Jaarstukken 2023

Voorwoord

Op deze pagina vindt u de Jaarstukken 2023 van de Gemeente Leiden. De Jaarstukken 2023 laten zien in hoeverre de gemeente haar doelen en prestaties van 2023 heeft gerealiseerd met het hiervoor beschikbare geld. Met onderstaande iconen gaat u eenvoudig langs de verschillende begrotingsprogramma’s. U kunt dan per groep van gemeentelijke activiteiten de gerealiseerde doelen en prestaties lezen.

De Jaarstukken maken deel uit de jaarlijkse planning-en-controlcyclus. Deze cyclus bestaat uit de Kaderbrief, Programmabegroting, Voortgangsrapportages en Jaarstukken. Met deze documenten stuurt de gemeenteraad op de ambities en financiën van de gemeente Leiden en legt hierover verantwoording af. U vindt alle documenten uit de planning-en-controlcyclus op https://gemeente.leiden.nl/bestuur/financien/

Lees verder

van de prestaties staat op groen

Lasten, baten en inzet reserves per programma
(Bedragen * 1.000)