Ga naar boven

Overzicht incidentele baten en lasten

De gemeente moet volgens de Gemeentewet een overzicht van van structureel en reëel evenwicht opnemen in de jaarrekening. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels over vastgelegd. De raad en de financieel toezichthouder zijn daardoor in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten.

De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:

Totaal van de lasten en lasten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen

af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen

Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen

bij: de structurele verrekeningen met de reserves

Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming

De uitgewerkte tabel voor de bepaling van het structureel evenwicht is hierna opgenomen. Die tabel bevat het voorgeschreven:

  • Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma;
  • Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

De mutaties in zijn beoordeeld op het incidentele karakter. Voor is er structureel evenwicht aangezien de structurele lasten (€ .000 ) worden gedekt door (hogere) structurele baten (€ .000) .

Programma

Lasten/ baten

I/S

Realisatie 2018

TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMA'S

Lasten

Totaal

496.019

TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMA'S

Baten

Totaal

-478.978

SALDO LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA

17.042

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Lasten

I

192

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Baten

I

-129

SALDO BESTUUR EN DIENSTVERLENING

63

VEILIGHEID

Lasten

I

274

VEILIGHEID

Baten

I

71

SALDO VEILIGHEID

344

ECONOMIE

Lasten

I

1.655

ECONOMIE

Baten

I

-10

SALDO ECONOMIE

1.645

BEREIKBAARHEID

Lasten

I

2.899

BEREIKBAARHEID

Baten

I

0

SALDO BEREIKBAARHEID

2.899

OMGEVINGSKWALITEIT

Lasten

I

5.150

OMGEVINGSKWALITEIT

Baten

I

-4.627

SALDO OMGEVINGSKWALITEIT

523

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Lasten

I

9.130

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Baten

I

-4.940

SALDO STEDELIJKE ONTWIKKELING

4.190

JEUGD EN ONDERWIJS

Lasten

I

2.179

JEUGD EN ONDERWIJS

Baten

I

0

SALDO JEUGD EN ONDERWIJS

2.179

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Lasten

I

539

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Baten

I

-196

SALDO CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

343

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Lasten

I

5.260

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Baten

I

-192

SALDO MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

5.068

WERK EN INKOMEN

Lasten

I

4.183

WERK EN INKOMEN

Baten

I

-2.464

SALDO WERK EN INKOMEN

1.719

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Lasten

I

-50

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Baten

I

-50

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-100

OVERHEAD

Lasten

I

1.664

OVERHEAD

Baten

I

-296

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

1.368

TOTAAL LASTEN

462.945

TOTAAL BATEN

-466.145

TOTAAL STRUCTUREEL LASTEN EN BATEN

-3.200

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Toevoegingen

S

100

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Onttrekkingen

S

-3.077

SALDO BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-2.977

VEILIGHEID

Toevoegingen

S

0

VEILIGHEID

Onttrekkingen

S

0

SALDO VEILIGHEID

0

ECONOMIE

Toevoegingen

S

0

ECONOMIE

Onttrekkingen

S

0

SALDO ECONOMIE

0

BEREIKBAARHEID

Toevoegingen

S

316

BEREIKBAARHEID

Onttrekkingen

S

-1.825

SALDO BEREIKBAARHEID

-1.509

OMGEVINGSKWALITEIT

Toevoegingen

S

106

OMGEVINGSKWALITEIT

Onttrekkingen

S

0

SALDO OMGEVINGSKWALITEIT

106

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Toevoegingen

S

6.222

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Onttrekkingen

S

-3.426

SALDO STEDELIJKE ONTWIKKELING

2.796

JEUGD EN ONDERWIJS

Toevoegingen

S

0

JEUGD EN ONDERWIJS

Onttrekkingen

S

-120

SALDO JEUGD EN ONDERWIJS

-120

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Toevoegingen

S

193

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Onttrekkingen

S

-158

SALDO CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

35

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Toevoegingen

S

0

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Onttrekkingen

S

0

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

0

WERK EN INKOMEN

Toevoegingen

S

0

WERK EN INKOMEN

Onttrekkingen

S

-92

SALDO WERK EN INKOMEN

-92

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Toevoegingen

S

795

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Onttrekkingen

S

-295

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

499

OVERHEAD

Toevoegingen

S

0

OVERHEAD

Onttrekkingen

S

0

SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

0

TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

7.732

TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

-8.993

STRUCTUREEL REKENING

Lasten

470.677

STRUCTUREEL REKENING

Baten

-475.138

STRUCTUREEL SALDO VAN DE REKENING

-4.461

STRUCTUREEL EVENWICHT

JA

Binnen de hierboven opgenomen totaalbedragen geven de onderstaande tabellen de belangrijkste posten en reserves per programma.

Programma

Toelichting/Prestatie

Lasten

Baten

Totaal exploitatie

496.019.406

-478.977.564

1 Bestuur en dienstverlening

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

-

-128.896

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

192.132

-

2 Veiligheid

02A104 Afspraken Veiligheidsregio Hollands Midd

178.459

70.703

02B501 Inzet sociale media

95.295

-

3 Economie

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

473.000

-

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

487.354

-10.000

03C103 Programmasturing Binnenstad

694.251

-

4 Bereikbaarheid

04A102 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

284.592

-

04C102 Rijnlandroute

247.256

-

04C104 Leidse Ring Noord

1.485.230

-

04C105 Verbeteren wegennet

462.698

-

04D104 Uitvoeren maatregelen parkeren

419.687

-

5 Omgevingskwaliteit

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

618.006

-9.719

05A103 Beheren openbare ruimte

1.153.395

-1.124.386

05A105 Beheren contracten buitenreclame

18.344

-

05B102 Beheren openbaar water en riolering

-

-2.850.000

05C101 Ontwikkelen beleid groen

397.972

17.858

05C103 Beheren openbaar groen

534.407

-613.772

05C205 Aanleggen Singelpark

114.889

-

05D101 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

159.737

-

05D102 Uitvoeren geluidsanering

-

-46.952

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

2.153.317

-

6 Stedelijke ontwikkeling

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

412.536

-

06A104 Implementatie Omgevingswet

703.780

-

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

228.539

-1.186.881

06A404 Ontwikkeling Meelfabriek

8.392

-17.900

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

-

-970.081

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

7.136.092

155.974

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

608.025

-2.920.991

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

32.435

-

7 Jeugd en onderwijs

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

41.150

-

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

76.178

-

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

853.721

-

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

340.702

-

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

1.007.064

-

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

-140.000

-

8 Cultuur, sport en recreatie

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

260.981

-

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

35.560

-

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

1.853

-26.973

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

164.870

-168.690

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

243.545

-

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

-306.704

-

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

138.702

-

9 Maatschappelijke ondersteuning

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

65.000

-

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

95.000

-

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

621.405

-

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

160.147

-

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

190.837

-

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

799.544

-

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

1.607.028

-147.244

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

1.487.053

-45.115

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

234.000

-

10 Werk en inkomen

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

1.191.581

-2.282.232

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

545.000

-

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

1.330.075

-

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

1.115.864

-181.543

11 Algemene dekkingsmiddelen

11A009 geldleningen

-

-50.000

11A012 oninbare vorderingen

-203.974

-

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

154.395

-

12 Overhead

12A02 Overhead overige

1.664.130

-90.716

12A06 Overhead huisvesting

-

-205.000

Totaal incidenteel exploitatie

33.074.527

-12.832.556

Totaal structureel exploitatie

462.944.879

-466.145.008

Hieronder volgt een tekstuele toelichting per prestatie voor zover de incidentele baten en of lasten de € 250.000 overschrijden:

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt
Dit betreft stortingen in een voorziening om de risico's van deelnemingen in Uniq en IQ af te dekken.

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh
Betreft een incidentele subsidie voor de instandhouding van een cultuurfonds en de doorontwikkeling van culturele evenementen.

03C103 Programmasturing Binnenstad
Incidentele Middelen beschikbaar voor inspanningen in de stad, om de economie van de binnenstad te verbeteren.

04A102 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren
Incidentele exploitatiebijdrage aan projecten fietsenstalling Rijnsburgerblok en Leiden CS.

04C104 Leidse Ring Noord
Incidentele exploitatiebijdrage aan project Rijnlandroute

04C105 Verbeteren wegennet
Incidentele exploitatiebijdrage aan diverse projecten ter verbetering van het wegennet in de binnenstad, waaronder Herensingel, Zijlsingel en Steenstraat.

04D104 Uitvoeren maatregelen parkeren
Betreft een subsidie voor de periode 2017-2019 voor tijdelijke exploitatie van het parkeerterrein aan de Haagweg.

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte
Incidentele middelen beschikbaar voor inspanningen in de stad, om de openbare ruimte te verbeteren en verfraaien.

05A103 Beheren openbare ruimte
Betreft de incidentele lasten van een aantal projecten onder andere de kosten van de noodmaatregelen voor de Borstelbrug en de afwikkeling van de degeneratievergoeding 2016-2017. In 2016 en 2017 zijn degeneratie gelden als vooruit ontvangen post op de balans gezet. Deze gelden waren bedoeld om de kosten te dekken van versneld onderhoud of vervanging als gevolg van het openbreken van de openbare ruimte voor plaatsing kabels en leidingen. In de praktijk wordt het onderhoud uitgevoerd met de beschikbare middelen binnen het beheerplan. De balanspost is daarom in 2018 afgewikkeld waardoor er een eenmalig voordeel ontstaat.

05B102 Beheren openbaar water en riolering
Als gevolg van nieuw vastgestelde rioleringsplan komt het spaargedeelte in de voorziening riolering voor toekomstige vervanging te vervallen. Dit komt tot uiting door een vrijval uit de voorziening.

05C101 Ontwikkelen beleid groen
Betreft een investeringbijdrage, een ontvangen subsidie van de provincie welke is besteed aan incidentele lasten (het regionaal groenfonds). Daarnaast betreft het incidentele baten en lasten van het 6 jarige project Leidse Ommelande.

05C103 Beheren openbaar groen
Dit betreft incidentele baten en lasten vanuit het bomenfonds, welke als doel heeft gekapte bomen te vervangen door nieuwe exemplaren

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid
Deze incidentele middelen zijn in het kader van de "Duurzaamheidsagenda 2016 - 2020" in 2018 uitgegeven.

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium
Het betreft de incidentele uitbreiding van juridische en planologische inzet.

06A104 Implementatie Omgevingswet
Betreft incidenteel budget voor invoering van de nieuwe Omgevingswet

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen
De baten betreft een incidentele bijdrage van de gemeente Wassenaar in verband met de Rijnlandroute.

06B101 Voeren erfpachtbedrijf
Het betreft een erpachtconversie binnen grondexploitatie Lammenschansdriehoek (Kanaalpark)

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer
Het betreft exploitatiebijdragen aan investeringen en een bijdragen aan een woningcorporatie

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen
Dit betreft de verkoop gemeentelijk vastgoed.

07A301 Doen organiseren specialistische hulp
Dit betreft solidariteitsbijdrage aan Holland-Rijnland regio (jeugdzorg), die vanaf 2019 wordt afgebouwd.

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw
Dit betreft incidentele afwikkingskosten inzake het facilitair beheer. Vanaf 2019 gaan we dit zelf uitvoeren.

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd
De betreffend de incidentele lasten besteed aan de bestaande schoolgebouwen (bijvoorbeeld eenmalige voorzieningen).

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma
Deze incidentele middelen zijn als subsidie aan de Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek beschikbaar gesteld voor instandhouding van het fonds.

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies
Wordt veroorzaakt door terugvordering subsidies over meerdere jaren ter bekosttiging van de nieuwe ijsbaan. In 2019 is geen subsidie begroot.

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid
Incidele kosten om wijkinitiatieven te stimuleren

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.
Betreft extra bezetting bij het team Maatschappelijke ondersteuning en incidentele kosten welke zijn gemaakt in het kader van de doorontwikkeling van het sociaal domein

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh
Incidenteel beschikbaar gesteld door de Raad voor de uitvoering van tijdelijke woningen statushouders

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen
Betreft de kosten van incidenteel verstrekte subsidies.

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.
Het gaat bij prestatie 10A101 om incidentele baten uit subsidies van het Europees Sociaal Fonds. Tegenover deze baten staan incidentele kosten om re-integratietrajecten voor o.a. jongeren en statushouders te bekostigen.

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening
Het betreffend de externe kosten in het re-integratieproject Leidse Kracht in 2018 en de kosten van ambtenaren die zijn uitgeleend bij een twinning-project in 2018

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand
Er is 2018 een incidenteel extra budget beschikbaar gesteld voor het minimabeleid. Het beleid voor 2019 is inmiddels bijgesteld.

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed
Er is een incidenteel extra budget beschikbaar gesteld voor 2018. Voor 2019 en verder wordt het voorlopige rijksbudget 2019 aangehouden als basis plus een gemeentelijke bijdrage van € 1,2 miljoen.

12A02 Overhead overige
Deze kosten betreffen hoofdzakelijk een investeringsbijdrage en de incidentele lasten van de ontwikkelpool.

Reserves

Omschrijving

Stortingen

Onttrekkingen

Totaal mutaties in reserves

94.048.027

-113.521.170

Structurele mutaties in reserves

1 Bestuur en dienstverlening

Egalisatiereserve verkiezingen

100.000

-

Reserve Holland Rijnland

-

-3.076.525

4 Bereikbaarheid

Reserve parkeren

-42.418

-1.825.065

Reserve bereikbaarheidsprojecten

358.161

-

5 Omgevingskwaliteit

Reserve asbestsanering

106.026

-

6 Stedelijke ontwikkeling

Reserve grondexploitaties

2.561.776

-1.883.692

Reserve afkoopsommen erfpacht

-

-1.464.122

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

-

-3.000

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

4.343

-

Reserve strategische aankopen

154.605

-100.460

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

1.700

-

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

-

25.201

Reserve herontw. Stationsgebied eo

1.000.000

-

Reserve Duurzame Verstedelijking

2.500.000

-

7 Jeugd en onderwijs

Reserve combinatiefuncties

-

-120.343

8 Sport, cultuur en recreatie

Reserve exploitatie De Nobel

-

-10.125

Reserve Pieterskerk

193.000

-123.199

Reserve bedrijfsvoering ELO

-

-12.649

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

-

-11.611

10 Werk en inkomen

DZB reserve frictiekosten ID/WIW DZB

-

-92.396

11 Algemene dekkingsmiddelen

Reserve bedrijfsvoering plankosten

794.830

-63.258

Reserve afschrijvingen investeringen

-

-232.089

Totaal structureel in reserves

7.732.023

-8.993.333

Totaal incidenteel in reserves

86.316.004

-104.527.837

Totaal structurele lasten en baten

470.676.902

-475.138.341

Structureel saldo

-4.461.439

Structureel evenwicht

Ja