Ga naar boven

Taakstellingen en reserveringen

In de periode 2011-2014 is een pakket aan bezuinigingstaakstellingen opgelegd voor in totaal € 19 miljoen. Deze taakstellingen werden, zoals in de jaarstukken van 2014 is gerapporteerd, nagenoeg geheel gerealiseerd. Sindsdien zijn er nog met enige regelmaat taakstellingen aan de opgave toegevoegd. De taakstellingen worden gerubriceerd in centraal gepositioneerde taakstellingen, in indexeringstaakstellingen en in aan diverse organisatieonderdelen of begrotingsprogramma's toebedeelde taakstellingen.

Taakstelling 2017
De opgave van de in te vullen taakstellingen voor 2017 zoals opgenomen in de jaarrekening 2016 was € 1,5 mln. Over de invulling van dit totaalbedrag is in beide bestuursrapportages gerapporteerd. In het onderstaande tabel is de invulling van de taakstelling weergegeven.
Bij de 1e Bestuursrapportage is een bedrag van circa € 0,6 mln ingevuld. In de 2e Bestuursrapportage is daar nog een bedrag van € 0,56 mln aan toegevoegd zodat er nog een taakstelling overbleef van € 0,29 mln.
Binnen cluster Beheer zijn de taakstellingen (inkoop) uiteindelijk volledig ingevuld. Daarmee is binnen het cluster over 2016 en 2017 voor ruim € 0,73 mln aan structurele bezuinigingen gerealiseerd. De na de 2e bestuursrapportage nog resterende taakstelling van € 0,29 mln is gerealiseerd door slimmer in te kopen en door inkoopvoordelen op de bedrijfsvoering te realiseren.

Taakstellingenoverzicht

Taakstellingenoverzicht 2017

Pfh

Stand begin 2017

t/m 1e Berap

t/m 2e Berap

Restant ingevuld

Stand eind 2017

Centrale taakstellingen:

6100289 Digitalisering dienstverlening

MD

-400.000

200.000

200.000

-

-

Totaal centrale taakstellingen

-400.000

200.000

200.000

-

-

Toebedeelde taakstellingen

5100300 e.d. Beheer

PL

-470.000

-

184.000

286.000

-

5100302 e.d. Beheer Sport

PD

-79.000

-

79.000

-

-

5100327 Handhaving Openbare Ruimte en Veiligheid

HL

-405.000

405.000

-

-

-

6100086 Kennisintensieve bedrijvigheid

RS

-101.000

101.000

-

Totaal toebedeelde taakstellingen

-1.055.000

405.000

364.000

286.000

-

Totaal

-1.455.000

605.000

564.000

286.000

-

Taakstellingen 2018 en verder
In onderstaand overzicht staan de openstaande taakstellingen voor 2018 en verder opgenomen na verwerking van eventuele mutaties bij de eerste actualisatie van de begroting 2018. Over de voortgang op de realisatie rapporteert het college in de bestuursrapportages.

Taakstellingenoverzicht 2018 e.v.

Pfh

2018

2019

2020

2021

2022

Centrale taakstellingen

6101289 digitalisering dienstverlening

MD

-432.720

-432.720

-432.720

-432.720

-432.720

6101293 aanpassing personeelsomvang

MD

-80.000

-

-

-

-

6101451 bestuurlijke samenwerking

MD

-

-

-

-500.000

-500.000

Totaal Centrale taakstellingen

-512.720

-432.720

-432.720

-932.720

-932.720

Indexeringstaakstellingen

6101150 korting jaarlijkse index bv

MD

-

-650.000

-650.000

-650.000

-650.000

Totaal Indexeringstaakstellingen

-

-650.000

-650.000

-650.000

-650.000

Toebedeelde taakstellingen

5100055 Team Gegevens

PL

-34.914

-34.914

-34.914

-34.914

-34.914

5100300 Beheer

PL

-420.430

-467.795

-486.565

-486.565

-486.565

5100302 Sportaccommodaties

PD

-221.473

-221.523

-221.573

-229.423

-229.423

6100086 Kennisintensieve bedrijvigheid

RS

-810

-102.010

-102.010

-102.010

-102.010

6100339 maatschappelijk vastgoed GVM

PL

-321.824

-359.485

-359.485

-359.485

-359.485

6101374 Invoering omgevingswet

MD

-

-

-

-200.000

-200.000

Overige taakstellingen

Overig

-25.629

-24.167

-24.167

-24.167

-24.167

Totaal Toebedeelde taakstellingen

-1.025.080

-1.209.894

-1.228.714

-1.436.564

-1.436.564

Totaal

-1.537.800

-2.292.614

-2.311.434

-3.019.284

-3.019.284