Jaarstukken 2023

Toelichting op de passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het samenwerkingsorgaan Servicepunt71 is per 31-12-2022 opgeheven. Alle bezittingen en schulden zijn vanaf 2023 onderdeel van de balans van Leiden. De eindbalans uit de jaarrekening 2022 wijkt daardoor af van de beginbalans per 31-12-2022. Met behulp van onderstaande tabel kan die aansluiting alsnog gemaakt worden.

 

Leiden 31-12-2022

Servicepunt71 31-12-2022

Leiden 1-1-2023

Algemene reserve

20.304

3.747

24.051

Bestemmingsreserve

288.972

2.350

291.322

Gerealiseerd resultaat

20.045

815

20.860

Totaal

329.322

6.912

336.233

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

 

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Algemene reserve

24.051

27.073

Bestemmingsreserves

291.322

296.386

Gerealiseerd resultaat

20.860

19.920

Totaal

336.233

343.379

Het verloop in 2023 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Zoals gebruikelijk zijn hierin de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2023 nog niet verwerkt.

Toelichting op de mutaties van en over de aard en reden van de reserves:

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2023

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2023

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Algemene reserve

       

Algemene reserve

24.051

1.321

19.159

 

20.860

27.073

Functie: Bufferfunctie
Doel: De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s en de egalisatie van het exploitatieresultaat.
Minimale omvang: gelijk aan benodigd weerstandsvermogen

Totaal Algemene Reserve

24.051

1.321

19.159

-

20.860

27.073

 
        

Bestemmingsreserve

       

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

220

18

-

  

238

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van initiatieven voor publicaties.

Reserve raad

68

103

-

  

171

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van uitgaven van de Raad voor verkiezingen, opleiding/begeleiding van nieuwe raadsleden en technische apparatuur voor commissie- en raadsvergaderingen.
Maximale omvang: 150.000

Reserve Holland Rijnland

4.057

-

1.883

  

2.174

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Het financieren van de gemeentelijke bijdrage aan het regionaal investeringsfonds Holland Rijnland.

Reserve flankerend beleid

1.605

-

18

  

1.587

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van het flankerend beleid bij de taken- en efficiencydiscussie; dekken van kosten voor maatregelen die de verlaging van de formatie moeten realiseren en de bijbehorende personeelsomvang.

Bedrijfsvoeringsreserve concern

4.949

1.209

2.263

  

3.895

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren en het oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.
Maximale omvang: 3,5% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie
Minimale omvang: 1,0% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie

Egalisatiereserve verkiezingen

219

-

68

  

151

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van verkiezingen.

Reserve parkeren

18.981

-

1.757

  

17.224

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van parkeervoorzieningen en egaliseren van de exploitatieresultaten over meerdere jaren.

Reserve bereikbaarheids- projecten

9.573

309

3.387

  

6.495

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de bereikbaarheidsprojecten.

Reserve asbestsanering

70

106

-

  

176

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2023

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2023

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve ontsluiting van groengebieden

847

-

820

  

27

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een ecologisch en recreatief netwerk vanuit de stad richting kust en landgoederen en richting Duinhorst en Weide.

Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken

2.405

2

1.024

  

1.383

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van onderhoud van kapitaalgoederen en noodzakelijke investeringen in de Nieuwe Beestenmarkt, herinrichting van de Breestraat en de begraafplaats Groenesteeg.

Reserve grondexploitaties

5.849

11.617

10.554

32

 

6.880

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: De reserve Grondexploitaties wordt gevoed met positieve saldi bij afsluiten of tussentijds winstnemen van grondexploitaties, het exploitatieresultaat van het erfpachtbedrijf en verkoopopbrengsten van vastgoed en gronden. De reserve Grondexploitaties is de overkoepelende reserve van Grondzaken van waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in deze reserve om herbestemd te worden.

Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf

334

-

40

  

294

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, aangepast aan het monumentale karakter van de stad (kunstobjecten, e.d.). Jaarlijks wordt bij Vermogensbeheer Grondexploitaties een voorstel meegenomen voor de te honoreren objecten.

Reserve afkoopsommen erfpacht

104.494

-

1.508

  

102.986

Functie: Inkomensfunctie
Doel:Het financieren van de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de afkoopsommen als dekking van de rentelasten over de onderliggende grondwaarde.

Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht

183

-

3

  

180

Functie: Inkomensfunctie
Doel: Het financieren van de administratiekosten van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de betaalde afkoopsommen voor administratiekosten.

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges

8.077

1.089

-

  

9.166

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van niet geraamde incidentele uitgaven voor de optimalisatie van de omgevingsvergunningverlening (onderdeel bouwactiviteiten) en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling.

Reserve sociale huurwoningen

146

-

130

  

16

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de uitvoeringsagenda van Nota Wonen.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2023

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2023

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

3.336

-

298

  

3.038

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van sanering bij projecten waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen.

Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet

16

-

-

  

16

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van De Sleutels van Zijl en Vliet waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met De Sleutels van Zijl en Vliet).

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel

3.669

26

3.695

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met Ons Doel).

Reserve risico's projecten in uitvoering

211

4.117

-

  

4.328

Functie: Bufferfunctie
Doel: Het dekken van algemene- en projectspecifieke risico’s binnen grondexploitaties in uitvoering (BIE).

Reserve risico's bijzondere projecten

2.300

-

2.300

  

0

Functie: Bufferfunctie
Doel: Het dekken van risico’s bij bijzondere projecten (Leiden Centraal Project, Oostvlietpolder en Lammenschansdriehoek (inclusief Betaplein).

Reserve combinatiefuncties

169

-

-

  

169

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: In het kader van de rijksregeling Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur ontvangt de gemeente een bijdrage voor het realiseren van combinatiefuncties in het onderwijs en de sectoren sport en cultuur.

Reserve onderwijshuisvesting

570

-

55

  

515

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van beleid en uitvoering van onderwijshuisvesting

Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal

75

-

23

  

52

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Aankopen kunst voor museum De Lakenhal middels door de gemeente beschikbaar gestelde gelden.

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

111

-

111

  

0

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering en afgesloten projecten over meerdere jaren en oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.
Maximale omvang: 15% van de totale exploitatielasten voor de periode 2019-2026.

Reserve exploitatie De Nobel

181

-

-

  

181

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van muziekcentrum De Nobel.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2023

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2023

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen

1.677

40

60

  

1.657

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van aanvullingen op de beschikbare sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW

5.717

104

1.373

  

4.448

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van de jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringkosten van de DZB en oplossen van knelpunten in de exploitatie.

Reserve GSB-middelen ISV/EZ

1.299

-

72

  

1.227

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het realiseren van prestatieafspraken in het kader van het grotestedenbeleid (GSB) met het Rijk. De volgende projecten worden bekostigd: verbeterplan bomen, gebiedsvisies en gevelsanering.

Reserve zachte landing WSW/DZB

1.147

-

158

  

989

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de herstructurering DZB.

Reserve bedrijfsvoering plankosten

3.453

828

1.777

  

2.504

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van de plankosten van projecten in de definitiefase en het egaliseren van fluctuaties in de exploitatie als gevolg van de plankostensystematiek.

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

152

-

-

  

152

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van de Oppenheimstraat.

Reserve rekenkamer

117

16

-

  

133

Functie: Egalisatiefuntie
Doel: Het financieren van de uitgaven voor onderzoek en de mogelijkheid tot extra onderzoek.
Maximale omvang: nader te bepalen.

Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken

538

364

-

  

902

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringskosten van Erfgoed Leiden en omstreken.
Maximale omvang: 10% van de begrote exploitatielasten

Reserve Sociaal Domein

53.236

15.303

17.822

  

50.717

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van bijsturingsmaatregelen die (op termijn) leiden tot kostenreductie en opvangen van tekorten en overschotten in het sociaal domein.

Reserve Informatisering

68

-

-

  

68

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de digitalisering van werkprocessen, ontwikkelen van informatiebeleid en vernieuwen van de gemeentelijke website.

Reserve programma binnenstad

595

-

253

  

342

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van projecten voor een economisch vitale binnenstad

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2023

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2023

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve stedelijke ontwikkeling

561

-

51

  

510

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van investeringsinitiatieven in de stad.

Reserve afschrijvingen investeringen

24.127

7.564

3.586

210

 

27.895

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Het dekken van de jaarlijkse kapitaallasten vanuit incidentele middelen.

Reserve economische impulsen en Kennisstad

792

-

436

  

356

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van impulsen voor duurzame, economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Reserve budgetoverheveling

11.503

13.817

10.575

  

14.745

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het faciliteren van budgetoverhevelingen.

Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen

236

-

29

  

207

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van kosten die gemoeid zijn met een raadsbesluit dat geleid heeft tot 'geen gedwongen ontslagen WIWmedewerkers'

Reserve sportstimulering

211

15

-

  

226

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een sportstimuleringsfonds voor een betere uitvoering van de Leidse sportvisie onder nader vast te stellen voorwaarden van cofinanciering met inzet private middelen.

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

154

-

154

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van projectkosten en eventuele oninbare vorderingen.

Reserve herontwikkeling Stationsgebied eo

3.499

-

9

  

3.490

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de uitvoering masterplan Stationsgebied

Reserve restauratie collectie De Lakenhal

0

19

-

  

19

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de restauratie van collectie van Museum De Lakenhal.

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

293

-

-

  

293

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de salarislasten van een derde molenaar bij molen de Valk

Reserve Duurzame Stad

4.991

1.901

539

  

6.353

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van investeringen en uitgaven die om doelstellingen te realiseren op het gebied van verstedelijking, duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en biodiverse vergroening en circulaire economie en afval.

Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal

406

-

198

  

208

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Meerjarig beschikbaar houden van gemeentelijke middelen voor meerjarige projecten en tentoonstellingen van Museum de Lakenhal
Maximale omvang: 600.000

Reserve regionale verkeers- en milieukaart

289

-

15

  

274

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Alle regionale verkeers- en milieukaart (RVMK) taken zijn belegd bij de gemeente Leiden. Zoals afgesproken met de regiogemeenten in de dienstverleningsovereenkomst wordt een reserve RVMK gevormd. Hiermee kunnen eventuele risico's worden gedekt.

Reserve Bomenfonds

332

263

178

  

417

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: De versterking van het bomenbestand van Leiden.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2023

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2023

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve beheerkosten

0

-

-

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Instellen centraal budget (reserve) voor stijging van beheerkosten als gevolg van klimaatadaptieve maatregelen en vergroening bij projecten.

Reserve specialistische voorzieningen maatschappelijke zorg

0

1.200

-

  

1.200

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Egaliseren van verschillen tussen begrote en gerealiseerde lasten voor specialistische voorzieningen Maatschappelijke Zorg die in afzonderlijke boekjaren ontstaan, conform de Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg (MZ) 2023 Holland
Maximale omvang: 10% van het jaarlijkse budget voor de specialistische voorzieningen en
de uitvoeringskosten.

Reserve Oekraïne asielzoekers statushouders

864

12.077

1.071

  

11.870

Functie: Egalisatie- en bestedings-/bestemmingsfunctie
Doel: Het egaliseren van verschillen tussen de lasten en de (rijks)baten

Reserve maatschappelijke zorg Leidse Regio

0

523

-

  

523

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Egaliseren van verschillen tussen het Leidse aandeel van de begrote en gerealiseerde
lasten voor Maatschappelijke Zorg binnen de Leidse Regio die in afzonderlijke boekjaren
ontstaan, conform de Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Zorg 2023 Leidse
regio.

Reserve OV Knoop Leiden CS

0

-

-

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Dekking van de investeringsambities OV knoop Leiden Centraal station.

Reserve egalisatie kapitaallasten centrumregeling

2.350

684

614

  

2.420

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Egaliseren van verschillen tussen begrote en gerealiseerde kapitaallasten die in
afzonderlijke boekjaren ontstaan binnen de centrumregeling bedrijfsvoering.

Reserve risicobijdrage centrumregeling

0

355

-

  

355

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het beschikbaar houden van het in een boekjaar niet bestede deel van de
risicobijdrage van partnergemeenten voor de continuïteit en kwaliteit van de
dienstverlening aan deze partnergemeenten.

Reserve sportstimulering schaatsen

0

-

-

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het continueren van de schaatssport

Reserve bedrijfsvoering centrumregeling

0

544

-

  

544

Functie: Egalisatie- en bestedingsfunctie
De Bedrijfsvoeringsreserve Centrumregeling heeft als functie het opvangen van jaarlijkse fluctuaties (egalisatiefunctie) en knelpunten in de bedrijfsvoering voor de werkzaamheden die binnen de centrumregeling vallen. Daarnaast kan de reserve worden ingezet voor het ontwikkelen van innovaties en aanpassingen in de bedrijfsvoering, voor zover die ten goede komen aan de dienstverlening in het kader van de centrumregeling.

Totaal Bestemmingsreserves

291.322

74.213

68.907

242

-

296.386

 
        

Totaal Reserves

315.373

75.534

88.066

242

20.860

323.459

 

Voor de reserve raad is de maximale omvang 150.000, de stand van de reserve op 31-12-2023 is 171.000. In 2023 is het amendement ''Raad op Social Media'' aangenomen, in 2024 zal er 21.000 onttrokken worden aan de reserve voor de uitvoering hiervan. Na deze onttrekking voldoet de reserve weer aan de gestelde maximering.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Toelichting op de mutaties binnen, en over de aard en reden van de voorzieningen:

Prg.

Naam Voorziening

Boekwaarde
1-1-2023

Toevoeging

Aanwending

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde
31-12-2023

Doel

Egalisatievoorzieningen

      

5

Voorziening groot onderhoud riolering

603

663

421

 

845

Spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV.

5

Voorziening waterkwaliteit

747

274

185

 

836

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud kunstwerken

1.169

1.443

858

 

1.754

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud walmuren en beschoeiing

503

375

304

 

574

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud wegen

1.974

2.582

2.382

 

2.174

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud gemalen

44

84

95

 

33

Egalisatie van de kosten voor het groot onderhoud van de gemalen

5

Egalisatievoorziening riolering

0

0

0

 

0

Egaliseren van de saldi van de exploitatie van de gemeentelijke riolering zodat de middels de rioolheffing ontvangen middelen beschikbaar blijven voor het in stand houden van de gemeentelijke riolering.

6

Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed

8.164

2.952

3.552

 

7.564

Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van gemeentelijk vastgoed

8

Voorziening groot onderhoud lakenhal

587

79

64

 

602

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur.

8

Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties

4.271

1.150

1.129

1.161

3.131

Egalisate van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden.

AD

Voorziening onderhoud gebouwen DZB

685

42

0

 

727

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43.

Totaal Egalisatievoorzieningen

18.748

9.644

8.990

1.161

18.240

 

Voorzieningen van derden verkregen middelen

      

5

Voorziening boomregeling wijk

2.306

909

51

32

3.132

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke.

8

Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal

913

17

53

 

877

Het uitvoeren van geoormerkte activiteiten in Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden.

AD

Voorziening van derden verkregen middelen

64

145

55

3

151

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort.

Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen

3.283

1.071

159

35

4.160

 

Prg.

Naam Voorziening

Boekwaarde
1-1-2023

Toevoeging

Aanwending

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde
31-12-2023

Doel

Voorzieningen toekomstige verplichtingen

      

1

Voorziening pensioenen wethouders

6.196

39

178

205

5.852

Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

1

Voorziening wachtgeld oud wethouders

241

0

42

199

0

Voorziening om de toekomstige wachtgeldverplichtingen van (oud)wethouders af te dekken.

2

Voorziening veiligheidsbeleid

72

0

10

50

12

Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma.

6

Voorziening negatieve grondexploitaties

5.094

62

878

0

4.278

Voorziening om verwachte verliezen van grondexploitaties op te vangen.

9

Voorziening huisvesting statushouders

2.065

0

4

 

2.061

Het bekostigen van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen.

AD

Voorziening loga-gelden

93

0

0

 

93

Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B).

Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen

13.761

101

1.112

454

12.296

 

Voorzieningen ter dekking van risico's

      

3

Voorziening Garantstelling Biotech Training Facility

257

0

0

 

257

Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility

 

Voorziening Stadsbank Schuldbemiddeling

0

258

0

 

258

Voorziening van de Stadsbank voor het bekorten van de Schuldbemiddelingstrajecten

Totaal voorzieningen ter dekking van risico's

257

258

0

0

515

 

Totaal voorzieningen

36.049

11.074

10.261

1.650

35.211

 

Voorziening negatieve grondexploitaties
Voor Lammenschansdriehoek wordt een negatief resultaat verwacht ad 5.884.000. Hier is een voorziening voor getroffen. De boekwaarde van deze grondexploitatie bedraagt per 31-12-2023 1.668.000. Dit bedrag wordt met de voorziening verrekend tot 0. Het restant van de voorziening wordt onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen gepresenteerd.
Ook voor Rhijnvreugd wordt een negatief resultaat verwacht waar een voorziening voor is getroffen. (62.000) Deze grondexploitatie heeft een negatieve boekwaarde per 31-12-2023. Het gevolg is dat de gehele voorziening voor deze grondexploitatie wordt gepresenteerd onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen.
Totaal wordt 4.278.000 per 31-12-2023 onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen gepresenteerd. (per 31-12-2022 was dit 5.094.000)

Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties
Bij de kaderbrief 2023-2027 is besloten om de kleedkamergebouwen op Sportpark Kikkerpolder I, Kikkerpolder II en Sportpark Noord te vervangen. Het bedrag dat daarvoor binnen de voorziening groot onderhoud sportaccomodaties beschikbaar was kon daardoor vrijvallen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt (de stand van de leningenportefeuille is nader gespecificeerd in de paragraaf Financiering):

 

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Onderhandse leningen

  

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

404.495

461.102

- binnenlandse bedrijven

3

3

- openbare lichamen

85.500

111.750

- binnenl.pens./verz.inst.

63.333

60.417

 

553.331

633.272

Door derden belegde gelden

113

117

Waarborgsommen

754

790

   

Totaal

554.198

634.179

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2023:

 

Saldo 31-12-2022

Vermeer - deringen

Aflossingen

Saldo 31-12-2023

Rentelast 2023

Onderhandse leningen

553.331

110.000

30.059

633.272

6.047

Door derden belegde gelden

113

4

 

117

4

Waarborgsommen

754

36

 

790

 

Totaal

554.198

110.040

30.059

634.179

6.051

Toelichting

In 2023 zijn 2 langlopende geldleningen aangetrokken met een totale hoofdsom van 110 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf. Daar wordt ook meer inzicht gegeven in de rentelasten van de vaste schulden.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

 

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

82.302

63.479

Overlopende passiva

56.179

84.199

Totaal

138.481

147.678

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Het samenwerkingsorgaan Servicepunt71 is per 31-12-2022 opgeheven. Alle bezittingen en schulden zijn vanaf 2023 onderdeel van de balans van Leiden. De eindbalans uit de jaarrekening 2022 wijkt daardoor af van de beginbalans per 31-12-2022. Met behulp van onderstaande tabel kan die aansluiting alsnog gemaakt worden.

 

Leiden 31-12-2022

Servicepunt71 31-12-2022

Onderlinge schulden

Leiden 1-1-2023

Banksaldi

29.675

  

29.675

Overige schulden

51.872

5.094

-/- 4.339

52.627

Totaal

81.547

5.094

-/- 4.339

82.302

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd :

 

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Bank- en girosaldi

29.675

7.142

Overige schulden

52.627

56.337

Totaal

82.302

63.479

De post 'Overige schulden' bestaat uit:

 • Crediteuren 24 mln
 • Nog te betalen kosten 32 mln

Ten opzichte van 2022 is de post crediteuren met ongeveer 2,7mln gestegen. De post nog te betalen posten is met ongeveer 1,0 mln gestegen.

De post crediteuren bevat als belangrijkste posten:

 • Bijdrage in het kader van Gezond Ouder worden (650.000)
 • Bijdrage voor Sociaal werk in Zuid Holland Noord in het kader van het Intergraal Zorg Akkoord (600.000)
 • Diverse facturen van AVR Afvalverwerking BV (609.000)

De rest van het saldo op de post crediteuren betreft posten die individueel lager zijn dan 0,5 mln.

De post 'nog te betalen kosten' bevat als belangrijkste posten:

 • Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) 5.5 mln (per 31-12-2022 1,8 mln)
  Met ingang van september 2023 is overgegaan op een nieuw subsysteem voor de WMO. TCare is vervangen door CSam. Daarnaast is overgegaan op het zogenaamde “Arrangementenmodel” voor de WMO. Hierdoor zijn achterstanden opgelopen in de verwerking van WMO declaraties over 2023. Veel van deze achterstanden zijn ingehaald in januari en februari 2024. Als gevolg hiervan was het saldo van de NTB boekingen over 2023, die betaald en dus tegen geboekt zijn in januari en februari 2024 (op 14329 Crediteuren WMO) zeer hoog.
 • Rente langlopende geldleningen 5,0 mln (per 31-12-2022 2,8 mln)
 • Onderwijshuisvesting 1,7 mln (vorig jaar 2,0 mln)
 • Doorbetalen subsidies project 'REACT EU Holland Rijnland Gemeenten' 1,5 mln (gelijk aan per 31-12-2022)
 • Algemene uitkering 5,7 mln (vorig jaar nog een vordering) (zie ook de toelichting bij vorderingen op openbare lichamen)
 • Diverse uitgaande subsidies (Easy Funders) 4,0 mln (per 31-12-2022 4,4 mln)
 • Compensatie zorgaanbieders Leidse Regio 2023 (1,3 mln)
  In de loop van 2023 is gebleken dat de nieuwe indiceringen voor Beschermd wonen Leidse regio lager uitvielen t.o.v. de oude beschikkingen. Aangezien er achterstand was in het her-indiceren van cliënten hebben zorgaanbieders hogere kosten gemaakt op basis van oude beschikkingen, die ze vervolgens niet vergoed konden krijgen op basis van de nieuwe indiceringen. Met de zorgaanbieders is afgesproken dat zij mogelijk gecompenseerd zullen worden voor dit "verlies". Spelregels, hoe een eventuele compensatie wordt berekend zijn opgesteld in het MO Sociaal domein Leidse regio (= ambtelijk opdrachtgever), in overleg met de zorgaanbieders. Onderdeel van deze afspraken is dat de zorgaanbieders maximaal gecompenseerd worden tot de hoogte van de zorgkosten over 2022.
 • Jeugdzorg (1,9 mln) (vorig jaar 0,1 mln)
  Jeugdzorg wordt voor de gemeente Leiden uitgevoerd door Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ). Gedurende het jaar zijn voorschotbedragen aan SOZ betaald. Medio maart 2024 is de meest recente prognose van de kosten over 2023 van SOZ ontvangen. Daaruit is gebleken dat over 2023 nog 1,9 mln aan SOZ betaald moet worden. Vorig jaar was de prognose ongeveer gelijk aan de betaalde voorschotten.

Overlopende passiva

Het samenwerkingsorgaan Servicepunt71 is per 31-12-2022 opgeheven. Alle bezittingen en schulden zijn vanaf 2023 onderdeel van de balans van Leiden. De eindbalans uit de jaarrekening 2022 wijkt daardoor af van de beginbalans per 31-12-2022. Met behulp van onderstaande tabel kan die aansluiting alsnog gemaakt worden.

 

Leiden 31-12-2022

Servicepunt71 31-12-2022

Leiden 1-1-2023

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

10.625

2.375

13.000

Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

   

- het Rijk

32.262

 

32.262

- Overige Nederlandse overheidslichamen

5.160

 

5.160

Overige vooruitontvangen bedragen

5.638

119

5.757

Totaal

53.685

2.494

56.179

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

 

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

13.000

14.472

- De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

37.422

63.825

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaar komen

5.757

5.902

Totaal

56.179

84.199

De in de balans opgenomen verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bevat als grootste posten:

Omschrijving

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Nog te betalen ingehouden loonheffing

9.654

10.648

Gelden van derden in beheer bij de stadsbank in het kader van budgetbeheer

826

1.044

Nog te betalen pensioenpremies

1.932

1.983

Overige posten

588

797

Totaal

13.000

14.472

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo 31-12-2022

Terugbetalingen

Bestedingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2023

Ontvangen voorschotten overige overheden

258

30

825

924

327

Vooruitontvangen Subsidies Provincie:

2.819

20

3.089

8.590

8.300

Vooruitontvangen van diverse ministeries

32.261

4.517

74.617

101.661

54.788

Vooruitontvangen van overige overheidsinstanties

2.084

 

1.947

273

410

Totaal

37.422

4.567

80.478

111.448

63.825

De in de balans opgenomen vooruit ontvangen voorschotbedragen van diverse Ministeries en Provincie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo 31-12-2022

Terugbetalingen

Bestedingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2023

J&V ondermijning
dealbrekers 2021-2022

228

 

206

85

107

Mondriaan fonds, aanvraagnr 107600091, Compensatieregeling Coronacrisis Musea Vijfde Molen de Valk
Steunmaatregel

30

30

   

HR Polderlab Vennepolder

  

500

500

 

J&V ondermijning
dealbrekers 2023-2024

  

119

339

220

Ontvangen voorschotten overige overheden

258

30

825

924

327

      
      

PZH Onderhoud Molen De Valk (incl. draaipremie) 2020-2025 DOS-2019-0009001

4

 

5

4

3

PZH Toegankelijkheid bushaltelocaties Vrijheidslaan DOS-2020-0004400

20

20

20

20

 

MKB deal Economie 071 DOS-2021-0004591

49

 

49

  

PZH Economie071 Rhijnvreugd DOS-2021-0002872

209

   

209

PZH Verkeerskundige expertise Werninkterrein

93

   

93

PZH 6 projecten Vliegende brigade

45

   

45

PZH Turkoois sociale huurwoning DOS-2021-0005026

294

 

294

  

PZH Sportbox DOS-2021-0003960

7

 

7

  

PZH Knelpuntenpost Bizetpad

100

  

100

200

PZH Leidse Ring Noord DOS-2021-0007963

1.998

 

867

2.907

4.038

PZH LRN R-net Leiden-Katwijk

  

1.308

4.720

3.412

PZH Soc woningbouw HR Sumatrastraat 195

  

250

250

 

PZH Actieplan toegankelijke winkelstegen

  

20

20

 

PZH project Leids Media Fonds

   

8

8

PZH Woonblokken W. de Zwijgerlaan

   

100

100

PZH Laat digitalisering voor je werken

   

53

53

PZH Biodiversiteit LBSP

  

33

80

47

PZH Beheer Cronesteyn

  

234

234

 

PZH Toegankelijkheid 14 haltes

  

2

70

68

PZH Verticaal Kabels en Leidingen Syst

   

24

24

Vooruitontvangen Subsidies Provincie:

2.819

20

3.089

8.590

8.300

      

VWS SpUK BTW

7.867

3.004

1.610

1.768

5.021

MOCW Onderwijsachterstandenbeleid

443

 

3.112

3.311

642

MJV JenV VR-training veiligheidshuizen

6

3

3

  

MSZ Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

706

448

-16

 

274

VWS Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

164

53

112

  

RCI Instandhoudingssubsidie Molen De Valk Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM)

5

 

7

8

6

BZK Besluit en regeling Woningbouwimpuls 2020 Woningbouwimpuls Lammenschansstrip

6.655

   

6.655

BZK Besluit en regeling Woningbouwimpuls 2020 Woningbouwimpuls Werninkterrein

2.173

 

-826

 

2.999

OCW Regionale meld- en coördinatiefunctie 2021-2024

  

1.073

1.073

 

OCW Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024

  

520

520

 

I&W E20 Stim. Verkeersveiligh 20-21

267

   

267

OCW D11 extra fin RMC-functie 20-21

103

 

51

 

52

SZW Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies

  

53.216

53.216

 

MJV Versterkingsgelden

111

   

111

RCE BRIM Woonhuis Rapenburg 22,

13

   

13

RON Regeling Ventilatie in scholen, Metrum, Schubertlaan

30

 

30

  

RONRegeling Ventilatie in scholen, De Delta, Da Costastraat

150

 

150

  

BZK Woningbouwimpuls 2020 Campus Stationsgeb

3.142

 

602

 

2.540

RON Regeling Ventilatie in scholen, Anne Frank school, Meijboomstraat 00796210

100

 

100

  

RON Regeling Ventilatie in scholen, Dukdalf, Regenboogpad, 00795574

80

 

80

  

RON Regeling Ventilatie in scholen, Apollo, Strausspad, 00795861

80

 

80

  

RON Regeling Ventilatie in scholen, Merenwijkschool, Valkenpad, 00798654

34

 

34

  

RON Regeling Ventilatie in scholen - De Pionier 00798649

22

 

22

  

RON Regeling Ventilatie in scholen - Lucas van Leyden, Vliet, 00796206

31

 

31

  

RON Regeling Ventilatie in scholen - PI De Brug 00798634

70

 

70

  

RON Regeling Ventilatie in scholen - Woutertje Pieterse 00798716

88

 

88

  

RON Regeling Ventilatie in scholen - Lucas van Leyden, Ursulasteeg 00799420

41

 

41

  

RON Regeling Ventilatie in scholen - Da Vinci college 00796165 de morskring

37

 

37

  

ZONMW Onbedoeld zwanger

  

87

87

 

RON Regeling Schone Lucht Akkoord (SLA) SPUKSLA-21-01264551

133

 

21

18

130

VWS Lokale Preventieaanpakken - Preventieakkoorden

20

 

11

60

69

MIW Impulsregeling klimaatadaptatie (DPRA Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie)

463

 

1.009

2.549

2.003

OCW NPOnderwijs

958

 

1.065

729

622

ZonMW MDT UniverCity

  

251

470

219


BZKWoningbouwimpuls De Zwijger

3.693

   

3.693

SISA RON C56 Huisv. aandachtsgr Energiepa

250

   

250

SISA RON C56 Huisv. aandachtsgr Gooimrln

400

 

183

 

217

SZW Wet inburgering 2021

392

 

709

1.378

1.061

SZW Kwijtschelding kinderopvang

  

22

22

 

BZK Energiearmoede

1.929

 

995

984

1.918

J&V A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine

 

1.008

17

1.025

 

MIW Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

231

 

24

 

207

OCW Implus jongerencultuur

  

295

295

 

SZW Voorlopige uitkering Onderwijsroute 2022

55

 

119

300

236

VROM RHA 2022 Gooimeerlaan 25

160

   

160

VROM RHA 2022 M Zeldenrustw 18

112

 

112

  

RON SUVIS 2021 2 Da Vinci

6

 

6

  

RON SUVIS 2021 2 Korte Vlie

21

 

21

  

OCW Tijdelijk onderwijshuisvesting ontheemden

75

 

104

75

46

VROM RHA 2022 TrienSemlerstraat

35

   

35

SISA J&V A20 aanpak radicalisering 2023-2026

  

102

139

37

SISA BZK XXX Infopunt digitale overheid

  

115

115

 

J&V Dealbreakers

  

83

160

77

SISA VWS H26 Randvoorwaarden jeugdhulp

  

886

886

 

EZK CDOKE F28

  

2.280

2.280

 

EZK CDOKE F28 ZES

  

387

387

 

VWS Voorschoolse educatie peuter

  

26

63

37

VWS Spuk Breed

  

1.467

1.820

353

SISA VROM C94 Lokale Aanpak Isolatie

  

7

1.101

1.094

SISA VWS H32 SPUK MEOZ

  

849

1.157

308

SISA OCW D23 SPUK LBV

   

220

220

SISA VWS H35 SPUK IZA

  

904

4.214

3.310

SISA VROM C209 RHA Houtlaan

   

680

680

SISA BZK C106.1 Stationsplein

   

1.669

1.669

SISA BZK C106.2 Groene Hartlijn fase 2

   

1.677

1.677

SISA BZK C105 Start bouwimpuls

   

10.142

10.142

SISA IenW E104 SPUK WKTBI

   

4.856

4.856

CDOKE (SPUK)

     

CDOKE ZES (SPUK)\

     

Roc

625

 

2.045

2.095

675

MJV Versterking aanpak ondermijning

285

 

188

 

97

PHV Veiligheidshuis

   

113

113

Vooruitontvangen van diverse ministeries

32.261

4.517

74.617

101.661

54.788

      

Gemeente Oegstgeest - Bijdrage brugverbinding Poelgeest PZH-2009-525083 / DOS-2009-0014053

1.860

 

1.947

150

63

HR Capaciteit Beleidsagenda Jeugd

224

   

224

Kopgroep Beheer (regionale samenwerking)

   

123

123

Vooruitontvangen van overige overheden

2.084

 

1.947

273

410

Specificatie overige vooruitontvangen bedragen

Omschrijving

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

   

Vooruitontvangen bedragen in het kader van facilitair grondbeleid

2.646

2.524

Parkeervergunningen

1.616

2.016

Vooruitgefactureerde erfpachtcanons

843

854

Overige posten

652

508

Totaal

5.757

5.902

In 2019 is de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarverslaglegging juli 2019' door de commissie BBV uitgebracht. Daarin staat dat de vooruitontvangen bedragen in het kader van facilitair grondbeleid moeten worden opgenomen onder de overige vooruitontvangen bedragen. Hieronder wordt dit bedrag naar locatie gespecificeerd, waarbij bedragen kleiner dan 100.000 onder de overige posten zijn opgenomen.

Omschrijving

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Schipholweg 130 (Brandpunt Leiden B.V.)

107

104

Verbouw en uitbreiding museum Naturalis (Stg Naturalis Biodiversity Center)

341

272

Motorhuislocatie (Spuigroep)

28

109

Hoge Rijndijk 5 (GCCF)

 

165

STEO - De Geus

 

205

Lammenschansstrip

1.916

1.447

Overige posten

254

222

Totaal

2.646

2.524