Ga naar boven

Overzicht incidentele baten en lasten

De gemeente moet volgens de Gemeentewet een overzicht van van structureel en reëel evenwicht opnemen in de jaarrekening. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels over vastgelegd. De raad en de financieel toezichthouder zijn daardoor in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten.

De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:

Totaal van de lasten en lasten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen

af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen

Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen

bij: de structurele verrekeningen met de reserves

Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming

De uitgewerkte tabel voor de bepaling van het structureel evenwicht is hierna opgenomen. Die tabel bevat het voorgeschreven:

  • Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma;
  • Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

De mutaties in zijn beoordeeld op het incidentele karakter. Voor is er structureel evenwicht aangezien de structurele lasten (€ .000 ) worden gedekt door (hogere) structurele baten (€ .000) .

Programma

Lasten/ baten

I/S

Realisatie 2017

TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMA'S

Lasten

Totaal

503.840

TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMA'S

Baten

Totaal

-469.859

SALDO LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA

33.981

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Lasten

I

16.862

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Baten

I

0

SALDO BESTUUR EN DIENSTVERLENING

16.862

VEILIGHEID

Lasten

I

997

VEILIGHEID

Baten

I

-301

SALDO VEILIGHEID

695

ECONOMIE

Lasten

I

2.255

ECONOMIE

Baten

I

0

SALDO ECONOMIE

2.255

BEREIKBAARHEID

Lasten

I

2.170

BEREIKBAARHEID

Baten

I

-242

SALDO BEREIKBAARHEID

1.928

OMGEVINGSKWALITEIT

Lasten

I

4.857

OMGEVINGSKWALITEIT

Baten

I

-1.514

SALDO OMGEVINGSKWALITEIT

3.344

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Lasten

I

4.634

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Baten

I

-1.569

SALDO STEDELIJKE ONTWIKKELING

3.065

JEUGD EN ONDERWIJS

Lasten

I

4.723

JEUGD EN ONDERWIJS

Baten

I

-1.328

SALDO JEUGD EN ONDERWIJS

3.395

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Lasten

I

2.546

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Baten

I

-2.127

SALDO CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

419

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Lasten

I

7.217

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Baten

I

-585

SALDO MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

6.632

WERK EN INKOMEN

Lasten

I

3.975

WERK EN INKOMEN

Baten

I

-2.189

SALDO WERK EN INKOMEN

1.786

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Lasten

I

613

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Baten

I

-1.373

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-760

OVERHEAD

Lasten

I

2.129

OVERHEAD

Baten

I

0

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

2.129

TOTAAL LASTEN

450.863

TOTAAL BATEN

-458.630

TOTAAL STRUCTUREEL LASTEN EN BATEN

-7.767

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Toevoegingen

S

100

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Onttrekkingen

S

-3.077

SALDO BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-2.977

VEILIGHEID

Toevoegingen

S

0

VEILIGHEID

Onttrekkingen

S

0

SALDO VEILIGHEID

0

ECONOMIE

Toevoegingen

S

0

ECONOMIE

Onttrekkingen

S

0

SALDO ECONOMIE

0

BEREIKBAARHEID

Toevoegingen

S

367

BEREIKBAARHEID

Onttrekkingen

S

-1.298

SALDO BEREIKBAARHEID

-931

OMGEVINGSKWALITEIT

Toevoegingen

S

493

OMGEVINGSKWALITEIT

Onttrekkingen

S

-176

SALDO OMGEVINGSKWALITEIT

317

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Toevoegingen

S

4.640

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Onttrekkingen

S

-4.077

SALDO STEDELIJKE ONTWIKKELING

563

JEUGD EN ONDERWIJS

Toevoegingen

S

0

JEUGD EN ONDERWIJS

Onttrekkingen

S

-134

SALDO JEUGD EN ONDERWIJS

-134

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Toevoegingen

S

193

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Onttrekkingen

S

-24

SALDO CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

169

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Toevoegingen

S

0

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Onttrekkingen

S

-25

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

-25

WERK EN INKOMEN

Toevoegingen

S

1.191

WERK EN INKOMEN

Onttrekkingen

S

-131

SALDO WERK EN INKOMEN

1.059

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Toevoegingen

S

1.003

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Onttrekkingen

S

-125

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

878

OVERHEAD

Toevoegingen

S

0

OVERHEAD

Onttrekkingen

S

0

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

0

TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

7.987

TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

-9.067

STRUCTUREEL REKENING

Lasten

458.850

STRUCTUREEL REKENING

Baten

-467.697

STRUCTUREEL SALDO VAN DE REKENING

-8.847

STRUCTUREEL EVENWICHT

JA

Binnen de hierboven opgenomen totaalbedragen geven de onderstaande tabellen de belangrijkste posten en reserves per programma.

Programma

Toelichting/Prestatie

Lasten

Baten

Totaal exploitatie

503.840.337

-469.858.942

1 Bestuur en dienstverlening

01A206 Organiseren verkiezingen

145.461

-

01A207 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

30.000

-

01A208 Adviseren bestuur over communicatie

184.440

-

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

16.372.700

-

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

129.564

-

2 Veiligheid

02A104 Afspraken Veiligheidsregio Hollands Midd

996.660

-301.315

3 Economie

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

559.807

-

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

830.876

-

03C103 Programmasturing Binnenstad

864.374

-

4 Bereikbaarheid

04A102 Fietsparkeren

193.771

-

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

6.004

-200.423

04C102 Rijnlandroute

113.820

-

04C104 Leidse Ring Noord

1.284.901

-

04C105 Verbeteren wegennet

4.250

-

04D104 Uitvoeren maatregelen parkeren

566.867

-41.416

5 Omgevingskwaliteit

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

-

-313.418

05A103 Beheren openbare ruimte

516.083

-228.356

05A104 Inzamelen huishoudelijk afval

44.680

-92.000

05A105 Inzamelen bedrijfsafval

3.706

-2.338

05A106 Handhaven gebruik openbare ruimte

92.545

-

05B102 Beheren openbaar water en riolering

334.163

-

05C101 Ontwikkelen beleid groen

908.852

-125.585

05D102 Uitvoeren geluidsanering

124.367

-228.276

05D102 Verbeteren luchtkwaliteit

5.527

-488.503

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

2.827.447

-35.122

6 Stedelijke ontwikkeling

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

25.100

-

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

470.165

-

06A104 Implementatie Omgevingswet

451.169

-

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

86.309

-

06A403 Ontwikkeling stationsgebied

1.502.622

-306.023

06A404 Ontwikkeling Meelfabriek

51.407

-12.950

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

-

-740.274

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

883.505

-509.322

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

337.500

-

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

826.191

-

7 Jeugd en onderwijs

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

110.808

-

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

100.988

-

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

91.404

-

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

1.537.141

-

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

947.426

-

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

229.236

-1.225.910

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

55.679

-

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

337.709

-

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

136.260

-102.479

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

1.071.289

-

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

105.000

-

8 Cultuur, sport en recreatie

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

51.410

-

08A102 Exploitatie museum De Lakenhal

2.286.530

-2.127.416

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

35.000

-

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

46.349

-

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

102.132

-

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

3.613

-

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

21.000

-

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

-

-

9 Maatschappelijke ondersteuning

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

94.014

-

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

338.820

-

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

-

-

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

556.994

-

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

884.276

-

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

2.939.713

-93.400

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

2.132.344

-84.020

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

181.351

-181.351

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

-

-

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

89.208

-226.390

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

-

-

10 Werk en inkomen

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

1.718.695

-1.237.297

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

-

-

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt

723.584

-659.555

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

-

-292.146

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

1.499.000

-

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

-

-

10B205 Subsidies minimabeleid

-

-

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

33.557

-

-

11 Algemene dekkingsmiddelen

11A007 deelnemingen nutsbedrijven

-

-540.000

11A012 oninbare vorderingen

-866.830

-

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

426.093

-783.192

11A014 Plankosten definitiefase

1.053.814

-

11A009 geldleningen

-

-50.000

12 Overhead

12A02 Overhead overige

908.041

-

12A04 Overige personele lasten

243.447

-

12A06 Overhead huisvesting

977.220

-

Totaal incidenteel exploitatie

52.977.148

-11.228.477

Totaal structureel exploitatie

450.863.188

-458.630.465

Reserves

Omschrijving

Stortingen

Onttrekkingen

Totaal mutaties in reserves

62.072.870

-100.636.319

Structurele mutaties in reserves

1 Bestuur en dienstverlening

Egalisatiereserve verkiezingen

100.000

-

Reserve Holland Rijnland

-

-3.076.525

4 Bereikbaarheid

Reserve parkeren

-

-1.297.705

Reserve bereikbaarheidsprojecten

367.161

-

5 Omgevingskwaliteit

Reserve asbestsanering

282.026

-176.000

Res. Leefbaarheidsprojecten in de wijken

210.500

-

6 Stedelijke ontwikkeling

Reserve grondexploitaties

3.342.862

-2.523.932

Reserve afkoopsommen erfpacht

-

-1.449.626

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

-

-3.000

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

4.300

-

Reserve strategische aankopen

100.000

-100.460

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016

128.995

-

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

1.394

-

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

62.675

-

Reserve herontw. Stationsgebied eo

1.000.000

-

7 Jeugd en onderwijs

Reserve combinatiefuncties

-

-134.148

8 Sport, cultuur en recreatie

Reserve exploitatie De Nobel

-

-11.096

Reserve Pieterskerk

193.000

-

Reserve bedrijfsvoering ELO

-

-12.751

9 Maatschappelijke ondersteuning

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz.

-

-25.000

10 Werk en inkomen

Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

-

-131.446

Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

240.886

-

Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

950.000

-

11 Algemene dekkingsmiddelen

Reserve bedrijfsvoering plankosten

1.003.363

-

Reserve afschrijvingen investeringen

-

-124.891

Totaal structureel in reserves

7.987.162

-9.066.580

Totaal incidenteel in reserves

54.085.708

-91.569.739

Totaal structurele lasten en baten

458.850.350

-467.697.045

Structureel saldo

-8.846.695

Structureel evenwicht

Ja