Jaarstukken 2023

Gerealiseerde dekkingsmiddelen

Hieronder treft u aan het overzicht van algemene dekkingsmiddelen conform het Besluit Begroting en Verantwoording.

Beleidsterrein
bedragen x 1.000,-

Rekening 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Begroting 2023

Verschil 2023

Lokale heffingen besteding niet gebonden

-59.754

0

-64.718

-64.718

-62.666

2.052

Algemene uitkering

-332.900

0

-343.166

-343.166

-341.450

1.716

Dividend

-3.035

63

-2.729

-2.666

-2.806

-140

Saldo financieringsfunctie

-323

592

-687

-95

-62

34

Overige alg.dekkingsmiddelen

197

1.788

0

1.788

1.644

-144

Totaal

-395.815

2.443

-411.299

-408.857

-405.340

3.517

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar. De gemeente Leiden heeft tevens de laatste informatie afkomstig uit de decembercirculaire in de jaarrekening verwerkt.