Ga naar boven

Overzicht van baten en lasten

Programma
bedragen x € 1.000,-

L/B

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Bestuur en dienstverlening

Lasten

37.335

21.010

496

21.505

21.086

419

Baten

-3.597

-2.754

-382

-3.136

-3.510

375

Saldo

33.737

18.256

114

18.370

17.576

794

Veiligheid

Lasten

13.433

12.540

-36

12.504

12.272

232

Baten

-1.285

-1.054

32

-1.022

-783

-240

Saldo

12.148

11.487

-5

11.482

11.489

-7

Economie

Lasten

6.547

6.023

2.461

8.484

8.140

344

Baten

-1.383

-1.254

-301

-1.555

-1.648

93

Saldo

5.164

4.769

2.160

6.929

6.491

437

Bereikbaarheid

Lasten

12.964

15.891

1.085

16.975

15.715

1.260

Baten

-12.269

-13.312

845

-12.467

-12.759

291

Saldo

695

2.578

1.929

4.508

2.957

1.551

Omgevingskwaliteit

Lasten

57.075

56.225

1.697

57.923

57.571

352

Baten

-25.517

-23.312

-1.267

-24.578

-28.794

4.215

Saldo

31.557

32.913

431

33.344

28.777

4.567

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

35.630

36.108

7.498

43.606

38.791

4.815

Baten

-33.097

-32.445

-4.438

-36.882

-33.947

-2.936

Saldo

2.534

3.663

3.061

6.724

4.844

1.880

Jeugd en onderwijs

Lasten

52.794

47.023

5.259

52.283

51.708

574

Baten

-5.266

-3.901

-1.318

-5.219

-5.152

-67

Saldo

47.528

43.123

3.941

47.064

46.556

508

Cultuur, sport en recreatie

Lasten

32.110

31.528

-215

31.313

30.797

516

Baten

-7.044

-5.142

97

-5.045

-5.037

-8

Saldo

25.066

26.386

-118

26.269

25.761

508

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

86.044

89.751

897

90.649

91.381

-733

Baten

-3.962

-3.832

-105

-3.937

-4.284

347

Saldo

82.082

85.919

792

86.711

87.097

-386

Werk en inkomen

Lasten

111.223

107.308

4.271

111.579

110.231

1.348

Baten

-67.047

-64.653

-1.994

-66.646

-67.114

468

Saldo

44.177

42.655

2.277

44.933

43.117

1.816

Algemene middelen

Lasten

-3.155

-1.843

1.394

-449

-1.234

785

Baten

-300.884

-304.417

-1.405

-305.822

-307.352

1.530

Saldo

-304.039

-306.260

-11

-306.271

-308.586

2.315

Overhead

Lasten

61.713

60.402

-564

59.838

59.457

381

Baten

-8.508

-11.665

3.680

-7.985

-8.598

612

Saldo

53.205

48.737

3.116

51.853

50.859

993

Onvoorzien

Lasten

0

247

-160

87

0

87

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

247

-160

87

0

87

Vennootschapsbelasting

Lasten

128

0

70

70

104

-34

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

128

0

70

70

104

-34

Totaal

Lasten

503.840

482.213

24.153

506.367

496.019

10.347

Totaal

Baten

-469.859

-467.740

-6.556

-474.296

-478.978

4.681

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

33.981

14.473

17.597

32.070

17.042

15.029

RESERVES Bestuur en dienstverlening

Toevoeging

400

100

43

143

181

-38

Onttrekking

-19.465

-3.230

0

-3.230

-3.230

0

Saldo

-19.065

-3.130

43

-3.087

-3.049

-38

RESERVES Economie

Toevoeging

641

641

129

771

771

0

Onttrekking

-1.524

-851

-1.763

-2.614

-2.030

-585

Saldo

-883

-210

-1.634

-1.844

-1.259

-585

RESERVES Bereikbaarheid

Toevoeging

13.927

11.047

-4.557

6.491

10.775

-4.284

Onttrekking

-20.864

-18.118

-1.772

-19.890

-22.068

2.178

Saldo

-6.937

-7.071

-6.328

-13.399

-11.293

-2.107

RESERVES Omgevingskwaliteit

Toevoeging

643

283

946

1.229

1.229

0

Onttrekking

-6.409

-1.884

-2.276

-4.159

-3.420

-739

Saldo

-5.767

-1.601

-1.329

-2.930

-2.191

-739

RESERVES Stedelijke ontwikkeling

Toevoeging

17.127

8.349

12.752

21.101

23.286

-2.185

Onttrekking

-13.508

-10.724

-12.151

-22.875

-19.434

-3.442

Saldo

3.619

-2.376

601

-1.775

3.852

-5.627

RESERVES Jeugd en onderwijs

Toevoeging

2.475

0

0

0

0

0

Onttrekking

-3.109

-1.801

725

-1.076

-701

-375

Saldo

-634

-1.801

725

-1.076

-701

-375

RESERVES Cultuur, sport en recreatie

Toevoeging

719

193

375

568

568

0

Onttrekking

-314

-396

-612

-1.008

-722

-286

Saldo

405

-203

-237

-440

-154

-286

RESERVES Maatschappelijke ondersteuning

Toevoeging

9.098

0

19.094

19.094

18.400

694

Onttrekking

-4.074

-2.609

-3.589

-6.198

-5.947

-252

Saldo

5.025

-2.609

15.505

12.896

12.453

442

RESERVES Werk en inkomen

Toevoeging

1.865

0

4.817

4.817

7.143

-2.325

Onttrekking

-1.465

-1.008

-2.043

-3.051

-3.282

231

Saldo

400

-1.008

2.774

1.766

3.860

-2.094

RESERVES Algemene middelen

Toevoeging

15.178

17.997

-11.996

6.001

31.695

-25.695

Onttrekking

-29.555

-12.461

-15.187

-27.649

-52.241

24.593

Saldo

-14.377

5.535

-27.183

-21.648

-20.546

-1.102

RESERVES Overhead

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-349

0

-534

-534

-447

-87

Saldo

-349

0

-534

-534

-447

-87

Totaal

Toevoeging

62.073

38.609

21.604

60.214

94.048

-33.834

Totaal

Onttrekking

-100.636

-53.082

-39.202

-92.284

-113.521

21.237

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

-38.563

-14.473

-17.597

-32.070

-19.473

-12.597

Lasten/Toev.

565.913

520.823

45.758

566.581

590.067

-23.487

Baten/Onttr.

-570.495

-520.823

-45.758

-566.581

-592.499

25.918

RESULTAAT

-4.582

0

0

0

-2.431

2.431

Een gespecificeerd overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is terug te vinden in paragraaf 3.5.2 Gerealiseerde dekkingsmiddelen.