Jaarstukken 2021

Overzicht incidentele baten en lasten

De gemeente moet volgens de Gemeentewet een overzicht van van structureel en reëel evenwicht opnemen in de jaarrekening. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels over vastgelegd. De raad en de financieel toezichthouder zijn daardoor in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten.

De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:

Totaal van de lasten en lasten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen

af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen

Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen

bij: de structurele verrekeningen met de reserves

Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming

De uitgewerkte tabel voor de bepaling van het structureel evenwicht is hierna opgenomen. Die tabel bevat het voorgeschreven:

  • Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma;
  • Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

De mutaties in 2021 zijn beoordeeld op het incidentele karakter. Voor 2021 is er structureel evenwicht aangezien de structurele lasten (486.002.000 ) worden gedekt door (hogere) structurele baten (514.513.000).

Programma

Lasten/ baten

I/S

Realisatie 2021

TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMA'S

Lasten

Totaal

541.490

TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMA'S

Baten

Totaal

-545.022

SALDO LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA

  

-3.533

    

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Lasten

I

495

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Baten

I

0

SALDO BESTUUR EN DIENSTVERLENING

  

495

    

VEILIGHEID

Lasten

I

277

VEILIGHEID

Baten

I

0

SALDO VEILIGHEID

  

277

    

ECONOMIE

Lasten

I

2.388

ECONOMIE

Baten

I

-160

SALDO ECONOMIE

  

2.227

    

BEREIKBAARHEID

Lasten

I

4.176

BEREIKBAARHEID

Baten

I

-4.513

SALDO BEREIKBAARHEID

  

-337

    

OMGEVINGSKWALITEIT

Lasten

I

2.846

OMGEVINGSKWALITEIT

Baten

I

-813

SALDO OMGEVINGSKWALITEIT

  

2.032

    

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Lasten

I

35.426

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Baten

I

-29.344

SALDO STEDELIJKE ONTWIKKELING

  

6.082

    

JEUGD EN ONDERWIJS

Lasten

I

1.295

JEUGD EN ONDERWIJS

Baten

I

-159

SALDO JEUGD EN ONDERWIJS

  

1.136

    

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Lasten

I

1.719

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Baten

I

-1.822

SALDO CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

  

-103

    

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Lasten

I

4.891

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Baten

I

-372

SALDO MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

  

4.519

    

WERK EN INKOMEN

Lasten

I

2.210

WERK EN INKOMEN

Baten

I

-1.079

SALDO WERK EN INKOMEN

  

1.131

    

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD

Lasten

I

2.364

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD

Baten

I

-739

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD

  

1.625

    

TOTAAL LASTEN

  

483.403

TOTAAL BATEN

  

-506.021

TOTAAL STRUCTUREEL LASTEN EN BATEN

  

-22.619

    

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Toevoegingen

S

0

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Onttrekkingen

S

-3.077

SALDO BESTUUR EN DIENSTVERLENING

  

-3.077

    

VEILIGHEID

Toevoegingen

S

0

VEILIGHEID

Onttrekkingen

S

0

SALDO VEILIGHEID

  

0

    

ECONOMIE

Toevoegingen

S

605

ECONOMIE

Onttrekkingen

S

0

SALDO ECONOMIE

  

605

    

BEREIKBAARHEID

Toevoegingen

S

316

BEREIKBAARHEID

Onttrekkingen

S

-2.523

SALDO BEREIKBAARHEID

  

-2.207

    

OMGEVINGSKWALITEIT

Toevoegingen

S

106

OMGEVINGSKWALITEIT

Onttrekkingen

S

0

SALDO OMGEVINGSKWALITEIT

  

106

    

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Toevoegingen

S

1.573

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Onttrekkingen

S

-2.596

SALDO STEDELIJKE ONTWIKKELING

  

-1.023

    

JEUGD EN ONDERWIJS

Toevoegingen

S

0

JEUGD EN ONDERWIJS

Onttrekkingen

S

0

SALDO JEUGD EN ONDERWIJS

  

0

    

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Toevoegingen

S

0

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Onttrekkingen

S

0

SALDO CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

  

0

    

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Toevoegingen

S

0

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Onttrekkingen

S

0

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

  

0

    

WERK EN INKOMEN

Toevoegingen

S

0

WERK EN INKOMEN

Onttrekkingen

S

0

SALDO WERK EN INKOMEN

  

0

    

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Toevoegingen

S

0

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Onttrekkingen

S

-296

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

  

-296

    

OVERHEAD

Toevoegingen

S

0

OVERHEAD

Onttrekkingen

S

0

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

  

0

    

TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

  

2.600

TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

  

-8.492

    

STRUCTUREEL REKENING

Lasten

 

486.002

STRUCTUREEL REKENING

Baten

 

-514.513

STRUCTUREEL SALDO VAN DE REKENING

  

-28.511

STRUCTUREEL EVENWICHT

  

JA

Binnen de hierboven opgenomen totaalbedragen geven de onderstaande tabellen de belangrijkste posten en reserves per programma.

Programma

Toelichting/Prestatie

Lasten

Baten

Totaal exploitatie

 

541.489.544

-545.022.178

    

1 Bestuur en dienstverlening

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

288.775

 
 

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

58.223

 
 

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

147.628

 
    

2 Veiligheid

02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid

44.832

 
 

02A502 Handhaven bij evenementen

232.035

 
    

3 Economie

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

554.914

-35.393

 

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

51.303

 
 

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

1.781.449

-124.850

    

4 Bereikbaarheid

04A102 Verbeteren Fietsroutes

297.198

-25.000

 

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

 

-4.360.660

 

04B104 Knooppunt Leiden Centraal

535.752

 
 

04C102 Autoluwe binnenstad

446.486

 
 

04C103 Rijnlandroute

223.577

 
 

04C104 Leidse Ring Noord

795.281

 
 

04C105 Verbeteren wegennet

251.185

 
 

04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

157.400

 
 

04D104 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

870.179

-127.229

 

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

541.589

 
 

04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

57.444

 
    

5 Omgevingskwaliteit

05B102 Beheren openbaar water en riolering

848.249

 
 

05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

1.270.081

-786.187

 

05C103 Beheren openbaar groen

50.741

 
 

05C105 Aanleggen Singelpark

87.159

 
 

05D101 Milieubeheer algemeen

67.434

-19.000

 

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

228.085

-8.264

 

05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal

294.034

 
    

6 Stedelijke ontwikkeling

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

200.714

 
 

06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

23.388

 
 

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

40.000

 
 

06A104 Implementatie Omgevingswet

1.008.847

 
 

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

496.936

-100.000

 

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

40

-744.402

 

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

31.219.368

-26.846.850

 

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

235.308

-464.090

 

06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025

160.000

 
 

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

20.259

 
 

06D101 Meer energiebesparing   

485.423

 
 

06D102 Meer duurzame opwekking energie 

297.989

 
 

06D103 Realis. aardgasvrije stad

1.238.081

-1.188.550

    

7 Jeugd en onderwijs

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

30.000

 
 

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

173.912

-158.636

 

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

609.292

 
 

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

481.460

 
    

8 Cultuur, sport en recreatie

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

852.028

 
 

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

155.000

 
 

08A106 Ondersteunen lokale media

201.700

-100.000

 

08A108 Exploitatie museum De Lakenhal

233.756

-10.771

 

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

32.177

 
 

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

85.504

-1.359.299

 

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

159.151

-351.832

    

9 Maatschappelijke ondersteuning

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

135.543

 
 

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

30.250

 
 

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

217.574

3.053

 

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

370.621

-169.629

 

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

4.137.051

-205.060

    

10 Werk en inkomen

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

1.509.451

-299.098

 

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt

586.605

-780.331

 

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

114.205

 
    

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

11A009 Geldleningen

 

-683.751

 

12A002 Overhead overige

646.252

 
 

12A006 Overhead huisvesting

211.756

-55.000

 

12A009 Overhead Bijdrage SP71

1.506.234

 
    

Totaal incidenteel exploitatie

 

58.086.910

-39.000.829

Totaal structureel exploitatie

 

483.402.634

-506.021.349

Hieronder volgt een tekstuele toelichting per prestatie voor zover de incidentele baten en of lasten de 250.000 overschrijden:

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus
Betreft incidentele kosten inzake projecten RIS/BIS, tijdelijke vergaderlocaties en de website voor de Raad

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling
Voor statiegeldbekers, de winkelnota en het verplaatsen van de weekmarkt (Corona) zijn incidenteel middelen beschikbaar.

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh
Voor het "programma kennisstad"zijn incidentele middelen beschikbaar. Daarnaast zijn er incidentele middelen beschikbaar voor het vijfjarig investeringsplan Leiden Bio Science Park.

04A102 Verbeteren Fietsroutes

Incidentele middelen die zijn ingezet voor het afboeken van plankosten van een aantal infrastructurele projecten. Dit is bij de vierde technische wijziging 2021 geaccordeerd door College en Raad.

04B104 Knooppunt Leiden Centraal
Een eenmalige bijdrage van de Provincie Zuid-Holland aan de Centrumroute.

04C102 Autoluwe binnenstad
Incidentele middelen voor de Autoluwe Binnenstad. De middelen zijn beschikbaar voor de plankosten en onderzoekskosten in de beginfase van het programma.

04C104 Leidse Ring Noord
Betreft incidenteel budget voor het project Leidse Ring Noord.

04C105 Verbeteren wegennet
Betreft incidenteel budget voor de Haarlemmerweg en de herinrichting van de Hoge Rijndijk.

04D105 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren
Incidentele middelen beschikbaar voor fietsparkeren.

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau
Incidentele middelen die zijn ingezet voor het afboeken van plankosten van een aantal infrastructurele projecten. Dit is bij de vierde technische wijziging 2021 geaccordeerd door College en Raad. Verder betreft het een budget voor de plankosten definitiefase van infrastructurele projecten.

05B102 Beheren openbaar water en riolering
De incidentele lasten hebben betrekking op de Kikkerpolder (voorbereidingswerkzaamheden voor het aanpassen van de kade) en de Oostvlietpolder (baggeren en saneren).

05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen
Betreft investeringen in de groenvoorziening bij Rhijnhof. Van Holland Rijland (HR) is een voorschot ontvangen voor het project Land van Ons. Uitvoering geschied door "Land van Ons cooperatie ua". Het ontvangen bedrag van HR is doorgestort aan de cooperatie.

05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal
Dit zijn de incidentele middelen die beschibaar zijn voor het financieel perspectief duurzame stad.

06A104 Implementatie Omgevingswet
Betreft incidenteel budget voor invoering van de nieuwe Omgevingswet.

06A201 Behandeling verzoeken omg.vergunningen
Betreft een exploitatiebijdrage projectkosten ivm Humanitus Campus en incidentele kosten inzake de Rijnlandroute.

06B101 Voeren erfpachtbedrijf
Incidentele baten uit de verkoop van grond.

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer
Het betreft exploitatiebijdragen aan investeringen, afwaarderingen van boekwaarden, mutaties in voorzieningen en incidentele ontvangsten ten aanzien van het grondbeleid.

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen
Betreft incidentele middelen van verkoop gemeentelijk vastgoed.

06D101 Meer energiebesparing
Incidentele uitgaven voor de opgave energietransitie – onderzoeks- en advieskosten energietransitie.

06D102 Meer duurzame opwekking energie
Incidenteel uitgaven voor de opgave energietransitie – onderzoekskosten meer duurzame opwekking energie.

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind
Conform de toegekende rijksbijdrage GOAB voor 2021 zijn eenmalige kosten gerealiseerd.

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorraad
Betreft de eenmalige uitgaven voor het realiseren van diverse eenmalige voorzieningen aan onderwijsgebouwen.

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod
Betreft Coronasteun aan kunst- en cultuurinstellingen.

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties
Incidentele bijdrage vanuit de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK).

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid
De incidentele uitgaven aan de wijkvisies en de subsidieregeling Stimuleren wijkinitiatieven zijn gedekt door een onttrekking uit de reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken. De subsidieregeling is per 2021 afgeschaft. De uitvoering van de huidige wijkvisies zullen waarschijnlijk per ultimo 2022 gereed zijn.

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.
Betreft de regeling tegemoetkoming zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze regeling is per 2021 afgeschaft.

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr
Dit betreft hoofdzakelijk verstrekte Corona-subsidies

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen
Over een aantal jaren zal de maatschappelijke zorg worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. Leiden zal niet langer centrumgemeente meer zijn. In de aanloop naar de decentralisatie is tot een investeringsfonds (geoormerkt deel van de reserve sociaal domein) besloten, waaruit gemeenten allerlei initiatieven kunnen bekostigen om de maatschappelijhke zorg toekomstbestendig te maken.

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.
Incidentele middelen voor het regionaal werkbedrijf en incidentele middelen voor participatie en reintegratie van jonge statushouders.

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt
Betreft incidentele baten en lasten van incidentele ESF-subsidies voor scholen (voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs) en tijdelijke detachering van een medewerker bij het ministerie van SZW.

AD Geldleningen
Disagio op een in 2021 aangetrokken langlopende geldlening

OH Overhead overige
Incidenteel budget voor de onwikkelpool, project "langer vitaal", project "lekker bezig", onderzoek participatie, pilot flexwerken en het urban datacentre.

OH Overhead bijdrage Servicepunt71
Betreft hoofdzakelijk de incidentele middelen voor de vervanging van het financieel systeem.

Reserves

Omschrijving

Stortingen

Onttrekkingen

Totaal mutaties in reserves

 

91.729.040

-101.918.130

    

Structurele mutaties in reserves

   

1 Bestuur en dienstverlening

Reserve Holland Rijnland

 

-3.076.525

    

3 Economie

Reserve programma binnenstad

605.000

 
    

4 Bereikbaarheid

Reserve parkeren

-42.418

-2.523.026

 

Reserve bereikbaarheidsprojecten

358.161

 
    

5 Omgevingskwaliteit

Reserve asbestsanering

106.026

 
    

6 Stedelijke ontwikkeling

Reserve grondexploitaties

1.523.658

-1.085.003

 

Reserve afkoopsommen erfpacht

 

-1.508.487

 

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

 

-3.000

 

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

49.376

 
    

Algemene dekkingsmiddelen

Reserve afschrijvingen investeringen

 

-296.033

    

Totaal structureel in reserves

 

2.599.803

-8.492.074

Totaal incidenteel in reserves

 

89.129.237

-93.426.056

Totaal structurele lasten en baten

 

486.002.437

-514.513.423

Structureel saldo

  

-28.510.987

Structureel evenwicht

  

Ja