.171

-672

18.499

18.558

-534

18.024

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

3.657

-629

3.028

3.808

-709

3.098

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

246

-15

231

222

-39

184

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

408

-2

406

381

-2

379

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

612

0

612

609

0

609

08 Cultureel erfgoed

4.923

-646

4.277

5.020

-750

4.270

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

10.629

-4.369

6.260

10.221

-4.420

5.801

08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan

29

0

29

29

0

29

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

1.396

-256

1.140

1.275

-394

881

08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver

201

0

201

207

0

207

08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

44

0

44

44

0

44

08 Sport

12.298

-4.625

7.673

11.776

-4.814

6.962

08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west

42

-32

10

25

-21

4

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

113

-184

-71

114

-193

-79

08D201 Evenementencoördinatie

754

-4

750

884

-254

631

08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.

100

-29

72

912

-61

851

08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen

644

-53

591

356

-7

349

08D204 Verstrekken evenementensubsidie

0

0

0

0

0

0

08 Recreatie

1.654

-302

1.352

2.291

-535

1.756

Totaal programma 08

38.045

-6.245

31.801

37.645

-6.634

31.011

Programma 09

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

8.337

0

8.337

8.068

-50

8.018

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

1.468

-4

1.464

1.277

-4

1.274

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

525

-4

521

387

-4

384

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

107

-4

103

79

-4

75

09 Sociale binding en participatie

10.436

-11

10.426

9.811

-61

9.750

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

632

-43

589

528

-41

487

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

6.641

-133

6.509

6.789

-77

6.712

09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst

87

0

87

87

0

87

09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen

29

0

29

29

0

29

09 Preventie

7.390

-176

7.214

7.433

-118

7.315

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

4.884

-2

4.882

4.841

-2

4.839

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

1.185

-5

1.180

1.178

-5

1.173

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

28.313

-1.524

26.789

27.910

-990

26.920

09 Ondersteuning

34.382

-1.531

32.851

33.929

-997

32.932

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

2.404

0

2.404

2.400

3

2.403

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

1.796

-24

1.772

1.704

-10

1.695

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

9.415

-199

9.216

9.389

-253

9.136

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

29.535

-900

28.635

29.813

-1.442

28.371

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

5.922

0

5.922

5.782

-2

5.780

09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring

102

-2

99

102

-2

99

09 Kwetsbare groepen

49.174

-1.125

48.049

49.190

-1.705

47.485

Totaal programma 09

101.383

-2.843

98.540

100.364

-2.881

97.482

Programma 10

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

2.783

-105

2.678

2.341

-272

2.069

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

1.944

-1.504

440

1.528

-1.287

241

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt

2.297

-1.671

627

1.640

-808

833

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

33.138

-10.896

22.242

31.748

-10.190

21.558

10A202 Inzetten beschut werk

15

0

15

15

0

15

10A203 Inzetten loonkostensubsidie

73

0

73

73

0

73

10 Arbeidsparticipatie

40.250

-14.176

26.075

37.344

-12.556

24.788

10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering

546

-4

542

546

-4

542

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

6.131

-455

5.676

5.992

-659

5.333

10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim

0

0

0

0

0

0

10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie

587

-2

585

742

-2

741

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

1.907

0

1.907

2.083

-30

2.053

10B205 Subsidies minimabeleid

153

0

153

161

0

161

10 Maatsch. participatie en onderst. minima

9.324

-460

8.863

9.524

-695

8.829

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

65.925

-64.872

1.053

67.155

-65.579

1.576

10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr

346

-9

337

346

-9

337

10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal

299

-10

289

299

-10

289

10 Inkomensvoorzieningen

66.571

-64.891

1.680

67.800

-65.598

2.202

10D101 Uitv. budgetbeh, stabilisatietraject ed

1.049

0

1.049

1.049

0

1.049

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

1.770

-442

1.329

1.528

-528

1.001

10 Schuldhulpverlening

2.819

-442

2.377

2.577

-528

2.049

Totaal programma 10

118.964

-79.969

38.995

117.245

-79.377

37.868

Programma AD

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

11A001 Baten OZB-gebruikers

0

-15.468

-15.468

0

-15.175

-15.175

11A002 Baten OZB-eigenaren

0

-40.607

-40.607

0

-40.271

-40.271

11A005 Baten precariobelasting

0

-8.259

-8.259

0

-9.333

-9.333

LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden

0

-64.335

-64.335

0

-64.779

-64.779

11A006 Algemene uitkering

820

-292.334

-291.513

0

-291.323

-291.323

ALG Algemene uitkering

820

-292.334

-291.513

0

-291.323

-291.323

11A007 Deelnemingen nutsbedrijven

41

-2.000

-1.959

41

-2.130

-2.089

11A008 Deelnemingen

4

-630

-626

4

-630

-626

DIV Dividend

45

-2.630

-2.585

45

-2.760

-2.715

11A009 Geldleningen

627

-752

-125

690

-776

-85

FIN Saldo financieringsfunctie

627

-752

-125

690

-776

-85

11A011 Stelposten concern

-121

-143

-264

0

0

0

11A012 Oninbare vorderingen

0

0

0

-5

0

-5

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

152

0

152

0

0

0

11A014 Plankosten definitiefase

1.500

0

1.500

1.276

0

1.276

OVE Overige alg.dekkingsmiddelen

1.531

-143

1.388

1.271

0

1.271

Totaal programma AD

3.023

-360.193

-357.170

2.006

-359.638

-357.632

Programma OV

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A001 Overhead kostenplaatsen

16.583

-1.511

15.072

15.185

-1.872

13.313

12A002 Overhead overige

2.383

-55

2.328

1.808

-53

1.755

12A003 Overhead facilitaire zaken

4.496

-205

4.291

4.117

-202

3.915

12A004 Overige personele lasten

3.451

0

3.451

4.198

-10

4.188

12A006 Overhead huisvesting

4.614

-638

3.976

4.649

-731

3.918

12A009 Overhead Bijdrage SP71

38.202

0

38.202

37.902

6

37.908

H Overhead

69.729

-2.408

67.320

67.859

-2.862

64.997

Totaal programma OV

69.729

-2.408

67.320

67.859

-2.862

64.997

Programma ON

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A007 Onvoorzien

253

0

253

0

0

0

ONV Onvoorzien

253

0

253

0

0

0

Totaal programma ON

253

0

253

0

0

0

Programma VPB

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A008 Vennootschapsbelasting

71

0

71

113

0

113

VPB Vennootschapsbelasting

71

0

71

113

0

113

Totaal programma VPB

71

0

71

113

0

113