Jaarstukken 2019

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend.

Hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

6.307.127,93

130.314,42

0.10

Mutaties reserves

70.704.756,66

96.752.685,25

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

6.976.796,99

-

0.2

Burgerzaken

8.995.689,66

2.591.433,80

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.218.575,19

4.535.760,07

0.4

Overhead

58.883.054,43

3.322.885,00

0.5

Treasury

158.902,42

4.554.142,27

0.61

OZB woningen

920.384,00

21.517.127,76

0.62

OZB niet-woningen

-

29.579.918,46

0.63

Parkeerbelasting

127.771,77

13.727.803,42

0.64

Belastingen overig

333.126,01

8.752.844,04

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-

265.174.140,20

0.8

Overige baten en lasten

6.234.260,95

2.408.056,00

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

102.880,00

-

Totaal

161.963.326,01

453.047.110,69

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

9.686.770,73

23.649,74

1.2

Openbare orde en veiligheid

3.282.334,95

834.428,07

Totaal

12.969.105,68

858.077,81

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

30.450.217,43

1.949.815,79

2.2

Parkeren

8.525.670,19

63.940,00

2.3

Recreatieve havens

809.651,81

529.674,45

2.4

Economische havens en waterwegen

1.502.164,64

4.352,00

2.5

Openbaar vervoer

1.499.391,48

-

Totaal

42.787.095,55

2.547.782,24

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

3.254.123,37

275.744,64

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.134.165,80

425.958,25

3.4

Economische promotie

3.091.485,10

1.228.056,49

Totaal

8.479.774,27

1.929.759,38

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

9.731.055,83

-68.913,00

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

14.458.429,63

6.322.336,06

Totaal

24.189.485,46

6.253.423,06

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

870.862,41

-

5.2

Sportaccommodaties

10.600.631,66

4.935.156,75

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.827.416,89

54.274,25

5.4

Musea

10.711.988,43

3.942.875,73

5.5

Cultureel erfgoed

2.108.538,04

708.084,98

5.6

Media

4.110.094,62

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9.918.936,66

1.525.524,26

Totaal

46.148.468,71

11.165.915,97

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

13.734.762,62

93.930,29

6.2

Wijkteams

10.285.421,97

-

6.3

Inkomensregelingen

63.267.109,49

54.428.063,61

6.4

Begeleide participatie

39.221.599,07

10.761.595,16

6.5

Arbeidsparticipatie

4.388.502,20

3.351.897,71

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.504.586,64

1.850,00

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

22.958.128,47

2.053.161,46

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

28.831.249,09

78.146,00

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

45.384.740,35

2.026.526,36

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

2.569.610,59

-

Totaal

232.145.710,49

72.795.170,59

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

8.493.250,80

105.199,76

7.2

Riolering

5.672.787,75

7.144.565,97

7.3

Afval

12.176.263,58

15.237.332,35

7.4

Milieubeheer

4.732.168,30

11.482,25

Totaal

31.074.470,43

22.498.580,33

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

3.317.370,57

371.363,19

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

25.300.073,63

18.991.754,41

8.3

Wonen en bouwen

6.229.489,35

4.145.432,48

Totaal

34.846.933,55

23.508.550,08

Totaal

594.604.370,15

594.604.370,15

Bedragen in euro's

Verdelingsprincipe
Leiden kent in de begroting en realisatie een onderverdeling naar door de Raad vastgestelde programma's met onderliggende beleidsthema's en een onderverdeling naar prestaties. Deze gelaagdheid is in de begrotingsadministratie eveneens vastgelegd.

In die administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaalde productgroep en elke productgroep is gekoppeld aan één bepaald programma.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld.
- Overhead wordt gepresenteerd op taakveld 0.4. Dit taakveld wordt niet verdeeld over de programma's, maar behoort bij het overzicht overhead.