Jaarstukken 2020

Gerealiseerde dekkingsmiddelen

Hieronder treft u aan het overzicht van algemene dekkingsmiddelen conform het Besluit Begroting en Verantwoording.

Beleidsterrein
bedragen x 1.000,-

Rekening 2019

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

Begroting 2020

Verschil 2020

Lokale heffingen besteding niet gebonden

-59.183

0

-62.455

-62.455

-61.701

754

Algemene uitkering

-265.174

0

-286.875

-286.875

-289.850

-2.974

Dividend

-4.330

63

-3.021

-2.958

-2.378

580

Saldo financieringsfunctie

-65

-256

-359

-615

-146

469

Overige alg.dekkingsmiddelen

3.826

713

0

713

493

-220

Totaal

-324.926

521

-352.710

-352.190

-353.581

-1.391

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar. De gemeente Leiden heeft tevens de laatste informatie afkomstig uit de decembercirculaire in de jaarrekening verwerkt.