Jaarstukken 2022

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend.

Hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

6.755.080,53

78.810,78

0.10

Mutaties reserves

88.424.344,69

80.481.326,47

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

20.044.851,96

-

0.2

Burgerzaken

7.050.357,59

2.349.177,93

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.396.529,48

2.461.807,38

0.4

Overhead

68.149.110,85

3.068.112,03

0.5

Treasury

182.183,45

3.540.393,75

0.61

OZB woningen

1.004.323,00

24.824.277,49

0.62

OZB niet-woningen

-

34.305.247,10

0.63

Parkeerbelasting

538.699,57

16.545.932,78

0.64

Belastingen overig

504.264,74

1.624.430,42

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-

332.900.285,92

0.8

Overige baten en lasten

-1.091.924,39

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

141.449,00

-

Totaal

193.099.270,47

502.179.802,05

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

10.475.312,65

2.968,00

1.2

Openbare orde en veiligheid

4.986.798,35

811.850,33

Totaal

15.462.111,00

814.818,33

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

33.342.239,93

1.951.924,01

2.2

Parkeren

12.677.924,92

397.308,74

2.3

Recreatieve havens

718.036,80

603.850,94

2.5

Openbaar vervoer

1.981.792,93

528.574,00

Totaal

48.719.994,58

3.481.657,69

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

3.986.515,78

249.923,79

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.419.340,69

356.713,76

3.4

Economische promotie

3.558.771,76

1.671.196,42

Totaal

9.964.628,23

2.277.833,97

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

11.494.853,95

510.157,22

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

14.708.000,12

7.297.984,87

Totaal

26.202.854,07

7.808.142,09

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

1.066.442,05

192.998,00

5.2

Sportaccommodaties

10.776.936,30

4.964.980,98

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

9.164.942,20

304.098,00

5.4

Musea

5.774.474,28

794.792,71

5.5

Cultureel erfgoed

4.896.057,78

803.432,02

5.6

Media

4.235.357,98

-10.759,00

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

14.197.348,15

445.895,89

Totaal

50.111.558,74

7.495.438,60

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

26.840.561,20

17.780.646,37

6.2

Wijkteams

12.713.071,69

11.066,00

6.3

Inkomensregelingen

81.918.773,21

54.925.889,93

6.4

Begeleide participatie

31.585.273,81

10.674.597,83

6.5

Arbeidsparticipatie

4.852.629,58

4.691.032,76

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

3.547.954,35

4.179,71

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

26.905.511,39

1.517.966,66

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

28.581.148,97

543.099,13

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

43.664.665,12

859.611,26

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

94.623,00

-

Totaal

260.704.212,32

91.008.089,65

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

9.018.254,91

259.911,67

7.2

Riolering

7.373.021,87

11.426.933,65

7.3

Afval

15.518.878,93

20.429.119,12

7.4

Milieubeheer

3.373.282,11

355.251,62

Totaal

35.283.437,82

32.471.216,06

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

7.002.374,28

3.783.074,05

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

20.164.139,52

16.940.055,50

8.3

Wonen en bouwen

9.956.419,88

8.410.872,92

Totaal

37.122.933,68

29.134.002,47

Totaal

676.671.000,91

676.671.000,91

Bedragen in euro's

Verdelingsprincipe
Leiden kent in de begroting en realisatie een onderverdeling naar door de Raad vastgestelde programma's met onderliggende beleidsthema's en een onderverdeling naar prestaties. Deze gelaagdheid is in de begrotingsadministratie eveneens vastgelegd.

In die administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaalde productgroep en elke productgroep is gekoppeld aan één bepaald programma.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld.
- Overhead wordt gepresenteerd op taakveld 0.4. Dit taakveld wordt niet verdeeld over de programma's, maar behoort bij het overzicht overhead.