Ga naar boven

Toelichting financiële afwijkingen reserves

Het resultaat 2017 komt uit op € miljoen positief. Vanaf 2008 waren de resultaten als volgt:

Jaar

Resultaat

Voordeel (V) / Nadeel (N)

2008

6,0

V

2009

25,8

V

2010

6,4

N

2011

9,7

V

2012

1,0

N

2013

17,5

V

2014

8,7

V

2015

16,2

V

2016

3,0

V

2017

V


bedragen x € 1.000,-

Rekening 2016

Begroting 2017

Rekening 2017

Verschil 2017

Lasten

496.368

520.265

503.712

16.553

Baten

-492.249

-472.697

-469.859

-2.838

Totaal van saldo van baten en lasten

4.119

47.568

33.853

13.715

Mutaties in reserves:

- toevoegingen

112.753

59.814

62.073

-2.259

- onttrekkingen

-119.851

-107.382

-100.636

-6.746

Resultaat

-2.979

0

-4.710

4.710

Het verschil tussen het rekeningsaldo ad € 4.135.000 en het resultaat zoals in de tabel hierboven wordt gepresenteerd is de vennootschapsbelasting.

Het besteden van een reserve kan alleen met een raadsbesluit waarin de reden van besteding staat aangegeven. De besteding moet overeenkomen met het doel van de reserve.

Bij reserves met een egalisatie- of inkomensfunctie mag een positief- of negatief exploitatiesaldo bij de jaarrekening vóór bestemming worden verrekend met de corresponderende reserve. In deze gevallen maakt het betreffende exploitatiesaldo geen onderdeel uit van het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening. In aanvulling hierop mag de mutatie op de Voorziening negatieve grondexploitaties bij de jaarrekening vóór bestemming worden verrekend met de reserve grondexploitaties.

Voor alle overige reserves geldt dat in de rekening alleen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd.

Per programma wordt hieronder een tabel gepresenteerd, waarin per reserve de geraamde en de werkelijke toevoeging en onttrekking wordt getoond. Daaronder worden de afwijkingen ten opzichte van de raming toegelicht.

PROGRAMMA 1

Reserves programma 1
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve raad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-3.077

-3.077

-16.373

-19.449

-19.449

0

Saldo

-3.077

-3.077

-16.373

-19.449

-19.449

0

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

120

100

0

100

100

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

120

100

0

100

100

0

Reserve rekenkamer

Toevoeging

55

0

0

0

0

0

Onttrekking

-13

-12

0

-12

0

-12

Saldo

42

-12

0

-12

0

-12

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P1

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-16

-16

0

-16

-16

0

Saldo

-16

-16

0

-16

-16

0

Reserve Informatisering P1

Toevoeging

0

0

300

300

300

0

Onttrekking

-212

0

0

0

0

0

Saldo

-212

0

300

300

300

0

Totaal

Toevoeging

175

100

300

400

400

0

Onttrekking

-3.317

-3.105

-16.373

-19.477

-19.465

-12

Reserves programma 1

-3.142

-3.005

-16.073

-19.077

-19.065

-12

Reserve Rekenkamer
Aan de reserve rekenkamer zou in de jaren 2016 tot en met 2019 jaarlijks € 12.500 onttrokken worden als extra armslag voor de rekenkamer om onderzoeken uit te voeren. Omdat door de samenvoeging van de rekenkamers van Leiden en Leiderdorp in 2017 weinig onderzoeken zijn uitgevoerd, hoefde dit bedrag in afwijking van het besluit daartoe niet aan de reserve onttrokken te worden.

PROGRAMMA 2

In dit programma zijn geen reservemutaties geraamd en/of geboekt.

PROGRAMMA 3

Reserves programma 3
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve Cofinancieringfonds Kennisstad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-50

0

0

0

0

0

Saldo

-50

0

0

0

0

0

Reserve programma Binnenstad P3

Toevoeging

391

641

0

641

641

0

Onttrekking

-1.033

-641

-383

-1.024

-864

-160

Saldo

-642

0

-383

-383

-223

-160

Reserve economische impulsen Kennisst P3

Toevoeging

1.988

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.767

0

-1.070

-1.070

-660

-411

Saldo

221

0

-1.070

-1.070

-660

-411

reserve grondexploitaties P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-570

0

0

0

0

0

Saldo

-570

0

0

0

0

0

Reserve risico's bijzondere projecten P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-158

0

0

0

0

0

Saldo

-158

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

2.379

641

0

641

641

0

Onttrekking

-3.578

-641

-1.453

-2.095

-1.524

-570

Reserves programma 3

-1.199

0

-1.453

-1.453

-883

-570

Reserve Programma Binnenstad
Naast de gerealiseerde projecten die onder Programma Binnenstad vallen zijn er ook projecten die in 2017 gestart zijn maar afgerond worden in 2018 zoals Leiden Festivals en bruggen bekennen kleur. Voor andere projecten zoals het realiseren van Banieren of het waterplein worden de werkzaamheden in 2018 verder uitgewerkt.

Reserve economische impulsen

De Raad heeft besloten een voorziening in 2017 in te stellen voor de deelname aan UNIIQ en Innovation quarter, echter de daadwerkelijke kapitaalstortingen vinden plaats in 2018. De onttrekking van €233.000 wordt in 2018 onttrokken. De economische agenda bestaat uit meerjarig incidenteel budget waarvan het restbudget ieder jaar wordt overgeheveld. Dit jaar is er ongeveer €180.000 minder onttrokken uit de reserve economische impulsen, de geraamde onttrekking wordt overgeheveld naar 2018.

PROGRAMMA 4

Reserves programma 4
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve parkeren P4

Toevoeging

8.939

8.921

1.295

10.216

11.040

-824

Onttrekking

-10.228

-11.709

70

-11.639

-11.609

-30

Saldo

-1.289

-2.788

1.365

-1.423

-570

-854

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

10.932

2.667

200

2.867

2.867

0

Onttrekking

-18.097

-3.424

-6.368

-9.792

-9.044

-747

Saldo

-7.165

-757

-6.168

-6.924

-6.177

-747

Reserve fietsenstalling station P4

Toevoeging

235

0

80

80

20

60

Onttrekking

-406

-87

-381

-468

-206

-261

Saldo

-171

-87

-300

-387

-187

-201

Reserve Ontsluiting Bio Science Park

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-6.868

0

0

0

0

0

Saldo

-6.868

0

0

0

0

0

reserve grondexploitaties P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.296

0

0

0

0

0

Saldo

-1.296

0

0

0

0

0

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-4

-4

-4

0

Saldo

0

0

-4

-4

-4

0

Totaal

Toevoeging

20.106

11.589

1.575

13.164

13.927

-763

Onttrekking

-36.895

-15.220

-6.683

-21.903

-20.864

-1.039

Reserves programma 4

-16.789

-3.632

-5.107

-8.739

-6.937

-1.802

Reserve parkeren
De hogere storting in de reserve parkeren wordt veroorzaakt door het voordelige resultaat van € 824.000 binnen de parkeerexploitatie. Het nadeel in de onttrekking aan de reserve parkeren wordt veroorzaakt door de in 2017 niet gerealiseerde kosten van de heroriëntatie op parkeren

Reserve bereikbaarheidsprojecten
Door niet gerealiseerde bijdragen aan diverse investeringen in de infrastructuur heeft een lagere onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten plaatsgevonden. Dit heeft met name betrekking op de (onderzoeks)kosten van de Rijnlandroute en de lagere (plan)kosten van voorbereiding in 2017 voor de Leidse Ring Noord.

Reserve fietsenstalling station (programma 4)
Het nadeel op de onttrekking aan de reserve wordt veroorzaakt door de niet gerealiseerde kosten voor het onderzoek naar het gebruik van deel-fietsen. Daarnaast is sprake van niet gerealiseerde bijdragen aan de investeringen voor de fietsenstalling Rijnsburgerblok en Leiden Centraal. De lagere toevoeging aan de reserve wordt veroorzaakt door het niet gerealiseerde begrote exploitatieresultaat van de fietsenstalling Rijnsburgerblok omdat deze nog niet in gebruik is genomen.

PROGRAMMA 5

Reserves programma 5
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

282

282

0

282

282

0

Onttrekking

-176

-176

0

-176

-176

0

Saldo

106

106

0

106

106

0

Reserve groen Oostvlietpolder

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-76

0

-5

-5

-5

0

Saldo

-76

0

-5

-5

-5

0

Reserve groene singels

Toevoeging

150

150

0

150

150

0

Onttrekking

-13.217

-4.076

3.476

-600

-409

-191

Saldo

-13.067

-3.926

3.476

-450

-259

-191

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-158

0

-120

-120

-109

-11

Saldo

-158

0

-120

-120

-109

-11

Reserve ondergrondse afvalcontainers

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-280

0

0

0

0

0

Saldo

-280

0

0

0

0

0

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.875

-1.345

-1.966

-3.311

-3.192

-119

Saldo

-1.875

-1.345

-1.966

-3.311

-3.192

-119

Reserve klimaatmaatregelen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1

0

-142

-142

0

-142

Saldo

-1

0

-142

-142

0

-142

Res.leefbaarh.projecten in de wijken P5

Toevoeging

578

211

0

211

211

0

Onttrekking

-2.455

-25

-349

-374

-324

-49

Saldo

-1.877

186

-349

-163

-114

-49

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.345

-100

-310

-410

-172

-237

Saldo

-1.345

-100

-310

-410

-172

-237

Reserve programma binnenstad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-1.492

0

-1.492

-1.492

0

Saldo

0

-1.492

0

-1.492

-1.492

0

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-655

-440

-185

-625

-344

-281

Saldo

-655

-440

-185

-625

-344

-281

Reserve parkeren P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-11

-11

-11

0

Saldo

0

0

-11

-11

-11

0

Reserve verv.inv. maatschappelijk nut P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-174

0

-174

-174

0

Saldo

0

-174

0

-174

-174

0

Totaal

Toevoeging

1.010

643

0

643

643

0

Onttrekking

-20.239

-7.828

388

-7.440

-6.409

-1.030

Reserves programma 5

-19.228

-7.185

388

-6.797

-5.767

-1.030

Reserve Groene Singels:
Het verschil van € 191.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het uitvoeringsplan Leidse Ommelanden 2014-2020 voor begrotingsjaar 2017 niet volledig is uitgevoerd.

Reserve ontsluiting groengebieden:
Het verschil van € 11.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project knelpunt fietspad Matilo voor begrotingsjaar 2017 niet volledig is uitgevoerd.

Reserve Duurzaamheidsfondsen:
Het verschil van € 409.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat de projecten Duurzaamheidsfondsen (€ 69.000) en de Duurzaamheidsagenda ( 340.000) voor begrotingsjaar 2017 niet volledig zijn uitgevoerd.

Reserve klimaatmaatregelen:
Het verschil van € 142.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat de projecten Groene Daken en Geothermie voor begrotingsjaar 2017 niet volledig zijn uitgevoerd.

Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken:
Het verschil van € 299.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project Binnenste Beter vwb de Zeeheldenbuurt (€ 49.000)voor begrotingsjaar 2017 niet volledig zijn uitgevoerd. Een bedrag van € 250.000 heeft betrekking op de opgeheven bedrijfsactiviteit Bedrijfsafval waar in 2017 rekening was gehouden met frictiekosten.

Reserve GSB middelen ISV:
Het verschil van € 237.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat de projecten Gevelsanering (€ 202.000) en verbeterprogramma Bomen (€ 34.000) voor begrotingsjaar 2017 niet volledig zijn uitgevoerd.

Reserve Stedelijke Ontwikkeling:
Het verschil van € 281.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat de projecten aanlichten monumentale panden (€ 24.000) en visie op de openbare ruimte ( € 257.000) voor begrotingsjaar 2017 niet volledig zijn uitgevoerd.

PROGRAMMA 6

Reserves programma 6
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

reserve grondexploitaties P6

Toevoeging

11.627

4.497

7.199

11.696

11.678

19

Onttrekking

-9.823

-5.665

-991

-6.657

-8.378

1.721

Saldo

1.805

-1.168

6.208

5.040

3.300

1.740

Reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf

Toevoeging

135

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-30

-30

-30

0

Saldo

135

0

-30

-30

-30

0

Reserve afkoopsommen erfpacht

Toevoeging

2.510

3.000

-1.000

2.000

2.016

-16

Onttrekking

-1.907

-1.450

0

-1.450

-1.569

119

Saldo

603

1.550

-1.000

550

447

104

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-4

-3

0

-3

-3

0

Saldo

-4

-3

0

-3

-3

0

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

Toevoeging

0

0

400

400

1.164

-764

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

400

400

1.164

-764

Reserve sociale huurwoningen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-10

0

-98

-98

-19

-78

Saldo

-10

0

-98

-98

-19

-78

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

Toevoeging

104

29

-25

4

4

0

Onttrekking

-2.642

0

0

0

0

0

Saldo

-2.538

29

-25

4

4

0

Reserve strategische aankopen

Toevoeging

136

198

55

252

155

98

Onttrekking

-353

-100

-72

-172

-125

-48

Saldo

-218

97

-17

80

30

50

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

Toevoeging

309

130

-1

129

129

0

Onttrekking

-1.739

0

-1.887

-1.887

-1.114

-773

Saldo

-1.430

130

-1.888

-1.758

-985

-773

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

Toevoeging

204

7

414

421

421

0

Onttrekking

-5.896

0

-411

-411

-391

-20

Saldo

-5.692

7

3

11

31

-20

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

Toevoeging

956

45

17

63

63

0

Onttrekking

-210

-2.095

1.245

-850

0

-850

Saldo

746

-2.049

1.262

-787

63

-850

Reserve risico's projecten in uitvoering

Toevoeging

368

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-905

-905

-905

0

Saldo

368

0

-905

-905

-905

0

Reserve risico's bijzondere projecten P6

Toevoeging

75

0

0

0

0

0

Onttrekking

-925

0

-420

-420

-420

0

Saldo

-850

0

-420

-420

-420

0

Reserve Lammenschanspark

Toevoeging

47

0

0

0

0

0

Onttrekking

-2.406

-1.400

1.400

0

0

0

Saldo

-2.359

-1.400

1.400

0

0

0

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

Toevoeging

103

66

0

66

63

3

Onttrekking

-29

-29

0

-29

0

-29

Saldo

75

38

0

38

63

-25

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-150

-500

500

0

0

0

Saldo

-150

-500

500

0

0

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.050

-150

30

-120

-120

0

Saldo

-1.050

-150

30

-120

-120

0

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-249

0

-368

-368

-215

-153

Saldo

-249

0

-368

-368

-215

-153

Reserve asbestsanering (P6)

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-133

-133

-133

0

Saldo

0

0

-133

-133

-133

0

Reserve fietsenstalling station P6

Toevoeging

400

50

0

50

50

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

400

50

0

50

50

0

Reserve herontw. Stationsgebied eo

Toevoeging

0

0

1.295

1.295

1.295

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

1.295

1.295

1.295

0

Reserve parkeren P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-26

-26

0

-26

Saldo

0

0

-26

-26

0

-26

Reserve economische impulsen Kennisst P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-120

-120

-86

-34

Saldo

0

0

-120

-120

-86

-34

Res.bedr.voer.plankosten P6

Toevoeging

0

0

90

90

90

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

90

90

90

0

Res.bereikbaarheidsprojecten P6

Toevoeging

0

0

321

321

0

321

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

321

321

0

321

Totaal

Toevoeging

16.974

8.023

8.764

16.788

17.127

-339

Onttrekking

-27.393

-11.392

-2.286

-13.677

-13.508

-170

Reserves programma 6

-10.419

-3.369

6.479

3.110

3.619

-509

Reserve grondexploitaties

In 2017 is € 1.721.000 meer onttrokken aan de reserve dan begroot. Reden is dat, conform de financiële verordening, de mutatie in de voorziening negatieve grondexploitaties verrekend is met de reserve Grondexploitaties (€ 2.121.374). Bij de rapportage Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) worden de grondexploitaties nader toegelicht. Daarnaast komt het verschil in realisatie door geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken (in totaal een bedrag van € 400.448).

Reserve afkoopsommen erfpacht

De onttrekking aan de reserve afkoopsommen erfpacht is € 119.000 hoger door vrijvallend saldo uit de reserve als gevolg van verkoop blooteigendom van erfpachtgronden.

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges
De inkomsten uit de Wabo-leges zijn € 770.000 hoger. Dat komt omdat een aanvraag met een grote bouwsom is ontvangen in december, die pas verwacht werd in 2018. De inkomsten uit de Wabo-leges en de daaraan toe te rekenen kosten met betrekking tot de Rijnlandroute zijn per saldo € 6.000 lager. De verschillen zijn verrekend met de egalisatie-reserve inkomsten bouwleges. Het deel wat beschikbaar is voor de Rijnlandroute worden binnen de reserve apart geoormerkt.

Reserve sociale huurwoningen

De reserve sociale huurwoningen wordt ingezet voor de uitvoering van de Nota wonen. In 2017 is hiervoor € 19.000 besteed.

Reserve strategische aankopen

De storting in de reserve strategische aankopen is € 97.750 lager aangezien een geraamde bijdrage van het LUMC aan het project Lammenschanspark onterecht is opgenomen. De onttrekking is € 48.000 lager aangezien de werkelijk kosten van het project onteigening Lammernschansweg 128 in 2017 lager zijn. De niet gemaakte kosten in 2017 schuiven door naar 2018.

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016

De onttrekking aan de reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016 is € 800.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft de projecten bodemsanering (algemeen), sanering gasfabriekterrein Langegracht en Dieperhout.

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

De onttrekking aan de reserve is € 20.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft het project Kooiplein.

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

In het Onderhandelaarsakkoord Ons Doel – gemeente Leiden d.d. 6 april 2016 (RV 16.0044) is vanuit de reserve herstructurering woongebieden Ons Doel voor 2016 een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.094.736. In 2017 is door woningstichting Ons Doel slechts een gedeelte van de bijbehorende prestatie gerealiseerd. Echter, de betreffende betaling door de gemeente schuift door naar 2018. De prestaties die niet in 2017 gerealiseerd zijn schuiven door naar 2018. Hierdoor is het restant budget 2017 van € 850.000 vanaf 2018 wederom beschikbaar.

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

De geraamde onttrekking van € 29.000 heeft betrekking op een exploitatiebijdrage aan een nieuw te bouwen gebouw ten behoeve van kinderopvang (BSO, KDV, PSL). Aangezien de bouwplannen zijn gewijzigd is deze onttreking in 2017 niet nodig.

Reserve gsb-middelen ISV/EZ

Het verschil in realisatie is het gevolg van geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken (in totaal een bedrag van € 153.000, betreft bijdragen opstellen gebiedsvisies).

Reserve parkeren P6

In 2017 zijn voor de openbare parkeerplaatsen sportzalen Houtkwartier geen beheerkosten gemaakt. Hierdoor is het beschikbaar budget van € 26.000 in 2017 niet ingezet.

Reserve economiche impulsen Kennisstad P6

Voor de afronding van de definitiefase voor Humanitas Campus is € 470.000 beschikbaar gesteld in 2017. De definitiefase loopt in 2018 ook nog door. In 2017 is € 86.000 uitgegeven en voor de resterende € 384.000 wordt een resultaatbestemming voorgesteld.

Reserve bereikbaarheidsprojecten P6

De geraamde toevoeging van € 320.500 betreft het verkopen van grond (snippergroen) van de gemeente Leiden aan de provincie. In het kader van de RijnlandRoute heeft de provincie aangegeven grond (snippergroen) te kopen van de gemeente. Dit zou in 2017 met een overeenkomst afgerond worden. Het opstellen van de overeenkomst voor de grondaankoop is vertraagd en vindt nu plaats in 2018. Voorgesteld wordt om de opbrengsten van het snippergroen over te hevelen naar 2018.

PROGRAMMA 7

Reserves programma 7
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-121

-150

0

-150

-134

-16

Saldo

-121

-150

0

-150

-134

-16

Reserve onderwijshuisvesting

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-1.107

-1.107

-1.083

-24

Saldo

0

0

-1.107

-1.107

-1.083

-24

reserve grondexploitaties P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-84

-54

0

-54

-54

0

Saldo

-84

-54

0

-54

-54

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-57

0

-137

-137

-111

-26

Saldo

-57

0

-137

-137

-111

-26

Reserve zachte landing 3D's P7

Toevoeging

0

0

2.475

2.475

2.475

0

Onttrekking

-190

-1.727

0

-1.727

-1.727

0

Saldo

-190

-1.727

2.475

747

747

0

Totaal

Toevoeging

0

0

2.475

2.475

2.475

0

Onttrekking

-453

-1.931

-1.244

-3.175

-3.109

-66

Reserves programma 7

-453

-1.931

1.231

-700

-634

-66

Reserve combinatiefuncties
De kosten van de combinatiefunctionarissen zijn € 15.932 lager uitgevallen dan begroot o.a. omdat er enkele afrekeningen van subsidies uit 2016 zijn ontvangen.

Reserve Onderwijshuisvesting
Bij Rb 17.0053 (1e berap 2017) is besloten de restant boekwaarde van het Kilianpad 2 af te boeken ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting. Als gevolg van de jaarlijkse afschrijving is de benodigde onttrekking € 23.702 lager dan begroot.

Reserve sociaal- maatschappelijke- en culturele voorzieningen
Via raadsbesluiten 13.0080 en 15.0010 zijn er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project “versterking buurtfuncties speeltuinen”. Het planvormingsproces bij een aantal speeltuinen is heel complex voor de verbouwing/ renovatie van het multifunctioneel maken van de speeltuingebouwen. Hierdoor blijven de kosten € 26.239 achter. Het restant budget is nodig voor de kosten die doorlopen.

PROGRAMMA 8

Reserves programma 8
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Toevoeging

0

0

15

15

15

0

Onttrekking

-2

0

0

0

0

0

Saldo

-2

0

15

15

15

0

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-199

0

0

0

-15

15

Saldo

-199

0

0

0

-15

15

Reserve Archeologischpark Matilo

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-12

0

0

0

0

0

Saldo

-12

0

0

0

0

0

Reserve exploitatie De Nobel

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-12

-11

0

-11

-11

0

Saldo

-12

-11

0

-11

-11

0

Reserve Pieterskerk

Toevoeging

172

0

193

193

193

0

Onttrekking

-290

-123

0

-123

-123

0

Saldo

-118

-123

193

70

70

0

Reserve bedrijfsvoering ELO

Toevoeging

396

0

0

0

11

-11

Onttrekking

0

-19

0

-19

-13

-7

Saldo

396

-19

0

-19

-1

-18

Reserve stedelijke ontwikkeling P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-72

0

-228

-228

-102

-126

Saldo

-72

0

-228

-228

-102

-126

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-266

0

0

0

0

0

Saldo

-266

0

0

0

0

0

Reserve sportstimuleringsfonds

Toevoeging

0

500

0

500

500

0

Onttrekking

0

0

-250

-250

-50

-200

Saldo

0

500

-250

250

450

-200

Reserve economische impulsen Kennisst P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-160

-160

0

-160

Saldo

0

0

-160

-160

0

-160

Totaal

Toevoeging

568

500

208

708

719

-11

Onttrekking

-853

-154

-638

-792

-314

-478

Reserves programma 8

-285

346

-430

-84

405

-489

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal
De mutatie in de reserve betreft het reultaat over 2017.

Reserve bedrijfsvoeirng Erfgoed Leiden en omstreken
De mutatie in de reserve betreft het resultaat over 2017.

Reserve Stedelijke ontwikkeling

De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld bestaat sinds 2009. Als gevolg van het succes van deze regeling waren de middelen steeds sneller in het jaar op. Daarom is in 2015 voorgesteld om de regeling verder aan te scherpen. In 2015 (€ 200.000) en 2016 (€ 300.000) zijn extra middelen ingezet voor de Morsstraat, Haarlemmerstraat inclusief Turfmarkt en Prinsessekade, Haven, Aalmarkt incl. Maarsmansteeg en Mandenmakersteeg, Breestraat en Korevaarstraat, zijnde projecten waar in het kader van programma Binnenstad is of wordt geïnvesteerd in de kwaliteit openbare ruimte. Tussen de toekenning en de vaststelling van de subsidies voor projecten zit een langere periode. Een subsidie wordt pas vastgesteld als de verbouwing is afgerond, hierdoor gaan budgetten vaak over jaren heen. Hierdoor is de geraamde onttrekking hoger dan het daadwerkelijk onttrokken bedrag.

Reserve sportstimulering
Er is in totaal € 500.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor sportstimulering gedekt vanuit de reserve sportstimulering. Daarvan is € 250.000 geraamd in 2017 en in 2018. De onderschrijding 2017 wordt toegevoegd aan het budget 2018. In totaal is € 125.523 aan sportstimulering akkoord bevonden door de commissie. Daarvan kon € 79.400 niet meer ambtelijk worden afgewikkeld in 2017.

Reserve economische impulsen
Ten behoeve van het project Ver|nieuwbouw BplusC is er bij de eerste bestuursrapportage 2017 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van € 160.000 gedekt uit de reserve economische impulsen en kennisstad. Het college heeft op 27 juni 2017 besloten het project Ver|nieuwbouw BplusC tijdelijk op te schorten en eerst een extern onderzoek uit te voeren naar de uitwerking van de Toekomstvisie, de organisatie van BplusC en het beschikbare subsidiebudget afgezet tegen de ambities uit de Toekomstvisie ‘De Plus van BplusC’. Op basis van de resultaten van het onderzoek neemt het college een besluit over het vervolg van het project Ver|nieuwbouw BplusC. Er zijn derhalve geen uitgaven geweest in 2017 op het voorbereidingskrediet en geen onttrekking aan de reserve.

PROGRAMMA 9

Reserves programma 9
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-249

0

-150

-150

-150

0

Saldo

-249

0

-150

-150

-150

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

Toevoeging

0

0

713

713

713

0

Onttrekking

-65

-1.325

1.072

-253

-253

0

Saldo

-65

-1.325

1.785

460

460

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-82

-200

-218

-418

-418

0

Saldo

-82

-200

-218

-418

-418

0

Reserve zachte landing 3D's P9

Toevoeging

5.386

0

8.385

8.385

8.385

0

Onttrekking

-1.699

-2.632

-1.455

-4.087

-3.253

-834

Saldo

3.687

-2.632

6.930

4.298

5.133

-834

Totaal

Toevoeging

5.386

0

9.098

9.098

9.098

0

Onttrekking

-2.094

-4.157

-751

-4.908

-4.074

-834

Reserves programma 9

3.292

-4.157

8.347

4.190

5.025

-834

Reserve zachte landing 3D
Op het transformatiebudget is een incidenteel voordeel van € 582.000 ontstaan doordat diverse plannen zijn doorgeschoven naar 2018. Daardoor is er € 582.000 minder onttrokken aan de reserve. Door een langere voorbereidingstijd is er een onderschrijding op de innovatie-projecten ontstaan van € 216.000. Daardoor is er € 216.000 minder onttrokken aan de reserve voor het onderdeel beschermd wonen. De subsidie voor het open houden van Gebouw C van de Binnenvest in de 2e helft van het jaar bedroeg € 400.000 en dat is € 100.000 lager dan begroot. Deze subsidie werd door de regio bekostigd uit de reguliere regionale middelen beschermd wonen. Wanneer de HR-regio exclusief Leiden € 400.000 (78%) onttrekt, dan kan Leiden € 114.000 (22%) onttrekken. Begroot was € 149.000. De lagere subsidie voor de Binnenvest heeft tot een lagere onttrekking geleid van € 35.000.

PROGRAMMA 10

Reserves programma 10
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

DZB Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

Toevoeging

699

0

0

0

241

-241

Onttrekking

-1.577

-109

-795

-904

-795

-109

Saldo

-879

-109

-795

-904

-554

-350

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

Toevoeging

397

439

1.185

1.624

1.624

0

Onttrekking

-148

0

-524

-524

-481

-43

Saldo

249

439

661

1.100

1.143

-43

DZB Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-132

-143

0

-143

-131

-12

Saldo

-132

-143

0

-143

-131

-12

Reserve zachte landing 3D's P10

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-75

-175

-250

-24

-226

Saldo

0

-75

-175

-250

-24

-226

Reserve flankerend beleid P10

Toevoeging

75

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

75

0

0

0

0

0

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

Toevoeging

300

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-60

-60

-34

-26

Saldo

300

0

-60

-60

-34

-26

Totaal

Toevoeging

1.471

439

1.185

1.624

1.865

-241

Onttrekking

-1.858

-327

-1.554

-1.881

-1.465

-416

Reserves programma 10

-387

112

-369

-257

400

-657

Bedrijfsreserve DZB Leiden
Aan de Bedrijfsreserve DZB is een bedrag toegevoegd ad € 240.886 doordat over 2017 een voordelig rekening resultaat is gerealiseerd en het plafondbedrag van de bedrijfsreserve nog niet is bereikt. Na deze storting is het plafondbedrag bereikt, waardoor van het voordelig rekening resultaat € 92.455 niet is gestort. Daarnaast is
€ 109.000 minder onttrokken i.v.m. lagere kosten van het project Leidse Kracht. Hiervoor is binnen de bedrijfsreserve een afzonderlijk budget gereserveerd.

Reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW/DZB
Er zijn minder frictiekosten in 2017 dan geraamd. De onttrekking is daardoor € 42.753 lager.

Reserve frictiekosten ID/WIW
De frictiekosten WIW zijn € 11.611 lager uitgevallen en daardoor is € 11.611 minder onttrokken.

Reserve Fonds Debt? to no Debt
De deelnemers aan de pilot zijn gespreid over het jaar gestart en daardoor zijn de opstartkosten € 26.000 lager uitgevallen in 2017. Daardoor is de onttrekking aan de reserve ook € 26.000 lager.

Reserve zachte landing 3D ↵
De kosten konden grotendeels uit het reguliere budget worden betaald, waardoor er € 225.985 minder onttrokken is

ALGEMENE MIDDELEN

Reserves AD
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve flankerend beleid AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-279

-700

0

-700

-550

-150

Saldo

-279

-700

0

-700

-550

-150

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Toevoeging

3.331

1.000

0

1.000

1.941

-941

Onttrekking

-1.775

-300

-2.329

-2.629

-2.037

-591

Saldo

1.555

700

-2.329

-1.629

-96

-1.532

Reserve compensatie dividend Nuon

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-9

0

0

0

0

0

Saldo

-9

0

0

0

0

0

Concernreserve

Toevoeging

8.937

823

93

916

916

0

Onttrekking

-17.015

-6.949

-11.757

-18.706

-18.510

-197

Saldo

-8.078

-6.126

-11.664

-17.790

-17.594

-197

Reserve gsb-middelen ISZ/EZ AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-1.500

-81

-1.581

-1.581

0

Saldo

0

-1.500

-81

-1.581

-1.581

0

Reserve bedrijfsvoering plankosten

Toevoeging

2.054

847

470

1.317

1.317

0

Onttrekking

-972

-598

-1.158

-1.756

-1.082

-673

Saldo

1.083

249

-687

-438

235

-673

Reserve zachte landing 3D's AD

Toevoeging

2.610

1.985

-7.967

-5.982

-5.982

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

2.610

1.985

-7.967

-5.982

-5.982

0

Reserve Informatisering AD

Toevoeging

613

300

51

351

351

0

Onttrekking

-404

-300

300

0

0

0

Saldo

209

0

351

351

351

0

Reserve afschrijvingen investeringen

Toevoeging

41.897

1.260

9.207

10.467

10.431

36

Onttrekking

-17

-49

-476

-525

-525

0

Saldo

41.879

1.211

8.731

9.942

9.906

36

Reserve verv.inv. maatschappelijk nut AD

Toevoeging

394

316

0

316

316

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

394

316

0

316

316

0

Reserve budgetoverheveling

Toevoeging

4.850

0

5.888

5.888

5.888

0

Onttrekking

-2.700

-746

-4.523

-5.269

-5.269

0

Saldo

2.149

-746

1.364

618

618

0

Totaal

Toevoeging

64.685

6.531

7.742

14.273

15.178

-905

Onttrekking

-23.172

-11.143

-20.023

-31.166

-29.555

-1.611

Reserves AD

41.513

-4.611

-12.281

-16.893

-14.377

-2.516

Reserve flankerend beleid AD
Aan de reserve flankerend beleid is € 150.000 minder onttrokken dan begroot omdat de uitgaven voortvloeiend uit de reorganistie in 2015 lager zijn uitgevallen dan vooraf ingeschat.

Bedrijfsvoeringreserve concern
Aan de bedrijfsvoeringsreserve concern is per saldo € 591.000 minder onttrokken dan geraamd. Voor alle voorgenomen onttrekkingen geldt dat er vertraging is opgetreden in de uitvoering. Het betreft de proef met tablets (€ 110.480), het budget voor digitalisering (waaronder werkplekvernieuwing) (€ 257.373), de Ontwikkelpool (€ 198.260) en de proef met het Urban Data Center Leiden (€ 25.000).

Concernreserve
De mutatie van € 197.000 betreft de hogere uitkering voor de verhoogde asielinstroom die aanvankelijk op een andere reserve stond geraamd. Bij de overboeking naar de concernreserve is de corresponderende begrotingswijziging binnen het betreffende programma abusievelijk achterwege gebleven. De bate is nu in de afrekening van de algemene uitkering 2017 opgenomen, waardoor de onttrekking aan de concernreserve achterwege kan blijven.

Reserve bedrijfsvoering plankosten
De jaarlijkse onttrekking aan de reserve is afhankelijk van de gemaakte plankosten in de definitiefase van de ruimtelijke projecten. De onderschrijding van de begrote onttrekking met € 673.000 is het bedrag dat projectleiders eind 2017 nog aan plankosten verwachten te moeten maken voor projecten in de definitiefase.

Reserve afschrijvingen investeringen
De lagere onttrekking dan begroot van € 36.000 is veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van investeringen. Vertraging in de uitvoering van investeringen leidt tot lagere kapitaallasten dan begroot, en heeft tot gevolg, voor zover die kapitaallasten gedekt worden uit deze reserve, dat er ook minder aan deze reserve onttrokken hoeft te worden.

OVERHEAD, VENNOOTSCHAPSBELASTING EN ONVOORZIEN

Reserves Overhead
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve Informatisering Overhead

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-687

-687

-168

-519

Saldo

0

0

-687

-687

-168

-519

Reserve bedrijfsvoering concern OH

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-181

-181

-181

0

Saldo

0

0

-181

-181

-181

0

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-867

-867

-349

-519

Reserves Overhead

0

0

-867

-867

-349

-519

Reserve Informatisering Overhead
Aan de reserve informatisering is binnen dit programma € 519.000 minder onttrokken dan begroot. Dit nadeel staat tegenover het voordeel van € 519.000 dat is ontstaan door vertraging in de uitvoering van informatieseringskredieten. Het effect in de jaarrekening is per saldo neutraal.