Jaarstukken 2022

Werk en Inkomen

Programmanummer

 

10

Commissie

 

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

 

Energie, Werk en Inkomen en Cultuur

Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs

De missie van het programma Werk en Inkomen luidt:
"De gemeente Leiden stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet."

Ontwikkelingen in 2022

In Leiden werken we op verschillende manieren aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. De focus ligt
op het hebben van werk, voldoende inkomen, deelname aan de samenleving en het voorkomen van schulden.
Doel is dat elke Leidenaar bestaanszekerheid heeft. Op die manier kunnen alle Leidenaars meedoen, passend bij hun eigen situatie. In het beleidsakkoord 'Samen Leven in Leiden 2022-2026' is het streven opgenomen om vernieuwende aanpakken te verkennen met als doel de bestaanszekerheid van inwoners te verbeteren. In lijn hiermee hebben we ook in 2022 de vernieuwingen doorgezet die we in eerdere jaren al zijn begonnen.

Armoedebestrijding

In 2022 was energiearmoede een belangrijk aandachtspunt. Veel inwoners maakten zich zorgen over gestegen energieprijzen en inflatie. Vanuit het programma Social Impact is er extra aandacht voor de hoge energielasten en wordt hierop samengewerkt met verschillende afdelingen binnen de gemeente en meerdere partijen in de stad. Er is veel uitvoeringscapaciteit gegaan naar de lokale uitvoering van de landelijke energietoeslag. Daarnaast is er een nieuwe regeling opgezet om individuele bijzondere bijstand beschikbaar te maken voor hoge energiekosten. Ook deze regeling doet een groot beroep op de uitvoeringscapaciteit Werk en Inkomen.

Onze samenwerkingspartners, zoals Leergeld Leiden e.o., de Voedselbank, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en anderen zagen in 2022 het aantal aanvragen voor ondersteuning stijgen, maar de uitgaven zijn binnen budget gebleven. Er is eind 2022 een stadskrantspecial uitgegeven waarin alle minimaregelingen extra onder de aandacht zijn gebracht.

Verder is in 2022 opdracht gegeven voor een onderzoek naar verschillende varianten voor de Leidse Sleutelpas, een voornemen uit het beleidsakkoord Samen Leven in Leiden. Deze ‘meedoenpas’ voor alle Leidenaars, zou bedoeld zijn voor sport en cultuur, met korting voor Leidenaars met een laag inkomen.

DZB Leiden

Voor DZB stond het jaar 2022 in het teken van het 50-jarig jubileum. Dat is op verschillende momenten en manieren gevierd en DZB kijkt daar met plezier op terug. Het jubileumjaar heeft veel goeds gedaan voor de bekendheid van DZB als werkgever en als samenwerkingspartner. Verder heeft DZB zich in 2022 goed hersteld van de coronapandemie en de mensen in dienst van DZB konden hun werk weer doen zoals ze gewend waren. DZB heeft 2022 financieel neutraal af kunnen sluiten

Naast de bestaande taken werkt DZB aan haar toekomst als sociaal ontwikkelbedrijf. DZB biedt steeds meer ontwikkelmogelijkheden voor zowel mensen die in dienst zijn als mensen die specifiek voor hun ontwikkeling bij DZB aan de slag zijn. Daarbij werkt DZB met steeds meer organisaties samen. Enkele voorbeelden zijn de pilot Wijkleerbedrijf, School@Work, pilot Simpel Switchen en Circulair Hout. Samen met de andere partners in Holland Rijnland heeft het werkgeversteam van DZB de regionale werkgeversdienstverlening in Holland Rijnland verstevigd. Ook heeft DZB in 2022 een groot aantal Oekraïners bemiddeld naar een betaalde baan.

Nieuwe wet inburgering

In 2022 heeft de gemeente de eerste ervaringen opgedaan met daadwerkelijke uitvoering van de Wet inburgering 2021. De eerste maanden kenden opstartproblemen, met name in de vorm van (externe) informatiesystemen die niet afdoende werkten. Hierdoor kon DUO de inburgeringsplicht tijdelijk niet opleggen.

Mede door deze vertragingen waren minder mensen inburgeringsplichtig onder de nieuwe wet dan verwacht, ondanks de versnelde instroom van statushouders in de tweede helft van het jaar. Het gros van de statushouders viel nog onder de oude wet. Hierdoor heeft het inburgeringsonderwijs te maken gehad met minder volume dan van tevoren begroot.

De Onderwijsroute, het taalschakeltraject Leiden-Den Haag, is gestart met een overbruggingsaanbod voor de inburgeraar in afwachting van officiële goedkeuring door de Onderwijsinspectie. Het taalschakeltraject is een schakelprogramma waarbij de inburgeraar wordt toegeleid naar een vervolgopleiding in het HBO of WO.

Aanbieden volwasseneducatie

In 2022 is er extra ingezet om de wachtlijsten voor taallessen die in de coronacrisis waren opgebouwd weg te werken. Ook zijn er extra middelen uit het WEB-budget (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) vrijgemaakt om korte taaltrajecten te verzorgen voor Oekraïense vluchtelingen. De taalaanbieders die sinds de aanbesteding in 2021 aan de slag zijn in Leiden en omgeving worden steeds beter bekend bij de partners in de stad. Het taalnetwerk (Taalpact) in Leiden-Leiderdorp heeft een aantal doelen gesteld die behaald zijn of waarop activiteiten lopen. Zo zijn bijvoorbeeld 640 medewerkers van gemeente Leiden getraind op communiceren op taalniveau B1.

Schuldhulpverlening

Vanuit het Programma Social Impact is er extra personeel ingezet in het team Eerste Hulp Bij Geldzorgen (EHBG). Vanaf september 2022 is het team EHBG jongeren gaan benaderen die een achterstand in de betaling van de ziektekostenpremie hebben van meer dan 6 maanden. Veelal hebben deze jongeren naast een achterstand in de betaling van de ziektekostenpremie ook schulden bij telefoonproviders, DUO (studiefinanciering) en bij familie en vrienden. In 2022 is er geen stijging te zien geweest van het aantal aanmeldingen bij EHBG en aanvragen Schuldhulpverlening. Wel maken inwoners vaker gebruik van de Voedselbank. Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van een stijging is dat inwoners door zelf verder te bezuinigen en door de inkomensmaatregelen (zoals de energietoeslag en de twee keer 190 euro tegemoetkoming in energiekosten) het net redden. Schaamte blijft echter ook een drempel voor mensen om hulp te vragen. Gemiddeld wachten mensen nog steeds 3 tot 5 jaar om hulp te vragen bij hun financiële problemen.

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Doelen en prestaties bij 10A Arbeidsparticipatie

Doel

Prestatie

 

10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk


10A1.1 Inzetten re-integratie en participatievoorzieningen

 

10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie

 

10A1.3 Inzetten projecten JA

 

10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

 

10A2.2 Inzetten beschut werk

 

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie

 

Toelichting op prestaties

10A1.1 Inzetten re-integratie en participatievoorzieningen

Het aantal aanmeldingen was in 2022 lager dan voor corona. Sinds eind 2022 zijn de mogelijkheden voor werkzoekenden in kaart gebracht. Daaruit is gebleken dat de mogelijkheden beperkt zijn en intensievere trajecten nodig zijn. Het aanbod van re-integratietrajecten wordt daarop aangepast. Het aantal aanmeldingen neemt inmiddels weer toe.

Effectindicatoren bij 10A Arbeidsparticipatie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2022

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk

10A1.a Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

69%

68%

71%

73%

70%

CBS (BBV - via wsjg)

10A1.b Aantal banen per 1.000 inwoners van 15 t/m 65 jaar

810

812

832

*

820

LISA (BBV - via wsjg)

10A1.c Werkloze jongeren, percentage 16- tot en met 22-jarigen

1%

1%

1%

*

0,8%

Verwey Jonker Instituut/Kinderen in Tel (BBV - via wsjg)

10A1.d Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

199

158

-

*

220

CBS (BBV - via wsjg)

Doel 10A2 Mensen met loonwaarde onder het minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.a Aantal volledige banen in de WSW uitgedrukt in standaardeenheden (SE)**

757

680

631

565

614

DZB

10A2.b Aantal loonkostensubsidie banenafspraak (via DZB)

128

160

180

219

200

DZB

10A2.c Aantal nieuw beschut werk

19

27

37

49

41

DZB

10A2.d Aantal opstapsubsidies eerste jaar

26

18

13

8

40

DZB

*) De cijfers van 2022 zijn nog niet beschikbaar.
**) Het aantal mensen met een Wsw-baan neemt sinds 2015 af omdat er geen nieuwe mensen in deze regeling worden aangenomen. Jaarlijks neemt het aantal mensen in deze regeling gemiddeld ca. 6,5% af door natuurlijk verloop.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doelen en prestaties bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel

Prestatie

 

10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.1 Ondersteunen van mensen die gebruik maken van een bijstandsuitkering om actief te zijn in de samenleving en niet in een sociaal isolement te raken

 

10B2 Armoedebestrijding

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag

 

10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

 

10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal medische Indicatie

 

10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

 

10B2.5 Subsidies minimabeleid

 

Toelichting op prestaties

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag
Door de uitbreiding van de bijzondere bijstand met bijzondere bijstand voor energiekosten stond vanaf het laatste kwartaal de afhandeling van deze aanvragen binnen de wettelijke termijn onder druk. Het merendeel van de aanvragen is binnnen de wettelijke termijn afgehandeld. Er zijn echter enkele ingebrekestellingen ontvangen voor aanvragen die niet tijdig zijn afgehandeld.

Participatieladder

Positie op de participatieladder

Aantal personen op 31-12-2021, minimaal 2 jaar in de uitkering

Aantal personen op 31-12-2022, minimaal 2 jaar in de uitkering

1. GeÏsoleerd

230

220

2. Sociale contacten buitenshuis

924

942

3. Deelname georganiseerde activiteiten

481

467

4. Onbetaald werk

378

341

5. Betaald werk met ondersteuning

206

208

6. Betaald werk

29

35

Nog niet ingedeeld

28

45

Totaal

2276

2258

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Doelen en prestaties bij 10C Inkomensvoorzieningen

Doel

Prestatie

 

10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz- inkomensvoorzieningen

 

10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude

 

10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal

 

Toelichting op prestaties

Zie toelichting bij 'Ontwikkelingen in 2022' aan het begin van dit programma.

Effectindicatoren bij 10C Inkomensvoorzieningen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2022

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.a Personen met een bijstanduitkering, aantal per 1.000 inwoners

40,9

42,6

45,5

*

42,0

CBS (via wsjg-BBV)

10C1.b Percentage ontvangen bedrag van het totaalsaldo vorderingen (incassoquote)

14%

14%

12%

*

15%

Team Werk & Inkomen

10C1.c Percentage personen met schuld, inclusief fraude, met wie nog geen afspraak tot aflossing is gemaakt

18%

18%

18%

18%

15%

Team Werk & Inkomen

10C1.d Percentage huishoudens dat ten minste één jaar een inkomen heeft tot 120% van het sociaal minumum

14,7%

14,3%

14,0%

*

14,0%

CBS

10C1.e Aantal Leidenaars dat langdurig in armoede leeft

4.600

4.600

4.500

*

4.550

CBS

10C1.f Aantal statushouders in de bijstand

345

368

421

*

251

Team Werk & Inkomen

*) De cijfers van 2022 zijn nog niet beschikbaar.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Doelen en prestaties bij 10D Schuldhulpverlening

Doel

Prestatie

 

10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige preventieve maatregelen

 

10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening

 

Toelichting op prestaties

10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige preventieve maatregelen
Het gemiddelde schuldbedrag van mensen die zich bij de schuldhulpverlening hebben gemeld is in 2022 hoger. Waarschijnlijk hebben meer ex-ondernemers hulp gevraagd. De schuldpositie en het aantal schuldeisers is bij een ex-ondernemer vaak hoger dan bij een particuliere schuldenaar.

Effectindicatoren bij 10D Schuldhulpverlening

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2022

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.a Het gemiddelde schuldbedrag van mensen die zich bij de schuldhulpverlening hebben gemeld*

32.356

33.134

37.837

44.368

31.000

Stadsbank

10D1.b Het gemiddeld aantal schuldeisers van mensen die zich bij de schuldhulpverlening hebben gemeld*

12

12

12

13

9

Stadsbank

10D1.c Percentage aanvragers voor schulphulpverlening dat eerder (binnen een periode van 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag) een minnelijk of wettelijk traject hebben doorlopen**

-

1%

1%

2%

8%

Stadsbank

10D1.d Aantal ex-zzp-ers dat zich meldt bij de Stadsbank***

66

43

10

-

90

Stadsbank

Doel 10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.a Aantal gestarte schuldbemiddelingstrajecten en saneringskredieten ****

166

122

161

98

170

Stadsbank

10D2.b Aantal geslaagde schuldbemiddelingstrajecten en saneringskredieten

137

141

137

165

125

Stadsbank

*) Door de huidige inrichting van het registratiessyteem is op dit moment geen onderscheid te maken tussen particuliere schuldenaren, ex-ondernemers en ondernemers. In het nieuwe registratiesysteem wordt dit wel mogelijk.
**) De definitie van recidive is in 2020 gewijzigd. De periode waarbij bij een aanvraag schuldhulpverlening gekeken werd naar recidive bedroeg 5 jaar en is nu 3 jaar.
***) Het aantal ex-zzpers wordt op dit moment niet geregistreerd. Dit wordt in het registratiesysteem aangepast zodat zowel ex-ondernemers als ondernemers geregistreerd kunnen worden.
****) In 2022 zijn minder schuldregelingstrajecten gestart. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat door vroegsignalering en preventie meer inwoners geholpen zijn met informatie en advies of een betalingsregeling zodat een schuldregelingstraject niet nodig was.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Kaderstellende beleidsstukken

In 2022 zijn er geen (kaderstellende) beleidsstukken vastgesteld.

Programmabudget

Werk en inkomen
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Arbeidsparticipatie

Lasten

37.344

36.003

3.717

39.719

38.155

1.565

 

Baten

-12.556

-12.325

-1.990

-14.316

-16.832

2.516

Saldo

 

24.788

23.677

1.726

25.404

21.323

4.081

Maatsch. participatie en onderst. minima

Lasten

9.524

9.635

12.080

21.715

21.462

254

 

Baten

-695

-468

-567

-1.035

-1.664

628

Saldo

 

8.829

9.167

11.513

20.680

19.798

882

Inkomensvoorzieningen

Lasten

67.800

64.309

-4.789

59.520

59.539

-19

 

Baten

-65.598

-58.546

5.517

-53.029

-53.266

237

Saldo

 

2.202

5.764

728

6.492

6.273

219

Schuldhulpverlening

Lasten

2.577

2.698

351

3.048

3.036

12

 

Baten

-528

-339

-95

-434

-452

18

Saldo

 

2.049

2.359

255

2.614

2.584

30

Programma

Lasten

117.245

112.644

11.359

124.003

122.192

1.812

 

Baten

-79.377

-71.678

2.864

-68.814

-72.214

3.400

Saldo van baten en lasten

 

37.868

40.967

14.223

55.190

49.978

5.212

Reserves

Toevoeging

6.809

0

11.988

11.988

11.988

0

 

Onttrekking

-1.838

-287

-2.356

-2.643

-2.529

-114

Mutaties reserves

 

4.971

-287

9.632

9.345

9.459

-114

Resultaat

 

42.840

40.680

23.855

64.535

59.437

5.098

Reserves programma 10
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

DZB Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

Toevoeging

1.095

0

1.749

1.749

1.749

0

 

Onttrekking

-1.514

0

-1.595

-1.595

-1.595

0

Saldo

 

-419

0

153

153

153

0

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-269

-265

-6

-271

-158

-113

Saldo

 

-269

-265

-6

-271

-158

-113

DZB Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-46

-22

-7

-29

-29

0

Saldo

 

-46

-22

-7

-29

-29

0

Reserve Sociaal Domeins P10

Toevoeging

5.714

0

10.240

10.240

10.240

0

 

Onttrekking

0

0

-748

-748

-748

0

Saldo

 

5.714

0

9.491

9.491

9.491

0

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-9

0

0

0

0

0

Saldo

 

-9

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

6.809

0

11.988

11.988

11.988

0

 

Onttrekking

-1.838

-287

-2.356

-2.643

-2.529

-114

Reserves programma 10

 

4.971

-287

9.632

9.345

9.459

-114

BELEIDSTERREINEN

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000.

10A Arbeidsparticipatie
De Europese REACT-subsidie kon in het voorjaar van 2021 worden aangevraagd, maar had betrekking op de periode vanaf februari 2020. Het plan was om kosten van 2020 en 2021 al op te nemen in de jaarstukken 2021 maar dat is niet gelukt. Eind 2022 bleek de subsidie- en de prestatieverantwoording van voldoende kwaliteit om een voorlopige opbrengst over de gehele periode te boeken. De geboekte voorlopige opbrengst voor de regio Holland Rijnland is 1,8 miljoen meer dan begroot, waarvan 0,8 miljoen bestemd is voor de regio-gemeenten (nadeel lasten) en 1,04 miljoen voor Leiden. Medio 2023 zal de subsidieverantwoording beoordeeld zijn door het Agentschap van SZW. De daadwerkelijke opbrengst kan dus lager uitvallen. In het najaar van 2023 wordt de definitieve subsidiebeschikking verwacht. Na ontvangst van de beschikking zal uitbetaling aan de regio-gemeenten plaatsvinden.
De uitvoeringskosten bij Inburgering worden gedekt door een vaste rijksbijdrage plus bijdragen van Leidse regiogemeenten. De kosten van de inburgeringsvoorzieningen zijn declarabel bij het Rijk. De inburgering is pas laat op gang gekomen waardoor de uitvoeringskosten lager zijn uitgekomen dan verwacht. Daarnaast is eind 2022 gebleken dat een deel van de uitvoeringskosten bij nader inzien onder inburgeringsvoorzieningen bij het Rijk gedeclareerd kunnen worden. Dit heeft per saldo geleid tot 0,5 miljoen lagere uitvoeringslasten en 0,5 miljoen hogere baten inburgeringsvoorzieningen.
Bij Taal en Participatie en JAS (jonge statushouders) is een voordeel ontstaan van in totaal 0,3 miljoen door een nagekomen opbrengst over 2021.
De lasten en baten van het regionaal ESF-project PRO/VSO onderwijs zijn 0,2 miljoen hoger uitgevallen.
Op de regionale budgetten Invoering regionaal werkbedrijf en Crisisdienstverlening (budget om nadelige gevolgen corona op werkgelegenheid te dempen) is een onderbesteding ontstaan van 0,4 miljoen.
Het budget onderzoek en scholing is onderschreden met 0,1 miljoen.

Arbeidsparticipatie DZB
Er is bij Arbeidsparticipatie / DZB een voordeel ontstaan van 1.266.000. Dit is opgebouwd uit een voordeel van 72.000 bij re-integratie activiteiten en 1.194.000 bij de WSW. Het voordeel van 1.194.000 bij de WSW bestaat uit een voordeel van 104.000 op de reguliere bedrijfsvoering, een voordeel van 273.000 op teveel ontvangen budget als gevolg van een onjuiste verwerking van een rijkscirculaire en een voordeel van 817.000 op de WSW-rijkssubsidie.
Het voordeel van 273.000 is onjuist gealloceerd uit de algemene middelen wordt daarom bij resultaatbestem-ming verrekend met de concernreserve.
Het rijk stelt de jaarlijkse WSW-subsidie vast op basis van een inschatting van de blijfkans van de gesubsidieerde medewerkers. Het in een jaar gerealiseerd aantal WSW’ers wijkt daar bijna altijd van af. Wij rekenden de WSW subsidie op basis van het werkelijke aantal gerealiseerde WSW plaatsen toe aan het resultaat en lieten het verschil staan op de balanspost Vooruit ontvangen. Dit blijkt niet juist te zijn omdat de ontvangen WSW-subsidie, onderdeel van het gemeentefonds, niet hoeft te worden afgerekend met het Rijk. Een overschot op de WSW-subsidie moet daarom als eigen vermogen worden beschouwd. Het in de jaren 2017 t/m 2021 opgenomen overschot op de balans valt daardoor vrij ten gunste van de exploitatie. In totaal leidt dit tot een voordeel van
817.000.
Het voordeel van 104.000 op de reguliere bedrijfsvoering wordt grotendeels veroorzaakt door lagere loonkosten omdat er minder mensen uit de nieuwe doelgroep zijn ingestroomd.
Het voordeel op het budget re-integratieactiviteiten is 72.000. In het budget van re-integratie zijn een aantal projecten van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland opgenomen. De onderbesteding op het regionaal budget bedraagt 102.000. Dit bedrag is volgend jaar nodig voor de afronding van de projecten en zal geoormerkt worden gestort in de bedrijfsreserve DZB. Bij de overige re-integratieactiviteiten stonden vacatures langer open dan gepland en is ook minder opleidingsbudget aangewend als gevolg van minder instroom. Deze voordelen zijn aangewend om tegenvallende opbrengsten vanuit de regio als gevolg van minder instroom op te vangen en om samen met het team Werk en Inkomen (PMO) het uitkeringsbestand scherper in beeld te brengen om zo de instroom bij re-integratie weer op peil te krijgen. Deze inspanningen resulteerden per saldo in een nadeel van 30.000.

10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Er is incidenteel 0,32 miljoen van het Rijk ontvangen via de algemene uitkering. Het betreft een mutatie uit de decembercirculaire die via de 4e technische wijziging is toegevoegd aan de begroting. Het was bedoeld om extra uitgaven bijzondere bijstand op te vangen als gevolg van de gestegen energieprijzen. Er zijn echter weinig aanvragen ontvangen en toegekend en daardoor is er een voordeel ontstaan van 0,25 miljoen.
Op kwijtscheldingen gemeentelijke heffingen is een voordeel ontstaan van 48.000. Er is 0,1 miljoen kwijt-gescholden van gedupeerde ouders inzake de kindertoeslagaffaire die gedeclareerd kan worden bij het Rijk.
Door o.a. de verhoogde en gerealiseerde taakstelling 'te huisvesten statushouders' is er 0,2 miljoen meer aan leenbijstand verstrekt. Ook is er een opbrengst van 50.000 doordat een deel van de minimadoelgroep een verstrekte energietoeslag van 500 heeft teruggestort, die betrekking heeft op 2023 maar in 2022 mocht worden uitgekeerd van het Rijk. De reden is dat zij de toeslag liever in 2023 willen ontvangen. Daarnaast is er een hogere opbrengst van 0,25 miljoen inzake de te declareren uitvoeringskosten van verstrekking bijstand aan Oekraïense vluchtelingen in particuliere opvang.

10C Inkomensvoorzieningen
Er zijn geen relevante afwijkingen.

10D Schuldhulpverlening
Er zijn geen relevante afwijkingen.

RESERVES

Toelichting op afwijkingen Reserves > 250.000.

Reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW
Begroot was een onttrekking van 271.000, maar er zijn minder kosten gemaakt waardoor een onttrekking van 158.000 volstond.

INVESTERINGEN

Onderschrijdingen op investeringskredieten

Niet van toepassing.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan 3 jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening
Niet van toepassing.