Jaarstukken 2021

Toelichting op de activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Immateriële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2020

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2021

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

2.556

1.288

1.159

 

650

 

2.035

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

3.885

4.338

 

55

3.412

 

4.756

Totaal immateriele vaste activa

6.441

5.626

1.159

55

4.062

 

6.791

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Kosten die worden gemaakt in de periode vóórdat een grondexploitatie wordt vastgesteld door de gemeenteraad, worden als voorbereidingskosten geactiveerd onder de balanspost 'Kosten van onderzoek en ontwikkeling'. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie, dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat. In de tabel hieronder wordt de ouderdom van de voorbereidingskosten in beeld gebracht.
De kosten die in 2016 zijn geactiveerd voor het project Stationsgebied-Morspoortterrein zijn in 2021 om deze reden afgeboekt. (174.000) De verwachting was dat in 2021 een uitvoeringsbesluit voor dit project genomen zou worden. Door een aantal omstandigheden is dit uitgesteld tot de eerste helft van 2022, zo is de bijvoorbeeld de gebiedsvisie op een later moment in 2021 vastgesteld dan in eerste instantie was voorzien. Het afboeken van deze kosten is conform raadsbesluit 21.0129 ten laste van de reserve grondexploitaties gebracht.

Vanaf 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor STEO Buskavel B1 on hold gezet, lopende de aanmelding van de OV-knoop in het MIRT-Traject. Bij een succesvolle aanmelding zou, in nauw overleg met andere overheden en de NS, een onderzoek starten naar de invulling van de locatie waarbij de combinatie tussen een stedelijk programma, een hoogwaardig busstation en bereikbaarheid het belangrijkste thema is. Aangezien de omvang en haalbaarheid van een bouwplanontwikkeling sterk afhankelijk is van de uitkomst van dit onderzoek kan er tot aan het afronden van het onderzoek geen grondexploitatie geopend worden. Eind 2020 is de MIRT-aanmelding aangenomen door het Rijk en vanaf 2021 is het onderzoek gestart. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2025 afgerond op welk moment duidelijkheid bestaat over de (on)haalbaarheid van bouwplannen/bouwprogramma op de B1 locatie. In het geval in 2025 blijkt dat bouwplannen mogelijk zijn op deze locatie kan de voorbereiding van een grondexploitatie in 2026 weer hervat worden met een vaststelling van de grondexploitatie in 2027 of later.De tot en met 2021 gemaakte voorbereidingskosten ad 1,2 mln zijn ten laste van het rekeningresultaat 2021 gebracht.

In 2021 heeft de raad besloten om de voorbereidingskosten tot aan het uitvoeringsbesluit van het project gebiedsontwikkeling Telderskade te activeren onder de immateriele vaste activa. (raadsbesluit 21.0014)

Project

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAAL

Voorbereiding STEO-Buskavel B1

      

Voorbereiding STEO-Morspoortterr. M1-2-3

151

176

197

447

255

1.226

Voorbereiding STEO-Trafolocatie 1

  

198

229

87

514

Telderskade gebied

    

295

295

Totaal geactiveerd per jaar

151

176

395

676

637

2.035

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
De boekwaarde van de opgenomen bijdragen aan activa in eigendom van derden bevat als grootste posten de bijdrage aan de verdiepte ligging van het fietspad langs de N206 (3,3 mln) (2020), de gemaakte kosten voor de Leidse Ring Noord-tracé Oude Spoorlaan (grondgebied van de gemeente Leiderdorp) (2021) en de realisatie van de fietsenstalling bij het voormalige pand van V&D van 265.000 (2013).

Specificatie investeringen met bijdrage aan activa in eigendom van derden

Omschrijving investering

Bedrag

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

 

LRN Opdrachtgeverskosten Oude Spoorlaan

906

Leidse Ommelanden 2014-2020

3.412

Overig

20

TOTAAL INVESTERINGEN

4.338

De in 2021 geboekte bijdrage van derden ad 3.412.000 betreft een subsidiebijdrage van de provincie Zuid-Holland voor de Leidse Ommelanden.

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

 

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

In erfpacht uitgegeven gronden

176.750

176.335

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

42.867

49.299

Overige investeringen met een economisch nut

418.942

433.688

Totaal investeringen economisch nut

638.559

659.322

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

181.101

193.221

Totaal

819.660

852.543

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de investeringen met economisch nut weer waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Boekwaarde 31-12-2020

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen / Reclassificatie

Boekwaarde 31-12-2021

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

32.822

7.553

 

443

79

 

39.853

Vervoermiddelen

2.843

  

732

  

2.111

Machines, apparaten en installaties

5.712

907

 

635

  

5.985

Overige materiele vaste activa

1.490

92

 

232

  

1.350

Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

42.867

8.552

 

2.042

79

 

49.299

Conform artikel 63 lid 3 van het BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.

Specificatie investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de
kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

Riolering centrumroute Langegracht

1.331

wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2

1.210

Riool verv Noorderkwartier Oost

838

wv Rio Morskwartier

630

Overig

3.546

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

7.553

Machines, apparaten en installaties

 

Inzamelmiddelen 2020

442

Gemalen 2020

309

Overig

156

Totaal Machines, apparaten en installaties

907

Overige materiële vaste activa

 

Milieustraat

92

Totaal Overige materiële vaste activa

92

TOTAAL INVESTERINGEN

8.552

Specificatie bijdragen van derden in investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

Riolering voorschoterweg

8

Riolering centrumroute Langegracht

71

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

79

TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN

79

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de overige investeringen met economisch nut weer:

Investeringen met economisch nut

Boekwaarde 31-12-2020

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen / Reclassificatie

Boekwaarde 31-12-2021

In erfpacht uitgegeven gronden

176.750

 

414

   

176.335

Subtotaal in erfpacht uitgegeven gronden

176.750

 

414

   

176.335

        

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

27.756

137

  

67

 

27.826

Gronden en terreinen gebiedsontwikkeling

14.656

     

14.656

Woonruimten

596

  

37

  

559

Bedrijfsgebouwen

334.464

30.112

205

12.805

946

 

350.620

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

4.268

436

 

338

78

 

4.288

Vervoermiddelen

3.929

288

 

704

  

3.513

Machines, apparaten en installaties

17.449

1.899

 

2.116

270

 

16.962

Overige materiele vaste activa

15.825

1.505

67

1.999

  

15.264

Subtotaal overige investeringen met economisch nut

418.942

34.377

272

18.000

1.361

 

433.688

        

Totaal overige investeringen met economisch nut

595.692

34.377

686

18.000

1.361

 

610.022

Conform artikel 63 lid 3 van de BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.

Specificatie overige investeringen materiële vaste activa met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

 

LBSP infrastructuur grond

70

exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)

67

Overig

-

Totaal Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

137

Woonruimten

 

Overig

-

Totaal Woonruimten

-

Bedrijfsgebouwen

 

Leonardo Telderskade Nieuwbouw

7.000

Ambtelijke hv 2020 verbouw Stadhuis

6.887

Stadhuis nieuwbouw 40 jaar

2.284

Fruinln15 uitbr 790m2 8gr+2gym

2.111

Topsporthal Boshuizerlaan

1.838

Stadhuis installaties 15 jaar

1.565

Overig

8.427

Totaal Bedrijfsgebouwen

30.112

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

Montgomery toplaag kunstgras 2 velden

197

Verv. riolering sportaccommodaties

125

Overig

114

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

436

Vervoermiddelen

 

Zijlader

262

  
  

Overig

25

Totaal Vervoermiddelen

288

Machines, apparaten en installaties

 

Indoor Sportcentrum (15 jaar)

441

Installaties Combibad de Vliet

208

Klimaatinstallatie Het Gebouw

213

Ijshal Installaties

177

Overig

818

Totaal Machines, apparaten en installaties

1.858

Overige materiële vaste activa

 

Fietsparkeren station Lammenschans

243

Fietsenstalling taxistandplaats

157

Digitaal Stelsel Omgevingswet

385

Zaakgericht werken 2de fase

103

Overig

659

Totaal Overige materiële vaste activa

1.547

TOTAAL INVESTERINGEN

34.377

Specificatie des-investeringen in overige investeringen met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

In erfpacht uitgegeven gronden

 

Erfpachtbedrijf

414

Totaal In erfpacht uitgegeven gronden

414

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

 
  
  
  

Overig

0

Totaal Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

0

Bedrijfsgebouwen

 

Telderskade 48 kozijnen/cv/san

109

Bouw accommodatie zuidelijke sportveldn

86

Teldersschool riool

11

  

Totaal Bedrijfsgebouwen

205

Vervoermiddelen

 
  
  

Totaal Vervoermiddelen

-

Machines, apparaten en installaties

 
  
  
  

Totaal Machines, apparaten en installaties

-

Overige materiële vaste activa

 

Afboeken restant boekwaarde Telderskade 48

59

Modernisering GBA 2013

8

  

Totaal Overige materiële vaste activa

67

TOTAAL DES-INVESTERINGEN

686

Specificatie bijdragen van derden m.b.t. overige investeringen met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

 

exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)

67

Totaal Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

67

Bedrijfsgebouwen

 

SPUK Topsporthal Boshuizerlaan

225

SPUK Combibad gebouw buitenbad de Vliet

220

SPUK Combibad gebouw binnenbad De Vliet

143

SPUK Nieuwbouw IJshal

144

mdl r&u overig

79

Overig

135

Totaal Bedrijfsgebouwen

946

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

SPUK Montgomery toplaag kunstgras 2 velden

35

SPUK Verv. riolering sportaccommodaties

22

Overig

22

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

78

Vervoermiddelen

 
  

Overig

 

Totaal Vervoermiddelen

-

Machines, apparaten en installaties

 

Singelpark spelen Lakenpark

138

Indoor Sportcentrum (15 jaar)

61

Overig

71

Totaal Machines, apparaten en installaties

270

Overige materiële vaste activa

 
  
  
  

Overig

 

Totaal Overige materiële vaste activa

-

TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN

1.361

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Investeringen met maatschappelijk nut

Boekwaarde 31-12-2020

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen / Reclassificatie

Boekwaarde 31-12-2021

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken (Tot en met 2016)

78.300

-10

3

2.681

  

75.606

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken (vanaf 2017)

84.863

21.755

143

1.831

7.450

 

97.194

Machines, apparaten en installaties (tot en met 2016)

3.071

  

397

  

2.674

Machines, apparaten en installaties (vanaf 2017)

12.186

3.038

 

453

  

14.771

Overige materiele vaste activa (tot en met 2016)

128

  

11

  

117

Overige materiele vaste activa (Vanaf 2017)

2.553

320

 

14

  

2.859

Totaal

181.101

25.103

146

5.387

7.450

 

193.221

Specificatie investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

Reconstructie Openbare Ruimte LBSP

3.310

Churchillaan

929

Busr.Churchillln ihkv Bosh.kade 30km/uur

760

LRN Opdrachtgeverskosten Plesmanlaan

664

Overig

16.081

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

21.745

Machines, apparaten en installaties

 

Techn,install.beweegb.bruggen

1.163

Vervangen armaturen OV 2020

936

Overig

940

Totaal Machines, apparaten en installaties

3.038

Overige materiële vaste activa

 

fiets en auto bewegwijzering

257

Overig

64

Totaal Overige materiële vaste activa

320

TOTAAL INVESTERINGEN

25.103

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

Singelpark - Hortus

22

Verzinkbare palen Bevrijdingsplein

13

rec.krpt.lammenschwg-tomatenstr

100

Overig

11

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

146

TOTAAL DESINVESTERINGEN

146

Specificatie bijdragen van derden m.b.t. investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

HOV Langegracht

3.434

Reconstructie Openbare Ruimte LBSP

1.193

STEO - De Geus

855

Busr.Churchillln ihkv Bosh.kade 30km/uur

368

Overig

1.600

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

7.450

Machines, apparaten en installaties

 

Overig

 

Totaal Machines, apparaten en installaties

-

Maatr. bodemverontreiniging kunstgras SPUK

 

Totaal Overige materiële vaste activa

-

TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN

7.450

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende 2021 is in onderstaand overzicht weergegeven:

Financiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2020

Toename

Aflossingen/ vermindering

Afschrijvingen

Doorgevoerde waarde-vermindering

Boekwaarde 31-12-2021

Kapitaalverstrekkingen aan:

      

- deelnemingen

12.129

 

5

  

12.124

- voorziening deelnemingen

-815

    

-815

- overige verbonden partijen

20

    

20

Leningen aan:

      

- woningbouwcorporaties

1.095

 

49

  

1.046

- deelnemingen

75

13.627

53

  

13.649

Overige langlopende leningen

6.189

529

2.128

  

4.590

Totaal

18.693

14.156

2.235

  

30.614

Deelnemingen

31-12-2020

31-12-2021

Afwaardering duurzame waarde-vermindering

Balanswaarde per 31-12-2021

B.V. Exploitatie en Beheer Stadsgehoorzaal/de Waag

18

18

 

18

DZB Partycatering BV Leiden

135

135

 

135

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

789

789

 

789

N.V. Alliander

8.175

8.175

 

8.175

Innovation Quarter

2.000

2.000

 

2.000

Voorziening Innovation Quarter

-315

-315

 

-315

UNIIQ

1.000

1.000

 

1.000

Voorziening UNIIQ

-500

-500

 

-500

Coöperatief Leids Startersfonds

12

7

 

7

Totaal deelnemingen

11.314

11.309

 

11.309

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Het participatiefonds van Innovation Quarter (IQ) is onderdeel van de kapitaalverstrekking aan deelnemingen. De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland. Voor de deelneming in het participatiefonds van Innovation Quarter (IQ) is een verliesvoorziening gevormd. Uit de jaarcijfers van IQ blijkt dat in de aanloopfase alleen kosten worden gemaakt en dat op dit moment niet hard kan worden aangetoond wanneer het revolverend karakter van het fonds geëffectueerd gaat worden. De verliesvoorziening kan worden ingezet om eventuele tekorten in de aanloopfase van het fonds op te vangen.

Verder heeft de gemeente Leiden een deelneming 1.000.000 in het Proof of Concept fonds UNIIQ. Uniiq BV investeert in de vroege productontwikkeling van startups. Voor de deelneming in UNIIQ is een verliesvoorziening gevormd van 500.000.

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen
De opgenomen kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen voor een bedrag van 20.000 betreft een belang in Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA. Doel van deze deelname is kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door de DZB.

Leningen aan woningbouwcorporaties
Een groot deel van de geldleningen is verstrekt aan woningbouwcorporaties en instellingen of bedrijven met een bepaald gemeentelijk belang. Het actief (door)verstrekken van leningen voor woningbouw is bij RB 04.0018 beëindigd. De nu nog lopende leningen zijn gemeentelijke voorschotten met looptijden van 50 tot 75 jaar uit de jaren 1948 tot 1969 en financiering van sociale woningen. Hierbij zijn leningen onder dezelfde condities doorverstrekt aan corporaties in de jaren 1982 tot en met 1992. Als gevolg van reguliere of vervroegde aflossing door de woningbouwcorporaties neemt de omvang van de opgenomen en doorverstrekte geldleningen af.

Lening aan deelnemingen

Dit betreft een lening verstrekt van 75.000 aan het Coöperatief Leids Startersfonds. Deze coöperatie heeft als doel het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap. In 2021 heeft een aflossing plaats gevonden van 52.500 en resteert een ultimo 2021 een leningbedrag van 22.500.

Op 23 november 2021 BW21.0597 heeft het college besloten een Hybride converteerbare lening te verstrekken aan Alliander van 13.626.866. De lening dient ter versterking van het eigen vermogen van Alliander om voldoende financiering op de kapitaalmarkt aan te trekken om de energietransitie te kunnen financieren. De hybride lening wordt op een nader te bepalen moment omgezet in aandelen.

Overige langlopende leningen
De mutaties in de overige langlopende leningen bestaan vooral uit verstrekkingen van en aflossingen op relatief kleine leningen die lopen via de Stadsbank en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN).

Vlottende activa

Voorraden

 

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:

  

- overige grond- en hulpstoffen

29

33

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

11.912

5.844

Gereed product en handelsgoederen

2.901

2.637

Totaal

14.842

8.514

Overige grond- en hulpstoffen
De boekwaarde heeft voornamelijk betrekking op de voorraad grond- en hulpstoffen bij DZB.

Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie
Specificatie onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie.

 

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

DZB onderhanden werk

111

130

Bouwgronden in exploitatie incl. voorziening negatieve grondexploitaties

11.801

5.714

Totaal

11.912

5.844

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop het volgende overzicht worden weergegeven:

 

Boekwaarde 31-12-2020

Vermeerde-ringen

Verminde-ringen

Winst-uitname

Boekwaarde 31-12-2021

Voorziening verlieslatend complex

Balanswaarde 31-12-2021

        

Groenoordhallen e.o.

3.129

347

  

3.476

1.362

2.114

Oude Rijnlocatie

1.609

209

2.459

 

-641

895

-1.536

Aalmarkt e.o.

21.885

258

1.139

-21.004

   

Lammenschansdriehoek

-4.255

2.604

450

 

-2.101

3.927

-6.028

Nieuweroord

-1.256

933

495

818

   

Stationsgebied e.o.

17.905

1.322

7.678

 

11.549

5.207

6.342

Totaal

39.017

5.673

12.221

-20.186

12.283

11.391

892

Voorziening verlieslatend complex

30.539

      

Balanswaarde 31-12-2020

8.478

      

Voor Lammenschansdriehoek wordt een negatief resultaat verwacht, terwijl er per 31-12-2020 en 31-12-2021 meer opbrengsten dan kosten zijn gerealiseerd. Dit doet zich ook voor bij de Oude Rijnlocatie per 31-12-2021. Het BBV schrijft in die gevallen voor dat het bedrag wat voor dit project in de voorziening negatieve grondexploitaties is gestort, wordt gepresenteerd onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen. Het gaat om een totaalbedrag ad 3.3 mln. per 31-12-2020 en 4.8 mln per 31-12-2021.

De projecten Nieuweroord en Aalmarkt zijn per 31-12-2021 afgesloten.
Project Nieuweroord is afgesloten met een voordeel ad 818.000. Dit bedrag is onderdeel van het rekeningsaldo 2021.
Project Aalmarkt is afgesloten met een nadeel ad 21.004.000. In de voorziening negatieve grondexploitaties was per 31-12-2020 al een nadeel voorzien ad 21.080.000. Omdat dit bedrag is gebaseerd op basis van netto contante waarde is dit bedrag eerst verhoogd met 2% tot 21.502.000, zodat dit bedrag vergelijkbaar is met het werkelijke resultaat ad 21.004.000. Overeenkomstig de financiele verordening gemeente Leiden 2020, artikel 23, lid 7, is het verschil tussen beide bedragen ad 498.000 in de reserve grondexploitaties gestort.

De vermindering van Oude Rijnlocatie ad 2,5 mln betreft de verkoopopbrengst voor bouwplan De Veerplaats.
De vermindering van Stationsgebied e.o. ad 7,7 mln betreft voornamelijk de verkoopopbrengst voor project Octagon.

Project

Boekwaarde 31-12-2021

Nog te maken kosten

Nog te verwachten opbrengsten

Rente

Verwacht exploitatie-resultaat op eindwaarde

Netto contante waarde verwacht exploitatie-resultaat

Groenoordhallen e.o.

3.476

1.699

3.792

80

1.463

1.362

Oude Rijnlocatie

-641

1.571

 

1

931

895

Lammenschansdriehoek

-2.101

15.747

9.299

76

4.423

3.927

Stationsgebied e.o.

11.549

2.030

8.311

339

5.607

5.207

Totaal

12.283

21.047

21.402

496

12.424

11.391

In de presentatie hierboven betekent een negatief exploitatiesaldo dat er meer opbrengsten zijn dan kosten en dat er dus feitelijk sprake is van een project met een voordelig saldo. Projecten die hierboven met een positief exploitatiesaldo worden gepresenteerd zijn projecten waarvan de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Dit zijn dus projecten waarvan de verwachting is dat die met een verlies afgesloten zullen worden. Dat verlies is al genomen op grond van de BBV-voorschriften.

Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de toelichting op programma 6 en de paragraaf grondbeleid.

De hoogte van de voorziening negatieve grondexploitaties bedroeg per 31-12-2021 11,4 mln. Dat is 19,1 mln lager dan per 31-12-2020. Belangrijkste oorzaak voor deze verlaging is het afsluiten van het project Aalmarkt, waardoor 21,1 mln vrij is gevallen. De overige projecten zorgen voor een stijging van 1,9 mln (0,7 mln voor Oude Rijnlocatie, 0,6 mln voor Lammenschansdriehoek,0,3 mln voor Stationsgebied en 0,2 mln voor Groenoordhallen e.o.).

Omdat er na het afsluiten van het project Nieuweroord geen projecten meer zijn met een verwacht positief resultaat is er ook geen sprake van tussentijds winst nemen.

De waardering van de bouwgronden in exploitatie per 31 december 2021 is gebaseerd op geactualiseerde berekeningen en uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses. Dit is de beste schatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico’s, aannames en veronderstellingen die jaarlijks worden herzien. Deze herziening kan, mede gezien de huidige onzekere marktomstandigheden, leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor negatieve exploitaties. Dat geldt zowel voor de nog te maken kosten als voor de fasering en de raming van de opbrengsten. De grootste risico’s zitten daarbij aan de opbrengstenkant en zijn inzichtelijk gemaakt in de paragraaf grondbeleid.

De volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van de schattingen zijn gehanteerd:
- Rentepercentage: 1,07%
- Kostenindexatie: 2022 4% en vanaf 2023 2,0%
- Opbrengstenindexatie: Op basis van contractuele afspraken (Bij alle grondopbrengsten in de huidige grondexploitaties is sprake van een contractuele afspraak.)
- De geplande afzet is gebaseerd op afspraken met ontwikkelende partijen, deels vastgelegd in contracten en deels mondeling overeengekomen.
- Disconteringsvoet: 2% (conform BBV - wordt gebruikt voor de berekening van het netto contante resultaat)

Er zijn geen projecten met een looptijd langer dan de voorgeschreven maximale looptijd van 10 jaar.

Gereed product en handelsgoederen
De boekwaarde betreft te verkopen activa. In de notitie Materiële vaste activa van de commissie BBV staat dat indien een actief daadwerkelijk wordt bestemd voor verkoop, de boekwaarde van dit actief over moet worden geboekt naar de voorraden.
In 2021 is de boekwaarde verlaagd, doordat de boekwaarde van Munnikenstraat 1-1D in verband met verkoop is afgeboekt. Er zijn in 2021 geen nieuwe boekwaarden overgeboekt naar de voorraden.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd :

 

Balanswaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde per 31-12-2021

Vorderingen op openbare lichamen

37.653

39.957

 

39.957

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

368

366

 

366

Overige vorderingen

19.731

41.564

16.469

25.095

Totaal

57.752

81.887

16.469

65.418

In de eindbalans van de jaarrekening 2020 stond een vordering ad 2.329.000 onder de vorderingen op overheden. Dit betreft een vordering die weliswaar door de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland wordt geïnd, maar die feitelijk een vordering is op de inwoners van Leiden. De vordering hoort daarmee niet onder de vorderingen op overheden, maar onder de overige vorderingen gepresenteerd te worden. In de beginbalans van de jaarrekening 2021 is dit aangepast.

De mutatie op de vorderingen op openbare lichamen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Algemene uitkering - 0,9 mln hoger
  De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door wijzigingen uit de decembercirculaire voor 2021, die in 2022 worden uitgekeerd. Normaal gesproken worden de wijzigingen uit de decembercirculaire nog het hetzelfde jaar uitgekeerd.
 • Vordering op provincie Zuid Holland met betrekking tot HOV-net Zuid Holland Noord (4,4 mln hoger)
  Deze vordering komt voort uit de beëindigingsovereenkomst Rijn Gouwelijn Oost/Bestuursovereenkomst HOV-Net Zui-Holland Noord Leiden. Hierin is afgesproken dat onder bepaalde voorwaarden de bijdrage die de Gemeente Leiden aan de PZH heeft betaald ten tijde van de overeenkomst verlaagd wordt met 4 mln met indexering. In overleg met de PZH is hiervoor begin 2021 een factuur gestuurd. De factuur is inmiddels in 2022 betaald.
 • Verkoop software - 1,0 mln lager
  In 2020 heeft Servicepunt71 (verzorgt diensten op het gebied van bedrijfsvoering voor gemeente Leiden) de boekwaarde van een aantal softwarepakketten overgenomen van Leiden. De factuur hiervoor ad 1 mln stond per 31-12-2020 nog open. (Begin januari is de betaling hiervoor ontvangen.)
 • Bedrijfsvoering voor Holland Rijnland - 0,9 mln lager
  Leiden voert de bedrijfsvoering voor Holland Rijnland uit. De kosten over 2020 hiervoor zijn door Holland Rijnland begin 2021 voldaan. De kosten over 2021 zijnn gedurende 2021 al door Holland Rijnland voldaan.
 • Vordering op de Omgevingsdienst West Holland (ODWH)- 1,0 mln lager
  In 2020 heeft ODWH een voorschot ontvangen voor de uitvoering van de subsidieregeling RRE van 2,6 mln.
  De werkelijke kosten over 2021 bedroegen 1,3 mln, waardoor er een vordering op de balans bleef staan van ook 1,3 mln. In 2021 heeft de ODWH de subsidieregeling RRE verder uitgevoerd (0,9mln), hierdoor is de vordering op de balans per 31-12-2021 naar beneden bijgesteld van 1,3mln naar 0,4 mln.

De rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen betreft een rekening-courant verhouding met het Nationaal RestauratieFonds (NRF).

De mutatie op de overige vorderingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de post debiteuren die met 4,2 mln is gestegen en de post belastingdebiteuren die met 1,2 mln is gestegen.
De stijging van de post debiteuren wordt voor 1,4 mln veroorzaakt door een tweetal omgevingsvergunningen die per 31-12-2020 nog niet waren voldaan. Een bedrag ad 1,7 mln heeft betrekking op de prognose van de door de BSGR nog op te leggen belastingen. 0,6 mln heeft betrekking op aanvullende afkoopbedragen ivm verhoging van de waarde van erpachtgronden. 0,5 mln verhoging wordt veroorzaakt doordat in 2021 bij De Zijl Bedrijven meer mensen gedetacheerd zijn via de Stichting Participatiewerk Regio Leiden en de stichting ook een hoger bedrag aan subsidie heeft afgerekend dan een jaar eerder

De stijging van de post belastingdebiteuren wordt veroorzaakt doordat de aanslagen door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) gemiddeld later in het jaar worden opgelegd.

Schatkistbankieren
Conform de wet FIDO is de gemeente Leiden verplicht om overtollige middelen, boven de doelmatigheidsdrempel, aan te houden in 's Rijks Schatkist. Vanaf 1 juli 2021 is de doelmatigheidsdrempel verhoogd. Voor de eerste twee kwartalen van 2021 bedraagt de doelmatigheidsdrempel 3.851.742, voor de laatste twee kwartalen bedraagt de doelmatigheidsdrempel € 10.101.742 (Regeling schatkistbankieren decentrale overheden).

De middelen die, in het kader van het drempelbedrag, buiten 's Rijks Schatkist zijn gehouden zijn:

Middelen buiten 's Rijks Schatkist

2021

Kwartaal 1

0

Kwartaal 2

0

Kwartaal 3

0

Kwartaal 4

502

Bedragen x 1.000,-

Geconcludeerd kan worden dat over 2021 de doelmatigheidsdrempel niet is overschreden.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

 

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Kassaldi

23

50

Banksaldi

145

75

Totaal

168

125

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

 

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Van Europese overheidslichamen nog te ontvangen uitkeringen

162

103

Van het Rijk nog te ontvangen uitkeringen

1.158

860

Van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen uitkeringen

7.447

12.085

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.830

3.308

Totaal

11.598

16.356

Voor verschillende projecten is een subsidiebeschikking ontvangen van overheidsorganen. Voor zover er al subsidiabele kosten zijn gemaakt, is een deel van de toegezegde subsidie als opbrengst verantwoord. Het deel van die opbrengst wat hoger is dan een eventueel voorschot wat is ontvangen, is opgenomen onder de overlopende activa.

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitsplitsing Overlopende Activa

Saldo 31-12-2020

Bestedingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2021

Europa Interreg - 2 Seas Mers Zeeën - SPONGE

102

 

102

 

Interreg subsidie project VRAC

60

103

60

103

Totaal Europese overheidslichamen

162

103

162

103

     

ZonMW Inrichting regionale functies en voorzieningen BW/MO 2019/31081/ZONMW

30

 

24

6

SZW Leidse inburgering - een leven lang leren 2018EUSF2013063

69

-1

 

68

SISA SZW G4Overbr Zelfst Ondern TOZO

 

275

 

275

VWS Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS1), Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 TVS 1

201

 

201

 

SZW Bijzondere bijstand zelfstandigen (bbz) 2019-0000140458

10

8

 

18

RCE BRIM Pieterskerkgracht 9

 

6

 

6

ZonMw Perspectief voor de jeugd met MDT

 

10

 

10

VWS Instandhouding Zwembaden en IJsbanen

320

188

348

159

SZW REACT EU AMR Gemeenten 2020-2022

 

273

 

273

SISA BZK C62 Kwijtschelding toeslagenaff

 

30

 

30

SZW REACT EU PRO VSO 2021EUSF202105

 

16

 

16

MJV Via Hollands Midden Bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken (Van der Staay)

    

MOCW BRIM 2013 Instandhoudings subsidie Lakenhal

4

 

4

 

SZW Leidse inburgering AMIF en ISF 2014-2020

525

 

525

 

Totaal ministeries

1.158

804

1.101

860

     

subs. provincie ZH (Leidse Ommelanden)

 

1.450

 

1.450

PZH Subsidie Zernikedreef
LBSP

 

1.015

 

1.015

SISA PZH Brugverbinding Poelgeest

 

10

 

10

PZH Herinrichting kruispunten Herenstraat DOS-2014-0001916

225

  

225

PZH Herinrichting HOV corridors binnenstad (spaarproject) DOS-2014-0001933

1.286

351

 

1.637

PZH R-net Centrumroute Leiden-Leiden Lammenschans DOS-2019-0000452

3.000

  

3.000

PZH Regionaal fietsnetwerk NUON schakel Langegracht-Maresingel DOS-2013-0002234

65

 

65

 

PZH Toegankelijkheid bushaltelocaties Herenstraat en Koninginnelaan DOS-2018-0008613

15

  

15

PZH Corridor Noordwijk verbeteren fietsroute DOS-2018-004901

6

11

 

17

PZH Verbeteren fietsroute door Zeeheldenbuurt DOS-2018-0009204

17

24

 

41

PZH Duurzaam veilig inrichten Boshuizerkade DOS-2019-0001357

60

85

 

145

PZH Fietscorridor Zoeterwoude Leiden DOS-2015-0008385

31

41

16

56

PZH Fietsstraat Haagweg zuid DOS-2019-0002080

49

327

 

376

PZH Verbeteren oversteek Kanaalweg - Julius Caesarbrug DOS-2019-0001396

80

 

80

 

PZH D18006 Herinrichting Houtkwartier

 

55

 

55

PZH Subsidie R-net centrumroute fase 3-4

 

1.196

 

1.196

PZH Aanpassen rotonde Vijf Meilaan - Rooseveltstraat DOS-2020-0007413

174

 

174

 

PZH Veilige schoolomgeving SRM DV 2020 projectnr. D20004

33

65

 

98

PZH Leids Media Fonds DOS-2021-0000804

 

20

 

20

PZH T2101 Toegank bushalte Sumatrastraat

 

20

20

 

Totaal Provincie Zuid-Holland

5.040

4.670

354

9.356

     

HR Singelpromenade: Maresingel-Rijnsburgersingel

300

  

300

HR Singelpark: knooppunt Energiepark

272

  

272

HR Singelpark: Singelroute met knooppunten fase 2 (lol+rif)

200

  

200

HR Singelpark: knooppunt Morspoort incl verbindingen

123

  

123

HR Versterken groene stadsranden Kort Vlietpad / Hooghkamerpark

134

  

134

HR subs. RGP bruggen Singelpark

1.167

  

1.167

Mondriaanfonds 75 jaar vrijheid - geen oorlog

68

 

68

 

SISA J&V A12B SPUKCTB contr coronabewijs

 

250

 

250

HR RGLOL Singelpark Lakenpark

 

263

 

263

 HR RGLOL Singelpark Veerplein

 

19

 

19

RUL Bijdrage Universiteit Leiden Humanitas Campus

143

 

143

 

Totaal overige Nederlandse overheidslichamen

2.407

532

210

2.729

Totaal provincie Zuid-Holland en overige Nederlandse overheidslichamen

7.447

5.202

564

12.085

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
Het grootste gedeelte van deze post (1,7 mln) betreft vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Dat is een daling ad 0,3 mln tov vorig jaar. De belangrijkste posten zijn:
- een aan de gemeente Rotterdam verstrekt voorschot voor kosten van de TOZO-regeling in 2022. (494.000)
- de vooruitbetaalde huur over het 1e kwartaal 2022 voor het Stadskantoor (426.000)


Daarnaast heeft een bedrag ad 1,7 mln betrekking op verhaalbare kosten in het kader van faciliterend grondbeleid. (1,1 mln Stationsgebied - De Geus, 232.000 locatie Lammenschans Strip, Humanities Campus (161.000) en diverse andere projecten (per project < 100.000) 201.000) Dit is 920.000 meer dan per 31-12-2020, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de stijging voor Stationsgebied - De Geus.