Jaarstukken 2022

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de gemeente waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt (‘mede-eigenaarschap’). Van een financieel belang is sprake indien Leiden risico loopt over de aan deze partij beschikbaar gestelde middelen of als Leiden aangesproken kan worden als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van bestuurlijk belang is sprake als Leiden zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Verbonden partijen kunnen zowel publiekrechtelijke (Gemeenschappelijke regelingen) als privaatrechtelijke (stichtingen, verenigingen, NV’s en BV’s) organisaties zijn. Op basis van het beleidskader verbonden partijen (RV17.0101) is de grondhouding voor het aangaan van publiekrechtelijke samenwerking in een verbonden partij positief, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. De grondhouding voor samenwerking met een privaatrechtelijke verbonden partij is ‘nee, tenzij’ er bijzondere redenen zijn voor de privaatrechtelijke samenwerkingsvorm. Voor het participeren in een verbonden partij is altijd een risicoanalyse vereist. De risicoanalyse vormt een deel van de input bij de opstelling van het toezichtsregime per verbonden partij.

Bij de verschillende begrotingsprogramma's staat toegelicht welke bijdragen de Verbonden Partijen leveren aan de beleidsdoelen van de gemeente. Voor de gemeenschappelijke regelingen wordt hiervoor gebruik gemaakt van een format dat is ontleend aan het rekenkamerrapport 'Binding met verbonden partijen' uit 2017. De paragraaf Verbonden partijen bevat aanvullende informatie die als mede-eigenaar van belang is. In de onderstaande overzichten zijn de cijfers over 2022 opgenomen voor zover deze al bekend zijn. In de overige gevallen staan de cijfers 2021 in het overzicht.

Totaal overzicht Leiden van de bijdragen aan verbonden partijen

Verbonden partij

 

x 1.000

Werkelijk 2022

Begroot 2022

Holland Rijnland

5.088

5.088

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

2.045

1.950

Servicepunt71

37.149

36..568

Veiligheidsregio Hollands Midden

10.489

10.489

Omgevingsdienst West-Holland

3.148

3.136

RDOG Hollands Midden

7.369

7.462

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA

0

5

Gemeenschappelijke Regelingen

Bij de gemeenschappelijke regelingen zijn de deelnemende overheden onbeperkt aansprakelijk voor eventuele tekorten. Daarom is hier sprake van het zwaarste toezichtsregime waarbij bestuurders deelnemen aan het bestuur en de Leidse gemeenteraad ook een zienswijze geeft op de begroting.

Prog. 1

Holland Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Nee

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Nee

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouders

Lenferink en Spijker zijn lid van het DB. Van Delft is bestuurlijk verantwoordelijk voor Regionale samenwerking.

Doelstelling/Publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Aard van de samenwerking

Regionale afstemming van de beleidsuitvoering op onderdelen.

Lokale beleidsruimte

Volledig, er zijn geen beleidsbevoegdheden overgedragen.

Zeggenschap / bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 33 leden waarvan 5 leden afkomstig uit de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 2 leden waarvan 2 leden afkomstig uit de gemeente Leiden.

Samenwerkingspartners

Dertien gemeenten waaronder Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden etc.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico's / weerstandsvermogen

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2022

1.667

58.809

31-12-2022

(conceptcijfers)

1.725

43.707

-96

Overige informatie / website

https://hollandrijnland.nl

Voor opdrachtgeversrol, zie toelichting programma 1 Bestuur en Dienstverlening, beleidsterrein A Bestuur.

Prog. 2

Veiligheidsregio Holland Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Ja

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Nee

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

Lenferink

Doelstelling / publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen

Aard van de samenwerking

UItvoeren van en adviseren over rampen - en crisisbestrijding en -preventie

Lokale beleidsruimte

Beperkt. De gemeenten hebben de wettelijke plicht om doelen voor brandweerzorg vast te stellen, maar het grootste deel van de beleidsruimte ligt bij het AB van de Veiligheidsregio.

Zeggenschap / bestuurlijk belang

De negentien burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur, waarbij Leiden op basis van het inwoneraantal 6 van de 50 stemmen in het AB (12%) heeft. Zeven van deze burgemeesters vormen het Dagelijks Bestuur. De burgemeester van Leiden is als voorzitter lid van zowel het Dagelijks als het Algemeen Bestuur.

Samenwerkingspartners

Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude, Zuidplas.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. Leiden heeft op basis van de uitkering uit het gemeentefonds voor crisisbeheersing en rampenbestrijding hierin een aandeel van ongeveer 20%.

Risico's / weerstandsvermogen

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat (voorlopig resultaat 2020)

1-1-2022

6.823

41.692

31-12-22

(conceptcijfers)

6.440

66.772

375

Overige informatie / website

www.vrhm.nl

Voor opdrachtgeversrol, zie programma 2 Veiligheid, beleidsterrein A Fysieke veiligheid

Prog. 5

Omgevingsdienst West-Holland

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Ja

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Ja

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

North

Doelstelling / publiek belang

Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet

milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de

deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.

Aard van samenwerking

Uitvoering van de wettelijke milieutaken en advisering van de deelnemende gemeenten en de provincie bij de uitvoering van hun milieutaken.

Lokale beleidsruimte

Voor geluid, luchtkwaliteit, bodem en externe veiligheid voert de Omgevingsdienst het beleid uit voor de gemeente Leiden. Voor een beleidswijziging is evenwel een Leids college- of raadsbesluit nodig.

Zeggenschap / bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door het AB en is afhankelijk van de gemeente bijdrage in versus totale begroting. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden waarvan 1 bestuurslid afkomstig uit de gemeente Leiden. Het algemeen bestuur bestaat uit 26 leden waarvan 2 bestuursleden afkomstig uit de gemeenten Leiden.

Samenwerkingspartners

De ODWH werkt voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten .

Risico’s / weerstandsvermogen

Op dit moment heeft de Omgevingsdienst West-Holland onvoldoende eigen reserves om eventuele risico's of tegenvallers op te vangen. Op het moment dat deze optreden, kan een aanvullende bijdrage van de deelnemers gevraagd worden.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen


Resultaat

1-1-2022

1.383

11.269

31-12-2022

(conceptcijfers)

1.758

13.522

373

Overige informatie / website

www.odwh.nl

Voor opdrachtgeversrol, zie programma 5 Omgevingskwaliteit, beleidsterrein D Milieu en Duurzaamheid

Prog. 9

Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden)

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Ja

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Ja

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

Damen

Doelstelling / publiek belang

Een beter leven in Hollands Midden. Alles wat wij doen, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio waarvoor wij samen verantwoordelijk zijn. Moet leiden tot meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen.

Aard van samenwerking

Uitvoeren van de wettelijke (GGD-)taken die gemeenten in Hollands Midden gezamenlijk bij Hecht hebben belegd.

Lokale beleidsruimte

Binnen de begrotingscyclus van Hecht wordt de gemeenteraad gevraagd een zienswijze in te dienen.

Zeggenschap / bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit één collegelid uit ieder van de 18 gemeenten in de regio Hollands Midden die deelneemt aan de regeling. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden, waaronder een uit Leiden.

Samenwerkingspartners

Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude, Zuidplas.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico’s / weerstandsvermogen

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2022

10.012

45.292

31-12-2022

(conceptcijfers)

5.539

33.931

-731

Overige informatie / website

www.rdoghm.nl

Voor opdrachtgeversrol, zie programma 9 Maatschappelijke ondersteuning , beleidsterrein B Preventie

Prog. 1

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Nee

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Ja

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

Dirkse

Doelstelling / publiek belang

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Aard van de samenwerking

Gezamenlijke uitvoering van heffing en inning.

Lokale beleidsruimte

De gemeente Leiden bepaalt zelf de tarieven en het beleid rondom kwijtschelding etc.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Het Het Algemeen Bestuur bestaat uit 10 leden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden.

Samenwerkingspartners

Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico's / weerstandsvermogen

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2022

1.286

6.491

31-12-2022

781

16.205

86

Overige informatie / website

www.bsgr.nl

Voor opdrachtgeversrol, zie programma 1 Bestuur en dienstverlening, beleidsterrein B Dienstverlening

Prog. overhead

Servicepunt71

Vestigingsplaats

Leiden

Wettelijk verplicht

Nee

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Overgedragen bevoegdheden

Nee

Raads- of collegeregeling

Raad

Portefeuillehouder

Dirkse

Doelstelling / publiek belang

Samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering betreft de dienstverlening op de gebieden financiën, human resource management, inkoop, informatie en communicatie-technologie, juridische zaken en, voor Leiden en Leiderdorp, facilitaire zaken.

Aard van de samenwerking

Gezamenlijke uitvoering

Lokale beleidsruimte

Binnen de begrotingscyclus van Servicepunt71 wordt de gemeenteraad gevraagd een zienswijze in te dienen.

Zeggenschap / bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur bestaat uit 4 leden: van alle deelnemende colleges één vertegenwoordiger. Het dagelijks bestuur bestaat ook uit 4 leden, die door het algemeen bestuur worden benoemd.

Samenwerkingspartners

Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude

Financieel belang

De begroting van Servicepunt71 is de basis voor de bijdrage van Leiden en wordt bepaald met een vastgestelde verdeelsleutel. Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van deze verdeelsleutel.

Risico's / weerstandsvermogen

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2022

7.041

9.625

31-12-2022

6.912

7.588

815

Overige informatie / website

Servicepunt71 is per 1-1-2023 opgeheven.

Voor opdrachtgeversrol, zie programma overhead, Vpb en onvoorzien

Vennootschappen

Van de Vennootschappen vallen de verbonden partijen Innovation Quarter, Uniiq en Alliander binnen het zwaarste toezichtsregiem 'E' . Hier nemen portefeuillehouders deel aan de jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders en de ALV en vindt actieve participatie plaats in besluitvorming over bijvoorbeeld beleidsstrategie en begrotingen (bijvoorbeeld via 'Raad van Participanten' Innovation Quarter). Bij Dunea en de BNG beperkt de gemeentelijke betrokkenheid zich tot het jaarlijks kennis nemen van de Jaarrekening.

Prog. 3

Innovation Quarter

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Doelstelling/Publiek Belang

De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland door o.a. :

- het positioneren en profileren van de regio ZH en het uitvoeren van marktstrategieën;

- het bevorderen van het vestigingsklimaat in de regio ZH door het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren, besturen, toezicht houden op, advisering en begeleiden van ondernemingen;

- het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking;

- het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen die zich bezig houden met technologische innovatie

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden (2,94%) heeft samen met diverse andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken en enkele universiteiten deze BV opgericht. Er is een bestuurslid (niet afkomstig uit Leiden).

Jaarlijkse bijdrage

Naast het gestorte aandelenkapitaal geeft de gemeente Leiden een aanvullende financiële exploitatiebijdrage van ongeveer € 200.000 voor de bijdrage aan de economische structuur van Leiden en de regio Zuid Holland.

Financieel belang

De Gemeente Leiden is in het bezit van 3.700.000 aandelen op naam à 1,00.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen


Resultaat

1-1-2022

45.959

14.430

31-12-2022

95.264

21.278

1.511

Risico's

Leiden loopt als aandeelhouder risico over het ingebrachte kapitaal. Het is mogelijk dat investeringen die IQ doet in startups en snelgroeiende ondernemers niet terug kunnen worden betaald. De strenge selectieprocedures en strakke begeleiding van Innovation Quarter zijn er zo op gericht dit zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat de investeringen juist renderen en banen opleveren. Als dit toch niet lukt, neemt het vermogen van Innovation Quarter af en moet de gemeente bij de Jaarrekening ook een deel van de waarde van de Leidse deelneming afwaarderen. Voor dit risico wordt een verliesvoorziening gevormd ter hoogte van € 690.000. Naar verwachting is dit voldoende om de gemaakte (en toekomstige) aanloopverliezen op te vangen.

Overige informatie

www.innovationquarter.nl

Prog. 3

Uniiq BV

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Doelstelling/Publiek Belang

Economische structuurversterking in Zuid Holland via het verstrekken van financieringen aan startende bedrijven en of innovatieve vernieuwingen in bestaande bedrijven.

Bestuurlijk belang

UNIIQ is medio 2016 is opgericht door een consortium van InnovationQuarter (de Regionale

Ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland) en de (Technology Transfer Offices van de) Technische Universiteit Delft, de Universiteit Leiden en het Erasmus Medisch Centrum. UNIIQ heeftt zes aandeelhouders: InnovationQuarter, Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus MC (ieder 20.000), gemeente Leiden (1 mln.), Stichting HEID (=Holdingfonds gemeente Den Haag, 2 mln.). Sinds 2021 is ook Erasmus Enterprises een aandeelhouder van 1 aandeel. De financiering van UNIIQ wordt verder opgebracht door een bredere groep: Provincie Zuid-Holland (10 mln. (zijnde EFRO + eigen middelen + Rijkscofinanciering) en Rotterdam (3 mln., zijnde EFRO).

Jaarlijkse bijdrage

Naast het gestorte aandelenkapitaal geeft de gemeente Leiden geen aanvullende financiële bijdrage.

Financieel belang

Gemeente Leiden heeft voor 1 miljoen aan aandelenkapitaal in Uniiq ingebracht.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen


Resultaat

1-1-2022

1.730

3.847

31-12-2022

1.391

8.866

-339

Risico's

Uniiq BV investeert in de vroege productontwikkeling van startups. Omdat dit een zeer risicovolle fase is, heeft de gemeente Leiden op voorhand een verliesvoorziening getroffen voor de helft van het ingebrachte aandelenkapitaal (500.000).

Overige informatie

www.uniiq.nl

Prog. 10

DZB Partycatering BV

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

De BV had ten doel om cateringactiviteiten uit te voeren in nauwe samenwerking met DZB. In 2017 zijn de cateringactiviteiten gestopt. De BV blijft bestaan als lege BV.

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden is voor 100% aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Aandelenkapitaal ad 18.000. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de BV.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2022

147

0

31-12-2022

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dzb.nl

Prog. 11

Alliander N.V.

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. De raad van bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig uit de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks keert Alliander 45% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders. De gemeente Leiden heeft 3.106.811 aandelen in Alliander. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de N.V.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2022

4.470.000

5.739.000

31-12-2022

4.570.000

6.122.000

198.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.alliander.com

Prog. 11

Dunea N.V.

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid welke niet afkomstig uit de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden

Financieel belang

De gemeente heeft 383.881 aandelen tegen een nominale waarde van 5. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV. Dunea keert geen dividend uit.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2022

245.294

366.902

31-12-2022

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dunea.nl

Prog. 11

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De raad van bestuur en de directie bestaan beiden uit 3 leden waarvan geen leden afkomstig uit de gemeenten. De gemeenten zijn aandeelhouders, de gemeente Leiden is voor 0,62% aandeelhouder. De gemeente Leiden heeft 347.646 aandelen (441.510,42) in de BNG. Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2022

5.062.000

143.995.000

31-12-2022

4.615.000

107.459.000

300.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.bng.nl

Stichtingen en verenigingen

De onderstaande stichtingen en verenigingen vallen onder het lichtste toezichtsregiem: jaarlijks neemt het college kennis van de Jaarrekening van deze partijen. Verdere sturing vindt eventueel plaats vanuit de opdrachtgeversrol.

Prog. 3

Coöperatief Leids Startersfonds

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Coöperatieve vereniging

Doelstelling/Publiek Belang

Een aantal vooraanstaande Leidse ondernemers heeft in december 2014 het Coöperatief Leids Startersfonds opgericht. Deze coöperatie heeft als doel het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap.

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden neemt deel in het coöperatief Startersfonds als B-lid, dat wil zeggen als mede-geldschieter van de Coöperatie. In de Algemene Vergadering heeft een B-lid vijfentwintig (25) stemmen.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Gemeente Leiden neemt deel in de Coöperatie met een eenmalige kapitaalsinbreng van bij de start van € 100.000, welke in 2019 en 2021 op verzoek van de stichting is verlaagd, waardoor kapitaalsinbreng nu nog € 30.000 is.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen


Resultaat

1-1-2022

47

58

31-12-2022

66

41

4

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.leidsstartersfonds.nl

Prog. 6

Boerhaave

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek Belang

Het bevorderen van de huisvesting voor promovendi die verbonden zijn aan de Universiteit Leiden. Dit doet de stichting door het bouwen en verhuren van daartoe geschikte wooneenheden.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 5 leden waarvan 3 namens de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Gemeente Leiden staat garant voor een bedrag van 15.000.000 voor de financiering van 156 woningen in het Gebouw Anatomie aan de Wassenaarseweg in Leiden.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2022

7.509

31.125

31-12-2022

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

Gezamenlijk met de Universiteit en de gemeente actualiseert de stichting in 2018 haar governance.

Prog. 6

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Hoevelaken

Rechtsvorm

Stichting zonder winstoogmerk

Doelstelling/Publiek Belang

Het stimuleren van kwaliteitsverbetering in de volkshuisvesting door het verstrekken van laagrentende leningen via het SVN aan door de gemeente Leiden aangewezen instellingen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur.Het bestuur wordt door de deelnemende gemeenten benoemd en bestaat uit 5 leden, de directie bestaat uit 2 leden. Geen van de bestuursleden zijn afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Leiden heeft ongeveer 3,9 miljoen op de Gemeentelijke rekening in dit fonds gestort.Via het SvN is het mogelijk een lening aan te vragen voor diverse initiatieven die zouden bijdragen aan een beter woon- en leefklimaat in Leiden. Leiden beslist zelf aan wie de leningen via het SVN worden verstrekt.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2022

60.567

1.477.841


31-12-2022

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.svn.nl

Prog. 10

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA

Vestigingsplaats

Alkmaar

Rechtsvorm

Coöperatieve vereniging

Doelstelling/Publiek Belang

Kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door DZB.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden. Door haar lidmaatschap kan de gemeente haar stem uitbrengen tijdens de ledenvergadering van de coöperatie.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijks betaalt de gemeente een contributie.

Financieel belang

De gemeente heeft een belang van 4% in de vorm van inleggeld ad 20.000.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2022

228

11

31-12-2022

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.businesspost.nu

Prog. 10

Stichting Participatiewerk Regio Leiden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek Belang

Deze stichting is opgericht zodat medewerkers die aangewezen zijn op a) Beschut Werk b) werk in DZB-Diensten of c) gedetacheerd zijn bij reguliere bedrijven voor maximaal 23 maanden door middel van een eigen arbeidsvoorwaardenpakket aan het werk kunnen zonder ambtenaar te worden.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Omdat de Stichting een niet commerciële organisatie is, hoeft er géén stichtingskapitaal gestort te worden,

het financieel belang voor gemeente Leiden is nihil.

Kerncijfers

Bedragen * 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat

1-1-2022

0

81

31-12-2022 (conceptcijfers)

0

70

0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dzb.nl