Ga naar boven

Conversie programma, beleidsterrein, prestatie

Programma 01

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

1.355

0

1.355

1.459

0

1.459

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

925

-38

887

892

-38

854

01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College

1.849

0

1.849

1.849

0

1.849

01A204 Uitvoeren concerncontrol

914

-81

833

621

-53

568

01A205 Informeren en betrekken burgers e.d.

82

0

82

54

0

54

01A206 Organiseren verkiezingen

337

-2

335

331

-2

329

01A207 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

756

0

756

665

0

665

01A208 Adviseren bestuur over communicatie

505

-34

471

269

-2

266

01A301 Sturing en toezicht op samenw.verbanden

49

0

49

49

0

49

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

4.440

-4

4.436

4.453

-4

4.449

01 Bestuur

11.211

-160

11.051

10.643

-100

10.543

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

5.197

-2.769

2.428

5.321

-2.994

2.327

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

2.296

-27

2.269

2.210

-22

2.188

01B103 Op orde houden basisregistraties

1.884

-174

1.710

1.995

-389

1.606

01B201 Invoeren van zaakgewijs werken

684

-6

678

684

-6

678

01B202 Omzetten papieren archieven in digitale

234

0

234

234

0

234

01 Dienstverlening

10.294

-2.976

7.318

10.444

-3.411

7.033

Totaal programma 01

21.505

-3.136

18.370

21.086

-3.510

17.576

Programma 02

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

02A101 Planvorming optimale crisisorganisatie

37

0

37

47

-12

35

02A102 Planvorming grootschalige evenementen

26

0

26

26

0

26

02A103 Inzet bij rampen en crises

26

0

26

26

0

26

02A104 Afspraken Veiligheidsregio Hollands Midd

9.867

-256

9.611

9.678

71

9.749

02 Fysieke veiligheid

9.956

-256

9.700

9.777

59

9.836

02B101 Activiteiten Veiligheidshuis B1

979

-506

473

927

-537

389

02B102 Inzet vermindering overvallen

17

0

17

17

0

17

02B103 Preventie woninginbraken

17

0

17

17

0

17

02B104 Inzet Steun- en Meldpunt AMHK

17

0

17

17

0

17

02B105 Bijdrage aan veilig ondernemen

17

0

17

17

0

17

02B106 Aanpak georganiseerde criminaliteit

17

0

17

17

0

17

02B107 Aanpak radicalisering

17

0

17

17

0

17

02B108 Aanpak fietsendiefstal

17

0

17

17

0

17

02B201 Activiteiten Veiligheidshuis B2

284

-152

132

281

-166

116

02B202 Beperken drugsgerelateerde overlast

17

0

17

17

0

17

02B203 Inzet beperken jeugdoverlast

248

-1

247

248

-1

247

02B204 Regievoering samenwerking jaarwisseling

17

0

17

17

0

17

02B205 Inzet beperken woonoverlast

17

0

17

17

0

17

02B206 Inzet beperken overlast op het water

123

-1

123

123

-1

123

02B301 Risicoscan evenementen

62

-2

59

62

-2

59

02B302 Coördinatie en vergunning evenementen

142

-4

137

123

-4

119

02B401 Handhaven horecaregelgeving

31

0

31

31

0

31

02B402 Handhaven prostitutie-coffeeshopbeleid

31

0

31

31

0

31

02B403 Handhaven bij evenementen

171

0

170

166

0

166

02B404 Inzet OOV bevoegdheden burgemeester

17

0

17

17

0

17

02B501 Inzet sociale media

172

0

172

103

0

103

02B502 Inzet wijkveiligheid

116

-98

17

209

-128

81

02 Sociale veiligheid

2.549

-766

1.782

2.495

-841

1.653

Totaal programma 02

12.504

-1.022

11.482

12.272

-783

11.489

Programma 03

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

1.324

-471

852

1.165

-414

751

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

31

0

31

31

0

31

03A199 Overig

0

0

0

0

0

0

03 Ruimte om te ondernemen

1.355

-472

883

1.197

-414

782

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

1.731

-3

1.728

1.674

-3

1.671

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

628

-2

626

621

-2

619

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

1.628

0

1.628

1.776

-140

1.636

03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

3.988

-5

3.983

4.071

-145

3.926

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

1.585

-1.078

507

1.611

-1.089

522

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

325

0

325

317

0

316

03C103 Programmasturing Binnenstad

1.231

0

1.231

945

0

944

03 Marketing en promotie

3.141

-1.079

2.062

2.872

-1.089

1.783

Totaal programma 03

8.484

-1.555

6.929

8.140

-1.648

6.491

Programma 04

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

04A101 Opstellen fietsbeleid

21

0

21

21

0

21

04A102 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

612

-9

603

642

0

642

04A102 Verbeteren Fietsroutes

195

0

195

196

0

196

04A202 Verbeteren aanlooproutes Centrum

0

0

0

0

0

0

04 Langzaam verkeer

827

-9

819

858

0

858

04B101 Opstellen openbaar vervoer beleid

41

0

41

41

0

41

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

63

0

63

63

0

63

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

182

0

182

184

0

184

04B201 Verbeteren busstation en aanrijroutes

1

0

1

14

0

14

04 Openbaar vervoer

287

0

287

302

0

302

04C101 Opstellen beleid autoverkeer

52

0

52

52

0

52

04C103 Rijnlandroute

224

0

224

286

0

286

04C104 Leidse Ring Noord

2.565

0

2.565

1.900

0

1.900

04C105 Verbeteren wegennet

2.342

-44

2.298

2.198

0

2.198

04 Autoverkeer

5.183

-44

5.139

4.437

0

4.437

04D101 Opstellen parkeerbeleid

62

0

62

62

0

62

04D102 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

181

0

181

177

0

177

04D103 Parkeermanagement

2.626

-38

2.588

2.626

-38

2.588

04D104 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

6.137

-12.365

-6.228

5.647

-12.674

-7.027

04 Parkeren

9.006

-12.403

-3.398

8.512

-12.712

-4.201

04E101 Verkeersveiligheidbeleid

149

0

149

116

0

116

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

976

-12

965

943

-46

896

04E103 Bebording en bewegwijzering

482

0

482

483

0

483

04E201 Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

65

0

65

65

0

65

04 Leefomgeving

1.673

-12

1.661

1.607

-46

1.560

Totaal programma 04

16.975

-12.467

4.508

15.715

-12.759

2.957

Programma 05

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

984

-143

841

1.019

-186

832

05A102 Openbare ruimte projecten programma Binn

124

0

124

124

0

124

05A103 Beheren openbare ruimte

21.019

-1.668

19.351

20.743

-2.045

18.698

05A104 Inzamelen huishoudelijk afval

11.312

-14.236

-2.924

11.173

-14.190

-3.017

05A105 Beheren contracten buitenreclame

190

-698

-509

164

-708

-544

05A106 Handhaven gebruik openbare ruimte

2.396

-154

2.241

2.420

-203

2.218

05 Verharde openbare ruimte

36.024

-16.900

19.124

35.642

-17.331

18.311

05B101 Ontw beleid waterkwantiteit en kwaliteit

19

0

19

19

0

19

05B102 Beheren openbaar water en riolering

6.565

-6.595

-30

6.533

-9.266

-2.733

05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate

56

0

56

56

0

56

05B202 Exploiteren havens en waterwegen

691

-491

201

633

-495

138

05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen

62

-2

59

62

-2

59

05B204 Handhaven gebruik openbaar water

123

-1

123

123

-1

123

05 Openbaar water

7.516

-7.089

427

7.425

-9.764

-2.339

05C101 Ontwikkelen beleid groen

1.042

-242

800

797

-253

545

05C102 Renoveren en herinrichten parken

0

0

0

0

0

0

05C103 Beheren openbaar groen

5.280

-266

5.014

5.992

-867

5.125

05C104 Behandelen kapvergunningen

83

-1

82

83

-1

82

05C201 Ontwikkelen beleid dierenwelzijn en biod

119

0

119

120

0

120

05C203 Ontwikkelen beleid regionaal groen

41

0

41

41

0

41

05C204 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

167

0

167

173

0

173

05C205 Aanleggen Singelpark

818

0

818

361

0

361

05 Openbaar groen

7.550

-509

7.042

7.567

-1.120

6.447

05D101 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

3.750

-5

3.745

3.514

-357

3.158

05D102 Verbeteren luchtkwaliteit

0

0

0

0

0

0

05D102 Uitvoeren geluidsanering

86

0

86

18

-47

-29

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

2.997

-76

2.920

3.404

-175

3.229

05 Duurzaamheid

6.832

-81

6.751

6.936

-578

6.358

Totaal programma 05

57.923

-24.578

33.344

57.571

-28.794

28.777

Programma 06

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

503

0

503

424

0

424

06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

864

0

864

776

0

776

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

967

-83

884

642

0

642

06A104 Implementatie Omgevingswet

388

0

388

704

0

704

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

3.171

-5.557

-2.386

3.137

-5.994

-2.856

06A202 Het voeren van vooroverleg

41

0

41

41

0

41

06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken

927

-40

888

886

-159

728

06A403 Ontwikkeling stationsgebied

641

-300

341

525

-311

215

06A404 Ontwikkeling Meelfabriek

-12

0

-12

29

-18

11

06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

7.489

-5.979

1.510

7.164

-6.481

684

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

2.146

-2.544

-398

1.966

-3.283

-1.318

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

24.824

-17.016

7.808

19.636

-12.337

7.299

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

8.652

-11.329

-2.677

9.664

-11.843

-2.178

06 Gemeentelijk vastgoed

35.622

-30.890

4.732

31.266

-27.463

3.804

06C101 Nota Wonen

72

-1

71

72

-1

71

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

151

0

151

61

0

61

06C102 Prestatieafspraken met corporaties

147

-1

145

146

-1

144

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

123

-1

122

82

-1

81

06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning

1

-10

-9

0

0

0

06 Wonen

495

-13

482

360

-3

357

Totaal programma 06

43.606

-36.882

6.724

38.791

-33.947

4.844

Programma 07

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

1.341

-37

1.304

1.331

0

1.331

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

940

-1

939

949

-27

922

07A103 Ondersteunen spelbevordering

79

0

79

74

0

74

07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid

68

0

68

68

0

68

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

1.238

0

1.238

932

0

932

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

4.863

0

4.863

4.852

0

4.852

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

22.888

0

22.888

22.860

0

22.860

07 Jeugd

31.417

-38

31.380

31.066

-27

31.039

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk

1.296

0

1.296

1.296

0

1.296

07B102 Waarborg kwalit.kinderopv/peuterspeelz

275

0

275

241

0

241

07 Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.571

0

1.571

1.538

0

1.538

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

2.125

0

2.125

2.414

0

2.414

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

986

-3.380

-2.394

961

-3.380

-2.419

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

401

0

401

467

0

467

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

861

-13

848

617

0

617

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

2.214

0

2.214

2.207

0

2.207

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

266

-1

265

262

-1

261

07C302 Stim. Leerl. voorber. op internat samenl

39

0

38

39

0

38

07C303 Bevorderen buitenschools leren

31

0

31

31

0

31

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

1.971

-1.399

572

1.931

-1.420

511

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

200

0

200

105

0

105

07 Onderwijsbeleid

9.095

-4.794

4.300

9.034

-4.802

4.232

07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw

84

0

84

84

0

84

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

8.800

-64

8.735

8.671

17

8.688

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

1.316

-323

993

1.315

-341

974

07 Onderwijshuisvesting

10.200

-387

9.812

10.071

-324

9.747

Totaal programma 07

52.283

-5.219

47.064

51.708

-5.152

46.556

Programma 08

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

4.940

0

4.940

4.874

2

4.876

08A102 Exploitatie museum De Lakenhal

3.697

-430

3.267

3.418

-300

3.119

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

369

-2

367

369

-2

367

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

102

0

102

97

0

97

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

345

0

345

223

0

223

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

5.569

0

5.569

5.444

0

5.443

08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen

51

-1

50

51

-1

50

08A303 Bevorderen productieklimaat

177

0

177

174

0

174

08 Cultuur

15.251

-434

14.817

14.649

-301

14.348

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

3.550

-539

3.011

3.644

-607

3.037

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

249

-88

162

248

-118

130

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

841

-3

839

585

-3

583

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

0

0

0

2

0

2

08 Cultureel erfgoed

4.641

-630

4.011

4.480

-728

3.752

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

9.543

-3.629

5.914

9.573

-3.593

5.979

08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan

9

-1

8

9

-1

8

08C201 Ondersteunen van verenigingen

96

0

96

86

0

86

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

477

0

477

418

0

418

08C302 Stim. sportevenementen door subsidiering

68

0

68

68

0

68

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

-109

0

-110

-1

0

-1

08C304 Ondersteunen en faciliteren topsport

102

0

102

102

0

102

08 Sport

10.186

-3.630

6.556

10.254

-3.594

6.661

08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west

51

-31

21

46

-27

19

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

306

-172

134

371

-172

199

08D201 Evenementencoördinatie

265

-6

259

320

-6

314

08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.

72

-91

-19

103

-141

-38

08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen

542

-53

489

574

-69

505

08D204 Verstrekken evenementensubsidie

0

0

0

0

0

0

08D205 Resultaatafspr organisatoren evenementen

0

0

0

0

0

0

08 Recreatie

1.236

-352

884

1.414

-414

1.000

Totaal programma 08

31.313

-5.045

26.269

30.797

-5.037

25.761

Programma 09

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

2.662

0

2.662

2.655

5

2.660

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

1.071

0

1.071

931

0

931

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

1.144

0

1.144

1.184

0

1.184

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

453

0

453

587

0

587

09 Sociale binding en participatie

5.331

0

5.331

5.357

5

5.362

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

2.923

-310

2.613

2.748

-311

2.437

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

5.574

-227

5.347

5.454

-228

5.226

09B202 Uitvoeren reg. en lok gezondheidsbeleid

102

0

102

102

0

102

09 Preventie

8.599

-536

8.062

8.304

-539

7.766

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

4.358

0

4.358

4.506

0

4.506

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

2.075

0

2.075

1.939

-70

1.869

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

23.387

-1.372

22.015

23.973

-1.569

22.404

09 Ondersteuning

29.819

-1.372

28.448

30.418

-1.639

28.780

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

4.579

-173

4.405

4.265

-173

4.092

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

1.622

-79

1.543

1.502

-19

1.483

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

5.555

0

5.555

5.506

0

5.506

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

30.627

-1.776

28.850

31.429

-1.880

29.549

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

4.516

0

4.516

4.598

-40

4.559

09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring

2

0

2

2

0

2

09 Kwetsbare groepen

46.900

-2.029

44.871

47.302

-2.112

45.190

Totaal programma 09

90.649

-3.937

86.711

91.381

-4.284

87.097

Programma 10

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

2.648

-813

1.835

2.385

-2.457

-72

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

1.547

-1.368

179

1.594

-1.442

152

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt

2.081

-606

1.475

1.851

-375

1.477

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

32.813

-11.542

21.271

32.027

-10.325

21.702

10A203 Inzetten loonkostensubsidie

1.367

0

1.367

1.367

0

1.367

10 Arbeidsparticipatie

40.456

-14.329

26.127

39.224

-14.599

24.626

10B101 Uitv. Decl.reg. en aanvr part.bev.voorz.

455

-12

443

455

-12

443

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

8.765

-664

8.101

8.651

-632

8.019

10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim

83

-2

81

83

-2

81

10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie

439

-3

436

431

-3

429

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

1.459

0

1.459

1.547

0

1.547

10B205 Subsidies minimabeleid

352

0

352

345

0

345

10 Maatsch. participatie en onderst. minima

11.553

-681

10.872

11.512

-649

10.863

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

56.445

-51.216

5.228

56.455

-51.433

5.022

10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr

559

-15

544

559

-15

544

10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal

524

-13

512

524

-13

512

10 Inkomensvoorzieningen

57.528

-51.244

6.284

57.538

-51.460

6.078

10D101 Uitv. budgetbeh, stabilisatietraject ed

593

0

593

593

0

593

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

1.449

-392

1.057

1.364

-406

957

10 Schuldhulpverlening

2.042

-392

1.650

1.956

-406

1.550

Totaal programma 10

111.579

-66.646

44.933

110.231

-67.114

43.117

Programma AD

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

11A001 Baten OZB-gebruikers

0

-12.770

-12.770

0

-12.683

-12.683

11A002 Baten OZB-eigenaren

0

-34.362

-34.362

0

-34.583

-34.583

11A005 baten precariobelasting

0

-8.249

-8.249

0

-8.194

-8.194

LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden

0

-55.382

-55.382

0

-55.461

-55.461

11A006 Algemene uitkering

0

-247.264

-247.264

0

-249.102

-249.102

ALG Algemene uitkering

0

-247.264

-247.264

0

-249.102

-249.102

11A007 deelnemingen nutsbedrijven

0

-2.070

-2.070

82

-2.078

-1.996

11A008 Deelnemingen

0

-877

-877

8

-880

-871

DIV Dividend

0

-2.947

-2.947

90

-2.958

-2.868

11A009 geldleningen

-1.700

-229

-1.929

-1.770

-292

-2.063

FIN Saldo financieringsfunctie

-1.700

-229

-1.929

-1.770

-292

-2.063

11A011 Stelposten concern

223

0

223

0

0

0

11A012 oninbare vorderingen

0

0

0

-204

0

-204

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

212

0

212

75

460

535

11A014 Plankosten definitiefase

816

0

816

576

0

576

OVE Overige alg.dekkingsmiddelen

1.251

0

1.251

446

460

906

Totaal programma AD

-449

-305.822

-306.271

-1.234

-307.352

-308.586

Programma OH

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A01 Overhead kostenplaatsen

44.805

-5.365

39.440

45.016

-5.497

39.519

12A02 Overhead overige

3.618

-54

3.564

2.706

-103

2.602

12A03 Overhead facilitaire zaken

3.769

-364

3.406

4.057

-469

3.588

12A04 Overige personele lasten

3.059

0

3.059

3.122

-407

2.715

12A06 Overhead huisvesting

4.587

-2.203

2.384

4.556

-2.120

2.435

H Overhead

59.838

-7.985

51.853

59.457

-8.598

50.859

Totaal programma OH

59.838

-7.985

51.853

59.457

-8.598

50.859

Programma ONV

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A07 Onvoorzien

87

0

87

0

0

0

ONV Onvoorzien

87

0

87

0

0

0

Totaal programma ONV

87

0

87

0

0

0

Programma VPB

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A08 Vennootschapsbelasting

70

0

70

104

0

104

VPB Vennootschapsbelasting

70

0

70

104

0

104

Totaal programma VPB

70

0

70

104

0

104