Jaarstukken 2020

Bereikbaarheid

Programmanummer

 

4

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte
Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:
"De gemeente Leiden wil goed bereikbaar zijn. De komende jaren wordt ingezet op duurzame mobiliteit, waarbij voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer voorrang krijgen. Door de aanleg van een goede hoofdontsluitingsstructuur, het zoeken naar nieuwe vormen van vervoer, het optimaal gebruiken van parkeervoorzieningen en het autoluw maken van de binnenstad wil de gemeente Leiden de leefbaarheid verbeteren."

Ontwikkelingen in 2020

2020 Is het jaar geweest waarin een grote beleidsslag gemaakt is op het gebied van mobiliteit. In ons hele mobiliteitskader is nu de ambitie naar duurzamer en schoner vervoer opgenomen. Hiermee wordt de randvoorwaarde op het gebied van mobiliteit voor de verstedelijkingsopgave ingevuld en wordt bijgedragen aan onze duurzaamheids- en klimaatambitie. De wijze waarop wij deze verandering in de mobiliteit vormgeven is vastgelegd in de Mobiliteitsnota Leiden 2020-2030, welke voor de zomer is vastgesteld. Hoe deze ambitie wordt bereikt is vastgelegd in verschillende documenten, zoals de parkeervisie auto- en fietsparkeren Leiden 2020-2030, met als juridisch instrument de beleidsregel parkeernormen. Maar ook het beleidsprogramma fiets, het beleidsprogramma voetganger en de agenda autoluwe binnenstad.

Naast de aanpassing van ons complete beleidskader op het gebied van mobiliteit is ook middels voorbereiding en uitvoering van projecten gewerkt aan de overgang naar duurzame vervoersmiddelen. In februari is de grootste fietsenstalling van Leiden geopend: de Lorentzstalling. Een belangrijke stap voor de bereikbaarheid van Leiden CS per fiets. Ook is de Garenmarktgarage dit jaar afgerond en op 20 februari 2020 in gebruik genomen.

In 2020 is onderzoek uitgevoerd naar mogelijke potentiële lokaties voor P&R-plus aan de randen van de (binnen) stad; deze worden nu verder getoetst en onderzocht op haalbaarheid en kansrijkheid mede in kader van grote ruimtevragers en de agenda autoluwe binnenstad.

Voor de Hoogwaardig Openbaar Vervoer Centrumroute is in 2020 het deelproject Hooigracht uitgevoerd, wat begin 2021 wordt voltooid.

In november 2020 is besloten om gezamenlijk, ook met betrokkenheid van het Rijk, een MIRT verkenning uit te voeren naar Knooppunt Leiden Centraal onder de titel “Leiden Verbindt”.

In december 2020 is het eerste uitvoeringsbesluit van de Leidse Ring Noord genomen betreffende de geluidsvoorzieningen op de Willem de Zwijgerbrug. De aanleg van de tunnel in de Rijnlandroute verloopt voorspoedig. Het boren is gereed en de tunnel heeft de naam Corbulotunnel gekregen.

Ter verbetering van de verkeersveiligheid is de rotonde op de kruising van de Vijf Meilaan, Vrijheidslaan, Rooseveltstraat aangepast en is de fietsoversteek bij de Kanaalweg-Julius Caesarbrug verbeterd. Op de kruising Herenstraat-Koninginnelaan is een fietsrotonde aangelegd en ook de kruising Broekweg/Veluwemeerlaan is heringericht.

In 2020 is de beleidsregel 'oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen' aangepast, daarbij is het mogelijk geworden om ook laadpalen voor aanbieders van elektrische deelauto’s te plaatsen, particulieren meer tegemoet te kunnen komen bij plaatsing en proactief (zonder aanvraag) laadpalen te kunnen plaatsen. Op basis van een plankaart met alle mogelijke potentiële locaties van laadpalen en prognoses kan gemeente Leiden in overleg met aanbieders in gemeente Leiden strategisch laadpalen of laadpleinen (geconcentreerd laden op 1 locatie) plaatsen zodat meer ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen als zero-emissie stadsdistributie.

In december 2020 is het convenant zero emissie 'stadsdistributie 071' met het lokale bedrijfsleven en branche-organisaties vastgesteld en het principebesluit genomen om een zero-emissie zone voor vracht- en bestelverkeer in te voeren voor de binnenstad en de omgeving van het stationsplein gebied per 1 januari 2025. Diverse partijen hebben al in 2020 de eerste stappen gezet om de stedelijke logistiek te gaan verduurzamen. Ook de gemeente zelf als werkgever werkt aan een zero emissie inkoopstrategie.

Ook landelijk heeft Leiden haar ambitie kunnen uitdragen. Zo heeft het Singelpark de allereerste loopaward van Nederland gewonnen, vanwege de bijdrage aan de doelen van ruimte voor lopen.

Beleidsterrein 4A Fietsers en voetgangers

Doelen en prestaties bij 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

 

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

 

4A1.2 Verbeteren fietsroutes

 

4A1.3 Noord zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

 

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

 
Effectindicatoren bij 4A Langzaam verkeer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020***

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 4A1 Meer fietsgebruik

4A1.a Aantal fietsritten op werkdagen bij stadspoorten*

72.299

75.405

75.277

62.612**

78.500

Team Ontwerp en Mobiliteit

* Het betreft het totaal aantal (regionale) fietsers dat op een gemiddelde werkdag in de zomer de 29 ‘telpunten’ passeert aan de rand van Leiden (locaties en aantallen zie www.basec.nl).
** Vanwege Covid-19 is het aantal getelde fietsers niet vergelijkbaar met voorgaande jaren.
*** Dit is de streefwaarde zoals vastgelegd in het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doelen en prestaties bij 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

 

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaarvervoerbeleid

 

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Zuid-Holland Noord

 

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

 

4B1.4 Verbeteren kwaliteit busstation en aanrijroutes

 

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

Als gevolg van vertragingen bij werkzaamheden in Katwijk zal de R-net verbinding Leiden-Katwijk in april 2021 in gebruik worden genomen in plaats van in december 2020.

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

Het toegankelijk maken van de bushaltes is vertraagd door capaciteitsproblemen, maar half 2021 zal een groot deel van de Leidse haltes toegankelijk zijn gemaakt.

4B1.4 Verbeteren kwaliteit busstation en aanrijroutes

Het besluitvormingsproces is vertraagd. Bij de doorontwikkeling van de OV knoop Leiden Centraal wordt nu nadrukkelijk samengewerkt met NS, ProRail, PZH, Holland Rijnland en LUMC. In november 2020 is besloten om gezamenlijk, ook met betrokkenheid van het Rijk, een MIRT verkenning uit te voeren naar Knooppunt Leiden Centraal onder de titel “Leiden Verbindt”.

Effectindicatoren bij 4B Openbaar vervoer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.a Aantal reizigersritten per bus van/naar Leiden

9.394.029

9.337.725

 

*

+1,25%

Arriva

4B1.b Aantal in- en uitstappers treinstations in Leiden gemiddeld per werkdag

85.175

87.234

90.934

*

> 89.000

NS

*) Deze cijfers zijn nog niet beschikbaar.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doelen en prestaties bij 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

 

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

 

4C1.2 Autoluwe binnenstad

 

4C1.3 RijnlandRoute

 

4C1.4 Leidse Ring Noord

 

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

 

4C1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

 

4C1.3 Rijnlandroute

Voor het deelproject N206 Europaweg-Lammenschansplein was het de planning dat in 2020 het Esthetisch Programma van Eisen gereed zou zijn en de aanbesteding door de provincie zou zijn opgestart. Noodzakelijke wijzigingen van het provinciaal inpassingsplan (PIP) zorgen voor vertraging. Uw Raad is hierover geïnformeerd, zie Z/19/1403419/3663026 Stand van zaken RijnlandRoute.

4C.1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

Het kaderbesluit project Noord-Zuid verbindingsas LBSP is vanwege benodigd vervolgonderzoek doorgeschoven naar 2021.

4C1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

De ontheffingsprocedure is namens de provincie verlengd. De activiteiten die horen bij de ontheffing zijn seizoensgebonden. Door de verlenging kunnen deze daarom niet in oktober 2020 maar in mei 2021 plaatsvinden waardoor het project met circa zeven maanden is vertraagd.

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doelen en prestaties bij 4D Parkeren

Doel

Prestatie

 

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

 

4D1.2 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

 

4D1.3 Parkeermanagement

 

4D1.4 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

 

4D1.5 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

 

4D1.5 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

De voorbereiding vraagt meer tijd dan verwacht waardoor de realisatie van extra fietsparkeerplaatsen bij station Lammenschans vertraging heeft opgelopen. De start van de werkzaamheden is gepland voor september 2021. Ook heeft het plaatsen van extra fietsenrekken in wijken op verzoek van bewoners vertraging opgelopen mede door een benodigde nieuwe aanbesteding van fietsenrekken. De voorbereiding van het plaatsen van de extra fietsrekken is ondertussen projectmatig opgestart. De start van de uitvoering is voorzien voor het najaar van 2021.

Effectindicatoren bij 4D Parkeren

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.a Percentage inwoners dat zelf veel parkeeroverlast ondervindt

18%

-

19%

-

< 20%

Veiligheidsmonitor

4D1.b Percentage autobezitters dat parkeermogelijkheden bij huis met 'goed' of 'voldoende' beoordeelt

72%

-

69%

-

75%

Stads- en wijkenquête

4D1.c Aantal automaatplaatsen in straten met parkeerregulering*

22.442

22.442

22.442

22.442

22.442

Team parkeermanagement

4D1.d Aantal automaatplaatsen op parkeerterreinen met parkeerregulering**

640

640

640

640

640

Team parkeermanagement

4D1.e Aantal parkeerplaatsen in openbaar toegankelijke parkeergarages in gebieden met parkeerregulering***

4.736

4.877

5.302

5.302

5.302

Team parkeermanagement

4D1.f Overige parkeerplaatsen voor bezoekers****

675

675

675

465

465

Team parkeermanagement

*) Aantal van 22.442 is stabiel. In de rapportage 'Parkeren in Cijfers 2020' wordt een actueel overzicht gegeven. Vooral vanaf 2023 zal het aantal toenemen na de uitbreiding van het betaald parkeren gebied.
**) Dit betreft automaatplaatsen op parkeerterreinen: Morssingel (158 pp), Langegracht (76 pp), Kaasmarkt (78 pp), Zwembad de Zijl (96 pp),
Houtkwartier (60 pp), Sportpark Kikkerpolder (172 pp).
***) Dit betreft alle garageparkeerplaatsen die zich bevinden binnen de grenzen van gebieden waar enige vorm van parkeerregulering van
kracht is: Haarlemmerstraatgarage (270 pp), Morspoortgarage (399 pp), LUMC (1500 pp), Langegrachtgarage (290 pp), Breestraatgarage (340
pp), Lammenschans ROC (450 pp), Luifelbaan P1 (400 pp), Luifelbaan P2 (150 pp), Maliebaan-noord en –zuid (180 pp) en sinds 2017 Kooiplein
Ringkade (213 pp), Kooiplein Soestdijkkade (160 pp), Lammermarkt (525 pp). In 2019 opent de garage Garenmarkt (425 pp).
****) Dit betreft de parkeerplaatsen bij voorzieningen met natransport: Haagwegterrein (465 pp). Tot en met 2018 betrof dit ook Transferium
A44 (210 pp). De parkeerplaatsen bij het Transferium zijnin 2019 verdwenen door de aanleg van de RijnlandRoute.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doelen en prestaties bij 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

 

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

 

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

 

4E1.3 Verkeersmanagement

 

4E2 Verduurzaming mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid

 

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

Op diverse locaties in de stad is de verkeersveiligheid verbeterd. Zo is de kruising Broekweg/Veluwemeerlaan aangepast, is er een nieuwe rotonde aangelegd bij de Vijf Meilaan/Rooseveltstraat en is de fietsoversteek bij de Julius Caesarbrug met de Kanaalweg verbeterd. Ook is de kruising Herenstraat/Koninginnelaan aangepakt en heeft de herinrichting van de Hooigracht bijgedragen aan een grotere verkeersveiligheid. Niettemin zetten we de indicator hier op oranje, omdat het educatieprogramma in 2020 voor een groot deel heeft stil gelegen als gevolg van de coronacrisis.

4E.1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

Ook het schoolomgevingsproject heeft hinder ondervonden van de coronamaatregelen en zal daardoor doorlopen in 2021.

Effectindicatoren bij 4E Leefomgeving

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.a Aantal binnenkomende infrastructuur-gerelateerde meldingen / klachten van bewoners

268

276

336

448

242

Team Ontwerp en Mobiliteit

Doel 4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.a Aantal publieke laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte

122

134

200

230

180

Team Ontwerp en Mobiliteit

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Kaderstellende beleidsstukken

In 2020 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

 • RV 20.0007 Uitvoeringsbesluit herinrichting Centrumroute fase 3, tracédeel Langegracht en Oude Herengracht
 • RV 20.0029 Uitvoeringsbesluit LBSP Duurzame Reconstructie Openbare Ruimte en Infrastructuur
 • RV 20.0030 Mobiliteitsnota Leiden duurzaam bereikbaar 2020-2030
 • RV 20.0031 Kaderbesluit Renovatie en ophoging Haarlemmerstraat parkeergarage
 • RV 20.0038 Parkeervisie Leiden Auto- en Fietsparkeren 2020-2030
 • RV 20.0050 Uitvoeringsbesluit Brug Poelgeest
 • RV 20.0063 Fietsenstalling De Geus
 • RV 20.0078 Aanpassen komgrenzen Wegenwet en Wegenverkeerswet
 • RV 20.0111 Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 Leiden Fietsstad
 • RV 20.0125 Uitvoeringsbesluit geluidvoorzieningen c.a. Willem de Zwijgerbrug
 • RV 20.0137 Aanpassen Parkeerverordening, Parkeerbelastingverordening en de Nadere voorschriften (K.31.2)
 • BW 20.0258 Beleidsregel Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2020
 • BW 20.0379 Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020

Programmabudget

Bereikbaarheid
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Fietsers en voetgangers

Lasten

422

456

-58

398

282

116

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

422

456

-58

398

282

116

Openbaar vervoer

Lasten

741

308

868

1.175

918

257

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

741

308

868

1.175

918

257

Autoverkeer

Lasten

3.031

4.189

2.040

6.229

3.768

2.461

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

3.031

4.189

2.040

6.229

3.768

2.461

Parkeren

Lasten

9.744

10.950

505

11.455

11.016

439

 

Baten

-14.153

-12.904

550

-12.355

-12.538

183

Saldo

 

-4.409

-1.954

1.055

-899

-1.521

622

Leefomgeving

Lasten

1.514

2.213

55

2.268

2.142

126

 

Baten

-194

-238

0

-238

-352

114

Saldo

 

1.320

1.974

55

2.030

1.790

240

Programma

Lasten

15.453

18.116

3.409

21.525

18.127

3.398

 

Baten

-14.347

-13.143

550

-12.593

-12.890

297

Saldo van baten en lasten

 

1.106

4.973

3.959

8.932

5.237

3.695

Reserves

Toevoeging

17.109

8.831

5.414

14.245

14.245

0

 

Onttrekking

-24.998

-11.780

-2.636

-14.415

-11.623

-2.792

Mutaties reserves

 

-7.889

-2.949

2.779

-170

2.622

-2.792

Resultaat

 

-6.783

2.024

6.737

8.762

7.859

903

Reserves programma 4
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve parkeren P4

Toevoeging

16.651

8.473

5.349

13.821

13.821

0

 

Onttrekking

-8.283

-8.620

234

-8.386

-8.153

-232

Saldo

 

8.368

-147

5.583

5.436

5.668

-232

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

358

358

0

358

358

0

 

Onttrekking

-7.052

-3.160

-2.851

-6.011

-3.463

-2.548

Saldo

 

-6.693

-2.802

-2.851

-5.653

-3.104

-2.548

Reserve fietsenstalling station P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-9.650

0

0

0

0

0

Saldo

 

-9.650

0

0

0

0

0

Reserve duurzaamheidsfondsen P4

Toevoeging

100

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-13

0

-19

-19

-7

-12

Saldo

 

87

0

-19

-19

-7

-12

Reserve Duurzame Stad P4

Toevoeging

0

0

-11

-11

-11

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

-11

-11

-11

0

Reserve RVMK (reg verkeer en milieukrt)

Toevoeging

0

0

76

76

76

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

76

76

76

0

Totaal

Toevoeging

17.109

8.831

5.414

14.245

14.245

0

 

Onttrekking

-24.998

-11.780

-2.636

-14.415

-11.623

-2.792

Reserves programma 4

 

-7.889

-2.949

2.779

-170

2.622

-2.792

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000

Algemeen:
Het resultaat op het programma Bereikbaarheid bedraagt 0,9 miljoen voordelig. Van dit voordelige resultaat zijn voorstellen gemaakt voor de bestemming van dit resultaat en voor budgetoverhevelingen. Indien conform deze voorstellen wordt besloten bedraagt het resultaat op dit programma 0,2 miljoen.

Openbaar Vervoer:
Het voordeel in de lasten van 257.000 wordt veroorzaakt door een voordeel op de bijdrage aan het krediet voor de kosten van het onderzoek spoor Leiden-Utrecht (101.000) en de kosten van voorbereiding en onderzoek voor de Openbaar Vervoer Knoop van 144.000. Beide onderzoeken worden voortgezet, en de budgetten blijven beschikbaar in het volgende jaar.

Autoverkeer:
Het voordeel op de lasten van 2,5 miljoen wordt veroorzaakt door een voordeel op de bijdrage aan het krediet voor de kosten van de aanleg van de RijnlandRoute van 1,7 miljoen. In de toelichting op de investeringen ouder dan drie jaar vindt u de uitleg over de inhoudelijke voortgang van dit project. Overigens blijft dit budget beschikbaar voor de verdere werkzaamheden. Tevens is sprake van een voordeel op de programmasturing van projecten uit het investeringsprogramma voor Leiden duurzaam bereikbaar (68.000) en werkzaamheden voor de Leidse Ring Noord (712.000).

Parkeren:
Op het beleidsterrein parkeren is sprake van een voordelig saldo van 622.000. Dit is opgebouwd uit een voordeel van 439.000 op de lasten en een voordeel van 183.000 op de baten. Binnen het beleidsterrein parkeren wordt een onderscheid gemaakt tussen autoparkeren en fietsparkeren. In onderstaand schema worden de resultaten op beide onderdelen weergegeven.

V=voordeel/N=nadeel

lasten

 

baten

 
     

autoparkeren

168.000

V

295.000

V

fietsparkeren

271.000

V

112.000

N

     

totaal

439.000

V

183.000

V

In 2020 is het parkeerbedrijf, voor het onderdeel autoparkeren, deels gecompenseerd voor de lagere inkomsten als gevolg van Corona voor het straatparkeren en het parkeren in de garages in het centrum van Leiden. Uiteindelijk is een gering nadeel ontstaan van 70.000. Daarentegen is sprake van voordelen op het verstrekken van de straatvergunningen, opbrengsten van naheffingen en het parkeren buiten het Leidse centrum van 350.000.

Het voordeel op de lasten van 168.000 heeft betrekking op het saldo van diverse kleinere verschillen op de diverse budgetten van het parkeerbedrijf en de exploitatielasten van het straatparkeren en de parkeergarages.

Het voordeel op de lasten van fietsparkeren van 271.000, heeft onder andere betrekking op de voordelen op de bijdragen aan de kredieten voor de onderzoekskosten van het fietsparkeren bij Leiden CS (166.000) die in het volgende jaar tot besteding zullen komen. Het restant saldo van 105.000 heeft betrekking op diverse overige geringe voordelen binnen het fietsparkeren. Het nadeel op de baten heeft betrekking op een te ontvangen subsidie van de provincie Zuid-Holland van 103.000 voor de dekking van de onderzoekskosten van het fietsparkeren bij Leiden CS. Deze subsidie wordt volgend jaar ontvangen en afgerekend.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve parkeren:
Het nadeel van 232.000 op de reserve parkeren heeft voor een bedrag van 33.000 betrekking op de afgeronde werkzaamheden voor het haalbaarheidsonderzoek van de Haarlemmerstraatgarage. Voor een bedrag van 37.000 heeft het betrekking op het realiseren van een tijdelijke parkeervoorziening aan de Telderskade. Een nadeel van 162.000 heeft betrekking op planstudies voor het fietsparkeren Leiden Centraal.

Reserve bereikbaarheidsprojecten:
Bij de verklaring van de verschillen bij het beleidsterrein Autoverkeer zijn voordelen benoemd die leiden tot nadelen op de onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten. Per saldo geven de voordelen op het beleidsterrein Autoverkeer en de nadelen op de onttrekkingen aan de reserve bereikbaarheidsprojecten geen resultaat binnen het programma.

Het nadeel op de onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten van 2,5 miljoen heeft betrekking op de in 2020 lager gerealiseerde kosten van 712.000 voor de voorbereiding van de Leidse Ring Noord. Voor de meerjarige programmasturing van het investeringsprogramma infrastructuur / Leiden Duurzaam Bereikbaar is in 2020 68.000 minder uitgegeven dan vooraf was begroot. Op de investering voor de Rijnlandroute wordt in 2020 voor een bedrag van 1,7 miljoen geen beroep gedaan op de reserve bereikbaarheidsprojecten.

Tot slot is er sprake van geringe voordelen op de onttrekking met betrekking tot het fietsparkeren in de binnenstad (50.000) en het onderzoek naar het spoor Leiden - Utrecht van 13.000.

Reserve duurzaamheidsfondsen:

Het geringe nadeel op de onttrekking van 12.000 uit de reserve duurzaamheidsfondsen heeft betrekking op de niet gerealiseerde kosten als gevolg van vertraging binnen het project deelfietsen.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

7100015-7100019 / 7100520 / 7100627-7100629 / 7100902 / 7101713 Ontsluiting Bio Science Park (OBSP)

De kosten die gemaakt zijn met betrekking tot de afwikkeling van het restpunt van de aanpassingen van de bewegwijzeringsportalen leiden thans tot een overschrijding van het krediet met een bedrag van 60.000. Echter, deze plan- en advieskosten zullen middels een aansprakelijkheidstelling geheel of gedeeltelijk worden verhaald op de opdrachtnemer. Dit zal worden meegenomen bij de juridische en financiële afwikkeling van deze kwestie.

7100833 MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan

Bij de 2e berap 2018 is een bijdrage van derden ter hoogte van 130.000 geraamd op dit krediet. Later werd duidelijk dat de gemeente de bijdrage al ontvangen heeft – in 2012 is een bijdrage van 100.000 ontvangen, deze is in de reserve Grondexploitaties gestort. Bij Vermogensbeheer 2021 wordt een onttrekking van 130.000 opgenomen, dit komt vervolgens ten gunste van dit krediet. Hiermee wordt de overschrijding gedekt. Dit project is bijna afgerond. Nadat er nog wat kosten geboekt zijn en de bijdrage vanuit de grondexploitatie, wordt dit krediet afgesloten in 2021.

7101171 Toegankelijk maken OV-haltes

De overschrijding is deels gedekt door een subsidie vanuit de Provincie Zuid Holland voor het aanpassen van een bushalte. Dit krediet is tevens afgesloten bij de jaarrekening 2020.

7101101 Kleine verkeerskundige voorzieningen

De overschrijding is deels gedekt door een bijdrage met een directe relatie tot dit krediet. Er zijn subsidies vanuit Holland Rijnland geboekt op het krediet en bijdragen vanuit externe partijen ter dekking van de verkeerskundige voorzieningen. Dit krediet is tevens afgesloten bij de jaarrekening 2020.

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet worden hieronder toegelicht.

7100093 / 7100644 - 7100647 / 7100669 / 7100670 Parkeergarage Lammermarkt

Ten tijde van de aanbesteding was er veel belangstelling vanuit de architecten en de aannemers om de parkeergarage Lammermarkt te ontwerpen en te bouwen. Mede hierdoor en ten gevolge van de kredietcrisis werd hierop scherp ingeschreven. Hierdoor is er een fors aanbestedingsresultaat behaald en derhalve heeft dit ook geleid tot dit mooie projectresultaat van 5,8 miljoen. Dit voordeel leidt tot lagere kapitaallasten en worden verrekend binnen het 'gesloten' systeem van de parkeerexploitatie en -reserve.

7101323 Openbare ruimte binnenstad - Herenstraat

Het projectresultaat van 140.000 bij het project ORB Herenstraat is ontstaan doordat er gebruik is gemaakt van tweedehands lantaarnpalen voor de Leidse lantaarns in plaats van nieuwe Leidse lantaarns aan te schaffen waar rekening mee is gehouden in het beschikbaar gestelde krediet. Bij de decemberwijziging 2020 is besloten om dit projectresultaat op te nemen in het meerjarig investeringsplan voor het project Openbare ruimte binnenstad, voor de deelprojecten Koepoortsbrug en Havenplein waarop nu een overschrijding ontstaat.

7101155 HOV R-net Leiden-Leiderdorp
De realisatie van de R-net corridor Leiden-Leiderdorp is afgerond in 2019 en de subsidie is verantwoord in 2020. Het krediet wordt afgesloten met een voordelig aanbestedingsresultaat van € 215.000. Hier staat echter tegenover dat de subsidie ontvangst vanuit de PZH € 162.000 lager is. Per saldo een voordeel van € 53.000 waarbij de kapitaallasten vrijvallen in de exploitatie.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening

7100015-7100019 / 7100520 / 7100627-7100629 / 7100902 / 7101713 Ontsluiting Bio Science Park (OBSP)

De Plesmanlaan is vanaf de A44 de toegangsweg naar Leiden en de hoofdontsluitingsweg voor het Bio Science Park. Na ingebruikname van de RijnlandRoute wordt de Plesmanlaan nog belangrijker voor het verkeer dat dan vanaf de A4 via de RijnlandRoute ook aan de westzijde van de stad kan binnenrijden. Het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) zorgt met een ingrijpende reconstructie van de kruisingen op de Plesmanlaan en Haagse Schouwweg voor een vlotte verkeersafwikkeling op de Plesmanlaan en een goede ontsluiting van het Leiden Bio Science Park.

In 2020 is één van de twee openstaande restpunten m.b.t. het project OBSP afgewikkeld, namelijk dat de financiële bijdrage vanuit het restant budget OBSP à 3,5 miljoen ten behoeve van de fietsverbinding in de knoop Leiden West aan de provincie is overgemaakt.

Het laatste resterende restpunt heeft betrekking op een aanpassing aan de bewegwijzeringsportalen in het projectgebied en zal in de eerste helft van 2021 worden uitgevoerd. De juridische en financiële afwikkeling van dit restpunt vindt naar verwachting uiterlijk in 2e kwartaal 2021 plaats. Daarmee kan medio 2021 de eindrapportage worden opgesteld en het project OBSP definitief worden afgesloten.

Nota bene: De kosten die gemaakt zijn met betrekking tot de afwikkeling van het restpunt van de aanpassingen van de bewegwijzeringsportalen leiden thans tot een overschrijding van het krediet met een bedrag van 60.000. Echter, deze plan- en advieskosten zullen middels een aansprakelijkheidstelling geheel of gedeeltelijk worden verhaald op de opdrachtnemer. Dit zal worden meegenomen bij de juridische en financiële afwikkeling van deze kwestie in het 2e kwartaal 2021.

7100053 / 7100883 / 7100884 Spoorwegonderdoorgang Kanaalweg-Zuid
Er is een lekkage in de openbare verlichting in de door ProRail opgeleverde tunnel. Het betreft een aansprakelijkheidskwestie naar de aannemer. In ieder geval is het krediet nog nodig voor de (juridische) begeleiding van de plannen om te komen tot een oplossing en de daaruit voortvloeiende herstelwerkzaamheden.

7100074 Reconstructie Maresingel
De reconstructie van de Maresingel is klaar. Er moet nog een eindevaluatie plaatsvinden en de subsidie wordt in 2021 verantwoord.

7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage

De parkeergarages zijn opgeleverd. Het resterende krediet ad. 0,95 miljoen dient grotendeels beschikbaar te blijven wegens afspraken hierover met Kooiplein CV voor realisatie van parkeervoorzieningen in deelgebieden 1 en 2 van het huidige project Kooiplein. Wat hierna resteert zal worden betrokken bij de scope-uitbreiding waaraan momenteel wordt gewerkt met een aantal partners in de stad.

7100092 / 7100649-7100652 / 7100671 / 7100672 Parkeergarage Garenmarkt

De parkeergarage is op 20 februari 2020 in gebruik genomen. Met de aannemer zijn nog een aantal restpunten af te wikkelen. De verwachting is dat wij hier in 2021 met de aannemer uitkomen zodat het project en de kredieten kunnen worden afgesloten.

7100490 Onderzoek Rijnlandroute

In 2020 hebben de werkzaamheden door aannemerscombinatie Comol5 voor de aanleg van de nieuwe provinciale weg tussen de A44 en de A4 bij Leiden, de N434, met een geboorde tunnel en aanpassingen aan de A4 en de A44 volop plaatsgehad. De tunnelbuizen zijn inmiddels geboord en worden verder afgewerkt. Daarnaast is men bezig met de aansluitingen op de A44 en A4. Naast de Tjalmaweg op Katwijks grondgebied als het 2e deel van de RijnlandRoute is in 2020 ook gewerkt aan het 3e deel van de RijnlandRoute: de aanpassingen aan de Europaweg en het Lammenschansplein. Met de provincie is het referentie-ontwerp dat behoort bij het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) verder gedetailleerd en is nagedacht over fasering gedurende de bouwwerkzaamheden om het verkeer niet te veel te hinderen en aansluiting op Leidse plannen. Het behoud van het aanwezige stamriool van Leiden bij de Trekvlietbrug vraagt het nodige onderzoek. Voor het verleggen van kabels en leidingen zijn in 2020 al de vergunningen aangevraagd. Ook is verder gewerkt aan het esthetisch programma van eisen. In 2021 wordt het contract opgesteld waarvoor via een aanbestedingstraject een aannemer wordt gezocht. Uitvoering van alle werkzaamheden zal vermoedelijk tot in 2025 plaatsvinden. Aan communicatie met het publiek wordt doorlopend aandacht besteed via nieuwsbrieven, social media en het informatiecentrum (vanwege de coronacrisis in 2020 voor publiek gesloten).

7100653 / 7101302-7101305 / 7101430 Maaiveld Garenmarkt

De openbare ruimte op maaiveldniveau van de nieuwe parkeergarage is in de zomer van 2020 in gebruik genomen. In het najaar 2020 heeft ook de herinrichting van de Kaardesteeg plaats gevonden. Met de aannemer zijn nog een aantal restpunten af te wikkelen. De verwachting is dat wij hier in 2021 met de aannemer uitkomen zodat het project en de kredieten kunnen worden afgesloten.

7100586 OV Knoop Leiden Centraal Station
Dit krediet kan niet worden afgesloten omdat de fietsparkeeropgave van circa 20.000 plekken ook na 2020 een van de speerpunten is binnen de ontwikkeling van het OV knooppunt Leiden Centraal. Deze complexe ontwikkeling is langjarig en vergt structurele samenwerking met alle betrokken partijen rondom het station.

7100790 Voorbereiding fietsparkeren Leiden Centraal Station
De realisatie van de opgave fietsparkeren van ca 20.000 plekken tot 2030 in het stationsgebied Leiden Centraal per 2030 is een van de speerpunten in dit gebied. De meerjarige voorbereidingen op planstudies en realisatieprojecten zijn samen met de andere betrokken partijen in volle gang. Dit krediet kan daarom niet worden afgesloten.

7100680 - 7100682 Fietsenstalling Rijnsburgerblok
In 2021 zal de financieel technische afronding van het project plaatsvinden.

7100898 - 7100901 HOV Centrumroute
In december 2015 is het kaderbesluit (RB15.0093) Herinrichting Centrumroute door de raad vastgesteld. De herinrichting van de Centrumroute bestaat uit 4 deeltracés die gefaseerd uitgevoerd worden. Het deeltracé Jan van Hout is in 2020 afgerond, het deeltracé Hooigracht is gestart met de uitvoering in 2019 en wordt in het 1e kwartaal 2021 afgerond. Voor het deeltracé Langegracht inclusief de Oude Herengracht is begin 2020 een uitvoeringsbesluit (RB20.0007) vastgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden start na afronding van deeltracé Hooigracht. Naar verwachting volgt het uitvoeringsbesluit voor het deeltracé Schuttersveld medio 2021.

7101461 Openbare ruimte binnenstad - gedeelte Oude Herengracht
De herinrichting van de Oude Herengracht wordt tezamen met het deeltrace Centrumroute Langegracht uitgevoerd. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar gesteld. Dit krediet á 32.000 betreft het oude voorbereidingskrediet voor de Oude Herengracht. De uitvoering van de werkzaamheden Langegracht inclusief de Oude Herengracht starten na afronding van het deeltrace Centrumroute Hooigracht.

7101038 - 7101043 Leidse Ring Noord
De uitvoeringsbesluiten Plesmanlaan en Engelendaal worden voorbereid ter besluitvorming in 2021. De uitvoeringsbesluiten van de overige deeltracés volgen in de daaropvolgende jaren. De planning is dat de werkzaamheden voor de deeltracés komende jaren nog in uitvoering zijn.

7101072 Aanpassen Koninginnelaan-Lammenschansweg, 7101074 Aanpassen Sitterlaan-Lammenschansweg en 7100084 Reconstructie kruispunt Lammenschansweg - Tomatenstr

De kredieten blijven benodigd en maken onderdeel uit van het project herinrichting Lammenschansweg waarin ook de reconstructies en aanpassingen Lammenschansweg - Sitterlaan, Koninginnelaan-Lammenschansweg en reconstructie lammenschansweg-Tomatenstraat worden meegenomen. 

7101124 Reconstructie openbare Ruimte LBSP 

De voorbereidingsfase van het project Reconstructie openbare Ruimte LBSP is in 2020 afgerond. Het werk voor de reconstructie openbare Ruimte LBSP moet nog aanvangen. De verwachting is dat dit in 2023 gereed zal zijn.

7101169 Fietsparkeren plein station Lammenschans

Dit krediet heeft betrekking op de Leidse bijdrage aan het project dat door ProRail, de Provincie en de gemeente wordt gerealiseerd. ProRail is de penvoerder van het project. Naar verwachting starten de werkzaamheden 4e kwartaal 2021. Het project zal worden afgerond eind 2022.

7100014 Aanpak black spots

Het project ongevallenlocaties uit het uitvoeringsprogramma fietsroutes is opgestart in 2014. De meeste projecten zijn afgerond. De ongevallenlocatie nabij het project Nieuweroord is nog niet afgerond. De kosten voor dit project worden in 2021 gemaakt. Hierdoor moet het krediet nog open blijven staan.

7100062 Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid scholen

De afgelopen jaren is een aantal maatregelen rond de verkeersveiligheid rond scholen voorbereid, maar nog niet alle maatregelen zijn gerealiseerd. De verwachting is dat de maatregelen in 2021 worden afgerond.

7100063 Busroute Churchilllaan in het kader van Boshuizerkade 30 km/uur

Na de bouwactiviteiten rond de Boshuizerkade wordt de Boshuizerkade heringericht. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met groot onderhoud in de openbare ruimte. Het project is momenteel in uitvoering en wordt in 2021 afgerond.

7100071 Diverse fietsvoorzieningen

De meeste projecten zijn in voorgaande jaren afgerond, er worden nog kosten geboekt voor de fietsroute Alphen aan den Rijn in 2021, daarna wordt het krediet afgesloten.

7100832 Verkeersmaatregelen Spoorweghavenpad

Het project Spoorweghavenpad staat momenteel on hold, er wordt gewerkt aan alternatieve fietsroutes. Het krediet blijft beschikbaar tot er besloten is of het project doorgaat in 2021.

7100840 Asverlegging Kanaalweg

Het project is uitgevoerd, er zijn nog kosten die gemaakt gaan worden in 2021 daarna wordt het krediet afgesloten.

7100896 Programmasturing Investeringsprogramma infrastructuur

Het krediet programmasturing programma bereikbaarheid, wordt gebruikt voor project overschrijdende gemeentebrede inzet en activiteiten, om de samenhang tussen de verschillende programma activiteiten te kunnen financieren. Het uitvoeringprogramma Leiden Duurzaam Bereikbaar is eind 2019 vastgesteld, dit krediet dient beschikbaar te blijven voor de verdere duur van dat programma.

7100943 Onderzoek spoor Leiden - Utrecht (limeslijn)

Dit project wordt getrokken door de Provincie Zuid Holland. Leiden doet eventueel nog onderzoek voor definitieve besluitvorming. Dit is ook afhankelijk van uitkomsten uit onderzoeken van ProRail naar dit project. In november 2020 is door de partijen bij dit project besloten om de resterende onderzoeksvragen te blijven uit diepen. Het project loopt zeker door in 2021 en zo mogelijk ook in 2022.

7100945 Fiets- en auto bewegwijzering

De werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond, naar verwachting worden de werkzaamheden voor het vervangen van de bewegwijzering in 2021 afgerond.

7101071 Fietsvoorzieningen bij bushaltes

De komende jaren worden de bushaltes toegankelijk gemaakt, dit krediet wordt gebruikt om waar nodig bij deze bushaltes fietsvoorzieningen te plaatsen. Bij de kaderbrief 2022 wordt dit krediet overgeheveld naar het krediet voor het toegankelijk maken bushaltes waarna dit krediet wordt afgesloten.

7101073 Aanpassen Vijf-meilaan - Sweelincklaan

Het project is in voorbereiding en wordt in 2020-2021 uitgevoerd. Omdat er meerdere knelpunten zijn op de Vijf Meilaan worden de maatregelen hiervoor tezamen opgepakt. Dit vraagt meer voorbereidingstijd. Het krediet is nog in voorbereiding en kan daardoor niet worden afgesloten.

7101076 Aanpassen kruisingen Herenstraat

Het project is in 2020 uitgevoerd. Vervolgens zijn er een aantal aanvullende maatregelen uitgevoerd (eind 2020). In 2021 wordt gemonitord of deze maatregelen voldoende zijn.

7101078 UVP fiets quick wins corridor 3 Katwijk

Op de corridor Katwijk liggen een aantal projecten: ontbrekende schakel Hogeschool, fietsstraat Niels Bohrweg Noord, Fietsstraat Nachtegaallaan, en de fietsroutes door het LBSP. Deze projecten worden uitgewerkt waarbij quickwins te verwachten zijn.

7101080 UVP fiets wijkstallingen

Het project is nog in uitvoering, op diverse locatie worden fietsenrekken geplaatst op verzoek van bewoners. Het project loopt meerdere jaren door, bewoners kunnen nog verzoeken indienen voor het plaatsen van fietsenrekken.

7101096 UVP fietspalen

In 2020 wordt gekozen voor een nieuw type fietspaal daarna kan een planning voor de vervanging van de huidige palen worden opgestart. Dit loopt nog door in 2021 en 2022.

7101097 Verkeersmaatregelen Churchilllaan - Kennedylaan

Dit krediet wordt gebruikt bij het herinrichten van de Churchilllaan en wordt hierdoor nog niet afgesloten. Het project Churchilllaan is nog in voorbereiding.

7101128 Fietscorridor Leiden Kaag&Braasem

Het project is in voorbereiding en wordt in 2020-2021 uitgevoerd. Op de corridor Kaag & Braassem wordt het project Lead ontwikkeld. Bij Lead wordt de doorfietsroute verlegd. In het verlengde daarvan zijn verbeteringen voor de fiets te realiseren. Dit budget blijft daarvoor nodig.

7101170 Verzinkbare palen Bevrijdingsplein

Bij de kaderbrief 2022 wordt voorgesteld om dit krediet over te hevelen naar het krediet voor verkeerskundige voorzieningen. Hierna kan dit krediet in 2021 worden afgesloten.

7101211 Herinrichtingsmaatregelen Churchilllaan en omstreken

De scope van dit project is uitgebreid, door werk met werk te maken is het een omvangrijk project geworden waardoor verschillende werkzaamheden op dit traject worden uitgevoerd. Hiervoor dient het krediet open te blijven staan.

7101299 Fietsparkeren binnenstad

Dit krediet is nog benodigd voor fietsparkeren in de Binnenstad, het project is nog niet afgerond.

7101191 LBSP infrastructuur grond

Ten behoeve van de reconstructie van de infrastructuur op het LBSP dienen gronden te worden aangekocht. Eén aankoop heeft in 2020 plaatsgevonden, de andere (naar verwachting) drie aankopen zullen in 2021 gerealiseerd worden. Deze aankopen hebben vertraging opgelopen als gevolg van onder andere de coronacrisis en de vondst van een beschermde diersoort (zeldzaam slakje) op het LBSP.