Jaarstukken 2021

Gerealiseerde dekkingsmiddelen

Hieronder treft u aan het overzicht van algemene dekkingsmiddelen conform het Besluit Begroting en Verantwoording.

Beleidsterrein
bedragen x 1.000,-

Rekening 2020

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

Begroting 2021

Verschil 2021

Lokale heffingen besteding niet gebonden

-62.455

0

-64.779

-64.779

-64.335

445

Algemene uitkering

-286.875

0

-291.323

-291.323

-291.513

-191

Dividend

-2.958

45

-2.760

-2.715

-2.585

130

Saldo financieringsfunctie

-615

690

-776

-85

-125

-40

Overige alg.dekkingsmiddelen

713

1.271

0

1.271

1.388

118

Totaal

-352.190

2.006

-359.638

-357.632

-357.170

462

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar. De gemeente Leiden heeft tevens de laatste informatie afkomstig uit de decembercirculaire in de jaarrekening verwerkt.