Jaarstukken 2020

Cultuur, sport en recreatie

Programmanummer

 

8

Commissie

 

Onderwijs en Samenleving, Werk en Middelen

Portefeuille(s)

 

Werk, Inkomen en Economie & Cultuur
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:
"Cultuur, cultuurhistorie, sport en evenementen zijn van grote waarde voor de versterking van de positie van Leiden in de regio Randstad. Bovendien zijn sport, recreatie, evenementen en cultuur, belangrijk voor de sociale structuur van de stad. Het aanbod van voorzieningen zal toegankelijk zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en onderscheidend om de centrumfunctie voor bezoekers te benutten."

Ontwikkelingen in 2020

8A Cultuur


Corona en de Leidse Cultuursector

Culturele instellingen zijn door de diverse maatregelen om de besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, ongenadig hard getroffen. De maatregelen veroorzaakten ook veel onduidelijkheid. Soms moesten de culturele instelling sluiten, dan weer open, met maximaal 30 bezoekers of met maximaal 100. Programmerende instellingen hebben optredens en voorstellingen bij herhaling verzet, met alle werkzaamheden van dien. Niet alleen moesten met de gezelschappen steeds opnieuw afspraken worden ingepland, ook het publiek moest bij herhaling worden geïnformeerd over verplaatste dan wel geannuleerde activiteiten, over eventuele terugbetaling van tickets of over reserveringen.

Niet alleen veel werk voor de sector, maar vooral ook grote zorgen betreffende de financiën en daarmee hun voortbestaan. Maar de cultuursector bleek ook weerbaar en creatief. Veel nieuwe (coronaproof) activiteiten werden gerealiseerd. Door vrijwel alle culturele instellingen werd doorlopend gezocht naar “wat nog wel mogelijk was”. De foyer van de Stadsgehoorzaal werd bijvoorbeeld getransformeerd tot cultuurcafé “Van ’t Huis” en de grote zaal werd ingericht als examenzaal en studielocatie voor de universiteit. Verder vonden kleinschalige optredens plaats in het kader van “Leidse Geluiden".

De bibliotheek mocht wel open blijven voor het brengen en afhalen van de boeken. BplusC bood de mogelijkheid boeken te bestellen en op afspraak op te halen (de Afhaalservice). Cursussen werden veelal on-line aangeboden. Theater Ins Blau bood flexwerkers de mogelijkheid een flexplek voor een dagdeel te huren. In de studio’s van het theater werd ingericht als locatie voor lessen of om bijvoorbeeld workshops te livestreamen. Gebr. De Nobel bood de mogelijkheid om gratis een video clip livestream op. De opname kunnen de bands gebruiken om hun band digitaal te promoten. Voor de technische begeleiding zet Gebr. de Nobel haar ZZP-ers (betaald) in die grotendeels werkloos thuis zitten. De Pieterskerk richtte de kerk in als een wel heel bijzondere “horecalocatie” in combinatie met een (samen met Erfgoed Leiden e.o) ingerichte fototentoonstelling over de geschiedenis van Leiden, de Pilgrims en de historie van de kerk.

Uiteraard werden heel veel voorstellingen gestreamd, maar er waren ook creatievere manieren om met het publiek in contact te blijven. Zo realiseerde Dansblok dansvoorstellingen “op bestelling”. De dansers van Dansblok verzorgden dan een voorstelling voor de deur of onder het balkon van degene die een voorstelling had geboekt.

Twee interdisciplinaire culturele activiteiten vonden tijdens de zomerperiode plaats: “Wat nu” (op o.a. het Pieterskerkplein) en “Van de Straat” in diverse Leidse wijken.

Bijzonder was “De Buurt 1.5”, met diverse activiteiten in het voormalige Pesthuis, variërend van “Jazz in de Kamer”, de Roze Buurt, Silent Disco, Quizzen, exposities en verkoop van kunstwerken (o.a. van het jonge kunstenaarscollectief Roem).

Steunmaatregelen aan de Leidse cultuursector 
De Leidse cultuursector is financieel acuut en zwaar getroffen door de lockdown’s en een groot aantal beperkende maatregelen. Anderhalve meter afstand houden en beperkingen in aantal toeschouwers maakten het moeilijk en vaak ook onmogelijk om activiteiten te realiseren zonder zware verliezen.

Landelijk is in 2020 een aantal generieke steunregelingen opgezet. De meeste Leidse cultuurorganisaties hebben gebruik kunnen maken van de generieke steunmaatregelen - zoals de NOW, de TOGS en de TVL - en/of de sector specifieke maatregelen, veelal via de cultuurfondsen (o.a. het Fonds Podiumkunsten en het Qickstart Fonds). De Pieterskerk kon gebruik maken van een lening via het Nationaal Restauratiefonds. De Rijksgesubsidieerde instellingen zoals de rijksmusea, De Veenfabriek, PS|theater en het SieboldHuis ontvingen financiële compensatie via de rijksoverheid.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft ook de gemeente al snel een aantal maatregelen genomen ter ondersteuning van de gesubsidieerde cultuursector:

• eerder uitbetalen subsidie voor 2020;

• uitstel huurbetaling aan de gemeente;

• coulance met het afrekenen van gesubsidieerde prestaties in 2020.

Om de sector ook financieel tegemoet te komen heeft het college op 14 juli de “Tijdelijke regeling compensatie coronaschade cultuur” vastgesteld.

Deze regeling is opgesteld als grondslag voor in ieder geval toekenning en verdeling van het mede door de Rijksoverheid (ad 1.070.000,=) en de Provincie Zuid-Holland (ad 218.750,=) beschikbaar gestelde compensatiebudget en voor de gemeentelijke steunbudgetten.

De verwachting is dat veel culturele instellingen ook op langere termijn het moeilijk zullen houden, o.a. omdat mogelijk een deel van de bezoekers ondanks toekomstige versoepelingen toch wegblijft. Dit maakt dat het nodig is om te kijken welke scenario’s zich voor kunnen doen en hoe we daar zo goed mogelijk mee om kunnen gaan.

We hebben het initiatief genomen om een ”Deltaplan Cultuur” op te stellen. Een plan dat de gemeente en het culturele veld handvatten moet bieden om de effecten van de crisis het hoofd te bieden, zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn, een plan dat niet alleen voor morgen is, maar ook voor overmorgen. In september hebben wij bureau BMC gevraagd om samen met ons, de grote culturele instellingen en de Cultuurmakelaar zo’n plan op te stellen. Het Deltaplan Cultuur is een plan ‘voor morgen, maar ook voor overmorgen’. Bij de 6 grote culturele instellingen is er de bereidheid om noodzakelijke stappen te zetten waarbij het accent ligt op onderlinge samenwerking. Voorzieningen kunnen beter worden gebruikt door multifunctioneel gebruik van locaties te stimuleren, waardoor de huisvestingslasten voor gebruikers omlaag zouden kunnen en er dus minder geld naar de stenen gaat. Dan zou er op termijn geld vrijgespeeld kunnen worden voor de inhoud.

Cultuurnota 2020

Op 23 januari 2020 heeft de raad de Cultuurvisie Leiden 2020 vastgesteld, De Kracht van Cultuur. De visie luidt: Cultuur in Leiden biedt iedereen die hier woont, werkt of verblijft de gelegenheid mee te doen in onze Stad van Ontdekkingen, zich te ontwikkelen & te ontmoeten, te genieten & te ontdekken.

De visie kent drie ambities:

  1. Op Sterke Benen (een sterke culturele basisinfrastructuur met een kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief aanbod; toegankelijk en aantrekkelijk; met groot bereik;
  2. Met Hart en Ziel (cultuur draagt bij aan het bereiken van maatschappelijke doelen. Leiden is een sociale stad: iedereen doet en telt mee;
  3. Met Kop en Schouders (Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met haar bijzondere weefsel van Kennis en Cultuur.

Uitwerking van deze nieuwe visie is vooralsnog voorzichtig van start gegaan. Het accent heeft het afgelopen jaar vooral gelegen op het opvangen van de negatieve gevolgen van de beperkingen door Corona en et maken van een plan voor de toekomst van cultuur na (of bij lange duur, tijdens) de pandemie.

8C Sport


Impact corona
Uitvoering prestaties
We zien verschillende effecten van corona op het uitvoeren van prestaties en het behalen van de gestelde doelen. Veel activiteiten zijn doorgegaan, en er zijn soms ook nieuwe activiteiten ontstaan; sommige zijn op een andere manier uitgevoerd of met een lagere intensiteit. Zo heeft corona geleid tot de oprichting van Platform Sportstad Leiden (zie hieronder). Ook zijn de (binnen)sportaccommodaties grote delen van het jaar gesloten geweest, waardoor veel Leidenaren niet hebben kunnen sporten in onze accommodaties. De schoolsportcommissie en de breedtesportcoordinator hebben waar mogelijk gefaciliteerd om zo veel mogelijk Leidenaren met inachtneming van de coronamaatregelen toch te kunnen laten sporten (op buitensportaccommodaties of in de openbare ruimte). De sportstimuleringsregeling heeft dit jaar vijf initiatieven opgeleverd waardoor meer Leidenaren in beweging komen.

Maatschappelijke effecten
Naast het uitvoeren van activiteiten (prestaties) zien we ook maatschappelijke effecten van corona en van het niet volledig kunnen uitvoeren van de geplande activiteiten. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders fors minder zijn gaan sporten en bewegen door corona. Daarnaast hebben sportverenigingen serieuze zorgen over ledenbehoud en aanwas van nieuwe leden. Hierdoor kan het verenigingsmodel verder onder druk komen te staan. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de sociale sportinfrastructuur. De coronacrisis maakt duidelijk dat het belang van een gezonde leefstijl, waaronder voldoende sporten en bewegen, groot is.

Uitvoering Visie Sociaal Domein

In 2020 hebben we activiteiten op de drie niveau’s uit de Visie Sociaal Domein uitgevoerd: op het niveau van het stadsklimaat, op collectief en individueel niveau. Hieronder staat een aantal resultaten van ontwikkelingen in 2020 genoemd, geordend per niveau. Deze lijst is niet uitputtend (zie ook de toelichtingen bij de prestaties). Sportbeleid vindt plaats op het niveau van het stadsklimaat.

Stadsklimaat

Platform Sportstad Leiden
Begin 2020 zijn we samen met Topsport Leiden en de Leidse Sportfederatie het platform Sportstad Leiden gestart om sportverenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Vanuit gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid werken we vanuit het platform aan vitale sportverenigingen. Er zijn Leidse sport colleges georganiseerd (webinars over sport gerelateerde thema’s), nieuwsbrieven verstuurd, met daarin de recentste maatregelen op het gebied van de sport, corona-vragenuurtjes gehouden, filmpjes opgenomen die leden oproepen ‘Hou vol, blijf lid, steun je club’ en onderzoeken uitgevoerd over hoe het met de clubs gaat. Alle partijen hebben aangegeven dat een duurzame samenwerking een logische stap is. Door deze samenwerking voort te zetten kunnen we krachtig bouwen aan onze ambitie ‘Leiden heeft sterke, toekomstbestendige sportverenigingen’ en kunnen verenigingen op hun beurt weer een (grote) bijdrage leveren aan een vitale stad.

Sporten & bewegen in de openbare ruimte
Om in coronatijd de openbare ruimte voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te houden is er tijdelijk tijdens de eerste lockdown een aantal richtlijnen opgesteld voor mensen die willen sporten en bewegen in de openbare ruimte. Sporters is opgeroepen om eerst gebruik te maken van buitensportaccommodaties, parkeerplaatsen en schoolpleinen voordat zij gebruik maakten van een park.

Het Sportakkoord Leiden
In vervolg op het Nationaal Sportakkoord hebben we in Leiden in juni 2020 een lokaal akkoord gesloten waarmee sportverenigingen, maatschappe­lijke organisaties, onderwijs, bedrijfsleven en gemeente gezamenlijk sport en bewe­gen voor elke inwoner aantrek­kelijk en toegankelijk maken. Het hoofddoel van dit akkoord is; “Meer Leidenaren een leven lang laten genieten van sport en bewegen”.

Combibad-ijshal
Eind augustus 2020 is de Europese aanbesteding voor een nieuwe ijshal en een nieuw binnenzwembad in Leiden gestart. Geïnteresseerde partijen konden zich inschrijven via Tenderned. Begin 2021 is de aanbesteding afgerond. Planning is om in de zomer te starten met bouwen.

Indoor Sport Centrum (ISC)
In november 2020 is het Kaderbesluit Openbare Ruimte ISC (RV 20.0073) vastgesteld. In december 2020 is het Voorlopig Ontwerp plus vastgesteld, gevolgd door de formele start van de aanbesteding in januari 2021. De uitvoering van het ISC verloopt conform planning: oplevering wordt eind 2022 verwacht.

Beleidsterrein 8A Cultuur

Doelen en prestaties bij 8A Cultuur

Doel

Prestatie

 

8A1 Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

8A1.1 Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod

 

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod

 

8A1.3 Ondersteunen en mogelijk maken educatief aanbod

 

8A1.4 Ondersteunen en mogelijk maken beeldende kunst (in de openbare ruimte)

 

8A1.5 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

 

8A1.6 Ondersteunen lokale media

 

8A1.7 Ondersteunen projecten voor diversiteit, toegankelijkheid, ander publieksbereik, spreiding in de stad

 

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal

 

8A2 Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten

8A2.1 Stimuleren en ondersteunen netwerkvorming en kennisontwikkeling cultuur- en zorgsector

 

8A2.2 Stimuleren en ondersteunen dat cultuur bijdraagt aan integratie nieuwkomers

 

8A2.3 Onderzoek en stimuleren grotere toegankelijkheid cultuur voor smalle beurs en jongeren

 

8A3 Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

8A3.1 Versterken unieke weefsel kennis en cultuur door Pilgrimjaar, ECS 2022

 

8A3.2 Cultuureducatie icm natuur en milieueducatie om de hoek

 

Toelichting op prestaties

Bij de kaderbrief 2020-2024 is de prestatieindeling van beleidsterrein 8A gewijzigd. Dit betekent dat de prestaties hieronder niet geheel aansluiten zoals opgenomen in de programmabegroting 2020.

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod
Ook voor de musea was 2020 een moeilijk jaar. Met in totaal 16 weken sluiting, gedeeltelijke opening voor max. 30 dan wel 100 personen waren de bezoekersaantallen uiteraard lager dan normaal.

Bezoekersaantallen per museum in 2020

Museum

Aantal

Naturalis

292.101

CORPUS

96.050

Rijksmuseum van Oudheden

91.849

Hortus botanicus Leiden

80.531

Museum Volkenkunde

57.225

Museum Boerhaave

63.971

Museum De Lakenhal

55.511

Japanmuseum SieboldHuis

25.719

Stedelijk Molenmuseum De Valk

9.713

Erfgoed Leiden en Archeologisch Centrum

2.991

Leiden American Pilgrim Museum

519

Leids Wevershuis

1.200

Bijzondere collecties Universiteit Leiden

2.984

Totaal

780.364

Young Rembrandt Studio

6.738

Totaal

787.102

8A1.3 Ondersteunen en mogelijk maken educatief aanbod
Het jaar 2020 stond in het teken van corona en de nodige financiële uitdagingen. Dit heeft aan de ene kant een lager aantal aanmeldingen en minder cursussen tot gevolg gehad. Aan de andere kant, ondanks Corona, hebben BplusC, de Cultuureducatiegroep, Ars Aemula en de jeugdtheaterscholen hun cultuureducatieve activiteiten redelijk kunnen continueren. De instellingen hebben zich ingespannen om, binnen de richtlijnen van het RIVM, hun activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan: binnen in grotere ruimtes, buiten of digitaal.

De Cultuurcoaches van BplusC hebben zich voortvarend gericht op buitenschoolse activiteiten voor jongeren in de wijken en op thuiswonende ouderen en zorginstellingen. Ook het pilotproject Verwonder om de hoek heeft voor een impuls gezorgd aan activiteiten in de wijken voor kinderen, waarbij een breed palet van culturele organisaties betrokken was.

Naturalis, de Cultuureducatiegroep en BplusC hebben met succes hun plannen in gediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de doorontwikkeling van Verwonder om de hoek, voor een derde ronde Cultuureducatie met Kwaliteit waarbij extra focus ligt op het verbinden van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. De adviseurs van de Cultuureducatiegroep hebben in 2020 weer bijna alle basisscholen (al dan niet digitaal) bereikt met ontwikkelgespreken over wensen, behoeften en ambities van de scholen op het gebied van cultuureducatie.

De bibliotheek BplusC heeft o.a. aan de volgende (inhoudelijke) vernieuwing/activiteiten gewerkt: in samenwerking met ProBiblio is er een Klantreis in kaart gebracht; de tariefdifferentiatie is verder doorgezet; er is geïnvesteerd in een afhaal- en bezorgservice tijdens de lockdowns en er is voor de kwetsbare doelgroep van de HuiswerkKamers een veilige plek geboden.

8A1.4 Ondersteunen en mogelijk maken beeldende kunst (in de openbare ruimte)
Het Lucas van Leyden Fonds organiseerde in 2020 voor het eerst de Lucas Award, een internationaal uitgeschreven prijsvraag om beeldende kunst in de openbare ruimte aan te jagen. De verbinding met kunst en wetenschap staat daarbij centraal. De kunstenares Kimsooja heeft de prijsvraag gewonnen, in 2021 werk het Fonds aan de realisatie van het kunstwerk. Daarnaast is het Fonds bezig met de realisatie van een kunstwerk van de japanse kunstenares Sachi Miyachi, dat medio 2021onthuld zal worden. Het Fonds is verder zeer actief betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van beeldende kunst in de stad, waarvan we in 2021 diverse realisaties verwachten.

Verder werden in 2020 gerealiseerd:
- De Frans de Wit Beeldentuin, een initiatief van Stichting ArchiScienza, in samenwerking met de weduwe van Frans de Wit en het Lucas van Leyden Fonds.
- Kunst in het Singelpark, zes tijdelijke kunstwerken, gecureerd door Sandra Spijker, op initiatief van de Vrienden van het Singelpark. Met als thema ‘Welkom in Leiden?!’ over grenzen en vrijheid.

8A1.5 Ondersteunen amateurkunst

Deelverordening Amateurkunst Subsidies 2020
In overleg met de Werkgroep Amateurkunst is de regeling geëvalueerd. In 2020 is de Deelverordening Amateurkunst Subsidies daarop aangepast en door de Raad vastgesteld en in werking getreden. Belangrijkste uitgangspunt bij de wijziging was om deze subsidies transparanter en beter werkbaar te maken. Zo is het werken met voorschotten afgeschaft en de regeling waar mogelijk vereenvoudigd.

8A1.6 Ondersteunen lokale media

Leids Media Fonds

In de afgelopen 3 ½ jaar heeft het Leidse Mediafonds zijn nut bewezen. Het fonds dat de bevordering van kwaliteitsjournalistiek beoogt, heeft voor een belangrijke impuls gezorgd waarbij inwoners, instellingen en bedrijven in de Leidse regio beter zijn geïnformeerd over wat er speelt in de stad Leiden en directe omgeving.

De bijdragen vanuit het fonds aan een groot aantal producties heeft geleid tot het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producten gebaseerd op zorgvuldig onderzoek en met de noodzakelijke diepgang. Juist in een tijd van een toevloed aan nepnieuws en “alternatieve feiten” is er in toenemende mate behoefte aan betrouwbare en kwalitatieve journalistiek. Het Leidse Media Fonds draagt daar zeker aan bij. Landelijk wordt het Leidse fonds een toonaangevend voorbeeld genoemd.

Ook de Provincie Zuid-Holland is overtuigd van het nut van kwaliteitsjournalistiek en de noodzaak om daar financieel aan bij te dragen. Bij besluit van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland van 24 november 2020 is de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek vastgesteld. Op basis van deze regeling kan de door de gemeente Leiden verleende subsidie aan het Leids Media Fonds voor 2021 (ad 100.000,=) worden verdubbeld.

8A1.7 Ondersteunen projecten voor diversiteit, toegankelijkheid, ander publieksbereik, spreiding in de stad
Festival andere theater en 'de straat op' (in de wijken) is een meer diverse doelgroep bereikt van mensen met een andere culturele achtergrond.

8A1.8 Exploitatie Museum De Lakenhal
Het contrast tussen het begin van het jaar en het einde was groot. Wegens Coronamaatregelen was het museum in totaal gedurende 16 weken gesloten. Tot en met 9 februari werd de tentoonstelling Jonge Rembrandt druk bezocht en hoog gewaardeerd. De tentoonstelling ‘Pilgrims naar Amerika – en de grenzen van vrijheid’ was in de zomer succesvol hoewel er een beperking op het aantal bezoekers werd voorgeschreven. In het najaar startte de tentoonstelling ‘Claudy Jongstra’ die in 2021 doorloopt. Wanneer het kon was er ruim aandacht voor de educatieve en publieksprogramma’s, van schoolklassen tot prikkelarme openstellingen. ↵
Er kwamen 59.626 bezoekers in 2020 (2019: 105.683).

In de tweede bestuursrapportage werd reeds aangegeven wat de financiële gevolgen zouden zijn van de Coronamaatregelen. Doordat de kosten en de opbrengsten enigszins meevielen was het verwachte tekort lager en vloeit er 40.000 terug naar het concernresultaat en wordt er 60.000 minder onttrokken aan de bedrijfsreserve van het museum.

8A2.3 Onderzoek en stimuleren grotere toegankelijkheid cultuur voor smalle beurs en jongeren
Door toedoen van de Covid-pandemie zijn er inhoudelijke keuzes gemaakt. Voor dit beleidsdoel was daarom afgelopen jaar geen capaciteit beschikbaar.

8A3.1 Versterken unieke weefsel kennis en cultuur door Pilgrimjaar, ECS 2022
Het Pilgrimjaar kon, door de coronamaatregelen, niet in de oorspronkelijk geplande vorm plaatsvinden. In plaats daarvan is uiteindelijk gekozen voor een digitale vorm. Het Pilgrimjaar is daarmee, ondanks de beperkingen, zeer goed bezocht.

Voor ECS 2022 zijn de voorbereidingen gestart. In 2020 is Meta Knol, toen nog directeur van Museum de Lakenhal, aangetreden als interim directeur ECS. Ze heeft daarbij de voorbereidingen voor ECS voortvarend opgepakt. Per 1 december 2020 heeft Meta Knol definitief de overstap gemaakt naar ECS.

8A3.2 Cultuureducatie icm natuur en milieueducatie om de hoek

Verwonder om de Hoek 
In 2020 zijn er afspraken gemaakt met Naturalis, Kunstgebouw, BplusC en Cultuur Educatie Groep (CEG) over de nieuwe periode van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK3 2021-2024) en deze zijn geborgd in het project Verwonder om de Hoek.

Het platform van het Verwonderpaspoort en van de Cultuur Educatie Groep (CEG) is nu onder gebracht bij Verwonder om de Hoek, waardoor de rijke leeromgeving van Leiden en de regio voor scholen, ouders en organisaties via één platform gevonden kan worden. In het eerste kwartaal van 2021 gaat het platform online.

In Leiden Zuid-West heeft de proeftuin “Om de Hoek” ondanks de belemmeringen van covid-19 toch plaatsgevonden. Zowel op school als in de wijk zijn de workshops uitgevoerd.

Hiernaast zijn er nog andere projecten die onder Verwonder om de Hoek vallen, zoals, cultuurcoaches en organisatie kennismakingscursussen. Verdere aanvragen zijn in voorbereiding, zoals de uitbreiding naar 12 tot 18 jaar.

Effectindicatoren bij 8A Cultuur

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 8A1 Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A1.a Percentage inwoners dat per jaar een culturele voorstelling of voorziening bezoekt

83%

-

73%

-

80%

Stads- en wijkenquête

8A1.b Aantal bezoeken aan gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen (x 1.000)

271

283

314

45

260

Jaaropgave culturele instellingen

Doel 8A3 Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

8A3.a Percentage inwoners dat actief participeert in kunst en cultuur

47%

-

42%

-

45%

Stads- en wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Doelen en prestaties bij 8B Cultureel erfgoed

Doel

Prestatie

 

8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties.

Leiden staat met al haar erfgoedkennis en -collecties nationaal en internationaal aan de top (ambitie I); Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad (ambitie II); Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers (ambitie III).

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

 

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

 

8B1.3 Toezicht en handhaven op monumenten

 

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

 

Inleiding

Het erfgoedbeleid is vastgelegd in de Leidse Erfgoednota. Het erfgoedbeleid draagt bij aan de toekomstvisie Leiden, Stad van Ontdekkingen (internationale kennis en historische cultuur). Leiden heeft met erfgoed een onderscheidende kracht in huis; zo heeft Leiden én de (internationale) kennis én collecties, én de aantrekkelijke historische stad én de grote mate van betrokkenheid van bewoners. Zowel gemeente als vele stadspartners dragen bij aan het realiseren van de drie ambities (en 12 doelen) uit de Erfgoednota.

Toelichting op de prestaties

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken
Erfgoed Leiden heeft zich met verschillende activiteiten voorbereid op de implementatie van de Omgevingswet. Een aantal medewerkers is op landelijk niveau betrokken geweest bij de wijze waarop erfgoed binnen de Omgevingswet een plek krijgt. Daarnaast zijn twee Leidse digitale kaarten, nl. de ‘zonnepanelen-kaart’ en de kaart met 20 jaar ‘Bouwhistorisch onderzoeksrapporten’, opgeleverd.

De aanbesteding voor een nieuw collectiebeheerssysteem is succesvol afgerond. Het edepot is niet alleen gereed gemaakt voor de regio, ook gemeenten en organisaties waarmee geen dienstverleningsovereenkomst is afgesloten zochten contact voor kennisdeling of een vorm van samenwerking.

Vanwege Corona heeft Leiden400 (Pilgrimjaar) een andere invulling gekregen dan verwacht. Dat heeft niettemin geleid tot activiteiten en producten die ook in de toekomst nog gebruikt kunnen worden, zoals de historische reconstructies van de Vrouwekerk, de Begijnhofkerk, Kloksteeg 17 en de Breestraat en de online Pilgrim-documenten. Een groot aantal evenementen waaraan Erfgoed Leiden zou deelnemen is niet doorgegaan. Dat heeft ertoe geleid dat de verhalen op een andere manier onder de aandacht zijn gebracht. Zo zijn dankzij digitale bijeenkomsten onder meer de Maand van de Geschiedenis en de Open Monumentendagen toch doorgegaan.

Erfgoed Leiden is blij met de uitspraak van de rechter in het hoger beroep aangaande auteursrechten. Hiermee is voor archieven in Nederland duidelijkheid gekomen over anoniem gepubliceerde afbeeldingen van meer dan 70 jaar oud.

Er is subsidie ontvangen voor 2 projecten. Het Mondriaanfonds honoreerde het voorstel Dossier071 om, in het kader van 75 jaar Bevrijding, het politiearchief van 40-45 te digitaliseren en samen met de crowd te ontsluiten. Dit project heeft ook landelijk de media gehaald. Daarnaast heeft de Provincie Zuid-Holland geld beschikbaar gesteld voor 1.000 Vondsten Digitaal, om samen met vele vrijwilligers bijzondere archeologische vondsten uit het gehele werkgebied, in 3D te fotograferen en te tonen in hologram-vitrines.

8B1.2 Exploitatie molenmuseum De Valk
Molenmuseum de Valk heeft zwaar geleden onder de gedwongen sluiting vanwege Corona. Dit scheelde bijna 60% van de bezoekers. Compensatie voor gederfde inkomsten is toegekend vanuit het Mondriaanfonds.

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners
In 2020 is gestart met de ontwikkeling van een Leidse kerkenvisie, met het oog op de toekomst van deze historisch waardevolle gebouwen. Het college heeft de raad voorgesteld om de Leidse Erfgoednota (2014-2020) te continueren, omdat deze inhoudelijk nog goed voldoet. Het college heeft verder de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld geactualiseerd en de raad voorgesteld om er een collegeregeling van te maken. De regeling is al jaren succesvol maar als gevolg van de coronacrisis zijn er in 2020 minder aanvragen gedaan voor subsidie, in het bijzonder voor de winkelpuien. Dit heeft geleid tot een onderbesteding op het budget. Erfgoed Leiden leverde ook in 2020 vele maatwerkadviezen voor de verduurzaming van historische panden. Het landelijke nominatiedossier voor de Romeinse Limes is, inclusief park Matilo, door de minister van OCW aangeboden aan Unesco en nog in beraad (besluitvorming volgt pas in 2021).

Effectindicatoren bij 8B Cultureel erfgoed

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties

8B1.a Percentage Leidenaren met belangstelling voor cultureel erfgoed

77%

-

78%

-

75%

Stads- en wijkenquête

8B1.b Aantal raadplegingen digitale collecties (x 1.000)

-

5.802

 

6.462

6.000

Erfgoed Leiden en Omstreken

8B1.c Aantal bezoekers Boisotkade

9.521

7.735

7.043

2.991

7.000

Erfgoed Leiden en Omstreken

8B1.d Aantal bezoekers Molen de Valk

29.683

31.648

31.473

9.731

35.000

Erfgoed Leiden en Omstreken

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 8C Sport

Doel

Prestatie

 

8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, sportvelden, tennisbanen en overige sportaccommodaties)

 

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2020

 

8C2 Leiden ondersteunt haar sportverenigingen zodat ze sterk zijn en naast hun sportfunctie ook een maatschappelijke functie vervullen

8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen 

 

8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen 

 

8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen (Marathon, Singelloop) door subsidiëring 

 

8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies  

 

8C3.4 Ondersteunen en faciliteren topsport

 

Toelichting op prestaties


8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, sportvelden, tennisbanen en overige sportaccommodaties)
De exploitatie is gekenmerkt door corona. We hebben de sportaccommodaties op last van de overheid moeten sluiten, waardoor de begrote bezoekersaantallen niet zijn behaald. Wel is alles in het werk gesteld om dat wat wel mogelijk was optimaal te benutten. Vanuit de overheid zijn steunpakketten beschikbaar gesteld om onder voorwaarden huurgelden te compenseren.

8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen
Het platform Sportstad Leiden is opgericht. Zie ook Ontwikkelingen in 2020.

8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen
In het voorjaar zijn enkele cursussen geannuleerd als gevolg van corona.

8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen (Marathon, Singelloop) door subsidiëring
Alle geplande evenementen, zoals de Singelloop en Marathon Leiden, zijn vanwege corona niet doorgegaan.

Effectindicatoren bij 8C Sport

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

8C1.a Rapportcijfer van inwoners voor de hoeveelheid sportaccommodaties

7,3

-

7,3

-

7,4

Stads- en wijkenquête

8C1.b Rapportcijfer van inwoners voor de kwaliteit van de sportaccommodaties

7,0

-

7,0

-

7,4

Stads- en wijkenquête

8C1.c Aantal bezoekers zwembaden

362.000

432.000

397.000

198.400

400.000

Sportbedrijf Leiden

Doel 8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

8C3.a Percentage inwoners dat niet wekelijks sport

-

-

-

nnb*

46%

RIVM (BBV - via wsjg)

8C3.b Percentage volwassen Leidenaren dat voldoet aan de norm gezond bewegen

63%

-

65%

-

80%

Stads- en wijkenquête

* Deze indicator wordt gemeten via de Gezondheidspeilig Volwassenen van de GGD. De realisatiewaarde in 2016 was 41%. De peiling is in 2020 gehouden en de resultaten komen in het najaar van 2021 beschikbaar, zie ook toelichting bij prestatie 9B2.1 in Progrmama 9.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 8D Recreatie

Doelen en prestaties bij 8D Recreatie

Doel

Prestaties

 

8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-west

 

8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen

 

8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders

 

8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

8D2.1 Evenementencoördinatie

 

8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning

 

8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen

 

8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie

 

8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitversterkende evenementen

 

Toelichting op de prestaties

8D2.1 Evenementencoördinatie
In 2020 zijn er vanwege de coronacrisis bijna geen evenementenvergunningen verleend.

8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen
Geen van de drie grootschalige evenementen zijn door de coronacrisis doorgegaan. Rond de 3 oktoberviering zijn er veel inspanningen verricht om geen bezoekers naar de binnenstad laten komen.

Wel worden er, door o.a. platform De Leidse Burcht, online alternatieven geboden die goed worden 'bezocht'.

Kaderstellende beleidsstukken

8C Sport

  • Sportakkoord Leiden (BW 20.0280)
  • Sporten en bewegen in de openbare ruimte (BW 20.0225)
  • Kaderbesluit Openbare Ruimte Indoor Sport Centrum (RV 20.0073)

Programmabudget

Cultuur, sport en recreatie
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Cultuur

Lasten

19.802

21.387

3.028

24.415

24.452

-37

 

Baten

-3.879

-799

-1.067

-1.866

-2.488

621

Saldo

 

15.923

20.588

1.960

22.548

21.965

584

Cultureel erfgoed

Lasten

4.795

4.964

217

5.181

4.895

285

 

Baten

-827

-691

43

-648

-829

181

Saldo

 

3.968

4.273

260

4.533

4.066

467

Sport

Lasten

11.471

14.205

834

15.039

11.081

3.958

 

Baten

-4.935

-6.454

-942

-7.397

-4.408

-2.989

Saldo

 

6.536

7.750

-108

7.642

6.673

969

Recreatie

Lasten

1.268

1.104

-71

1.033

789

244

 

Baten

-417

-363

0

-363

-299

-64

Saldo

 

851

741

-71

670

490

180

Programma

Lasten

37.336

41.660

4.008

45.668

41.217

4.451

 

Baten

-10.057

-8.307

-1.967

-10.274

-8.024

-2.251

Saldo van baten en lasten

 

27.279

33.352

2.041

35.393

33.193

2.200

Reserves

Toevoeging

1.031

0

30

30

90

-60

 

Onttrekking

-1.749

-4.724

-754

-5.478

-5.369

-109

Mutaties reserves

 

-718

-4.724

-724

-5.448

-5.278

-169

Resultaat

 

26.561

28.628

1.317

29.946

27.915

2.031

Reserves programma 8
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Toevoeging

25

0

2

2

2

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

25

0

2

2

2

0

Reserve aankopen kunst De Lakenhal

Toevoeging

20

0

29

29

29

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

20

0

29

29

29

0

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Toevoeging

0

0

0

0

60

-60

 

Onttrekking

-52

0

-103

-103

-103

0

Saldo

 

-52

0

-103

-103

-43

-60

Reserve exploitatie De Nobel

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-9

-9

0

-9

-9

0

Saldo

 

-9

-9

0

-9

-9

0

Reserve Pieterskerk

Toevoeging

193

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-712

-4.418

0

-4.418

-4.418

0

Saldo

 

-519

-4.418

0

-4.418

-4.418

0

Reserve bedrijfsvoering ELO

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-153

-12

0

-12

14

-26

Saldo

 

-153

-12

0

-12

14

-26

Reserve stedelijke ontwikkeling P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-41

-41

-9

-32

Saldo

 

0

0

-41

-41

-9

-32

Reserve sportstimuleringsfonds

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-43

0

-107

-107

-68

-39

Saldo

 

-43

0

-107

-107

-68

-39

Reserve economische impulsen Kennisst P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-375

0

0

0

0

0

Saldo

 

-375

0

0

0

0

0

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-30

-35

0

-35

-26

-9

Saldo

 

-30

-35

0

-35

-26

-9

Reserve Lucas van Leydenfonds

Toevoeging

500

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-250

0

-250

-250

0

Saldo

 

500

-250

0

-250

-250

0

Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-375

0

0

0

0

0

Saldo

 

-375

0

0

0

0

0

Reserve grondexploitaties P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-355

-355

-352

-3

Saldo

 

0

0

-355

-355

-352

-3

Reserve projecten en tentoonstelling MDL

Toevoeging

293

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-148

-148

-148

0

Saldo

 

293

0

-148

-148

-148

0

Totaal

Toevoeging

1.031

0

30

30

90

-60

 

Onttrekking

-1.749

-4.724

-754

-5.478

-5.369

-109

Reserves programma 8

 

-718

-4.724

-724

-5.448

-5.278

-169

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000

Cultuur
Op cultuur werden 621.000 hogere baten gerealiseerd. Vanuit de provicie werd een niet begrote subsidie van 219.00 ontvangen voor de compensatie van coronaschade bij lokale culturele instellingen. Bij Museum De Lakenhal werd 510.000 meer ontvangen dan dit jaar begroot. Dit kwam met name doordat de tentoonstelling Jonge Rembrandt in 2019 was begroot (baten begroot in het jaar met de meeste activiteiten), terwijl deze in 2020 nog doorliep. Er werd in 2020 voor 355.000 aan bijdragen van derden ontvangen. Daarnaast zijn van diverse partijen legaten en schenkingen ontvangen (€105.000) als bijdragen voor verschillende activiteiten, waaronder restauratie en uitbreiding en verbetering van de toegankelijkheid van de collectie. Een laatste voordeel bestond uit meevallers (winkel, toegang, bijeenkomsten), vooral als gevolg van de tentoonstelling Jonge Rembrandt. Tegenover de hogere baten stond de rijksregeling cofinanciering voor de cultuurcoaches, die dubbel in de begroting was opgenomen (tegenvaller van 108.000).

Cultureel erfgoed
Op cultureel erfgoed werden 285.000 lagere lasten gerealiseerd. Dit had te maken met een onderbesteding op de subsidies historisch stadsbeeld van 367.000 door minder aanvragen als gevolg van corona. Van dit budget was 187.000 incidenteel beschikbaar. Tegenover de onderbesteding stonden onder andere hogere lasten voor de collecties erfgoed Leiden.

Sport
Op sport zijn aanzienlijk lagere lasten en baten gerealiseerd. Dit had allereerst te maken met de Spuk. Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting verruimd. Door deze wetswijziging verviel het recht op aftrek van btw voor gemeenten. Dit heeft geleid tot een stijging van de kosten van sport, waar een Specifieke uitkering sport (SPUK) tegenover stond. Voor 2020 werd rekening gehouden met grote uitgaven voor het combibad, deze uitgaven zijn echter doorgeschoven. Dit zou enerzijds tot een hoge btw-last hebben geleid en anderzijds tot een Spuk-uitkering ter compensatie. Dit heeft geleid tot een afwijking op de lasten en baten van een kleine 3,1 mln.

Naast de Spuk zorgde corona, vanwege gedeeltelijke sluiting van de accommodaties, voor aanzienlijk lagere baten en lasten. De baten vielen circa 1,3 mln lager uit door de gedeeltelijke sluiting van de accommodaties. De begrote baten zijn, vanwege corona, gedurende het jaar echter al omlaag bijgesteld met 395.000, waardoor een nadeel resteert van ruim 900.000. Hier staat een totaal verwachte tegemoetkoming vanuit het rijk tegenover van 844.000, bestaande uit de compensatie van kwijtscheldingen aan amateurorganisaties voor de huur over Q2 en Q4 en een compensatie van het exploitatietekort op de zwembaden. De compensatie over Q4 en het exploitatietekort op de zwembaden zijn opgenomen conform aanvraag, waarbij wordt aangenomen dat 100% van de aanvraag wordt gehonoreerd (conform compensatie Q2). De lagere lasten bedroegen een kleine 600.000, waarvoor de begroting gedurende het jaar echter al gedeeltelijk (200.000) omlaag was bijgesteld. De lagere lasten bestonden vooral uit lagere lasten voor inhuur, energie en onderhoud.

Tegenover de lagere baten vanwege de Spuk en corona stond een vrijval vanuit de voorziening sportaccommodaties van 141.000. Dit vanwege de nieuwe sportaccommodaties, waardoor op de huidige/oude accommodaties enkel het hoog nodige planmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Anderzijds is het een gevolg van de actualisatie van het nieuwe beheerplan, waardoor er een onderbouwing ligt voor de toekomstige onderhoudsonttrekkingen.

Ten slotte werden op de te vervangen sportaccommodaties relatief lage onderhoudslasten gerealiseerd en werd een begrote exploitie-bijdrage voor het nieuwe ISC niet gerealiseerd (deze schuift door naar 2021), samen goed voor circa 200.000. En werden lagere lasten gerealiseerd op sportbeleid (ruim 200.000). Dit was voor ongeveer de helft het gevolg van lagere lasten op het contourenplan, daarnaast zijn er minder activiteiten georganiseerd voor breedtesport en werden minder lasten gerealiseerd voor sportstimulering.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Geen afwijkingen > 250.000.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

7101026 bedrijfswagen sport
Dit krediet laat een overschrijding zien van circa 8.000. Om de fysieke belasting te verminderen is een kraantje op de wagen gezet om verschillende materialen op de laadbak te kunnen hijsen. Hier was geen rekening mee gehouden in de aanvraag van het krediet.

7101685 verwijderen zandvelden Roomburg
Het krediet laat een overschrijding zien van circa 29.000 euro, doordat de btw-last niet was begroot. Hier staat een gelijke compensatie tegenover vanuit de SPUK.

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet

7100576 machines sportbedrijf 2013-2014-2016/17
Dit betrof een verzamelkrediet voor sportmachines. In de praktijk blijkt dit verzamelkrediet niet goed werkbaar, vanwege verschillende afschrijvingstermijnen. Daarom wordt dit krediet afgesloten (met een restant van circa 100.000) en worden nieuwe kredieten opgevoerd in het beheerplan van sport, waarbij rekening wordt gehouden met de afschrijvingstermijnen van de machines.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening

7100405 nieuwbouw huisvesting Jeugddorp
Budget blijft nodig voor verplaatsing of vervangen van de units op de huidige locatie. Deze investering is uitgesteld vanwege herontwikkelingsplannen voor locatie jeugddorp en tweede veld Leidsche Boys.

7100718 VVI Stadspodia / 7100819 Stoelenplan LSB
Bij de verzelfstandiging van de Leidse schouwburg -Stadsgehoorzaal is besloten dat zij tot en met 2022 jaarlijks investeringsruimte van de gemeente ontvangen om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen. De vervanging van de stoelen wordt hoogstwaarschijnlijk in 2021 gerealiseerd. In 2020 is de offerte hiervoor ontvangen.

7100625 Verbouwing archeol.centrum Boisotkade
Dit krediet is gekoppeld aan raadsbesluit RV13.0089 dat opdracht geeft om een vervangende publieksruimte te creëren. Dit traject is nog niet afgerond en dit krediet kan derhalve niet afgesloten worden. De kosten worden in 2021 en 2022 verwacht.

7100673 combibad gebouw binnenbad De Vliet/7101127 nieuwbouw ijshal
Het project is aanbesteed. In maart wordt het voorstel Aanbestedingsvoorstel Aanbestedingsresultaat nieuwbouw binnenzwembad-ijshal De Vliet aan uw raad voorgelegd ter besluivorming. Bij positieve besluitvorming is het Combibad de Vliet met IJsbaan naar verwachting eind 2022 gereed.

7101046 topsporthal Boshuizerlaan (Indoor Sport Centrum)
In november 2020 is het Kaderbesluit Openbare Ruimte Indoor Sport Centrum (RV 20.0073) vastgesteld. De ontwikkeling verloopt volgens planning (zie ook ISC onder Ontwikkelingen in 2020 van dit programma).

7101110 Museum de Lakenhal renovatie & uitbreiding overig
Er resteren nog werkzaamheden en opleverpunten. Daarnaast konden nog niet alle facturen van de aannemer betaald worden.

7100632 Museum de Lakenhal publieksvoorzieningen
Na de heropening van het museum worden nog verbeteringen gerealiseerd op het gebied van Wifi, app, website, meubilair en inventaris.

7101179 Voorbereiding vernieuwbouw BplusC

Dit krediet is beschikbaar gesteld voor externe plankosten tijdens de definitiefase voor het project vernieuwbouw BplusC. Tot op heden is dit krediet nog niet ingezet. Echter, het krediet moet beschikbaar blijven aangezien in 2021 een voorstel wordt gedaan om het krediet breder in te zetten voor huisvesting van cultuur. Dit betekent dat de externe plankosten voor de huisvestingsopgaven cultuur en dan met name muziekeducatie en bibliotheek (BplusC) hier uit betaald gaan worden.