Jaarstukken 2023

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend.

Hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

6.164.345,22

101.581,85

0.10

Mutaties reserves

75.532.556,39

88.307.878,34

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

19.919.931,72

-

0.2

Burgerzaken

11.374.436,21

3.085.285,41

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.586.081,90

2.431.921,21

0.4

Overhead

84.933.676,60

15.063.617,39

0.5

Treasury

654.518,19

3.415.896,86

0.61

OZB woningen

1.120.961,00

26.111.055,05

0.62

OZB niet-woningen

-

38.352.944,87

0.63

Parkeerbelasting

314.943,97

18.698.768,54

0.64

Belastingen overig

551.301,00

1.360.145,62

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-

343.165.630,06

0.8

Overige baten en lasten

513.665,45

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

195.456,71

-

Totaal

202.861.874,36

540.094.725,20

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

10.936.661,12

1.927,16

1.2

Openbare orde en veiligheid

5.113.037,35

841.501,29

Totaal

16.049.698,47

843.428,45

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

40.410.131,49

2.522.304,68

2.2

Parkeren

14.597.634,10

638.346,80

2.3

Recreatieve havens

596.481,99

659.122,64

2.5

Openbaar vervoer

2.045.786,49

1.004.512,00

Totaal

57.650.034,07

4.824.286,12

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

4.277.736,35

294.378,86

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.549.534,73

436.314,44

3.4

Economische promotie

3.873.276,82

1.636.265,55

Totaal

10.700.547,90

2.366.958,85

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

11.776.239,87

491.468,02

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

16.180.773,80

9.049.053,80

Totaal

27.957.013,67

9.540.521,82

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

1.980.669,35

832.181,90

5.2

Sportaccommodaties

14.161.945,02

8.054.623,66

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

8.836.273,25

405.715,17

5.4

Musea

6.740.226,13

1.036.909,08

5.5

Cultureel erfgoed

6.067.003,15

841.986,09

5.6

Media

4.715.380,84

123.155,00

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

15.534.941,78

1.907.566,20

Totaal

58.036.439,52

13.202.137,10

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

23.867.554,01

20.194.708,84

6.2

Wijkteams

13.304.090,13

27.954,00

6.3

Inkomensregelingen

86.757.206,41

59.267.008,49

6.4

Begeleide participatie

35.470.723,26

11.676.952,60

6.5

Arbeidsparticipatie

4.581.774,73

2.765.906,77

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

5.455.745,17

81.432,06

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-

-

6.71a

Hulp bij het huishouden (WMO)

12.122.077,63

74.992,00

6.71b

Begeleiding (WMO)

12.877.092,46

-

6.71c

Dagbesteding (WMO)

1.829.510,50

-

6.71d

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-

891.823,38

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

5.496.778,62

86.660,00

6.72b

Jeugdhulp behandeling

695.809,00

-

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

3.663.320,00

-5.999,58

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.998.232,68

1.780.378,69

6.73a

Pleegzorg

724.758,95

-

6.73b

Gezinsgericht

545.006,00

-

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

4.589.398,00

-

6.74a

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

82.539,00

-

6.74b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.970.614,00

-

6.74c

Gesloten plaatsing

536.096,00

-

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

18.205.094,98

339.103,25

6.81b

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

30.609.898,02

10.562,83

6.82a

Jeugdbescherming

2.025.002,00

-

6.82b

Jeugdreclassering

266.567,00

-

Totaal

277.674.888,55

97.191.483,33

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

9.528.037,78

1.322.615,74

7.2

Riolering

8.624.743,40

12.225.379,14

7.3

Afval

16.743.915,97

21.829.999,52

7.4

Milieubeheer

3.320.578,06

101.275,42

Totaal

38.217.275,21

35.479.269,82

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

8.738.499,15

4.350.118,76

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

28.152.352,06

22.903.045,07

8.3

Wonen en bouwen

13.622.988,63

8.865.637,07

Totaal

50.513.839,84

36.118.800,90

Totaal

739.661.611,59

739.661.611,59

Bedragen in euro's

Verdelingsprincipe
Leiden kent in de begroting en realisatie een onderverdeling naar door de Raad vastgestelde programma's met onderliggende beleidsthema's en een onderverdeling naar prestaties. Deze gelaagdheid is in de begrotingsadministratie eveneens vastgelegd.

In de administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaalde productgroep en elke productgroep is gekoppeld aan één bepaald programma.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld.
- Overhead wordt gepresenteerd op taakveld 0.4. Dit taakveld wordt niet verdeeld over de programma's, maar behoort bij het overzicht overhead.