Ga naar boven

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend.

Hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

5.705.992,90

84.547,47

0.10

Mutaties reserves

62.072.869,69

100.636.318,93

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

4.582.054,49

-

0.2

Burgerzaken

10.098.757,68

3.267.640,47

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.959.371,81

3.207.050,51

0.4

Overhead

61.720.061,09

8.507.876,29

0.5

Treasury

-2.079.137,97

3.131.565,19

0.61

OZB woningen

833,50

20.341.052,16

0.62

OZB niet-woningen

-

25.892.303,72

0.63

Parkeerbelasting

103.064,08

11.237.318,52

0.64

Belastingen overig

24.916,09

8.848.504,02

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-

242.385.880,47

0.8

Overige baten en lasten

-1.076.272,50

985.902,18

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

128.007,00

-

Totaal

143.240.517,86

428.525.959,93

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

10.947.880,35

531.866,57

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.558.394,84

753.197,51

Totaal

13.506.275,19

1.285.064,08

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

50.615.494,47

2.672.834,14

2.2

Parkeren

7.362.002,78

738.597,38

2.3

Recreatieve havens

507.223,84

507.422,77

2.4

Economische havens en waterwegen

1.980.007,16

1.792,00

2.5

Openbaar vervoer

52.949,45

200.423,12

Totaal

60.517.677,70

4.121.069,41

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

1.773.813,64

30.763,00

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.063.550,86

430.249,05

3.4

Economische promotie

2.802.559,60

1.090.463,54

Totaal

6.639.924,10

1.551.475,59

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

9.569.459,38

-120.322,13

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

13.644.535,54

6.775.326,67

Totaal

23.213.994,92

6.655.004,54

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

1.089.507,30

-

5.2

Sportaccommodaties

8.753.625,93

3.248.209,52

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

8.408.487,57

271.281,61

5.4

Musea

8.268.973,79

2.639.444,65

5.5

Cultureel erfgoed

2.058.187,75

740.041,55

5.6

Media

3.746.236,00

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9.037.461,39

1.180.363,48

Totaal

41.362.479,73

8.079.340,81

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

14.710.204,57

273.514,27

6.2

Wijkteams

6.942.350,02

500,00

6.3

Inkomensregelingen

66.232.471,70

52.479.932,38

6.4

Begeleide participatie

39.449.834,41

10.599.800,10

6.5

Arbeidsparticipatie

2.865.466,59

2.096.299,12

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.060.665,89

635,81

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

21.011.281,25

1.856.004,10

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

26.428.400,23

-

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

37.411.964,01

1.896.546,71

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

2.321.968,54

-

Totaal

218.434.607,21

69.203.232,49

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

7.724.455,43

415.525,79

7.2

Riolering

5.524.237,13

6.428.168,35

7.3

Afval

10.924.625,12

13.874.690,43

7.4

Milieubeheer

5.750.834,82

730.408,17

Totaal

29.924.152,50

21.448.792,74

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

849.161,52

-429.490,05

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

26.601.339,18

26.113.075,66

8.3

Wonen en bouwen

6.205.130,89

3.941.735,60

Totaal

33.655.631,59

29.625.321,21

Totaal

570.495.260,80

570.495.260,80

Verdelingsprincipe
Leiden kent in de begroting en realisatie een onderverdeling naar door de Raad vastgestelde programma's met onderliggende beleidsthema's en een onderverdeling naar prestaties. Deze gelaagdheid is in de begrotingsadministratie eveneens vastgelegd.

In die administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaalde productgroep en elke productgroep is gekoppeld aan één bepaald programma.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld.

-Overhead wordt gepresenteerd op taakveld 0.4. Dit taakveld wordt niet verdeeld over de programma's, maar behoort bij het overzicht overhead.