Jaarstukken 2022

Toelichting op de passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

 

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Algemene reserve

21.882

20.304

Bestemmingsreserves

265.730

288.972

Gerealiseerd resultaat

13.722

20.045

Totaal

301.335

329.322

Het verloop in 2022 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Zoals gebruikelijk zijn hierin de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2022 nog niet verwerkt.

Toelichting op de mutaties van en over de aard en reden van de reserves:

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2022

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2022

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Algemene reserve

       

Algemene reserve

21.882

-

15.299

 

13.722

20.304

Functie: Bufferfunctie
Doel: De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s en de egalisatie van het exploitatieresultaat.
Minimale omvang: gelijk aan benodigd weerstandsvermogen

Totaal Algemene Reserve

21.882

-

15.299

-

13.722

20.304

 
        

Bestemmingsreserve

       

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

226

-

6

  

220

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van initiatieven voor publicaties.

Reserve raad

104

-

36

  

68

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van uitgaven van de Raad voor verkiezingen, opleiding/begeleiding van nieuwe raadsleden en technische apparatuur voor commissie- en raadsvergaderingen.
Maximale omvang: 150.000

Reserve Holland Rijnland

7.134

-

3.077

  

4.057

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Het financieren van de gemeentelijke bijdrage aan het regionaal investeringsfonds Holland Rijnland.

Reserve flankerend beleid

1.625

-

20

  

1.605

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van het flankerend beleid bij de taken- en efficiencydiscussie; dekken van kosten voor maatregelen die de verlaging van de formatie moeten realiseren en de bijbehorende personeelsomvang.

Bedrijfsvoeringsreserve concern

1.087

4.702

840

  

4.949

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren en het oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.
Maximale omvang: 3,5% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie
Minimale omvang: 1,0% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie

Egalisatiereserve verkiezingen

155

151

87

  

219

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van verkiezingen.

Reserve parkeren

17.760

11.568

10.347

  

18.981

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van parkeervoorzieningen en egaliseren van de exploitatieresultaten over meerdere jaren.

Reserve bereikbaarheids- projecten

10.555

679

1.661

  

9.573

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de bereikbaarheidsprojecten.

Reserve asbestsanering

173

106

209

  

70

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2022

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2022

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve ontsluiting van groengebieden

851

-

4

  

847

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een ecologisch en recreatief netwerk vanuit de stad richting kust en landgoederen en richting Duinhorst en Weide.

Reserve duurzaamheids- fondsen

220

-

220

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van onderzoek en adviezen voor eigenaren/bewoners van monumenten, bijdragen aan corporaties, een stimuleringsregeling en lokale initiatieven op het terrein van duurzaamheid.

Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken

3.092

1

688

  

2.405

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van onderhoud van kapitaalgoederen en noodzakelijke investeringen in de Nieuwe Beestenmarkt, herinrichting van de Breestraat en de begraafplaats Groenesteeg.

Reserve grondexploitaties

3.482

9.059

6.660

32

 

5.849

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: De reserve Grondexploitaties wordt gevoed met positieve saldi bij afsluiten of tussentijds winstnemen van grondexploitaties, het exploitatieresultaat van het erfpachtbedrijf en verkoopopbrengsten van vastgoed en gronden. De reserve Grondexploitaties is de overkoepelende reserve van Grondzaken van waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in deze reserve om herbestemd te worden.

Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf

374

-

40

  

334

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, aangepast aan het monumentale karakter van de stad (kunstobjecten, e.d.). Jaarlijks wordt bij Vermogensbeheer Grondexploitaties een voorstel meegenomen voor de te honoreren objecten.

Reserve afkoopsommen erfpacht

106.003

-

1.509

  

104.494

Functie: Inkomensfunctie
Doel:Het financieren van de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de afkoopsommen als dekking van de rentelasten over de onderliggende grondwaarde.

Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht

186

-

3

  

183

Functie: Inkomensfunctie
Doel: Het financieren van de administratiekosten van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de betaalde afkoopsommen voor administratiekosten.

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges

4.867

4.440

1.230

  

8.077

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van niet geraamde incidentele uitgaven voor de optimalisatie van de omgevingsvergunningverlening (onderdeel bouwactiviteiten) en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling.

Reserve sociale huurwoningen

284

-

138

  

146

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de uitvoeringsagenda van Nota Wonen.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2022

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2022

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

3.555

140

359

  

3.336

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van sanering bij projecten waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen.

Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet

15

1

-

  

16

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van De Sleutels van Zijl en Vliet waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met De Sleutels van Zijl en Vliet).

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel

3.687

-18

-

  

3.669

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met Ons Doel).

Reserve risico's projecten in uitvoering

506

-

295

  

211

Functie: Bufferfunctie
Doel: Het dekken van algemene- en projectspecifieke risico’s binnen grondexploitaties in uitvoering (BIE).

Reserve risico's bijzondere projecten

2.300

-

-

  

2.300

Functie: Bufferfunctie
Doel: Het dekken van risico’s bij bijzondere projecten (Leiden Centraal Project, Oostvlietpolder en Lammenschansdriehoek (inclusief Betaplein).

Reserve combinatiefuncties

170

-

1

  

169

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: In het kader van de rijksregeling Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur ontvangt de gemeente een bijdrage voor het realiseren van combinatiefuncties in het onderwijs en de sectoren sport en cultuur.

Reserve onderwijshuisvesting

625

10

65

  

570

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van beleid en uitvoering van onderwijshuisvesting

Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal

75

-

-

  

75

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Aankopen kunst voor museum De Lakenhal middels door de gemeente beschikbaar gestelde gelden.

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

171

-

60

  

111

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering en afgesloten projecten over meerdere jaren en oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.
Maximale omvang: 15% van de totale exploitatielasten voor de periode 2019-2026.

Reserve exploitatie De Nobel

190

-

9

  

181

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van muziekcentrum De Nobel.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2022

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2022

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen

2.036

-

359

  

1.677

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van aanvullingen op de beschikbare sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW

5.563

1.749

1.595

  

5.717

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van de jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringkosten van de DZB en oplossen van knelpunten in de exploitatie.

Reserve GSB-middelen ISV/EZ

1.470

-

171

  

1.299

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het realiseren van prestatieafspraken in het kader van het grotestedenbeleid (GSB) met het Rijk. De volgende projecten worden bekostigd: verbeterplan bomen, gebiedsvisies en gevelsanering.

Reserve zachte landing WSW/DZB

1.305

-

158

  

1.147

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de herstructurering DZB.

Reserve bedrijfsvoering plankosten

3.511

1.744

1.802

  

3.453

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van de plankosten van projecten in de definitiefase en het egaliseren van fluctuaties in de exploitatie als gevolg van de plankostensystematiek.

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

151

1

-

  

152

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van de Oppenheimstraat.

Reserve rekenkamer

69

48

-

  

117

Functie: Egalisatiefuntie
Doel: Het financieren van de uitgaven voor onderzoek en de mogelijkheid tot extra onderzoek.
Maximale omvang: nader te bepalen, in 2020 wordt na evaluatie een voorstel ingediend.

Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken

371

167

-

  

538

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringskosten van Erfgoed Leiden en omstreken.
Maximale omvang: 10% van de begrote exploitatielasten

Reserve Sociaal Domein

33.637

35.310

15.711

  

53.236

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van bijsturingsmaatregelen die (op termijn) leiden tot kostenreductie en opvangen van tekorten en overschotten in het sociaal domein.

Reserve Informatisering

67

1

-

  

68

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de digitalisering van werkprocessen, ontwikkelen van informatiebeleid en vernieuwen van de gemeentelijke website.

Reserve programma binnenstad

654

605

664

  

595

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van projecten voor een economisch vitale binnenstad

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2022

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2022

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve stedelijke ontwikkeling

651

-

90

  

561

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van investeringsinitiatieven in de stad.

Reserve afschrijvingen investeringen

21.399

4.521

1.578

215

 

24.127

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Het dekken van de jaarlijkse kapitaallasten vanuit incidentele middelen.

Reserve economische impulsen en Kennisstad

1.736

300

1.244

  

792

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van impulsen voor duurzame, economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Reserve budgetoverheveling

12.922

11.151

12.570

  

11.503

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het faciliteren van budgetoverhevelingen.

Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen

265

-

29

  

236

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van kosten die gemoeid zijn met een raadsbesluit dat geleid heeft tot 'geen gedwongen ontslagen WIWmedewerkers'

Reserve sportstimulering

182

29

-

  

211

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een sportstimuleringsfonds voor een betere uitvoering van de Leidse sportvisie onder nader vast te stellen voorwaarden van cofinanciering met inzet private middelen.

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

153

1

-

  

154

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van projectkosten en eventuele oninbare vorderingen.

Reserve herontwikkeling Stationsgebied eo

3.532

-

33

  

3.499

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de uitvoering masterplan Stationsgebied

Reserve restauratie collectie De Lakenhal

0

-

-

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de restauratie van collectie van Museum De Lakenhal.

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

293

-

-

  

293

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de salarislasten van een derde molenaar bij molen de Valk

Reserve Lucas van Leydenfonds

50

-

50

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van beeldende kunst in de openbare ruimte

Reserve Duurzame Stad

5.186

888

1.083

  

4.991

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van investeringen en uitgaven die om doelstellingen te realiseren op het gebied van verstedelijking, duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en biodiverse vergroening en circulaire economie en afval.

Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal

294

112

-

  

406

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Meerjarig beschikbaar houden van gemeentelijke middelen voor meerjarige projecten en tentoonstellingen van Museum de Lakenhal
Maximale omvang: 600.000

Reserve regionale verkeers- en milieukaart

188

101

-

  

289

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Alle regionale verkeers- en milieukaart (RVMK) taken zijn belegd bij de gemeente Leiden. Zoals afgesproken met de regiogemeenten in de dienstverleningsovereenkomst wordt een reserve RVMK gevormd. Hiermee kunnen eventuele risico's worden gedekt.

Reserve Bomenfonds

567

-

235

  

332

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: De versterking van het bomenbestand van Leiden.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2022

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2022

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve beheerkosten

0

-

-

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Instellen centraal budget (reserve) voor stijging van beheerkosten als gevolg van klimaatadaptieve maatregelen en vergroening bij projecten.

Reserve specialistische voorzieningen maatschappelijke zorg

0

-

-

  

0

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Egaliseren van verschillen tussen begrote en gerealiseerde lasten voor specialistische voorzieningen Maatschappelijke Zorg die in afzonderlijke boekjaren ontstaan, conform de Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg (MZ) 2023 Holland

Reserve Oekraïne asielzoekers statushouders

0

864

-

  

864

Functie: Egalisatie- en bestedings-/bestemmingsfunctie
Doel: Het egaliseren van verschillen tussen de lasten en de (rijks)baten

Totaal Bestemmingsreserves

265.729

88.431

64.936

247

-

288.972

 
        

Totaal Reserves

287.611

88.431

80.235

247

13.722

309.276

 

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Toelichting op de mutaties binnen, en over de aard en reden van de voorzieningen:

Prg.

Naam Voorziening

Boekwaarde
1-1-2022

Toevoeging

Aanwending

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde
31-12-2022

Doel

Egalisatievoorzieningen

      

5

Voorziening groot onderhoud riolering

736

641

774

 

603

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van rioleringen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening waterkwaliteit

598

267

118

 

747

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud kunstwerken

350

1.391

572

 

1.169

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud walmuren en beschoeiing

1.176

367

1.040

 

503

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud wegen

1.330

2.498

1.853

 

1.975

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud openbare verlichting

197

5

202

 

0

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van openbare verlichting voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud gemalen

134

82

172

 

44

Egalisatie van de kosten voor het groot onderhoud van de gemalen

6

Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed

6.840

5.194

3.870

 

8.164

Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van gemeentelijk vastgoed

8

Voorziening groot onderhoud lakenhal

540

78

31

 

587

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur.

8

Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties

4.169

1.151

1.049

 

4.271

Egalisate van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden.

AD

Voorziening onderhoud gebouwen DZB

644

41

0

 

685

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43.

Totaal Egalisatievoorzieningen

16.713

11.715

9.681

-

18.748

 

Voorzieningen van derden verkregen middelen

      

5

Voorziening boomregeling wijk

2.097

352

21

122

2.306

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke.

8

Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal

809

116

12

 

913

Het uitvoeren van geoormerkte activiteiten in Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden.

AD

Voorziening van derden verkregen middelen

66

142

144

3

64

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort.

Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen

2.972

610

177

125

3.283

 

Prg.

Naam Voorziening

Boekwaarde
1-1-2022

Toevoeging

Aanwending

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde
31-12-2022

Doel

Voorzieningen toekomstige verplichtingen

      

1

Voorziening pensioenen wethouders

7.240

22

167

877

6.218

Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

1

Voorziening wachtgeld oud wethouders

71

241

71

 

241

Voorziening om wachtgeldverplichtingen van (oud)wethouders af te dekken.

2

Voorziening veiligheidsbeleid

82

0

10

 

72

Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma.

6

Voorziening negatieve grondexploitaties

4.822

272

  

5.094

Voorziening om verwachte verliezen van grondexploitaties op te vangen.

9

Voorziening huisvesting statushouders

1.960

127

22

 

2.065

Het bekostigen van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen.

AD

Voorziening loga-gelden

93

0

0

 

93

Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B).

Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen

14.269

662

270

877

13.783

 

Voorzieningen ter dekking van risico's

      

3

Voorziening Garantstelling Biotech Training Facility

100

157

0

 

257

Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility

Totaal voorzieningen ter dekking van risico's

100

157

0

0

257

 

Totaal voorzieningen

34.055

13.144

10.128

1.002

36.071

 

Onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen wordt ook de voorziening negatieve grondexploitaties gepresenteerd. Dit is feitelijk een correctiepost op de waarde van de voorraden geweest. Voor Lammenschansdriehoek en Oude Rijnlocaties worden negatieve resultaten verwacht, terwijl er per 31-12-2022 meer opbrengsten dan kosten zijn gerealiseerd. Het BBV schrijft in die gevallen voor dat de bedragen die voor dit soort projecten in de voorziening negatieve grondexploitaties zijn gestort, worden gepresenteerd onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen. Het gaat per 31-12-2022 om een totaalbedrag ad 4,1 mln voor Lammenschansdriehoek en 1,0 mln voor Oude Rijnlocatie.

Vrijval voorziening pensioenen wethouders
De vrijval uit de voorziening pensioenen wethouders is veroorzaakt door een hogere rekenrente. In 2022 is de rekenrente verhoogt naar 2,472% terwijl de rekenrente in 2021 0,528% bedroeg. De hogere rekenrente is gebruikt in de actuariële berekening om de hoogte van de voorziening op balansdatum voor een toekomstige pensioenuitkering te bepalen. Met een hogere rekenrente betekent de voorziening op balansdatum lager is dan in 2021. De berekeningen van de hoogte van voorziening wethouderpensioenen zijn conform de regels van de APPA.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt (de stand van de leningenportefeuille is nader gespecificeerd in de paragraaf Financiering):

 

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Onderhandse leningen

  

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

431.883

404.495

- binnenlandse bedrijven

3

3

- openbare lichamen

42.750

85.500

- binnenl.pens./verz.inst.

66.250

63.333

 

540.885

553.331

Door derden belegde gelden

112

113

Waarborgsommen

749

754

   

Totaal

541.746

554.198

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2022:

 

Saldo 31-12-2021

Vermeer - deringen

Aflossingen

Saldo 31-12-2022

Rentelast 2022

Onderhandse leningen

540.885

45.000

32.554

553.331

5.298

Door derden belegde gelden

112

1

 

113

1

Waarborgsommen

749

6

1

754

 

Totaal

541.746

45.007

32.555

554.198

5.299

Toelichting

In 2022 is één langlopende geldlening aangetrokken met een hoofdsom van 45 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf. Daar wordt ook meer inzicht gegeven in de rentelasten van de vaste schulden.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

 

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

58.365

81.548

Overlopende passiva

44.860

53.683

Totaal

103.225

135.231

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd :

 

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Bank- en girosaldi

14.317

29.675

Overige schulden

44.048

51.873

Totaal

58.365

81.548

De post 'Overige schulden' bestaat uit:

 • Crediteuren 24 mln
 • Nog te betalen kosten 27 mln

Ten opzichte van 2021 zijn beide posten ongeveer gelijk gebleven.

De post crediteuren bevat als belangrijkste posten:

 • Diverse kosten Servicepunt71 3,1 mln (was 2,9 mln per 31-12-2021)
 • Termijnen 10 en 11 bouw Indoor Sportcentrum 1,6 mln
 • Diverse facturen Actief Plus m.b.t. WMO (0,6 mln)
 • Termijnen 5, 6 en 7 nieuwbouw binnenzwembad-ijshal De Vliet (1,1 mln)

De rest van het saldo op de post crediteuren betreft posten die individueel lager zijn dan 0,5 mln.

De post 'nog te betalen kosten' bevat als belangrijkste posten:

 • Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) 1,8 mln (per 31-12-2021 1,5 mln)
 • Rente langlopende geldleningen 2,8 mln (per 31-12-2021 2,7 mln)
 • Onderwijshuisvesting 2,0 mln (vorig jaar 3,0 mln)
 • Diverse nog te betalen bedragen aan Servicepunt71 1,0 mln (vorig jaar 1,8 mln)
 • Verbouwing Alrijne i.v.m. opvang asielzoekers uit Oekraïne 1,8 mln
 • Doorbetalen subsidies project 'REACT EU Holland Rijnland Gemeenten' 1,5 mln
 • Verbouwingskosten Alrijne ivm opvang Asielzoekers Oekraine 4,1 mln
 • Diverse uitgaande subsidies (Easy Funders) 4,4 mln (per 31-12-2021 2,1 mln)
  Oorzaak van deze stijging is de fluctuatie in de projectsubsidies en doordat veel NTB’s van vorige jaren nog open staan door vertraging in de subsidievaststellingen (o.a. door de overgang naar het nieuwe systeem).

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

 

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

10.126

10.625

- De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

29.638

37.422

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaar komen

5.096

5.638

Totaal

44.859

53.685

De in de balans opgenomen verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bevat als grootste posten:

Omschrijving

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Nog te betalen ingehouden loonheffing

7.144

7.764

Gelden van derden in beheer bij de stadsbank in het kader van budgetbeheer

987

826

Nog te betalen pensioenpremies

1.458

1.508

Overige posten

537

527

Totaal

10.126

10.625

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo 31-12-2021

Bestedingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2022

Ontvangen voorschotten overige overheden

276

379

362

258

Vooruitontvangen Subsidies Provincie:

656

1.340

3.502

2.818

Vooruitontvangen van diverse ministeries

26.072

75.964

82.154

32.262

Vooruitontvangen van overige overheidsinstanties

2.634

550

 

2.084

Totaal

29.638

78.234

86.018

37.422

De in de balans opgenomen vooruit ontvangen voorschotbedragen van diverse Ministeries en Provincie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo 31-12-2021

Bestedingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2022

Mondriaan stg 75 jaar Vrijheid

16

22

6

 

St. Stim Crea. Indus Resilient Leiden Nrd.

24

30

6

 

J&V ondermijning
dealbrekers 2021-2022

236

328

320

228

Mondriaan fonds, aanvraagnr 107600091, Compensatieregeling Coronacrisis Musea Vijfde Molen de Valk
Steunmaatregel

  

30

30

Ontvangen voorschotten overige overheden

276

379

362

258

     
     

PZH Onderhoud Molen De Valk (incl. draaipremie) 2020-2025 DOS-2019-0009001

4

4

4

4

PZH Toegankelijkheid bushaltelocaties Vrijheidslaan DOS-2020-0004400

20

  

20

PZH Toegankelijkheid 97 bushaltelocaties DOS-2019-0003320

218

218

  

MKB deal Economie 071 DOS-2021-0004591

23

102

128

49

PZH Economie071 Rhijnvreugd DOS-2021-0002872

105

 

105

209

PZH Verkeerskundige expertise Werninkterrein

56

19

56

93

PZH 6 projecten Vliegende brigade

56

68

56

45

PZH Turkoois sociale huurwoning DOS-2021-0005026

147

 

147

294

PZH Sportbox DOS-2021-0003960

7

  

7

PZH T201 Toegankelijkheid Bushaltelocaties - Haltes Sumatrastraat DOS-2021-004134

20

20

  

PZH Knelpuntenpost Bizetpad

  

100

100

PZH Leidse Ring Noord DOS-2021-0007963

 

909

2.907

1.998

Vooruitontvangen Subsidies Provincie:

656

1.340

3.502

2.818

     

VWS SpUK BTW

2.071

594

6.391

7.867

BZK Reductie energiegebruik 2019-0000625198

395

395

  

MOCW Onderwijsachterstandenbeleid

194

2.961

3.210

443

MJV JenV VR-training veiligheidshuizen

16

10

 

6

MSZ Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

681

-25

 

706

VWS Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

215

164

113

164

ZonMw pilots Leidse regio GGZ infrastruc

82

82

  

RCI Instandhoudingssubsidie Molen De Valk Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM)

11

11

5

5

BZK Besluit en regeling Woningbouwimpuls 2020 Woningbouwimpuls Lammenschansstrip

6.825

170

 

6.655

BZK Besluit en regeling Woningbouwimpuls 2020 Woningbouwimpuls Werninkterrein

2.583

410

 

2.173

OCW Regionale meld- en coördinatiefunctie 2021-2024

 

1.093

1.093

 

OCW Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024

 

520

520

 

VWS Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

 

175

175

 

I&W E20 Stim. Verkeersveiligh 20-21

567

300

 

267

OCW D11 extra fin RMC-functie 20-21

154

51

 

103

SZW G1 loonk detachering Bonaire

2

2

  

MvF Regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

 

84

84

 

SZW Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies

 

49.755

49.755

 

I&W Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020-2022

13

13

  

MJV Versterkingsgelden

90

132

153

111

RCE BRIM Woonhuis Rapenburg 22,

5

 

8

13

RON Regeling Ventilatie in scholen, Metrum, Schubertlaan

150

120

 

30

RON Regeling Ventilatie in scholen - De Thermiek 0074471

150

150

  

RONRegeling Ventilatie in scholen, De Delta, Da Costastraat

150

  

150

BZK Woningbouwimpuls 2020 Campus Stationsgeb

3.672

529

 

3.142

RON Regeling Ventilatie in scholen, Anne Frank school, Meijboomstraat 00796210

100

  

100

RON Regeling Ventilatie in scholen, Dukdalf, Regenboogpad, 00795574

80

  

80

RON Regeling Ventilatie in scholen, Apollo, Strausspad, 00795861

80

  

80

RON Regeling Ventilatie in scholen, Merenwijkschool, Valkenpad, 00798654

34

  

34

RON Regeling Ventilatie in scholen - De Pionier 00798649

22

  

22

RON Regeling Ventilatie in scholen - Lucas van Leyden, Vliet, 00796206

31

  

31

RON Regeling Ventilatie in scholen - PI De Brug 00798634

70

  

70

RON Regeling Ventilatie in scholen - Woutertje Pieterse 00798716

88

  

88

RON Regeling Ventilatie in scholen - Lucas van Leyden, Ursulasteeg 00799420

41

  

41

RON Regeling Ventilatie in scholen - Da Vinci college 00796165

37

  

37

ZONMW Gezonde kansrijke start

 

87

87

 

RON Regeling Schone Lucht Akkoord (SLA) SPUKSLA-21-01264551

127

 

6

133

SZW 2021EUSF20217
REACT EU HR Scholen

 

25

25

 

VWS Lokale Preventieaanpakken - Preventieakkoorden

37

85

67

20

MIW Impulsregeling klimaatadaptatie (DPRA Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie)

1.286

823

 

463

OCW NPOnderwijs

521

813

1.250

958

ZONMW Implementatie uitkomsten klantreis dementie Leiden, Implementatie en opschalingscoaching

4

4

  

ZonMW MDT UniverCity

254

299

45

 


BZKWoningbouwimpuls De Zwijger

3.693

  

3.693

SISA RON C56 Huisv. aandachtsgr Energiepa

250

  

250

SISA RON C56 Huisv. aandachtsgr Gooimrln

400

  

400

SZW Wet inburgering 2021

 

434

826

392

BZK Energiearmoede

 

411

2.340

1.929

VWS Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

 

75

75

 

J&V A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine

 

12.612

12.612

 

MIW Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

 

328

559

231

OCW SPUK Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur

 

310

310

 

SZW Voorlopige uitkering Onderwijsroute 2022

 

51

107

55

VROM RHA 2022 Gooimeerlaan 25

  

160

160

VROM RHA 2022 M Zeldenrustw 18

  

112

112

RON SUVIS 2021 2 Da Vinci

 

24

30

6

RON SUVIS 2021 2 Korte Vlie

 

84

105

21

OCW Tijdelijk onderwijshuisvesting ontheemden

  

75

75

VWS Instandhouding Zwembaden en IJsbanen

 

45

45

 

VROM RHA 2022 TrienSemlerstraat

  

35

35

MOCW WEB / Volwasseneducatie 2015/2016/2017/2018

396

1.466

1.695

625

MJV Versterking aanpak ondermijning

420

135

 

285

MJV Begeleiden van ex-gedetineerden (Van der Staay)

77

159

82

 

Vooruitontvangen van diverse ministeries

26.072

75.964

82.154

32.262

     

Gemeente Oegstgeest - Bijdrage brugverbinding Poelgeest PZH-2009-525083 / DOS-2009-0014053

2.350

490

 

1.860

HR Capaciteit Beleidsagenda Jeugd

224

  

224

Kennisregio aan Zee

60

60

  

Vooruitontvangen van overige overheden

2.634

550

 

2.084

Specificatie overige vooruitontvangen bedragen

Omschrijving

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

   

Vooruitontvangen bedragen in het kader van facilitair grondbeleid

1.782

2.646

Parkeervergunningen

1.713

1.616

Vooruitgefactureerde erfpachtcanons

919

843

Overige posten

682

533

Totaal

5.096

5.638

In 2019 is de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarverslaglegging juli 2019' door de commissie BBV uitgebracht. Daarin staat dat de vooruitontvangen bedragen in het kader van facilitair grondbeleid moeten worden opgenomen onder de overige vooruitontvangen bedragen. Hieronder wordt dit bedrag naar locatie gespecificeerd, waarbij bedragen kleiner dan 100.000 onder de overige posten zijn opgenomen.

Omschrijving

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Schipholweg 130 (Brandpunt Leiden B.V.)

208

107

Verbouw en uitbreiding museum Naturalis (Stg Naturalis Biodiversity Center)

346

341

Ypenburgbocht/Maredijk 163 t/m 179 (Veursche II B.V.)

214

80

Statendijck (Ouwehand bouwgroep B.V.)

125

10

Motorhuislocatie (Spuigroep)

336

28

Lammenschansstrip

135

1.916

Overige posten

418

164

Totaal

1.782

2.646