Ga naar boven

Gerealiseerde dekkingsmiddelen

Hieronder treft u aan het overzicht van algemene dekkingsmiddelen conform het Besluit Begroting en Verantwoording.

Beleidsterrein
bedragen x € 1.000,-

Rekening 2016

Lasten 2017

Baten 2017

Saldo 2017

Begroting 2017

Verschil 2017

Lokale heffingen besteding niet gebonden

-54.135

0

-54.380

-54.380

-54.965

-585

Algemene uitkering

-237.074

0

-242.386

-242.386

-241.399

987

Dividend

-1.971

90

-2.928

-2.838

-2.810

28

Saldo financieringsfunctie

-13.856

-2.169

-204

-2.373

-2.063

309

Overige alg.dekkingsmiddelen

-1.234

-1.076

-986

-2.062

2.253

4.315

Totaal

-308.269

-3.155

-300.884

-304.039

-298.986

5.053

Lokale heffingen bestedingen niet gebonden
In de 1e bestuursrapportage 2017 is op basis van een verwachte toename van het aantal niet-woningen de geraamde OZB-opbrengst niet-woningen (eigenaar) met een bedrag van € 300.000 verhoogd. Deze inschatting bleek te optimistisch. Zowel de OZB opbrengst niet woningen voor eigenaren als gebruikers is achter gebleven bij de uiteindelijk eraming, waardoor een nadeel is ontstaan van respectievelijk € 153.000 en € 216.000. Ook op de OZB eigenaren woningen is er een klein nadeel van € 114.000.
De opbrengst precariobelasting is € 105.000 lager dan begroot. Liander heeft op basis van de digitale kaart van Leiden het totaal aantal strekkende meters kabels en leidingen in voor openbare dienst bestemde gemeentegronden opnieuw bekeken, waarbij het aantal strekkende meters lager bleek dan voorheen.

Algemene uitkering

Het netto voordeel bedraagt € 987.000 (lasten nadeel € 159.000 en baten voordeel € 1.145.000). Dit netto voordeel heeft grotendeels betrekking op de afrekening van de jaren 2015 en 2016 en voor een klein deel op 2017 door wijzigingen in de decembercirculaire.

De gemeentefondsuitkering over 2015 is 2017 defintief vastgesteld. Laatste wijziging die is doorgevoerd is het vaststellen van de waarde van de onroerende zaken. De waarde voor niet-woningen is lager dan oorspronkelijk ingeschat. De maatstaf WOZ waarde is een negatieve maatstaf. Een lagere waarde leidt daardoor tot een € 325.000 lagere korting op de uitkering uit het gemeentefonds.

Het voordeel van € 601.000 over 2016 is ontstaan door bijstelling van de decentraliastieuitkeringen voor de verhoogde asielinstroom en de tijdelijke voorziening "bed, bad en brood". De kosten voor de verhoogde asielinstroom zijn al verantwoord in de jaarrekening 2016. De nagekomen hogere uitkering over 2016 levert daardoor een voordeel op in 2017.

Het voordeel van € 60.000 over 2017 ontstaat door wijzigingen in de decentralisatieuitkeringen in de decembercirculaire 2017. Tegeonver deze hogere inkomsten staan ook hogere uitgaven die verwerkt zijn de jaarrekening 2017. Uitzondering is de decentralisatieuitkering Twinning van € 221.000 voor de detachering van medewerkers van de DZB in de overzeese gebiedsdelen in 2018.

Saldo Financieringsfunctie
Omdat gedurende het jaar de financieringsbehoefte achter bleef bij de begroting, voornamelijk doordat investeringen in de tijd opschoven, zijn in de eerste en tweede bestuursrapportages 2017 al voordelen gemeld van respectievelijk € 2.900.000 en € 313.000. De begroting is hierop aangepast.

Nu is op het beleidsterrein Saldo financieringsfunctie een positief resultaat ontstaan van € 309.000, bestaande uit voordelen aan de lastenkant van € 241.000 en een voordeel aan de batenkant van € 68.000:

- Er was rekening gehouden met het begin september aantrekken van een lang lopende lening van € 40 miljoen tegen een rentepercentage van 1,35%. Er bleek medio oktober maar een lening van € 35 miljoen nodig die bovendien kon worden aangetrokken tegen een rentepercentage 1,199%. Dit levert een voordeel op van € 91.000;
- Door de lage rentestand is er een voordeel van € 13.000 ontstaan op de begrote rentelasten van kortlopende financiering;
- In 2017 zijn minder kosten gemaakt voor het betalingsverkeer, wat leidt tot een voordeel van € 42.000. De verwachting is wel dat de kosten de komende jaren weer zullen toenemen;
- Als onderdeel van de kapitaallasten is in 2017 € 17.000 meer rente doorbelast naar de prestaties;
- Door het verschil tussen het begrote rentepercentage en het werkelijke rentepercentage is € 79.000 meer rente doorberekend naar de grondexploitaties;
- Er is gebleken dat een aantal rentebaten niet zijn begroot (hoofdzakelijk rente ontvangen van de BSGR) met een voordeel van € 68.000 tot gevolg. Aangezien deze post jaarlijks stijgt en inmiddels substantieel is geworden, zal deze voortaan worden begroot.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het saldo op de overige algemene dekkingsmiddelen bedraagt aan de lastenkant € 3.329.000 voordelig en aan de batenkant € 986.000 voordelig. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat:

  • Op het onderdeel Oninbare vorderingen is met de vrijval uit de voorziening dubieuze debiteuren een voordeel van € 867.000 ontstaan, voornamelijk (€ 797.000) door het vervallen van een voorziening voor een vordering op een grote debiteur. Voor de gemeente betreft het een budget neutrale boeking. Het nadeel komt ten laste van de prestatie Wonen (Programma 6).
  • Op Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering levert de kostenverdeelstaatsystematiek een voordeel aan de batenkant op van € 986.000 doordat de verschillende afdelingen in hun bedrijfsvoering minder hebben uitgegeven dan voor 2017 stond begroot. Door onderuitputting van de kapitaallasten van bedrijfsmiddelen ontstaan een aanvullende voordeel van € 598.000. Tot slot, er was een bedrag toegevoegd aan de voorziening pensioenen wethouders. Na controle bleek echter dat door de gestegen rekenrente nu een bedrag van € 783.000 kon vrijvallen. Ten opzichte van de stand per 1 januari 2017 is per saldo € 281.000 vrijgevallen.

Plankosten definitiefase
Het voordeel op de prestatie Plankosten definitiefse bedraagt € 1.175.000 en bestaat uit 2 componenten.
Een voordeel van € 637.000 is veroorzaakt doordat projectleiders eind 2017 minder kosten hebben gemaakt voor projecten in de definitiefase dan geraamd. Voor hetzelfde bedrag is er minder onttrokken aan de reserve bedrijfsvoering plankosten. Gezamenlijk is het effect op dit programma budgettair neutraal.
Daarnaast is een voordeel € 502.000 ontstaan doordat met ingang van 2017 de regelgeving voor overhead is gewijzigd, waardoor deze voortaan moet worden verantwoord op het programma overhead, Vpb en onvoorzien. Dit heeft tot de opgave geleid om in de realisatie binnen de betreffende programma’s de overhead te elimineren uit uurtarieven voor investeringen en/of overige projecten omdat dit niet meer is toegestaan. Het corresponderende nadeel is opgenomen op het programma Overhead, vpb en onvoorzien.