Jaarstukken 2021

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend.

Hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

5.288.356,09

77.154,00

0.10

Mutaties reserves

91.729.040,16

101.918.129,64

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

13.721.724,25

-

0.2

Burgerzaken

7.441.608,65

2.240.722,41

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.257.536,31

4.103.336,09

0.4

Overhead

67.859.218,70

2.861.899,02

0.5

Treasury

735.297,86

3.535.800,54

0.61

OZB woningen

1.056.391,00

23.717.751,35

0.62

OZB niet-woningen

-

31.753.231,47

0.63

Parkeerbelasting

232.967,73

13.844.617,02

0.64

Belastingen overig

394.431,52

10.226.197,09

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-

291.322.582,27

0.8

Overige baten en lasten

-4.969,10

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

112.665,00

-

Totaal

189.824.268,17

485.601.420,90

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

10.109.234,09

1.063,60

1.2

Openbare orde en veiligheid

4.077.146,99

817.939,39

Totaal

14.186.381,08

819.002,99

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

32.699.807,53

2.407.361,73

2.2

Parkeren

11.624.942,00

476.851,57

2.3

Recreatieve havens

728.483,46

544.911,19

2.5

Openbaar vervoer

1.456.075,18

4.360.660,00

Totaal

46.509.308,17

7.789.784,49

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

4.226.282,51

152.599,20

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.376.474,45

281.306,38

3.4

Economische promotie

3.786.985,68

962.529,17

Totaal

10.389.742,64

1.396.434,75

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

10.417.021,32

313.775,56

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

12.774.182,69

6.352.060,15

Totaal

23.191.204,01

6.665.835,71

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

1.286.455,93

394.331,00

5.2

Sportaccommodaties

10.489.462,75

4.419.914,41

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

9.131.510,62

-5.902,00

5.4

Musea

8.124.421,22

478.265,55

5.5

Cultureel erfgoed

2.199.929,22

711.746,59

5.6

Media

4.142.144,61

100.000,00

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

13.599.319,26

2.278.885,04

Totaal

48.973.243,61

8.377.240,59

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

13.511.552,55

80.055,20

6.2

Wijkteams

10.759.277,51

6.045,00

6.3

Inkomensregelingen

71.461.762,19

66.092.388,18

6.4

Begeleide participatie

39.449.513,17

10.390.569,26

6.5

Arbeidsparticipatie

3.277.764,07

1.079.381,88

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

3.726.756,03

2.754,85

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

24.389.891,71

1.507.054,14

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

23.991.364,33

366.622,38

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

46.266.059,12

1.698.902,31

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

2.630.090,04

-

Totaal

239.464.030,72

81.223.773,20

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

9.360.596,42

114.312,14

7.2

Riolering

7.205.812,89

9.105.285,93

7.3

Afval

14.339.408,01

18.546.171,39

7.4

Milieubeheer

3.403.381,32

25.342,66

Totaal

34.309.198,64

27.791.112,12

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

4.839.269,15

1.552.347,29

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

24.593.862,57

20.580.607,21

8.3

Wonen en bouwen

10.659.799,16

5.142.748,67

Totaal

40.092.930,88

27.275.703,17

Totaal

646.940.307,92

646.940.307,92

Bedragen in euro's

Verdelingsprincipe
Leiden kent in de begroting en realisatie een onderverdeling naar door de Raad vastgestelde programma's met onderliggende beleidsthema's en een onderverdeling naar prestaties. Deze gelaagdheid is in de begrotingsadministratie eveneens vastgelegd.

In die administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaalde productgroep en elke productgroep is gekoppeld aan één bepaald programma.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld.
- Overhead wordt gepresenteerd op taakveld 0.4. Dit taakveld wordt niet verdeeld over de programma's, maar behoort bij het overzicht overhead.