Jaarstukken 2019

Gerealiseerde dekkingsmiddelen

Hieronder treft u aan het overzicht van algemene dekkingsmiddelen conform het Besluit Begroting en Verantwoording.

Beleidsterrein
bedragen x 1.000,-

Rekening 2018

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2019

Verschil 2019

Lokale heffingen besteding niet gebonden

-55.461

0

-59.183

-59.183

-59.258

-75

Algemene uitkering

-249.102

0

-265.174

-265.174

-265.497

-323

Dividend

-2.868

67

-4.398

-4.330

-4.210

121

Saldo financieringsfunctie

-2.063

92

-157

-65

1

66

Overige alg.dekkingsmiddelen

906

6.234

-2.408

3.826

1.880

-1.946

Totaal

-308.586

6.393

-331.320

-324.926

-327.084

-2.158

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar. De gemeente Leiden heeft tevens de laatste informatie afkomstig uit de decembercirculaire in de jaarrekening verwerkt.