Jaarstukken 2022

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (RV 13.0017), staat in artikel 13 dat er een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen is.

Voor de vervangingsinvesteringen wordt u verwezen naar Bijlage 5.4: Staat van investeringskredeiten. Het verloop van de voorzieningen wordt toegelicht in de balans/financiële positie.

Beleidskader
De Beleidsnota Onderhoud kapitaalgoederen vormt het beleidskader voor de uitvoering van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau. Uitvoering van dit beleidskader leidt tot een bestendige situatie waarin de kapitaalgoederen worden onderhouden conform vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveau (ambities bijvoorbeeld schoon en veilig) waarbij de totale kosten worden geoptimaliseerd.

De beleidskaders en de bijbehorende beheerplannen van de kapitaalgoederen bevatten per kapitaalgoed:

 • de werkzaamheden die in het kader van de instandhouding van het kapitaalgoed gedaan worden;
 • het onderhoudsniveau;
 • de grootte van het areaal;
 • de kosten voor de instandhouding van het kapitaalgoed zoals klein- en groot onderhoud en vervangingskosten;
 • de huidige staat van onderhoud zoals een technische beoordeling en schouw van de kwaliteit van het kapitaalgoed;
 • een scenario voor het onderhoud van kapitaalgoederen.

Binnen Leiden is in 2022 sprake van de volgende kapitaalgoederen:

 1. Water (o.a. baggeren)
 2. Openbare verlichting
 3. Groen ( inclusief bomen)
 4. Kunstwerken
 5. Walmuren, beschoeiingen en natuurvriendelijke oevers
 6. Straatmeubilair
 7. Spelen
 8. Wegen
 9. Riolering
 10. Vastgoed
 11. Sportaccommodaties

Overzicht beheerplannen

In 2021 zijn de nieuwe beheerplannen 2022-2026 voor de kapitaalgoederen vastgesteld. De volgende beheerplannen worden per programma opgenomen.

Programma

Omschrijving beheerplan

Vastgesteld door de raad

Frequentie actualisatie

Volgende actualisatie

Voorziening

Financiële vertaling in de begroting

Achterstallig onderhoud

5

Beheerplan Water

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Openbare Verlichting

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Nee

Ja

Nee

5

Beheerplan Groen

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Nee

Ja

Nee

5

Beheerplan Kunstwerken

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Walmuren

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Straatmeubilair

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Nee

Ja

Nee

5

Beheerplan Spelen

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Nee

Ja

Nee

5

IWKp 2020-2023

2020

Een keer per 5 jaar

2024

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Wegen

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

6

MJOP Gemeentelijk Vastgoed

2021

Een keer per 5 jaar

2026

Ja

Ja

Nee

8

Beheerplan Sport

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

Onderstaand wordt per kapitaalgoed ingegaan op: Beleidskader, Doelen en Financiën en Prestaties.

Water

Gewenst kwaliteitsniveau.

De gemeente onderhoudt de watergangen op het niveau van beeldkwaliteitsniveau B CROW. Het reguliere onderhoud en het groot onderhoud van watergangen wordt uitgevoerd volgens het Uitvoeringsprogramma Water 2022-2026, conform de “Legger” en de gedragscode “Wet Natuurbescherming voor waterschappen”.

Wat hebben we er voor gedaan?

 • het regulier onderhoud van de van de fonteinen;
 • het risicogestuurd ‘vissen van bladafval' en het verwijderen van vuil uit waaihoeken;
 • in de maanden september, oktober en november vindt de jaarlijkse “Schouw Rijnland” plaats, hierbij wordt circa 110 km watergang geschoond van vegetatie;
 • het regulier onderhoud is uitgevoerd aan de zes waterspeelplaatsen en negentien fonteinen.
 • er is circa 5.000 m3 aan baggerwerkzaamheden uitgevoerd en de naastgelegen duikers zijn doorgespoten.

­
­Openbare Verlichting

Gewenst kwaliteitsniveau.

Voor nieuw aan te brengen openbare verlichting past de gemeente Leiden de landelijk geaccepteerde Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL-2011) toe. Het garanderen van veiligheid, van iedereen die zich in de buurt van elektrische installaties bevindt of er arbeid aan verricht, wordt geregeld door het toepassen van de normen NEN 1010 (voor de aanleg van installaties) en NEN 3140 (voor de bedrijfsvoering van bestaande installaties). Voor lichtmasten streven we visueel naar beeldkwaliteitsniveau B conform CROW.

Wat hebben we er voor gedaan?

 • Wijkgerichte vervanging uitgevoerd van masten en armaturen op basis van levensduur (waar mogelijk in combinatie met andere domeinen/projecten);
 • Wijkgericht conservering van lichtmasten.
 • De geplande vervangingen conform het Beheerplan OVL hebben vertraging opgelopen vanwege een aanbestedingsprocedure.
 • De reguliere werkzaamheden (dagelijks- en grootonderhoud) zijn verspreid over het gehele gebied van de gemeente uitgevoerd.
 • Bij vervanging van illuminatieverlichting van bijzondere gebouwen en objecten blijft de doelstelling om bij vervanging in een eigen aan/uitschakeling in de installatie te voorzien. In de praktijk wordt per geval bekeken of dit haalbaar is tegen acceptabele kosten. In 2022 zijn 3 schakelingen vervangen.
 • De energielevering van elektriciteit (2022) is contractueel geregeld. Leiden kocht en koopt haar elektriciteit 100% duurzaam in

Groen 

Gewenst kwaliteitsniveau.

Voor groen geldt de onderhoudsambitie “beeldkwaliteitsniveau B CROW”. Daarnaast zijn er in 2022 werkzaamheden uitgevoerd om de kwaliteit van het groen te verbeteren en te vergroten.

Wat hebben we er voor gedaan?

 • Ook in 2022 zijn locaties in Leiden vergroend. Naast de vele geveltuinen en boomspiegels zijn de versteende locaties Wijnbes/Gooimeerlaan, een deel van Agripinastraat, Agatha van Alkemadestraat, Heintje Davidsweg, Driehoeksplein bij de haven, Sophiastraat en het pilot project het omgezet naar een groenere plek.
 • De biodiversiteit verbetert door ecologischer te maaien; diverse gazons zijn omgevormd naar bermen of sommige bermen maaien we inmiddels met een andere maaifrequentie. Er is het afgelopen jaar ca 150.000m2 (15 ha) aan oppervlakte berm bijgekomen in plaats van verharding, plantvakken, weide en/of gazon. Hierdoor krijgen kruiden meer kans en ontstaan voedselcorridors voor insecten.
 • Ook sinusbeheer (maaien in sinusvormige patronen) is in 2022 toegepast. Met sinusbeheer wordt in wisselende patronen (sinussen) gemaaid. Hierdoor ontstaat er een maximum aan variatie. Zo is er op elk moment van het jaar voor insectensoorten wat wils; van nectarplanten tot overwinteringsplekken. Dit wordt conform Kleurkeur gedaan dat door de Vlinderstichting in het leven is geroepen om het leefgebied van insecten te verbeteren.
 • Op diverse locaties in de stad is gewerkt aan groeiplaatsverbetering van bomen. Hierbij wordt een afweging gemaakt op basis van doelmatigheid. Bij een klein aantal bomen met een lage levensverwachting wordt de groeiplaats niet meer verbeterd en is het vertrekpunt beter om in een later stadium goed opnieuw te beginnen. Over het algemeen worden de bomen die wortelproblemen geven, voorzien van voeding om wortelopdruk in de toekomst te voorkomen.
 • Er is uitvoering gegeven aan het beheerbewust inrichten. Vanuit groenbeheer houdt dit in dat bij reconstructievakken gestreefd wordt naar een inrichting die zowel extensief in beheer is, als vormgegeven wordt met soorten die de biodiversiteit bevorderen.
 • In 2022 zijn er vanuit beheer 65 extra bomen geplant (geen idee hoeveel beleid/SI er heeft geplant aangezien we dat niet bijhouden) waarbij altijd gekeken is wat ecologisch waardevol is voor die locatie zonder daarmee punten te vergeten zoals juiste standplaats, gebruiksdruk, schaduw, vruchtvallen en functie van de boom voor die locatie.
 • Ook in Leiden zien we de laatste jaren een toename van (ongewenste) exotische planten. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de reuzeberenklauw en de Japanse duizendknoop. Niet alleen andere planten en diersoorten ervaren hier hinder van maar ook privébezittingen kunnen hierdoor aangetast worden. In 2022 zijn locaties waar de Japanse Duizendknoop groeit aangepakt om verdere verspreiding te voorkomen.

Kunstwerken 

Gewenst kwaliteitsniveau.

De bruggen, tunnels en viaducten worden beheerd en onderhouden op het vastgestelde onderhoudsniveau B CROW. De specifieke NEN-normen zijn benoemd in het beheerplan Kunstwerken 2022-2026.

Wat hebben we er voor gedaan?

 • Cyclisch onderhoud conserveren, metselwerk en remmingswerken.
 • Het groot onderhoud van de Karnemelksebrug en de Schrijversbrug is voorbereid. Uitvoering in 2023.
 • De vervanging van de zeven parkbruggen Klein Cronestein en de vier verkeersbruggen in de Vlietweg is voorbereid. Uitvoering in 2023.
 • Het timmerwerk aan de brug, hameien en brugfundering van De Huigbrug is inmiddels uitgevoerd.
 • De “aanbruggen” van de Stevensbrug zijn hersteld en voorzien van een nieuwe slijtlaag.
 • De constructiefouten in de Kanaaltunnel zijn hersteld en bestaande tegels (uit opslag), zijn geplaatst.
 • De vernieuwing en het groot onderhoud van de JC Brug is i.s.m. PZH voorbereid. De aanbesteding start begin 2023.
 • De vernieuwing van de Trekvaartbrug is uitgesteld en wordt opnieuw voorbereid.
 • De werkzaamheden aan het Zwartepad viaduct en Joop Walenkamptunnel zijn voorbereid. Uitvoering in 2023.

Walmuren, beschoeiingen en Natuurvriendelijke oevers 

Gewenst kwaliteitsniveau.

De gemeente onderhoudt de walmuren op beeldkwaliteitsniveau B CROW.

Wat hebben we er voor gedaan?

 • Het meerjarige programma voor beschoeiingen en damwanden (groot onderhoud en vervanging) is voorbereid, aanbesteed en deels al in uitvoering. Dit programma loopt contractueel tot 2025.
 • Het vernieuwen van de damwand aan de Herensingel is (nagenoeg) gereed.
 • De werkvoorbereiding van de achterschotten L-wanden loopt voorspoedig. Hier worden ook maatregelen geïdentificeerd voor het vergroenen van de binnenstad ter voorkomen van toekomstige hittestress.
 • Het voorbereidend werk voor Cronesteijnkade en Schelpenkade is afgerond. In het kader van circulair wordt het beton van de Schelpenkade vermalen tot basis-grondstof en opnieuw gebruikt. Een innovatieve betontechniek waar wij ervaring mee willen opdoen.

Straatmeubilair

Gewenst kwaliteitsniveau.

Het straatmeubilair in de openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B CROW, conform het beleidskader openbare Ruimte, Straatmeubilair.

Wat hebben we er voor gedaan? 

 • Het straatmeubilair wordt cyclisch onderhouden.
 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud. Een aantal beeldmeetlatten van straatmeubilair voldeed niet aan beeldkwaliteit B CROW. Dit proces is nog gaande en duurt gezien de omvang van het areaal naar verwachting 2-3 jaar.

Spelen 

Gewenst kwaliteitsniveau.

Voor Spelen geldt beeldkwaliteitsniveau B CROW. Daarnaast dienen speeltoestellen te voldoen aan de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.

Wat hebben we er voor gedaan? 

 • Het onderhoud aan de speeltuinen en openbare speelplekken is uitgevoerd conform het beheerplan spelen 2022-2026.
 • In 2022 zijn 35 speelplekken vervangen, of deels vernieuwd/gerenoveerd. De betrokkenheid vanuit de wijk bij deze vervangingen is toegenomen, of dit een tijdelijk effect is van de coronacrisis, waarbij mensen meer thuis zitten en of meer tijd hebben is niet te zeggen. Extra aandacht wordt gevraagd en is geleverd op het participatieproces.
 • Er is veel aandacht geweest (nog steeds) voor duurzaamheid en het circulair gebruik materialen en toestellen. Dit doen we door verouderde toestellen compleet te renoveren en te herplaatsen.
 • Er is extra aandacht besteed aan het onderhoud van de valondergronden waarmee de levensduur wordt verlengd en het gebruik van materiaal verminderd.

Wegen 

Gewenst kwaliteitsniveau

Het kapitaalgoed wegen wordt onderhouden en in stand gehouden op beeldkwaliteitsniveau B CROW.

Wat hebben we er voor gedaan?

 • Er is achterstand ontstaan in het onderhoud van elementenverharding door vertraging in de aanbesteding van een nieuwe raamovereenkomst en door gebrek aan uitvoeringscapaciteit in de markt. De verwachting is dat dit in 2023 wordt ingehaald.
 • De verharding van de Kanaalweg is uitgesteld naar 2023/2024 in verband met samenloop met andere projecten .
 • In de wijken Merenwijk en Leiden Noord is groot onderhoud uitgevoerd of nog gaande.
 • Er zijn diverse deklaagvervangingen verspreid door de stad uitgevoerd vanuit asfaltonderhoud.
 • Tegelijk met de onderhoudswerkzaamheden zijn groeiplaatsverbetering voor bomen die wortelopdruk veroorzaken toegepast.
 • Tijdens de onderhoudswerkzaamheden zijn waar mogelijk (kleine) verkeerskundige verbeteringen uitgevoerd.
 • De Groene Kansenkaart is een integraal onderdeel van de werkzaamheden.

Riolering 

Gewenst kwaliteitsniveau

De rioolreinigingen en rioolinspecties worden uitgevoerd op basis van de hiervoor geldende landelijke beoordelingsrichtlijnen (BRL) en de NEN 3399 en NEN 13508.

Wat hebben we ervoor gedaan?

 • Reiniging en inspectie van circa 45km lengte aan riolering.
 • Het renoveren van 16 gemalen.
 • Reinigen kolkafvoerleidingen.
 • Onderhoud zinker- en gemaalschuiven.
 • Reinigen circa 43.500 kolken.
 • De rioolvervangingsprojecten zijn integraal aangepakt waarbij in de ondergrond de energietransitie een plaats krijgt door ruimtereservering en tegelijkertijd een klimaatrobuust gescheiden systeem wordt aangelegd. Bovengronds wordt de openbare ruimte klimaatadaptief, biodivers en groener ingericht.
 • Het regulier onderhoud alsmede het groot onderhoud van het rioolsysteem is volledig uitgevoerd.
 • De rioolvervanging van Project Vogelwijk loopt vanwege de stikstof-regelgeving enige vertraging op.

Vastgoed

Het niveau waarop het vastgoed (maatschappelijk vastgoed en ambtelijke huisvesting) in stand gehouden wordt, is vastgesteld aan de hand van een objectief meetinstrument voor het inspecteren en onderhouden van vastgoed. Een instrument dat is gebaseerd op de Conditiemetingsmethodiek volgens NEN 2767. Het niveau waarop het vastgoed onderhouden wordt is vastgesteld op conditieniveau 3. Voor de in stand houding van Rijksmonumenten wordt naast de NEN 2767 methodiek een specifieke methode toegepast voor het behouden van cultureel erfgoed. Deze systematiek wordt gehanteerd om een inschatting te kunnen maken van de kosten van het planmatig onderhoud. In deze systematiek wordt geen rekening gehouden met benodigde investeringen in het vastgoed zoals bijvoorbeeld investeringen in de verduurzaming van het vastgoed, vervangingsinvesteringen of voor het doorvoeren van verbeteringen in het vastgoed. Ook het huurdersonderhoud is niet meegenomen in het MJOP omdat dit een taak is van de huurders.

In 2021 is het meerjaren onderhoudsplan (hierna: MJOP) opgesteld voor het gemeentelijk vastgoed. Middels het MJOP wordt inzichtelijk gemaakt hoe het beheer en onderhoud voor de periode 2022-2031 wordt vormgegeven en hoe de hiervoor benodigde structurele middelen zich verhouden tot de beschikbare structurele middelen. Iedere 5 jaar wordt het MJOP geactualiseerd zodat een goede aansluiting met marktontwikkelingen gemaakt kan worden. Dit draagt bij aan goed inzicht in de lange termijn ontwikkeling van de gemeentefinanciën, met name de lange termijn kosten voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Uit de analyse van het MJOP is gebleken dat extra budget nodig is om het vastgoed te onderhouden. Bij de Kaderbrief 2021-2025 is daarom extra structureel budget van 706.670 toegekend.

Daarnaast wordt gewerkt aan het verduurzamen van het vastgoed conform de routekaart verduurzaming vastgoed. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak omdat niet alle panden tegelijkertijd verduurzaamd kunnen worden en hierdoor de financiering ook gefaseerd kan worden geregeld. Tijdens de vorige coalitie (2018-2022) is voor de verduurzaming van het vastgoed een krediet beschikbaar gesteld van circa 4,3 miljoen voor de verduurzaming van ongeveer 15 panden. We verwachten dat deze werkzaamheden in 2023 zijn afgerond. Voor de verduurzaming van de volgende fase is een krediet beschikbaar gesteld van 2.198.214. Er wordt nu gewerkt aan een plan om te bepalen welke panden hiermee verduurzaamd kunnen worden.

Sportaccommodaties

Gewenst kwaliteitsniveau

De te handhaven kwaliteitsnormen zijn weergegeven in het beheerplan Sport 2022-2026. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen en sportterreinen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

 • Diverse sportgebouwen zijn voorzien van Led-verlichting.
 • Op de sportparken Morskwartier II , Noord Roodenburg en Cronesteijnkade is Led sportveldverlichting aangebracht.
 • Er zijn akoestiek voorzieningen aangebracht bij sporthal de Zijl en sportzaal Broekplein.
 • Er is een nieuw elektrolyse systeem geplaatst en de dakbedekking is vervangen op sportcomplex De Zijl.
 • Bij Noord Pernix is nieuwe dakbedekking aangebracht die geschikt is voor zonnepanelen.
 • Op de Leidse Hout zijn de landingsmatten van polsstokhoogspringen en hoogspringen vervangen en is de kunststofbaan gereinigd.
 • Op een aantal buitensport locaties zijn beregeningspompen vervangen en het besturingssysteem is verbeterd.
 • Op de Boshuizerkade zijn de sportvoorzieningen aangepast om te kunnen rugbyen.

Financieel overzicht x 1.000

Financieel overzicht x 1.000

   

Beheerplan

Begroting 2022 na wijziging

Jaarrekening 2022

Verschil

Water (baggeren)

Onderhoudsbudget

563

305

-258

Voorziening

267

267

0

Kapitaallasten

87

87

0

Openbare verlichting

Onderhoudsbudget

411

296

-114

Voorziening

3

5

2

Kapitaallasten

427

427

0

Groen

Onderhoudsbudget

3.393

3.779

386

Voorziening

36

352

316

Kapitaallasten

985

985

0

Kunstwerken

Onderhoudsbudget

1.040

1.126

86

Voorziening

1.391

1.391

0

Kapitaallasten

981

981

0

Walmuren

Onderhoudsbudget

223

216

-7

Voorziening

367

367

0

Kapitaallasten

72

72

0

Straatmeubilair

Onderhoudsbudget

1.311

1.141

-169

Voorziening

0

0

0

Kapitaallasten

825

830

5

Spelen

Onderhoudsbudget

300

509

209

Voorziening

0

0

0

Kapitaallasten

312

312

0

Wegen

Onderhoudsbudget

1.490

1.062

-428

Voorziening

2.639

2.639

0

Kapitaallasten

3.026

3.023

-3

Riolering

Onderhoudsbudget

1.644

1.697

53

Voorziening

724

724

0

Kapitaallasten

740

739

-1

Vastgoed

Onderhoudsbudget

2.793

1.602

-1.191

Voorziening

5.271

5.271

0

Kapitaallasten

11.286

11.286

-1

Sportaccommodaties

Onderhoudsbudget

1.275

884

-391

Voorziening

1.151

1.151

0

Kapitaallasten

1.786

1.786

0

Overzicht Kerngegevens

Eenheid

Waarde

   

Water

  

Oppervlakte Water in Leiden

m2

2.499.260

Fonteinen eigendom Leiden

st.

19

Waterspeelplaatsen in beheer Leiden

st.

6

Duikers

m1

860

   

Openbare verlichting

  

Lichtmasten, inclusief wandarmaturen, grondspots en overspanningen in beheer

st.

20.775

Armaturen

st.

21.739

Lichtbronnen LED (onderdeel armatuur)

st.

12.203

Lampen (conventionele armaturen)

st.

9.536

Kasten

st.

86

   

Groen

  

Areaal Groen (totaal)

ha

787,9

Groen Beheer Leiden

ha

482

Gras Beheer Leiden

ha

347

Natuurlijke beplanting Beheer Leiden

ha

64

Cultuur beplanting Beheer Leiden

ha

44

Bomen totaal in Leiden

st.

80.120

Bomen eigendom Leiden

st.

67.969

   

Kunstwerken

  

Vaste bruggen binnen Leiden

st.

336

Beweegbare bruggen binnen Leiden

st.

40

Fiets- / voetbruggen binnen Leiden

st.

155

Tunnels binnen Leiden

st.

29

Viaducten binnen Leiden

st.

19

   

Walmuren, beschoeiingen en natuurlijke oevers

  

Beschoeiingen eigendom Leiden

m1

67.793

Kademuren eigendom Leiden

m1

21.600

Damwanden eigendom Leiden

m1

33.700

Natuurlijke oevers eigendom Leiden

m1

118.800

   

Straatmeubilair

  

Banken/picknicktafels

st.

2.549

Fietsvoorzieningen

st.

12.423

Hekwerken

m1

11.141

Palen

st.

10.477

Verkeersvoorzieningen Borden c.a.

st.

13.362

Laadpalen verkeer

st.

168

Parkeerobject

st.

230

   

Spelen

  

Speeltuinen

st.

14

Speelplekken

st.

337

Speeltoestellen

st.

2.906

Speeltoestellen/Sportvoorzieningen

st.

284

   

Wegen

  

Asfalt (Dicht asfaltbeton)

m2

1.214.040

Elementen

m2

3.477.023

Cement

m2

126.159

Overige

m2

226.878

   

Riolering

  

Vrijverval riool Vuilwater

km1

333,2

Vrijverval riool Hemelwater

km1

44,4

Drukriolering

km1

34,6

Nooduitlaten

st.

176

HWA uitlaten

st.

69

Gemaal objecten

st.

328

Kolken

st.

43.716

   

Sportaccommodaties en velden

  

Zwembaden

st.

3

Sportparken met:

  

Voetbalvelden

st.

22,5

Korfbalvelden

st.

10

Hockeyvelden

st.

3

Atletiekbaan

st.

1

Tennisbanen

st.

21

Diverse sportaccommodaties (Sporthallen, Sportzalen, Turnhallen en Tafeltennishal)

st.

10

Overige velden voor andere takken van sport

st.

8

Buitengebied Jeugddorp

m2

14.771

   

Gebouwen in eigendom

  

Ambtelijke huisvesting en Maatschappelijk vastgoed

st.

100

Strategisch vastgoed

st.

32

Af te stoten vastgoed

st.

23

Complexen volkstuinen

st.

6

Areaal Jeugddorp (clubruimten)

st.

5

Bijzonder bezit

st.

23