Jaarstukken 2020

Stedelijke ontwikkeling

Programmanummer

 

6

Commissie

 

Stedelijke Ontwikkeling

Portefeuille(s)

 

Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

De missie van het programma Stedelijke ontwikkeling luidt:
"De gemeente Leiden staat voor een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de beschikbare, schaarse ruimte van stad en regio die gericht is op een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving."

Ontwikkelingen in 2020

In 2020 is op vele manieren in Leiden geïnvesteerd in de stad. Er is hard en voortvarend gewerkt aan vele projecten en er zijn de nodige positieve ontwikkelingen te noemen. Er is ingezet op een groener, gezonder en duurzamer Leiden om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad te vergroten. Aan de woningbouwopgave en uitdagingen op het gebied van duurzame verstedelijking is verder vorm gegeven in de vele woningbouwprojecten en de beleidsontwikkeling van het programma stedelijke ontwikkeling. Bij grote projecten, gebiedsontwikkeling en bij de totstandkoming van ontwikkelperspectieven is veel aandacht geschonken aan zorgvuldig en transparant handelen en goede participatie.

In de begroting 2020 zijn de opgaven en ambities uit het beleidsakkoord genoemd waaraan in 2020 verdere uitvoering is gegeven. In deze jaarrekening leggen we hierover verantwoording af. Het programma Stedelijke Ontwikkeling bestaat in totaal uit 24 verschillende prestaties. Elke prestatie is voorzien van een stoplicht en waar nodig van een toelichting; 19 prestaties krijgen een groen stoplicht en 5 een oranje stoplicht. Belangrijkste reden hiervan is meer benodigde tijd voor overleg , onderzoek, onderhandeling, (bezwaar) procedures en participatie bij projecten en beleidsontwikkeling. Voor een belangrijk deel liggen oorzaken hiervan buiten de invloedssfeer van de gemeente.

De belangrijkste ontwikkelingen en resultaten voor 2020 zijn :

 • de omgevingsvisie Leiden 2040 is aangevuld met nieuwe beleidsinzichten en inzichten vanuit de omgevingseffectrapportage. Hiermee is verder gewerkt aan een integraal en opgavegericht beleid voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio, stad en stadsgebieden ;
 • in de zomer van 2020 is ‘De Regionale Omgevingsagenda 2040 Aan de slag met Hart van Holland’ voor wensen en bedenkingen behandeld in de raad en aangeboden aan Holland Rijnland. Dit vormt de input voor de op te stellen Strategische agenda Ruimte door Holland Rijnland;
 • de implementatie van de Omgevingswet is volgens de planning (zie collegebrief 23 april 2020) uitgevoerd en ligt dus op schema. De ontwikkeling van de fysieke leefomgeving en goede dienst- en vergunningverlening staat centraal ;
 • naast de opgestelde ontwikkelperspectieven voor Leiden Zuid-West en De Mors is de voorbereiding gestart voor een ontwikkelperspectief Leiden Noord;
 • de ontwikkeling van het stationsgebied heeft door corona vertraging opgelopen maar desondanks zijn er vorderingen geboekt bij de deelprojecten De Geus en Rijnsburgerblok. Bij het deelproject busterminal is meer samenwerking en betrokkenheid van de partners en wordt een verkenning uitgevoerd onder de titel “Leiden Verbindt”. De duurzame en integrale aanpak van dit belangrijke OV knooppunt krijgt hiermee verder vorm;
 • er is een routekaart verduurzaming vastgoed vastgesteld en met de feitelijke verduurzaming van vastgoed is een start gemaakt. In de praktijk is hierbij wel sprake van complexe uitvoeringsproblemen;
 • in het Financieel Perspectief Duurzame Stad zijn middelen gereserveerd voor onrendabele toppen op de verstedelijkingsprojecten. Er is in 2020 ingezet om bijdragen van het rijk te krijgen uit de Woningbouwimpuls;
 • er is verder gewerkt aan de Uitvoeringsagenda Wonen Leiden 2020-2023 die is gebaseerd op de ‘Woonvisie Leiden 2020-2030 Goed Wonen in Leiden’. Er zijn onder andere nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de corporaties en er is gestuurd op de woningbouwopgave;
 • in 2020 zijn nieuwe beleidsregels voor onttrekking en woningvorming ingegaan om verkamering en woningvorming te reguleren;
 • er is verder uitvoering gegeven aan de uitvoering van de Regionale Woonagenda Holland Rijnland;
 • er is overeenstemming bereikt tussen de Universiteit Leiden en De Sleutels in het project Humanities Campus waarmee het woningaanbod compleet is;
 • de procedures bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van het LEAD project zijn gestart;
 • project Nieuweroord is opgeleverd;
 • er is voortgang geboekt bij de projecten Paardenwei en Wernink;
 • er is gestart met het renovatieplan 130 woningen Centrale Blokken in de Oude Kooi;
 • in totaal zijn 993 nieuwe huur- en koopwoningen gerealiseerd in 2020;
 • op het beleidsterrein van de energietransitie is succesvol uitvoering gegeven aan de RRE-regeling, heeft de raad wensen en bedenkingen vastgesteld als input voor de Regionale Energie Strategie, zijn 200 aanvragen voor zonnepanelen in het kader van ‘Jaar van het dak’ toegekend, is verder gewerkt aan het Leids warmtenet en is binnen de Alliantie Leiden Aardgasvrij geïnvesteerd in samenwerking met bewoners en een wijkgerichte aanpak (o.a. De Stevenshof, Meerburg, Mors en Zuid-West).

Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doelen en prestaties bij 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doel

Prestatie

 

6A1 Toedelen van ruimte

6A1.1 Opstellen kaderstellende visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio, stad en stadsgebieden

 

6A1.2 Stimuleren ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke kwaliteit

 

6A1.3 Opstellen en actualiseren ruimtelijk instrumentarium

 

6A1.4 Implementatie Omgevingswet

 

6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte

6A2.1 Behandeling verzoeken om omgevingsvergunningen

 

6A2.2 Het voeren van vooroverleg

 

6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte

6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

 

6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling

6A4.1 Wonen boven winkels

 

6A4.2 Ontwikkeling stationsgebied

 

6A4.3 Ontwikkeling Meelfabriek

 

Toelichting op prestaties


6A1.1 Opstellen kaderstellende visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio, stad en stadsgebieden.
De omgevingsvisie Leiden 2040 is aangevuld met nieuwe beleidsinzichten en inzichten vanuit de omgevingseffectrapportage (OER) en er is geoefend met het digitaal toegankelijk maken van de omgevingsvisie. Vanaf 26 maart 2021 ligt de Ontwerp-Omgevingsvisie Leiden 2040 ter inzage. Vaststelling van de Omgevingsvisie Leiden 2040 door de gemeenteraad vindt plaats na de zomervakantie van 2021. 

Visievorming vindt niet alleen in Leiden plaats, maar ook in de regio. Vanuit de gedachte dat Leiden onderdeel is van een breder ‘daily urban system’ is daarom afgelopen jaren de omgevingsagenda Hart van Holland gemaakt. In de zomer van 2020 is ‘De Regionale Omgevingsagenda 2040 Aan de slag met Hart van Holland’ voor wensen en bedenkingen behandeld in de raad en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Het stuk en de wensen en bedenkingen vormen input voor de Strategische agenda Ruimte die Holland Rijnland zal opstellen.

6A2.1 Behandeling verzoeken om omgevingsvergunningen
De digitale afhandeling van de vergunningaanvragen ondervindt behoorlijke hinder van IT problemen en krijgt een oranje stoplicht. Dat leidt sinds het laatste kwartaal 2020 tot vertraging bij de afhandeling van aanvragen en meldingen. Er is in december 2020 crisismanagement ingesteld om de IT problematiek te verhelpen. Via voortgangsberichten houdt het college de raad op de hoogte. De realisatie op de legesopbrengsten is hoger uitgevallen dan in de meerjarenbegroting is geraamd voor 2020. Voor dit onderdeel staat het stoplicht op groen.

6A2.2 Het voeren van vooroverleg
Het vooroverleg maakt deel uit van hetzelfde proces als bij 6A2.1. Ook dit onderdeel wordt wel geraakt door het daar geschetste probleem, maar relatief minder.

6A4.2 Ontwikkeling Stationsgebied

Het college heeft de Gebiedsvisie voor het Stationsgebied vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden.

Rijnsburgerblok
Lorentz fase 2 planvorming loopt vertraging op i.v.m. corona crisis, start bouw is voorzien eerste helft 2022.Voor het derde deel Rijsburgerblok is gestart met de sloop van het bestaande voormalige ABN-AMRO kantoor en de achterliggende school, waarna medio 2021 de bouw aanvangt. Alle woningen en het hotel zijn inmiddels verkocht.

De Geus

Het ontwerpbestemmingsplan is in inspraakprocedure gebracht en wordt in het tweede kwartaal 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. De contractuele onderhandelingen en de uitwerking van een fietsenstalling onder het plan nadert de afronding. De verwachting is dat de sloop van het bestaande pand en de bouw van het nieuwe plan eind 2021/ begin 2022 zal aanvangen.

Toekomstige busterminal
Bij de doorontwikkeling van de OV knoop Leiden Centraal wordt nu nadrukkelijk samengewerkt met NS, ProRail, PZH, Holland Rijnland en LUMC. In november 2020 is besloten om gezamenlijk, ook met betrokkenheid van het Rijk, een MIRT verkenning uit te voeren naar Knooppunt Leiden Centraal onder de titel “Leiden Verbindt”. De duurzame en integrale aanpak van dit belangrijke OV knooppunt krijgt hiermee verder vorm.

Beleidsterrein 6B Gemeentelijke gronden en gebouwen

Doelen en prestaties bij 6B Gemeentelijke gronden en gebouwen

Doel

Prestatie

 

6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijke gronden en gebouwen

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

 

6B1.2 Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties en Vermogensbeheer Grondexploitaties

 

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

 

Toelichting op prestaties


6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen
De exploitatie van gemeentelijk vastgoed staat op oranje omdat er vertraging is bij de uitvoering van de verduurzaming. Hier wordt later op terug gekomen.

Ook in 2020 is uitvoering gegeven aan het vastgestelde Beleidskader Vastgoed. In het Beleidskader Vastgoed is afgesproken dat vastgoed dat geen beleidsdoel dient, verkocht kan worden. In 2020 zijn een aantal panden verkocht die geen beleidsdoel meer dienen. Het betreft panden aan de Oude Singel 28, Sumatrastraat 195, Lammermarkt 17, Lammermarkt 19, Fokkeplein 2-6 en Ter Haakkade 1. Er is in 2020 geen vastgoed aangekocht.

Er is in 2020 ook geïnvesteerd in het vastgoed. Naast het planmatig onderhoud aan de gebouwen is begin 2020 de Zijlpoort opgeleverd. Het dak is geheel voorzien van een groen dak zodat de Zijlpoort weer in ere is hersteld. Tevens is de pui vervangen zodat er weer mooi uitzicht is op de gracht. Tegelijkertijd met de interne verbouwing van het Stadhuis is in 2020 begonnen met de restauratie van de gevel van het Stadhuis. De monumentale zandstenen gevel aan de Breestraat verkeerde in een matige staat voor wat betreft het voegwerk en de zandstenen delen. Daarom is restauratie van de gevel noodzakelijk. De toren, het carillon en het uurwerk van het stadhuis hebben dringend onderhoud nodig en daarom is een onderhoudsplan gemaakt. Op basis van dit plan is de omgevingsvergunning verleend en is in 2020 opdracht gegeven voor uitvoering van de benodigde onderhoudswerkzaamheden. In het kader van brandveilig gebruik van panden is in 2020 opdracht gegeven om voor zeven gebouwen de brandmeldinstallaties te vervangen zodat deze panden voldoen aan de wet en regelgeving. Ook voor de Stadsgehoorzaal en de Leidse Schouwburg is een onderzoek gedaan naar het brandveilig gebruik van de gebouwen en naar de vervanging van de brandmeldinstallaties. Hieruit is geconcludeerd dat de installaties vervangen moeten worden en dat er bouwkundig aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de regelgeving. De maatregelen zullen effect hebben op de openstelling van de podia en dit zal worden afgestemd met de gebruiker. In 2021 zal dit verder worden uitgewerkt.

In 2020 is opdracht gegeven om nieuwe meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) op te stellen voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. De huidige MJOP’s zijn opgesteld in 2016 en om de vijf jaren dienen deze geactualiseerd te worden. De financiële gevolgen worden geanalyseerd en bij de Kaderbrief 2022-2026 zal dit worden geagendeerd.

In 2020 is de routekaart voor verduurzaming vastgoed vastgesteld in het College. De routekaart is een stappenplan dat is opgezet om de gefaseerde aanpak van de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed vorm te geven. In de routekaart wordt het ‘Paris Proof’ maken van de vastgoedportefeuille als einddoel in 2050 geformuleerd. Dit houdt in dat het gebouwenbestand op dat moment zo opgebouwd is dat de duurzaamheidsdoelstellingen uit het VN-klimaatakkoord van Parijs gehaald zijn. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een groener, gezonder en duurzamer Leiden.

De verduurzaming van het vastgoed is al gestart. In 2020 zijn de panden aan het Parkzicht 100 en Eksterpad 2 opgeleverd. Ook is in 2020 een aanbesteding gedaan voor circa 4000 zonnepanelen om eigen energie op te wekken op de daken van gemeentelijke panden. Helaas is er vertraging bij de uitvoering van de verduurzaming van de panden. Dit kan worden verklaard door de bouwkundige en installatietechnische complexiteit van de verduurzaming van de monumentale panden Stadsgehoorzaal en de Leidse Schouwburg. Met de verduurzaming van de panden aan de Le Pooleweg 6 en 11 is vertraging ontstaan door aanvullende eisen voor vergunningaanvraag voor het plaatsen van een carportconstructie voor zonnepanelen op het parkeerdak en een onderzoek naar de sterkte van het dak. Tenslotte heeft het langer geduurd dan gepland om Allonges te sluiten met de huurders. Dit is met name veroorzaakt door een huurderswisseling in diverse panden van Libertas naar Incluzio. Er moesten nieuwe afspraken worden gemaakt met de nieuwe huurders en dat heeft extra tijd gevergd.

Beleidsterrein 6C Wonen

Doelen en prestaties bij 6C Wonen

Doel

Prestatie

 

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Woonvisie Leiden 2020-2030 en Woonvisie uitvoeringsagenda 2020-2030

 

6C1.2 Prestatieafspraken met corporaties

 

6C1.3 Regionale woonvisie en woonruimteverdeling

 

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)

 

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

 

6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.1 Kooiplein

 

6C3.2 Groenoordhallen e.o.

 

6C3.3 Oude Kooi

 

Toelichting op prestaties

6C1.1 Woonvisie Leiden 2020-2030 en Woonvisie uitvoeringsagenda 2020-2030
De ‘Woonvisie Leiden 2020-2030 Goed wonen in Leiden’ is eind 2019 opgesteld en vertaalt een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen naar nieuw beleid.

De visie is daarnaast gekoppeld aan de Uitvoeringsagenda Wonen Leiden 2020-2023. Deze agenda is de concrete uitwerking van deze visie voor de komende vier jaar. Hierin hebben we als gemeente concreet geformuleerd met welke set van evenwichtige maatregelen, spelregels en keuzes we de doelstellingen uit de woonvisie de komende vier jaar willen realiseren. Ook benoemt de Uitvoeringsagenda wat we verwachten van onze partners op de woningmarkt.

Met deze opzet hebben we de basis gelegd voor onze werkzaamheden in 2020. Een belangrijke mijlpaal in dit jaar, is de vaststelling van nieuwe prestatieafspraken die we in 2020 met de Leidse corporaties en huurders hebben gemaakt (zie prestatie 6c1.2). Ook aan andere onderdelen van de Uitvoeringsagenda Wonen hebben we in 2020 gewerkt. Zo hebben we de spelregels voor sociale huur en middeldure huur vertaald naar een verordening zodat deze woningen ook voor langere tijd betaalbaar blijven voor de doelgroep waarvoor ze zijn bedoeld. Verder werkten we in 2020 aan het thema duurzaam wonen en stuurden we op onze woningbouwopgave middels de rapportage van Nieuwbouwmonitor en met concrete woonadvisering in verschillende nieuwbouwprojecten.

Verkamering
Op 1 januari 2020 zijn de nieuwe beleidsregels voor onttrekking en woningvorming ingegaan. Het doel van de beleidsregels onttrekking en woningvorming is verkamering en woningvorming in Leiden beter te reguleren. Aan de hand van de beleidsregels kan worden beoordeeld of verkamering of woningvorming leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit hebben we gedaan door een quotering per straat en een afstandscriterium van minimaal twee niet-verkamerde adressen tussen de verkamerde adressen toe te passen. Daarnaast worden aanvullende eisen gesteld om de leefbaarheid te verbeteren. Zo moeten geluidwerende maatregelen genomen worden en moeten fietsen en huishoudelijk afval op eigen grond gestald kunnen worden. Ook worden er eisen gesteld met betrekking tot goed verhuurderschap.

2020 is vooral het jaar van het behandelen van aanvragen voor onttrekkingsvergunningen geweest. Hierin is een onderscheid te maken tussen een drietal categorieën.

1. woningen die vóór 1 april 2007 door de eigenaar/aanvrager in eigendom zijn verkregen en vóór die datum zijn verkamerd;

2. woningen die na 1 april 2007 doch vóór 1 januari 2020 door de eigenaar/aanvrager in eigendom zijn verkregen en verkamerd;

3. nieuw te verkameren woningen.
Eigenaren die in categorie 1 vallen hadden tot 1 juli 2020 voorrang op de andere twee categorieën. Voor deze aanvragen gold tot die tijd ook dat de vergunning werd verleend ongeacht het quotum en het afstandscriterium en er werden geen aanvullende voorwaarden gesteld met betrekking tot geluidswering en stalling van fietsen en huishoudelijk afval. Dit noemen we het zogenaamde boterbriefje. In 2020 zijn er ca. 700 aanvragen ingediend, die voor het grootste deel betrekking hadden op categorie 1. We merken dat eigenaren van woningen die verkamerd zijn na 1 april 2007 een meer afwachtende houding innemen. Door middel van toezicht en handhaving zal de regulering van categorie 2 en 3 moeten plaatsvinden. Zeker omdat uit de datamatch met het UDC op 5 november 2018 bleek dat er naar schatting 2400 verkamerde woningen in Leiden zijn. Dit is een tijdrovend en intensief proces, zeker omdat wij, conform de afspraken met de raad, kamerbewoners voldoende tijd willen geven om alternatieve huisvesting te vinden.

6C1.4 (Laten) Uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)
In de begroting 2020 zijn 13 projecten opgenomen die moeten bijdragen aan een kwantitatieve en kwalititatieve toename van de woningvoorraad. Hiervan krijgen 6 projecten een groen stoplicht en 7 een oranje stoplicht.

Ananasweg (groen stoplicht)

Big Boss / Maredijk (groen stoplicht)

Dolfijn ’t Schippertje (oranje stoplicht)
In Q1 of begin Q2 2021 staat de grondoverdracht en de ontvangst van de koopsom gepland en start de ontwikkelaar met de sloop en nieuwbouw.

Energiepark (oranje stoplicht)
In de eerste en twee voortgangsrapportages 2020 is benoemd dat de planning voor behandeling van het Kaderbesluit is verschoven omdat de haalbaarheidsfase met NLB en de marktpartijen eerst afgerond moet zijn. In december 2020 is in de stuurgroep Energiepark besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid, die de intentieovereenkomst (IOK) biedt, om de haalbaarheidsfase met drie maanden te verlengen. Het komen tot een voldragen ontwikkelplan waarmee de haalbaarheidsfase afgerond kan worden heeft meer tijd gevraagd dan het half jaar dat daar in beginsel voor was uitgetrokken.

Begin april zullen de resultaten van de haalbaarheidsfase in een kaderbesluit ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd waarna besluitvorming in de raad volgt. Parallel loopt de bestemmingsplanprocedure. Volgens planning zal het ontwerp bestemmingsplan rond de zomer ter visie worden gelegd.

Humanities Campus (oranje stoplicht)
Het bereiken van overeenstemming tussen de Universiteit Leiden en De Sleutels nam meer tijd in beslag en is uiteindelijk bereikt in december 2020. De raad en de bewoners zijn direct in december geïnformeerd dat er overeenstemming is bereikt tussen de partijen en dat het woningaanbod compleet is. Vervolgens is de door de gemeente aangestelde externe deskundige gevraagd om advies op het herhuisvestingspakket conform raadsbesluit. De draagvlakmeting onder de bewoners staat nu gepland voor mei 2021.

Kaasmarkt (oranje stoplicht)
Het ruimtelijke kader voor de Kaasmarkt is op 18 juni 2020 bij de gemeenteraad vastgesteld. Dat heeft ertoe geleid dat voor drie van de vier ontwikkelclusters het ruimtelijke kader vast ligt. Voor één ontwikkelcluster (III) zijn op verzoek van de gemeenteraad scenario’s uitgewerkt. De keuze voor een scenario en de kaders voor de herinrichting van het plein komen aan de orde in het kaderbesluit. Een kaderbesluit kon pas volgen na besluitvorming over Autoluwe binnenstad. Dat betekent dat het kaderbesluit nu voorzien is voor behandeling in de gemeenteraad in juni 2021.

Lammenschansdriehoek (vh Lammenschanspark) (groen stoplicht)

LEAD (groen stoplicht)

Nieuweroord (groen stoplicht)
Alle appartementen zijn gefaseerd opgeleverd door IBB Kondor. Momenteel wordt in onze opdracht de openbare ruimte ingericht. Volgens de huidige planning wordt dit in het tweede kwartaal afgerond en kan het project worden afgesloten.

Oude Rijnlocatie (oranje stoplicht)
Er was vertraging opgetreden doordat een niet terecht gebleken bezwaar moest worden gerepareerd. De aangepaste beslissing is door het college akkoord bevonden. De bouw start in het tweede kwartaal 2021. De oplevering staat nu in de tweede helft van 2022 gepland.

Paardenwei (groen stoplicht)

Turskoois (oranje stoplicht)
Het project Turkoois was in 2020 vertraagd wegens de overname van het project door woningbouw-corporatie Portaal. De overdracht van het project van De Raad Vastgoed aan Portaal is op 31 december 2020 bij de notaris gepasseerd.

Met Portaal is in het vierde kwartaal besproken dat de overname van het project geen invloed heeft op het programma en de in de NvU vastgestelde kaders en het percentage sociale huurwoningen op het programma Turkoois. Het project wordt nu eer full swing opgepakt met Portaal. Te beginnen met de anterieure overeenkomst, de uitwerking van het plan en de juridisch-planologische vertaling in het bestemmingsplan.

Werninkterrein (oranje stoplicht)
In 2020 hebben een aantal bijeenkomsten (veelal online) plaatsgevonden over de gebiedsvisie voor het Werninkterrein en over de verkeersontsluiting. Het onderzoek naar de verkeersontsluiting is nog niet afgerond en extra onderzoek is nodig vanwege het mogelijke effect van de autoluwe binnenstad. Zodra dit klaar is kan er een bijeenkomst plaatsvinden waar de conceptgebiedsvisie en de uitkomst van het verkeersonderzoek wordt toegelicht en belanghebbenden kunnen reageren. Daarna volgt bestuurlijke besluitvorming.

Prestatie 6C3.2 Groenoordhallen e.o.
De verkoopprocedure om tot een rechtsopvolger van Groenoord CV (Ymere) te komen is in 2020 gestart en inmiddels deels doorlopen. De procedure loopt in 2021 door. Na het voorlopig gunningsbesluit volgen daarna nog de Bibob-procedure en het collegebesluit ten behoeve van de gedeeltelijke contractovername.

Als gevolg van de coronacrisis is de start van de verkoopprocedure in het tweede kwartaal van 2020 “on hold” gezet en na een extra ingelaste marktconsultatie eind derde kwartaal (toch) gestart. Het gevolg hiervan is dat de planning doorloopt tot in 2021.

Prestatie 6C3.3 Oude Kooi
De Sleutels heeft een renovatieplan voor de Centrale Blokken in uitvoering, voor 130 woningen die een gemeentelijk monument zijn. In het derde kwartaal 2019 is de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de Sleutels afgesloten. Het doel van deze overeenkomst is dat de Sleutels voldoende middelen gereserveerd heeft om de openbare ruimte en de rioleringen in de oude staat te herstellen. De Oude Kooi had bij de start van de renovatie een recent aangelegde woonomgeving van hoge kwaliteit. Daarnaast gaan de woningen van het gas af en zullen worden aangesloten op het warmtenet van Vattenfall (vroeger: Nuon). Het door Vattenfall aan te leggen warmtenet en de capaciteit daarvan, betreft een groter gebied dan alleen de Centrale Blokken. Dit heeft tot gevolg dat Liander haar netwerk moet vervangen. Ook andere nutspartijen leggen bij gelegenheid nieuwe netwerken. Na oplevering van de laatste fase van de woningen wordt tot slot het gasnetwerk verwijderd. De omgeving zal onder regie van de gemeente weer hersteld worden. De complexiteit van deze opgave heeft tot vertraging van de oplevering woningbouw geleid. Oorspronkelijk zou het eerste blok woningen opgeleverd worden eind 2020. De planning is nu oplevering fase 1 (89 woningen) eind maart 2021 en fase 2 (41 woningen) maart 2023.

Effectindicatoren bij 6C Wonen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 6C1 Hogere kwaliteit en toename woningvoorraad

6C1.a Toename aantal huurwoningen (inclusief studentenwoningen)

702

954

769

923

1.320

Nieuwbouwmonitor

6C1.b Toename aantal koopwoningen

250

121

76

70

172

Nieuwbouwmonitor

6C1.c Aantal vernietigde woningen

156

67

94

227

480

Nieuwbouwmonitor

6C1.d Gemiddelde WOZ waarde

218.000

234.000

259.000

287.000

-

CBS (BBV - via wsjg)

6C1.e Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

9,4

11,9

9,1

 

-

CBS (BBV - via wsjg)

6C1.f Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

572

573

609

641

-

COELO (BBV - via wsjg)

6C1.g Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

760

765

820

877

-

COELO (BBV - via wsjg)

Doel 6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.a Rapportcijfer woonomgeving Leiden Noord

6,8

-

7,0

-

6,9

Veiligheidsmonitor

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 6D Energietransitie

Doelen en prestaties bij 6D Energietransitie

Doel

Prestatie

 

6D1 Klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

6D1.1 Meer energie besparen

 

6D1.2 Meer duurzame opwekking energie

 

6D1.3 Realisatie aardgasvrije stad

 

Toelichting bij de prestaties.

6D1.1 Meer energie besparen
Vanuit de doelgroepenaanpak binnen deze prestatie zijn er wisselende resultaten in 2020 geboekt. Zo is er succesvol uitvoering gegeven aan de RRE-regeling, die op laagdrempelige manier veel mensen heeft weten te bewegen om kleine verduurzamingsmaatregelen te treffen. De wijkambassadeurs hebben hierin een stimulerende rol gespeeld. Binnen de particuliere woningvoorraad blijven VvE’s een aandachtspunt vormen. Het bereiken en stimuleren van deze doelgroep blijkt lastig. Daarom is de energie vooral gericht geweest op particuliere woningeigenaren en huurders. Ook bedrijven – met name bedrijven gevestigd op bedrijventerreinen – zijn een lastige doelgroep. Los van de mooie resultaten die zijn behaald rondom de energiescans en opvolging hierin, hebben de meeste inspanningen die in 2020 op dit vlak zijn verricht niet het gewenste resultaat behaald. Redenen hiervoor zijn dat verduurzaming over het algemeen niet de core business is van bedrijven en dat de eigenaren en huurders van de panden vaak niet eenzelfde partij zijn. De komende jaren zal er intensiever met de sector moeten worden samengewerkt om de doelgroep beter te kunnen bereiken. Dit moet z’n beslag krijgen in o.a. de bedrijventerreinenstrategie. In 2020 is een routekaart voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed opgesteld, inclusief een top 25 te verduurzamen panden. Er is een aantal ambitieuze panden geselecteerd, waaronder de stadsgehoorzaal en de schouwburg. Deze panden zijn lastig te verduurzamen en verduurzaming duurt daarom langer dan beoogd, maar ze zijn prominent en zichtbaar.

6D1.2 Meer duurzame opwekking energie
In 2020 is de in het Klimaatakkoord afgesproken Regionale Energie Strategie door Holland Rijnland opgeleverd en heeft de Raad haar wensen en bedenkingen hierop ingediend. Deze worden verwerkt in de RES 1.0, die in 2021 ter vaststelling aan de Raad wordt aangeboden. Ook is gewerkt aan realisatie van voldoende duurzame warmte voor Leids warmtenet, door met de landelijke partijen als het Ministerie van EZK, de Gasunie en de Provincie Zuid-Holland concrete afspraken voor restwarmtelevering uit Rotterdam vanaf 2026 op te leveren. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid, maar moet in 2021 tot concreter resultaat leiden. Voor de opwek van zon op daken zijn circa 200 aanvragen voor de subsidie van “Jaar van het dak” toegekend, is het Plan van Aanpak ‘zon op dak’ gerealiseerd en is door de Gemeenteraad de aanpassing van de welstandsnota om meer ruimte te bieden aan plaatsing zonnepanelen en warmtepompen goedgekeurd. Tenslotte is samen met netbeheerders Liander en Tennet en omliggende gemeenten de zoektocht naar een geschikte locatie voor een 150 kV en een 50 kV station voor de garantie van een toekomstbestendig elektriciteitsnet in de afrondende fase. Dit is een lastig traject, gezien de soms wat afwachtende rol die Alliander hierin neemt.

6D1.3 Realisatie aardgasvrije stad 
Binnen deze prestatie vallen een aantal acties en uitgaven, die deels in 2020 gerealiseerd zijn en deels doorschuiven naar 2021. Zo zijn er voor de Transitievisie Warmte verschillende bouwstenen gerealiseerd, die op schema lopen om in 2021 definitief te worden opgeleverd. Verschillende trajecten hebben inzicht gegeven in de mogelijke warmteoplossingen in de stad, welke bewonersinitiatieven actief zijn in de stad en hoe de ondergrond geordend dient te worden ten behoeve van de energietransitie. In 2021 volgen de participatie en de oplevering van de TVW.

Binnen de Alliantie Leiden Aardgasvrij heeft de stuurgroep succesvol richting gegeven aan de energietransitie in Leiden. De coalitie wordt in 2021 verder bestendigd met behulp van een programmaplan en een samenwerkingsovereenkomst. Afgelopen jaar heeft het college veel geïnvesteerd in samenwerking met bewonersinitiatieven en het opzetten van een wijkgerichte aanpak. In de Stevenshof is een plan van aanpak vastgesteld, waarbinnen corporatiebezit en een voorbeeldbuurt centraal in de wijk binnenkort van start gaan met het kookgasvrij worden. In 2021 zetten we deze aanpak door. In Meerburg heeft een onderzoeksrapport waardevolle inzichten opgeleverd over de fasering van fysieke projecten in de wijk, op basis waarvan we in 2021 een plan van aanpak kunnen vaststellen. Voor de Mors zijn ambities t.a.v. de energietransitie opgenomen in het Ontwikkelperspectief de Mors, in Leiden Noord is minder aandacht besteed aan de wijkaanpak. Het uitblijven van instrumentarium voor het uitvoeren van wijkaanpakken blijft wel een aandachtspunt. Het Rijk heeft hierin een cruciale rol, om er voor te zorgen dat gemeenten ook daadwerkelijk in staat worden gesteld om de transitie haalbaar en betaalbaar uit te kunnen voeren. Afsluitend is er binnen Zuidwest veel gebeurd. Een rapport over de marktordening van een mogelijk warmtenet heeft inzicht geleverd in de meest wenselijke variant(en). Er is een aanvraag ingediend voor het Programma Aardgasvrije Wijken voor Haagweg-Zuid, die helaas is afgewezen.

Effectindicatoren bij 6D Energietransitie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 6D1 Klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

6D1.a Gemiddeld aardgasverbruik per woning in m3 per jaar

920

930

830

 

879

CBS

6D1.b Totale CO2-uitstoot gebouwde omgeving (x 1.000 ton)*

360

347

320

 

336

Klimaatmonitor

6C1.c Duurzaam opgewekte energie in Terajoule**

194

248

  

189

Klimaatmonitor

* De streefwaarde in 2020 is gebaseerd op een realisatiewaarde van 357 in 2017. Deze waarde is later door de Klimaatmonitor omhoog bijgesteld naar 360. Als we de streefwaarde overeenkomstig corrigeren, komen we uit op 339.
** De streefwaarde in 2020 is gebaseerd op een realisatiewaarde van 142 in 2017. Deze waarde is later door de Klimaatmonitor omhoog bijgesteld naar 175. Als we de streefwaarde overeenkomstig corrigeren, komen we uit op 233 in 2020.

Kaderstellende beleidsstukken

In 2020 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

 • RV 20.0112 Gebiedsvisie Vondelkwartier
 • RV 20.0110 Vaststellen Ontwikkelperspectief De Mors: ‘Meer Mors, Mooi voor iedereen
 • RV 20.0092 Voorbereidingsbesluit Lammenschansstrip
 • RV 20.0081 Concept-Regionale Omgevingsagenda 2040, aan de slag met Hart van Holland: vaststelling wensen en bedenkingen, aanbieding aan de raad.
 • RV 20.0079 Vaststellen Verordening fysieke leefomgeving en intrekking en wijzigingen verordeningen
 • RV 20.0070 Vaststelling bestemmingsplan ‘Dolfijn ’t Schippertje
 • RV 20.0064 Aanpassing Welstandsnota 2014 inzake regels voor toepassing zonnepanelen.
 • RV 20.0056 Gebiedsvisie Schipholweg
 • RV 20.0053 Vaststellen bestemmingsplan Brahmslaan 80
 • RV 20.0048 Vaststelling Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2020
 • RV 20.0042 Vaststellen bestemmingsplan Statendijck
 • RV20.0039 Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen
 • RV 20.0033 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt na inspraak
 • RV 20.0032 Handelingsperspectief gemeente Leiden in de energietransitie
 • RV 20.0023 Wensen en bedenkingen inzake voorgenomen besluit tot een enkelvoudige onderhandse selectie van het consortium van de marktpartijen Bouwfonds Property Development, Steenvlinder en de MeijerBergman Erfgoed Groep in nauwe samenwerking met het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk gericht op een haalbaarheidsonderzoek van zes maanden.
 • RV 20.0021 Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiden 2020
 • RV 20.0018 Verlenging Vergunningverlening, Toezicht en Handhavings (VTH-) Beleidsplan 2016-2018 tot invoering Omgevingswet
 • RV 20.0014 Vaststelling Bestemmingsplan Binnenstad 1e partiele herziening
 • RV 20.0012 Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten Bizetpad 1
 • RV 20.0011 Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Scal-locatie
 • RV 19.0166 Raamwerk Omgevingswet-instrumentarium gemeenteraad
 • RV 19.0165 Verrijking stedenbouwkundig plan ‘Stationsgebied Leiden
 • RV 19.0008 Aanpassing ruimtelijke procedure aanvraag om uitgebreide omgevingsvergunning

Programmabudget

Stedelijke ontwikkeling
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Lasten

6.880

7.621

-339

7.282

7.894

-612

 

Baten

-4.256

-4.231

-2.749

-6.979

-8.712

1.732

Saldo

 

2.624

3.390

-3.087

303

-818

1.120

Gemeentelijk vastgoed

Lasten

27.694

20.933

7.792

28.725

21.520

7.205

 

Baten

-23.766

-21.247

-3.386

-24.634

-24.560

-73

Saldo

 

3.928

-315

4.406

4.091

-3.041

7.132

Wonen

Lasten

416

301

152

453

417

35

 

Baten

-3

-3

3

0

-22

22

Saldo

 

413

298

155

453

395

58

Energietransitie

Lasten

294

1.485

3.580

5.065

3.121

1.943

 

Baten

0

0

-3.150

-3.150

-1.643

-1.507

Saldo

 

294

1.485

430

1.915

1.478

436

Programma

Lasten

35.284

30.339

11.185

41.524

32.953

8.571

 

Baten

-28.024

-25.481

-9.282

-34.763

-34.938

174

Saldo van baten en lasten

 

7.260

4.858

1.903

6.761

-1.985

8.746

Reserves

Toevoeging

16.319

7.471

10.169

17.639

19.294

-1.654

 

Onttrekking

-18.510

-8.637

-11.078

-19.714

-14.994

-4.720

Mutaties reserves

 

-2.191

-1.166

-909

-2.075

4.300

-6.374

Resultaat

 

5.069

3.692

994

4.686

2.315

2.371

Reserves programma 6
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve grondexploitaties P6

Toevoeging

6.737

2.793

4.846

7.639

7.867

-228

 

Onttrekking

-11.811

-2.855

-8.284

-11.139

-8.703

-2.436

Saldo

 

-5.074

-62

-3.438

-3.500

-836

-2.664

Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6

Toevoeging

500

0

231

231

231

0

 

Onttrekking

-3

-100

-465

-565

-550

-14

Saldo

 

497

-100

-233

-333

-319

-14

Reserve afkoopsommen erfpacht

Toevoeging

2.012

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.479

-1.494

0

-1.494

-1.494

0

Saldo

 

533

-1.494

0

-1.494

-1.494

0

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-4

-3

0

-3

-3

0

Saldo

 

-4

-3

0

-3

-3

0

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

Toevoeging

1.659

0

3.000

3.000

4.434

-1.434

 

Onttrekking

-500

0

0

0

-29

29

Saldo

 

1.159

0

3.000

3.000

4.406

-1.406

Reserve sociale huurwoningen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-122

0

-94

-94

-19

-75

Saldo

 

-122

0

-94

-94

-19

-75

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

Toevoeging

0

31

-31

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-9

-9

-9

0

Saldo

 

0

31

-40

-9

-9

0

Reserve strategische aankopen

Toevoeging

155

155

0

155

155

0

 

Onttrekking

-1.180

-100

-518

-619

-616

-3

Saldo

 

-1.026

54

-518

-464

-461

-3

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

Toevoeging

128

128

226

354

354

0

 

Onttrekking

-1.477

0

-1.664

-1.664

-611

-1.053

Saldo

 

-1.349

128

-1.437

-1.310

-257

-1.053

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-61

0

-209

-209

-36

-173

Saldo

 

-61

0

-209

-209

-36

-173

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-108

-120

48

-72

-72

0

Saldo

 

-108

-120

48

-72

-72

0

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-79

-79

-43

-36

Saldo

 

0

0

-79

-79

-43

-36

Reserve herontw. Stationsgebied eo

Toevoeging

1.000

1.000

150

1.150

1.150

0

 

Onttrekking

-491

0

-347

-347

-238

-109

Saldo

 

509

1.000

-197

803

913

-109

Reserve parkeren P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-26

-26

0

-26

-26

0

Saldo

 

-26

-26

0

-26

-26

0

Reserve economische impulsen Kennisst P6

Toevoeging

0

0

256

256

256

0

 

Onttrekking

-59

0

0

0

0

0

Saldo

 

-59

0

256

256

256

0

Res.bedr.voer.plankosten P6

Toevoeging

0

0

68

68

68

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

68

68

68

0

Res.bereikbaarheidsprojecten P6

Toevoeging

321

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

321

0

0

0

0

0

Reserve Duurzame Stad P6

Toevoeging

3.770

3.307

1.034

4.341

4.341

0

 

Onttrekking

-1.091

-3.938

1.303

-2.636

-2.122

-514

Saldo

 

2.679

-631

2.336

1.705

2.219

-514

Totaal

Toevoeging

16.281

7.414

9.780

17.194

18.856

-1.662

 

Onttrekking

-18.413

-8.637

-10.318

-18.954

-14.570

-4.384

Reserves programma 6

 

-2.132

-1.222

-538

-1.760

4.287

-6.046

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000

Beleidsterrein Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Het nadeel op de lasten van 612.000 is voor een groot gedeelte het gevolg van een overschrijding op het VTH project (Vergunningen, Toezicht en Handhaving), een project waarbij het huidige ICT-systeem Bars (dit is het oude systeem van omgevingsvergunningen) middels een aanbesteding is vervangen. Overschrijding is veroorzaakt door een hogere inzet van personeel en leverancier. Bij de implementatie van het nieuwe systeem is gebleken dat de koppeling met bestaande systemen meer tijd heeft gekost. Ook de afhandeling van de zeer hoge instroom van aanvragen van omgevingsvergunningen en het trainen van al het personeel in voorbereiding op het nieuwe systeem kost veel inzet.

Het voordeel op de baten van 1,7 miljoen komt grotendeels tot stand door het realiseren van hogere leges op de bouwvergunningen en op leges aanvragen voor verkamering. Verkamering betreft het legaliseren van woningen welke voor onderverhuur aan het woonbestand zijn onttrokken/ woningsplitsing. De inkomsten uit leges zijn voor een groot deel toe te schrijven aan bouwprojecten op het BioScience park, Boerhaavelaan, Stationsweg, Willem de Zwijgerlaan, Robijnhof en Telderskade.

Beleidsterrein Gemeentelijk vastgoed

In onderstaande tabel is de uitsplitsing van het beleidsterrein gemeentelijk vastgoed naar de betreffende prestaties opgenomen. Vervolgens wordt het verschil tussen begroting en realisatie per prestatie nader toegelicht:

Prestatie (bedragen x 1.000)

Begroting saldo 2020

Realisatie Lasten 2020

Realisatie baten 2020

Realisatie saldo 2020

verschil saldo

 

Prestatie voeren erfpachtbedrijf

-999

2.139

-3.620

-1.482

483

voordeel

Prestatie opstellen MPG en Vermogensbeheer

7.802

12.222

-10.814

1.408

6.394

voordeel

Prestatie exploiteren van gemeentelijke gebouwen

-2.712

7.159

-10.126

-2.967

255

voordeel

totaal

4.091

21.520

-24.560

-3.041

7.132

voordeel

Prestatie voeren erfpachtbedrijf

De prestatie voeren erfpachtbedrijf heeft een positief saldo van 483.000. Dit saldo is voornamelijk het gevolg van incidentele opbrengsten door verkoop van erfpachtgronden naar volledig eigendom en eerste uitgifte van gronden in erfpacht. Daarnaast zijn er suppletievergoedingen ontvangen van woningbouwverenigingen Portaal en Ons Doel voor het omzetten van erfpachtpercelen met sociale huurwoningen naar erfpachtpercelen met koopwoningen. Het totale voordeel aan baten is in 2020 afgerond 820.000. In 2020 is een boekwaarde van verkoop Schipholweg 13 afgeboekt. Deze verkoop is gedaan in 2019. Echter, de afboeking van de boekwaarde is niet in 2019 verwerkt maar in 2020. Dit resulteert in een nadeel aan de lastenkant ter hoogte van afgerond 340.000.

Prestatie opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vermogensbeheer

Onderdeel van deze prestatie zijn naast de actieve grondexploitaties de beschikbare budgetten voor grondexploitatie algemene dienst (a tot en met e), de beheerskosten van strategisch vastgoed (f), werken voor derden (g) en budget regionaal investeringsstrategie (h). Deze prestatie heeft een voordelig resultaat van 6,4 miljoen. In onderstaande tabel is het voordelig resultaat opgenomen. Vervolgens wordt per betreffend onderdeel een toelichting gegeven.

Omschrijving (bedragen x 1.000)

 

a - Exploitatiebijdragen aan investering

5.066

voordeel

b - Voorziening negatieve grondexploitaties en tussentijdse winstneming grondexploitatie Nieuweroord

2.081

voordeel

c - Onteigening Lammenschansdriehoek

1.824

nadeel

d - Incidentele bijdragen, huren en grondopbrengsten

724

voordeel

e - Onderhandelaarsakkoord Ons Doel

316

voordeel

f - Beheerkosten strategisch vastgoed

325

nadeel

g - Anterieure overeenkomsten

266

voordeel

h - RIS

90

voordeel

totaal

6.394

voordeel

Exploitatiebijdragen aan investeringen

Het budget exploitatiebijdragen aan investeringen heeft een voordeel van 5,1 miljoen Het gaat hierbij om

verschillende bijdragen vanuit reserves aan kredieten die nog niet volledig zijn uitgegeven en worden

doorgeschoven naar 2021.

Voorziening negatieve grondexploitaties en tussentijdse winstneming grondexploitatie Nieuweroord

Als gevolg van het actualiseren van de actieve grondexploitaties wordt de voorziening negatieve grondexploitaties 0,7 miljoen lager. Daarnaast is er een tussentijdse winstneming genomen bij grondexploitatie Nieuweroord van 1,4 miljoen. Hierdoor ontstaat in de exploitatie (grondexploitaties algemene dienst) een voordeel van 2,1 miljoen. Zie voor een nadere toelichting van alle gemeentelijke grondexploitaties paragraaf 2.3.7 Grondbeleid.

Onteigening Lammenschansweg

Met collegebesluit (BW 21.0099) “vonnis onteigening Lammenschansweg 128” is besloten om niet in cassatie te gaan tegen de gerechtelijke uitspraak d.d. 13/01/2021. Hierdoor moet de schadeloosstelling en bijkomende kosten van € 4.174.609 worden betaald. Na aftrek van het bedrag dat reeds is betaald (1.025.000) en de reeds getroffen Voorziening “Lammenschansdriehoek” (1.325.833) rest nog een, conform BBV regelgeving, aanvullend te storten bedrag in de Voorziening “Lammenschansdriehoek” ter hoogte van € 1.823.776 zodat voldoende middelen beschikbaar zijn om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen.

Incidentele bijdragen, huren en grondopbrengsten
Als gevolg van 2 rechterlijk uitspraken in het voordeel van de gemeente is in 2020 afgerond 700.000 ontvangen. Daarnaast heeft de gemeente een aantal percelen grond verkocht waarbij ten opzicht van de begroting een positief resultaat is gerealiseerd van 123.000. Voor 2 projecten heeft de gemeente een vergoeding ontvangen voor onder andere plankosten (125.000) en de gemeente heeft een reserveringsvergoeding ontvangen (50.000). Beide zijn niet begroot. Een begrote opbrengst van 209.000 schuift door naar 2021 (een nadeel voor 2020). Daarnaast is in de exploitatie als gevolg van hogere huurinkomsten en hogere lasten een nadeel ontstaan van € 65.000. Per saldo resulteert bovenstaande in een voordeel van € 724.000.

Onderhandelaarsakkoord Ons Doel

In de begroting is voor het Onderhandelaarsakkoord Ons Doel in 2020 496.000 beschikbaar. Op basis van de geleverde prestaties van woningcorporatie Ons Doel is 180.000 uitgekeerd. Het restant budget moet beschikbaar blijven voor de afspraken zoals opgenomen in het Onderhandelaarsakkoord en zal dan ook worden overgeheveld naar 2021.

Beheerskosten strategisch vastgoed

De werkelijk kosten van beheer strategisch vastgoed zijn in 2020 325.000 hoger dan begroot. Bij een aantal panden is in 2020 meer onderhoud gepleegd om geen onveilige situaties te krijgen in gemeentelijke panden. Daarnaast zijn niet alle nutskosten volledig doorbelast aan gebruikers. Vanuit de reserve Grondexploitaties wordt jaarlijks het budget beschikbaar gesteld voor kosten beheer strategisch vastgoed aangezien deze portefeuille is ingericht voor verkoop en herontwikkeling van vastgoed.

Anterieure overeenkomsten

In 2020 zijn bij een aantal anterieure overeenkomsten de laatste werkzaamheden uitgevoerd waardoor het betreffend project kan worden afgesloten. Per saldo resulteert dit in een voordeel van afgerond 100.000. Voor het project Ananasweg is van het beschikbaar budget 160.000 niet besteed in 2020 en zal doorschuiven naar 2021.

Regionaal Investeringsstrategie (RIS)

Van het beschikbare budget voor Regionaal Investeringsstrategie campus Leiden is in 2020 90.000 niet besteed. Ten behoeve van de uitvoering van de bestuurlijke en ambtelijke activiteiten voortvloeiend uit gemeentelijke deelname aan het programma is budget beschikbaar gesteld voor projecten, lobby, inhuur externe expertise en out-of-pocket kosten. De middelen die in 2020 niet zijn besteed schuiven door naar 2021.

Prestatie exploiteren van gemeentelijke gebouwen

De prestatie exploiteren van gemeentelijke gebouwen heeft een voordelig saldo van 255.000. Dit voordeel komt grotendeels tot stand doordat de werkelijke lasten in 2020 afgerond 300.000 lager zijn dan begroot. De werkelijke baten zijn conform begroting. Onderstaand wordt eerst ingegaan op de lagere lasten. Vervolgens wordt ingezoomd op de baten.

De lagere lasten komen tot stand door:

Verkoop gemeentelijk vastgoed

De lasten van het project verkoop gemeentelijk vastgoed worden als percentage van de te verwachten koopsom begroot. In werkelijkheid zijn de verkoopkosten 130.000 lager dan begroot.

Exploitatie maatschappelijk vastgoed

De werkelijke lasten zijn in 2020 200.000 lager dan begroot. Dit als gevolg van het niet aanwenden van de beschikbare instandhoudingsbijdrage voor onderhoud molens. De gemeente heeft een aantal molens verkocht waarbij is overeengekomen dat de instandhoudingsbijdrage beschikbaar is voor de koper voor in totaal 535.504. Hiervan is in 2020 nog 100.000 niet aangewend. Dit budget schuift door naar 2021. Daarnaast is in 2020 100.000 beschikbaar voor taxeren vastgoedportefeuille. Dit budget is niet aangewend in 2020 simpelweg omdat er geen portefeuilletaxatie heeft plaatsgevonden.

Baten vastgoed

De werkelijke baten zijn conform begroting. Enige nuancering is hier op zijn plaats. Voor kwijtschelding huur als gevolg van corona is in 2020 namelijk eenmalig 200.000 beschikbaar gesteld. Echter, dit budget is in 2020 niet aangewend. Voor 2020 resulteert dit in een voordeel in de exploitatie. Voorstel is om dit budget over te hevelen naar 2021. Naast dit voordeel is aan de batenkant ook een nadeel van afgerond 200.000 gerealiseerd. Dit betreft enerzijds een lagere subsidie inkomsten van 90.000 en lagere huurinkomsten als gevolg van wijziging huurder/nieuw huurcontract (einde looptijd huidig contract) gedurende het jaar (100.000). Hierbij is het gebruikelijk om een huurvrije periode overeen te komen. Ook zijn aantal nieuwe huurcontracten ingegaan halverwege het jaar. In de begroting is deze wijziging voor het gehele jaar meegenomen.

Beleidsterrein Wonen

Het voordeel van 58.000 op het beleidsterrein Wonen kan vrijwel geheel verklaard worden door de reservebijdrage aan het krediet Nota wonen die in 2020 niet volledig is ingezet en doorschuift naar 2021.

Beleidsterrein Energietransitie

Het beleidsterrein Energietransitie heeft een voordeel van 436.000. Het voordeel is toe te schrijven aan een onderbesteding op de lasten ter hoogte van 1,9 miljoen en het realiseren van lagere baten van 1,5 miljoen. De onderbesteding op de lasten is het gevolg van:

 • realisatie prestatie meer energiebesparing is 170.000 lager dan begroot aangezien niet alle beschikbare organisatiekosten zijn ingezet. Reden hiervan is een vertraging in het vinden van voldoende goede medewerkers die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen van het programma. Het restant schuift door naar 2021.
 • realisatie prestatie meer duurzame opwekking energie is 170.000 lager dan begroot. Dit komt met name tot stand doordat niet alle beschikbare middelen voor het opstellen van de Transitievisies warmte en het uitvoeren van het energieloket zijn ingezet. Reden hiervan is dat er in 2020 nog geen noodzaak was om de Transitievisie warmte vast te stellen en dat een aantal wijkaanpakken enige vorm van vertraging hebben opgeleverd. Het restant schuift door naar 2021.
 • realisatie prestatie aardgasvrije stad is 1,6 miljoen lager dan begroot. De subsidie Regeling specifieke uitkering Reductie energiegebruik bij koopwoningen (RRE) is in 2020 niet volledig ingezet. Reden hiervan is een verminderd bereik bij bewoners en daardoor lagere conversiegraad van de beschikbaar gestelde vouchers. De regeling loopt door in 2021.

De lagere baten komt tot stand doordat :

 • De gemeente Leiden heeft namens de gemeenten Kaag en Braassem, Leiderdorp, Níeuwkoop Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en uiteraard Leiden zelf een aanvraag ingediend voor een subsidie in het kader van de Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik bij koopwoningen (RRE). Deze aanvraag is tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van deze gemeenten en de Omgevingsdienst West-Holland. Basis voor deze aanvraag was notitie RBE aanvraag / Strategie DAC. Volgens deze notitie zal de Omgevingsdíenst namens deze gemeenten zorgdragen voor de uitvoering van de voucher-regeling. De subsidieaanvraag is ínmiddels toegewezen. Van de beschikbare middelen (3,15 miljoen) is in 2020 1,6 miljoen ingezet en verantwoord in de exploitatie. Het restant van afgerond 1,5 miljoen schuift door naar 2021.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Onderstaand worden de afwijkingen van zowel de stortingen als de onttrekkingen aan de reserves toegelicht.

Reserve Grondexploitaties

De storting in de reserve is 228.000 hoger als gevolg van het doorschuiven van een erfpachtopbrengst ter hoogte van 350.000 naar 2021 en de niet begrote storting van de vrijval uit de voorziening negatieve grondexploitaties ter hoogte van 578.000 (zie ook paragraaf 2.3.7 Grondbeleid). Naast deze hogere storting is de onttrekking aan de reserve 2,4 miljoen lager. Reden is met name dat de geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft onder andere de projecten die voorgefinancierd zijn uit het krediet Initiatieven derden, het project Ontwikkeling entreegebied Bio Science Park, het restplan Vollenhovekade, het project Stationsgebied en omgeving De Geus. Vanuit de reserve Grondexploitaties is budget beschikbaar gesteld voor de projecten Ananasweg en Groenplan Alrijne. Deze beschikbare budgetten zijn in 2020 niet volledig ingezet. Daarnaast is in 2020 geen beroep gedaan op het beschikbare budget voor instandhoudingsbijdrage onderhoud molens.

Reserve Bovenwijkse voorzieningen Grondbedrijf (Programma 6)

De onttrekking aan de reserve is 14.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft het krediet onderzoek herplaatsing Waaghoofdbrug (4.000) en het krediet Beeldende kunst (10.000).

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges
Er zijn in de tweede helft van het jaar diverse bouwaanvragen ontvangen met een grote bouwsom, waardoor er ten opzichte van de begroting een fors hogere opbrengst ter hoogte van 1,4 miljoen is gerealiseerd. De kosten die verband houden met de Rijnlandroute bedragen 28.738. Daarom wordt 28.738 onttrokken aan de reserve, onderdeel Rijnlandroute.

Reserve Sociale huurwoningen

De reserve sociale huurwoningen wordt ingezet voor de uitvoering van de Nota wonen. In 2020 is hiervoor 19.000 besteed.

Reserve Strategische aankopen

Als gevolg van het afsluiten van het krediet onteigening Lammenschansweg wordt er 3.000 minder onttrokken dan begroot.

Reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016

De onttrekking aan de reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016 is 1,1 miljoen lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Het betreft het project bodemsanering (algemeen).

Reserve Herstructurering woongebieden SvZ&V

De onttrekking aan de reserve is 20.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen die in een later stadium worden gerealiseerd. Dit betreft het project Kooiplein. Daarnaast is de storting 8.000 lager als gevolg van actualisatie interen rentedoorberekeningen en rentestortingen.

Reserve Herstructurering woongebieden Ons Doel

De onttrekking aan de reserve is 316.000 lager. In de prognose van woningbouwcorportatie Ons Doel is opgenomen dat in 2020 6 woningen voor bijzondere doelgroepen gerealiseerd gaan worden (180.000) en 6 reguliere sociale woningen (300.000). Het uiteindelijke resultaat van 2020 is dat alleen de bijzondere doelgroepen zijn gerealiseerd. Hierdoor wordt dan ook 180.000 onttrokken aan de reserve. Het restant schuift door naar 2021.

Reserve Stedelijk ontwikkeling (P6)

De onttrekking aan de reserve is 173.000 lager als gevolg van een exploitatiebijdrage aan een investering die nog niet volledig is uitgevoerd en dus ook niet volledig wordt onttrokken. Het betreft het project wonen boven winkels.

Reserve GSB-middelen ISV/EZ

Vanuit deze reserve zijn middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van vijf gebiedsvisies. Van het beschikbaar gesteld budget is in 2020 nog 79.000 beschikbaar. Hiervan is in 2020 43.000 ingezet. Het restant schuift door naar 2021 aangezien nog niet alle visies zijn afgerond.

Reserve Herontwikkeling Stationsgebied e.o.

De werkelijke onttrekking aan de reserve is 109.000 lager dan begroot aangezien de geraamde exploitatiebijdrage aan investeringen niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft het project Morssingelblok H2-5.

Reserve Duurzame stad (P6)

De werkelijke onttrekking aan de reserve Duurzame stad is in 2020 afgerond 0,5 miljoen lager dan begroot. In 2020 zijn nog niet alle onderzoeken naar energietransitie (0,4 miljoen) en duurzame mobiliteit (0,1 miljoen) afgerond. Deze onderzoeken lopen door in 2021.

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet worden hieronder toegelicht.

7100886 onteigening Lammenschansweg 128

Het krediet “onteigening Lammenschansweg 128” heeft per 31 december 2020 een positief saldo van 518.185. Dit wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve strategische aankopen. Bij het bestemmingsvoorstel jaarstukken 2019 (RB 20.0059) is besloten om van deze dekking 515.264 in te zetten voor de instelling van de Voorziening Lammenschansdriehoek t.b.v. afhandeling gerechtelijk vonnis Lammenschansweg 128 d.d. 13/01/2021. Als dekking voor krediet “onteigening lammenschansweg 128” resteert hierna 2.922. Aangezien dit krediet wordt afgesloten bij de jaarrekening 2020 blijft het restantsaldo in de reserve Strategische aankopen van 2.922 vrij beschikbaar.

7101542 Trekkenwand Schouwburg

Het krediet kan worden afgesloten aangezien de besturing van de trekkenwand is betaald uit de daarvoor bestemde reguliere middelen (VVI middelen Stadspodia). Voor vervanging besturing trekkenwand is een krediet beschikbaar gesteld ter hoogte van 415.000. De bijbehorende kaptaallasten zijn gedekt middels een investeringsbijdrage van derden. Aangezien dit krediet kan komen te vervallen kan ook de investeringsbijdrage van derden komen te vervallen.

Overschrijdingen op investeringskredieten

7101061 voorbereiding STEO-Openb.geb.+civ.werken

In 2020 is van dit krediet 40.111 te veel afgeraamd waarna er op de lasten een overschrijding is ontstaan voor genoemd bedrag. Het verschil dat per 31 december 2020 zichtbaar is telt echter niet mee in de toets op onrechtmatige uitgaven. Dit komt omdat er voor hetzelfde bedrag aan niet begrote dekking gerealiseerd is.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening

7100135 exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)

Het project is op een enkel werk na afgerond. Krediet kan worden gesloten in 2021.

7100136 LBSP externe plankosten en 7100153 planvoorb. Leiden Bio Science Park

Het project- en gebiedsmanagement voor Leiden BioScience Park wordt benaderd volgens een programmastructuur ten behoeve van de voortdurende gebiedsontwikkeling van het BioScience Park. Hiertoe heeft de gemeenteraad de kredieten LBSP externe plankosten en planvoorbereiding Leiden Bio Science Park (ter dekking van de interne plankosten) beschikbaar gesteld. Zolang deze ontwikkelingen, volgens de leidraad als neergelegd in het Masterplan en in opdracht van de gemeenteraad, voortduren zal dit krediet naar verwachting niet worden afgesloten.

7100139 bodemsanering

Dit krediet kan niet worden afgesloten vanwege (doorlopende) verplichtingen van het Leidse Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 (LUBO).

7100152 Gevelsanering woningen

Het krediet is nodig om aan de verplichting vanuit de rijksoverheid te kunnen voldoen om de gevels van de zogenaamde A-lijstwoningen te saneren voor wat betreft het geluid, alsmede voor de verplichte geluidsanering van niet gemelde woningen die wel in de saneringsprojecten moeten worden meegenomen. Prognose is dat de werkzaamheden tot en met 2026 zullen doorlopen.

7100153 planvoorb. Leiden Bio Science Park

Het project- en gebiedsmanagement voor LBSP wordt benaderd volgens een programmastructuur ten behoeve van de voortdurende ontwikkeling van het BioScience Park. Hiertoe heeft de gemeenteraad het krediet planvoorbereiding LBSP ter dekking van de interne plankosten beschikbaar gesteld. Zolang deze ontwikkelingen, volgens de leidraad als neergelegd in het Masterplan en in opdracht van de gemeenteraad, voortduren zal dit krediet naar verwachting niet worden afgesloten.

7100154 Kooiplein uitvoering

Dit krediet is benodigd voor de deelgebieden 1 en 2 van het huidige projectareaal Kooiplein. De middelen dienen beschikbaar te blijven wegens contractuele afspraken hierover met Kooiplein CV.

7100245 muziekcentrum De Nobel

Om (geluid-) technische problemen inzichtelijk te maken is een uitgebreid onderzoek gedaan door TNO en Level-acoustics. De definitieve rapportage is in 2020 nog niet volledig afgerond en zal naar verwachting leiden tot concrete, op korte termijn, uit te voeren maatregelen. Het krediet kan pas na afronding daarvan afgesloten worden.

7100316 planvoorbereiding Kaasmarkt
Het ruimtelijke kader voor de Kaasmarkt is op 18 juni 2020 bij de gemeenteraad vastgesteld. Dat heeft ertoe geleid dat voor drie van de vier ontwikkelclusters het ruimtelijke kader vast ligt. Voor één ontwikkelcluster (III) zijn op verzoek van de gemeenteraad zes scenario’s uitgewerkt. De keuze voor een scenario en de kaders voor de herinrichting van het plein komen aan de orde in het kaderbesluit. Een kaderbesluit kon pas volgen na besluitvorming over Autoluwe binnenstad. Dat betekent dat het kaderbesluit nu voorzien is voor behandeling in de gemeenteraad in het 2e kwartaal 2021.

7100459 wonen boven winkels

Het project is in 2016 uitgebreid en het budget is hierdoor verhoogd. In 2018 is het project opnieuw verlengd voor de komende jaren. Er is geen strikte termijn aan te hangen aangezien inzet van het krediet afhankelijk is van het aantal aanvragen.

7100535 coördinatie uitvoering WOP Noord

Dit krediet kan niet worden afgesloten omdat de hierin beschikbaar gestelde gelden bestemd zijn voor het wijkontwikkelingsplan Leiden Noord dat loopt tot en met 2020. In 2021 zal de financiële afronding van dit project plaatsvinden en kan daarna worden afgesloten.

7100536 uitvoering nota wonen

In 2019 is voorafgaand aan vaststelling van de woonvisie 2020-2030 en de uitvoeringsagenda Wonen 2020-2023 gestart met de voorbereiding van nieuwe prestatieafspraken tussen huurders, de Leidse corporaties en de gemeente Leiden. De nog resterende middelen voor uitvoering van (voorgaande) nota wonen, zullen worden ingezet voor deze afspraken.

7100622 Kunst in openbare ruimte

Dit krediet kan niet worden afgesloten aangezien lopende verplichtingen zijn aangegaan zoals plaatsing van een aantal beelden in het Singelpark. In 2020 wordt dit krediet verder aangesproken.

7100666 Bijdragen opstellen gebiedsvisies

Er wordt ingezet op intensieve integrale gebiedsaanpakken. Naast inzet op sociale vraagstukken volgt soms ook de noodzaak tot investeringen in de fysieke omgeving. Hiervoor is meestal nodig dat er een visie op een buurt of gebied wordt gemaakt, wat soms langer duurt dan gedacht, rekening houdend met de kans en uitdaging die er ligt. Ook bepaalde ontwikkelingen hebben het nodig dat er eerst geïnvesteerd wordt in het opstellen van een visie.

7100783 Afrondende werkzaamheden Nieuw Leyden

Werkzaamheden lopen nog in 2021. Streven is dat deze begin 2021 gereed zijn en financieel wordt afgerekend.

7100788 Multifunctioneel maken Merendroom

De bedoeling is om het pand multifunctioneel te maken zodat het gebruikt kan worden door verschillende instellingen. Om dit mogelijk te maken is een ruimte nodig die nu nog is verhuurd tot 2020. Het plan kan dus pas worden uitgevoerd na 2020.

7100800 Herinrichting Surinamestraat

Dit krediet zal worden betrokken bij de scope-uitbreiding waaraan momenteel wordt gewerkt met een aantal partners in de stad. Deels zal het restantkrediet worden gebruikt ter dekking van het tekort op de "herinrichting plein Timorstraat-Arubapad'. Moet daarom beschikbaar blijven in 2021.

7100811 Vervanging BARS

Dit betreft het systeem voor afhandelen bouwaanvragen. Nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Verwachting is dat dit in 2021 wordt afgerond.

7101044 programma Lammenschansdriehoek

Dit krediet in het kader van de stimulering van studentenhuisvesting zal voor ontwerpwijzigingen in de studentencampus ingezet gaan worden.

7101050 grond Haagwegkwartier - ROC Ter Haarkade

Dit betreft de ontwikkeling van de leegstaande school op de Ter Haarkade 1 waar een ontwikkelende partij appartementen voor jongeren gaat realiseren. De grond is nog niet door de gemeente geleverd aangezien er nog bezwaar loopt tegen de afgegeven omgevingsvergunning. De verwachting is dat dit beroep uiterlijk in 2021 wordt afgerond.

7101058 Voorbereiding STEO - Buskavel 1

Dit krediet dient beschikbaar te blijven omdat hierop plankosten worden geboekt welke, nadat het Uitvoeringsbesluit STEO - Buskavel 1 door de gemeenteraad is besloten, zullen worden opgenomen in de vastgesteld 'grondexploitatie STEO - Buskavel 1".

7101059 Voorbereiding STEO-Morspoortterr. M1-2-3

Dit krediet dient beschikbaar te blijven omdat hierop plankosten worden geboekt welke, nadat het Uitvoeringsbesluit STEO-Morspoortterr. M1-2-3 door de gemeenteraad is besloten, zullen worden opgenomen in de vastgesteld 'grondexploitatie STEO-Morspoortterr. M1-2-3".

7101060 grond STEO - Openb.geb.en civiele werken

Dit krediet betreft de boekwaarde van historische plankosten waarop geen boekingen meer zullen plaatsvinden. Uit de globale grondexploitaties van STEO restgronden blijkt een positief saldo inclusief de op de balans geparkeerde plankosten. Er is dus geen sprake van een duurzame waardevermindering en afwaardering is nu niet nodig.

7101061 voorbereiding STEO-Openb.geb.+civ.werken

Dit krediet dient beschikbaar te blijven omdat hierop deelgebied overstijgende externe onderzoeken worden verantwoord om vervolgens conform relevantie te worden doorbelast aan deelgebieden einde kalenderjaar.

7101063 voorbereiding STEO - Trafolocatie 1

Dit krediet dient beschikbaar te blijven omdat hierop plankosten worden verantwoord welke, nadat het Uitvoeringsbesluit STEO - Trafolocatie T1 door de gemeenteraad is besloten, zullen worden opgenomen in de vastgesteld 'grondexploitatie STEO - Trafolocatie T1".

7101068 Verb.entree minder-validen geb.Oude Vest

Het onderzoek naar huisvesting voor BplusC is nog steeds gaande. Hierover is overleg met BplusC. Afhankelijk van de uitkomst van het huisvestingsonderzoek zal worden besloten of dit krediet gebruikt gaat worden. De verwachting is dat dit in 2021 duidelijk gaat worden.

7101129 invoering omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet gaat uit van inwerkingtreding per 1-1-2021 en loopt dan door in de jaren erna (uitgaande van een wettelijke implementatietijd van acht jaar). Dit krediet blijft voor dit doel benodigd.

7101177 tijdelijke maatr. Lammenschansdriehoek

Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. Er moeten nog investeringen gedaan worden om de leefbaarheid te borgen tijdens de langjarige gebiedsontwikkeling Lammenschansdriehoek.

7101178 voorbereiding Humanities Campus
Het project Humanities Campus is een meerjarig project met lange doorlooptijd. Dit heeft te maken met langdurige voorbereidingen maar vooral met het feit dat we voor de realisatie van dit project de bewoners van het Doelencomplex een compensatiewoning zullen aanbieden. Die woningen moeten eerst gerealiseerd worden en de mensen geherhuisvest voordat er sloop kan plaatsvinden ten behoeve van nieuwbouw van de campus. De realisatiefase loopt door tot 2025-2026. Ook dan zal er nog inzet vanuit de gemeente nodig zijn en dus krediet nodig. De openbare ruimte is het laatste onderdeel wat wordt uitgevoerd als de gebouwen klaar zijn.

7101300 Krediet Initiatieven derden

Het doorlopende krediet Initatieven derden is ingesteld om aanloopkosten (zowel gemeentelijke plankosten als onderzoekskosten die overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening verhaald moeten worden op de initiatiefnemer) van projecten waarbij het initiatief bij een marktpartij ligt te kunnen voorfinancieren. Dit betreft de voorfinanciering tot sluiten anterieure overeenkomst. Door het sluiten van een anterieure overeenkomst, afroming van de meeropbrengst bij erfpachtconversie, extra opbrengsten uit grondverkoop of een exploitatieplan worden deze voorgefinancierde middelen van derden door de gemeente terug ontvangen. Dit doorlopende krediet is dus ingericht om initiatieven vanuit de markt te kunnen opstarten en moet hierdoor dus beschikbaar blijven.