Ga naar boven

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf beschrijft hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (RV 13.0017), staat in artikel 13 dat er een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen is. Met raadsbesluitnummer 10.0037 d.d. 27-05-2010 is het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen vastgesteld. Het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen geeft aan om welke kapitaalgoederen het gaat.

Beleidskader

De Beleidsnota Onderhoud kapitaalgoederen vormt het beleidskader voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau. Uitvoering van dit beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen worden onderhouden conform vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveau (ambities bijvoorbeeld schoon en veilig) waarbij de totale kosten worden geoptimaliseerd.

De beleidskaders en de bijbehorende beheerplannen van de kapitaalgoederen bevatten per kapitaalgoed:

 • de werkzaamheden die in het kader van de instandhouding van het kapitaalgoed gedaan moeten worden;
 • besloten onderhoudsniveau uit het beeldkwaliteitsplan;
 • de grootte van het areaal;
 • de kosten voor de instandhouding van het kapitaalgoed zoals klein- en groot onderhoud en vervangingskosten;
 • de huidige staat van onderhoud zoals een technische beoordeling en schouw van de kwaliteit van het kapitaalgoed;
 • een scenario voor het onderhoud van kapitaalgoederen.

Binnen Leiden is in 2017 sprake van de volgende kapitaalgoederen:

A. Water (o.a. baggeren)
B. Openbare verlichting
C. Groen ( inclusief bomen)
D. Kunstwerken
E. Walmuren, beschoeiingen en natuurvriendelijke oevers
F. Straatmeubilair
G. Spelen
H. Wegen
I. Riolering
J. Vastgoed
K. Sportaccommodaties

Overzicht beheerplannen

In onderstaand overzicht is de actualiteit van de vigerende beheerplannen weergegeven.

Programma

Omschrijving beheerplan

Vastgesteld

Frequentie actualisatie

Volgende actualisatie

Voorziening

Financiële vertaling in de begroting

Achterstallig onderhoud

5

Beheerplan Water

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan openbare verlichting

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Groen

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja*

Ja

Nee

5

Beheerplan Kunstwerken

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Walmuren

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Straat-meubilair

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Spelen

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Nee

Ja

Nee

5

VGRP 2014-2018

2014

Een keer per 5 jaar

2019

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Wegen

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

6

Beheerplan gemeentelijk Vastgoed

2016

Een keer per 4 jaar

2020

Ja

Ja

Nee

8

Beheerplan Sport

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

* De voorziening is voor groeiplaatsverbetering om boomwortelschades aan verharding te voorkomen.

A. Water


Gewenst kwaliteitsniveau:

De gemeente onderhoudt de watergangen op het niveau van beeldkwaliteit B van het CROW.

Wat hebben we ervoor gedaan?

 • De fontein Kooiplein is mechanisch en elektrotechnisch gerenoveerd.
 • Van de waterspeelplaatsen is de zandbodem (8200 m2) ververst en van april t/m september zijn deze 2 wekelijks schoon gemaakt: harde en scherpe voorwerpen, waterplanten, drijfvuil is verwijderd.
 • Ook zijn de reguliere activiteiten uitgevoerd zoals: bladvissen, verwijderen van welvaartsvuil waaronder fietswrakken en verwijderen van slootvuil.
 • Het regulier onderhoud is uitgevoerd aan de vier waterspeelplaatsen en zestien fonteinen.
 • Er is ca 9500 m3 aan baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

B. Openbare verlichting

Gewenst kwaliteitsniveau:

Voor nieuw aan te brengen openbare verlichting past de gemeente Leiden de landelijk geaccepteerde Richtlijn Openbare Verlichting toe. De gehanteerde veiligheidsrisico’s zijn gebaseerd op de vigerende NEN normen. Voor lichtmasten streven we visueel naar beeldkwaliteitsniveau B conform CROW.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het uitvoeren van het regulier onderhoud (exploitatie) en groot onderhoud (voorziening) is volgens planning verlopen. Voor het onderdeel beheren openbare verlichting is achterstand ontstaan in het uitvoeren van vervangingswerkzaamheden (investering). In 2014 is er een aanvang gemaakt met het vervangen van armaturen, o.a. op basis van leeftijd, door LED armaturen. Deze worden wijk/ buurt gericht vervangen. De oorzaak is vertraging in de engineering. Verwacht wordt deze vertraging medio 2018 te hebben ingelopen.

C. Groen


Gewenst kwaliteitsniveau:

Voor groen geldt de onderhoudsambitie “beeldkwaliteitsniveau B CROW”.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2017 is het onderhoud Groen volgens het geldende beheerplan uitgevoerd. Vanwege een heftige storm waren extra middelen nodig voor het onderhoud aan de bomen. Dit is binnen de exploitatie opgevangen door minder reconstructie groen uit te voeren. Wanneer er de komende jaren wederom heftige stormen plaatsvinden met veel schade in het bomenbestand, zijn wellicht aanvullende middelen noodzakelijk.

In heel Leiden is het afgelopen jaar hard gewerkt aan reparaties bij verharding door boomwortelschade. Hiervoor is naast reparatie aan het wegdek, ook groeiplaatsverbetering toegepast voor de betreffende bomen. De meest urgente locaties zijn hiermee nu aangepakt en opgelost.

D. Kunstwerken

Gewenst kwaliteitsniveau:
De bruggen, tunnels en viaducten worden beheerd en onderhouden op het vastgestelde onderhoudsniveau B CROW. De specifieke NEN-normen zijn benoemd in het beheerplan Kunstwerken 2017-2021.

Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2017 zijn de eerstelijns onderhoudswerken door de afdeling zelf gedaan. Het gaat om reinigen, conserveren (rekening houdend met wensen monumentzorg), verhelpen van storingen en het herstellen van kleine schades.

Het groot onderhoud is uitgevoerd volgens het beheerplan Kunstwerken 2017-2021. Op hoofdlijnen zijn de volgende werkzaamheden in 2017 uitgevoerd.

 • De fundering en het dek van de Rembrandtbrug zijn hersteld.
 • Het Groot onderhoud aan de Kraaierbrug, Turfmarktbrug, Rijnzichtbrug en Groene Deputatenburg is uitgevoerd.
 • Er zijn meerdere complexe deelreparaties voor verschillende bruggen uitgevoerd.
 • Het groot onderhoud voor de Kleine Havenbrug is opgestart.
 • De conservering van meerdere tunnels en bruggen is uitgevoerd.
 • 18 parkbruggen in o.a. de Merenwijk zijn hersteld.
 • Er is een innovatieve techniek (twee-composiet hars) toegepast en daarmee zijn meerdere meerpalen en remmingwerken hersteld.
 • Er is bij 4 bruggen gestart met de werkzaamheden om aan de eisen van de machinerichtlijn te voldoen.
 • De Jan van Houtbrug is vervangen.
 • De aanvullende technische inspecties zijn uitgevoerd conform plan.
 • In de Passantenhaven en de Charterhaven (langs de Zijlsingel) is het jaarlijkse klein onderhoud uitgevoerd. Daarnaast is gezorgd voor een goed functionerende douche- en toiletvoorziening.

E. Walmuren

Gewenst kwaliteitsniveau

De gemeente onderhoudt de walmuren op beeldkwaliteitsniveau B CROW.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Op hoofdlijnen zijn de volgende werkzaamheden in 2017 uitgevoerd.

 • De poldermolentjes, fonteinen, steigers, walmuren en beschoeiingen zijn onderhouden.
 • Het eerstelijns onderhoud aan de walmuren is uitgevoerd, dit betreft vooral het plaatselijk reinigen en verwijderen van groen.
 • Het dagelijks en groot onderhoud aan walmuren en beschoeiingen is conform de planning van het beheerplan uitgevoerd.
 • De stuwen zijn volgens planning hersteld.
 • Het geplande groot onderhoud aan delen van de damwanden Waardeiland, Rijnburgersingel, Utrechts Jaagpad, Slinksloot en in Bos- en Gasthuisdistrict Noord is uitgevoerd.
 • De steigers en walkanten van de Kooihaven zijn i.s.m. het domein Sport hersteld.
 • De vervanging van de damwand Witte Singel is aanbesteed. Realisatie vindt na winterperiode in 2018 plaats.

F. Straatmeubilair

Gewenst kwaliteitsniveau

Het straatmeubilair in de openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B CROW, conform het beleidskader openbare Ruimte, Straatmeubilair.

Wat hebben we ervoor gedaan?

 • In 2017 is het straatmeubilair onderhouden op CROW kwaliteitsniveau B.
 • Het correctief onderhoud aan het straatmeubilair is uitgevoerd.
 • Het verwijderen van de Leidse palen in lijn met de Visie Ruimte voor de Stad loopt volgens planning.

G. Spelen


Gewenst kwaliteitsniveau  

Voor Spelen geldt beeldkwaliteitsniveau B CROW.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2017:

 • is het dagelijks beheer en onderhoud volgens beheerplan uitgevoerd;
 • is door vertraging in de aanbestedingsprocedure een tijdelijke achterstand ontstaan in de planmatige vervangingen van speelplekken en speeltuinen. Dit is in 2018 weggewerkt.

H. Wegen


Gewenst kwaliteitsniveau

Het kapitaalgoed wegen wordt onderhouden en in stand gehouden op beeldkwaliteitsniveau B CROW.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2017 is kleinschalig dagelijks onderhoud uitgevoerd; het herstellen van het wegdek bij calamiteiten en kleine schades.

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 • In een flink aantal wijken is het groot onderhoud uitgevoerd: Slaagwijk, Pancras West, Pancrast-Oost, Havenwijk, Pieterswijk, Marewijk en Academiewijk en zijn we in de afronding voor Levendaal-Oost en Levendaal-West.
 • De geplande asfaltwerkzaamheden aan de Zaalbergweg zijn uitgevoerd.
 • De voorbereiding van Haagweg-Zuid en Gasthuiswijk om tot een integrale aanpak te komen is opgestart, waarbij ook rekening gehouden wordt met energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

I. Riolering


Gewenst kwaliteitsniveau

De rioolreinigingen en rioolinspecties worden uitgevoerd op basis van de hiervoor geldende landelijke beoordelingsrichtlijnen (BRL).

Wat hebben we ervoor gedaan?

 • De werkzaamheden waren gericht op het beheer en onderhoud van alle openbare rioleringen, inspectieputten, kolken en schuiven, en het bedienen en onderhouden van riool-, polder-, tunnel- en onderbemalingsgemalen conform het vGRP 2014-2018.
 • Alle 43.500 kolken en lijngoten zijn gereinigd (1 x per 15 maanden).
 • Circa 45 km riolering is gereinigd en geïnspecteerd.
 • In totaal zijn 14 gemalen gerenoveerd en conform planning gereinigd.
 • De geplande levensduur verlengende maatregelen aan de riolering in Meerburg en Fortuinwijk zijn uitgevoerd.
 • De projecten Tuinstadwijk, Kooidistrict zijn in uitvoering.
 • Het vacuümsysteem Cronesteijn is vernieuwd.
 • Het Integraal Project Bosgasthuis Haagweg Zuid is opgestart en de renovatie vindt in 2018 plaats met aansluitend de rioolvervanging (2019-2021).

J. Vastgoed

Gewenst kwaliteitsniveau

Het minimale basiskwaliteitsniveau is Conditieniveau 3 conform de vigerende normering NEN 2676. Dat wil zeggen een sober en doelmatig niveau zonder franje, duurzaam en veilig. Voor de Rijksmonumenten geeft een gebrekenopname de noodzakelijke transparantie voor het bepalen van het basiskwaliteitsniveau voor monumentaal vastgoed.

Beleidskadervastgoed
De Beheerplannen van de gebouwen zijn conform de uitgangspunten van het beleidskader Vastgoed (B&W 13.0350) na de actualisatie in 2016 verder ten uitvoering gebracht. Conform de gemaakte afspraken zijn de raamovereenkomsten voor het verdere optimaliseren van het vastgoedbeheer aanbesteed en worden verder ingebed in de werkprocessen. Het doel is om eind 2018 uit te komen op een 10 tal raamcontracten voor het beheer- en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed en sport vastgoed.

Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2017 is het regulier onderhoud uitgevoerd aan de in beheer zijnde gebouwen. In het kader van de verduurzaming van het vastgoed portefeuille is een 4-tal gymzalen als pilotproject verduurzaamd. Deze pilot is bedoeld om te komen tot beter inzicht waar de verduurzamingspotentie van de in beheer zijnde gebouwen ligt. Verder is er conform planning een aantal groot onderhoud projecten uitgevoerd waarmee de technische staat van een aantal gebouwen in overeenstemming met het gewenste kwaliteitsniveau is gebracht.

Risico beheersing
Om invulling te geven aan een wijzing in wet- en regelgeving, is een aantal nulmetingen uitgevoerd om (mogelijk) aanwezige risico’s in kaart te brengen. Het betreft bijvoorbeeld inventarisaties op het gebied van asbest, elektrische installaties (NEN3140) en het voorkomen van Legionella besmetting.

K. Sportaccommodaties

Gewenst kwaliteitsniveau
De te handhaven kwaliteitsnormen zijn weergegeven in het nieuwe beheerplan Sport 2017-2021. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen en sportterreinen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

 • De vervanging van de riolering bij Sportaccommodatie Combi bad/hal De Zijl is voorbereid en vindt plaats in het voorjaar van 2018.
 • De vervanging van de toplagen van veld 2 en 3 van Pernix is voorbereid en vindt plaats gedurende de veldherstelperiode in 2018.
 • De in 2017 geplande vervanging van het Wetraveld op sportpark Noord (bij voetbal vereniging Roodenburg) wordt nog een jaar verschoven i.v.m. mogelijke ontwikkelingen vanuit het contourenplan waar rekening mee gehouden moet worden.
 • Verder zijn alle groot onderhoudswerkzaamheden conform planning uitgevoerd of uitgesteld indien uit inspecties bleek dat dit mogelijk was en voordelen bood.
 • 3 Oktoberberhal: vervanging van de dakbedekking, herstel van de vloer en het schilderwerk van de squash wanden is uitgevoerd.
 • De dakbedekking bij zwembad de Vliet is vervangen.
 • De sportvloer is vervangen in de Vijf Meihal.
 • In het kader van de verduurzaming zijn Led armaturen aangebracht in het wedstrijdbad van “Combibad/hal De Zijl” en in de sportzaal bij TC Scylla.
 • De sportvloer van sporthal De Zijl is voorzien van nieuwe een coating en belijning.
 • De tribune op sportcomplex Noord (LV Roodenburg) is vervangen
 • Op diverse buitensport accommodaties zijn de hekwerken en/of ballenvangers vervangen en zijn bestratingswerkzaamheden of asfalt herstel werkzaamheden uitgevoerd.

Financieel overzicht x € 1.000

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Verschil

A. Water (o.a. baggeren)

Jaarlijks onderhoud

902

883

-19

Groot onderhoud / storting voorziening

411

411

0

Kapitaallasten

0

0

0

B. Openbare verlichting

Jaarlijks onderhoud

321

250

-71

Groot onderhoud / storting voorziening

210

210

0

Kapitaallasten

341

341

0

C. Groen (inclusief bomen)

Jaarlijks onderhoud

2.629

2.784

155

Groot onderhoud / storting voorziening

119

119

0

Kapitaallasten

131

131

0

D. Kunstwerken

Jaarlijks onderhoud

1.101

1.067

-34

Groot onderhoud / storting voorziening

827

957

130

Kapitaallasten

354

354

0

E. Walmuren

Jaarlijks onderhoud

206

195

-10

Groot onderhoud / storting voorziening

325

325

0

Kapitaallasten

31

31

1

F. Straatmeubilair

Jaarlijks onderhoud

285

543

257

Groot onderhoud / storting voorziening

284

284

0

Kapitaallasten

452

452

0

G. Spelen

Jaarlijks onderhoud

405

318

-87

Groot onderhoud / storting voorziening

0

0

0

Kapitaallasten

70

70

0

H. Wegen

Jaarlijks onderhoud

1.177

1.273

95

Groot onderhoud / storting voorziening

3.064

2.928

-135

Kapitaallasten

1.597

1.597

0

I. Riolering

Jaarlijks onderhoud

1.709

1.914

205

Groot onderhoud / storting voorziening

1.165

1.165

0

Kapitaallasten

423

423

0

J. Vastgoed

Jaarlijks onderhoud

2.812

2.483

-329

Groot onderhoud / storting voorziening

3.105

3.105

0

Kapitaallasten

5.718

5.770

52

K. Sportaccommodaties

Jaarlijks onderhoud

721

869

148

Groot onderhoud / storting voorziening

1.497

1.497

0

Kapitaallasten

1.783

1.778

-5

Overzicht met kerncijfers

Water

Te schonen watergangen (km.)

110 km

Te baggeren watergangen (km.)

110 km

Fonteinen (st.)

16 st

Waterspeelplaatsen (st.)

4 st

Openbare verlichting

Lichtmasten, inclusief wandarmaturen en overspanningen (st.)

19.208 st

Armaturen (st.)

20.317 st

Lichtbronnen (lampen) (st.)

20.869 st

Ontsteekpunten (st.)

68 st

Groen

Areaal groen (are)

41.450 are

Bomen (st.)

46.277 st

Kunstwerken

Vaste bruggen (st.)

479 st

Beweegbare bruggen (st.)

39 st

Tunnels (st.)

26 st

Viaducten (st.)

19 st

Walmuren, beschoeiingen en natuurlijke oevers

Beschoeiingen (km.)

65 km

Kademuren (km.)

21 km

Damwanden (km.)

23 km

Nat. vriend. oevers (km.)

6 km

Straatmeubilair

Banken (st.)

2.237 st

Fietsvoorzieningen (st.)

9.624 st

Hekwerken (st.)

280 st

Palen (st.)

22.000 st

Verkeersvoorzieningen Borden c.a. (st.)

22.409 st

Verkeersvoorzieningen Bewegwijzering (st.)

1.398 st

Verkeersvoorzieningen Wegmarkering belijning (m.)

351.729 m

Verkeersvoorzieningen Wegmarkering figuratie (m.)

9.414 m

Spelen

Speelplekken (st.)

315 st

Speeltoestellen (st.)

1.373 st

Sporttoestellen (st.)

306 st

Speelprikkels (st.

144 st

Afscheidingen (m²)

4.671 m²

Verhardingen (m²)

15.314 m²

Veiligheidsondergrond (m²)

24.723 m²

Wegen

Asfalt (m²)

1.169.580 m²

Elementen (m²)

3.285.074 m²

Cement (m²)

32.649 m²

Overige (m²)

75.661 m²

Riolering

Openbaar riool (km.)

351,5 km

Drukriolering (km.)

19 km

Nooduitlaten (st.)

172 st

Gemaal objecten (st.)

185 st

Niveaumeters (st.)

9 st

Overstortmeters (st.)

29 st

Electrische schuiven (st.)

12 st

Kolken (st.)

43.500 st

Sportbedrijf accommodaties en velden

Zwembaden

3

Sportparken met:

12

Voetbalvelden

27,5

Korfbalvelden

10

Hockeyvelden

3

Atletiekbaan

1

Tennisparken met:

4

Tennisbanen

31

Diverse sportaccomodaties waaronder bijvoorbeeld

3

Sporthallen

1

Sportzaal

1

Turnhal

1

Tennishal

1

Tafeltennishal

1

Botenloods

1

Overige velden voor andere takken van sport

6

Complexen volkstuinen

6 (totaal 481.507 m²)

Areaal jeugddorp

16

Gebouwen in eigendom

Ambtelijke huisvesting

9

Maatschappelijk vastgoed

80

Strategische vastgoed

25

Niet beleidsondersteunend (verkooplijst)

73

Monumentale objecten

14