Jaarstukken 2022

Lokale heffingen

1 . Inleiding

In deze paragraaf staan de opbrengsten en het beleid voor de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen in 2022. Eerst worden heffingen behandeld die deel uitmaken van de woonlasten, te weten de onroerende-zaakbelastingen voor woningen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Daarbij geven we een overzicht van de lokale lastendruk. Vervolgens gaan we in op de onroerende-zaakbelastingen voor niet-woningen, de toeristenbelasting, de precariobelasting, de parkeerbelasting, rechten en het kwijtscheldingsbeleid.

In 2022 is de gehele uitvoering van de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting en precariobelasting gedaan door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Geraamde en werkelijke belastingopbrengsten 2022

Heffing

Rekening 2021

Primitieve begr. 2022

wijz. 2022

Begroting 2022

Rekening 2022

Begroting 2022-Rekening 2022

Rekening 2022-Rekening 2021

Ozb gebruikers niet-woningen

15.175

16.256

0

16.256

16.301

-45

1.126

Ozb eigenaren woningen

23.693

25.039

0

25.039

24.799

240

1.106

Ozb eigenaren niet woningen

16.578

17.541

0

17.541

18.004

-463

1.426

Precariobelasting

9.333

772

0

772

650

123

-8.684

Afvalstoffenheffing

16.727

18.807

0

18.807

18.325

482

1.598

Rioolheffing

8.468

11.158

0

11.158

10.494

664

2.026

Parkeerbelastingen

13.881

14.854

1.727

16.581

16.582

-2

2.701

Toeristenbelasting

648

1.177

0

1.177

1.387

-210

188

Totaal

104.504

105.605

1.727

107.332

106.542

790

2.038

2. Heffingen die deel uitmaken van de woonlasten

2.1. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De OZB voor woningen is iets lager dan geraamd. Oorzaak is een een lager aantal nieuwe woningen per 1-1-2022.

2.2. Rioolheffing

De rioolheffing komt lager uit dan geraamd door een lager aantal nieuwe woningen, een oplopend aantal adressen zonder ingeschreven bewoner en een daling van het aantal bewoners per adres.

2.3. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing komt lager uit dan geraamd door een lager aantal nieuwe woningen, een oplopend aantal adressen zonder ingeschreven bewoner en een daling van het aantal bewoners per adres. Hier tegenover staat dat ook de kosten voor afvalinzameling en verwijdering lager zijn.

2.4. Aanduiding van de lokale lastendruk

In de tabel hieronder is de lokale lastendruk in de jaren 2021 en 2022 aangegeven. De lasten zijn weergegeven voor een huurwoning en een koopwoning en opgesplitst in de huishoudengrootten waarvoor Leiden verschillende (afgeronde) tarieven kent. Het gaat om de tarieven voor een eenpersoons- (1PH); een tweepersoons- (2PH) en een drie- of meerpersoonshuishouden (MPH).

Bij een huurwoning bestaan de lasten uit rioolheffing (RIO) en afvalstoffenheffing (ASH). Bij een koopwoning bestaan de lasten uit rioolheffing, afvalstoffenheffing en de door eigenaren verschuldigde onroerende-zaakbelasting (OZB).

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Leiden was voor het belastingjaar 2022 circa 339.000 (bron: CBS).

Woningsoort

Belastingsoort

2021 1PH

2022 1PH

 

2021 2PH

2022 2PH

 

2021 MPH

2022 MPH

Huurwoning 

OZB

-

-

 

-

-

 

-

-

 

RIO

91

114

 

131

163

 

170

212

 

ASH

208

226

 

299

325

 

390

424

 

totaal 

299

340

 

430

488

 

560

636

    

   

   

Koopwoning 

OZB

388

394

 

388

394

 

388

394

 

RIO

91

114

 

131

163

 

170

212

 

ASH

208

226

 

299

325

 

390

424

 

totaal 

687

734

 

818

882

 

948

1.030


3. Heffingen die geen deel uitmaken van de woonlasten

3.1. Onroerende-zaakbelastingen niet-woningen (OZB)

De raming voor de niet-woningen valt hoger uit dan geraamd. Dat komt door de oplevering van een aantal grotere objecten.

3.2. Toeristenbelasting

De inkomsten uit toeristenbelasting zijn door de toename van de bezoekersaantallen en het intensiveren van de controle op de registratie van de overnachtingen gestegen.

3.3. Precariobelasting
De precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen is met ingang van 2022 komen te vervallen.

3.4. Parkeerbelastingen
Op het beleidsterrein parkeren is sprake van een voordelig saldo op de baten. Binnen het beleidsterrein parkeren wordt een onderscheid gemaakt tussen autoparkeren en fietsparkeren. In het bovenstaande schema staat de opbrengst van het autoparkeren weergegeven.

3.5. Rechten

Op grond van verschillende verordeningen worden rechten geheven ter bestrijding van de kosten van gebruik van gemeentevoorzieningen en diensten. Voorbeelden hiervan zijn leges voor vergunningen en andere producten, binnenhavengeld en markt- en staangelden.

4. Kwijtscheldingsbeleid

In Leiden komen in beginsel de volgende heffingen in aanmerking voor kwijtschelding:

  • Onroerende-zaakbelastingen;
  • Rioolheffing;
  • Afvalstoffenheffing;
  • Precariobelasting voor woonboten als de belastingplichtige de woonboot als permanente woning gebruikt;
  • Binnenhavengeld voor woonboten als de belastingplichtige de woonboot als permanente woning gebruikt.

De mogelijkheden tot kwijtschelding zijn wettelijk geregeld. Het is gemeenten niet toegestaan een ruimer kwijtscheldingsbeleid te hanteren. Wel is toegestaan om in het geheel geen dan wel gedeeltelijk kwijtschelding te verlenen. Leiden heeft gekozen voor het ruimst mogelijke kwijtscheldingsbeleid.

Kwijtschelding kan worden verleend als een belastingplichtige de aanslag slechts met buitengewoon bezwaar kan voldoen.

De kwijtscheldingen in 2022 zijn op basis van dit beleid verleend. Uiteindelijk zal naar verwachting over 2022 iets minder dan het verhoogde geraamde bedrag van 2.305.118 worden kwijtgescholden.

5. Kostendekking Lokale heffingen
Omdat de overhead met ingang van 2017 niet langer wordt doorgerekend aan de programma’s heeft de
wetgever bepaald dat in de paragraaf lokale heffingen volgens een voorgeschreven model inzicht wordt
gegeven in de mate van kostendekkendheid van de heffingen. Die kostendekkendheid moet buiten de
boekhouding om worden berekend. Voor de toerekening van de overhead zijn daartoe twee verdeelsleutels
toegestaan, te weten de loonkosten per taakveld of de omvang per taakveld. Beide sleutels mogen worden
toegepast, maar is eenmaal een keuze gemaakt, dan moet die sleutel ook consequent worden gehanteerd.
Deze sleutels moeten in de financiële verordening door de Raad worden bevestigd. Op basis van de opgestelde berekening kiezen wij ervoor om standaard te kiezen voor de verdeelsleutel van de loonsom per taakveld.
Loonkosten bepalen in de meeste gevallen immers een groot deel van het tarief. Die sleutel ligt dan ook het
meest voor de hand en de uitkomsten laten ook zien dat via deze sleutel verhoudingsgewijs een hoger deel van de overhead mag worden toegerekend aan de betreffende exploitatie respectievelijk in het tarief mag worden betrokken.

Rioolheffing

Kosten

Bedrag

2.1

Verkeer en vervoer

1.078.496

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

361.268

6.3

Inkomensregelingen

740.204

7.2

Riolering

6.426.303

7.4

Milieubeheer

63.374

 

Overhead

1.908.289

 

BTW

836.437

Totaal Kosten

11.414.371

  

Opbrengsten

Bedrag

1.1

Woningen

9.146.262

1.2

Niet-woningen

1.347.592

Totaal Opbrengsten

10.493.854

  

Totaaloverzicht

Bedrag

Totaal kosten

11.414.371

Totaal opbrengsten

10.493.854

Kostendekkendheidspercentage

91,94%

Afvalstoffenheffing

Kosten

Bedrag

2.1

Verkeer en wegen

1.273.042

5.7

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

100.000

6.3

Inkomensregelingen (kwijtschelding)

740.204

7.3

Afval

12.279.317

 

Overhead

2.660.906

 

BTW

1.705.676

Totaal Kosten

18.759.145

  

Opbrengsten

Bedrag

1.1

Afvalstoffenheffing

18.324.906

Totaal Opbrengsten

18.324.906

  

Totaaloverzicht

Bedrag

Totaal kosten

18.759.145

Totaal opbrengsten

18.324.906

Kostendekkendheidspercentage

97,69%

Leges

Kostendekkendheid jaarrekening 2022

  

Kosten

Opbrengsten

Kostendek-kendheid

1 Algemene dienstverlening

   

1.1

Burgerlijke stand

316.712

303.743

95,91%

1.2

Reisdocumenten

923.018

921.657

99,85%

1.3

Rijbewijzen

697.463

433.090

62,10%

1.4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

126.667

119.363

94,23%

1.5

Vervallen

0

0

0,00%

1.6

Vastgoedinformatie

0

0

0,00%

1.7

Overige publiekszaken

46.422

53.266

114,74%

1.8

Gemeentearchief

4.739

3.602

76,01%

1.9

Huisvestingswet

0

0

0,00%

1.10

Leegstandswet

2.012

6.085

302,44%

1.11

Marktstandplaatsen

0

0

0,00%

1.12

Kansspelen

24.663

15.338

62,19%

1.13

Telecommunicatie- en Leidingenverordening

120.460

424.010

351,99%

1.14

Verkeer en vervoer

184.880

54.665

29,57%

1.15

Diversen

41.364

23.893

57,76%

1.16

Verordening op woning- en kamerbemiddelingsbureaus

0

0

0,00%

Totaal:

2.488.400

2.358.712

94,79%

     

2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

   

2.1

Begripsomschrijvingen

0

0

0,00%

2.2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

0

0

0,00%

2.3

Omgevingsvergunning

5.154.126

7.482.835

145,18%

2.4

Vermindering

0

0

0,00%

2.5

Teruggaaf

0

-742.044

0,00%

2.6

Intrekking omgevingsvergunning

0

0

0,00%

2.7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

0

0

0,00%

2.8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

0

0

0,00%

2.9

Vervallen

0

0

0,00%

2.10

Stadsschoonvergunning

0

0

0,00%

2.11

Overschrijven vergunning

0

0

0,00%

2.12

Woonschepen

0

0

0,00%

2.13

Openstelling wegtunnels

0

0

0,00%

Totaal:

5.154.126

6.740.791

130,78%

     

3 Europese dienstenrichtlijn

   

3.1

Horeca

82.215

64.664

78,65%

3.2

Organiseren evenementen of markten

116.968

23.119

19,77%

3.3

Prostitutiebedrijven

9.704

7.571

78,02%

3.4

Brandveiligheid

7.177

2.071

28,86%

3.5

Huisvestingswet 2014

23.384

8.736

37,36%

3.6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

108

22

20,37%

Totaal:

239.556

106.183

44,32%

     

Totaal kostendekkendheid:

7.882.082

9.205.686

116,79%