Jaarstukken 2020

Programmaverantwoording

Leeswijzer
De indeling van de programmaverantwoording volgt die van de begroting 2020.

In de programmaverantwoording is de standaard opbouw als volgt:

 • De missie.
 • Ontwikkelingen in 2020: een toelichting op zaken die het hele programma betreffen.
 • Daarna volgt per beleidsterrein een paragraaf.
  • Per beleidsterrein is er een korte terugblik op ontwikkelingen binnen dit beleidsterrein.
  • Vervolgens is een tabel opgenomen met de doelen en prestaties die tot het desbetreffende beleidsterrein behoren. Net als in de bestuursrapportages wordt met 'stoplichten' gewerkt. Per prestatie wordt aangegeven of deze op groen, oranje of rood staat.
  • Onder de tabel wordt een deel van de prestaties toegelicht. Het criterium hiervoor is of de desbetreffende (afwijking op de) prestatie politiek relevant is. Dit leidt er soms toe dat alle prestaties van een beleidsterrein worden toegelicht en soms geen enkele.
  • Tot slot volgt indien van toepassing een tabel met de effectindicatoren die horen bij het desbetreffende beleidsterrein. Hierin staan de realisatiewaarden van 2017 t/m 2020, uiteraard voor zover beschikbaar. Ook staat de streefwaarde voor 2020 vermeld, zoals die in de Programmabegroting 2020 is vastgesteld.
  • Verschillende indicatoren zijn landelijk verplicht vanuit de BBV. De gemeenten nemen de indicatoren en realisatiewaarden over van de website waarstaatjegemeente.nl. In de tabellen wordt dit aangegeven met (BBV - via wsjg.nl) bij de bron.
  • Bij een aantal effectindicatoren is de gemeente nog in afwachting van de realisatiewaarden over het afgelopen jaar. Deze informatie wordt geleverd door derden. In die gevallen is nu nog een PM opgenomen.
  • De kaderstellende beleidsstukken die in 2020 zijn vastgesteld.
 • De financiën van het programma. 
  • Dit onderdeel begint met een tabel waarin een overzicht wordt gegeven van de financiële resultaten per beleidsterrein en voor het hele programma. Ook wordt een overzicht gegeven van mutaties in reserves.
  • Vervolgens worden afwijkingen van meer dan 250.000 euro toegelicht.
  • Daarna wordt een toelichting gegeven op investeringen: overschrijdingen op investeringskredieten, investeringskredieten ouder dan drie jaar die nog niet zijn afgesloten.

In de Programmaverantwoording staat niet alles over de begrotingsprogramma’s. De informatie over weerstandsvermogen, risico’s en dergelijke is bijvoorbeeld apart samengebracht, mede vanwege wettelijke bepalingen voor de begroting en het jaarverslag.

Bestuur en dienstverlening

Programmanummer

 

1

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Werk, Inkomen en Economie & Cultuur

De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt:
"De gemeente Leiden staat voor een klantgerichte, persoonlijke en toegankelijke dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend."

Ontwikkelingen in 2020

Bestuur

Volgens planning konden, in verband met de verbouwing van het Stadhuis, vanaf 6 januari 2020 de raadsvergaderingen plaatsvinden in het Hoogheemraadschap van Rijnland en de commissievergaderingen in het Stadskantoor. Voordat deze nieuwe huisvesting volledig goed draaide zijn na half maart 2020 de vergaderingen i.v.m. de coronacrisis grotendeels digitaal gehouden. Daarnaast is gezocht naar geschikte externe locaties om desgewenst fysiek te vergaderen binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen. Deze zoektocht en de uiteindelijke inrichting hadden behoorlijk wat voeten in de aarde. Uiteindelijk is een extra budget beschikbaar gekomen en zijn goede werkafspraken en dito ondersteuning tot stand gekomen. Uiteindelijk zijn de externe locaties nog beperkt gebruikt en is dit hopelijk in 2021 wel weer aan de orde. Ten behoeve van het digitaal vergaderen is met een extra inspanning van raad, Servicepunt71 en de griffie de vergadercyclus aangepast en is het digitaal inspreken voor de stad vorm gegeven. In 2021 zal duidelijk worden welke ervaringen van deze bijzondere periode een permanent effect hebben op de organisatie van raad en griffie. Ten slotte kan nog opgemerkt worden dat in het najaar van 2020 een proces is gestart naar een mogelijk referendum. Dit heeft geleid tot een actieve rol voor de Referendumkamer en de ondersteuning vanuit griffie en ambtelijke organisatie. Intussen is besloten dat het referendum gelijktijdig plaats vindt met de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021.

De externe accountant heeft in 2020 de eerste controle van de jaarrekening uitgevoerd. Deze was succesvol voor zowel de accountant als voor de raad en het college.

In het jaarverslag van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp over 2020 zijn de activiteiten van deze commissie terug te lezen. De onderzoeken die zijn uitgevoerd hadden als onderwerpen: Leiden Bio Science Park en Duurzaamheid. De opvolging door het college van de aanbevelingen is te vinden in de Bijlage 'Opvolging aanbevelingen Rekenkamercommissie. Daarnaast is de externe evaluatie gestart naar de sinds 2018 samengestelde Rekenkamercommissie voor zowel Leiden als Leiderdorp. In het voorjaar van 2021 wordt het resultaat aan beide raden voorgelegd.

Dienstverlening

In januari verhuisde de gemeentelijke dienstverlening naar het nieuwe Stadskantoor in Level. Hiermee is de face to face-dienstverlening op één locatie gecentreerd, bij het Centraal Station. Goed bereikbaar én ingericht volgens onze nieuwe uitgangspunten: toegankelijk, transparant en gericht op samenwerking met de stad. In het Stadskantoor willen we een prettig klantcontact bevorderen door een open en uitnodigende inrichting met een persoonlijke, gastvrije ontvangst.

Door de coronamaatregelen hebben we de inrichting moeten aanpassen, waardoor het gastvrije karakter verminderd is. De dienstverlening is ondanks de aanpassingen doorgegaan en alle producten en diensten zijn geleverd.

In het nieuwe Stadskantoor zijn gastvrouwen en gastheren die klanten waar nodig helpen. We werken met een contant geldautomaat voor klanten die liever contant willen betalen. Ook werken we voor de uitgifte van paspoorten, rijbewijzen en ID-kaarten met een nieuw en veiliger kluissysteem. Het Expat Centre is dit jaar ook in het Stadskantoor gehuisvest, waardoor de dienstverlening is geprofessionaliseerd.

De doorontwikkeling van de zelfservicezuilen is vanwege de coronamaatregelen opgeschort. Wel is door de coronacrisis het proces geboorteaangifte versneld gedigitaliseerd. De telefonische en digitale klantcontacten worden door de coronamaatregelen zoveel mogelijk thuis uitgevoerd.

Er is een groeiende belangstelling voor het digitale kanaal. Echter klanten blijven het liefst bellen met vragen, in 2020 kwamen er bijna 131.000 telefoontjes binnen. De managementinformatie van het KCC ontwikkelt steeds verder door. Dit levert een grote bijdrage aan het optimaal aan de vraag aanpassen van de inzet van medewerkers, maar ook voor de vakteams levert het KCC sturingsinformatie over hun telefonische bereikbaarheid met als doel dit verder te verbeteren.

Omdat we willen aansluiten bij de communicatiemiddelen die de burger veel gebruikt, is gestart met de voorbereidingen van een pilot met het kanaal Live chat. Voor WhatsApp zijn structurele middelen ontvangen bij kaderbrief 2020-2023 na een succesvolle pilot in 2019. In 2020 is WhatsApp een veelgebruikt en gewaardeerd kanaal geworden. In december 2020 is ook gestart met een SMS-service. Klanten ontvangen een dag van tevoren per SMS een reminder van de afspraak op het Stadskantoor. Bij het maken van een afspraak ontving een klant al een bevestiging per email (bij verstrekken emailadres).

De webformulieren zijn in 2020 in de bestaande applicatie gestandaardiseerd en aangepast aan de wettelijke eisen rondom digitale toegankelijkheid. In het eerste kwartaal van 2021 is een audit gepland om te toetsen of de gemeentelijke website, de afsprakenmodule en webformulieren aan alle eisen voldoen. Op basis van de uitkomsten van de audit wordt beoordeeld welke eventuele vervolgacties nodig zijn. We beoordelen in samenwerking met Servicepunt71 hoe we verder gaan met de eerder geplande aanbesteding van de formulierentool.

Het onderzoek naar hoe we de dienstverlening voor laaggeletterden kunnen verbeteren is afgerond en heeft verschillende aanbevelingen opgeleverd die we de komende jaren oppakken. In 2020 is gestart met een pilot beeldbrieven en een onderzoek hoe een gemeentebreed project duidelijke taal opgestart kan worden. Daarnaast zijn online webformulieren verbeterd.

Basisregistraties

Met ingang van 2020 worden de basisregistraties beheerd door Servicepunt71. Servicepunt71 zet in op de optimalisatie en verdergaande standaardisatie van de betreffende werkprocessen. Daarnaast worden vergelijkingstechnieken (d.w.z. het vergelijken van de data in de systemen met data die wordt ingewonnen via bijv. nieuwe luchtfoto’s) en inwinningstechnieken (d.w.z. het inwinnen van gegevens via bijv. drones in plaats van handmatig door een landmeter (persoon)) ingezet om de actualiteit van de registraties verder te verbeteren.

Voor wat betreft de Basisregistratie Personen is in 2020 is extra ingezet op de aanpak van adresfraude door huisbezoeken af te leggen. Ook zijn er extra acties ingezet om de administratieve leegstand aan te pakken.

Beleidsterrein 1A Bestuur

Doelen en prestaties bij 1A Bestuur

Doel

Prestatie

 

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus

 

1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad

 

1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant

 

1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college

 

1A2.2 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

 

1A2.3 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschappen, Rijk en Europa

 

1A2.4 Strategische beleidsadvisering en onderzoek

 

1A2.5 Adviseren van bestuur over communicatie

 

1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden

 

1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

 

Toelichting op prestaties

1A2.2 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid
Gemeentelijke communicatie en het betrekken van de stad (participatie) over besluiten en uit te voeren beleid zijn nodig om de doelstellingen uit het beleidsakkoord te realiseren.
Op het gebied van participatie is in 2020 een onderzoek voorbereid naar de effectiviteit van samenwerking in de stad. Dit onderzoek wordt in 2021 uitgevoerd. Uit dit onderzoek volgen aanbevelingen die worden geïmplementeerd in onze organisatie.
2020 was een bijzonder jaar door het coronavirus. In 2020 heeft team communicatie zich ingespannen om onze stad goed te informeren, verwijzen en te ondersteunen. Communicatie is verbinding. En dat was en is nodig in tijden van crisis. Naast deze communicatie inzet is ook aandacht gebleven voor de drie thema’s die de komende jaren bepalend zijn: de verstedelijkingsopgave, verduurzaming/vergroening en de sociale en inclusieve samenleving.

1A2.3 Organiseren van verkiezingen
In 2020 zijn er geen verkiezingen georganiseerd. Er is gestart met de voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. In 2020 is door initiatiefnemers uit de stad een referendumverzoek gedaan, naar aanleiding van het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark. Het ‘Inleidend verzoek’ en het ‘Definitief verzoek’ om een referendum zijn door de initiatiefnemers succesvol doorlopen. De Raad heeft hierop besloten tot het houden van een Raadgevend Referendum over het Inrichtingsvoorstel en vervolgens is gestart met de voorbereidingen op het referendum dat in maart 2021 gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen zal worden gehouden. Er is bij de voorbereidingen op de verkiezingen en het referendum aangesloten op de landelijke coronamaatregelen (onder meer vastgelegd in de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19) en geanticipeerd op de gevolgen hiervan, bijvoorbeeld v.w.b. het aantal en de inrichting van stemlokalen en het aantal stembureauleden.

1A2.4 Strategische beleidsadvisering en onderzoek
Als stedelijke overheid functioneren we in een uiterst complexe omgeving van opgaven, belangen en ontwikkelingen. Om daarin effectief te kunnen handelen werkt Leiden vanuit een heldere koers ("Leiden stad van ontdekkingen"), we brengen samenhang in strategische thema's en we coördineren onze aanpak voor public affairs, lobby en netwerken. Daarbij richten we ons onder meer op bestuurlijke samenwerking met andere overheden. Dat gaat niet alleen om buurgemeenten en gemeenschappelijke regelingen, maar ook om netwerken als VNG en G40, de provincie en steden in de zuidelijke Randstad.

Met de steden in de Zuidelijke Randstad is gewerkt aan een gezamenlijke Groeiagenda ten behoeve van het Nationale Groeifonds. Een ander initiatief is de propositie "Kennisregio aan zee", die samen met de universiteiten van Leiden en Delft en de steden Den Haag, Zoetermeer en Delft wordt uitgewerkt met het oog op de Nationale Omgevingsvisie. Strategische samenwerking is ook nodig voor verwerving van Europese subsidies. Die samenwerking werpt vruchten af: in de periode 2014-2020 is in totaal ruim 272 miljoen euro aan Europese subsidies toegekend aan 523 Leidse projecten. Op 6 juli 2020 is de raad hierover geïnformeerd. En verder hebben we o.a. in samenwerking met de kennisinstellingen gewerkt aan de voorbereidingen richting 2022, het jaar waarin Leiden zich European City of Science (Europese wetenschapshoofdstad) mag noemen.

Beleidsonderzoek brengt Leiden cijfermatig tot leven en stimuleert de hele gemeente om meer datagedreven te werken om zo de kwaliteit van beleid en besluitvorming continue te verbeteren.

Zowel via de website www.leidenincijfers.nl als ook via allerlei andere uitingen zoals dashboards en feitenbladen ontsluiten we deze cijfers voor de organisatie in de stad. Sinds enkele jaren is de belangstelling binnen de gemeente voor datagestuurd werken op het gebied van bedrijfsvoering groeiend. We hebben o.a. gewerkt aan dashboards voor het KCC, WMO en Burgerzaken. De uitrol van Power BI is wel een noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik van deze dashboards, evenals het goed en eenvoudig ontsluiten van data (datawarehouse, datamart). De samenwerking met de digitale interne audits levert een meerwaarde, evenals die met het CBS in ons UDCLeiden071. 2020 heeft zich verder gekenmerkt door veel aanvragen van onderzoeken onder collega’s over het thuiswerken, het juist weer ‘terug naar kantoor’ en over Het Leidse Werken. Evenals het monitoren van de effecten van coronacrisis op allerlei aspecten in de stad.

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden
In 2020 is de discussie gestart over een nieuw samenwerkingsmodel voor de bedrijfsvoering van de Leidse regio. De samenwerking is nu vormgegeven binnen een bedrijfsvoeringsorganisatie met vier eigenaren. Dit zijn Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Een aantal knelpunten binnen de samenwerking hebben het bestuur van Servicepunt71 doen besluiten om te onderzoeken of een ander samenwerkingsmodel beter passend is. In december 2020 is de onderzoeksopdracht hiervan vastgesteld. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt verder ingegaan op de inhoud en achtergrond van het onderzoek.

1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking
De door de raad vastgesteld visienota Leiden en Regio 2019 (vastgesteld nov.2019) is richtinggevend geweest voor het optreden in regionale samenwerkingsverbanden. De koers wordt gekenmerkt door drie kernwoorden: welwillend, wederkerig en zakelijk. Ook betekent deze lijn dat het college terughoudend is in het aangaan van gemeenschappelijke regelingen. In de Leidse regio is de goede samenwerking, veelal in de vorm van informele afstemming, voortgezet. Voorschoten ontmantelt de werkorganisatie met Wassenaar en richt haar blik op de Leidse regio. De bestuurlijke vorm van het samenwerkingsverband Servicepunt71 wordt herzien. Voor samenwerking in Holland Rijnland: zie onderstaande tabel. Veel energie is gericht op het versterken van de allianties in Zuid-Holland. Rondom mobiliteit, wonen en verstedelijking, kenniseconomie en innovatie neemt Leiden deel in diverse samenwerkingsverbanden met Rotterdam, Den Haag, Delft, Dordrecht en de provincie Zuid-Holland en de MRDH. Dit heeft geresulteerd in successen zoals een woondeal, MIRT-verkenning voor OV-knoop, Groeiagenda Zuid-Holland en investeringsproposities voor het Nationale Groeifonds.

Verbonden partijen

Holland Rijnland

Motieven en doelen deelname GR

Het bereiken van sommige maatschappelijke doelen kan alleen maar door middel van grootschalige samenwerking om slagkracht te realiseren.

Vraagstukken van mobiliteit, economie, wonen, groen en RO doen zich per definitie voor op de schaal van de agglomeratie. Agendering van samenwerkingspunten kan door alle gemeenten worden geïnitieerd.

Holland Rijnland is uitvoeringsorganisatie voor Regionaal Bureau Leerplicht, Woonruimteverdeling en Volwasseneducatie.

In december 2019 heeft de raad de Visienota Leiden en Regio 2019 vastgesteld. Hierin wordt richting gegeven aan de taken die Leiden op de schaal van o.a. Holland Rijnland wil organiseren.

Realisatie doelstellingen en prestaties 2019

Drie regionale structurerende visienotities hebben in 2020 de aandacht bepaald: de mobiliteitsvisie, de ruimtelijke agenda en de Regionale Energiestrategie (RES). Dit heeft nog niet tot eindproducten geleid. Het regionale debat is door de covid-pandemie problematisch. Rondom de ruimtelijke agenda zijn scenario’s ontwikkeld, die verdere doordenking vragen en van invloed zullen zijn op beide ander dossiers.

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2019

Vaststellen van (meerjaren)begroting 2021 e.v.

Bijdrage 2019

Inwonersbijdrage en RBL 1.300.121

TWO 667.840

Regionaal Investeringsfonds 3.076.652

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf Verbonden Partijen

Effectindicatoren bij 1A Bestuur

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad'

29%

-

37%

-

37%

Stads- en wijkenquête

Doel 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'De gemeente wordt goed bestuurd'

51%

-

54%

-

54%

Stads- en wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 1B Dienstverlening

Doelen en prestaties bij 1B Dienstverlening

Doel

Prestatie

 

1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening

1B1.1 Leveren van alle producten en diensten op het gebied van burgerzaken (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken, etc.)1

 

1B1.2 Zorgen voor persoonlijke, betrouwbare, toegankelijke en efficiënte dienstverlening via minimaal de belangrijkste 5 kanalen die de burger van ons verwacht en die voldoen aan de moderne standaarden

 

1B1.3 Op orde houden basisregistraties (BRP, BAG, BGT etc.)

 

1B1.4 Beantwoorden van eerstelijns vragen, verstrekken van informatie en leveren van eerstelijns producten

 

1B1.5 Omzetten papieren archieven in digitale archieven naar de moderne standaarden

 
 1. 1 Onder de term producten en diensten vallen niet die producten en diensten die betrekking hebben op de Participatiewet. Informatie over die categorie is opgenomen in begrotingsprogramma 10.

Toelichting op prestaties

De prestaties zijn over het algemeen goed verlopen. Zie de paragraaf 'Ontwikkelingen in 2020' voor een nadere toelichting.

1B1.5 Omzetten papieren archieven in digitale archieven naar de moderne standaarden

Het Project Digitalisering Bouwdossiers zou in 2020 afgerond worden maar heeft mede als gevolg van de lockdown enige vertraging opgelopen en wordt volgens huidige planning zomer 2021 afgerond. Dan is ruim 900 meter bouwarchief gedigitaliseerd en zijn alle papieren dossiers vervangen door de digitale exemplaren.

Verbonden partijen

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Motieven en doelen deelname GR

Uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency is het gewenst om samenwerking te

vinden bij beleidsvoorbereiding, heffing en invordering van waterschappen en gemeentelijke

belastingen, bij uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en bij het beheer en de

uitvoering van vastgoedinformatie.

Realisatie doelstellingen en prestaties 2020

Voor het zevende jaar op rij is een ISAE3402-verklaring afgegeven door de accountant.

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2020

De raad krijgt jaarlijks, op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. In 2020 hebben de

volgende bestuurlijke mijlpalen plaatsgevonden:

■ Programmabegroting 2021 (juni 2020)

■ Begrotingswijziging 2020

■ Informatie over jaarstukken 2019

Bijdrage 2020

1.816.631

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen

Effectindicatoren bij 1B Dienstverlening

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening

1B1.a Rapportcijfer totaaloordeel telefonische dienstverlening

7,7

7,8

8,0

7,2

7,7

Enquête in eigen beheer 

1B1.b Rapportcijfer totaaloordeel dienstverlening balie

8,1

7,9

8,5

8,3

8,1

Enquête in eigen beheer 

1B1.c Rapportcijfer totaaloordeel digitaal loket

6,0

5,8

6,4

6,3

6,4

Enquête in eigen beheer 

1B1.d Percentage Leidenaren dat de dienstverlening in het algemeen als goed of uitstekend beoordeelt

81%

-

78%

-

83%

Stads- en wijkenquête

1B1.a. Het overall cijfer voor de telefonische dienstverlening is helaas gedaald en onder de streefwaarde gekomen. De waardering voor de KCC-medewerkers aan de telefoon bleef gelukkig wel op hetzelfde hoge niveau als in 2019. De overall daling is te verklaren door een aantal zaken. Ten eerste waren er in 2020 te vaak langere wachttijden aan de telefoon. Die werden met name veroorzaakt door een zeer fors aantal ICT-storingen, door uitval van medewerkers door de coronamaatregelen en door op onvoorspelbare momenten ineens grote pieken in de aantallen telefoontjes. Ook andere teams hadden soms moeite door de coronamaatregelen om hun diensten goed te kunnen leveren. Ook dat beïnvloedde de cijfers voor de telefonische dienstverlening negatief.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Kaderstellende beleidsstukken

In 2020 zijn geen kaderstellende beleidsstukken vastgesteld.

Programmabudget

Bestuur en dienstverlening
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Bestuur

Lasten

12.143

11.558

466

12.023

11.754

269

 

Baten

-256

-195

34

-162

-87

-75

Saldo

 

11.887

11.362

499

11.861

11.667

195

Dienstverlening

Lasten

9.620

9.621

-1.334

8.287

8.355

-68

 

Baten

-2.742

-1.991

-65

-2.056

-1.950

-106

Saldo

 

6.877

7.630

-1.400

6.231

6.405

-174

Programma

Lasten

21.763

21.179

-869

20.310

20.109

201

 

Baten

-2.998

-2.186

-32

-2.218

-2.037

-181

Saldo van baten en lasten

 

18.764

18.992

-900

18.092

18.072

20

Reserves

Toevoeging

130

130

156

286

286

0

 

Onttrekking

-3.444

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Mutaties reserves

 

-3.314

-2.947

156

-2.791

-2.791

0

Resultaat

 

15.450

16.046

-745

15.301

15.281

20

Reserves programma 1
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve raad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-13

0

0

0

0

0

Saldo

 

-13

0

0

0

0

0

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3.077

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Saldo

 

-3.077

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

130

130

156

286

286

0

 

Onttrekking

-327

0

0

0

0

0

Saldo

 

-197

130

156

286

286

0

Reserve rekenkamer

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-27

0

0

0

0

0

Saldo

 

-27

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

130

130

156

286

286

0

 

Onttrekking

-3.444

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Reserves programma 1

 

-3.314

-2.947

156

-2.791

-2.791

0

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000

Bestuur

In totaal is op de diverse communicatie budgetten een onderschrijding ontstaan van 102.000. Bij de 2e rapportage hebben diverse budgetten op basis van geprognosticeerde kosten in verband met Corona extra budget ontvangen. Eind 2020 bleek dat de daadwerkelijk kosten lager te zijn uitgevallen dan de begrote kosten omdat diverse activiteiten als gevolg van Corona niet zijn georganiseerd.

Tevens waren er onderschrijdingen binnen de budgetten Rekenkamer en Raad. De resultaten inzake 2020 worden verrekend met de reserves Raad en Rekenkamer.

Het voordeel op de lasten binnen bestuur bestaat uit lagere bijdrage aan Holland Rijnland (29.000) is 0,7% van van de totaal geraamde bijdrage. Daarnaast waren de kosten voor de leefbaarheidsmonitor en Stadsenquete over 2020 73.000 minder aan kosten gemaakt.

Dienstverlening
Er zijn geen relevante afwijkingen.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten die zijn afgesloten met een opvallend overschot

7100340 Basisregistratie ondergrond (BRO)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken rondt in 2019 de implementatie van de basisregistratie ondergrond af.
Hiervoor was het krediet inesteld. In het kader van Vris is het overgegaan naar Servicepunt71 en wordt daarom met een nog beschikbaar saldo van 189.000 afgesloten.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2020

7101237 vervanging applicatie BAG
In samenwerking met Servicepunt71 zal in 2021 gestart worden met een project voor het verangen van de applicatie BAG. De uitgave op dit krediet zullen daarom in 2021 een aanvang nemen.

7101239 vervangen Topdesk en Planon
In samenwerking met Servicepunt71 zal in 2021 gestart worden met een project voor het verangen van topdesk en planon. De uitgave op dit krediet zullen daarom in 2021 een aanvang nemen.

7100339 Modernisering GBA (mGBA)
Aanbesteding voor de broker heeft – met vertraging – in 2019 plaatsgevonden. In 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor de vervanging/ doorontwikkeling van de Burgerzakenapplicatie. Het betreft een regionale aanschaf en in 2021 wordt er een businesscase opgesteld. Op basis van de uitkomst van de businesscase zullen verdere stappen gezet worden.