Jaarstukken 2022

Bereikbaarheid

Programmanummer

 

4

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Klimaat, Mobiliteit & Financiën
Wonen, Bouwen & Welzijn

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:
"De gemeente Leiden wil goed bereikbaar zijn. De komende jaren wordt ingezet op duurzame mobiliteit, waarbij voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer voorrang krijgen. Door de aanleg van een goede hoofdontsluitingsstructuur, het zoeken naar nieuwe vormen van vervoer, het optimaal gebruiken van parkeervoorzieningen en het autoluw maken van de binnenstad wil de gemeente Leiden de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid verbeteren."

Ontwikkelingen in 2022

In 2022 is hard gewerkt aan het realiseren van de ambities uit de mobiliteitsnota, parkeervisie en de projecten uit de programma's Autoluwe Binnenstad en Leiden Duurzaam Bereikbaar.

Verkeersveiligheid

We verbeteren de verkeersveiligheid in Leiden. We maken middelen vrij voor het aanpakken van onveilige verkeerssituaties in de wijken. Aanvullend verlagen we stapsgewijs de maximumsnelheid buiten de doorgaande wegen in de hele stad naar 30 km per uur en in de omgeving van scholen naar 15 km per uur. We nemen snelheidsverlagende maatregelen in de wijken. Dit doen we door steeds meer straten in te richten voor voetgangers en fietsers, waar de auto te gast is. In 2022 is voor het eerst een verkeersveiligheidsmonitor opgesteld. Een goed monitoringsmiddel voor de verkeersveiligheid in de stad. Het kruispunt Vijf Meilaan – Sweelincklaan – Debussystraat is afgelopen jaar verkeersveiliger heringericht. Ook zijn op de Vrijheidslaan/Fuitweg en Schuttersveld aanpassingen gedaan in het kader van de verkeersveiligheid. Met het project Vrijheidslaan – Zoeterwoudseweg, waar het kruispunt veiliger wordt ingericht en een vrijliggend fietspad wordt aangelegd, is in 2022 gestart. Deze werkzaamheden worden medio 2023 afgerond. Zie voor een nadere toelichting op de voortgang van de projecten de ‘Voortgangsrapportage Leiden Duurzaam Bereikbaar’.

Fietsroutes

De fietsstraat Haagweg Zuid is aangelegd, waarmee een grote verbetering is gerealiseerd op deze drukke fietsroute. Ook de fietsroute tussen de Rijndijken door de Zeeheldenbuurt is verbeterd aangelegd met daarin een fietsstraat op de Tasmanstraat en een veilige oversteek over de Admiraalsweg.

Fietsparkeren

De gemeente Leiden en het parochiebestuur HH Petrus en Paulus hebben in september 2022 bekendgemaakt dat zij samen aan de slag gaan met het project Fietsenstalling Hartebrugkerk aan de Lange Mare. De bestaande stalling op het achterterrein van de kerk wordt vergroot naar circa 350 fietsparkeerplekken.
Op verzoek van inwoners en wijkverenigingen zijn in 2022 fietsparkeervoorzieningen op verschillende locaties in de stad gerealiseerd, waaronder in de Nieuwsteeg, Levendaal, Raamsteeg en in de Stadhouderslaan. Hiermee zijn circa 100 extra fietsparkeerplekken gerealiseerd.

Autoluwe binnenstad

De ambities en maatregelen voor het bereiken van de autoluwe binnenstad zijn gekoppeld aan een fasering in NU (maatregelen t/m 2022), STRAKS (maatregelen tussen 2023 en 2026) en LATER (maatregelen in de periode 2026-2040. Het grootste deel van de maatregelen uit Autoluwe Agenda van de periode NU zijn of afgerond, of in voorbereiding. Zo is er extra groen toegevoegd bij het Havenhoofd, Havenplein, Veerplein. Is de Steenschuur, Oude Rijn een stuk rustiger geworden en verkeersveiliger nu de parkeerplaatsen zijn weggehaald en het voetgangersgebied Nieuwe Rijn/Botermarkt uitgebreid is. Het verkeerskundige onderzoek naar de afsluiting van de Rijnzichtbrug en Turfmarkt en alternatieve busroute is afgerond. Het afgelopen jaar zijn in overleg met de mede-eigenaar verdere voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van de Haarlemmerstraatgarage. De werkzaamheden zijn in april 2023 gestart.

Openbaar vervoer

Op het gebied van openbaar vervoer is het grote project Centrumroute voltooid. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doorstroming van het openbaar vervoer en de ontlasting van de Breestraat. Er is een nieuwe stadslijn toegevoegd aan de dienstregeling, die het Bio Science Park ontsluit (lijn 9). En hoewel daarvan nu nog niets zichtbaar is op straat is in het programma van eisen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer kleiner materieel mogelijk gemaakt.

Knooppunt Leiden Centraal

Op 10 november 2022 is de MIRT- startbeslissing genomen voor Knooppunt Leiden Centraal, als onderdeel van de MIRT-verkenning Oude Lijn. Dit positieve besluit betekent dat het Rijk zich committeert aan de opgave en dat het samen met betrokken regionale en lokale partijen een traject opzet om gezamenlijk te werken aan oplossingsrichtingen en bekostiging. Het maakt grote investeringen mogelijk om knooppunt Leiden Centraal en het stationsgebied toekomstbestendig en duurzaam te maken. Rijksoverheid, provincie Zuid-Holland en gemeente Leiden hebben nu met elkaar 190 mln. op hun begrotingen gereserveerd voor Knooppunt Leiden.

RijnlandRoute

Een groot project in de Leidse regio is het project RijnlandRoute. Voor het deelproject N206 Europaweg-Lammenschansplein is een samenwerkingsovereenkomst met de provincie gesloten. Provinciale Staten (PS) heeft een definitief besluit genomen over de partiële herziening van het PIP. Daarmee kan de provincie de aanbesteding gaan opstarten.

Duurzame mobiliteit

Wat betreft het realiseren van laadinfrastructuur lopen we voor op de doelstelling. Dit komt ook doordat er nieuwe aanbieders zijn op de Leidse markt. Leiden staat in de de landelijke top 10 qua aanbod van deelauto's. Ook hebben we richting bepaald hoe we het het aanbod en gebruik van deeltweewielers willen stimuleren. In 2023 volgt er een pilot met de deelbakfietsen.

Autoparkeren

Het afgelopen jaar is er veel gerealiseerd voor de uitvoering van fase 1 uit de parkeervisie:

 • Het herschikken van parkeerregimes in parkeerzone A: parkeerplaatsen voor bezoekers in de binnenstad en stationsomgeving worden omgezet naar parkeerplaatsen voor vergunninghouders, met uitzondering van enkele locaties waar nog kort geparkeerd kan worden (maximale parkeerduur van 2 uur);
 • Het aanwijzen van de Doezastraat en Lange Mare als locaties waar het rode-band-parkeerautomaatregime van toepassing is;
 • Het vastleggen dat alle parkeervergunningen (behoudens de zorgparkeervergunning) niet geldig zijn op parkeerplaatsen bij een rode- band-parkeerautomaat;
 • Het vastleggen dat de gehandicaptenparkeervergunning op vergunninghoudersparkeerplaatsen geldig is;
 • Het ophogen van de bezoekersuren van 200 naar 300 uur in parkeerzone A;
 • Het ophogen van parkeertarieven op straat (en in garages);
 • Het ophogen van het tarief voor de tweede vergunning in parkeerzone A en tweede en derde parkeervergunning in parkeerzones B1 en B2;
 • Het afschaffen van de tweede parkeervergunning in parkeerzone A en derde parkeervergunning in parkeerzones B1 en B2 (betreft alleen nieuwe aanvragen).

Beleidsterrein 4A Fietsers en voetgangers

Doelen en prestaties bij 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

 

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid

 

4A1.2 Verbeteren fietsroutes

 

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

 

4A2 Stimuleren lopen

4A2.1 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

 

Toelichting op prestaties

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

Het project is in 2022 gestart en opgeknipt in 2 fasen; onderzoek naar de mogelijke maatregelen om met name de verkeersveiligheid te verbeteren op korte termijn, en een vervolgonderzoek naar de effecten op het onderliggende wegennet bij vermindering van doorgaand (auto)verkeer gericht op de lange termijn.

Fase 1 Korte termijn maatregelen verkeersveiligheid

 • Onderzoek en aanpak van de verkeersveiligheid op de Noord-zuid verbindingsas (NZVA) – met name de Posthofrotonde, Darwinrotonde en kruising Sandifortdreef- voor langzaam verkeer. Daarnaast wordt gekeken worden naar mogelijkheden om de bereikbaarheid te verbeteren voor ambulances van/naar het ziekenhuis, en de bereikbaarheid van de parkeergarage.
 • Uitwerking in samenspraak met bewoners/wijkraden van verkeerskundige schetsen die worden voorgelegd aan de portefeuillehouder (april 2023).
 • Mogelijke koppeling van kansrijke maatregelen die de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer verbeteren, met het onderhoud aan de Rijnsburgerweg en Posthofrotonde (2023).

Fase 2. Lange termijn herinrichting NZVA

Ten behoeve van een herinrichting van de NZVA is een nader verkeersonderzoek nodig om te bepalen op welke manier de doorstroming kan worden verbeterd en welke effecten dat heeft voor de functie van de NZVA. Er wordt momenteel een ‘corridor-onderzoek’ uitgevoerd rond de Rijnsburgerweg dat hiervoor belangrijke informatie levert. De vervolgstap is het uitwerken van varianten voor de NZVA en na participatie daarover met belanghebbenden, en het voorleggen van het Kaderbesluit (NvU) met de voorkeursvariant(en) aan de raad. Het betreft hier naar verwachting zowel oplossingsvarianten voor de rotonde Darwinweg / Sandifortdreef als de overige knelpunten in het gebied: Posthofrotonde, Wassenaarseweg, Rijnsburgerweg en rotonde Albinusdreef.

Effectindicatoren bij 4A Langzaam verkeer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2022

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 4A1 Meer fietsgebruik

4A1.a Aantal fietsritten op werkdagen bij stadspoorten

75.277

62.612

69.952

75.388*

83.000

Afdeling Mobiliteit

*) Vanwege Covid-19 is het aantal getelde fietsers niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. 2022 is weer terug op het niveau van voor de pandemie, de streefwaarde wordt echter nog niet gehaald.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doelen en prestaties bij 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

 

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen en uitvoeren openbaar vervoer beleid

 

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Zuid-Holland Noord

 

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

 

4B1.4 Knooppunt Leiden Centraal

 

Toelichting op de prestaties.

Alle prestaties hebben een groen stoplicht.

Effectindicatoren bij 4B Openbaar vervoer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2022

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.a Aantal reizigersritten per bus van/naar Leiden *

9.566.289

6.086.765

6.288.893

*

+1,25%

Arriva

4B1.b Aantal in- en uitstappers treinstations in Leiden gemiddeld per werkdag*

90.933

39.889

43.897

*

90.000

NS

*) De cijfers voor 2022 zijn nog niet beschikbaar.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doelen en prestaties bij 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

 

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen en uitvoeren beleid autoverkeer

 

4C1.2 Autoluwe binnenstad

 

4C1.3 RijnlandRoute

 

4C1.4 Leidse Ring Noord

 

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

 

4C1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

 

Toelichting op prestaties

4C1.4 Leidse Ring Noord

De afgelopen 2 jaar heeft uw Raad de uitvoeringsbesluiten genomen voor de Willem de Zwijgerbrug, de Plesmanlaan, het Engelendaal, de Oude Spoorbaan en de Schipholweg-Oost.

Het geluidscherm op de Willem de Zwijgerbrug is inmiddels gereed. De uitvoering van de Plesmanlaan is opgedragen aan de aannemer die nu bezig is met de verdere uitwerking van het ontwerp en voorbereiding van de uitvoering. De aanbestedingsprocedures voor zowel de Leiderdorpse tracédelen (Engelendaal en Oude spoorbaan) als de Schipholweg-Oost zijn in 2022 gestart.

Het uitvoeringsbesluit Schipholweg-West kan naar verwachting in 2023 worden genomen, maar is mede afhankelijk van de planuitwerking in het stationsgebied en voor het programma Autoluwe Binnenstad. Voor de Willem de Zwijgerlaan is conform Kaderbesluit en de daarbij aangenomen motie door uw raad (M190109.02), in 2022 invulling gegeven aan nadere optimalisatie en ruimtelijke inpassing van de gebiedsontwikkeling De Zwijger; dit is vastgelegd in een gebiedsvisie Park de Zwijger. Deze gebiedsvisie wordt ter besluitvorming in 2023 aan uw raad voorgelegd. Het uitvoeringsbesluit Willem de Zwijgerlaan zal -in samenhang met de uitwerking van de gebiedsvisie Park de Zwijger- naar verwachting in 2024 aan uw Raad worden aangeboden.

De Leidse Ring Noord ligt in 2022 vooralsnog op planning en binnen budget, maar procedurele-/beleids- en marktontwikkelingen (m.n. wat betreft stikstof en prijsstijgingen) zullen naar verwachting leiden tot vertraging en hogere kosten. Een analyse vindt plaats in de eerste helft van 2023 op basis van de meest recente inzichten; waaronder het vervolg van bestemmingsplanprocedures, nieuwe normen t.b.v. berekening stikstof-depositie, en informatie uit lopende aanbestedingen.

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doelen en prestaties bij 4D Parkeren

Doel

Prestatie

 

4D1 De juiste parkeerder op de juiste plek

4D1.1 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid

 

4D1.2 Parkeermanagement

 

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

 

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

 

Toelichting op prestaties

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

ProRail heeft de bouw van de fietsenstalling en herinrichting van het plein bij station Lammenschans aanbesteed en aanbiedingen van de aannemers binnengekregen. De realisatie start in het eerste kwartaal van 2023. Bij station De Vink is gewerkt aan het vestigen van een recht van opstal, zodat in 2023 gewerkt kan worden aan realisatie van extra parkeercapaciteit.

Effectindicatoren bij 4D Parkeren

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2022

Bron

2019

2020

2021

2022

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.a Percentage inwoners dat zelf veel parkeeroverlast ondervindt

19%

-

17%

-

< 20%

Veiligheidsmonitor

4D1.b Percentage autobezitters dat parkeermogelijkheden bij huis met 'goed' of 'voldoende' beoordeelt

69%

-

65%

-

75%

Stads- en wijkenquête

4D1.c Aantal automaatplaatsen in straten met parkeerregulering

22.442

22.442

22.442

22.442

22.442

Team parkeermanagement

4D1.d Aantal automaatplaatsen op parkeerterreinen met parkeerregulering

640

640

640

640

640

Team parkeermanagement

4D1.e Aantal parkeerplaatsen in openbaar toegankelijke parkeergarages in gebieden met parkeerregulering

4.736

5.302

5.302

5.302

5.302

Team parkeermanagement

4D1.f Overige parkeerplaatsen voor bezoekers

675

465

465

465

465

Team parkeermanagement

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doelen en prestaties bij 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

 

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

 

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

 

4E1.3 Verkeersmanagement

 

4E2 Verduurzaming mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid

 

Toelichting op prestatie

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

De gemeente Leiden werkt intensief samen met kinderen, ouders, schoolbestuurders en omwonenden aan
verkeersveilige schoolomgevingen. In 2022 hebben we met 6 scholen samengewerkt aan het verbeteren van
de verkeersveiligheid. De maatregelen worden in 2023 uitgevoerd. Ons doel is om bij 5 scholen concrete maatregelen per jaar te realiseren. Capaciteitsproblemen en intensieve interne en externe afstemming zijn reden dat we dit aantal scholen niet hebben gehaald. In 2022 hebben we het proces vereenvoudigd.

Bij wijkvernieuwingsprojecten en projecten uit de agenda Leiden Duurzaam Bereikbaar en Autoluwe Binnenstad, net als bij kleinschalige verkeersmaatregelen zijn verbeteringen voor de verkeersveiligheid uitgevoerd.

4E.1.3 Verkeersmanagement

Het verkeersmonitoringssysteem is afgelopen jaar aangekocht. Met dit systeem kunnen we verkeersdata uit de verkeerslichten opslaan. Deze data wordt gebruikt voor monitoring, analyse en evaluatie om een gedetailleerd en actueel inzicht te krijgen in de verkeersstromen in Leiden. De integratie en het werkend krijgen van het systeem heeft vanwege capaciteitsproblemen enige vertraging opgelopen. Het systeem is verbonden aan de Verkeerscentrale. De data-inwinning vanuit de verkeerslichten naar het verkeersmonitoringssysteem is bijna gereed. De verwachting is dat het systeem het eerste kwartaal van 2023 volledig operationeel is.

Effectindicatoren bij 4E Leefomgeving

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2022

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.a Duurzaamheidsscore CROW verkeersveiligheid

voldoende

voldoende

Onvoldoende

**

voldoende

CROW

Doel 4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.a Aantal publieke laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte*

200

230

285

320

290

Afdeling Mobiliteit

4E2.b Duurzaamheidsscore CROW

voldoende

voldoende

Onvoldoende

**

voldoende

CROW

*) Een laadpaal kan meerdere oplaadpunten hebben.
**) De cijfers van 2022 zijn nog niet beschikbaar.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Kaderstellende beleidsstukken

In 2022 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

 • RV 21.0140 Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord – Deelproject Schipholweg Oost
 • RV 22.0027 Kaderbesluit Herinrichting kruispunt bij de Groote Vink (Haagweg-Leidseweg)
 • RV 22.0063 Bestemmingsplan Leidse Ring Noord Plesmanlaan

Programmabudget

Bereikbaarheid
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Fietsers en voetgangers

Lasten

552

474

-105

369

306

63

 

Baten

-25

0

0

0

0

0

Saldo

 

527

474

-105

369

306

63

Openbaar vervoer

Lasten

713

1.468

-615

853

1.239

-385

 

Baten

-4.361

0

-92

-92

-529

437

Saldo

 

-3.648

1.468

-706

762

710

52

Autoverkeer

Lasten

4.411

4.012

-17

3.995

3.915

80

 

Baten

-2

0

0

0

-1

1

Saldo

 

4.410

4.012

-17

3.995

3.914

80

Parkeren

Lasten

11.867

14.215

-1.679

12.535

13.220

-685

 

Baten

-14.332

-15.203

-1.727

-16.930

-16.943

14

Saldo

 

-2.464

-988

-3.406

-4.394

-3.723

-671

Leefomgeving

Lasten

2.547

2.577

180

2.757

2.551

206

 

Baten

-215

-247

43

-205

-279

74

Saldo

 

2.332

2.329

223

2.552

2.272

280

Programma

Lasten

20.091

22.745

-2.236

20.509

21.231

-721

 

Baten

-18.934

-15.450

-1.776

-17.226

-17.751

525

Saldo van baten en lasten

 

1.158

7.295

-4.011

3.284

3.480

-196

Reserves

Toevoeging

17.703

10.002

2.695

12.698

12.348

350

 

Onttrekking

-12.704

-12.697

-494

-13.190

-12.345

-845

Mutaties reserves

 

4.999

-2.694

2.202

-493

3

-495

Resultaat

 

6.157

4.601

-1.810

2.791

3.482

-691

Reserves programma 4
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Reserve parkeren P4

Toevoeging

9.858

9.644

2.272

11.916

11.566

350

 

Onttrekking

-10.109

-12.047

1.584

-10.462

-10.321

-142

Saldo

 

-251

-2.403

3.857

1.454

1.246

208

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

7.733

358

322

680

680

0

 

Onttrekking

-2.246

-650

-1.550

-2.200

-1.661

-538

Saldo

 

5.487

-292

-1.228

-1.520

-982

-538

Reserve duurzaamheidsfondsen P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-2

0

-40

-40

-40

0

Saldo

 

-2

0

-40

-40

-40

0

Reserve Duurzame Stad P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-346

0

-488

-488

-323

-166

Saldo

 

-346

0

-488

-488

-323

-166

Reserve RVMK (reg verkeer en milieukrt)

Toevoeging

112

0

101

101

101

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

112

0

101

101

101

0

Totaal

Toevoeging

17.703

10.002

2.695

12.698

12.348

350

 

Onttrekking

-12.704

-12.697

-494

-13.190

-12.345

-845

Reserves programma 4

 

4.999

-2.694

2.202

-493

3

-495

BELEIDSTERREINEN
Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000.

Algemeen:

Het resultaat op het programma Bereikbaarheid bedraagt 691.000 nadelig. Voor dit nadeel zijn voorstellen gemaakt voor bestemming van dit resultaat en voor budgetoverheveling. Indien conform deze voorstellen wordt besloten is sprake van een voordelig resultaat op dit programma.

4B Openbaar Vervoer:

Op de lasten is 385.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit is op te splitsen in twee verklaringen. Ten eerste is er een voordeel van 101.000 op de bijdrage aan het onderzoek naar het spoor Leiden - Utrecht. Deze kosten worden gedekt door de reserve bereikbaarheidsprojecten. Omdat er minder is uitgegeven dan begroot is er ook minder onttrokken uit de reserve en kan verdere besteding in 2023 plaatsvinden. Ten tweede is op de voorbereidende plankosten van Leiden Knoop CS sprake van een nadeel van 498.000. Deze wordt op de baten gedekt door een (niet begrote) rijksbijdrage van 437.000. Het per saldo nadeel van 61.000 in 2022 wordt gedekt door het budget voor de voorbereidende plankosten Leiden Knoop CS in de begroting 2023.

4D Parkeren:

Op het beleidsterrein parkeren is sprake van een nadelig saldo van 671.000 dat is opgebouwd uit een nadeel op de lasten van 685.000 en een voordeel op de baten van 14.000. Binnen het besleidsterrein parkeren wordt onderscheid gemaakt tussen autoparkeren en fietsparkeren. In onderstaande tabel worden de resultaten op beide onderdelen weergegeven.

V=voordeel/N=nadeel

lasten

 

baten

   
       

autoparkeren

610.000

N

2.000

V

608.000

N

fietsparkeren

75.000

N

12.000

V

63.000

N

       
 

685.000

N

14.000

V

671.000

N

Het nadeel op de lasten bedraagt in totaal 685.000.

Bij het autoparkeren is sprake van een nadeel op de lasten van 610.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de gerealiseerde onderhoudslasten van de garage Garenmarkt 139.000 hoger zijn dan begroot. Dat is vooral het gevolg van de flinke prijsstijgingen in de afgelopen periode. Ook de onderhoudskosten van de overige garages laten om deze reden een nadeel zien van ongeveer 80.000. Daarnaast zijn de beheerlasten van de garages toegenomen als gevolg van de hoge gebruiksintensiteit. De uitgaven voor bijvoorbeeld schoonmaak zijn daardoor hoger uitgevallen (100.000). Ook de uitgaven voor ICT-digitaliseren parkeren zijn als gevolg van de prijsstijgingen in de afgelopen periode hoger dan begroot (200.000). Het incidentele budget voor uitbreiding betaald parkeren (ingaand medio 2023) is bij de 4e technische wijziging 2022 overgeheveld naar 2023. Echter, in 2022 zijn nog wel éénmalige kosten hiervoor gemaakt van 100.000.

Bij het fietsparkeren bedraagt het nadeel op de lasten € 75.000. Dit nadeel komt met name tot stand doordat de beheerkosten van de fietsgarages 200.000 hoger zijn dan begroot (Lorentz 120.000 en Waagstalling € 80.000). Het niet begroten van de OZB aanslag leidt tot een nadeel van € 60.000 in de exploitatie van de Lorentz. Tegenover deze nadelen staat een voordeel van 225.000 omdat de fietsgarage Mosterdsteeg in 2022 nog niet is geopend terwijl dit wel was begroot.

RESERVES
Toelichting op afwijkingen Reserves > 250.000.

Reserve Parkeren:

Het voordeel op de dotatie van 350.000 aan de reserveparkeren heeft betrekking op de vertraging die is ontstaan bij het ophogen en renoveren van de parkeergarage Haarlemmerstraat.

Het nadeel op de onttrekkingen van 142.000 wordt voor een bedrag van 91.000 eveneens veroorzaakt door de vertraging die is ontstaan bij het ophogen en renoveren van de parkeergarage Haarlemmerstraat. Ook is de onttrekking voor de dekking van de onderzoekskosten fietsparkeren bij Leiden CS is 17.000 lager dan begroot. Een nadeel van 38.000 heeft betrekking op de lagere onttrekking voor de dekking van de kosten van de applicatie Key2Parkeren. Tot slot is er een nadeel van 36.000 voor het compenseren van parkeerplaatsen aan de Vijf Meilaan. (er komt nog een nagekomen boeking op 913929, toelichting volgt).

Reserve bereikbaarheidsprojecten:

Het nadeel op de onttrekkingen van 538.000 wordt veroorzaakt doordat voor een bedrag van 274.000 geen beroep is gedaan voor dekking van het krediet plankosten definitiefase infrastructuur. Ook is sprake van een lagere onttrekking ten aanzien van projecten openbare ruimte binnenstad van 126.000. Op de investering voor de Rijnlandroute wordt voor een bedrag van 57.000 geen beroep gedaan op de reserve. Voor de herinrichting van de Hoge Rijndijk is 48.000 minder aan de reserve bereikbaarheidsprojecten onttrokken dan begroot.Het resterende nadeel van 33.000 heeft betrekking op het saldo van een aantal geringere nadelen op de onttrekkingen.

Reserve Duurzame Stad (P4)

De onttrekking aan de reserve duurzame stad is 166.000 lager dan begroot. Dit komt door een voordeel op het incidentele budget voor het verbeteren van de fietsroutes van 148.000 en een voordeel op het budget van het het programma duurzame mobiliteit (18.000).

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

Niet van toepassing

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening

7101621 Verplaatsen verkeerscentrale

Het krediet voor het verplaatsen van de verkeerscentrale is in 2022 niet volledig ingezet, in 2023 zal verder uitgewerkt worden hoe het krediet ingezet zal worden.

7101299 fietsparkeren binnenstad

In 2023 stelt het college het uitvoeringsplan fietsparkeren binnenstad vast. Hierin staan diverse maatregelen die gefinancieerd gaan worden uit dit krediet.

7101415 Verkeersmonitoring

Dit krediet is voor de aanschaf van een nieuwe kwaliteitscentrale. De aankoop-procedure duurde langer dan
verwacht, maar zal binnen enkele maanden in 2023 afgerond kunnen worden.

7100945 Fiets- en auto bewegwijzering

Er blijven regelmatig aanpassingen/toevoegingen op de bewegwijzering noodzakelijk, het krediet wordt
gebruikt om deze aanpassingen de komende jaren te realiseren. Nieuwe bewegwijzeringsdoelen of
verplaatsingen noodzaken voor aanpassingen in de bewegwijzering. Indien dit aanpassingen door projecten
betreft wordt de aanpassing ook betaald uit deze projecten. Maar aanpassingen door nieuwe doelen met
maatschappelijke relevantie worden door de gemeente bekostigd. Hiervoor wordt dit budget ingezet.

7100062 JS uitv.progr.verkeersveiligheid scholen

Door corona was er beperkt contact met de scholen de afgelopen jaren. Een deel van de maatregelen is
uitgevoerd in 2022, de rest volgt in 2023 en wordt het project afgerond.

7100943 onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn)

Het project is nog niet ten einde. Leiden is één van de partijen die meedoet in de studie. Die studie is nu gefocust op de middellange termijn (5-10 jaar) en loopt dus nog. Er is een kans dat er dit jaar door ons zelf (Leiden dus) input nodig is om de discussie tussen de partijen van een ander perspectief te voorzien. Dat was in 2022 niet nodig, maar zou dit jaar wel kunnen. Op dit moment wordt verkend hoe het spoor tussen Leiden en Woerden intensiever kan worden gebruikt (meer treinbewegingen). Daarbij spelen verschillende aspecten die het komend jaar moeten worden onderzocht. Deels zijn dat technische en deels zijn dat aspecten die gaan over vervoerswaarden en exploitatie van de lijn. Binnen het verdere uitzoek werk is er een reële mogelijkheid dat we binnen de werkgroep verschillend aankijken tegen de informatie die uiteindelijk tot een besluit moet leiden. Om die informatie een gewogen karakter te geven, is het wellicht nodig om een eigen studie uit te voeren. Op dit moment is nog niet duidelijk waarnaar en wanneer precies. Dat is afhankelijk van de bevindingen gedurende het traject. Het budget is een bijdrage aan het krediet 7100943 en blijft benodigd voor onderzoekskosten in 2023.

7100063 Busroute Churchilllaan: Boshuizerkade 30 km/uur

Het project is uitgevoerd. De overdracht naar beheer en de eindafrekening naar de aannemer heeft plaatsgevonden. In 2023 wordt de subsidieverantwoording afgehandeld.

7100490 Onderzoek Rijnlandroute

Voor het deelproject N206 Europaweg-Lammenschansplein is een samenwerkingsovereenkomst met de provincie gesloten. Provinciale Staten (PS) heeft een definitief besluit genomen over de partiële herziening van het PIP. Daarmee kan de provincie de aanbesteding gaan opstarten, de uitvoering zal naar verwachting in 2024 starten.

7100672/7101303/7101304 parkeergarage en openbare ruimte Garenmarkt

In 2022 zijn alle opdrachten voor de dekking van mobiele telefonie verstrekt en in 2023 zal dit door de netbeheerders worden gerealiseerd. Voor de openbare ruimte worden in het 1e kwartaal van 2023 de laatste restpunten afgewikkeld waarna zowel voor de parkeergarage als voor de openbare ruimte de kredieten bij de jaarrekening 2023 afgesloten kunnen worden.

7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS

De realisatie van de opgave fietsparkeren van ca 20.000 plekken tot 2030 in het stationsgebied Leiden Centraal is een van de speerpunten in dit gebied. De meerjarige voorbereidingen op planstudies en realisatieprojecten zijn samen met de andere betrokken partijen in volle gang.

7100831 Fietsstraat tussen Rijndijken

Het krediet Verbeteren fietsroute tussen de Rijndijken blijft benodigd omdat het project nog niet afgerond is. De laatste uitvoerende werkzaamheden zullen in de eerste helft van 2023 plaatsvinden.

7100865 Verkeerskundige voorzieningen
Van het restantkrediet worden nog enkele maatregelen uitgevoerd. Hiervoor zijn de verplichtingen inmiddels aangegaan.

7100958 Aanpassen bushalte NS-station De Vink
Het project is recent afgerond. Het krediet wordt afgesloten als alle facturen zijn ontvangen.

7100968 Haarlemmerweg
In december 2018 is het uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg vastgesteld voor de reconstructie van deze weg en aanpak van deze waterkering. De verwachte oplevering van het project is eind 2024.

7101038/7101040/7101041/7101043/7101679/7101680/7101987/7101989 Leidse Ring Noord

In 2019 is het kaderbesluit Leidse Ring Noord genomen en in 2021-2022 zijn voor de Willem de Zwijgerbrug en de deeltracés Plesmanlaan, Engelendaal, Oude Spoorbaan en Schipholweg-Oost ook de uitvoeringsbesluiten genomen. De Willem de Zwijgerbrug is eind 2022 afgerond en de aannemer heeft begin 2023 de openstaande restpunten opgelost. De overige deeltracés moeten nog in uitvoering gaan.

7101073 Aanpassen Vijf Meilaan-Sweelincklaan

Het project is opgeleverd en in gebruik genomen. Rekening houdend met de nazorg, eindafrekeningen en subsidieverantwoording kan het krediet in 2023 worden afgesloten.

7101078 Uitvoeringsprogramma fiets: quick wins corridor 3 Katwijk (tbv verbetering Ypenburgbocht)

Dit krediet wordt ingezet voor de verbetering van het fietspad in de Ypenburgbocht. Door het bouwplan van de studentenwoningen aldaar, ontstaat de mogelijkheid om win-win te creëren in de aanpak van het fietspad. Omdat de bouw nog in volle gang is, kan het fietspad pas eind 2023 / begin 2024 worden verbeterd.

7101080 Uitvoeringsprogramma fiets: wijkstallingen

Het project is nog in uitvoering, op diverse locaties worden fietsenrekken geplaatst op verzoek van bewoners. Het project loopt nog meerdere jaren door. Bewoners kunnen verzoeken indienen voor het plaatsen van fietsenrekken.

7101096 Uitvoeringsprogramma fietspalen

In 2020 wordt gekozen voor een nieuw type fietspaal, daarna kan een planning voor de vervanging van de huidige palen worden opgestart. Dit project loopt nog door in 2023.

7101124 reconstructie openbare ruimte LBSP en 7101191 LBSP infrastructuur grond

De voorbereidingsfase van project Reconstructie openbare Ruimte LBSP is in 2020 afgerond. De uitvoering van Reconstructie openbare Ruimte LBSP is gestart in 2021 en zal in meerdere fasen uitgevoerd worden. De verwachting is dat dit in 2025 gereed zal zijn. Dat jaar zullen beide kredieten kunnen worden afgesloten.

7101128 Fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem (tbv verbetering Ypenburgbocht)

Dit krediet wordt ingezet voor de verbetering van het fietspad in de Ypenburgbocht. Door het bouwplan van de studentenwoningen aldaar, ontstaat de mogelijkheid om win-win te creëren in de aanpak van het fietspad. Omdat de bouw nog in volle gang is, kan het fietspad pas eind 2023 / begin 2024 worden verbeterd.

7101169 Fietsparkeren plein station Lammenschans

Dit krediet heeft betrekking op de Leidse bijdrage aan het project dat door ProRail, de Provincie en de gemeente wordt gerealiseerd. ProRail is de penvoerder van het project. De realisatieovereenkomst met ProRail is in 2022 gesloten en de voorbereiding van de uitvoering is gestart. De uitvoering van het project zal in 2023 plaatsvinden en naar verwachting wordt het project afgerond in 2024.

7101315 toegankelijk maken bushaltes

Voor 35 bushaltes is in 2021 de aanbesteding geweest, de uitvoering van de 1e fase heeft in 2022 plaatsgevonden, daarbij zijn 29 bushaltes aangepast, het project loopt verder in 2023.

7101324 Havenplein

Eind 2022 zijn de restpunten door de aannemer afgewikkeld. Als gevolg van een kleine overschrijding van het krediet zal er in 2023 nog aanvullend krediet beschikbaar gesteld moeten worden. In het 1e kwartaal 2023 worden nog de laatste betalingen gedaan waarna het krediet na ophoging kan worden afgesloten.

7101411 Fietsknelpunten Stevenshof

In 2022 is een start gemaakt met de kleinere ingrepen, in 2023 worden de overige knelpunten aangepakt.

7101574 FPDS Bereikbaarheidsprojecten autoluwe binnenstad

Op deze kostenplaats wordt het beschikbaar krediet gezet voor het uitvoeren van maatregelen uit de agenda autoluwe binnenstad. Het betreft een meerjarig programma waardoor dit krediet niet kan worden afgesloten.

7101576 FPDS Zoeterwoudseweg fietsroute (deels)

De voorbereiding van het project heeft plaatsgevonden in 2022, de uitvoering is eind 2022 gestart met de werkzaamheden aan het de kruising Vrijheidslaan.

7101605 Koepoortsbrug

Het ontwerp wordt afgerond in het 1e kwartaal 2023. Er zal in het 2e-3e kwartaal nog gezamenlijk met het project Jan van Houtkade aan de buurt teruggekoppeld worden wat het definitief ontwerp is geworden op basis van uitgangspunten die zijn opgehaald tijdens het participatietraject. Het uitvoeringsbesluit zal worden genomen in het 3e kwartaal 2023 waarna de uitvoering zal plaatsvinden in 2024.

7101607 fietsroute Agaatlaan-Chr. Huygenslaan

Dit project bevindt zich eind 2022 in de ontwerpfase, de uitvoering staat gepland voor 2024 - 2026. De uitvoering van dit project is mede afhankelijk van de rioleringswerkzaamheden en de het daarmee samenhangende faseringsplan.

7101631 planstudie restopgave fietsperen Leiden CS

De realisatie van de opgave fietsparkeren van ca 20.000 plekken tot 2030 in het stationsgebied Leiden Centraal is een van de speerpunten in dit gebied. Dit krediet is bestemd voor advies- en onderzoekskosten aangaande de invulling van de restopgave “fietsparkeerplekken Stationsgebied Leiden CS".

7101622 werkzaamheden De Punt

Bij de decemberwijziging 2019 is beschikbaar gesteld krediet voor Inrichten “De Punt van Trekvaartplein” t.b.v. bouwrijp maken, het verplanten van een boom, het aanplanten van groen en het graven van extra waterberging ter compensatie van de extra verharding als gevolg van de herinrichting. De locatie wordt gebruikt als bouwplaats voor herinrichting Haarlemmerweg en zal na afronding starten inclusief werkzaamheden om de woonwagenlocatie beter te laten aansluiten op de Haarlemmerweg. Dit krediet zal na de aanbesteding van een aannemer worden ingezet.

7101981 FPDS autoluw Steenschuur

In 2023 zal de afronding van dit deelproject van Autoluwe Binnenstad plaatsvinden.

7102104 FPDS afsluiten Langebrug

Dit project zit momenteel in de uitvoeringsfase en kan daardoor nog niet afgesloten worden.

7102105 FPDS herinrichten Oude Rijn

Dit krediet wordt aangewend voor de eerste fase herinrichtng Oude Rijn waarbij de straat is afgesloten voor verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het parkeren langs de kade is opgeheven en de kade is anders ingericht. Het restant zal worden overgeheveld op het moment dat Beheer de straat in beheer heeft genomen. Daarna zal het restbudget worden ingezet voor de herinrichting in de tweede fase. Tot dat moment kan het krediet niet afgesloten worden.

7102106 FPDS vergroenen Havenhoofd
Dit project is onlangs uitgevoerd en zal in 2023 worden overgedragen aan Beheer waarna het krediet kan worden afgesloten.

7100898 - 7100901 HOV Centrumroute en 7101612 ORB Oude Herengracht
In december 2015 is het kaderbesluit (RB15.0093) Herinrichting Centrumroute door de raad vastgesteld. De
herinrichting van de Centrumroute bestaat uit 4 deeltracés die gefaseerd uitgevoerd worden. Het deeltracé
Jan van Hout is in 2020 afgerond, het deeltracé Hooigracht is gestart met de uitvoering in 2019 en is in 2021
afgerond. De herinrichting van deeltracé Langegracht inclusief de Oude Herengracht is in 2021 gestart. De werkzaamheden aan de Langegracht zijn gereed, daarna is gelijk gestart met werkzaamheden aan het deeltrace Schuttersveld waarvan de groendwerkzaamheden in het voorjaar van 2023 afgerond worden. De HOV route is eind 2022 gereed opgeleverd en begin 2023 officieel geopend. De werkzaamheden aan de Oude Herengracht welke geen onderdeel is van de HOV route zijn direct na oplevering Schuttersveld gestart.