Jaarstukken 2022

Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)

Het project ‘Open en toegankelijke overheidsinformatie’ omvat 3 wettelijke verplichtingen:
1. De Wet Open Overheid (WOO).
2. De Wet Elektronische Publicaties (WEP).
3. Het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid.

1. Wet Open Overheid
De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Met dit doel kan het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter worden gediend.
De Wet open overheid (Woo) vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het belangrijkste verschil tussen de Wob en de Woo is dat bestuursorganen verplicht zijn om in de komende vijf jaar elf categorieën documenten gefaseerd actief openbaar te maken. Daarnaast eist de Woo dat de digitale informatiehuishouding op orde is.

De Woo omvat:
- Het actief openbaar maken van documenten in elf verplichte informatiecategorieën;
- Het passief openbaar maken van documenten n.a.v. een Woo-verzoek
- Een inspanningsverplichting om uit eigen beweging zoveel mogelijk de bij de gemeente berustende informatie neergelegd in documenten voor eenieder openbaar te maken;
- Het op orde brengen van de informatiehuishouding.

2. Wet elektronische Publicaties
De Wet elektronische publicaties schrijft voor alle officiële publicaties via één centraal digitaal platform (www.officielebekendmakingen.nl) openbaar te maken. Op deze website kunnen burgers en ondernemers alle officiële publicaties vinden en kosteloos raadplegen. Tevens kunnen burgers op deze website aangeven om per e-mail te worden geattendeerd op algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen uit die publicatiebladen die voor hen van belang zijn, bijvoorbeeld omdat deze betrekking hebben op de directe woonomgeving.

3. Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid
Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid is sinds 1 juli 2018 van kracht. Het betreft een tijdelijk besluit, in afwachting van de inwerkingtreding van de Wet digitale toegankelijkheid. Het BDTO is een uitwerking van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn. In het BDTO is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Nederlandse overheidsinstanties mogen bij het aanbieden van digitale diensten geen onderscheid maken tussen personen met en zonder beperking of chronische ziekte.

Impact op de organisatie
Er is sprake van meerdere wettelijke verplichtingen die grote impact hebben op alle onderdelen van de organisatie. De verplichting om steeds meer documenten actief openbaar (en voor iedereen toegankelijk) te maken past binnen een tijd waarin de overheid transparant dient te zijn. De verwachting is dat een actieve rol in het openbaar maken van stukken er uiteindelijk toe leidt dat minder verzoeken om informatie worden ingediend. Om stukken actief openbaar te kunnen maken dient de informatiehuishouding op orde te zijn.

2022
Leiden en Servicepunt71 werkten met een Ontwikkelagenda toekomstgerichte bedrijfsvoering (OTB). Het OTB had tot doel vroegtijdig signalen en/of onderwerpen onderzoeken om de impact op de bedrijfsvoering te kunnen inschatten. In dat kader zijn er verkenningen uitgevoerd naar de Woo, Wep en Bdto. Uit deze verkenningen bleek dat de invoering van deze wetten veelomvattend en langdurend van aard zijn. Daarom is besloten om de implementatie van die wetten gecoördineerd en regionaal op te pakken in het project OTO. Er is een opdrachtomschrijving gemaakt, een projectleider aangesteld, een plan van aanpak opgesteld en de projectorganisatie is ingericht.
Aan de hand van het plan van aanpak zijn de wettelijke verplichtingen die in 2022 van kracht werden geïmplementeerd: er is een Woo-contactpersonen aangesteld en de wob-procedures zijn omgevormd en afgestemd op de Woo.
De invoering van de Woo loopt tot 2030. In 2022 is een begin gemaakt met een verdere detaillering van het plan van aanpak in een uitvoeringsplan voor de komende jaren.