Jaarstukken 2020

Toelichting op de passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

 

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

Algemene reserve

14.799

15.255

Bestemmingsreserves

284.861

263.130

Gerealiseerd resultaat

6.977

19.417

Totaal

306.637

297.802

Het verloop in 2020 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Zoals gebruikelijk zijn hierin de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2020 nog niet verwerkt.

Toelichting op de mutaties van en over de aard en reden van de reserves:

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2020

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Algemene reserve

       

Algemene reserve

14.799

5.805

12.326

 

6.977

15.255

Functie: Bufferfunctie
Doel: De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s en de egalisatie van het exploitatieresultaat.
Minimale omvang: gelijk aan benodigd weerstandsvermogen

Totaal Algemene Reserve

14.799

5.805

12.326

-

6.977

15.255

 
        

Bestemmingsreserve

       

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

225

2

-

  

226

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van initiatieven voor publicaties.

Reserve raad

140

-

-

  

140

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van uitgaven van de Raad voor verkiezingen, opleiding/begeleiding van nieuwe raadsleden en technische apparatuur voor commissie- en raadsvergaderingen.
Maximale omvang: 150.000

Reserve Holland Rijnland

13.286

-

3.077

  

10.209

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Het financieren van de gemeentelijke bijdrage aan het regionaal investeringsfonds Holland Rijnland.

Reserve flankerend beleid

1.737

-

78

  

1.660

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van het flankerend beleid bij de taken- en efficiencydiscussie; dekken van kosten voor maatregelen die de verlaging van de formatie moeten realiseren en de bijbehorende personeelsomvang.

Bedrijfsvoeringsreserve concern

1.015

1.684

1.610

  

1.089

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren en het oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.
Maximale omvang: 3,5% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie
Minimale omvang: 1,0% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie

Egalisatiereserve verkiezingen

48

286

-

  

334

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van verkiezingen.

Reserve parkeren

12.397

13.821

8.179

  

18.039

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van parkeervoorzieningen en egaliseren van de exploitatieresultaten over meerdere jaren.

Reserve bereikbaarheids- projecten

8.171

358

3.463

  

5.066

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de bereikbaarheidsprojecten.

Reserve asbestsanering

460

106

358

  

208

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2020

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve groene singels

398

80

169

  

309

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een doorgaande ring van parken, openbare ruimten, speelplekken en industriële monumenten.

Reserve ontsluiting van groengebieden

1.412

-

253

  

1.159

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een ecologisch en recreatief netwerk vanuit de stad richting kust en landgoederen en richting Duinhorst en Weide.

Reserve duurzaamheids- fondsen

415

-

149

  

267

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van onderzoek en adviezen voor eigenaren/bewoners van monumenten, bijdragen aan corporaties, een stimuleringsregeling en lokale initiatieven op het terrein van duurzaamheid.

Reserve klimaatmaatregelen

143

-

143

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van klimaatmaatregelen zoals groene daken en zonnepanelen.

Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken

4.163

2

626

  

3.539

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van onderhoud van kapitaalgoederen en noodzakelijke investeringen in de Nieuwe Beestenmarkt, herinrichting van de Breestraat en de begraafplaats Groenesteeg.

Reserve grondexploitaties

4.049

7.867

9.085

54

 

2.776

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: De reserve Grondexploitaties wordt gevoed met positieve saldi bij afsluiten of tussentijds winstnemen van grondexploitaties, het exploitatieresultaat van het erfpachtbedrijf en verkoopopbrengsten van vastgoed en gronden. De reserve Grondexploitaties is de overkoepelende reserve van Grondzaken van waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in deze reserve om herbestemd te worden.

Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf

733

231

550

  

414

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, aangepast aan het monumentale karakter van de stad (kunstobjecten, e.d.). Jaarlijks wordt bij Vermogensbeheer Grondexploitaties een voorstel meegenomen voor de te honoreren objecten.

Reserve afkoopsommen erfpacht

109.004

-

1.494

  

107.510

Functie: Inkomensfunctie
Doel:Het financieren van de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de afkoopsommen als dekking van de rentelasten over de onderliggende grondwaarde.

Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht

193

-

3

  

190

Functie: Inkomensfunctie
Doel: Het financieren van de administratiekosten van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de betaalde afkoopsommen voor administratiekosten.

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges

4.965

4.434

29

  

9.371

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van niet geraamde incidentele uitgaven voor de optimalisatie van de omgevingsvergunningverlening (onderdeel bouwactiviteiten) en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling.

Reserve sociale huurwoningen

345

-

19

  

326

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de uitvoeringsagenda van Nota Wonen.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2020

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve herstructurering Woongebieden Portaal

8

0

8

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van de hogere grondprijs met Portaal, indien de corporatie bij bepaalde woninglocaties meer dan 20% sociale huurwoningen realiseert (conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met Portaal).

Reserve strategische aankopen

839

155

585

31

 

378

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van verwerving en beheer van strategische aankopen (conform Nota Grondbeleid 2015).

Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

4.359

354

611

  

4.102

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van sanering bij projecten waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen.

Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet

21

387

244

  

163

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van De Sleutels van Zijl en Vliet waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met De Sleutels van Zijl en Vliet).

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel

5.067

51

180

  

4.938

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met Ons Doel).

Reserve risico's projecten in uitvoering

0

-

-

  

0

Functie: Bufferfunctie
Doel: Het dekken van algemene- en projectspecifieke risico’s binnen grondexploitaties in uitvoering (BIE).

Reserve risico's bijzondere projecten

2.300

-

-

  

2.300

Functie: Bufferfunctie
Doel: Het dekken van risico’s bij bijzondere projecten (Leiden Centraal Project, Oostvlietpolder en Lammenschansdriehoek (inclusief Betaplein).

Reserve combinatiefuncties

200

-

29

  

170

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: In het kader van de rijksregeling Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur ontvangt de gemeente een bijdrage voor het realiseren van combinatiefuncties in het onderwijs en de sectoren sport en cultuur.

Reserve onderwijshuisvesting

704

266

61

  

909

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van beleid en uitvoering van onderwijshuisvesting

Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal

20

29

-

  

49

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Aankopen kunst voor museum De Lakenhal middels door de gemeente beschikbaar gestelde gelden.

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

219

60

103

  

176

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering en afgesloten projecten over meerdere jaren en oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.
Maximale omvang: 15% van de totale exploitatielasten voor de periode 2019-2026.

Reserve exploitatie De Nobel

208

-

9

  

199

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van muziekcentrum De Nobel.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2020

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve gemeentelijk deel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg

46

-

-

  

46

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van oplossingen voor knelpunten bij de uitvoering van de (regionale) plannen voor Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen

3.303

-

1.234

  

2.069

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van aanvullingen op de beschikbare sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW

4.750

2.529

1.297

  

5.982

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van de jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringkosten van de DZB en oplossen van knelpunten in de exploitatie.

Reserve GSB-middelen ISV/EZ

1.815

-

134

  

1.682

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het realiseren van prestatieafspraken in het kader van het grotestedenbeleid (GSB) met het Rijk. De volgende projecten worden bekostigd: verbeterplan bomen, gebiedsvisies en gevelsanering.

Reserve Pieterskerk

4.418

-

4.418

  

0

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Jaarlijkse subsidiëring aan de stichting Pieterskerk ter dekking van de aflossings- en rentekosten van een lening voor het realiseren van de restauratie Pieterskerk.

Reserve zachte landing WSW/DZB

1.765

-

191

  

1.573

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de herstructurering DZB.

Reserve bedrijfsvoering plankosten

2.190

1.218

2.301

  

1.106

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van de plankosten van projecten in de definitiefase en het egaliseren van fluctuaties in de exploitatie als gevolg van de plankostensystematiek.

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

151

-

-

  

151

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van de Oppenheimstraat.

Reserve rekenkamer

88

-

-

  

88

Functie: Egalisatiefuntie
Doel: Het financieren van de uitgaven voor onderzoek en de mogelijkheid tot extra onderzoek.
Maximale omvang: nader te bepalen, in 2020 wordt na evaluatie een voorstel ingediend.

Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken

407

-

-14

  

421

Functie: Egalisatiefunctie
Doel: Het egaliseren van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringskosten van Erfgoed Leiden en omstreken.
Maximale omvang: 10% van de begrote exploitatielasten

Reserve Sociaal Domein

25.440

8.963

14.145

  

20.258

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van bijsturingsmaatregelen die (op termijn) leiden tot kostenreductie en opvangen van tekorten en overschotten in het sociaal domein.

Reserve Informatisering

67

-

-

  

67

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de digitalisering van werkprocessen, ontwikkelen van informatiebeleid en vernieuwen van de gemeentelijke website.

Reserve programma binnenstad

503

605

557

  

551

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van projecten voor een economisch vitale binnenstad

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2020

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve stedelijke ontwikkeling

1.019

-

69

  

950

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van investeringsinitiatieven in de stad.

Reserve afschrijvingen investeringen

39.067

4.944

23.004

517

 

20.490

Functie: Financieringsfunctie
Doel: Het dekken van de jaarlijkse kapitaallasten vanuit incidentele middelen.

Reserve economische impulsen en Kennisstad

1.856

256

100

  

2.012

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van impulsen voor duurzame, economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Reserve budgetoverheveling

10.834

19.566

12.687

  

17.714

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het faciliteren van budgetoverhevelingen.

Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen

381

-

70

  

311

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van kosten die gemoeid zijn met een raadsbesluit dat geleid heeft tot 'geen gedwongen ontslagen WIWmedewerkers'

Reserve sportstimulering

257

-

68

  

189

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van een sportstimuleringsfonds voor een betere uitvoering van de Leidse sportvisie onder nader vast te stellen voorwaarden van cofinanciering met inzet private middelen.

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

162

-

-

  

162

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het dekken van projectkosten en eventuele oninbare vorderingen.

Reserve herontwikkeling Stationsgebied eo

2.804

1.150

238

  

3.716

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de uitvoering masterplan Stationsgebied

Reserve restauratie collectie De Lakenhal

0

-

-

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de restauratie van collectie van Museum De Lakenhal.

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

319

-

26

  

293

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van de salarislasten van een derde molenaar bij molen de Valk

Reserve Lucas van Leydenfonds

500

-

250

  

250

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van beeldende kunst in de openbare ruimte

Reserve Duurzame Stad

5.179

4.388

3.514

  

6.053

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Het bekostigen van investeringen en uitgaven die om doelstellingen te realiseren op het gebied van verstedelijking, duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en biodiverse vergroening en circulaire economie en afval.

Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal

293

-

148

  

145

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Meerjarig beschikbaar houden van gemeentelijke middelen voor meerjarige projecten en tentoonstellingen van Museum de Lakenhal
Maximale omvang: 600.000

Reserve regionale verkeers- en milieukaart

0

76

-

  

76

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Alle regionale verkeers- en milieukaart (RVMK) taken zijn belegd bij de gemeente Leiden. Zoals afgesproken met de regiogemeenten in de dienstverleningsovereenkomst wordt een reserve RVMK gevormd. Hiermee kunnen eventuele risico's worden gedekt.

Reserve Bomenfonds

0

617

62

  

555

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: De versterking van het bomenbestand van Leiden.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2020

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve beheerkosten

0

-

-

  

0

Functie: Bestedingsfunctie
Doel: Instellen centraal budget (reserve) voor stijging van beheerkosten als gevolg van klimaatadaptieve maatregelen en vergroening bij projecten.

Totaal Bestemmingsreserves

284.858

74.488

95.614

602

-

263.130

 
        

Totaal Reserves

299.657

80.293

107.940

602

6.977

278.385

 

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Toelichting op de mutaties binnen, en over de aard en reden van de voorzieningen:

Prg.

Naam Voorziening

Boekwaarde
1-1-2020

Toevoeging

Aanwending

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde
31-12-2020

Doel

Egalisatievoorzieningen

      

5

Voorziening groot onderhoud riolering

1.606

607

1.218

 

994

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van rioleringen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening waterkwaliteit

674

291

245

 

720

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud kunstwerken

153

789

746

 

197

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud walmuren en beschoeiing

1.137

291

138

 

1.290

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud wegen

3.039

2.618

3.094

 

2.563

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud openbare verlichting

300

193

164

199

131

Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van openbare verlichting voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de de omvang jaarlijks niet gelijk is.

5

Voorziening groot onderhoud gemalen

145

80

119

 

105

Egalisatie van de kosten voor het groot onderhoud van de gemalen

6

Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed

11.697

1.717

4.020

 

9.394

Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van gemeentelijk vastgoed

8

Voorziening groot onderhoud lakenhal

298

160

0

 

458

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur.

8

Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties

3.134

1.645

721

141

3.917

Egalisate van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden.

AD

Voorziening onderhoud gebouwen DZB

561

41

0

 

603

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43.

Totaal Egalisatievoorzieningen

22.744

8.432

10.464

340

20.372

 

Voorzieningen van derden verkregen middelen

      

5

Voorziening boomregeling wijk

1.225

471

18

21

1.658

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke.

8

Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal

767

136

140

 

763

Het uitvoeren van geoormerkte activiteiten in Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden.

AD

Voorziening van derden verkregen middelen

97

141

129

 

108

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort.

Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen

2.089

749

287

21

2.530

 

Prg.

Naam Voorziening

Boekwaarde
1-1-2020

Toevoeging

Aanwending

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde
31-12-2020

Doel

Voorzieningen toekomstige verplichtingen

      

1

Voorziening pensioenen wethouders

7.651

738

371

190

7.830

Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

1

Voorziening wachtgeld oud wethouders

481

0

205

55

221

Voorziening om wachtgeldverplichtingen van (oud)wethouders af te dekken.

2

Voorziening veiligheidsbeleid

92

0

0

 

92

Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma.

6

Voorziening negatieve grondexploitaties

3.322

0

0

 

3.322

Voorziening om verwachte verliezen van grondexploitaties op te vangen.

6

Voorziening Lammenschansdriehoek

1.326

1.824

131

 

3.018

Voorziening ter afdekking van schadeloosstelling verweving in het kader van het project Lammenschansdriehoek.

9

Voorziening huisvesting statushouders

2.116

82

322

 

1.876

Het bekostigen van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen.

AD

Voorziening loga-gelden

93

0

0

 

93

Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B).

Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen

15.082

2.644

1.029

245

16.452

 

Voorzieningen ter dekking van risico's

      

3

Voorziening Garantstelling Biotech Training Facility

100

0

0

 

100

Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility

Totaal voorzieningen ter dekking van risico's

100

0

0

0

100

 

Totaal voorzieningen

40.015

11.825

11.780

605

39.454

 

Onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen wordt dit jaar ook de voorziening negatieve grondexploitaties gepresenteerd. Dit is in andere jaren altijd een correctiepost op de waarde van de voorraden geweest. Voor Lammenschansdriehoek wordt een negatief resultaat verwacht, terwijl er per 31-12-2019 meer opbrengsten dan kosten zijn gerealiseerd. Het BBV schrijft in die gevallen voor dat de bedragen die voor dit soort projecten in de voorziening negatieve grondexploitaties zijn gestort, worden gepresenteerd onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen. Het gaat per 31-12-2019 om een totaalbedrag ad 3,3 mln.

De voorziening riolering toekomstige investeringen stond in de jaarrekening 2018 in de balans onder de voorzieningen bijdragen aan toekomstige investeringen. In 2019 is het lntegraal Waterketenplan (lWKp) 2019-2023 vastgesteld. (RB18.0123). Hierin is besloten dat de vervangingen zullen worden geactiveerd. De voorziening is hierdoor omgezet naar een egalisatievoorziening.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt (de stand van de leningenportefeuille is nader gespecificeerd in de paragraaf Financiering):

 

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

Onderhandse leningen

  

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

376.390

392.264

- binnenlandse bedrijven

3

3

- openbare lichamen

 

45.000

- binnenl.pens./verz.inst.

18.750

17.500

 

395.143

454.767

Door derden belegde gelden

110

111

Waarborgsommen

355

518

   

Totaal

395.608

455.396

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2020:

 

Saldo 31-12-2019

Vermeer - deringen

Aflossingen

Saldo 31-12-2020

Rentelast 2020

Onderhandse leningen

395.143

90.000

30.376

454.767

5.687

Door derden belegde gelden

110

1

 

111

1

Waarborgsommen

355

187

23

518

 

Totaal

395.608

90.188

30.399

455.396

5.688

Toelichting

In 2020 zijn twee langlopende geldleningen aangetrokken met een gezamelijke hoofdsom van 90 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf. Daar wordt ook inzicht gegeven in de rentelasten van de vaste schulden.

In 2020 zijn een tweetal waarborgsommen ontvangen waarvan 165.000 betrekking heeft op een anterieure grondexploitatie overeenkomst.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

 

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

80.092

107.486

Overlopende passiva

24.181

29.022

Totaal

104.273

136.508

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd :

 

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

Bank- en girosaldi

30.019

65.857

Overige schulden

50.072

41.628

Totaal

80.091

107.485

In maart 2020 zijn 2 langlopende geldleningen van 45 miljoen aangetrokken. (zie hiervoor tevens de paragraaf financiering). Gedurende de daaropvolgende 9 maanden is geen financiering aangetrokken en is, onder invloed van de geplande uitgaven, het tekort op de rekening courant opgelopen tot 65 miljoen per 31-12-2020. In begroting 2020 is rekening gehouden met een financieringsbehoefte van 157 miljoen. In de 2e voortgangsrapportage was nog rekening gehouden met het aantrekken van een lening in oktober/november 2020, deze is uiteindelijk niet aangetrokken in 2020. Gezien het renteverloop (dalende rente zoals ook te zien in de grafiek in de paragraaf financiering) was het niet noodzakelijk en ook niet gunstig om langlopende financiering aan te trekken in het najaar van 2020. Daarom is een tekort aangehouden op de rekeningcourant, met als gevolg een hoger negatief banksaldo per 31-12-2020 in vergelijking met de stand per 31-12-2019. In januari 2021 is een langlopende geldlening aangetrokken van 70 miljoen. Het wachten met het aantrekken van financiering, met daarbij een dalende rente, heeft ertoe geleid dat de gemeente Leiden een 20-jaars lineaire lening heeft kunnen aantrekken tegen een negatieve rente.

De post 'Overige schulden' bestaat uit:

  • Crediteuren 21 mln
  • Nog te betalen kosten 20 mln

Ten opzichte van 2019 is de post crediteuren met 10 mln gedaald. (was in 2019 nog met 10 mln gestegen tov 2018) De post 'Nog te betalen kosten' is met 1 mln gestegen. Per saldo is sprake van een daling ad 9 mln. De belangrijkste posten die vorig jaar voor een stijging zorgden, zorgen nu ook voor de daling:

  • Stichting Confessioneel Onderwijs - Nieuwbouw Bonaventura, Boerhaavelaan 1,7 mln
  • GGD - Voorschot gemeentelijke bijdragen 2019 1,5 mln (is in 2020 weer gedurende het jaar betaald)
  • Du Prie - Ambtelijke huisvesting (Level) 1,1 mln

De post 'nog te betalen kosten' bevat als belangrijkste posten:

  • Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) 2,0 (per 31-12-2019 4,5 mln)
  • Rente langlopende geldleningen 3,1 mln (per 31-12-2019 3,0 mln)
  • Onderwijshuisvesting 4,8 mln (vorig jaar 3,7 mln)
  • Diverse nog te betalen bedragen aan Servicepunt71 3,0 mln

De afname voor WMO wordt veroorzaakt doordat zorginstellingen tijdiger zijn gaan factureren.

De toename bij onderwijshuisvesting is voor een belangrijk deel een gevolg van de toekenning in november 2020 door het college van de aanvragen voor voorzieningen huisvesting onderwijs. Hierbij gaat het om een totaal bedrag aan toekenningen van ruim 1 miljoen, waarvan,gezien het late tijdstip, het overgrote deel niet is besteed. Daarnaast is het totaal bedrag van de nog niet door de schoolbesturen ingediende afrekeningen OZB, huurvergoedingen en schades ruim 9,5 ton hoger dan in de jaarrekening 2019.

De facturatie vanuit Servicepunt71 is voor een groot deel pas in 2021 gedaan. Daarnaast is ICT over gegaan naar Servicepunt71, wat zorgt voor extra facturatie.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

 

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

10.104

10.122

- De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

7.299

14.516

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaar komen

6.778

4.383

Totaal

24.181

29.021

De in de balans opgenomen verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bevat als grootste posten:

Omschrijving

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Nog te betalen ingehouden loonheffing

6.996

7.013

Gelden van derden in beheer bij de stadsbank in het kader van budgetbeheer

1.105

1.160

Nog te betalen pensioenpremies

1.306

1.368

Overige posten

697

581

Totaal

10.104

10.122

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo 31-12-2019

Bestedingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2020

Vooruitontvangen Subsidies Provincie:

2.340

1.245

2.228

3.323

Vooruitontvangen van diverse ministeries

2.571

26.181

32.229

8.619

Vooruitontvangen van overige overheidsinstanties

2.388

68

254

2.574

Totaal

7.298

27.493

34.711

14.516

De in de balans opgenomen vooruit ontvangen voorschotbedragen van diverse Ministeries en Provincie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo 31-12-2019

Bestedingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2020

PZH Leidse Ommelanden DOS-2014-0008088

1.829

325

660

2.163

PZH Zernikedreef Bio Science Park DOS-2010-0018854

285

107

 

177

PZH Brugverbinding Poelgeest DOS-2009-0014053

211

165

 

46

PZH Instandhouding en draaipremie Molen De Valk 2014-2019 DOS-2013-0010309

 

1

1

 

PZH T1803 Toegankelijkheid bushaltelocaties Herenstraat en Koninginnelaan DOS-2018-0008833

15

15

  

PZH Planvorming Fietsparkeervoorziening Leiden CS DOS-2019-0007752

  

125

125

PZH Onderhoud Molen De Valk (incl. draaipremie) 2020-2025 DOS-2019-0009001

  

4

4

PZH DOS-2020-0004916 Rnet Centrumroute - Lange gracht Schuttersvekd Rijnsburgerweg - fase 3 en 4

 

270

980

710

PZH Toegankelijkheid bushaltelocaties Vrijheidslaan DOS-2020-0004400

  

20

20

PZH Noodsteun culturele sector 1e tranche DOS-2020-0007750

 

219

219

 

PZH Toegankelijkheid 97 bushaltelocaties DOS-2019-0003320

 

134

200

66

PZH Duizend vondsten direct naar buiten DOS-2020-0006392

 

8

20

12

Vooruitontvangen Subsidies Provincie:

2.340

1.245

2.228

3.323

     

VWS SpUK

1.707

1.926

2.257

2.038

VWS Projectenpool Geweld Hoort Nergens Thuis 16-4041-22278

65

65

  

BZK Reductie energiegebruik 2019-0000625198

 

1.628

3.150

1.522

ZonMw Inrichting regionale functies en voorzieningen BW/MO 2019/31081/ZONMW

40

50

10

 

MOCW Onderwijsachterstandenbeleid

333

3.049

3.123

407

MJV JenV VR-training veiligheidshuizen

70

28

 

42

MSZ Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

 

15.703

18.375

2.672

VWS Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

 

73

75

2

ZonMw pilots Leidse regio GGZ infrastruc

 

17

66

49

I&W E38 VDD Verkeersinfrastructuur

 

6

6

 

OCW D1 RMC-functie 2017-2020

 

915

915

 

OCW D1A Reg. aanpak VSV 2017-2020

 

520

520

 

VWS Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

 

324

324

 

I&W E20 Stim. Verkeersveiligh 20-21

 

21

959

938

OCW D11 extra fin RMC-functie 20-21

  

86

86

SZW G1 loonk detachering Bonaire

 

108

238

130

FIN B1 gedup. Toeslagenproblematiek

  

59

59

MJV Versterkingsgelden

 

32

155

123

MOCW WEB / Volwasseneducatie 2015/2016/2017/2018

96

1.442

1.504

157

MJV Versterking aanpak ondermijning

 

178

556

378

MJV Versterking aanpak ondermijning

260

-17

-278

 

MJV Begeleiden van ex-gedetineerden (Van der Staay)

 

66

82

16

ZonMW Verdieping en verbreding van Methodisch Werken W&I fase 2 2019/09739/ZONMW

 

47

47

 

Vooruitontvangen van diverse ministeries

2.571

26.181

32.229

8.619

     

Gemeente Oegstgeest - Bijdrage brugverbinding Poelgeest PZH-2009-525083 / DOS-2009-0014053

2.350

  

2.350

Regionale LVB Middelen Beschermd Wonen

38

38

  

Mondriaan stg Comp Corona Molen de Valk 1060595262

 

30

30

 

HR Capaciteit Beleidsagenda Jeugd

  

224

224

Vooruitontvangen van overige overheden

2.388

68

254

2.574

Specificatie overige vooruitontvangen bedragen

Omschrijving

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Vooruitontvangen bijdrage fietsenstalling Rijnsburgerblok

2.743

 

Vooruitontvangen bedragen in het kader van facilitair grondbeleid

1.117

1.771

Parkeervergunningen

1.262

969

Vooruitgefactureerde erfpachtcanons

1.034

817

Overige posten

622

826

Totaal

6.778

4.383

Op 13 februari 2014 heeft de raad het uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok vastgesteld. (RB13.0114) Onderdeel hiervan is de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. De helft van de kosten van de aanleg wordt gedekt door een bijdrage van ProRail. De van ProRail ontvangen bijdrage was per 31-12-2019 2.7 mln hoger dan de gemaakte kosten. In 2020 is de fietsenstalling gerealiseerd.

De vooruitgefactureerde erfpachtcanons laten een daling zien van 217.000. Voornaamste reden hiervoor is dat de administratiekosten dit jaar niet vooruit zijn gefactureerd. Die zullen voor 2021 in juni alsnog worden gefactureerd.

In 2019 is de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarverslaglegging juli 2019' door de commissie BBV uitgebracht. Daarin staat dat de vooruitontvangen bedragen in het kader van facilitair grondbeleid moeten worden opgenomen onder de overige vooruitontvangen bedragen. Hieronder wordt dit bedrag naar locatie gespecificeerd, waarbij bedragen kleiner dan 100.000 onder de overige posten zijn opgenomen.

Omschrijving

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Schipholweg 130 (Brandpunt Leiden B.V.)

 

407

Verbouw en uitbreiding museum Naturalis (Stg Naturalis Biodiversity Center)

430

346

Ypenburgbocht/Maredijk 163 t/m 179 (Veursche II B.V.)

221

178

Zeeheldenbuurt (Portaal)

 

167

Statendijck (Ouwehand bouwgroep B.V.)

 

138

Renovatie Centrale Blokken - Oude Kooi (WBV De Sleutels van Zijl & Vliet)

131

31

Overige posten

335

504

Totaal

1.117

1.771