Jaarstukken 2022

Overzicht incidentele baten en lasten

Op basis van onderstaand overzicht wordt aangetoond of de jaarrekening 2022, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht is. Dit houdt in dat structurele lasten zijn gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval is, is er een risico dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. Incidentele lasten mogen worden gedekt door zowel structurele als door incidentele baten.

Aanscherping van de regels
Ten opzichte van de beoordeling bij eerdere begrotingen hebben de provinciaal toezichthouders de (interpretatie van) de regels aangescherpt. Meerdere baten die eerder als structureel en lasten die eerder als incidenteel werden geaccepteerd, worden door de toezichthouder nu beoordeeld van de begroting corrigeren in haar oordeel over het begrotingsevenwicht. Bij de beoordeling van het structureel evenwicht hebben we de nieuwe (interpretatie van de) regels toegepast.

Het structureel evenwicht wordt berekend door de som van de incidentele lasten en de toevoegingen aan reserves te verminderen met de incidentele baten en de onttrekkingen aan reserves. Hierbij is het uitgangspunt dat alle toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves incidenteel van aard zijn. Uitzondering is een onttrekking ter dekking van kapitaallasten. Dit soort onttrekkingen zijn structureel van aard. Als de bedragen groter zijn dan 250.000 wordt deze kort toegelicht.


De jaarrekening 2022 heeft het onderstaande structureel evenwicht:

 

2022

 

Saldo baten en lasten

-27.988

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

7.943

 

Jaarrekeningsaldo na bestemming

-20.045

V

Af: Saldo Incidentele posten

-13.685

 

Structureel saldo van de jaarrekening

-33.730

V

Structureel evenwicht

JA

 

Het saldo van de jaarrekening is 19,2 miljoen positief. Dit saldo bestaat uit het totaal aan structurele- en incidentele posten. Het saldo van de incidentele posten (zie voor een nadere specificatie onderstaande tabel) bedraagt 13,7 miljoen. Per saldo bestaat deze post uit incidentele lasten. Een saldo van incidentele lasten is gunstig voor het structurele saldo. Een overschot aan incidentele lasten betekent dat incidentele lasten zijn gedekt door structurele baten. Zouden de incidentele lasten op termijn wegvallen, dan blijven de structurele baten bestaan, met als gevolg een overschot op de begroting.
Door het jaarrekening saldo te verminderen met het saldo aan de incidentele posten wordt het structurele saldo van de jaarrekening 2022 berekend. Deze komt voor 2022 uit op 32,9 miljoen positief.

Incidentele baten en lasten per programma:

 

Lasten

Baten

Bestuur en dienstverlening

299

-

Veiligheid

-

-

Economie

989

-164

Bereikbaarheid

-

-

Omgevingskwaliteit

558

-27

Stedelijke ontwikkeling

7.360

-4.935

Jeugd en onderwijs

2.368

-2.297

Cultuur, sport en recreatie

303

-362

Maatschappelijke ondersteuning

1.155

-426

Werk en inkomen

-

-

Algemene Dekkingmiddelen en Overhead

293

-9

   

Totaal inc. lasten en baten

13.325

-8.221

   
 

Stortingen

Onttrekkingen

Bestuur en dienstverlening

199

-3.200

Veiligheid

-

-383

Economie

605

-1.443

Bereikbaarheid

12.190

-12.345

Omgevingskwaliteit

2

-1.486

Stedelijke ontwikkeling

13.966

-10.207

Jeugd en onderwijs

1.056

-1.067

Cultuur, sport en recreatie

608

-260

Maatschappelijke ondersteuning

16.666

-11.509

Werk en inkomen

11.988

-2.529

Algemene Dekkingmiddelen en Overhead

30.010

-34.282

   

Totaal inc. stortingen en ontrekkingen

87.290

-78.709

   

Totaal incidentele posten

100.615

-86.930

   

Saldo Incidentele posten

13.685

 

Per programma volgt hieronder een toelichting van de incidentele lasten en baten > 250.000. Alle overige posten worden in een totaalbedrag genoemd.

Voor de reserves geldt dat, indien de reservemutatie niet conform begroting heeft plaatsgevonden, deze wordt toegelicht in 3.5.3 Toelichting financiële afwijkingen reserves . De reservemutaties, die conform de begroting hebben plaatsgevonden, worden niet toegelicht in de jaarrekening.

Programma 1

Expoitatie

 

Lasten

Baten

Bestuur

Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

299

-

    

Reserves

 

Stortingen

Onttrekkingen

Reserves P1

reserve Holland Rijnland

-

-3.077

Reserves P1

overig

199

-123

    
    

Bestuur en dienstverlening

Totaal

498

-3.200

Raad en cie's vergaderen volgens cyclus / Implementatie RIS/BIS
Incidentele middelen voor de implementatiekosten van het project RIS/BIS+. De implementatie loopt door in 2023 en daarvoor zullen de resterende middelen uit 2022 ingezet worden. De verwachting is dat het project in 2023 gereed zal zijn.

Reserve Holland Rijnland
Het financieren van de gemeentelijke bijdrage aan het regionaal investeringsfonds Holland Rijnland.

Programma 2

Reserves

 

Stortingen

Onttrekkingen

Reserves P2

Reserve Sociaal Domein P2

-

-383

    
    

Veiligheid

Totaal

-

-383

Reserve Sociaal Domein P2
Het betreft de Aanpak van personen met verward gedrag. De ontvangen rijksmiddelen waren eerst gestort in de reserve en nu weer onttrokken.

Programma 3

Expoitatie

 

Lasten

Baten

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

405

-

Overig

overig

584

-164

    

Reserves

 

Stortingen

Onttrekkingen

Reserves P3

reserve programma binnenstad

605

-664

Reserves P3

Res. economische impulsen en Kennisstad

-

-451

Reserves P3

Reserve Sociaal Domein P3

-

-258

Reserves P3

overig

 

-71

    
    

Economie

Totaal

1.594

-1.607

Faciliteren bedrijvigheid, starters, ondernemer
Eenmalige bijdrage aan het Ondernemersfonds Leiden voor onderzoek naar de sociale gevolgen van corona.

Reserve programma binnenstad
Het bekostigen van projecten voor een economisch vitale binnenstad

Reserve economische impulsen en Kennisstad
Het bekostigen van impulsen voor duurzame, economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Reserve Sociaal Domein P3
Het bekostigen van maatregelen die de negatieve sociale gevolgen van de coronapandemie voor ondernemers moeten tegengaan. Betreft o.a. het instellen van een stimuleringsfonds van 200.000 dat beheerd wordt door het Ondernemersfonds Leiden.

Programma 4

Reserves

 

Stortingen

Onttrekkingen

Reserves P4

reserve parkeren P4

11.566

-10.321

Reserves P4

reserve bereikbaarheidsprojecten

522

-1.661

Reserves P4

Reserve Duurzame Stad P4

-

-323

Reserves P4

overig

101

-40

    
    

Bereikbaarheid

Totaal

12.190

-12.345

Reserve parkeren P4
Het bekostigen van parkeervoorzieningen en egaliseren van de exploitatieresultaten over meerdere jaren.

Reserve bereikbaarheidsprojecten
Het bekostigen van de bereikbaarheidsprojecten.

Reserve Duurzame Stad P4
Het bekostigen van investeringen en uitgaven die om doelstellingen te realiseren op het gebied van duurzame mobiliteit (o.a. OV-knoop).

Programma 5

Expoitatie

 

Lasten

Baten

Openbaar groen

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

610

-

Overig

overig

-52

-335

    

Reserves

 

Stortingen

Onttrekkingen

Reserves P5

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

-

-381

Reserves P5

Reserve Duurzame Stad P5

-

-289

Reserves P5

Overig

2

-508

    
    

Omgevingskwaliteit

Totaal

560

-1.513

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen
het uitbetalen van restand subsidie aan deelnemene gemeente Leidse Ommmelanden waarin de gemeente Leiden als penvoerder heeft opgetreden richting de provincie en bekostigen van programmakosten voor afwikkeling en verantwording.

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5
Het bekostigen van de herontwikkeling van de Zeeheldenbuurt (RB 15.0046).

Reserve Duurzame Stad P5
Het bekostigen van uitgaven op het gebied van verstedelijking (project duurzaamste kilometer) en klimaatadaptatie (subsidie groene daken en projecten klimaatadaptatie).

Programma 6

Expoitatie

 

Lasten

Baten

Gemeentelijk vastgoed

Opstellen MPG en Vermogensbeheer

5.753

-4.922

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Implementatie Omgevingswet

1.416

-

Overig

Overig

191

-13

    

Reserves

 

Stortingen

Onttrekkingen

Reserves P6

reserve grondexploitaties P6

9.059

-6.528

Reserves P6

egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

4.440

-1.230

Reserves P6

reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

-

-344

Reserves P6

Reserve risico's projecten in uitvoering

-

-295

Reserves P6

Reserve economische impulsen Kennisst P6

-

-685

Reserves P6

Reserve bedrijfsvoering plankosten P6

328

-

Reserves P6

Reserve Duurzame Stad P6

-

-450

Reserves P6

Overig

140

-675

    
    

Stedelijke ontwikkeling

Totaal

21.327

-15.142

Opstellen MPG en Vermogensbeheer
Het betreft exploitatiebijdragen aan investeringen, afwaarderingen van boekwaarden, mutaties in voorzieningen en incidentele ontvangsten ten aanzien van het grondbeleid.

Implementatie Omgevingswet
De exploitatiebijdrage voor de implementatie van de Omgevingswet wordt gedekt door de egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6.

reserve grondexploitaties P6
De reserve Grondexploitaties wordt gevoed met positieve saldi bij afsluiten of tussentijds winstnemen van grondexploitaties, het exploitatieresultaat van het erfpachtbedrijf en verkoopopbrengsten van vastgoed en gronden. De reserve Grondexploitaties is de overkoepelende reserve van Grondzaken van waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in deze reserve om herbestemd te worden.

egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6
Het bekostigen van niet geraamde incidentele uitgaven voor de optimalisatie van de omgevingsvergunningverlening (onderdeel bouwactiviteiten) en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling.

reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6
Het bekostigen van sanering bij projecten waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen.

Reserve risico's projecten in uitvoering
Het dekken van algemene- en projectspecifieke risico’s binnen grondexploitaties in uitvoering. Bouwgronden in exploitatie (BIE).

Reserve economische impulsen Kennisst P6
Het bekostigen van impulsen voor duurzame, economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Reserve bedrijfsvoering plankosten P6
Het dekken van de plankosten van projecten in de definitiefase en het egaliseren van fluctuaties in de exploitatie als gevolg van de plankostensystematiek.

Reserve Duurzame Stad P6
Het bekostigen van uitgaven om doelstellingen te realiseren op het gebied van energietransitie.

Programma 7

Expoitatie

 

Lasten

Baten

Onderwijsbeleid

Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

796

-813

Onderwijsbeleid

Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

1.247

-1.247

Overig

overig

325

-237

    

Reserves

 

Stortingen

Onttrekkingen

Reserves P7

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

-

-351

Reserves P7

Reserve Sociaal Domein P7

1.046

-651

Reserves P7

Overig

10

-65

    
    

Jeugd en onderwijs

Totaal

3.424

-3.364

Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind
Uitvoering geven aan het NPO (Nationaal Programma Onderwijs).

Sturing geven op uitvalcijfers met RMC
Het betreft de uitvoering van (regionale) projecten VSV (voortijdig schoolverlaten) en RMC beleid (Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7
Het bekostigen van aanpassingen in speeltuinaccommodaties.

Reserve Sociaal Domein P7
Het dekken van bijsturingsmaatregelen die (op termijn) leiden tot kostenreductie en opvangen van tekorten en overschotten op jeugdhulp zijnde de prestaties 7A2.01 tot en met 7A3.01 (hek sociaal domein). De storting betreft de bestemming van het positieve resultaat van 2021 en de onttrekking is het saldo van een geraamd tekort op jeugdhulp bij de kaderbrief 2022-2026, extra ontvangen rijksmiddelen en een verwachte onderbesteding op kosten jeugdhulp 2022.

Programma 8

Expoitatie

 

Lasten

Baten

Overig

overig

303

-362

    

Reserves

 

Stortingen

Onttrekkingen

Reserves P8

Reserve economische impulsen Kennisst P8

300

-

Reserves P8

overig

308

-260

    
    

Cultuur, sport en recreatie

Totaal

911

-622

Reserve economische impulsen Kennisst P8
Het bekostigen van impulsen voor duurzame, economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Programma 9

Expoitatie

 

Lasten

Baten

Sociale binding en participatie

Organiseren act. maatschappelijke partic

347

-

Sociale binding en participatie

Bevorderen cliëntbetrokkenheid

307

-

Overig

overig

501

-119

    

Reserves

 

Stortingen

Onttrekkingen

Reserves P9

Reserve Sociaal Domein P9

15.802

-11.500

Reserves P9

Res. Oekraïne asielzoekers statushouder

864

-

Reserves P5

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P9

-

-308

Reserves P9

overig

-

-9

    
    

Maatschappelijke ondersteuning

Totaal

17.821

-11.935

Organiseren act. maatschappelijke participatie
Het bekostigen van een eenmalige intensivering van de deelverordening Maatschappelijke initiatieven en de uitvoering van de welzijnskant van het Nationaal Programma Onderwijs.

Bevorderen cliëntbetrokkenheid
Het bekostigen van de uitvoering van de wijkvisie Roomburg Meerburg.

Reserve Sociaal Domein P9
Het dekken van bijsturingsmaatregelen die (op termijn) leiden tot kostenreductie en opvangen van tekorten en overschotten in het sociaal domein. Het betreft de volgende stortingen: bestemming resultaat 2021, overschotten op regionale middelen Vrouwenopvang en Beschermd wonen, voeding regionale investeringsfondsen maatschappelijke zorg en onderbesteding Wmo matwerkvoorzieningen. Het betreft de volgende onttrekkingen: bestemming resultaat 2021, tekort kaderbrief 2022-2026 jaarschijf 2022, regionale middelen Beschermd wonen, investeringsfondsen maatschappelijke zorg en het social impact programma.

Res. Oekraïne asielzoekers statushouders
Het egaliseren van verschillen tussen de lasten en de (rijks)baten.

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P9
Het bekostigen van de uitvoering van de wijkvisie Roomburg Meerburg.

Programma 10

Reserves

 

Stortingen

Onttrekkingen

Reserves P10

DZB bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

1.749

-1.595

Reserves P10

Reserve Sociaal Domeins P10

10.240

-748

Reserves P10

overig

-

-186

    
    

Werk en inkomen

Totaal

11.988

-2.529

DZB bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw
Het egaliseren van de jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringkosten van de DZB en oplossen van knelpunten in de exploitatie.

Reserve Sociaal Domein P10
Het betreft hier de storting als gevolg van overschotten op de energietoslag 2022 en het reguliere budget minimabeleid/bijzondere bijstand en het afromen van de bedrijfseserve DZB. Daarnaast zijn er middelen ontvangen in 2022 maar die in 2023 besteed zullen worden zoals de energietoeslag 2023 (die voor een deel (500) in 2022 al mocht worden verstrekt maar daar is in Leiden niet voor gekozen), bijzondere bijstand voor extra energiekosten en laaggeletterdheid. De onttrekkingen hebben betrekking op het social impact programma, uitvoering inburgering en de implementatie van de suite sociaal domein.

Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead

Expoitatie

 

Lasten

Baten

Overig

overig

293

-9

    

Reserves

 

Stortingen

Onttrekkingen

Reserves AD/OH

bedrijfsvoeringsreserve concern

4.702

-834

Reserves AD/OH

concernreserve

-

-15.299

Reserves AD/OH

Reserve bedrijfsvoering plankosten

1.416

-1.802

Reserves AD/OH

Reserve Sociaal Domein AD

8.221

-2.171

Reserves AD/OH

Reserve afschrijvingen investeringen

4.519

-1.578

Reserves AD/OH

Reserve budgetoverheveling

11.152

-12.570

Reserves AD/OH

overig

-

-26

    
    

Algemene Dekkingmiddelen en Overhead

Totaal

30.303

-34.290

Bedrijfsvoeringsreserve concern
Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren en het oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering.

Concernreserve
De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s en de egalisatie van het exploitatieresultaat.

Reserve bedrijfsvoering plankosten
Het dekken van de plankosten van projecten in de definitiefase en het egaliseren van fluctuaties in de exploitatie als gevolg van de plankostensystematiek.

Reserve Sociaal Domein AD
Het dekken van bijsturingsmaatregelen die (op termijn) leiden tot kostenreductie en opvangen van tekorten en overschotten in het sociaal domein.

Reserve afschrijvingen investeringen
Het dekken van de jaarlijkse kapitaallasten vanuit incidentele middelen.

Reserve budgetoverheveling
Het faciliteren van budgetoverhevelingen.

Structurele reservemutaties

Hieronder volgt een overzicht en toelichting op de structurele reservemutaties:

Reserve

Storting

Onttrekking

reserve afkoopsommen erfpacht

 

-1.508

Reserve Duurzame Stad P6

889

 

Overig

246

-264

Totaal

1.135

-1.772

Reserve afkoopsommen erfpacht
Het financieren van de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de afkoopsommen als dekking van de rentelasten over de onderliggende grondwaarde.

Reserve Duurzame Stad P6
Het bekostigen van investeringen en uitgaven die om doelstellingen te realiseren op het gebied van verstedelijking, duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en biodiverse vergroening en circulaire economie en afval.
De reservestorting in deze reserve wordt op termijn omgezet in kapitaallasten.