Jaarstukken 2020

Overzicht incidentele baten en lasten

De gemeente moet volgens de Gemeentewet een overzicht van van structureel en reëel evenwicht opnemen in de jaarrekening. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels over vastgelegd. De raad en de financieel toezichthouder zijn daardoor in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten.

De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:

Totaal van de lasten en lasten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen

af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen

Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen

bij: de structurele verrekeningen met de reserves

Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming

De uitgewerkte tabel voor de bepaling van het structureel evenwicht is hierna opgenomen. Die tabel bevat het voorgeschreven:

  • Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma;
  • Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

De mutaties in 2020 zijn beoordeeld op het incidentele karakter. Voor 2020 is er structureel evenwicht aangezien de structurele lasten (513.927.000 ) worden gedekt door (hogere) structurele baten (537.808.000) .

Programma

Lasten/ baten

I/S

Realisatie 2020

TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMA'S

Lasten

Totaal

549.569

TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMA'S

Baten

Totaal

-540.734

SALDO LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA

  

8.835

    

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Lasten

I

1.496

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Baten

I

-33

SALDO BESTUUR EN DIENSTVERLENING

  

1.463

    

VEILIGHEID

Lasten

I

23

VEILIGHEID

Baten

I

-192

SALDO VEILIGHEID

  

-170

    

ECONOMIE

Lasten

I

3.646

ECONOMIE

Baten

I

-127

SALDO ECONOMIE

  

3.519

    

BEREIKBAARHEID

Lasten

I

3.143

BEREIKBAARHEID

Baten

I

951

SALDO BEREIKBAARHEID

  

4.094

    

OMGEVINGSKWALITEIT

Lasten

I

2.551

OMGEVINGSKWALITEIT

Baten

I

-179

SALDO OMGEVINGSKWALITEIT

  

2.372

    

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Lasten

I

14.199

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Baten

I

-7.459

SALDO STEDELIJKE ONTWIKKELING

  

6.740

    

JEUGD EN ONDERWIJS

Lasten

I

1.247

JEUGD EN ONDERWIJS

Baten

I

0

SALDO JEUGD EN ONDERWIJS

  

1.247

    

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Lasten

I

8.454

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Baten

I

-1.700

SALDO CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

  

6.754

    

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Lasten

I

6.829

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Baten

I

-102

SALDO MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

  

6.727

    

WERK EN INKOMEN

Lasten

I

1.108

WERK EN INKOMEN

Baten

I

-661

SALDO WERK EN INKOMEN

  

447

    

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD

Lasten

I

458

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD

Baten

I

-2.766

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD

  

-2.308

    

TOTAAL LASTEN

  

506.414

TOTAAL BATEN

  

-528.464

TOTAAL STRUCTUREEL LASTEN EN BATEN

  

-22.050

    

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Toevoegingen

S

0

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Onttrekkingen

S

-3.077

SALDO BESTUUR EN DIENSTVERLENING

  

-3.077

    

VEILIGHEID

Toevoegingen

S

0

VEILIGHEID

Onttrekkingen

S

0

SALDO VEILIGHEID

  

0

    

ECONOMIE

Toevoegingen

S

605

ECONOMIE

Onttrekkingen

S

0

SALDO ECONOMIE

  

605

    

BEREIKBAARHEID

Toevoegingen

S

316

BEREIKBAARHEID

Onttrekkingen

S

-1.533

SALDO BEREIKBAARHEID

  

-1.217

    

OMGEVINGSKWALITEIT

Toevoegingen

S

106

OMGEVINGSKWALITEIT

Onttrekkingen

S

0

SALDO OMGEVINGSKWALITEIT

  

106

    

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Toevoegingen

S

5.571

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Onttrekkingen

S

-4.117

SALDO STEDELIJKE ONTWIKKELING

  

1.454

    

JEUGD EN ONDERWIJS

Toevoegingen

S

0

JEUGD EN ONDERWIJS

Onttrekkingen

S

-90

SALDO JEUGD EN ONDERWIJS

  

-90

    

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Toevoegingen

S

0

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Onttrekkingen

S

-103

SALDO CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

  

-103

    

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Toevoegingen

S

0

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Onttrekkingen

S

0

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

  

0

    

WERK EN INKOMEN

Toevoegingen

S

0

WERK EN INKOMEN

Onttrekkingen

S

0

SALDO WERK EN INKOMEN

  

0

    

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Toevoegingen

S

916

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Onttrekkingen

S

-425

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

  

491

    

OVERHEAD

Toevoegingen

S

0

OVERHEAD

Onttrekkingen

S

0

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

  

0

    

TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

  

7.514

TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

  

-9.344

    

STRUCTUREEL REKENING

Lasten

 

513.927

STRUCTUREEL REKENING

Baten

 

-537.808

STRUCTUREEL SALDO VAN DE REKENING

  

-23.881

STRUCTUREEL EVENWICHT

  

JA

Binnen de hierboven opgenomen totaalbedragen geven de onderstaande tabellen de belangrijkste posten en reserves per programma.

Programma

Toelichting/Prestatie

Lasten

Baten

Totaal exploitatie

 

549.568.960

-540.733.604

    

1 Bestuur en dienstverlening

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

175.762

 
 

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

40.770

 
 

01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

14.850

 
 

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

75.000

 
 

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

1.156.627

 
 

01B103 Op orde houden basisregistraties

33.402

-33.364

    

2 Veiligheid

02A101 Aanpak Ondermijning

 

-160.453

 

02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid

22.541

-32.010

    

3 Economie

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

858.369

 
 

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

1.614.380

-127.444

 

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

620.000

 
 

03C103 Programmasturing Binnenstad

553.670

 
    

4 Bereikbaarheid

04A102 Verbeteren Fietsroutes

24.221

 
 

04B104 Verbeteren busstation en aanrijroutes

745.200

 
 

04C102 Autoluwe binnenstad

355.743

 
 

04C103 Rijnlandroute

316.022

 
 

04C104 Leidse Ring Noord

789.276

 
 

04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

510.048

951.000

 

04D104 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

255.829

 
 

04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

147.004

 
    

5 Omgevingskwaliteit

05A103 Beheren openbare ruimte

152.902

 
 

05B101 Klimaatadaptatie ontw beleid waterkwalit

26.125

 
 

05B102 Beheren openbaar water en riolering

622.930

 
 

05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

815.284

-106.381

 

05C103 Beheren openbaar groen

54.667

-10.000

 

05C202 Aanleggen Singelpark

36.837

 
 

05D101 Milieubeheer algemeen

130.791

 
 

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

711.404

-62.279

    

6 Stedelijke ontwikkeling

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

285.084

 
 

06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

160.961

 
 

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

42.330

 
 

06A104 Implementatie Omgevingswet

842.218

 
 

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

142.500

-255.616

 

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

-

-879.709

 

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

9.882.751

-2.401.345

 

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

582.338

-2.294.322

 

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

19.071

 
 

06D102 Meer duurzame opwekking energie 

239.056

 
 

06D103 Realis. aardgasvrije stad

2.002.688

-1.628.115

    

7 Jeugd en onderwijs

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

116.165

 
 

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

24.836

 
 

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang

23.413

 
 

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

12.559

 
 

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

1.064.986

 
 

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

5.099

 
    

8 Cultuur, sport en recreatie

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

5.223.009

-218.750

 

08A103 Ondersteunen educatief aanbod

429.591

 
 

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

250.000

 
 

08A106 Ondersteunen lokale media

200.000

 
 

08A108 Exploitatie museum De Lakenhal

1.770.240

-1.373.796

 

08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu

180.000

 
 

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

-

-35.153

 

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

139.755

 
 

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

261.617

-72.732

    

9 Maatschappelijke ondersteuning

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

60.000

 
 

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

401.095

 
 

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

213.945

-21.821

 

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

777.382

 
 

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

243.370

 
 

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

175.632

 
 

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

1.389.449

 
 

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

3.568.202

-80.000

    

10 Werk en inkomen

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

850.579

-473.927

 

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt

189.565

-187.287

 

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

67.795

 
    

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

11A006 Algemene uitkering

 

-3.296.221

 

11A007 Deelnemingen nutsbedrijven

 

580.000

 

11A009 Geldleningen

 

-50.000

 

11A011 Stelposten concern

-992.855

 
 

11A012 Oninbare vorderingen

331.256

 
 

12A001 Overhead kostenplaatsen

-127.770

 
 

12A006 Overhead huisvesting

1.247.605

 
    

Totaal incidenteel exploitatie

 

43.155.170

-12.269.726

Totaal structureel exploitatie

 

506.413.790

-528.463.877

Hieronder volgt een tekstuele toelichting per prestatie voor zover de incidentele baten en of lasten de 250.000 overschrijden:

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen
Er zijn incidenteel middelen beschikbaar om het archief goed over te kunnen dragen aan Servicepunt71.

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling
Voor Economie71, stimuleringsfonds ondernemers (Corona) en het verplaatsen van de weekmarkt (Corona) zijn incidenteel middelen beschikbaar.

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh
Voor het "programma kennisstad"zijn incidentele middelen beschikbaar. Daarnaast zijn er incidentele middelen beschikbaar voor het vijfjarig investeringsplan Leiden Bio Science Park.

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh
Er zijn incidenteel middelen beschikbaar voor Coronasteun aan Leiden Marketing en voor het Pelgrimsjaar

03C103 Programmasturing Binnenstad
Incidentele middelen die beschikbaar zijn voor inspanningen in de stad, om de economie van de binnenstad te verbeteren.

04B104 Verbeteren busstation en aanrijroutes
Het betreft incidentele middelen voor de OV Knoop voor het ontwikkelen van een integraal OV knooppunt met uitstekende OV- en fietsvoorzieningen. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor plankosten en onderzoekskosten. De resterende middelen zullen na 2020 uitgegeven gaan worden.

04C102 Autoluwe binnenstad
Incidentele middelen voor de Autoluwe Binnenstad. De middelen zijn beschikbaar voor de plankosten en onderzoekskosten in de beginfase van het programma.

04C103 Rijnlandroute
De uitgaven binnen het project Rijnlandroute verlopen niet exact conform begroting. Deze uitgaven zullen in een latere fase van het project alsnog plaats vinden.

04C104 Leidse Ring Noord
De uitgaven binnen het project Leidse Ring Noord verlopen niet exact conform begroting. Deze uitgaven zullen in een latere fase van het project alsnog plaats vinden.

04D104 Uitvoeren maatregelen autoparkeren
Betreft incidentele middelen die beschikbaar zijn voor autoparkeren.

04D105 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren
Incidentele middelen beschikbaar voor fietsparkeren.

05B102 Beheren openbaar water en riolering
De incidentele lasten hebben betrekking op de Kikkerpolder (voorbereidingswerkzaamheden voor het aanpassen van de kade) en de Oostvlietpolder (baggeren en saneren).

05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen
Betreft investeringen in de groenvoorziening bij Rhijnhof

05D104 Uitvoeren duurzaamheidsbeleid
Dit zijn de incidentele middelen die beschibaar zijn voor het financieel perspectief duurzame stad.

06A104 Implementatie Omgevingswet
Betreft incidenteel budget voor invoering van de nieuwe Omgevingswet.

06B101 Voeren erfpachtbedrijf
Incidentele baten uit de verkoop van grond.

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer
Het betreft exploitatiebijdragen aan investeringen, afwaarderingen van boekwaarden, mutaties in voorzieningen en incidentele ontvangsten ten aanzien van het grondbeleid.

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen
Betreft incidentele middelen van verkoop gemeentelijk vastgoed.

06D103 Realis. aardgasvrije stad
Betreft een subsidie in het kader van de regeling reductie energie. De lasten hebben betrekking op het Financieel Perspectief Duurzame Stad energietransitie aardgasvrije stad.

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorraad
Betreft de eenmalige uitgaven voor het realiseren van diverse eenmalige voorzieningen aan onderwijsgebouwen.

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod
Betreft een eenmalige subsidie aan de Pieterskerk en Coronasteun aan kunst- en cultuurinstellingen.

08A103 Ondersteunen educatief aanbod
Betreft een incidentele subsidie aan BplusC en Coronasteun

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)
Dit betreffen incidentele middelen van het Lucas van Leydenfonds.

08A108 Exploitatie museum De Lakenhal
De lasten betreffen de aankoop van een kunstwerk, het inrichten van twee nieuwe tentoonstellingen en de kosten van één nog lopende tentoonstelling. Ten aanzien van de baten betreft dit ontvangen giften en verminderde opbrengsten als gevolg van de Coronacrisis.

08C201 Leidenaars bewegen voldoende
Van het Ministerie van VWS Is een subsidie ontvangen in 2020 voor de inzet van een sportformateur, en de uitvoeringskosten van het lokaal sportakkoord. Tevens is voor het jaar 2020 is een subsidie toegekend aan Stichting de IJshal en tenslotte zijn er incidentele uitgaven gedaan voor Contourenplan buitensport.

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid
De incidentele uitgaven aan de wijkvisies en de subsidieregeling Stimuleren wijkinitiatieven zijn gedekt door een onttrekking uit de reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken. De subsidieregeling is per 2021 afgeschaft. De uitvoering van de huidige wijkvisies zullen waarschijnlijk per ultimo 2022 gereed zijn.

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.
Betreft de regeling tegemoetkoming zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze regeling is per 2021 afgeschaft.

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr
Dit betreft hoofdzakelijk verstrekte Corona-subsidies

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen
Over een aantal jaren zal de maatschappelijke zorg worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. Leiden zal niet langer centrumgemeente meer zijn. In de aanloop naar de decentralisatie is tot een investeringsfonds (geoormerkt deel van de reserve sociaal domein) besloten, waaruit gemeenten allerlei initiatieven kunnen bekostigen om de maatschappelijhke zorg toekomstbestendig te maken.

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.
Incidentele middelen voor het regionaal werkbedrijf en incidentele middelen voor participatie en reintegratie van jonge statushouders.

AD Algemene uitkering
Incidentele bijdrage voor het opvangen van de financiële effecten van de Coronacrisis.

AD Deelnemingen nutsbedrijven
Incidenteel hoger uitgekeerd dividend.

AD Stelposten concern
Betreft de creditering van de belastingdienst na uitspraak rechtbank van de eerder afgedragen overdrachtsbelasting voor ROC.

AD Oninbare vorderingen
Betreft de mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren

OH Overhead huisvesting
Betreft incidentele middelen voor het project ambtelijke huisvesting.

Reserves

Omschrijving

Stortingen

Onttrekkingen

Totaal mutaties in reserves

 

80.290.099

-108.541.961

    

Structurele mutaties in reserves

   

1 Bestuur en dienstverlening

Reserve Holland Rijnland

 

-3.076.525

    

3 Economie

Reserve programma binnenstad

605.000

 
    

4 Bereikbaarheid

Reserve parkeren

-42.418

-1.532.990

 

Reserve bereikbaarheidsprojecten

358.161

 
    

5 Omgevingskwaliteit

Reserve asbestsanering

106.026

 
    

6 Stedelijke ontwikkeling

Reserve grondexploitaties

1.810.399

-1.411.168

 

Reserve afkoopsommen erfpacht

 

-1.493.551

 

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

 

-3.000

 

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

50.669

 
 

Reserve strategische aankopen

154.605

-100.460

 

Reserve Duurzame Stad

3.555.123

-1.108.726

    

7 Jeugd en onderwijs

Reserve combinatiefuncties

 

-29.483

 

Reserve onderwijshuisvesting

 

-60.713

    

8 Sport, cultuur en recreatie

Reserve exploitatie De Nobel

 

-9.135

 

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

 

-25.839

 

Reserve sportstimuleringsfonds

 

-67.659

    

Algemene dekkingsmiddelen

Reserve bedrijfsvoering plankosten

915.953

-257.872

 

Reserve afschrijvingen investeringen

 

-167.030

    

Totaal structureel in reserves

 

7.513.518

-9.344.151

Totaal incidenteel in reserves

 

72.776.581

-99.197.810

Totaal structurele lasten en baten

 

513.927.308

-537.808.028

Structureel saldo

  

-23.880.720

Structureel evenwicht

  

Ja