Ga naar boven

Programmaverantwoording

Leeswijzer
De indeling van de programmaverantwoording volgt die van de begroting 2018.

In de programmaverantwoording is de standaard opbouw als volgt:

 • De missie.
 • Ontwikkelingen in 2018: een toelichting op zaken die het hele programma betreffen.
 • Daarna volgt per beleidsterrein een paragraaf.
  • Per beleidsterrein is er een korte terugblik op ontwikkelingen binnen dit beleidsterrein.
  • Vervolgens is een tabel opgenomen met de doelen en prestaties die tot het desbetreffende beleidsterrein behoren. Net als in de bestuursrapportages wordt met 'stoplichten' gewerkt. Per prestatie wordt aangegeven of deze op groen, oranje of rood staat.
  • Onder de tabel wordt een deel van de prestaties toegelicht. Het criterium hiervoor is of de desbetreffende (afwijking op de) prestatie politiek relevant is. Dit leidt er soms toe dat alle prestaties van een beleidsterrein worden toegelicht en soms geen enkele.
  • Tot slot volgt indien van toepassing een tabel met de effectindicatoren die horen bij het desbetreffende beleidsterrein. Hierin staan de realisatiewaarden van 2015 t/m 2018, uiteraard voor zover beschikbaar. Ook staat de streefwaarde voor 2018 vermeld, zoals die in de Programmabegroting 2018 is vastgesteld.
  • De kaderstellende beleidsstukken die in 2018 zijn vastgesteld.
 • De financiën van het programma. 
  • Dit onderdeel begint met een tabel waarin een overzicht wordt gegeven van de financiële resultaten per beleidsterrein en voor het hele programma. Ook wordt een overzicht gegeven van mutaties in reserves.
  • Vervolgens worden afwijkingen van meer dan 250.000 euro toegelicht.
  • Daarna wordt een toelichting gegeven op investeringen: overschrijdingen op investeringskredieten, investeringskredieten ouder dan drie jaar die nog niet zijn afgesloten.

In de Programmaverantwoording staat niet alles over de begrotingsprogramma’s. De informatie over weerstandsvermogen, risico’s en dergelijke is bijvoorbeeld apart samengebracht, mede vanwege wettelijke bepalingen voor de begroting en het jaarverslag.