Ga naar boven

Overzicht van baten en lasten

Programma
bedragen x € 1.000,-

L/B

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Bestuur en dienstverlening

Lasten

29.427

20.965

16.918

37.884

37.335

549

Baten

-3.053

-2.565

-1.056

-3.621

-3.597

-24

Saldo

26.374

18.400

15.862

34.262

33.737

525

Veiligheid

Lasten

12.414

12.284

1.244

13.528

13.433

95

Baten

-610

-542

-793

-1.335

-1.285

-50

Saldo

11.804

11.742

451

12.193

12.148

45

Economie

Lasten

8.801

5.309

1.988

7.297

6.547

750

Baten

-1.298

-1.216

-14

-1.230

-1.383

153

Saldo

7.502

4.093

1.973

6.066

5.164

902

Bereikbaarheid

Lasten

15.785

15.063

653

15.716

12.964

2.753

Baten

-11.212

-13.627

941

-12.686

-12.269

-417

Saldo

4.572

1.437

1.593

3.030

695

2.336

Omgevingskwaliteit

Lasten

67.899

62.608

-5.932

56.676

57.075

-398

Baten

-26.834

-22.908

-721

-23.629

-25.517

1.888

Saldo

41.065

39.700

-6.653

33.047

31.557

1.490

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

60.063

41.531

409

41.941

35.630

6.311

Baten

-52.515

-38.217

1.567

-36.650

-33.097

-3.553

Saldo

7.548

3.315

1.977

5.291

2.534

2.758

Jeugd en onderwijs

Lasten

52.341

47.843

4.683

52.527

52.794

-267

Baten

-4.951

-3.724

-1.470

-5.194

-5.266

72

Saldo

47.390

44.120

3.213

47.333

47.528

-195

Cultuur, sport en recreatie

Lasten

35.564

29.455

932

30.387

32.110

-1.723

Baten

-4.477

-4.555

-55

-4.609

-7.044

2.435

Saldo

31.088

24.900

878

25.778

25.066

712

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

88.408

89.036

-1.988

87.048

86.044

1.004

Baten

-4.570

-4.443

971

-3.473

-3.962

489

Saldo

83.838

84.592

-1.017

83.575

82.082

1.494

Werk en inkomen

Lasten

127.307

107.544

6.856

114.400

111.223

3.176

Baten

-76.101

-72.911

3.464

-69.447

-67.047

-2.400

Saldo

51.206

34.633

10.320

44.953

44.177

777

Algemene middelen

Lasten

-1.641

2.606

-2.349

256

-3.155

3.412

Baten

-306.628

-288.653

-10.589

-299.242

-300.884

1.641

Saldo

-308.269

-286.048

-12.938

-298.986

-304.039

5.053

Overhead

Lasten

0

48.772

13.833

62.605

61.713

892

Baten

0

-2.225

-9.356

-11.581

-8.508

-3.073

Saldo

0

46.547

4.477

51.024

53.205

-2.181

Vennootschapsbelasting

Lasten

0

0

0

0

128

-128

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

128

-128

Totaal

Lasten

496.368

483.017

37.248

520.265

503.840

16.425

Totaal

Baten

-492.249

-455.586

-17.111

-472.697

-469.859

-2.838

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

4.119

27.432

20.136

47.568

33.981

13.587

RESERVES Bestuur en dienstverlening

Toevoeging

175

100

300

400

400

0

Onttrekking

-3.317

-3.105

-16.373

-19.477

-19.465

-12

Saldo

-3.142

-3.005

-16.073

-19.077

-19.065

-12

RESERVES Economie

Toevoeging

2.379

641

0

641

641

0

Onttrekking

-3.578

-641

-1.453

-2.095

-1.524

-570

Saldo

-1.199

0

-1.453

-1.453

-883

-570

RESERVES Bereikbaarheid

Toevoeging

20.106

11.589

1.575

13.164

13.927

-763

Onttrekking

-36.895

-15.220

-6.683

-21.903

-20.864

-1.039

Saldo

-16.789

-3.632

-5.107

-8.739

-6.937

-1.802

RESERVES Omgevingskwaliteit

Toevoeging

1.010

643

0

643

643

0

Onttrekking

-20.239

-7.828

388

-7.440

-6.409

-1.030

Saldo

-19.228

-7.185

388

-6.797

-5.767

-1.030

RESERVES Stedelijke ontwikkeling

Toevoeging

16.974

8.023

8.764

16.788

17.127

-339

Onttrekking

-27.393

-11.392

-2.286

-13.677

-13.508

-170

Saldo

-10.419

-3.369

6.479

3.110

3.619

-509

RESERVES Jeugd en onderwijs

Toevoeging

0

0

2.475

2.475

2.475

0

Onttrekking

-453

-1.931

-1.244

-3.175

-3.109

-66

Saldo

-453

-1.931

1.231

-700

-634

-66

RESERVES Cultuur, sport en recreatie

Toevoeging

568

500

208

708

719

-11

Onttrekking

-853

-154

-638

-792

-314

-478

Saldo

-285

346

-430

-84

405

-489

RESERVES Maatschappelijke ondersteuning

Toevoeging

5.386

0

9.098

9.098

9.098

0

Onttrekking

-2.094

-4.157

-751

-4.908

-4.074

-834

Saldo

3.292

-4.157

8.347

4.190

5.025

-834

RESERVES Werk en inkomen

Toevoeging

1.471

439

1.185

1.624

1.865

-241

Onttrekking

-1.858

-327

-1.554

-1.881

-1.465

-416

Saldo

-387

112

-369

-257

400

-657

RESERVES Algemene middelen

Toevoeging

64.685

6.531

7.742

14.273

15.178

-905

Onttrekking

-23.172

-11.143

-20.023

-31.166

-29.555

-1.611

Saldo

41.513

-4.611

-12.281

-16.893

-14.377

-2.516

RESERVES Overhead

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-867

-867

-349

-519

Saldo

0

0

-867

-867

-349

-519

Totaal

Toevoeging

112.753

28.466

31.348

59.814

62.073

-2.259

Totaal

Onttrekking

-119.851

-55.898

-51.484

-107.382

-100.636

-6.746

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

-7.098

-27.432

-20.136

-47.568

-38.563

-9.005

Lasten/Toev.

609.121

511.483

68.596

580.079

565.913

14.166

Baten/Onttr.

-612.100

-511.483

-68.596

-580.079

-570.495

-9.583

RESULTAAT

-2.979

0

0

0

-4.582

4.582

Een gespecificeerd overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is terug te vinden in paragraaf 3.5.2 Gerealiseerde dekkingsmiddelen.

Naar aanleiding van de geïnventariseerde resultaten en de eerdere communicatie met de Belastingdienst, verwacht de gemeente Leiden dat er over het jaar 2017 geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Hoewel voor een aantal activiteiten nog een standpunt van de Belastingdienst wordt verwacht, stelt de gemeente Leiden zich vooralsnog op het standpunt dat ook voor deze activiteiten geen vennootschapsbelastingplicht zal gelden. Uit voorzichtigheidsprincipe is er voor 2016 en 2017 wel een totaalbedrag van € 128.007 als nog te betalen vennootschapsbelasting opgenomen.