Ga naar boven

Taakstellingen en reserveringen

Inleiding
De raad wordt via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen. Omdat de invulling van taakstellingen gedurende het jaar op elk moment kan plaatsvinden biedt een overzicht van taakstellingen een momentopname. In deze paragraaf geven wij het actuele overzicht van de taakstellingen per 31 december 2018. De taakstellingen worden gerubriceerd in centraal gepositioneerde taakstellingen en in aan diverse organisatieonderdelen of begrotingsprogramma's toebedeelde taakstellingen.

In onderstaande tabel is het verloop van de taakstellingen over 2018 weergegeven. Voor de resterende taakstellingen van in totaal € 485.000 is een toelichting opgenomen waarom deze taakstellingen niet zijn gerealiseerd.

Taakstellingenoverzicht 2018

pfh

Stand begin 2018

t/m 1e Berap

t/m 2e Berap

Resterend

Centrale taakstelling

Digitalisering diensverlening

PD

-433.000

-

-

-

Aanpassing personeelsomvang

PD

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

Totaal centrale taakstellingen

-513.000

-80.000

-80.000

-80.000

Toebedeelde taakstellingen

Team Gegevens

PD

-35.000

-35.000

-101.000

-101.000

Team Beheer

ML

-288.000

-288.000

-288.000

-168.000

Man&Secr PHV

YD

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Sportaccommodaties

PD

-133.000

-133.000

-111.000

-111.000

Overige taakstellingen

Div.

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Totaal toebedeelde taakstellingen

-481.000

-481.000

-525.000

-405.000

Eindtotaal

-994.000

-561.000

-605.000

-485.000

Toelichting:

Centrale taakstellingen

Aanpassing personele omvang:
Het bedrag van € 0,08 mln. is het restant van de taakstelling aanpassing personele omvang welke was opgenomen in de begroting 2015. Deze taakstelling hebben we opgevangen binnen het programma overige algemene dekkingsmiddelen en hebben daarmee in feite de taakstelling ingevuld.

Toebedeelde taakstellingen:

Team gegevens:
Binnen gegevens is het niet gelukt om de taakstelling vooraf in te vullen. In 2018 kon de taakstelling uiteindelijk opgevangen worden door diverse onderschrijdingen binnen de afdeling. Hiermee is de taakstelling alsnog ingevuld.

Team Beheer:
Binnen cluster Beheer zijn de taakstellingen (inkoop) van € 0,29 mln. in 2018 voor € 0,12 mln. ingevuld. Als gevolg van marktwerking wordt het steeds lastiger om structurele invulling te geven aan de te realiseren taakstelling. Voor 2018 is de taakstelling opgevangen binnen diverse incidentele voordelen binnen de afdeling Beheer welke optellen tot het bedrag van de resterende taakstelling.

Man & Secr. PHV:
De structurele inkooptaakstelling binnen PHV van € 0,015 mln. is in 2018 incidenteel ingevuld door diverse onderschrijdingen binnen het totale cluster PHV. In 2018 is het niet gelukt om deze taakstelling vooraf in te vullen.

Sportaccommodaties:
De taakstelling sport van € 0,13 mln. is voor € 0,02 mln. structureel ingevuld als gevolg van de verzelfstandiging van Tennisvereniging Unicum. Het resterende deel is incidenteel ingevuld door incidentele voordelen op de bedrijfsvoering.

Overige taakstellingen:
Binnen de gemeente waren nog een aantal kleine taakstellingen welke binnen de diverse budgetten zijn opgevangen.

Taakstellingen 2019 en verder

In onderstaand overzicht staan de openstaande taakstellingen voor 2019 en verder opgenomen na verwerking van eventuele mutaties bij de eerste actualisatie van de begroting 2019. Over de voortgang op de realisatie rapporteert het college in de bestuursrapportages.

Taakstellingen 2019 en verder

2019

2020

2021

2022

Centrale taakstelling

Taakstelling bedrijfsvoering

-

-500.000

-1.000.000

-1.500.000

Totaal Centrale taakstelling

-

-500.000

-1.000.000

-1.500.000

Toebedeelde taakstellingen

Team Gegevens

-101.000

-101.000

-101.000

-101.000

Team Beheer

-290.000

-290.000

-290.000

-290.000

Sportaccommodaties

-112.000

-65.000

-73.000

-73.000

Man&Secr PHV

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Aanvullende taakstelling Beheer

-

-614.000

-613.000

-612.000

Ombuiging capaciteit O&M en juridische planologische inzet

-

-

-935.000

-935.000

VRIS applicatierationalisatie

-337.000

-588.000

-865.000

-865.000

Overige taakstellingen

-8.000

-8.000

-10.000

-10.000

Totaal Toebedeelde taakstellingen

-863.000

-1.681.000

-2.902.000

-2.901.000

Eindtotaal

-863.000

-2.181.000

-3.902.000

-4.401.000