Ga naar boven

Conversie programma, beleidsterrein, prestatie

Programma 01

Begroting 2017 na wijzigingen

Rekening 2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

1.146

-1

1.146

1.137

0

1.137

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

966

0

966

917

-30

887

01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College

1.773

0

1.773

1.773

0

1.773

01A203 Dagelijks managen door de CD

1

0

1

0

0

0

01A204 Uitvoeren concerncontrol

907

-81

826

781

-35

745

01A205 Informeren en betrekken burgers e.d.

139

-4

135

111

-4

107

01A206 Organiseren verkiezingen

261

-2

259

269

-2

266

01A207 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

808

0

808

711

0

711

01A208 Adviseren bestuur over communicatie

1.129

-261

868

1.009

-260

749

01A301 Sturing en toezicht op samenw.verbanden

50

0

50

50

0

50

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

20.762

-4

20.758

20.858

-4

20.853

01 Bestuur

27.942

-352

27.590

27.614

-335

27.279

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

5.380

-3.105

2.274

5.297

-2.985

2.312

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

2.020

-24

1.996

1.993

-19

1.974

01B103 Op orde houden basisregistraties

1.662

-134

1.527

1.550

-252

1.298

01B201 Invoeren van zaakgewijs werken

561

-6

555

561

-6

555

01B202 Omzetten papieren archieven in digitale

319

0

319

319

0

319

01 Dienstverlening

9.942

-3.269

6.672

9.721

-3.262

6.459

Totaal programma 01

37.884

-3.621

34.262

37.335

-3.597

33.737

Programma 02

Begroting 2017 na wijzigingen

Rekening 2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

02A101 Planvorming optimale crisisorganisatie

37

0

37

32

0

32

02A102 Planvorming grootschalige evenementen

26

0

26

26

0

26

02A103 Inzet bij rampen en crises

26

0

26

26

0

26

02A104 Afspraken Veiligheidsregio Hollands Midd

10.946

-539

10.407

10.863

-532

10.332

02 Fysieke veiligheid

11.035

-539

10.496

10.948

-532

10.416

02B101 Activiteiten Veiligheidshuis B1

1.026

-544

482

956

-474

482

02B102 Inzet vermindering overvallen

17

0

17

17

0

17

02B103 Preventie woninginbraken

17

0

17

17

0

17

02B104 Inzet Steun- en Meldpunt AMHK

17

0

17

17

0

17

02B105 Bijdrage aan veilig ondernemen

17

0

17

17

0

17

02B106 Aanpak georganiseerde criminaliteit

17

0

17

17

0

17

02B107 Aanpak radicalisering

17

0

17

17

0

17

02B108 Aanpak fietsendiefstal

17

0

17

17

0

17

02B201 Activiteiten Veiligheidshuis B2

294

-145

149

332

-145

187

02B202 Beperken drugsgerelateerde overlast

17

0

17

17

0

17

02B203 Inzet beperken jeugdoverlast

216

-1

215

216

-1

215

02B204 Regievoering samenwerking jaarwisseling

17

0

17

17

0

17

02B205 Inzet beperken woonoverlast

17

0

17

17

0

17

02B206 Inzet beperken overlast op het water

108

0

108

108

0

108

02B301 Risicoscan evenementen

82

-3

79

82

-3

79

02B302 Coördinatie en vergunning evenementen

202

-6

196

187

-6

181

02B401 Handhaven horecaregelgeving

31

0

31

31

0

31

02B402 Handhaven prostitutie-coffeeshopbeleid

31

0

31

31

0

31

02B403 Handhaven bij evenementen

157

0

157

145

0

145

02B404 Inzet OOV bevoegdheden burgemeester

17

0

17

17

0

17

02B501 Inzet sociale media

44

0

44

81

-13

68

02B502 Inzet wijkveiligheid

112

-95

17

126

-109

17

02 Sociale veiligheid

2.493

-796

1.697

2.485

-753

1.732

Totaal programma 02

13.528

-1.335

12.193

13.433

-1.285

12.148

Programma 03

Begroting 2017 na wijzigingen

Rekening 2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

1.041

-459

582

820

-428

392

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

75

-1

74

75

-1

74

03 Ruimte om te ondernemen

1.116

-460

656

895

-429

466

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

1.917

-7

1.910

1.915

-7

1.908

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

261

0

261

16

0

16

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

1.155

-1

1.154

945

-54

892

03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

3.332

-7

3.325

2.876

-60

2.816

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

1.259

-762

497

1.306

-893

413

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

350

-1

349

346

-1

345

03C103 Programmasturing Binnenstad

1.240

-1

1.240

1.124

-1

1.124

03 Marketing en promotie

2.849

-763

2.086

2.776

-894

1.882

Totaal programma 03

7.297

-1.230

6.066

6.547

-1.383

5.164

Programma 04

Begroting 2017 na wijzigingen

Rekening 2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

04A101 Opstellen fietsbeleid

92

0

92

92

0

92

04A102 Fietsparkeren

951

-8

943

757

0

757

04A103 Verbeteren Fietsroutes

154

0

154

157

0

157

04A201 Opstellen voetgangersbeleid

0

0

0

0

0

0

04A202 Verbeteren aanlooproutes Centrum

0

0

0

0

0

0

04 Langzaam verkeer

1.197

-8

1.188

1.006

0

1.006

04B101 Opstellen openbaar vervoer beleid

35

0

35

35

0

35

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

7

0

7

7

0

7

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

81

-200

-119

10

-200

-190

04B201 Locatie busstation

0

0

0

0

0

0

04 Openbaar vervoer

124

-200

-77

53

-200

-147

04C101 Opstellen beleid autoverkeer

181

0

181

181

0

181

04C102 Rijnlandroute

647

0

647

152

0

152

04C104 Leidse Ring Noord

1.442

0

1.442

1.237

0

1.237

04C105 Verbeteren wegennet

1.884

0

1.884

1.884

0

1.884

04 Autoverkeer

4.154

0

4.154

3.454

0

3.454

04D101 Opstellen parkeerbeleid

73

0

73

73

0

73

04D102 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

46

0

46

47

0

47

04D103 Parkeermanagement

3.205

-46

3.159

3.205

-46

3.159

04D104 Uitvoeren maatregelen parkeren

5.830

-12.429

-6.599

4.224

-11.930

-7.706

04 Parkeren

9.154

-12.475

-3.322

7.548

-11.976

-4.427

04E101 Opstellen leefomgevingsbeleid

107

0

107

49

0

49

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

911

-2

909

783

-93

690

04E103 Bebording en bewegwijzering

27

0

27

27

0

27

04E201 Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

43

0

43

43

0

43

04 Leefomgeving

1.088

-2

1.086

902

-93

810

Totaal programma 04

15.716

-12.686

3.030

12.964

-12.269

695

Programma 05

Begroting 2017 na wijzigingen

Rekening 2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

748

-143

605

662

-145

517

05A102 Openbare ruimte projecten programma Binn

123

0

123

123

0

123

05A103 Beheren openbare ruimte

20.805

-1.513

19.292

20.992

-1.993

18.999

05A104 Inzamelen huishoudelijk afval

10.696

-13.569

-2.873

10.921

-13.877

-2.956

05A105 Inzamelen bedrijfsafval

0

0

0

4

2

6

05A105 Beheren contracten buitenreclame

156

-687

-531

167

-725

-558

05A106 Handhaven gebruik openbare ruimte

2.210

-112

2.098

2.210

-128

2.083

05 Verharde openbare ruimte

34.737

-16.023

18.714

35.078

-16.865

18.214

05B101 Ontw beleid waterkwantiteit en kwaliteit

28

0

28

28

0

28

05B102 Beheren openbaar water en riolering

6.494

-6.195

299

6.673

-6.428

244

05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate

106

0

106

106

0

106

05B202 Exploiteren havens en waterwegen

509

-509

1

507

-507

0

05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen

41

-1

39

41

-1

39

05B204 Handhaven gebruik openbaar water

108

0

108

108

0

108

05 Openbaar water

7.286

-6.705

581

7.463

-6.937

525

05C101 Ontwikkelen beleid groen

1.209

-267

942

1.272

-127

1.145

05C102 Renoveren en herinrichten parken

7

0

7

7

0

7

05C103 Beheren openbaar groen

5.089

-100

4.989

5.674

-669

5.005

05C104 Behandelen kapvergunningen

84

0

83

84

0

83

05C201 Ontwikkelen beleid dierenwelzijn en biod

72

0

72

71

0

71

05C203 Ontwikkelen beleid regionaal groen

13

0

13

13

0

13

05C204 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

168

0

168

157

0

157

05C205 Aanleggen Singelpark

206

0

206

15

0

15

05 Openbaar groen

6.849

-368

6.481

7.293

-797

6.497

05D101 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

3.424

-23

3.401

3.195

-143

3.052

05D102 Verbeteren luchtkwaliteit

0

-483

-483

6

-489

-483

05D102 Uitvoeren geluidsanering

85

0

85

140

-99

41

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

4.296

-27

4.269

3.900

-189

3.711

05 Duurzaamheid

7.804

-533

7.271

7.240

-919

6.321

Totaal programma 05

56.676

-23.629

33.047

57.075

-25.517

31.557

Programma 06

Begroting 2017 na wijzigingen

Rekening 2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

287

0

287

208

0

208

06A102 Opstellen thematisch ruimtelijk beleid

214

0

214

214

0

214

06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

457

0

457

477

0

477

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

559

-81

477

499

-54

445

06A104 Implementatie Omgevingswet

841

0

841

293

0

293

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

2.697

-3.090

-393

2.663

-3.823

-1.160

06A202 Het voeren van vooroverleg

36

0

36

36

0

36

06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken

910

-39

871

844

-77

767

06A403 Ontwikkeling stationsgebied

1.484

-304

1.179

1.142

-300

841

06A404 Ontwikkeling Meelfabriek

5

0

5

29

-13

16

06A405 Bouw parkeergarages Garenm/Lammerm

0

0

0

0

0

0

06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

7.489

-3.515

3.974

6.405

-4.267

2.138

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

2.131

-2.649

-518

1.959

-3.207

-1.248

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

22.922

-18.140

4.782

16.812

-13.335

3.477

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

8.856

-12.332

-3.476

9.179

-12.282

-3.102

06 Gemeentelijk vastgoed

33.910

-33.122

788

27.951

-28.823

-873

06C101 Nota Wonen

139

-2

137

139

-2

137

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

190

0

190

925

0

925

06C102 Prestatieafspraken met corporaties

162

-2

160

161

-2

159

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

50

0

50

50

0

50

06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning

1

-9

-9

0

-2

-2

06 Wonen

542

-13

529

1.274

-6

1.268

Totaal programma 06

41.941

-36.650

5.291

35.630

-33.097

2.534

Programma 07

Begroting 2017 na wijzigingen

Rekening 2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

1.220

-36

1.184

1.212

-39

1.172

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

915

-1

914

877

-1

876

07A103 Ondersteunen spelbevordering

77

0

77

75

0

75

07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid

66

0

66

66

0

66

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

1.307

0

1.307

1.398

0

1.398

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

4.194

0

4.194

4.054

0

4.054

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

22.959

0

22.959

23.279

0

23.279

07 Jeugd

30.738

-37

30.701

30.961

-40

30.921

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk

1.382

0

1.382

1.382

0

1.382

07B102 Waarborg kwalit.kinderopv/peuterspeelz

246

0

246

217

0

217

07 Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.628

0

1.628

1.599

0

1.599

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

1.775

0

1.775

1.834

0

1.834

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

1.181

-3.367

-2.186

1.156

-3.396

-2.240

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

603

0

603

604

0

604

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

881

-13

868

797

-8

789

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

2.395

0

2.395

2.338

0

2.338

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

206

0

205

218

0

218

07C302 Stim. Leerl. voorber. op internat samenl

24

0

24

24

0

24

07C303 Bevorderen buitenschools leren

10

0

10

10

0

10

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

2.047

-1.397

651

2.000

-1.397

604

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

255

0

255

246

0

246

07 Onderwijsbeleid

9.377

-4.778

4.599

9.227

-4.801

4.426

07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw

82

0

82

82

0

82

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

9.380

-54

9.326

9.490

-56

9.434

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

1.321

-324

997

1.434

-368

1.066

07 Onderwijshuisvesting

10.784

-379

10.405

11.006

-424

10.582

Totaal programma 07

52.527

-5.194

47.333

52.794

-5.266

47.528

Programma 08

Begroting 2017 na wijzigingen

Rekening 2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

5.072

-2

5.070

5.118

-2

5.116

08A102 Exploitatie museum De Lakenhal

3.339

-428

2.910

5.544

-2.546

2.998

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

224

0

224

222

0

222

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

106

0

106

94

0

94

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

362

0

362

317

0

317

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

5.569

0

5.569

5.411

0

5.411

08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen

12

0

12

12

0

12

08A303 Bevorderen productieklimaat

187

0

187

186

-1

185

08 Cultuur

14.871

-432

14.439

16.905

-2.551

14.354

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

3.509

-436

3.073

3.548

-689

2.859

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

224

-87

137

217

-89

128

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

729

-3

726

448

-51

397

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

7

0

7

27

0

27

08 Cultureel erfgoed

4.469

-526

3.943

4.240

-829

3.411

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

8.752

-3.284

5.468

8.735

-3.248

5.487

08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan

18

0

18

18

0

18

08C201 Ondersteunen van verenigingen

192

0

192

181

0

181

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

493

0

493

254

0

254

08C302 Stim. sportevenementen door subsidiering

99

0

99

99

0

99

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

502

0

502

556

0

556

08C304 Ondersteunen en faciliteren topsport

0

0

0

0

0

0

08 Sport

10.057

-3.285

6.773

9.843

-3.248

6.595

08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west

39

-30

9

31

-30

1

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

151

-168

-17

288

-176

112

08D201 Evenementencoördinatie

233

-3

230

254

-3

251

08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.

92

-89

2

96

-141

-45

08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen

438

-77

362

417

-66

350

08D204 Verstrekken evenementensubsidie

0

0

0

0

0

0

08D205 Resultaatafspr organisatoren evenementen

37

0

36

37

0

36

08 Recreatie

990

-367

623

1.123

-417

706

Totaal programma 08

30.387

-4.609

25.778

32.110

-7.044

25.066

Programma 09

Begroting 2017 na wijzigingen

Rekening 2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

3.888

0

3.888

3.777

-20

3.757

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

971

0

971

972

0

972

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

1.069

0

1.069

1.083

0

1.083

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

442

0

442

480

0

480

09 Sociale binding en participatie

6.371

-1

6.370

6.312

-21

6.291

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

4.467

-307

4.161

4.350

-307

4.043

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

5.005

-225

4.780

5.023

-224

4.799

09B202 Uitvoeren reg. en lok gezondheidsbeleid

99

0

99

99

0

99

09 Preventie

9.571

-532

9.040

9.472

-531

8.941

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

1.273

0

1.273

1.274

0

1.273

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

2.887

0

2.887

3.491

-70

3.421

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

21.225

-1.059

20.166

20.440

-1.294

19.147

09 Ondersteuning

25.385

-1.059

24.326

25.205

-1.364

23.841

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

4.510

-26

4.484

4.848

-100

4.748

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

1.655

-150

1.505

1.732

-119

1.613

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

6.177

0

6.177

6.104

0

6.104

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

29.188

-1.705

27.483

27.964

-1.826

26.138

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

4.190

0

4.190

4.407

0

4.406

09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring

0

0

0

0

0

0

09 Kwetsbare groepen

45.721

-1.882

43.840

45.055

-2.046

43.009

Totaal programma 09

87.048

-3.473

83.575

86.044

-3.962

82.082

Programma 10

Begroting 2017 na wijzigingen

Rekening 2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

2.584

-784

1.800

2.240

-1.437

804

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

1.777

-1.602

175

1.532

-1.430

103

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt

944

-1.074

-130

724

-660

64

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

35.286

-12.543

22.743

32.557

-10.456

22.101

10A203 Inzetten loonkostensubsidie

16

0

16

16

0

16

10 Arbeidsparticipatie

40.608

-16.003

24.605

37.070

-13.982

23.088

10B101 Uitv. Decl.reg. en aanvr part.bev.voorz.

181

-5

176

181

-5

176

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

8.695

-607

8.088

8.767

-662

8.105

10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim

121

-3

118

121

-3

118

10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie

371

-2

370

398

-3

395

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

1.282

0

1.282

1.426

-1

1.425

10B205 Subsidies minimabeleid

379

0

379

389

0

389

10 Maatsch. participatie en onderst. minima

11.030

-617

10.413

11.282

-673

10.608

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

60.722

-52.325

8.397

60.897

-51.945

8.952

10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr

121

-3

118

121

-3

118

10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal

264

-5

259

264

-5

259

10 Inkomensvoorzieningen

61.107

-52.334

8.773

61.282

-51.954

9.328

10D101 Uitv. budgetbeh, stabilisatietraject ed

568

0

568

568

0

568

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

1.087

-493

594

1.022

-438

584

10 Schuldhulpverlening

1.655

-493

1.161

1.590

-438

1.152

Totaal programma 10

114.400

-69.447

44.953

111.223

-67.047

44.177

Programma AD

Begroting 2017 na wijzigingen

Rekening 2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

11A001 Baten OZB-gebruikers

0

-12.859

-12.859

0

-12.343

-12.343

11A002 Baten OZB-eigenaren

0

-33.857

-33.857

0

-33.890

-33.890

11A005 baten precariobelasting

0

-8.249

-8.249

0

-8.147

-8.147

LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden

0

-54.965

-54.965

0

-54.380

-54.380

11A006 Algemene uitkering

-159

-241.241

-241.399

0

-242.386

-242.386

ALG Algemene uitkering

-159

-241.241

-241.399

0

-242.386

-242.386

11A007 deelnemingen nutsbedrijven

82

-2.330

-2.248

82

-2.357

-2.276

11A008 Deelnemingen

8

-570

-562

8

-570

-562

DIV Dividend

90

-2.900

-2.810

90

-2.928

-2.838

11A009 geldleningen

-1.928

-136

-2.063

-2.169

-204

-2.373

FIN Saldo financieringsfunctie

-1.928

-136

-2.063

-2.169

-204

-2.373

11A011 Stelposten concern

-5

0

-5

0

0

0

11A012 oninbare vorderingen

0

0

0

-867

0

-867

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

530

0

530

-762

-986

-1.747

11A014 Plankosten definitiefase

1.727

0

1.727

552

0

552

OVE Overige alg.dekkingsmiddelen

2.253

0

2.253

-1.076

-986

-2.062

Totaal programma AD

256

-299.242

-298.986

-3.155

-300.884

-304.039

Programma OH

Begroting 2017 na wijzigingen

Rekening 2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A01 Overhead kostenplaatsen

45.190

-4.017

41.173

51.349

-7.580

43.770

12A02 Overhead overige

3.564

-3

3.561

2.702

-24

2.678

12A03 Overhead facilitaire zaken

3.524

-361

3.163

3.895

-478

3.418

12A04 Overige personele lasten

10.234

-7.200

3.034

2.789

-426

2.363

12A06 Overhead huisvesting

0

0

0

977

0

977

H Overhead

62.511

-11.581

50.930

61.713

-8.508

53.205

12A07 Onvoorzien

94

0

94

0

0

0

ONV Onvoorzien

94

0

94

0

0

0

Totaal programma OH

62.605

-11.581

51.024

61.713

-8.508

53.205