Jaarstukken 2021

Bereikbaarheid

Programmanummer

 

4

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte
Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:
"De gemeente Leiden wil goed bereikbaar zijn. De komende jaren wordt ingezet op duurzame mobiliteit, waarbij voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer voorrang krijgen. Door de aanleg van een goede hoofdontsluitingsstructuur, het zoeken naar nieuwe vormen van vervoer, het optimaal gebruiken van parkeervoorzieningen en het autoluw maken van de binnenstad wil de gemeente Leiden de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid verbeteren."

Ontwikkelingen in 2021

In 2021 hebben we vol ingezet op het uitvoeren van projecten om de overgang naar duurzamer en schoner vervoer en het verbeteren van de leefbaarheid in de stad vorm te geven. Door alles zit intrinsiek verkeersveiligheid verweven. Bij alle verkeerskundige ingrepen die we doen staat het vergroten van de verkeersveiligheid voorop. We vinden het daarom belangrijk om fietsers en voetgangers ruim baan te geven. Schonere en langzamere vormen van vervoer dragen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid van de stad. Het beleidskader dat in 2020 volledig is herzien is in 2021 uitgebreid met beleid voor voetgangers.

Onderstaande de belangrijkste mijlpalen die in 2021 zijn bereikt. Zie ook de Voortgangsrapportage Leiden Duurzaam Bereikbaar .

Programma Autoluwe Binnenstad

In onze historische binnenstad genieten we van ons rijke verleden en bouwen we verder aan onze toekomst. De binnenstad is niet gebouwd voor veel verkeer of veel geparkeerde auto’s. Omdat Leiden naar verwachting blijft groeien qua inwoners, bezoekers, studenten en werknemers, willen we de ruimte zo goed mogelijk benutten. De ruimte die er is delen we daarom anders in. Om ervoor te zorgen dat onze binnenstad nu, straks en later een nog fijnere plek wordt, heeft de gemeenteraad in februari 2021 de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld.

Om een groene vitale binnenstad te realiseren is in 2021 gestart met de volgende inspanningen:

 • Met het asfalteren van de Zijlsingel zijn enkele maatregelen meegenomen die door de bewoners van de Zijlsingel en Zeeheldenbuurt zijn aangegeven waaronder het verbreden van de fietspaden.
 • De Steenschuur Noord is afgesloten voor autoverkeer en de kade is vrijgemaakt door het verwijderen van parkeerplaatsen.
 • Er is een onderzoek gestart naar de gevolgen van verkeersafsluitingen op de Turfmarkt en Rijnzichtbrug op het mobiliteitsnetwerk. Dit onderzoek wordt in 2022 afgerond. Hierin is ook het onderzoek opgenomen naar de voorkeursvariant van de busroute, als alternatief voor de busroute Stationsweg / Steenstraat.
 • Voor het vergroten van het voetgangersgebied aan de Nieuwe Rijn en Botermarkt is een verkeersbesluit in voorbereiding.
 • Plannen om de Oude Rijn alleen nog toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer en de kade vrij te maken zijn gestart. In overleg met de omgeving zal een inrichtingsvoorstel worden gemaakt.
 • Er is besloten om van de Kaasmarkt een groen stadsplein te maken.
 • In de Pieterswijk zal minder verkeer gaan rijden, omdat doorgaand verkeer niet meer over de Langebrug kan. Er worden metingen verricht om onder andere de trillingshinder en verkeerstoename te monitoren.
 • Voor de Jan van Houtkade is een kaderbesluit vastgesteld waarin de raad heeft ingestemd met een halvering van de parkeerplaatsen.
 • In de ontwerpen van Havenplein, Havenhoofd en Veerplein is vergroening eveneens een belangrijk uitgangspunt.
 • Er is gestart met het ontwerp voor het Noordeinde.
 • Voor de zes doelen van het programma zijn, naar wens van de gemeenteraad, indicatoren benoemd om te monitoren of de doelen bereikt worden.

Duurzame Mobiliteit

In het kader van zero-emissie stadsdistributie en autoluwe binnenstad wordt ingezet op ANPR (kenteken herkenningscamera’s) in en rondom de binnenstad. De inzet op zero-emissie richt zich niet alleen op emissieloos vracht- en bestelverkeer vanaf januari 2025, maar ook op emissieloos goederenvervoer over water (afval, bouw, retail). Zero-emissie stadsdistributie is in volle gang en wordt gedragen door zowel diverse aanbieders van zero-emissie diensten in en van/naar de stad als door de ondernemers zelf. Daarbij is ook het inkoopbeleid van gemeente Leiden zelf aangepast. Wij geven als werkgever het voorbeeld op het gebied van zero-emissie inkoop en aanbesteding. Op deze wijze wordt het afvalcontract voor 60 locaties van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude duurzaam en zero-emissie aanbesteed en wordt de (grotendeels circulaire) bedrijfskleding van de gemeente gebundeld en zero-emissie geleverd.

Eind juni 2021 heeft de gemeente een subsidie ontvangen vanuit het Rijk op het innovatieve voorstel om de stroompunten bij de evenementen ook inzetbaar te maken voor het laden van elektrische voertuigen. Daarnaast is de regionale visie op laadinfrastructuur in het college vastgesteld in februari 2021. Op het gebied van aanbieders is laadpaalaanbieder ParknCharge toegetreden. Er is een fikse inhaalslag gemaakt in realisatie van het totaal aantal laadpalen, inclusief laadpalen voor deelauto’s. Daardoor heeft Leiden een top 10 positie in Nederland qua beschikbaarheid van laadpalen. Op het gebied van verduurzaming van mobiliteit zijn circa 40 extra deelautoplekken gerealiseerd en een particulier initiatief voor autodelen is mogelijk gemaakt rondom de Kaasmarkt. Tenslotte is het koopcontract rondom de P+R garage met Naturalis getekend.

Fietsstad

Ter stimulering van het fietsverkeer en om ruimte te bieden aan de groei zijn er veel fietsprojecten in voorbereiding. In 2021 is gestart met de aanleg van de Fietsstraat Haagweg-Zuid, welke begin 2022 is opgeleverd.

De fietsenstalling onder de Taxistandplaats op Leiden Centraal is gerenoveerd. Met ProRail is een overeenkomst gesloten over de uitbreiding van de fietsenstalling Lammenschans. Voor de nieuwe fietsenstalling in de Mosterdsteeg in het centrum is een huurovereenkomst afgesloten, een belangrijke stap op weg naar realisatie van de stalling. Ook voor bewoners in de wijk zijn verbeteringen voor het stallen van de fiets mogelijk gemaakt, onder andere door de inzet van fietsvlonders.

Een belangrijk project voor zowel het verbeteren van de verkeersveiligheid, als het stimuleren van de fiets, maar ook de vergroening van Leiden is het project rondom de Groote Vink, waar afgelopen jaar een start mee is gemaakt (de uitvoering is in 2024). Hierbij werken we samen met Voorschoten die in die omgeving een nieuwe aansluiting wil realiseren op het Leidse netwerk.

Een belangrijk onderdeel van de verschillende deelprojecten van de Leidse Ring Noord is ook de verbetering van het fietsnetwerk.

Bereikbaarheid

Met dagelijks circa 77.000 treinreizigers en 28.000 busreizigers vormt het stationsgebied een zeer belangrijk regionaal OV-knooppunt. Het huidige busstation (en in mindere mate ook het treinstation) is niet uitgerust om de verwachte groei in het OV op te vangen en biedt niet de kwaliteit die gewenst is op deze plek. Veel ruimte wordt gebruikt door geparkeerde bussen en de kwaliteit van de openbare ruimte is onder de maat. Er is nauwelijks fatsoenlijke wachtruimte en busroutes kruisen drukke fiets- en voetgangersstromen op cruciale punten. In het najaar van 2017 heeft het college besloten om het nieuwe busstation op de huidige locatie door te ontwikkelen. In 2021 is deze opgave samen met aanrijroutes verder uitgewerkt. De ontwikkeling van de Centrumroute is daarbij een belangrijk gegeven. De doorontwikkeling van de OV knoop Leiden Centraal is onderdeel geworden van het Rijksprogramma Mobiliteit en Verstedelijking en het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) als breder project uitgewerkt in een MIRT-verkenning waarin nadrukkelijk wordt samengewerkt met NS, ProRail, PZH, Ministerie van I&W en LUMC. Het Knooppunt Leiden Centraal is inmiddels dus een rijksproject geworden, met een bredere scope dan we in de begroting 2021 hebben opgenomen. De gebiedsontwikkeling van het stationsgebied is een gemeentelijk project, zie verder prestatie 6A4.2 Ontwikkeling Stationsgebied.

Voor de Hoogwaardig Openbaar Vervoer Centrumroute is in 2021 het deelproject Hooigracht afgerond en is gestart met het deelproject Langegracht, wat in 2022 wordt voltooid. In april 2021 is de HOV-route naar Katwijk in gebruik genomen. In de dienstregeling van de NS is in de brede spits de trein tussen Leiden en Utrecht 4x per uur gaan rijden.

Op het gebied van parkeren zijn er grote veranderingen in gang gezet. Veranderingen die bijdragen aan de leefbaarheid in de stad, het stimuleren van de verstedelijking en de overgang naar duurzame vervoerswijzen. In 2021 is het aanwijzingsbesluit voor uitbreiding van het parkeerreguleringsgebied genomen. Besloten is ook om het kort parkeren in de binnenstad op te heffen en om te zetten in vergunninghoudersparkeren. Beide besluiten zullen in 2022 leiden tot daadwerkelijke aanpassingen in de stad. De wijzigingen zijn verwerkt in de verordening parkeerbelastingen.

Het Programma Leiden Inclusief is door het college vastgesteld. Hiermee geven we onder meer uitvoering aan het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda (LIA), een verplichting voor alle gemeenten volgens het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Een focuspunt van het programma is het toegankelijk maken van de stad voor mensen met diverse beperkingen.

De Ring

Door de ontwikkeling van een ringweg rond de agglomeratie ontstaat meer ruimte voor het openbaar vervoer, de fiets en de voetganger.

Het afgelopen jaar hebben de gemeenteraden van Leiden en van Leiderdorp ingestemd met de uitvoeringsbesluiten van Plesmanlaan, Engelendaal, Oude Spoorbaan en Schipholweg-oost. Deze deelprojecten van de Leidse Ring Noord liggen daarmee binnen budget en conform planning zoals opgenomen in het geactualiseerde kaderbesluit. Het deelproject Schipholweg-oost is een jaar versneld ten opzichte van het kaderbesluit vanwege de komst van de brandweerkazerne op die locatie. Het deelproject Willem de Zwijgerbrug is gegund aan een aannemer en zal in het voorjaar van 2022 worden gerealiseerd.

Voor het provinciale project de RijnlandRoute is voor het deelproject N206 Europaweg-Lammenschansplein door de raad het Esthetisch Programma van Eisen vastgesteld. De provincie is met de gemeente Leiden nog in gesprek over een uitvoeringsovereenkomst waarin afspraken worden vastgelegd. Als deze gereed is, start het proces van de aanbesteding door de provincie. De noodzakelijke partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan (PIP) lag eind 2021 ter inzage.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid gaat als een rode draad door het gehele programma heen en is uitgangspunt bij alle hierboven genoemde projecten. Zo wordt het Noordeinde ter hoogte van het Rembrandtplein heringericht om de verkeersveiligheid te verbeteren en een groen stadsplein te realiseren. Om de fietser en daarmee ook het overig verkeer meer zicht te geven wordt op het Havenplein de bocht verruimd naar de Oude Vest. De verkeersveiligheid wordt hiermee vergroot.

 • Om de verkeersveiligheid voor met name fietsers in de Stevenshof te verbeteren is het project fietsmaatregelen Stevenshof gestart.
 • Het project Verbeteren Fietsroute tussen de Rijndijken door de Zeeheldenbuurt heeft als doel de fietsroute en daarmee de verkeersveiligheid voor fietsers tussen de Hoge Rijndijk en de Lage Rijndijk (door de Zeeheldenbuurt) te verbeteren.
 • Het project kruispunt Vijf Meilaan / Sweelincklaan / Debussystraat in het Bos- en Gasthuisdistrict moet de verkeersveiligheid van het kruispunt aanzienlijk gaan verbeteren. De aansluitingen Sweelincklaan en Debussystraat worden ingericht als uitritconstructies, daarmee behouden fietsers en krijgen voetgangers voorrang op het verkeer vanuit de zijstraten. Ook wordt een opstelruimte gerealiseerd voor al het verkeer en overstekende voetgangers die de Vijf Meilaan moeten kruisen en wordt aan beide zijden van het kruispunt de zebra gehandhaafd. Afgelopen jaar is het ontwerp opgesteld en afgestemd en is een verkeersbesluit genomen over het ontwerp. Op dit moment wordt de realisatie van het project voorbereid, de uitvoering is beoogd voor het tweede kwartaal van 2022.
 • Het Masterplan verkeer Houtkwartier is vastgesteld en heeft als doel de circulatie in de wijk te verbeteren, de wegencategorisering vast te leggen en de verbetering van de verkeersveiligheid.
 • De voorbereiding voor de reconstructie van de Churchilllaan is gestart, met als doel de verbetering aan de infrastructuur, de verkeersveiligheid en doorstroming. Daarnaast worden er aan beide zijden van de Churchilllaan tweerichtingsfietspaden aangelegd.
 • Voor de Herinrichting Lammenschansweg is in de afgelopen periode een projectplan opgesteld. We willen hier de verkeersveiligheid verbeteren en een goede ruimtelijke inpassing van een veilige, snelle fietsverbinding als onderdeel van het regionale fietsnetwerk.
 • In de in 2016 vastgestelde visie voor de wijken Roomburg en Meerburg is verkeersveiligheid, of verkeer en bereikbaarheid door veel bewoners genoemd als aandachtspunt. De gemeente werkt aan het bereikbaarheidsproject Hoge Rijndijk-Willem van der Madeweg. Het doel van het project is dat het verkeer (alle vervoerswijzen) hier op een veilige en acceptabele manier wordt afgewikkeld.
 • De herinrichting van de Boshuizerkade, met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren, is afgerond.

Tot slot

Het programma Leiden Duurzaam Bereikbaar is verder geprofessionaliseerd mede door inzet van een programmasecretaris. En het programma autoluwe binnenstad is na aanstelling van een programmamanager opgebouwd. Het programmateam is voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering.

De overgang naar duurzamer en schoner vervoer en het behoud van een leefbare stad vergt een forse inspanning van de gemeente, welke nauw samenhangt met de verstedelijkingsopgave en klimaatambities. Voor alle opgaven wordt dan ook met interdiciplinaire teams gewerkt aan het verbeteren van de stad. Waar mogelijk wordt "werk met werk" gemaakt.

Beleidsterrein 4A Fietsers en voetgangers

Doelen en prestaties bij 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

 

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid

 

4A1.2 Verbeteren fietsroutes

 

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

 

4A2 Stimuleren lopen

4A2.1 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

 

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

Zoals eerder gerapporteerd wordt gewerkt om het kaderbesluit in 2022 vast te laten stellen. Of dat wordt gehaald voor het tracédeel Bargelaan / Posthofrotonde is afhankelijk van een uitspraak over hoe we op netwerkniveau om gaan met doorgaand gemotoriseerd verkeer (de zgn. knips), specifiek in deze de Rijnsburgerweg. Het afgelopen jaar zijn tevens voor zowel het gedeelte Darwinweg/Sandifortdreef, als voor de Posthofrotonde / T-splitsing Wassenaarseweg, verschillende verkeersonderzoeken uitgevoerd en oplossingen verkend. Dit heeft vanwege de genoemde complexiteit nog geen voorkeursvariant opgeleverd.

Effectindicatoren bij 4A Langzaam verkeer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2021

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 4A1 Meer fietsgebruik

4A1.a Aantal fietsritten op werkdagen bij stadspoorten*

75.405

75.277

62.612**

69.952**

80.750***

Afdeling Mobiliteit

* Het betreft het totaal aantal (regionale) fietsers dat op een gemiddelde werkdag in de zomer de 29 ‘telpunten’ passeert aan de rand van Leiden (locaties en aantallen zie www.basec.nl).
** Vanwege Covid-19 is het aantal getelde fietsers niet vergelijkbaar met voorgaande jaren
*** Dit is de streefwaarde zoals vastgelegd in het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doelen en prestaties bij 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

 

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen en uitvoeren openbaar vervoer beleid

 

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Zuid-Holland Noord

 

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

 

4B1.4 Knooppunt Leiden Centraal

 
Effectindicatoren bij 4B Openbaar vervoer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2021

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.a Aantal reizigersritten per bus van/naar Leiden *

9.337.725

9.566.289

6.086.765

6.288.893

+1,25%

Arriva

4B1.b Aantal in- en uitstappers treinstations in Leiden gemiddeld per werkdag*

87.234

90.933

39.889

nnb

90.000

NS

*) Vanwege Covid-19 is het aantal getelde reizigers in 2020 en 2021 niet vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doelen en prestaties bij 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

 

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen en uitvoeren beleid autoverkeer

 

4C1.2 Autoluwe binnenstad

 

4C1.3 RijnlandRoute

 

4C1.4 Leidse Ring Noord

 

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

 

4C1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

 

4C1.2 Autoluwe binnenstad

In 2021 is gestart met het verkeersonderzoek naar de gevolgen van verkeersafsluitingen op de Turfmarkt en Rijnzichtbrug en andere busroutering. Dit onderzoek wordt in 2022 afgerond en uw raad wordt over de uitkomsten geïnformeerd.

4C.1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

We willen bereikbaarheidsproject zorgvuldig met de omgeving afstemmen. In 2021 is het participatietraject voor het project Hoge Rijndijk opgestart. De initiatieffase voor de bereikbaarheidsprojecten Churchilllaan en Lammenschansweg zal conform het Leidse Planproces worden doorlopen. In 2021 is voorts een nieuw knelpunt geïdentificeerd. Het kruispunt Bargelaan kan mogelijk na het opleveren van de Centrumroute de nieuwe hoeveelheid bussen niet afdoende verwerken om de bussen op dienstregeling te laten rijden en/of er kan terugslag op het wegennet ontstaan. Hiervoor is in 2021 een verkeersonderzoek gestart. In 2022 zal het eventuele noodzakelijk fysieke werk moeten worden opgestart mits de uitvoeringsmiddelen beschikbaar zijn.

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doelen en prestaties bij 4D Parkeren

Doel

Prestatie

 

4D1 De juiste parkeerder op de juiste plek

4D1.1 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid

 

4D1.2 Parkeermanagement

 

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

 

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

 

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

De maatregelen fietsparkeren bij de stations Lammenschans en De Vink is in 2021 gestart, de uitvoering loopt door in 2022.

Effectindicatoren bij 4D Parkeren

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2021

Bron

2018

2019

2020

2021

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.a Percentage inwoners dat zelf veel parkeeroverlast ondervindt

-

19%

-

17%*

< 20%

Veiligheidsmonitor

4D1.b Percentage autobezitters dat parkeermogelijkheden bij huis met 'goed' of 'voldoende' beoordeelt

-

69%

-

65%

75%

Stads- en wijkenquête

4D1.c Aantal automaatplaatsen in straten met parkeerregulering

22.442

22.442

22.442

22.442

22.442

Team parkeermanagement

4D1.d Aantal automaatplaatsen op parkeerterreinen met parkeerregulering

640

640

640

640

640

Team parkeermanagement

4D1.e Aantal parkeerplaatsen in openbaar toegankelijke parkeergarages in gebieden met parkeerregulering

4.736

5.302

5.302

5.302

5.302

Team parkeermanagement

4D1.f Overige parkeerplaatsen voor bezoekers

675

465

465

465

465

Team parkeermanagement

* De Veiligheidsmonitor is in 2021 anders van opzet dan eerdere jaren, waardoor de uitkomsten niet goed te vergelijken zijn. We kunnen dus niet bepalen of de streefwaarde al dan niet is behaald.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doelen en prestaties bij 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

 

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

 

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

 

4E1.3 Verkeersmanagement

 

4E2 Verduurzaming mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid

 

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

Als gevolg van de beperkingen vanwege de coronapandemie zijn verschillende educatieprojecten op basisscholen, in het voorgezet onderwijs en voor senioren niet uitgevoerd. In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor de verkeersveiligheidsmonitor in 2022.

Verkeersveiligheid is uitgangspunt bij de bereikbaarheidsprojecten. In 2021 is gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid bij onder meer de planvorming voor volgende projecten: Noordeinde, Havenplein, Fietsroute tussen de Rijndijken door de Zeeheldenbuurt, kruispunt Vijf Meilaan / Sweelincklaan / Debussystraat, Churchilllaan, Lammenschansweg, Hoge Rijndijk. Het Masterplan verkeer Houtkwartier is vastgesteld. Om de verkeersveiligheid voor met name fietsers in de Stevenshof te verbeteren is het project fietsmaatregelen Stevenshof gestart. De herinrichting van de Boshuizerkade, met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren, is afgerond.

4E.1.3 Verkeersmanagement

Vanwege vertraging in de aanbesteding is het monitoringssysteem niet in 2021 ingericht, maar verwachten we dit in 2022 te realiseren.

Effectindicatoren bij 4E Leefomgeving

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2021

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.a Duurzaamheidsscore CROW verkeersveiligheid

-

voldoende

voldoende

*

voldoende

CROW

Doel 4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.a Aantal publieke laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte

134

200

230

285

230

afdeling Mobiliteit

4E2.b Duurzaamheidsscore CROW

-

voldoende

voldoende

*

voldoende

CROW

* De gegevens zijn nog niet beschikbaar.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Kaderstellende beleidsstukken

In 2021 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

 • RV 20.0148 Autoluwe Binnenstad
 • RV 21.0002 Vaststellen bestemmingsplan Parapluherziening Fietsparkeren
 • RV 21.0012 Instandhoudingswerkzaamheden Fietsenstalling Taxistandplaats
 • RV 21.0028 Beleidsprogramma Voetganger 2020-2030
 • RV 21.0033 Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord Plesmanlaan
 • RV 21.0034 Kaderbesluit Herinrichting Jan van Houtkade (Singelpark fase 2)
 • RV 21.0038 Gebiedsvisie Stationsgebied
 • RV 21.0045 Wensen en bedenkingen bij Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland
 • RV 21.0051 Exploitatie en Beheer Fietsenstalling Breestraat-Mosterdsteeg
 • RV 21.0057 Uitbreiding gereguleerd parkeren
 • RV 21.0059 Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord – Deelproject Engelendaal
 • RV 21.0071 Uitvoeringsbesluit herinrichting Centrumroute fase 4, tracédeel Schuttersveld
 • RV 21.0075 Parapluherziening beleidsregels parkeren Binnenstad en Stationsomgeving
 • RV 21.0077 Uitvoeringsbesluit Openbare Ruimte projecten Binnenstad: Havenplein
 • RV 21.0081 Verordening tot wijziging van de Wegsleepverordening Leiden 2004
 • RV 21.0086 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Veerplein e.o. deelproject Singelpark
 • RV 21.0102 Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord - deelproject Oude Spoorbaan
 • RV 21.0107 Esthetisch programma van Eisen Rijnlandroute Europaweg en Lammenschansplein
 • RV 21.0130 Uitvoeringsbesluit Ophogen parkeergarage Haarlemmerstraat
 • RV 21.0137 Verordening parkeerbelastingen gemeente Leiden 2022

Programmabudget

Bereikbaarheid
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Fietsers en voetgangers

Lasten

282

512

122

634

552

82

 

Baten

0

0

-25

-25

-25

0

Saldo

 

282

512

97

609

527

82

Openbaar vervoer

Lasten

918

538

523

1.061

713

348

 

Baten

0

0

-4.361

-4.361

-4.361

0

Saldo

 

918

538

-3.837

-3.300

-3.648

348

Autoverkeer

Lasten

3.768

3.459

1.266

4.725

4.411

314

 

Baten

0

0

0

0

-2

2

Saldo

 

3.768

3.459

1.266

4.725

4.410

315

Parkeren

Lasten

11.016

12.057

638

12.695

11.867

827

 

Baten

-12.538

-13.551

523

-13.028

-14.332

1.304

Saldo

 

-1.521

-1.494

1.161

-333

-2.464

2.131

Leefomgeving

Lasten

2.142

2.575

319

2.893

2.547

346

 

Baten

-352

-243

0

-243

-215

-28

Saldo

 

1.790

2.332

319

2.650

2.332

318

Programma

Lasten

18.127

19.140

2.869

22.009

20.091

1.917

 

Baten

-12.890

-13.794

-3.862

-17.657

-18.934

1.277

Saldo van baten en lasten

 

5.237

5.346

-994

4.352

1.158

3.194

Reserves

Toevoeging

14.245

9.031

8.672

17.703

17.703

0

 

Onttrekking

-11.623

-9.150

-5.010

-14.160

-12.704

-1.456

Mutaties reserves

 

2.622

-119

3.662

3.543

4.999

-1.456

Resultaat

 

7.859

5.227

2.668

7.895

6.157

1.738

Reserves programma 4
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve parkeren P4

Toevoeging

13.821

8.673

1.185

9.858

9.858

0

 

Onttrekking

-8.153

-8.579

-2.100

-10.679

-10.109

-570

Saldo

 

5.668

94

-915

-821

-251

-570

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

358

358

7.375

7.733

7.733

0

 

Onttrekking

-3.463

-571

-2.041

-2.612

-2.246

-366

Saldo

 

-3.104

-213

5.334

5.121

5.487

-366

Reserve duurzaamheidsfondsen P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-7

0

-2

-2

-2

0

Saldo

 

-7

0

-2

-2

-2

0

Reserve stedelijke ontwikkeling P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-112

-112

0

-112

Saldo

 

0

0

-112

-112

0

-112

Reserve Duurzame Stad P4

Toevoeging

-11

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-754

-754

-346

-408

Saldo

 

-11

0

-754

-754

-346

-408

Reserve RVMK (reg verkeer en milieukrt)

Toevoeging

76

0

112

112

112

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

76

0

112

112

112

0

Totaal

Toevoeging

14.245

9.031

8.672

17.703

17.703

0

 

Onttrekking

-11.623

-9.150

-5.010

-14.160

-12.704

-1.456

Reserves programma 4

 

2.622

-119

3.662

3.543

4.999

-1.456

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000

Algemeen:

Het resultaat op het programma Bereikbaarheid bedraagt 1,7 mln. voordelig. Voor dit voordeel zijn voorstellen gemaakt voor bestemming van dit resultaat en budgetoverheveling van in totaal 0,9 mln. Indien conform deze voorstellen wordt besloten bedraagt het resultaat op dit programma afgerond 0,8 mln. voordelig.

4B Openbaar Vervoer:

Op de lasten is 348.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt vooral omdat een gedeelte van de bijdrage aan (kredieten voor) meerjarige projecten over de jaargrens loopt. Het gaat hier specifiek om Onderzoek spoor Leiden (101.000) en Voorbereidende plankosten Openbaar Vervoer Knoop (234.000). Deze geraamde bijdragen worden gedekt door een onttrekking aan reserves. De kosten van het Onderzoek spoor Leiden wordt gedekt uit de reserve bereikbaarheidsprojecten en de Voorbereidende plankosten Openbaar Vervoer Knoop wordt gedekt uit de reserve duurzame stad. Omdat de bijdrage over 2021 lager uitvalt, is ook minder onttrokken aan die reserves. Daar blijft ruimte over dat nodig is voor dekking van de doorlopende projectkosten in 2022. Via het bestemmingsvoorstel wordt daarom voorgesteld om die ruimte in 2022 in te zetten door opnieuw een onttrekking aan de reserve te ramen.

4C Autoverkeer:

Op de lasten is 314.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt vooral omdat een gedeelte van de bijdrage aan (kredieten voor) meerjarige projecten die was geraamd in 2021, over de jaargrens heenloopt en dus pas volgend jaar nodig is. Het gaat bij dit beleidsterrein om de werkzaamheden Leidse Ring Noord van 195.000 dat wordt gedekt uit de reserve bereikbaarheidsprojecten en de reconstructie Haarlemmerweg (102.000) dat wordt gedekt uit de reserve stedelijke ontwikkeling. Omdat de bijdrage dit jaar lager uitvalt, is ook minder onttrokken aan die reserves. Daar blijft ruimte over dat nodig is voor dekking van de projectkosten volgend jaar. Via het bestemmingsvoorstel wordt daarom voorgesteld om die ruimte volgend jaar in te zetten door opnieuw een onttrekking aan de reserve te ramen.

4D Parkeren:

Op het beleidsterrein parkeren is sprake van een voordelig saldo van 2,1 mln. dat is opgebouwd uit een voordeel op de lasten van 827.000 en een voordeel op de baten van 1,3 mln. Binnen het beleidsterrein parkeren wordt onderscheid gemaakt tussen autoparkeren en fietsparkeren. In onderstaand schema worden de resultaten op beide onderdelen weergegeven.

V=voordeel/N=nadeel

lasten

V/N

baten

V/N

     

autoparkeren

519.000

V

1.263.000

V

fietsparkeren

308.000

V

41.000

V

     

totaal

827.000

V

1.304.000

V

Het voordeel op de lasten van het autoparkeren wordt voor een groot deel (381.000) bepaald door nog niet uitgegeven bedragen voor invoering van het betaald parkeren in de wijken van Leiden in 2021. Ook is sprake van een voordeel op de publiciteitscampagne van 152.000. Het voordeel op de lasten van 519.000 wordt gestort in de reserve parkeren.

Met betrekking tot de baten is het parkeerbedrijf in 2021, voor het onderdeel autoparkeren, gecompenseerd voor de lagere inkomsten als gevolg van de pandemie voor het straatparkeren en het parkeren in de garages van het centrum van Leiden, met een bedrag van 1,0 mln. Uiteindelijk is door de pandemie een nadeel ontstaan van 593.000. De compensatie vanuit het Rijk voor dit nadeel zal in 2022 worden verantwoord, wanneer de definitieve afrekening plaatsvindt. Voor dit jaar blijft er dan een voordeel van 1,0 mln. op de baten bestaan welke terugvloeit naar de algemene middelen.

Het resterende voordeel van 263.000 wordt gestort in de reserve parkeren. Dit voordeel is opgebouwd uit het hierboven genoemde nadeel van 593.000. Daarnaast is sprake van een voordeel met betrekking tot het straatparkeren en parkeren in de garages buiten het centrum van 80.000. Ook is sprake van voordelen op het verstrekken van de straatvergunningen en opbrengsten van naheffingen van 776.000.

Het voordeel op de lasten van het fietsparkeren van 308.000 heeft voornamelijk betrekking op de bijdragen van in totaal 334.000, die worden gedekt door de reserve parkeren, aan de kredieten voor de onderzoekskosten kosten voor het fietsparkeren bij Leiden CS. Deze bedragen blijven beschikbaar voor de toekomstige kosten van dit onderzoek.

4E Leefomgeving:

Het voordeel op de lasten van 346.000 wordt veroorzaakt door een voordelig saldo van 61.000 op de werkzaamheden voor de regionale verkeers- en milieukaart. Dit voordeel blijft door bestemming van het saldo beschikbaar voor deze activiteit. Ook is 51.000 van de geraamde bijgedrage aan het krediet plankosten definitiefase infrastructurele projecten is pas over de jaargrens nodig. Deze bijdrage wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve bereikbaarheidspojecten. Tevens is sprake van een voordeel op het incidentele budget voor duurzame mobiliteit, gedekt door een onttrekking uit de reserve duurzame stad, van 93.000. Via het bestemmingsvoorstel wordt voorgesteld om de onttrekkingen aan deze reserves opnieuw te ramen.Tot slot is sprake van een voordeel op het functioneel en technisch beheer van de verkeersregelinstallaties van 95.000.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Parkeren:

Het nadeel op de onttrekkingen aan de reserve parkeren van 570.000 wordt voor een bedrag van 374.000 bepaald door de lagere onderzoekskosten voor het fietsparkeren bij Leiden CS. Een nadeel van 159.000 heeft betrekking op de vervanging van de applicatie Key2Parkeren. Tot slot is er een nadeel van 36.000 op het compenseren van parkeerplaatsen aan de 5 Meilaan.

Reserve bereikbaarheidsprojecten:

Bij het verklaren van de verschillen bij het beleidsterrein Autoverkeer zijn voordelen benoemd die leiden tot nadelen op de onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten.

Het nadeel op de onttrekkingen van 366.000 wordt veroorzaakt door lagere kosten van programmasturing Leiden Duurzaam Bereikbaar van 52.000. De bijdrage aan de investering in de Leidse Ring Noord die door deze reserve wordt gedekt is 143.000 lager dan begroot. Op de investering voor de Rijnlandroute wordt voor een bedrag van 44.000 geen beroep gedaan op de reserve. Ook is de onttrekking aan de reserve voor dekking van het krediet plankosten definitiefase infrastructuur 51.000 lager dan begroot. Het resterende nadeel van 46.0000 betreft het saldo van een aantal geringere nadelen.

Reserve Duurzame Stad (P4)

De onttrekking aan de reserve duurzame stad is 408.000 lager dan begroot. Dit komt door een onderbesteding op investering verplaatsen busstation (€ 234.000), onderbesteding op investeringen fiets op 1 (82.000) en een onderbesteding op het programma duurzame mobiliteit (92.000).

Reserve Stedelijke Ontwikkeling (P4)

Het nadeel op de onttrekking aan de reserve stedelijke ontwikkeling van 112.000 heeft betrekking op de niet gerealiseerde kosten van aanschaf woonboten Haarlemmertrekvaart.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

Niet van toepassing

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening

7101124 Reconstructie openbare Ruimte LBSP

De voorbereidingsfase van project Reconstructie openbare Ruimte LBSP is in 2020 afgerond. Het werk Reconstructie openbare Ruimte LBSP moet nog uitgevoerd worden. De verwachting is dat dit in 2025 gereed zal zijn.

7101191 LBSP infrastructuur grond

De voorbereidingsfase van project Reconstructie openbare Ruimte LBSP is in 2020 afgerond. De verwachting is dat de aankopen grond in 2023 gereed zullen zijn.

7100968 Haarlemmerweg

In december 2018 is het uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg vastgesteld voor de reconstructie van deze weg en aanpak van deze waterkering. De verwachte oplevering van het project is eind 2023 / begin 2024.

7100586 Openbaar Vervoer-knoop Leiden CS

Dit betreft krediet voor de voorbereidende plankosten OV Knoop. In 2021 is 500.000 aanvullend beschikbaar gesteld voor planuitwerking MIRT “Knooppunt Leiden Verbindt” samen met belangrijke samenwerkingspartners zoals Ministerie van IenW, NS, ProRail, Provincie Zuid Holland, MRDH (Metropoolregio Rotterdam – Den Haag). De besteding van dit aanvullende krediet loopt door tot na 2021.

7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS

De realisatie van de opgave fietsparkeren van ca 20.000 plekken tot 2030 in het stationsgebied Leiden Centraal per 2030 is een van de speerpunten in dit gebied. De meerjarige voorbereidingen op planstudies en realisatieprojecten zijn samen met de andere betrokken partijen in volle gang.

7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage

De parkeergarages zijn opgeleverd. Het resterende krediet ad. 0,95 miljoen dient beschikbaar te blijven wegens afspraken hierover met Kooiplein CV voor realisatie van parkeervoorzieningen in deelgebieden 1 en 2 van het huidige project Kooiplein. Wat hierna resteert zal worden betrokken bij de scope-uitbreiding waaraan momenteel wordt gewerkt met een aantal partners in de stad.

7100092 / 7100649-7100652 / 7100671 / 7100672 Parkeergarage Garenmarkt

De parkeergarage is op 20 februari 2020 in gebruik genomen. Er loopt nog een procedure inzake nadeelcompensatie. Indien deze kwestie in 2022 kan worden afgewikkeld gaat dit ten laste van het projectbudget. Mocht dit niet het geval zijn en mocht er later sprake zijn van kosten, dan wordt dit ten laste van de reserve parkeren gebracht. Met de aannemer zijn in 2022 nog een aantal restpunten af te wikkelen. De verwachting is dat wij hier in 2022 met de aannemer uitkomen zodat het project en de kredieten kunnen worden afgesloten.

7100490 Onderzoek Rijnlandroute

In 2021 heeft de aannemerscombinatie Comol5 gewerkt aan de afronding van de geboorde buizen voor de tunnel van de nieuwe provinciale weg tussen de A44 en de A4 bij Leiden. De aannemer is verder bezig met de geplande aanpassingen aan de A4 en de A44 in het kader van dit eerste deel van de RijnlandRoute. In 2021 vonden ook werkzaamheden plaats voor het groenplan. Het tweede deel van de RijnlandRoute vormt de Tjalmaweg, deze plannen zijn ook in uitvoering, maar op Katwijks grondgebied. Het derde en laatste deel van de RijnlandRoute zijn de plannen rond de Europaweg en Lammenschansplein. Hiervoor is een Esthetisch programma van Eisen op- en vastgesteld. Dat vormt het kader voor de welstandstoets voor de plannen waarmee de nog te kiezen aannemer komt. Ter voorbereiding vinden al werkzaamheden plaats in het kader van de verlegging van kabels en leidingen. Met de provincie is het ontwerp verder afgestemd en is nagedacht over de fasering gedurende de bouwwerkzaamheden om het verkeer zo min mogelijk te hinderen en te zorgen voor een goede aansluiting op Leidse plannen. De provincie heeft in 2021 de noodzakelijke PIP-herziening (Provinciaal Inpassingsplan) ter inzage gelegd. Over het behoud van het aanwezige Leidse stamriool bij de Trekvlietbrug is overeenstemming met de provincie getroffen. Er is gewerkt aan een contract tussen Leiden en de provincie waarin alle voorwaarden voor de werkzaamheden worden vastgelegd en dat onderdeel van de aanbesteding zal worden. In 2022 start de provincie met de aanbesteding. Uitvoering van alle werkzaamheden zal vermoedelijk tot in 2025 plaatsvinden. Aan communicatie met het publiek wordt doorlopend aandacht besteed via nieuwsbrieven, social media en het Informatiecentrum, dat vanwege de coronacrisis in 2021 voor publiek grotendeels gesloten was.

7100653 / 7101302-7101304 Maaiveld Garenmarkt

De openbare ruimte op maaiveldniveau van de nieuwe parkeergarage is in de zomer van 2020 in gebruik genomen. In het najaar 2020 heeft ook de herinrichting van de Kaardesteeg plaats gevonden. Het project kan nog niet afgesloten worden aangezien de laatste restpunten en de nazorg behorend bij de overdracht naar Beheer nog moet worden afgerond. De kredieten kunnen bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

7100898 - 7100901 HOV Centrumroute

In december 2015 is het kaderbesluit (RB15.0093) Herinrichting Centrumroute door de raad vastgesteld. De herinrichting van de Centrumroute bestaat uit 4 deeltracés die gefaseerd uitgevoerd worden. Het deeltracé Jan van Hout is in 2020 afgerond, het deeltracé Hooigracht is gestart met de uitvoering in 2019 en is in 2021 afgerond. De herinrichting van deeltracé Langegracht inclusief de Oude Herengracht is in 2021 gestart. Het uitvoeringsbesluit Schuttersveld is in 2021 door de raad vastgesteld en de uitvoering start in 2022.

7101038 - 7101043, 7101980 en 7101989 Leidse Ring Noord

De uitvoeringsbesluiten Plesmanlaan, Engelendaal, Oude Spoorbaan en geluidwerende maatregelen Willem de Zwijgerbrug zijn in 2021 genomen en die van Schipholweg-Oost is voorbereid ter besluitvorming in het eerste kwartaal van 2022. De uitvoeringsbesluiten van de overige deeltracés volgen in de daaropvolgende jaren. De planning is dat de werkzaamheden voor de deeltracés komende jaren nog in uitvoering zijn.

7101324 Havenplein

In 2021 is gewerkt aan het verder uitwerken van het ontwerp en de aanbestedingsstukken. Begin 2022 zal het werk worden gegund en in februari 2022 wordt het werk gestart waarbij dit volgens planning eind juni 2022 is afgerond. Daarna volgt nog de nazorgperiode van het groen waarna het project kan worden afgesloten.

7101830 Herinrichting Hoge Rijndijk

In 2021 heeft een uitgebreid participatietraject plaats gevonden met de buurt en zijn er diverse ontwerpscenario's uitgewerkt. In 2022 wordt er toegewerkt naar het nemen van een kaderbesluit en de uitvoering is mede afhankelijk van een aantal projecten waaronder de RijnlandRoute Europaweg-Lammenschansplein. In dit project worden tevens rioleringswerkzaamheden meegenomen van de wijkvervangingsprojecten. Het project zal nog enkele jaren in beslag nemen.

7100062 Jaarschijf uitvoering programma verkeersveiligheid scholen

Door corona was er beperkt contact met de scholen de afgelopen jaren. Een deel van de maatregelen is uitgevoerd in 2021, de rest volgt in 2022 en wordt het project afgerond.

7100761 Laadpalen voor elektrisch vervoer

Het bedrag is gereserveerd voor laadpalen die vanwege herinrichting op onze kosten moeten worden verplaatst; verder zijn we (eerste helft dit jaar) bezig met laadpleinen en evenementenstroom die we gaan omzetten in laadstroom; ook zijn er particuliere initiatieven die we waarschijnlijk gaan ondersteunen. We hebben nu ca. 290 laadpalen die moeten toegroeien naar 700 laadpalen in 2025. We moeten een fikse sprong maken naar 1 januari 2025 en zeker in 2024 is een dekkend netwerk benodigd.

7100896 Programmasturing IP infrastructuur

Het krediet programmasturing programma bereikbaarheid, wordt gebruikt voor project overschrijdende gemeentebrede inzet en activiteiten, om de samenhang tussen de verschillende programma activiteiten te kunnen dekken. Het uitvoeringprogramma Leiden Duurzaam Bereikbaar is eind 2019 vastgesteld, dit krediet dient beschikbaar te blijven voor de verdere duur van dat programma.

7100943 Onderzoek spoor Leiden-Utrecht (Limeslijn)

Het project is nog niet ten einde. Leiden is één van de partijen die meedoet in de studie. Die studie is nu gefocust op de middellange termijn (5-10 jaar) en loopt dus nog. Er is een kans dat er in 2022 door ons zelf (Leiden) input nodig is om de discussie tussen de partijen van een ander perspectief te voorzien. Op dit moment wordt verkend hoe het spoor tussen Leiden en Woerden intensiever kan worden gebruikt (meer treinbewegingen). Daarbij spelen verschillende aspecten die het komend jaar moeten worden onderzocht. Deels zijn dat technische en deels zijn dat aspecten die gaan over vervoerswaarden en exploitatie van de lijn. Binnen het verdere uitzoek werk is er een reële mogelijkheid dat we binnen de werkgroep verschillend aankijken tegen de informatie die uiteindelijk tot een besluit moet leiden. Om die informatie een gewogen karakter te geven, is het wellicht nodig om een eigen studie uit te voeren. Op dit moment is nog niet duidelijk waarnaar en wanneer precies. Dat is afhankelijk van de bevindingen gedurende het traject. Het krediet blijft benodigd voor onderzoekskosten in 2022.

7100945 Fiets- en auto bewegwijzering

Er blijven regelmatig aanpassingen/toevoegingen op de bewegwijzering noodzakelijk, het krediet wordt gebruikt om deze aanpassingen de komende jaren te realiseren. Nieuwe bewegwijzeringsdoelen of verplaatsingen noodzaken voor aanpassingen in de bewegwijzering. Indien dit aanpassingen door projecten betreft wordt de aanpassing ook betaald uit deze projecten. Maar aanpassingen door nieuwe doelen met maatschappelijke relevantie worden door de gemeente bekostigd. Hiervoor wordt dit budget ingezet.

7101299 Fietsparkeren Binnenstad

Er is nog een bedrag van 25.000 euro voor Fietsparkeren Binnenstad. Dit budget wordt in 2022 gebruikt voor onderzoek naar de mogelijkheden van een fietsenstalling in de Binnenstad. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

7101415 Verkeersmonitoring

Dit krediet is voor de aanschaf van een nieuwe kwaliteitscentrale. De aankoop-procedure duurde langer dan verwacht, maar zal binnen enkele maanden in 2022 afgerond kunnen worden.

7100063 Busroute Churchilllaan ihkv Boshuizerkade 30km/uur

Het project is uitgevoerd. De overdracht naar beheer en de eindafrekening vinden in 2022 plaats. Hierna wordt het krediet afgesloten.

7100840 Asverlegging Kanaalweg

Het project is uitgevoerd. Het eerste jaaronderhoud eindigt in 2022, het krediet kan in april 2022 worden afgesloten.

7101073 Aanpassen Vijf Meilaan-Sweelincklaan

De werkzaamheden worden in het voorjaar van 2022 uitgevoerd. Rekening houdend met nazorg en eindafrekeningen kan het krediet in 2023 worden afgesloten.

7101078 Uitvoeringsprogramma fiets: quick wins corridor 3 Katwijk

Dit krediet wordt ingezet voor de verbetering van het fietspad in de Ypenburgbocht. Door het bouwplan van de studentenwoningen aldaar, ontstaat de mogelijkheid om win-win te creëren in de aanpak van het fietspad. Omdat het bouwplan nu nog in aanbouw is, kan het fietspad pas eind 2023 / begin 2024 worden verbeterd.

7101080 Uitvoeringsprogramma fiets: wijkstallingen

Het project is nog in uitvoering, op diverse locaties worden fietsenrekken geplaatst op verzoek van bewoners. Het project loopt nog meerdere jaren door. Bewoners kunnen verzoeken indienen voor het plaatsen van fietsenrekken.

7101096 Uitvoeringsprogramma fietspalen

In 2020 wordt gekozen voor een nieuw type fietspaal daarna kan een planning voor de vervanging van de huidige palen worden opgestart. Dit loopt nog door in 2022.

7101128 Fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem

Dit krediet wordt ingezet voor de verbetering van het fietspad in de Ypenburgbocht. Door het bouwplan van de studentenwoningen aldaar, ontstaat de mogelijkheid om win-win te creëren in de aanpak van het fietspad. Omdat het bouwplan nu nog in aanbouw is, kan het fietspad pas eind 2023 / begin 2024 worden verbeterd.

7101169 Fietsparkeren plein station Lammenschans

Dit krediet heeft betrekking op de Leidse bijdrage aan het project dat door ProRail, de Provincie en de gemeente wordt gerealiseerd. ProRail is de penvoerder van het project. Naar verwachting starten de werkzaamheden het 4e kwartaal 2021. Het project wordt afgerond eins 2022.

7101411 Fietsknelpunten Stevenshof

Fietsknelpunten Stevenshof is nog niet uitgevoerd door organisatorische redenen. De planning is nog niet gereed, er wordt uitgezocht of dit krediet terug gezet moet worden in het meerjareninvesteringsplan.