Jaarstukken 2020

Toelichting financiële afwijkingen reserves

Het resultaat 2020 komt uit op 19,4 miljoen positief. Vanaf 2008 waren de resultaten als volgt:

Jaar

Resultaat

Voordeel (V) / Nadeel (N)

2008

6,0

V

2009

25,8

V

2010

6,4

N

2011

9,7

V

2012

1,0

N

2013

17,5

V

2014

8,7

V

2015

16,2

V

2016

3,0

V

2017

4,6

V

2018

2,4

V

2019

7,0

V

2020

19,4

V


bedragen x 1.000,-

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil 2020

Lasten

516.923

583.096

549.569

33.527

Baten

-497.852

-534.934

-540.734

5.800

Totaal van saldo van baten en lasten

19.071

48.162

8.835

39.327

     

Mutaties in reserves:

    

- toevoegingen

70.705

75.851

80.290

-4.439

- onttrekkingen

-96.753

-124.013

-108.542

-15.471

Resultaat

-6.977

0

-19.417

19.417

Het besteden van een reserve kan alleen met een raadsbesluit waarin de reden van besteding staat aangegeven. De besteding moet overeenkomen met het doel van de reserve.

Bij reserves met een egalisatie- of inkomensfunctie mag een positief- of negatief exploitatiesaldo bij de jaarrekening vóór bestemming worden verrekend met de corresponderende reserve. In deze gevallen maakt het betreffende exploitatiesaldo geen onderdeel uit van het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening. In aanvulling hierop mag de mutatie op de Voorziening negatieve grondexploitaties bij de jaarrekening vóór bestemming worden verrekend met de reserve grondexploitaties.

Voor alle overige reserves geldt dat in de rekening alleen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd.

Per programma wordt hieronder een tabel gepresenteerd, waarin per reserve de geraamde en de werkelijke toevoeging en onttrekking wordt getoond. Daaronder worden de afwijkingen ten opzichte van de raming toegelicht.

Bestuur en dienstverlening

Reserves programma 1
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve raad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-13

0

0

0

0

0

Saldo

 

-13

0

0

0

0

0

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3.077

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Saldo

 

-3.077

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

130

130

156

286

286

0

 

Onttrekking

-327

0

0

0

0

0

Saldo

 

-197

130

156

286

286

0

Reserve rekenkamer

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-27

0

0

0

0

0

Saldo

 

-27

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

130

130

156

286

286

0

 

Onttrekking

-3.444

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Reserves programma 1

 

-3.314

-2.947

156

-2.791

-2.791

0

Toelichting

Er zijn geen afwijkingen t.o.v. de begroting.

Veiligheid

Reserves programma 2
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve Sociaal Domein P2

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-100

0

-100

-100

0

Saldo

 

0

-100

0

-100

-100

0

Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ P2

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-127

0

0

0

0

0

Saldo

 

-127

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-127

-100

0

-100

-100

0

Reserves programma 2

 

-127

-100

0

-100

-100

0

Er zijn geen afwijkingen t.o.v. de begroting.

Economie

Reserves programma 3
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve programma Binnenstad P3

Toevoeging

598

0

605

605

605

0

 

Onttrekking

-707

0

-963

-963

-554

-410

Saldo

 

-108

0

-358

-358

51

-410

Reserve economische impulsen Kennisst P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-2.387

-100

0

-100

-100

0

Saldo

 

-2.387

-100

0

-100

-100

0

Reserve Duurzame Stad P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-525

-525

-338

-187

Saldo

 

0

0

-525

-525

-338

-187

Totaal

Toevoeging

598

0

605

605

605

0

 

Onttrekking

-3.094

-100

-1.488

-1.588

-992

-596

Reserves programma 3

 

-2.496

-100

-883

-983

-387

-596

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Binnenstad (P3)
Onttrekking Reserve Binnenstad is 410.000 lager dan begroot. Een aantal voorgenomen inspanningen en ontwikkelingen voor Programma Binnenstad moeten nog afgerond worden zoals bv. waterplein Annie, Pilot duurzame bedrijfsafval Horeca, de leidse bank in de Haarlemmerstraat en een aantal inspanningen zijn goedkoper uitgepakt. Hierdoor heeft het college een subsidieregeling terrasverwarming kunnen instellen. Verder wil het college graag een deel inzetten voor een bijdrage aan de kosten voor de nieuwe fietsenstalling in de Breestraat en voor extra eisen aan de toiletvoorzieningen in de binnenstad.

Reserve Duurzame Stad (P3)
Onttrekking Reserve Duurzame Stad is 187.000 lager dan begroot. Dit komt door een onderbesteding op circulaire economie (172.000 euro) en een onderbesteding op de bedrijventerreinen strategie (15.000 euro).

Bereikbaarheid

Reserves programma 4
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve parkeren P4

Toevoeging

16.651

8.473

5.349

13.821

13.821

0

 

Onttrekking

-8.283

-8.620

234

-8.386

-8.153

-232

Saldo

 

8.368

-147

5.583

5.436

5.668

-232

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

358

358

0

358

358

0

 

Onttrekking

-7.052

-3.160

-2.851

-6.011

-3.463

-2.548

Saldo

 

-6.693

-2.802

-2.851

-5.653

-3.104

-2.548

Reserve fietsenstalling station P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-9.650

0

0

0

0

0

Saldo

 

-9.650

0

0

0

0

0

Reserve duurzaamheidsfondsen P4

Toevoeging

100

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-13

0

-19

-19

-7

-12

Saldo

 

87

0

-19

-19

-7

-12

Reserve Duurzame Stad P4

Toevoeging

0

0

-11

-11

-11

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

-11

-11

-11

0

Reserve RVMK (reg verkeer en milieukrt)

Toevoeging

0

0

76

76

76

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

76

76

76

0

Totaal

Toevoeging

17.109

8.831

5.414

14.245

14.245

0

 

Onttrekking

-24.998

-11.780

-2.636

-14.415

-11.623

-2.792

Reserves programma 4

 

-7.889

-2.949

2.779

-170

2.622

-2.792

Reserve pakeren:
Het nadeel van 232.000 op de reserve parkeren heeft voor een bedrag van 33.000 betrekking op de afgeronde werkzaamheden voor het haalbaarheidsonderzoek van de Haarlemmerstraatgarage. Voor een bedrag van 37.000 heeft het betrekking op het realiseren van een tijdelijke parkeervoorziening aan de Telderskade. Een nadeel van 162.000 heeft betrekking op planstudies voor het fietsparkeren Leiden Centraal.

Reserve bereikbaarheidsprojecten:
Bij de verklaring van de verschillen bij het beleidsterrein Autoverkeer zijn voordelen benoemd die leiden tot nadelen op de onttrekking aan de reserve berikbaarheidsprojecten. Per saldo geven de voordelen op het beleidsterrein Autoverkeer en de nadelen op de onttrekkingen aan de reserve bereikbaarheidsprojecten geen resultaat binnen het programma.

Het nadeel op de onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten van 2,5 mijoen heeft betrekking op de in 2020 lager gerealiseerde kosten van 712.000 voor de voorbereiding van de Leidse Ring Noord. Voor de meerjarige programmasturing van het investeringsprogramma infrastructuur/Leiden Duurzaam Bereikbaar is in 2020 68.000 minder uitgegeven dan vooraf was begroot. Op de investering voor de Rijnlandroute wordt in 2020 voor een bedrag van 1,7 miljoen geen beroep gedaan op de reserve bereikbaarheidsprojecten.

Tot slot is er sprake van geringe voordelen op de onttrekking met betrekking tot het fietsparkeren in de binnenstad (50.000) en het onderzoek naar het spoor Leiden - Utrecht van 13.000.

Reserve duurzaamheidsfondsen:
Het geringe nadeel op de onttrekking van 12.000 uit de reserve duurzaamheidsfondsen heeft betrekking op de niet gerealiseerde kosten als gevolg van vertaging binnen het project deelfietsen.

Omgevingskwaliteit

Reserves programma 5
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

106

106

0

106

106

0

 

Onttrekking

0

0

-226

-226

-226

0

Saldo

 

106

106

-226

-120

-120

0

Reserve groene singels

Toevoeging

81

80

0

80

80

0

 

Onttrekking

-170

0

-256

-256

-169

-87

Saldo

 

-90

80

-256

-176

-89

-87

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-650

-650

-253

-397

Saldo

 

0

0

-650

-650

-253

-397

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

37

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.563

0

-186

-186

-142

-44

Saldo

 

-1.526

0

-186

-186

-142

-44

Reserve klimaatmaatregelen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-142

-142

-142

0

Saldo

 

0

0

-142

-142

-142

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

Toevoeging

40

2

0

2

2

0

 

Onttrekking

-47

0

-83

-83

-11

-72

Saldo

 

-6

2

-83

-82

-9

-72

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-108

-108

-91

-17

Saldo

 

0

0

-108

-108

-91

-17

Reserve programma binnenstad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-10

-10

-3

-7

Saldo

 

0

0

-10

-10

-3

-7

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-15

0

-73

-73

-24

-49

Saldo

 

-15

0

-73

-73

-24

-49

Reserve Duurzame Stad P5

Toevoeging

0

0

59

59

59

0

 

Onttrekking

0

0

-1.957

-1.957

-1.054

-903

Saldo

 

0

0

-1.899

-1.899

-995

-903

Reserve grondexploitaties P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-30

-30

-30

0

Saldo

 

0

0

-30

-30

-30

0

Reserve Bomenfonds P5

Toevoeging

0

0

617

617

617

0

 

Onttrekking

0

0

-240

-240

-62

-178

Saldo

 

0

0

377

377

555

-178

Totaal

Toevoeging

264

188

675

864

864

0

 

Onttrekking

-1.794

0

-3.963

-3.963

-2.208

-1.754

Reserves programma 5

 

-1.531

188

-3.287

-3.099

-1.345

-1.754

Reserve groene singels
De bijdrage aan het programma Leidse Ommelanden is vertraagd (87.000), wat in 2020 zorgt voor een lagere onttrekking.

Reserve ontsluiting groengebieden
De lagere onttrekking is het gevolg van nog niet gerealiseerde kosten voor de begraafplaats Rhijnhof.

Reserve duurzaamheidsfondsen
De lagere onttrekking is te verklaren vanuit twee projecten die nog niet volledig zijn afgerond. Voor het project minder restafval (circulaire economie) resteert nog 14.000 en voor het project stresstest (klimaatadaptatie) resteert 30.000.

Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken
Met name door een vertraging in de realisatie t.b.v. de kiosk en speeltuingebouw zijn hiervoor in 2020 geen voorbereidende kosten gerealiseerd en dus geen onttrekkingen gerealiseerd. Verwachting is dat einde 2021 het uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt grotendeels is gerealiseerd.

Reserve GSB middelen
De onttrekking aan de reserve lag in 2020 circa 17.000 onder begroting. Voorgesteld wordt om het restantbedrag te gebruiken voor een update van de bomenverordening in 2021.

Reserve programma binnenstad
Vanuit Programma Binnenstad is een bijdrage aan het project fietsparkeren Binnenstad (RB18.0086) toegekend. Dit project loopt door in 2021, er is vanuit Programma Binnenstad nog 7.000 beschikbaar.

Reserve stedelijke ontwikkeling
De lagere onttrekking van 49.000 betreft de verlichting van de Pieterskerk waarvan de uitvoering vertraagd is en in 2021 wordt afgerond.

Reserve duurzame stad
De lagere onttrekking is het gevolg van een onderbesteding op klimaatadaptatie (362.000), uitvoeringsbudget en risicobudget duurzaamheidsleningen (518.000 ) en het project duurzaamste kilometer (24.000).

Reserve Bomenfonds
De onttrekking aan de reserve Bomenfonds ligt circa 178.000 lager dan begroot, doordat nog niet alle kosten zijn gerealiseerd voor het versterken bomenbestand Rhijnhof, groene kansenkaart en tiny forest.

Stedelijke ontwikkeling

Reserves programma 6
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve grondexploitaties P6

Toevoeging

6.737

2.793

4.846

7.639

7.867

-228

 

Onttrekking

-11.811

-2.855

-8.284

-11.139

-8.703

-2.436

Saldo

 

-5.074

-62

-3.438

-3.500

-836

-2.664

Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6

Toevoeging

500

0

231

231

231

0

 

Onttrekking

-3

-100

-465

-565

-550

-14

Saldo

 

497

-100

-233

-333

-319

-14

Reserve afkoopsommen erfpacht

Toevoeging

2.012

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.479

-1.494

0

-1.494

-1.494

0

Saldo

 

533

-1.494

0

-1.494

-1.494

0

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-4

-3

0

-3

-3

0

Saldo

 

-4

-3

0

-3

-3

0

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

Toevoeging

1.659

0

3.000

3.000

4.434

-1.434

 

Onttrekking

-500

0

0

0

-29

29

Saldo

 

1.159

0

3.000

3.000

4.406

-1.406

Reserve sociale huurwoningen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-122

0

-94

-94

-19

-75

Saldo

 

-122

0

-94

-94

-19

-75

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

Toevoeging

0

31

-31

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-9

-9

-9

0

Saldo

 

0

31

-40

-9

-9

0

Reserve strategische aankopen

Toevoeging

155

155

0

155

155

0

 

Onttrekking

-1.180

-100

-518

-619

-616

-3

Saldo

 

-1.026

54

-518

-464

-461

-3

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

Toevoeging

128

128

226

354

354

0

 

Onttrekking

-1.477

0

-1.664

-1.664

-611

-1.053

Saldo

 

-1.349

128

-1.437

-1.310

-257

-1.053

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

Toevoeging

0

8

387

395

387

8

 

Onttrekking

0

0

-264

-264

-244

-20

Saldo

 

0

8

122

130

142

-12

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

Toevoeging

38

49

2

51

51

0

 

Onttrekking

0

0

-496

-496

-180

-316

Saldo

 

38

49

-494

-445

-129

-316

Reserve risico's projecten in uitvoering

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-97

0

0

0

0

0

Saldo

 

-97

0

0

0

0

0

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-61

0

-209

-209

-36

-173

Saldo

 

-61

0

-209

-209

-36

-173

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-108

-120

48

-72

-72

0

Saldo

 

-108

-120

48

-72

-72

0

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-79

-79

-43

-36

Saldo

 

0

0

-79

-79

-43

-36

Reserve herontw. Stationsgebied eo

Toevoeging

1.000

1.000

150

1.150

1.150

0

 

Onttrekking

-491

0

-347

-347

-238

-109

Saldo

 

509

1.000

-197

803

913

-109

Reserve parkeren P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-26

-26

0

-26

-26

0

Saldo

 

-26

-26

0

-26

-26

0

Reserve economische impulsen Kennisst P6

Toevoeging

0

0

256

256

256

0

 

Onttrekking

-59

0

0

0

0

0

Saldo

 

-59

0

256

256

256

0

Res.bedr.voer.plankosten P6

Toevoeging

0

0

68

68

68

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

68

68

68

0

Res.bereikbaarheidsprojecten P6

Toevoeging

321

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

321

0

0

0

0

0

Reserve Duurzame Stad P6

Toevoeging

3.770

3.307

1.034

4.341

4.341

0

 

Onttrekking

-1.091

-3.938

1.303

-2.636

-2.122

-514

Saldo

 

2.679

-631

2.336

1.705

2.219

-514

Totaal

Toevoeging

16.319

7.471

10.169

17.639

19.294

-1.654

 

Onttrekking

-18.510

-8.637

-11.078

-19.714

-14.994

-4.720

Reserves programma 6

 

-2.191

-1.166

-909

-2.075

4.300

-6.374

Reserve Grondexploitaties

De storting in de reserve is 228.000 hoger als gevolg van het doorschuiven van een erfpachtopbrengst ter hoogte van 350.000 naar 2021 en de niet begrote storting van de vrijval uit de voorziening negatieve grondexploitaties ter hoogte van 578.000 (zie ook paragraaf 2.3.7 Grondbeleid). Naast deze hogere storting is de onttrekking aan de reserve 2,4 miljoen lager. Reden is met name dat de geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft onder andere de projecten die voorgefinancierd zijn uit het krediet Initiatieven derden, het project Ontwikkeling entreegebied Bio Science Park, het restplan Vollenhovekade, het project Stationsgebied en omgeving De Geus. Vanuit de reserve Grondexploitaties is budget beschikbaar gesteld voor de projecten Ananasweg en Groenplan Alrijne. Deze beschikbare budgetten zijn in 2020 niet volledig ingezet. Daarnaast is in 2020 geen beroep gedaan op het beschikbare budget voor instandhoudingsbijdrage onderhoud molens.

Reserve Bovenwijkse voorzieningen Grondbedrijf (Programma 6)

De onttrekking aan de reserve is 14.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft het krediet onderzoek herplaatsing Waaghoofdbrug (4.000) en het krediet Beeldende kunst (10.000).

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges
Er zijn in de tweede helft van het jaar diverse bouwaanvragen ontvangen met een grote bouwsom, waardoor er ten opzichte van de begroting een fors hogere opbrengst ter hoogte van 1,4 miljoen is gerealiseerd. De kosten die verband houden met de Rijnlandroute bedragen 28.738. Daarom wordt 28.738 onttrokken aan de reserve, onderdeel Rijnlandroute.

Reserve Sociale huurwoningen

De reserve sociale huurwoningen wordt ingezet voor de uitvoering van de Nota wonen. In 2020 is hiervoor 19.000 besteed.

Reserve Strategische aankopen

Als gevolg van het afsluiten van het krediet onteigening Lammenschansweg wordt er 3.000 minder onttrokken dan begroot.

Reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016

De onttrekking aan de reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016 is 1,1 miljoen lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Het betreft het project bodemsanering (algemeen).

Reserve Herstructurering woongebieden SvZ&V

De onttrekking aan de reserve is 20.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen die in een later stadium worden gerealiseerd. Dit betreft het project Kooiplein. Daarnaast is de storting 8.000 lager als gevolg van actualisatie interen rentedoorberekeningen en rentestortingen.

Reserve Herstructurering woongebieden Ons Doel

De onttrekking aan de reserve is 316.000 lager. In de prognose van woningbouwcorportatie Ons Doel is opgenomen dat in 2020 6 woningen voor bijzondere doelgroepen gerealiseerd gaan worden (180.000) en 6 reguliere sociale woningen (300.000). Het uiteindelijke resultaat van 2020 is dat alleen de bijzondere doelgroepen zijn gerealiseerd. Hierdoor wordt dan ook 180.000 onttrokken aan de reserve. Het restant schuift door naar 2021.

Reserve Stedelijk ontwikkeling (P6)

De onttrekking aan de reserve is 173.000 lager als gevolg van een exploitatiebijdrage aan een investering die nog niet volledig is uitgevoerd en dus ook niet volledig wordt onttrokken. Het betreft het project wonen boven winkels.

Reserve GSB-middelen ISV/EZ

Vanuit deze reserve zijn middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van vijf gebiedsvisies. Van het beschikbaar gesteld budget is in 2020 nog 79.000 beschikbaar. Hiervan is in 2020 43.000 ingezet. Het restant schuift door naar 2021 aangezien nog niet alle visies zijn afgerond.

Reserve Herontwikkeling Stationsgebied e.o.

De werkelijke onttrekking aan de reserve is 109.000 lager dan begroot aangezien de geraamde exploitatiebijdrage aan investeringen niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft het project Morssingelblok H2-5.

Reserve Duurzame stad (P6)

De werkelijke onttrekking aan de reserve Duurzame stad is in 2020 afgerond 0,5 miljoen lager dan begroot. In 2020 zijn nog niet alle onderzoeken naar energietransitie (0,4 miljoen) en duurzame mobiliteit (0,1 miljoen) afgerond. Deze onderzoeken lopen door in 2021.

Jeugd en Onderwijs

Reserves programma 7
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-19

0

-19

-29

11

Saldo

 

0

-19

0

-19

-29

11

Reserve onderwijshuisvesting

Toevoeging

0

0

266

266

266

0

 

Onttrekking

-111

-150

0

-150

-61

-89

Saldo

 

-111

-150

266

116

205

-89

reserve grondexploitaties P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-54

-54

0

-54

-54

0

Saldo

 

-54

-54

0

-54

-54

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-110

0

-638

-638

-612

-26

Saldo

 

-110

0

-638

-638

-612

-26

Reserve Sociaal Domein P7

Toevoeging

0

0

209

209

209

0

 

Onttrekking

0

-440

-37

-477

-477

0

Saldo

 

0

-440

172

-268

-268

0

Totaal

Toevoeging

0

0

475

475

475

0

 

Onttrekking

-275

-663

-675

-1.338

-1.233

-105

Reserves programma 7

 

-275

-663

-201

-863

-759

-105

Reserve combinatiefuncties
Omdat er sprake is van een geringe overschrijding op het budget voor combinatiefunties is de onttrekking aan de reserve 10.000 hoger.


Reserve onderwijshuisvesting
De uitgaven voor versterking van het team Onderwijshuisvesting worden gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. Deze uitgaven zijn 89.000 lager dan begroot. Als gevolg hiervan is de onttrekking eveneens 89.000 lager.

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen
De uitgaven op de aanpassing speeltuingebouwen, volledig gedekt uit de reserve, zijn 25.806 lager dan begroot. Daardoor is de onttrekking aan de reserve ook 25.806 lager.

Cultuur, sport en recreatie

Reserves programma 8
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Toevoeging

25

0

2

2

2

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

25

0

2

2

2

0

Reserve aankopen kunst De Lakenhal

Toevoeging

20

0

29

29

29

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

20

0

29

29

29

0

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Toevoeging

0

0

0

0

60

-60

 

Onttrekking

-52

0

-103

-103

-103

0

Saldo

 

-52

0

-103

-103

-43

-60

Reserve exploitatie De Nobel

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-9

-9

0

-9

-9

0

Saldo

 

-9

-9

0

-9

-9

0

Reserve Pieterskerk

Toevoeging

193

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-712

-4.418

0

-4.418

-4.418

0

Saldo

 

-519

-4.418

0

-4.418

-4.418

0

Reserve bedrijfsvoering ELO

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-153

-12

0

-12

14

-26

Saldo

 

-153

-12

0

-12

14

-26

Reserve stedelijke ontwikkeling P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-41

-41

-9

-32

Saldo

 

0

0

-41

-41

-9

-32

Reserve sportstimuleringsfonds

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-43

0

-107

-107

-68

-39

Saldo

 

-43

0

-107

-107

-68

-39

Reserve economische impulsen Kennisst P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-375

0

0

0

0

0

Saldo

 

-375

0

0

0

0

0

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-30

-35

0

-35

-26

-9

Saldo

 

-30

-35

0

-35

-26

-9

Reserve Lucas van Leydenfonds

Toevoeging

500

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-250

0

-250

-250

0

Saldo

 

500

-250

0

-250

-250

0

Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-375

0

0

0

0

0

Saldo

 

-375

0

0

0

0

0

Reserve grondexploitaties P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-355

-355

-352

-3

Saldo

 

0

0

-355

-355

-352

-3

Reserve projecten en tentoonstelling MDL

Toevoeging

293

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-148

-148

-148

0

Saldo

 

293

0

-148

-148

-148

0

Totaal

Toevoeging

1.031

0

30

30

90

-60

 

Onttrekking

-1.749

-4.724

-754

-5.478

-5.369

-109

Reserves programma 8

 

-718

-4.724

-724

-5.448

-5.278

-169

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal 
Vanuit het Mondriaanfonds is een onbegrote bijdrage van 60.000 ontvangen en in de bedrijfsreserve gestort.

Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken 
De begrote onttrekking is gerealiseerd. Daarnaast is het resultaat van circa 26.000 op bedrijfsvoering ELO gestort in de reserve.

Reserve Sportstimuleringsfonds
De onttrekking aan de reserve sportstimuleringsfonds lag in 2020 39.000 lager dan begroot, door lagere toekenningen van sportstimuleringssubsidies.

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden
De gerealiseerde onttrekking betreft de loonkosten van de 3e molenaar, welke wat lager uitvielen dan begroot.

Reserve Stedelijke ontwikkeling P8
Vanwege corona zijn er minder aanvragen geweest voor de subsidie Historisch Stadsbeeld. Hierdoor is er een onderbesteding ontstaan van 32.000.

Reserve grondexploitaties P8
De onttrekking valt iets lager uit dan begroot, doordat een subsidie aan BplusC niet volledig is ingezet.

Maatschappelijke ondersteuning

Reserves programma 9
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-60

0

-645

-645

-623

-22

Saldo

 

-60

0

-645

-645

-623

-22

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-346

-614

-453

-1.067

-543

-524

Saldo

 

-346

-614

-453

-1.067

-543

-524

Reserve Sociaal Domein P9

Toevoeging

5.238

509

5.971

6.480

6.480

0

 

Onttrekking

-7.041

-4.415

-13.402

-17.818

-12.719

-5.099

Saldo

 

-1.803

-3.906

-7.431

-11.338

-6.239

-5.099

Totaal

Toevoeging

5.238

509

5.971

6.480

6.480

0

 

Onttrekking

-7.447

-5.029

-14.500

-19.529

-13.884

-5.645

Reserves programma 9

 

-2.209

-4.520

-8.529

-13.049

-7.404

-5.645

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen
De uitgaven op de subsidieregeling wonen kwetsbare groepen, volledig gedekt uit de reserve, zijn lager dan begroot. Daardoor is de onttrekking aan de reserve 22.000 lager.

Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken
Op de wijkenbudgetten is per saldo een onderschrijding ontstaan van 524.000. Daardoor is de onttrekking aan de reserve ook 524.000 lager.


Reserve sociaal domein
Op de regionale investeringsfondsen is een onderschrijding ontstaan van 1,7 miljoen. Het centraal investeringsfondsbudget van 3,0 miljoen is in het geheel niet besteed. Het regionaal projectorganisatiebudget decentralisatie maatschappelijke zorg is met 0,4 miljoen onderschreden. Daardoor is 5,1 miljoen minder onttrokken aan de reserve.

Werk en inkomen

Reserves programma 10
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

DZB Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

Toevoeging

0

0

373

373

2.529

-2.156

 

Onttrekking

-167

-160

143

-17

-1.297

1.280

Saldo

 

-167

-160

516

356

1.232

-876

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

Toevoeging

0

558

-558

0

0

0

 

Onttrekking

-329

-1.210

1.018

-191

-191

0

Saldo

 

-329

-651

460

-191

-191

0

DZB Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-80

-109

38

-71

-70

-1

Saldo

 

-80

-109

38

-71

-70

-1

Reserve Sociaal Domeins P10

Toevoeging

0

0

2.274

2.274

2.274

0

 

Onttrekking

-1.664

-844

-649

-1.494

-849

-645

Saldo

 

-1.664

-844

1.625

780

1.425

-645

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-99

0

0

0

0

0

Saldo

 

-99

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

0

558

2.089

2.647

4.803

-2.156

 

Onttrekking

-2.340

-2.323

550

-1.773

-2.407

634

Reserves programma 10

 

-2.340

-1.765

2.639

874

2.396

-1.522

Bedrijfsreserve DZB
Het nadeel bij DZB reserves houdt verband met een storting in DZB bedrijfsreserve ad 756.000. Bij een voordelig rekeningresultaat wordt deze reserve namelijk aangevuld tot 10% van de totale lasten. De storting van 756.000 staat in verhouding tot eerder genoemde onttrekking voor de opvang van Corona effecten ad 730.000.

Reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW (DZB)
De frictiekosten zijn licht hoger uitgevallen, waardoor er 10.013 extra aan de reserve is onttrokken.

Reserve frictiekosten ID/WIW
De frictiekosten zijn 1.135 lager uitgevallen dan geraamd, waardoor de onttrekking 1.135 lager is.

Algemene middelen en overhead

Reserves AD en Overhead
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve flankerend beleid AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-225

-300

0

-300

-78

-222

Saldo

 

-225

-300

0

-300

-78

-222

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Toevoeging

2.472

1

906

906

1.684

-777

 

Onttrekking

-2.893

-710

-1.017

-1.727

-1.610

-117

Saldo

 

-421

-709

-111

-821

74

-894

Concernreserve

Toevoeging

5.609

5.492

313

5.805

5.805

0

 

Onttrekking

-11.181

-5.783

-6.543

-12.326

-12.326

0

Saldo

 

-5.572

-291

-6.230

-6.521

-6.521

0

Reserve bedrijfsvoering plankosten

Toevoeging

1.003

908

451

1.359

1.150

209

 

Onttrekking

-1.497

-856

-1.519

-2.375

-2.301

-73

Saldo

 

-494

53

-1.068

-1.015

-1.151

136

Reserve Informatisering AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-288

0

0

0

0

0

Saldo

 

-288

0

0

0

0

0

Reserve afschrijvingen investeringen

Toevoeging

10.583

2.425

2.518

4.944

4.944

0

 

Onttrekking

-8.540

-3.852

-19.639

-23.492

-23.521

29

Saldo

 

2.043

-1.427

-17.121

-18.548

-18.577

29

Reserve budgetoverheveling

Toevoeging

10.348

0

19.566

19.566

19.566

0

 

Onttrekking

-8.223

-436

-12.251

-12.687

-12.687

0

Saldo

 

2.125

-436

7.316

6.880

6.880

0

Reserve Informatisering Overhead

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-82

0

0

0

0

0

Saldo

 

-82

0

0

0

0

0

Reserve bedrijfsvoering concern OH

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-45

-198

198

0

0

0

Saldo

 

-45

-198

198

0

0

0

Reserve asbestsanering AD/OH

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-132

0

-132

-132

0

Saldo

 

0

-132

0

-132

-132

0

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-80

80

0

0

0

Saldo

 

0

-80

80

0

0

0

Totaal

Toevoeging

30.016

8.826

23.754

32.580

33.149

-568

 

Onttrekking

-32.975

-12.348

-40.690

-53.038

-52.654

-384

Reserves AD en Overhead

 

-2.959

-3.521

-16.936

-20.458

-19.506

-952

Reserve Flankerend beleid
Aan de reserve flankerend beleid is 222.000 mln. minder onttrokken dan begroot, omdat de uitgaven voor
bovenformatief personeel lager zijn uitgevallen dan ingeschat. Het corresponderende voordeel op de
budgetten is opgenomen bij Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Reserve bedrijfsvoering concern
Aan de bedrijfsvoeringreserve concern is als gevolg van minder kosten over 2020 is voor de ontwikkelpool en bijdrage voor de lakenhal 117.000 minder onttrokken dan begroot. Daarnaast is op basis van de financiële verordening in de reserve bedrijfsvoering concern volgens de daarvoor gehanteren berekeningsmethode een storting gedaan van 777.000. Hiermee komt de reserve 179.000 boven de vastgestelde ondergrens, maar blijft ruim onder de vastgestelde bovengrens.

Reserve bedrijfsvoering plankosten
De jaarlijkse onttrekking aan de reserve is afhankelijk van de gemaakte kosten in de definitiefase vn de
ruimtelijke projecten. De onderschrijding van de begrote onttrekking met 135.000 is het bedrag dat de
projectleiders eind 2020 nog aan plankosten verwachten te moeten maken voor projecten in definitiefase.

Reserve afschrijving investeringen
Uit de reserve afschrijvingen worden gerealiseerde kapitaallasten die samenhangen met de storing in de reserve jaarlijks onttrokken. In 2020 is voor een aantal investeringen de kapitaallast lager dan de begrote onttrekking uit de reserve. Daarnaast is na de schuif bij de kaderbrief ten onrechten een onttrekking begroot blijven staan voor 7100630 Ontsl.BSP,deelpr.1 á 27.970, hiervoor zijn in 2020 nog geen kapitaallasten geweest dus is deze onttrekking niet doorgevoerd.