Ga naar boven

Verbonden partijen

Algemeen
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente Leiden een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake als Leiden risico loopt met middelen die aan deze partijen beschikbaar zijn gesteld, of als Leiden financieel aangesproken kan worden als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van bestuurlijk belang is sprake als Leiden zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.

Vorig jaar heeft ons college het beleidskader verbonden partijen geactualiseerd. Op 25 januari de raad heeft het beleidskader vastgesteld. De hoofdlijn van het beleidskader is ten opzichte van de vorige versie niet veranderd: de gemeente kan samenwerkingsverbanden aangaan met partners als dat meerwaarde heeft voor het publieke belang. De grondhouding ten aanzien van de publiekrechtelijke samenwerkingsvormen is positief mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. De grondhouding voor het aangaan van een bestuurlijke en financiele verbinding met privaatrechtelijke organisaties is die van “nee, tenzij”. Daar moeten bijzondere redenen voor zijn. Voor het participeren in een verbonden partij is altijd een risicoanalyse vereist. De risicoanalyse vormt een deel van de input bij de opstelling van het toezichtregime per verbonden partij.

De Rekenkamercommissie Leiden heeft aanbevelingen gedaan om het toezicht op de verbonden partijen te verbeteren, onder meer door daarvoor per partij een 'dashboard' in te richten. Het college zal in het kader van de voorbereiding van de begroting 2019 onderzoeken op welke wijze de aanbevelingen van de commissie kunnen worden gerealiseerd.

Er zijn uiteraard veel meer samenwerkingspartners die en publiek belang behartigen en waar de gemeente grote belangen in heeft. Bijvoorbeeld de grote gesubsidieerde instellingen. Als er bij die partijen wat fout gaat, dan loopt de gemeente risico's. In het kader van de Begroting 2019 zullen wij onderzoeken of het nodig is om ook voor die partners een vergelijkbaar toezichtsregiem op te zetten als we dat voor de verbonden partijen kennen.

De samenhang in de begroting

Deze paragraaf wordt in de begroting opgenomen in verband met het 'eigenaarsbelang'

dat de gemeente bij de verbonden partijen heeft. Voor deze partijen neemt de gemeente in meer of mindere mate bestuurlijk en financieel medeverantwoordelijkheid, bij Gemeenschappelijke Regelingen (GR'n) als bestuurlijk partners van de andere gemeentelijke deelnemers, en bij privaatrechtelijke verbonden partijen als medelid, als medeaandeelhouder of als medebestuurslid. Deze paragraaf beoogt informatie over de verbonden partijen te geven die met dit aspect samenhangt.

In de begrotingsprogramma's komen de bij dat programma behorende verbonden partijen ook voor, maar vanuit een ander gemeentelijk perspectief: dat van het opdrachtgeverschap. In de programma's vermelden we aan welke prestatie(s) de verbonden partij bijdraagt en wat wij precies van hem verwachten. Ook de raming van de gemeentelijke financiele bijdrage aan de verbonden partij is in het betreffende programma aan de orde.

Overzicht verbonden partijen

In de onderstaande overzichten zijn de cijfers over 2017 opgenomen voor zover deze al bekend zijn. In de overige gevallen staan de cijfers 2016 in het overzicht.

Totaal overzicht Leiden van de bijdragen aan verbonden partijen

Verbonden partij

x € 1.000

Werkelijk 2017

Begroot 2017

Holland Rijnland

n.n.b.

4.860

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

2.007

2.007

Servicepunt71

21.846

20.661

Veiligheidsregio Hollands Midden

n.n.b.

9.495

Omgevingsdienst West-Holland

n.n.b.

2.653

RDOG Hollands Midden

4.143

3.917

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA

5

5

Bio Science Park Leiden

80

80

(Bedragen * € 1.000)

Holland Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor vijftien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 46 leden waarvan 7 leden afkomstig uit de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 2 leden waarvan 1 lid afkomstig uit de gemeente Leiden.

Financieel belang

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners, in 2017 is een bijdrage begroot van € 4.860. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

349
37.114

31-12-2017 1

651
48.711

-111

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.hollandrijnland.net

  1. 1Betreffen conceptcijfers.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek Belang

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 11 leden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage volgens in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel, in 2017 is een bijdrage van

€ 2.007 betaald. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017
1.750

4.703

31-12-2017

2.094

10.714

1.294

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.bsgr.nl

Servicepunt71

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek Belang

Samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. De bedrijfsvoering betreft de dienstverlening op de gebieden financiën, human resource management, inkoop, informatie en communicatie-technologie, juridische zaken en, voor Leiden en Leiderdorp, facilitaire zaken.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur bestaat uit 4 leden waarvan 1 lid afkomstig uit de gemeente Leiden. Het dagelijks bestuur bestaat ook uit 4 leden, die door het algemeen bestuur worden benoemd.

Financieel belang

De begroting van Servicepunt71 is de basis voor de bijdrage van Leiden en wordt bepaald met een vastgestelde verdeelsleutel. Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van deze verdeelsleutel. De gemeente Leiden heeft in 2017 een standaardbijdrage van € 18.171 betaald en voor meerwerk een bedrag van € 3.674.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

1.612
11.358

31-12-2017

2.081

13.107

486

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.servicepunt71.nl

Veiligheidsregio Holland Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen

Bestuurlijk Belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De 19 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit 7 burgemeesters en een voorzitter waarvan 1 burgemeester uit de gemeente Leiden.

Financieel belang

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. Vanuit de gemeente Leiden is in 2017 een bijdrage begroot van € 9.495.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

7.579
25.570

31-12-2017

5.966

25.091

0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.vrhm.nl

Omgevingsdienst West-Holland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek Belang

Uitvoering van wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende gemeenten bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door het AB en is afhankelijk van de gemeente bijdrage in verhouding met de totale begroting. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden waarvan 1 bestuurslid afkomstig uit de gemeente Leiden. Het algemeen bestuur bestaat uit 22 leden waarvan 2 bestuursleden afkomstig uit de gemeenten Leiden.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage op basis van uren, in 2017 is een eigen bijdrage van € 2.653 begroot. De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten en de door een taakstelling veroorzaakte frictiekosten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

1.665
6.144

31-12-2017

1.336

7.145

158

Risico's

Bij de berekening van het benodigd weerstandsvermogen is het risico meegenomen van een hogere deelnemersbijdrage. Deze valt buiten de top 10 risico's.

Overige informatie

www.odwh.nl

Stichting stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Hoevelaken

Rechtsvorm

Stichting zonder winstoogmerk

Doelstelling/Publiek Belang

Het stimuleren van kwaliteits-verbetering in de volkshuisvesting door het verstrekken van laagrentende leningen via het SVN aan door de gemeente Leiden aangewezen instellingen.

Bestuurlijk belang

Het bestuur wordt door de deelnemende gemeenten benoemd en bestaat uit 5 leden, de directie bestaat uit 2 leden. Geen van de bestuursleden zijn afkomstig van de gemeente Leiden. Als deelnemer heeft de gemeente zeggenschap in de voordracht van bestuursleden.

Financieel belang

Vanaf 2000 doet de gemeente Leiden mee aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente. Leiden heeft ongeveer € 3,9 miljoen op de Gemeentelijke rekening in dit fonds gestort.Via het SvN is het mogelijk een lening aan te vragen voor diverse initiatieven die zouden bijdragen aan een beter woon- en leefklimaat in Leiden. Leiden beslist zelf aan wie de leningen via het SVN worden verstrekt.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

70.309
1.134.221


31-12-2017

68.464

1.165.873

-1.845

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.svn.nl

Stadspodia Leiden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

Stadspodia Leiden BV is de culturele organisatie in Leiden waarin de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal Leiden zijn samengegaan.

Bestuurlijk belang

Gemeente is 100% aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 7 leden, waarvan er één van de gemeente Leiden afkomstig is.

Financieel belang

De gemeente heeft als aandeelhouder 400 aandelen à € 45,- plus een wettelijke reserve van € 151,-. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor de schulden van de BV.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2016
226

4.285

31-12-2017 233
4.410

6

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.stadspodia.nl

Prog. 9

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek Belang

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 23 leden van de 19 gemeenten in de regio Hollands Midden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Financieel belang

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. Vanuit de gemeente Leiden is in 2017 een bijdrage van € 4.143 betaald.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

2.077
24.699

31-12-2017

923

28.484

-151

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Begin 2018 heeft het bestuur van de RDOG besloten tot een extra storting van de Algemene reserve, omdat deze onder het minimumniveau was gedaald. Het aandeel van Leiden in deze storting bedroeg € 268.000. Het bedrag is als tegenvaller verwerkt in de Eerste Bestuursrapportage 2018.

Overige informatie

www.rdoghm.nl/

Prog. 10

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA

Vestigingsplaats

Alkmaar

Rechtsvorm

Coöperatie

Doelstelling/Publiek Belang

Kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door DZB.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden. Door haar lidmaatschap kan de gemeente haar stem uitbrengen tijdens de ledenvergadering van de coöperatie.

Financieel belang

De gemeente heeft een belang van 4% in de vorm van inleggeld ad € 20.000. Jaarlijks betaalt de gemeente daarnaast een contributie.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

231
15

31-12-2017

242
7

11

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

http://www.businesspost.nu/nl/betrouwbare-postbezorging-tegen-lage-kosten

DZB Partycatering BV

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

De BV had ten doel om cateringsactiviteiten uit te voeren in nauwe samenwerking met DZB. In 2017 zijn de cateringsactiviteiten gestopt. De BV blijft bestaan als lege BV.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Financieel belang

Aandelenkapitaal ad € 18.000. De gemeente Leiden is voor 100% aandeelhouder. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de BV.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

200
186

31-12-2017 1

178

352

-20

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dzb.nl/partycatering

  1. 1Betreffen conceptcijfers

Alliander N.V.

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Bestuurlijk belang

De raad van bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig uit de gemeente Leiden. De gemeente Leiden is aandeelhouder.

Financieel belang

Jaarlijks keert Alliander 45% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders. De gemeente Leiden heeft 3.106.811 aandelen in Alliander. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

3.864.000
3.871.000

31-12-2017

3.942.000

4.127.000

203.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.alliander.com/nl/alliander/overalliander/bedrijfsprofiel/index.htm

Dunea N.V.

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 1 lid welke niet afkomstig uit de gemeente Leiden. De gemeente is aandeelhouder.

Financieel belang

De gemeente Leiden heeft 377.188 aandelen tegen een nominale waarde van € 5. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV.

Dunea keert geen dividend uit.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

193.298
382.301

31-12-2017

205.272

371.377

11.974

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dunea.nl/dunea

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De raad van bestuur en de directie bestaan beiden uit 3 leden waarvan geen leden afkomstig uit de gemeenten. De gemeenten zijn aandeelhouders, de gemeente Leiden is voor 0,62% aandeelhouder. De gemeente Leiden heeft 347.646 aandelen (€ 441.510,42) in de BNG. Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Financieel belang

Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

4.486.000
149.514.000

31-12-2017

4.953.000

135.041.000

393.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.bng.nl

Stichting administratiekantoor DataLand

Vestigingsplaats

Gouda

Rechtsvorm

Stichting zonder winstoogmerk

Doelstelling/Publiek Belang

Dataland verzorgt de toegankelijkheid van gemeentelijke vastgoed, geo- en WOZ-informatie voor publieke en private afnemers in Nederland. Dit leidt tot efficiëntie en kennisvoordelen op het gebied van toegankelijkheid van overheidsinformatie, overheidsloket, e-government, dienstverlening, een transparante en betrouwbare overheid evenals de stroomlijning van basisgegevens.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 7 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden. De gemeente is als participant vertegenwoordigd in de certificaathoudersvergadering.

Financieel belang

Het financieel risico beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag, voor de gemeente Leiden is dit € 6.000. Het betreft een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden. Verstrekking van gegevens aan afnemers vindt plaats tegen verstrekkingskosten. Deze inkomsten worden door DataLand gebruikt om de drieledige taken van de organisatie uit te voeren. Jaarlijks wordt een vergoeding aan deelnemende gemeenten uitgekeerd voor het leveren van de gemeentelijke gegevens. Het eventuele overschot aan inkomsten wordt daarnaast aan certificaathoudende gemeenten uitgekeerd.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

847
607

31-12-2017

751

522

-96

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dataland.nl

Innovation Quarter (voorheen Regionale ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel BV)

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Doelstelling/Publiek Belang

De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland door o.a. :

- het positioneren en profileren van de regio ZH en het uitvoeren van marktstrategieen;

- het bevorderen van het vestigingsklimaat in de regio ZH door het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren, besturen, toezicht houden op, advisering en begeleiden van ondernemingen;

- het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking;

het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen die zich bezig houden met technologische innovatie

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden (3,7%) heeft samen met diverse andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken en enkele universiteiten deze BV opgericht. Er is een bestuurslid (niet afkomstig uit Leiden).

Financieel belang

De Gemeente Leiden is in het bezit van 1.000.000 aandelen op naam à € 1,00. Voorkomen moet worden dat de Participatie in de loop der jaren minder waard wordt. Het bestuur van het Participatiefonds zal daar op sturen door een goede spreiding van de participaties in de verschillende sectoren en bedrijven. Ook is er een garantieregeling van het ministerie van EZ van toepassing. In het businessplan van de ROM wordt zonder meer uitgegaan van het revolverende karakter. Toch kan het zijn dat het revolverend karakter van het Fonds te zijner tijd niet haalbaar zal blijken. Dat kan pas na 10 jaar definitief vastgesteld worden als duidelijk is wat er van de verschillende participaties geworden is. Een en ander kan gevolgd worden door kennis te nemen van de jaarrekeningen van IQ. De rentekosten voor de participatie in IQ zullen minstens 10 jaar in de gemeentebegroting beschikbaar moeten blijven. De participatie van 1 miljoen is op basis van de kostprijs op de balans opgenomen, maar vanwege aanloopverliezen wordt bij de Jaarstukken 2015 een verliesvoorziening gevormd.Ten aanzien van Innovation Quarter bestaan de volgende risico's:

  • het revolverend karakter wordt minder dan ingeschat. Hierdoor is verdere afwaardering noodzakelijk;
  • het niet halen van het beleidsdoel versterken van Leiden Bio Science Park.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

26.217

1.526

31-12-2017

56.059

5.815

-1.208

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

http://www.innovationquarter.nl

Leiden Bio Science Park foundation

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting zonder winstoogmerk

Doelstelling/Publiek Belang

De LBSPf is een samenwerkingsverband op het gebied van de kenniseconomie met als doelstelling “het

bevorderen van de verder groei van het Leidse life sciences cluster in omvang en kwaliteit ten behoeve

van regionale of algemeen economische ontwikkeling en maatschappelijke meerwaarde”. De LBSPf voert namens de deelnemers LUMC, Universiteit, gemeenten en ondernemers activiteiten

uit die het cluster kunnen versterken, (bevorderen interne cohesie, externe profilering, ondersteunen van

starters, onderwijs en arbeidsmarkt en acquisitie nieuwe bedrijven en instelling. De LBSPf levert daarmee een bijdrage aan het LBSP als de economische motor van Leiden en de Leidse regio.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 8 betrokken vrijwilligers uit de bedrijven. Er nemen geen bestuursleden uit de

gemeenten deel aan het bestuur van Stichting LBSPf. Vertegenwoordiging in het bestuur van de stichting:

Robert Strijk is penningmeester.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdragen van alle deelnemers. Projectsubsidies, BTF: subsidies en hypotheek. Vaste jaarlijkse

bijdrage van € 80.000.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

149

4.547

31-12-2017

-641

4.417

-790

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

http://www.leidenbiosciencepark.nl

Prog. 10

Stichting Participatiewerk Regio Leiden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek Belang

Deze stichting is opgericht zodat medewerkers die aangewezen zijn op a) Beschut Werk b) werk in DZB-Diensten of c) gedacheerd zijn bij reguliere bedrijven voor maximaal 23 maanden door middel van een eigen arbeidsvoorwaardenpakket aan het werk kunnen zonder ambtenaar te worden.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Financieel belang

Omdat de Stichting een niet commerciële organisatie is, hoeft er géén stichtingskapitaal gestort te worden,

het financieel belang voor gemeente Leiden is nihil.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

0

13

31-12-2017

0

265

0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

Boerhaave

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek Belang

Het bevorderen van de huisvesting voor promovendi die verbonden zijn aan de Universiteit Leiden. Dit doet

de stichting door het bouwen en verhuren van daartoe geschikte wooneenheden.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 5 leden waarvan 3 namens de gemeente Leiden.

Financieel belang

Gemeente Leiden staat garant voor een bedrag van € 15.000.000 voor de financiering van 156 woningen in het Gebouw Anatomie aan de Wassenaarseweg in Leiden.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

6.615

12.998

31-12-2017

6.715

12.992

100

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

Gezamenlijk met de Universiteit en de gemeente actualiseert de stichting in 2018 haar governance.

Coöperatief Leids Startersfonds

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Cööperatie

Doelstelling/Publiek Belang

Een aantal vooraanstaande Leidse ondernemers heeft in december 2014 het Coöperatief Leids Startersfonds opgericht. Deze coöperatie heeft als doel het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap.

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden neemt deel in het coöperatief Startersfonds als B-lid, dat wil zeggen als mede-geldschieter van de Coöperatie. In de Algemene Vergadering heeft een B-lid vijfentwintig (25) stemmen.

Financieel belang

Gemeente Leiden neemt deel in de Coöperatie met een eenmalige kapitaalsinbreng van € 100.000.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2017

1-1-2017

327

76

31-12-2017

333

77

6

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.leidsstartersfonds.nl