Jaarstukken 2021

Toelichting op de passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

 

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Algemene reserve

15.255

21.882

Bestemmingsreserves

263.130

265.729

Gerealiseerd resultaat

19.417

13.722

Totaal

297.802

301.333

Het verloop in 2020 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Zoals gebruikelijk zijn hierin de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2020 nog niet verwerkt.

Toelichting op de mutaties van en over de aard en reden van de reserves:

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2021

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2021

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Algemene reserve

       

Algemene reserve

15.255

12.742

25.531

 

19.417

21.882

Functie: Bufferfunctie
Doel: De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s en de egalisatie van het exploitatieresultaat.
Minimale omvang: gelijk aan benodigd weerstandsvermogen

Totaal Algemene Reserve

15.255

12.742

25.531

-

19.417

21.882

 
        

Bestemmingsreserve

       

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

226

-

-

  

226

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van initiatieven voor publicaties.

Reserve raad

140

-

36

  

104

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van uitgaven van de Raad voor verkiezingen, opleiding/begeleiding van nieuwe raadsleden en technische apparatuur voor commissie- en raadsvergaderingen.
Maximale omvang: 150.000

Reserve Holland Rijnland

10.209

-

3.076

  

7.134

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Het financieren van de gemeentelijke bijdrage aan het regionaal investeringsfonds Holland Rijnland.

Reserve flankerend beleid

1.660

-

34

  

1.625

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van het flankerend beleid bij de taken- en efficiencydiscussie; dekken van kosten voor maatregelen die de verlaging van de formatie moeten realiseren en de bijbehorende personeelsomvang.

Bedrijfsvoeringsreserve concern

1.089

-

2

  

1.087

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren en het oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.
Maximale omvang: 3,5% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie
Minimale omvang: 1,0% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie

Egalisatiereserve verkiezingen

334

171

350

  

155

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van verkiezingen.

Reserve parkeren

18.039

9.858

10.136

  

17.760

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van parkeervoorzieningen en egaliseren van de exploitatieresultaten over meerdere jaren.

Reserve bereikbaarheids- projecten

5.066

7.735

2.246

  

10.555

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de bereikbaarheidsprojecten.

Reserve asbestsanering

208

106

141

  

173

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2021

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2021

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve groene singels

309

80

389

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een doorgaande ring van parken, openbare ruimten, speelplekken en industriële monumenten.

Reserve ontsluiting van groengebieden

1.159

-

308

  

851

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een ecologisch en recreatief netwerk vanuit de stad richting kust en landgoederen en richting Duinhorst en Weide.

Reserve duurzaamheids- fondsen

267

-

47

  

220

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van onderzoek en adviezen voor eigenaren/bewoners van monumenten, bijdragen aan corporaties, een stimuleringsregeling en lokale initiatieven op het terrein van duurzaamheid.

Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken

3.539

2

449

  

3.092

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van onderhoud van kapitaalgoederen en noodzakelijke investeringen in de Nieuwe Beestenmarkt, herinrichting van de Breestraat en de begraafplaats Groenesteeg.

Reserve grondexploitaties

2.776

10.245

9.509

31

 

3.482

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: De reserve Grondexploitaties wordt gevoed met positieve saldi bij afsluiten of tussentijds winstnemen van grondexploitaties, het exploitatieresultaat van het erfpachtbedrijf en verkoopopbrengsten van vastgoed en gronden. De reserve Grondexploitaties is de overkoepelende reserve van Grondzaken van waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in deze reserve om herbestemd te worden.

Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf

414

-

41

  

374

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, aangepast aan het monumentale karakter van de stad (kunstobjecten, e.d.). Jaarlijks wordt bij Vermogensbeheer Grondexploitaties een voorstel meegenomen voor de te honoreren objecten.

Reserve afkoopsommen erfpacht

107.510

-

1.507

  

106.003

Functie: Inkomensfunctie
Doel:Het financieren van de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de afkoopsommen als dekking van de rentelasten over de onderliggende grondwaarde.

Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht

190

-

4

  

186

Functie: Inkomensfunctie
Doel: Het financieren van de administratiekosten van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de betaalde afkoopsommen voor administratiekosten.

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges

9.371

287

4.791

  

4.867

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van niet geraamde incidentele uitgaven voor de optimalisatie van de omgevingsvergunningverlening (onderdeel bouwactiviteiten) en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling.

Reserve sociale huurwoningen

326

-

41

  

284

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de uitvoeringsagenda van Nota Wonen.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2021

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2021

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve strategische aankopen

378

-

378

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van verwerving en beheer van strategische aankopen (conform Nota Grondbeleid 2015).

Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

4.102

-

547

  

3.555

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van sanering bij projecten waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen.

Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet

163

2

150

  

15

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van De Sleutels van Zijl en Vliet waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met De Sleutels van Zijl en Vliet).

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel

4.938

49

1.300

  

3.687

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met Ons Doel).

Reserve risico's projecten in uitvoering

0

506

-

  

506

Functie: Bufferfunctie
Doel: Het dekken van algemene- en projectspecifieke risico’s binnen grondexploitaties in uitvoering (BIE).

Reserve risico's bijzondere projecten

2.300

-

-

  

2.300

Functie: Bufferfunctie
Doel: Het dekken van risico’s bij bijzondere projecten (Leiden Centraal Project, Oostvlietpolder en Lammenschansdriehoek (inclusief Betaplein).

Reserve combinatiefuncties

170

-

-

  

170

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: In het kader van de rijksregeling Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur ontvangt de gemeente een bijdrage voor het realiseren van combinatiefuncties in het onderwijs en de sectoren sport en cultuur.

Reserve onderwijshuisvesting

909

-

284

  

625

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van beleid en uitvoering van onderwijshuisvesting

Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal

49

26

-

  

75

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Aankopen kunst voor museum De Lakenhal middels door de gemeente beschikbaar gestelde gelden.

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

176

-

5

  

171

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering en afgesloten projecten over meerdere jaren en oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.
Maximale omvang: 15% van de totale exploitatielasten voor de periode 2019-2026.

Reserve exploitatie De Nobel

199

-

9

  

190

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van muziekcentrum De Nobel.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2021

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2021

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve gemeentelijk deel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg

46

-

46

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van oplossingen voor knelpunten bij de uitvoering van de (regionale) plannen voor Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen

2.069

-

33

  

2.036

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van aanvullingen op de beschikbare sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW

5.982

1.095

1.514

  

5.563

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van de jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringkosten van de DZB en oplossen van knelpunten in de exploitatie.

Reserve GSB-middelen ISV/EZ

1.682

-

212

  

1.470

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het realiseren van prestatieafspraken in het kader van het grotestedenbeleid (GSB) met het Rijk. De volgende projecten worden bekostigd: verbeterplan bomen, gebiedsvisies en gevelsanering.

Reserve zachte landing WSW/DZB

1.573

-

269

  

1.305

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de herstructurering DZB.

Reserve bedrijfsvoering plankosten

1.106

4.188

1.783

  

3.511

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van de plankosten van projecten in de definitiefase en het egaliseren van fluctuaties in de exploitatie als gevolg van de plankostensystematiek.

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

151

-

-

  

151

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van de Oppenheimstraat.

Reserve rekenkamer

88

39

58

  

69

Functie: Egalisatiefuntie
Doel: Het financieren van de uitgaven voor onderzoek en de mogelijkheid tot extra onderzoek.
Maximale omvang: nader te bepalen, in 2020 wordt na evaluatie een voorstel ingediend.

Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken

421

-

50

  

371

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringskosten van Erfgoed Leiden en omstreken.
Maximale omvang: 10% van de begrote exploitatielasten

Reserve Sociaal Domein

20.258

21.783

8.404

  

33.637

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van bijsturingsmaatregelen die (op termijn) leiden tot kostenreductie en opvangen van tekorten en overschotten in het sociaal domein.

Reserve Informatisering

67

-

-

  

67

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de digitalisering van werkprocessen, ontwikkelen van informatiebeleid en vernieuwen van de gemeentelijke website.

Reserve programma binnenstad

551

605

502

  

654

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van projecten voor een economisch vitale binnenstad

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2021

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2021

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve stedelijke ontwikkeling

950

-

299

  

651

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van investeringsinitiatieven in de stad.

Reserve afschrijvingen investeringen

20.490

8.551

7.346

296

 

21.399

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Het dekken van de jaarlijkse kapitaallasten vanuit incidentele middelen.

Reserve economische impulsen en Kennisstad

2.012

-

276

  

1.736

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van impulsen voor duurzame, economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Reserve budgetoverheveling

17.714

9.219

14.012

  

12.922

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het faciliteren van budgetoverhevelingen.

Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen

311

-

46

  

265

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van kosten die gemoeid zijn met een raadsbesluit dat geleid heeft tot 'geen gedwongen ontslagen WIWmedewerkers'

Reserve sportstimulering

189

-

7

  

182

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een sportstimuleringsfonds voor een betere uitvoering van de Leidse sportvisie onder nader vast te stellen voorwaarden van cofinanciering met inzet private middelen.

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

162

-

9

  

153

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van projectkosten en eventuele oninbare vorderingen.

Reserve herontwikkeling Stationsgebied eo

3.716

-

185

  

3.532

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de uitvoering masterplan Stationsgebied

Reserve restauratie collectie De Lakenhal

0

-

-

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de restauratie van collectie van Museum De Lakenhal.

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

293

-

-

  

293

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de salarislasten van een derde molenaar bij molen de Valk

Reserve Lucas van Leydenfonds

250

-

200

  

50

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van beeldende kunst in de openbare ruimte

Reserve Duurzame Stad

6.053

4.141

5.008

  

5.186

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van investeringen en uitgaven die om doelstellingen te realiseren op het gebied van verstedelijking, duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en biodiverse vergroening en circulaire economie en afval.

Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal

145

149

-

  

294

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Meerjarig beschikbaar houden van gemeentelijke middelen voor meerjarige projecten en tentoonstellingen van Museum de Lakenhal
Maximale omvang: 600.000

Reserve regionale verkeers- en milieukaart

76

112

-

  

188

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Alle regionale verkeers- en milieukaart (RVMK) taken zijn belegd bij de gemeente Leiden. Zoals afgesproken met de regiogemeenten in de dienstverleningsovereenkomst wordt een reserve RVMK gevormd. Hiermee kunnen eventuele risico's worden gedekt.

Reserve Bomenfonds

555

38

26

  

567

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: De versterking van het bomenbestand van Leiden.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2021

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2021

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve beheerkosten

0

-

-

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Instellen centraal budget (reserve) voor stijging van beheerkosten als gevolg van klimaatadaptieve maatregelen en vergroening bij projecten.

Totaal Bestemmingsreserves

263.130

78.992

76.066

327

-

265.729

 
        

Totaal Reserves

278.385

91.734

101.597

327

19.417

287.611

 

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Toelichting op de mutaties binnen, en over de aard en reden van de voorzieningen:

Prg.

Naam Voorziening

Boekwaarde
1-1-2021

Toevoeging

Aanwending

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde
31-12-2021

Doel

Egalisatievoorzieningen

      

5

Voorziening groot onderhoud riolering

994

639

897

 

736

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van rioleringen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening waterkwaliteit

720

115

237

 

598

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud kunstwerken

197

926

774

 

350

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud walmuren en beschoeiing

1.290

310

423

 

1.176

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud wegen

2.563

2.666

3.598

300

1.330

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud openbare verlichting

131

209

143

 

197

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van openbare verlichting voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud gemalen

105

81

52

 

134

Egalisatie van de kosten voor het groot onderhoud van de gemalen

6

Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed

9.394

1.687

4.186

55

6.840

Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van gemeentelijk vastgoed

8

Voorziening groot onderhoud lakenhal

458

82

0

 

540

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur.

8

Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties

3.917

1.387

1.135

 

4.169

Egalisate van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden.

AD

Voorziening onderhoud gebouwen DZB

603

41

0

 

644

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43.

Totaal Egalisatievoorzieningen

20.372

8.142

11.445

355

16.715

 

Voorzieningen van derden verkregen middelen

      

5

Voorziening boomregeling wijk

1.658

569

92

38

2.097

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke.

8

Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal

763

45

0

 

809

Het uitvoeren van geoormerkte activiteiten in Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden.

AD

Voorziening van derden verkregen middelen

108

140

181

 

66

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort.

Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen

2.530

754

273

38

2.973

 

Prg.

Naam Voorziening

Boekwaarde
1-1-2021

Toevoeging

Aanwending

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde
31-12-2021

Doel

Voorzieningen toekomstige verplichtingen

      

1

Voorziening pensioenen wethouders

7.830

0

141

449

7.240

Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

1

Voorziening wachtgeld oud wethouders

221

0

126

24

71

Voorziening om wachtgeldverplichtingen van (oud)wethouders af te dekken.

2

Voorziening veiligheidsbeleid

92

0

10

 

82

Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma.

6

Voorziening negatieve grondexploitaties

3.322

1.500

0

 

4.822

Voorziening om verwachte verliezen van grondexploitaties op te vangen.

6

Voorziening Lammenschansdriehoek

3.018

0

3.013

5

0

Voorziening ter afdekking van schadeloosstelling verweving in het kader van het project Lammenschansdriehoek.

9

Voorziening huisvesting statushouders

1.876

128

43

 

1.960

Het bekostigen van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen.

AD

Voorziening loga-gelden

93

0

0

 

93

Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B).

Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen

16.452

1.628

3.333

478

14.269

 

Voorzieningen ter dekking van risico's

      

3

Voorziening Garantstelling Biotech Training Facility

100

0

0

 

100

Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility

Totaal voorzieningen ter dekking van risico's

100

0

0

0

100

 

Totaal voorzieningen

39.454

10.524

15.051

871

34.057

 

Onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen wordt dit jaar ook de voorziening negatieve grondexploitaties gepresenteerd. Dit is in andere jaren altijd een correctiepost op de waarde van de voorraden geweest. Voor Lammenschansdriehoek en Oude Rijnlocaties worden negatieve resultaten verwacht, terwijl er per 31-12-2020 meer opbrengsten dan kosten zijn gerealiseerd. Het BBV schrijft in die gevallen voor dat de bedragen die voor dit soort projecten in de voorziening negatieve grondexploitaties zijn gestort, worden gepresenteerd onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen. Het gaat per 31-12-2021 om een totaalbedrag ad 3,9 mln voor Lammenschansdriehoek en 0,9 mln voor Oude Rijnlocatie.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt (de stand van de leningenportefeuille is nader gespecificeerd in de paragraaf Financiering):

 

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Onderhandse leningen

  

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

392.264

431.883

- binnenlandse bedrijven

3

3

- openbare lichamen

45.000

42.750

- binnenl.pens./verz.inst.

17.500

66.250

 

454.767

540.886

Door derden belegde gelden

111

112

Waarborgsommen

518

749

   

Totaal

455.396

541.747

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2021:

 

Saldo 31-12-2020

Vermeer - deringen

Aflossingen

Saldo 31-12-2021

Rentelast 2021

Onderhandse leningen

454.767

120.000

33.882

540.885

5.171

Door derden belegde gelden

111

1

 

112

1

Waarborgsommen

518

269

38

749

 

Totaal

455.396

120.270

33.920

541.746

5.172

Toelichting

In 2021 zijn twee langlopende geldleningen aangetrokken met een gezamelijke hoofdsom van 120 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf. Daar wordt ook inzicht gegeven in de rentelasten van de vaste schulden.

In 2021 zijn een meerdere waarborgsommen ontvangen waarvan het merendeel betrekking heeft op huurovereenkomsten. Een waarborgsom van 75.000 heeft betrekking op een anterieure grondexploitatie overeenkomst.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

 

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

107.486

58.365

Overlopende passiva

29.022

44.860

Totaal

136.508

103.225

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd :

 

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Bank- en girosaldi

65.857

14.317

Overige schulden

41.628

44.048

Totaal

107.486

58.365

In maart 2021 is een langlopende geldleningen van 70 miljoen aangetrokken. In november 2021 is een langlopende geldleningen van 50 miljoen aangetrokken (zie hiervoor tevens de paragraaf financiering).

Gezien het renteverloop (stijgende rente aan het einde van het jaar, zoals ook te zien in de grafiek in de paragraaf financiering) is besloten om eind 2021 langlopende financiering aan te trekken en het tekort op de rekeningcourant te beperken, met als gevolg een lager negatief banksaldo per 31-12-2021 in vergelijking met de stand per 31-12-2020.

De post 'Overige schulden' bestaat uit:

 • Crediteuren 24 mln
 • Nog te betalen kosten 20 mln

Ten opzichte van 2020 is de post crediteuren met 3 mln gestegen. De post 'Nog te betalen kosten' is ongeveer gelijk gebleven.

De post crediteuren bevat als belangrijkste posten:

 • 1e termijn nieuwbouw binnenzwembad en ijshal De Vliet 1,4 mln
 • Meerkosten opvang daklozen Maansteenpad, Gebouw C ivm Corona 1,8 mln
 • RDOG Hollands Midden - Diverse bijdragen 0,7 mln
 • Laatste termijn regionale jeugdhulp Holland Rijnland 2021 1,9 mln
 • GGZ Rivierduinen WMO november 2021 0,6 mln
 • Diverse kosten Servicepunt71 2,9 mln
 • 7de voorschot scholencomplex Broekplein 0,6 mln

De rest van het saldo op de post crediteuren betreft posten die individueel lager zijn dan 0,5 mln.

De post 'nog te betalen kosten' bevat als belangrijkste posten:

 • Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) 1,5 mln (per 31-12-2020 2,0 mln)
 • Rente langlopende geldleningen 2,7 mln (per 31-12-2020 3,1 mln)
 • Onderwijshuisvesting 3,0 mln (vorig jaar 4,8 mln)
 • Diverse nog te betalen bedragen aan Servicepunt71 1,8 mln (vorig jaar 3,0 mln)
 • Eenmalige uitkering en loonsverhoging over december 2021 1,8 mln
 • Diverse bijdragen in het kader van de Leidse Ommelanden 2,0 mln

De afname bij onderwijshuisvesting is voor een belangrijk deel een gevolg van het toevoegen van in het verleden toegekende voorzieningen (ad 1.092.509) aan het krediet Nieuwbouw Broekplein. Deze werden tot nu toe meegenomen als een nog te betalen bedrag. Daarnaast is in 2021 voor een lager bedrag aan aanvragen voor voorzieningen onderwijshuisvesting toegekend dan in 2020 en is hiervan meer in het lopende jaar afgerekend met de schoolbesturen.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

 

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

10.122

10.126

- De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

14.516

29.638

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaar komen

4.383

5.096

Totaal

29.021

44.860

De in de balans opgenomen verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bevat als grootste posten:

Omschrijving

Saldo 31-12-2020

Saldo 31-12-2021

Nog te betalen ingehouden loonheffing

7.013

7.144

Gelden van derden in beheer bij de stadsbank in het kader van budgetbeheer

1.160

987

Nog te betalen pensioenpremies

1.368

1.458

Overige posten

581

537

Totaal

10.122

10.126

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo 31-12-2020

Bestedingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2021

Ontvangen voorschotten overige overheden

 

108

384

276

Vooruitontvangen Subsidies Provincie:

3.323

4.811

2.144

656

Vooruitontvangen van diverse ministeries

8.619

72.515

89.969

26.072

Vooruitontvangen van overige overheidsinstanties

2.574

 

60

2.634

Totaal

14.516

77.435

92.557

29.638

De in de balans opgenomen vooruit ontvangen voorschotbedragen van diverse Ministeries en Provincie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo 31-12-2020

Bestedingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2021

Mondriaan stg 75 jaar Vrijheid

 

24

40

16

St. Stim Crea. Indus Resilient Leiden Nrd.

  

24

24

J&V ondermijning
dealbrekers 2021-2022

 

84

320

236

Ontvangen voorschotten overige overheden

 

108

384

276

     
     

PZH Leidse Ommelanden DOS-2014-0008088

2.163

2.163

  

PZH Zernikedreef Bio Science Park DOS-2010-0018854

177

177

  

PZH Brugverbinding Poelgeest DOS-2009-0014053

46

46

  

PZH Planvorming Fietsparkeervoorziening Leiden CS DOS-2019-0007752

125

127

2

 

PZH Onderhoud Molen De Valk (incl. draaipremie) 2020-2025 DOS-2019-0009001

4

4

4

4

PZH DOS-2020-0004916 Rnet Centrumroute - Lange gracht Schuttersvekd Rijnsburgerweg - fase 3 en 4

710

2.180

1.470

 

PZH Toegankelijkheid bushaltelocaties Vrijheidslaan DOS-2020-0004400

20

  

20

PZH Toegankelijkheid 97 bushaltelocaties DOS-2019-0003320

66

22

174

218

PZH Duizend vondsten direct naar buiten DOS-2020-0006392

12

12

  

PZH Leids Media Fonds DOS-2021-0000804

 

80

80

 

MKB deal Economie 071

  

23

23

PZH Economie071 Rhijnvreugd DOS-2021-0002872

  

105

105

PZH Verkeerskundige expertise Werninkterrein

  

56

56

PZH 6 projecten Vliegende brigade

  

56

56

PZH Turkoois sociale huurwoning

  

147

147

PZH Sportbox Leiden

  

7

7

PZH T201 Toegankelijkheid Bushaltelocaties - Haltes Sumatrastraat

  

20

20

Vooruitontvangen Subsidies Provincie:

3.323

4.811

2.144

656

     

VWS SpUK BTW

2.038

2.383

2.416

2.071

BZK Reductie energiegebruik 2019-0000625198

1.522

1.127

 

395

MOCW Onderwijsachterstandenbeleid

407

3.351

3.138

194

MJV JenV VR-training veiligheidshuizen

42

26

 

16

MSZ Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

2.672

5.002

3.011

681

VWS Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

2

42

255

215

ZonMw pilots Leidse regio GGZ infrastruc

49

 

33

82

RCI Instandhoudingssubsidie Molen De Valk Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM)

  

11

11

BZK Besluit en regeling Woningbouwimpuls 2020 Woningbouwimpuls Lammenschansstrip

  

6.825

6.825

BZK Besluit en regeling Woningbouwimpuls 2020 Woningbouwimpuls Werninkterrein

 

416

2.999

2.583

OCW Regionale meld- en coördinatiefunctie 2021-2024

 

940

940

 

OCW Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024

 

520

520

 

VWS Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS1) / Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 TVS 1

 

794

794

 

I&W E20 Stim. Verkeersveiligh 20-21

938

371

 

567

OCW D11 extra fin RMC-functie 20-21

86

19

86

154

SZW G1 loonk detachering Bonaire

130

128

 

2

FIN B1 gedup. Toeslagenproblematiek

59

111

52

 

SZW Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies

 

53.808

53.808

 

I&W Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020-2022

  

13

13

MJV Versterkingsgelden

123

119

85

90

RCE BRIM Pieterskerkgracht 9

 

9

9

 

RCE BRIM Woonhuis Rapenburg 22,

  

5

5

RON Regeling Ventilatie in scholen, Metrum, Schubertlaan

  

150

150

RON Regeling Ventilatie in scholen - De Thermiek 0074471

  

150

150

RON Regeling Ventilatie in scholen,De Vlieger, Boerhavelaan

 

210

210

 

RONRegeling Ventilatie in scholen, De Delta, Da Costastraat

  

150

150

BZK Woningbouwimpuls 2020 Campus Stationsgeb

 

378

4.050

3.672

RON Regeling Ventilatie in scholen, Anne Frank school, Meijboomstraat 00796210

  

100

100

RON Regeling Ventilatie in scholen, Dukdalf, Regenboogpad, 00795574

  

80

80

RON Regeling Ventilatie in scholen, Apollo, Strausspad, 00795861

  

80

80

RON Regeling Ventilatie in scholen, Merenwijkschool, Valkenpad, 00798654

  

34

34

VWS ZonMw Perspectief voor de jeugd met MDT Dossiernr.70-74300-98-981

 

40

40

 

RON Regeling Ventilatie in scholen - De Pionier 00798649

  

22

22

VWS Instandhouding Zwembaden en IJsbanen

 

454

454

 

RON Regeling Ventilatie in scholen - Lucas van Leyden, Vliet, 00796206

  

31

31

RON Regeling Ventilatie in scholen - PI De Brug 00798634

  

70

70

RON Regeling Ventilatie in scholen - Woutertje Pieterse 00798716

  

88

88

RON Regeling Ventilatie in scholen - Lucas van Leyden, Ursulasteeg 00799420

  

41

41

RON Regeling Ventilatie in scholen - Da Vinci college 00796165

  

37

37

VWS Zonmw Gezonde kansrijke start, Onbedoelde Zwangerschap

 

100

100

 

RON Extern advies warmtenet - EAW-20-01350163

 

21

21

 

SISA J&V A7
Onderst. toezicht en handhav

 

100

100

 

RON Regeling Schone Lucht Akkoord (SLA) SPUKSLA-21-01264551

  

127

127

SZW 2021EUSF20217
REACT EU HR Scholen

 

246

246

 

VWS Lokale Preventieaanpakken - Preventieakkoorden

 

23

60

37

MIW Impulsregeling klimaatadaptatie (DPRA Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie)

 

87

1.373

1.286

SISA OCW
NPOnderwijs

  

521

521

ZONMW Implementatie uitkomsten klantreis dementie Leiden, Implementatie en opschalingscoaching

  

4

4

ZonMW MDT UniverCity

  

254

254

SISA BZK C9
Woningbouwimpuls De
Zwijger

  

3.693

3.693

SISA RON C56 Huisv. aandachtsgr Energiepa

  

250

250

SISA RON C56 Huisv. aandachtsgr Gooimrln

  

400

400

SZW ESF Pro/VSO
2020-2021 2020EUSF20234

 

118

118

 

MOCW WEB / Volwasseneducatie 2015/2016/2017/2018

157

1.287

1.525

396

MJV Versterking aanpak ondermijning

378

236

278

420

MJV Begeleiden van ex-gedetineerden (Van der Staay)

16

16

77

77

Verdieping en verbr van Methodisch Werken fase 1 en 2 ( ESF Holland Rijnland)

 

35

35

 

Vooruitontvangen van diverse ministeries

8.619

72.515

89.969

26.072

     

Gemeente Oegstgeest - Bijdrage brugverbinding Poelgeest PZH-2009-525083 / DOS-2009-0014053

2.350

  

2.350

HR Capaciteit Beleidsagenda Jeugd

224

  

224

Mondriaan stg 75 jaar Vrijheid

  

60

60

Vooruitontvangen van overige overheden

2.574

 

60

2.634

Specificatie overige vooruitontvangen bedragen

Omschrijving

Saldo 31-12-2020

Saldo 31-12-2021

   

Vooruitontvangen bedragen in het kader van facilitair grondbeleid

1.771

1.782

Parkeervergunningen

1.305

1.713

Vooruitgefactureerde erfpachtcanons

817

919

Overige posten

490

682

Totaal

4.383

5.096

De vooruitontvangen bedragen voor parkeervergunningen is 408.000 hoger dan per 31-12-2020. De reden hiervoor is de prijsverhoging voor een aantal producten.

In 2019 is de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarverslaglegging juli 2019' door de commissie BBV uitgebracht. Daarin staat dat de vooruitontvangen bedragen in het kader van facilitair grondbeleid moeten worden opgenomen onder de overige vooruitontvangen bedragen. Hieronder wordt dit bedrag naar locatie gespecificeerd, waarbij bedragen kleiner dan 100.000 onder de overige posten zijn opgenomen.

Omschrijving

Saldo 31-12-2020

Saldo 31-12-2021

Schipholweg 130 (Brandpunt Leiden B.V.)

407

208

Verbouw en uitbreiding museum Naturalis (Stg Naturalis Biodiversity Center)

346

346

Ypenburgbocht/Maredijk 163 t/m 179 (Veursche II B.V.)

178

214

Zeeheldenbuurt (Portaal)

167

12

Statendijck (Ouwehand bouwgroep B.V.)

138

125

Motorhuislocatie (Spuigroep)

80

336

Lammenschansstrip

 

135

Overige posten

455

406

Totaal

1.771

1.782