Jaarstukken 2020

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend.

Hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

6.216.832,97

66.761,00

0.10

Mutaties reserves

80.290.099,06

108.541.961,40

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

19.416.505,84

-

0.2

Burgerzaken

7.338.378,22

1.734.100,79

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.138.756,73

3.620.275,39

0.4

Overhead

69.667.158,12

3.345.340,06

0.5

Treasury

-192.646,21

3.380.155,33

0.61

OZB woningen

919.817,00

22.510.597,31

0.62

OZB niet-woningen

-

31.789.233,31

0.63

Parkeerbelasting

166.302,41

12.155.066,81

0.64

Belastingen overig

317.008,37

8.890.889,58

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-

286.875.224,03

0.8

Overige baten en lasten

713.411,59

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

58.457,00

-

Totaal

187.050.081,10

482.909.605,01

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

10.047.192,85

3.745,16

1.2

Openbare orde en veiligheid

3.709.996,88

1.088.066,69

Totaal

13.757.189,73

1.091.811,85

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

30.951.251,38

1.953.335,72

2.2

Parkeren

10.740.459,07

382.545,26

2.3

Recreatieve havens

569.481,78

479.389,01

2.4

Economische havens en waterwegen

517.777,00

7.073,00

2.5

Openbaar vervoer

1.675.982,94

-

Totaal

44.454.952,17

2.822.342,99

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

3.768.190,39

137.501,80

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.099.998,50

196.909,75

3.4

Economische promotie

2.712.123,61

522.276,02

Totaal

8.580.312,50

856.687,57

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

9.035.038,44

25.609,00

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

14.811.675,12

6.190.577,87

Totaal

23.846.713,56

6.216.186,87

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

834.212,58

72.732,00

5.2

Sportaccommodaties

10.246.708,26

4.335.225,58

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

8.468.264,52

218.750,00

5.4

Musea

9.798.024,34

2.341.512,08

5.5

Cultureel erfgoed

6.641.431,56

756.573,96

5.6

Media

4.526.303,56

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

12.887.972,13

684.024,61

Totaal

53.402.916,95

8.408.818,23

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

14.248.660,94

42.705,86

6.2

Wijkteams

10.109.700,05

-

6.3

Inkomensregelingen

78.917.246,48

76.238.646,46

6.4

Begeleide participatie

38.455.551,06

9.608.077,85

6.5

Arbeidsparticipatie

2.899.101,84

695.772,74

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

3.539.134,60

8.661,39

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

24.264.846,53

1.380.094,63

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

24.077.441,95

702,48

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

53.468.458,95

2.695.057,64

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

2.686.697,17

-

Totaal

252.666.839,57

90.669.719,05

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

9.287.512,11

129.719,06

7.2

Riolering

6.121.649,44

8.037.349,84

7.3

Afval

14.103.133,15

16.797.223,93

7.4

Milieubeheer

4.133.255,37

1.758,52

Totaal

33.645.550,07

24.966.051,35

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

4.114.715,86

1.246.491,49

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

18.729.625,55

19.704.919,89

8.3

Wonen en bouwen

9.026.668,09

10.382.930,85

Totaal

31.871.009,50

31.334.342,23

Totaal

649.275.565,15

649.275.565,15

Bedragen in euro's

Verdelingsprincipe
Leiden kent in de begroting en realisatie een onderverdeling naar door de Raad vastgestelde programma's met onderliggende beleidsthema's en een onderverdeling naar prestaties. Deze gelaagdheid is in de begrotingsadministratie eveneens vastgelegd.

In die administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaalde productgroep en elke productgroep is gekoppeld aan één bepaald programma.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld.
- Overhead wordt gepresenteerd op taakveld 0.4. Dit taakveld wordt niet verdeeld over de programma's, maar behoort bij het overzicht overhead.