Jaarstukken 2021

Taakstellingen en reserveringen

Inleiding
De raad wordt via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de
taakstellingen. Omdat de invulling van taakstellingen gedurende het jaar op elk moment kan plaatsvinden
biedt een overzicht van taakstellingen een momentopname. In deze paragraaf geven wij het actuele
overzicht van de taakstellingen per 31 december 2021. De taakstellingen zijn aan diverse organisatieonderdelen of begrotingsprogramma's toebedeeld.

In onderstaande tabel is het verloop van de taakstellingen over 2021 weergegeven. Voor de resterende
taakstelling van in totaal 230.000 is een toelichting opgenomen waarom deze taakstelling niet is
gerealiseerd.

 

Pfh

Stand begin 2021

t/m 1e Berap

t/m 2e Berap

Resterend

Toebedeelde taakstelling

     

Sportaccommodaties

PD

-23.853

-

23.853

-

Totaal Toebedeelde taakstellingen

 

-23.853

-

23.853

-

      

Overige financiele opgaven

     

Stelpost VRIS applicatierationalisatie

PD

-230.000

-

-

-230.000

Totaal toebedeelde taakstellingen

 

-230.000

-

-

-230.000

      

Eindtotaal

 

-253.853

-

23.853

-230.000

Toelichting:

Overige Financiele opgaven

VRIS applicatierationalisatie
Bij de overgang van de I-medewerkers en applicaties naar Servicepunt71 is het uitgangspunt dat er een
besparing wordt gerealiseerd. In de begroting van Leiden is hiervoor in de begroting 2021 een bedrag
opgenomen van 230.000. Het is niet gelukt om deze besparing te voldoen. In 2022 zal worden bekeken op welke wijze we de stelpost structureel kunnen invullen.