Jaarstukken 2023

Beginbalans per 1-1-2023

Het samenwerkingsorgaan Servicepunt71 is per 31-12-2022 opgeheven. Alle bezittingen en schulden zijn vanaf 2023 onderdeel van de balans van Leiden. De eindbalans uit de jaarrekening 2022 wijkt daardoor af van de beginbalans per 31-12-2022. Met behulp van onderstaande tabellen kan die aansluiting alsnog gemaakt worden.

ACTIVA (bedragen x 1.000)

Leiden 31-12-2022

Servicepunt71
31-12-2022

Onderlinge vorderingen en schulden

Leiden 1-1-2023

Vaste activa

       

Immateriële vaste activa

 

6.288

    

6.288

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.275

    

1.275

 

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

5.013

    

5.013

 

Materiële vaste activa

 

910.789

 

5.535

  

916.324

- Investeringen met economisch nut

642.981

 

5.535

  

648.516

 

- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

55.640

    

55.640

 

- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

212.168

    

212.168

 

Financiële vaste activa

       

Kapitaalverstrekkingen aan:

 

30.150

    

30.150

- Deelnemingen

10.934

    

10.934

 

- Overige verbonden partijen

20

    

20

 

Leningen aan:

       

- Woningbouwcorporaties

995

    

995

 

- Deelnemingen

13.649

    

13.649

 

Overige langlopende leningen

4.552

    

4.552

 

Totaal vaste activa

 

947.227

 

5.535

  

952.762

        

Vlottende activa

       

Voorraden

 

12.269

    

12.269

- Grond- en hulpstoffen

50

    

50

 

- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

9.582

    

9.582

 

- Gereed product en handelsgoederen

2.637

    

2.637

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar

 

72.149

 

6.177

  

73.985

- Vorderingen op openbare lichamen

45.618

 

6.069

 

-4.339

47.347

 

- Rekening-courant verhoudingen met het Rijk

17

    

17

 

- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen

367

    

367

 

- Overige vorderingen

26.147

 

107

  

26.254

 

Liquide middelen

 

316

 

1.514

  

1.830

- Kassaldi

41

    

41

 

- Banksaldi

275

 

1.514

  

1.789

 

Overlopende activa

       

Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

 

22.838

 

1.275

  

24.113

- Europese overheidslichamen

37

    

37

 

- het Rijk

9.408

    

9.408

 

- Overige Nederlandse overheidslichamen

10.722

    

10.722

 

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.671

 

1.275

  

3.946

 

Totaal vlottende activa

 

107.571

 

8.966

  

112.197

TOTAAL ACTIVA

 

1.054.799

 

14.501

  

1.064.960

PASSIVA (bedragen x 1.000)

Leiden 31-12-2022

Servicepunt71
31-12-2022

Onderlinge vorderingen en schulden

Leiden 1-1-2023

Vaste passiva

       

Eigen vermogen

 

329.322

 

6.912

  

336.233

Reserves

       

- Algemene reserve

20.304

 

3.747

  

24.051

 

- Bestemmingsreserves

288.972

 

2.350

  

291.322

 

Gerealiseerd resultaat

20.045

 

815

  

20.860

 

Voorzieningen

 

36.049

    

36.049

- Voorzieningen ter egalisering van kosten

18.748

    

18.748

 

- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming

3.283

    

3.283

 

- Voorzieningen toekomstige verplichtingen

13.761

    

13.761

 

- Voorzieningen ter dekking van risico's

257

    

257

 

- Voorzieningen bijdrage toekomstige vervangingsinvesteringen

       

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar

       

Onderhandse leningen van:

 

554.198

    

554.198

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

404.495

    

404.495

 

- Binnenlandse bedrijven

3

    

3

 

- Openbare lichamen

85.500

    

85.500

 

- Binnenl.pens./verz.inst.

63.333

    

63.333

 

Door derden belegde gelden

113

    

113

 

Waarborgsommen

754

    

754

 

Totaal vaste passiva

 

919.568

 

6.912

  

926.480

        

Vlottende passiva

       

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

 

81.547

 

5.094

  

82.302

- Banksaldi

29.675

    

29.675

 

- Overige schulden

51.872

 

5.094

 

-4.339

52.627

 

Overlopende passiva

 

53.685

 

2.494

  

56.179

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

10.625

 

2.375

  

13.000

 

Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

       

- het Rijk

32.262

    

32.262

 

- Overige Nederlandse overheidslichamen

5.160

    

5.160

 

Overige vooruitontvangen bedragen

5.638

 

119

  

5.757

 

Totaal vlottende passiva

 

135.232

 

7.588

  

138.481

TOTAAL PASSIVA

 

1.054.799

 

14.501

  

1.064.960