Jaarstukken 2022

Toelichting financiële afwijkingen reserves

Het resultaat 2022 komt uit op 20,0 miljoen positief. Vanaf 2008 waren de resultaten als volgt:

Jaar

Resultaat

Voordeel (V) / Nadeel (N)

2008

6,0

V

2009

25,8

V

2010

6,4

N

2011

9,7

V

2012

1,0

N

2013

17,5

V

2014

8,7

V

2015

16,2

V

2016

3,0

V

2017

4,6

V

2018

2,4

V

2019

7,0

V

2020

19,4

V

2021

13,7

V

2022

20,0

V


bedragen x 1.000,-

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Verschil 2022

Lasten

541.490

597.822

568.202

29.620

Baten

-545.022

-591.161

-596.190

5.028

Totaal van saldo van baten en lasten

-3.533

6.661

-27.988

34.649

     

Mutaties in reserves:

    

- toevoegingen

91.729

83.140

88.424

-5.284

- onttrekkingen

-101.918

-89.801

-80.481

-9.320

Resultaat

-13.722

0

-20.045

20.045

Het besteden van een reserve kan alleen met een raadsbesluit waarin de reden van besteding staat aangegeven. De besteding moet overeenkomen met het doel van de reserve.

Bij reserves met een egalisatie- of inkomensfunctie mag een positief- of negatief exploitatiesaldo bij de jaarrekening vóór bestemming worden verrekend met de corresponderende reserve. In deze gevallen maakt het betreffende exploitatiesaldo geen onderdeel uit van het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening. In aanvulling hierop mag de mutatie op de Voorziening negatieve grondexploitaties bij de jaarrekening vóór bestemming worden verrekend met de reserve grondexploitaties.

Voor alle overige reserves geldt dat in de rekening alleen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd.

Per programma wordt hieronder een tabel gepresenteerd, waarin per reserve de geraamde en de werkelijke toevoeging en onttrekking wordt getoond. Daaronder worden de afwijkingen ten opzichte van de raming toegelicht.

Bestuur en dienstverlening

Reserves programma 1
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Reserve raad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-36

0

-52

-52

-36

-16

Saldo

 

-36

0

-52

-52

-36

-16

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3.077

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Saldo

 

-3.077

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

171

151

0

151

151

0

 

Onttrekking

-350

-177

90

-87

-87

0

Saldo

 

-178

-26

90

64

64

0

Reserve rekenkamer

Toevoeging

39

0

48

48

48

0

 

Onttrekking

-58

0

-29

-29

0

-29

Saldo

 

-19

0

19

19

48

-29

Totaal

Toevoeging

210

151

48

199

199

0

 

Onttrekking

-3.520

-3.254

9

-3.245

-3.200

-45

Reserves programma 1

 

-3.310

-3.102

57

-3.046

-3.001

-45

Toelichting

Reserve raad
De onttrekking aan de reserve is afgerond 16.000 lager dan begroot. Dit komt doordat de kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen lager zijn uitgevallen.

Reserve rekenkamer

De onttrekking is afgerond 29.000 lager dan begroot. Deze lagere onttrekking komt doordat de kosten voor het bouwen van de website lager zijn uitgevalle en daarnaast stond de vacature van ambtelijk secretaris een aantal maanden open. Hierdoor is het resultaat van de Rekenkamer positief, waardoor er geen onttrekking uit de reserve nodig was.

Veiligheid

Reserves programma 2
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Reserve Sociaal Domein P2

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-100

0

-383

-383

-383

0

Saldo

 

-100

0

-383

-383

-383

0

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-100

0

-383

-383

-383

0

Reserves programma 2

 

-100

0

-383

-383

-383

0

Er zijn geen afwijkingen t.o.v. de begroting.

Economie

Reserves programma 3
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Reserve programma Binnenstad P3

Toevoeging

605

605

0

605

605

0

 

Onttrekking

-494

-605

-319

-924

-664

-260

Saldo

 

111

0

-319

-319

-59

-260

Reserve economische impulsen Kennisst P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-275

0

-451

-451

-451

0

Saldo

 

-275

0

-451

-451

-451

0

reserve grondexploitaties P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-42

-50

0

-50

-50

0

Saldo

 

-42

-50

0

-50

-50

0

Reserve Duurzame Stad P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-749

-545

501

-44

-21

-23

Saldo

 

-749

-545

501

-44

-21

-23

Reserve Sociaal Domein P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-257

-257

-257

0

Saldo

 

0

0

-257

-257

-257

0

Totaal

Toevoeging

605

605

0

605

605

0

 

Onttrekking

-1.561

-1.200

-526

-1.726

-1.443

-283

Reserves programma 3

 

-956

-595

-526

-1.121

-838

-283

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Binnenstad (P3)
Door de onderbesteding op programma binnenstad is de onttrekking 260.000 lager dan begroot.

Reserve Economische impulsen en kennisstad (P3)
Geen toe te lichten afwijkingen

Reserve Grondexploitatie (P3)
Geen toe te lichten afwijkingen

Reserve Duurzame Stad (P3)
Door een onderbesteding op de bedrijventerreinen strategie is de onttrekking lager dan begroot.


Bereikbaarheid

Reserves programma 4
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Reserve parkeren P4

Toevoeging

9.858

9.644

2.272

11.916

11.566

350

 

Onttrekking

-10.109

-12.047

1.584

-10.462

-10.321

-142

Saldo

 

-251

-2.403

3.857

1.454

1.246

208

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

7.733

358

322

680

680

0

 

Onttrekking

-2.246

-650

-1.550

-2.200

-1.661

-538

Saldo

 

5.487

-292

-1.228

-1.520

-982

-538

Reserve duurzaamheidsfondsen P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-2

0

-40

-40

-40

0

Saldo

 

-2

0

-40

-40

-40

0

Reserve Duurzame Stad P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-346

0

-488

-488

-323

-166

Saldo

 

-346

0

-488

-488

-323

-166

Reserve RVMK (reg verkeer en milieukrt)

Toevoeging

112

0

101

101

101

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

112

0

101

101

101

0

Totaal

Toevoeging

17.703

10.002

2.695

12.698

12.348

350

 

Onttrekking

-12.704

-12.697

-494

-13.190

-12.345

-845

Reserves programma 4

 

4.999

-2.694

2.202

-493

3

-495

Reserve pakeren
Het voordeel op de dotatie van 350.000 aan de reserveparkeren heeft betrekking op de vertraging die is ontstaan bij het ophogen en renoveren van de parkeergarage Haarlemmerstraat.

Het nadeel op de onttrekkingen van 142.000 wordt voor een bedrag van 91.000 eveneens veroorzaakt door de vertraging die is ontstaan bij het ophogen en renoveren van de parkeergarage Haarlemmerstraat. Ook is de onttrekking voor de dekking van de onderzoekskosten fietsparkeren bij Leiden CS is 17.000 lager dan begroot. Een nadeel van 38.000 heeft betrekking op de lagere onttrekking voor de dekking van de kosten van de applicatie Key2Parkeren. Tot slot is er een nadeel van 36.000 voor het compenseren van parkeerplaatsen aan de Vijf Meilaan. (er komt nog een nagekomen boeking op 913929, toelichting volgt).

Reserve bereikbaarheidsprojecten
Het nadeel op de onttrekkingen van 538.000 wordt veroorzaakt doordat voor een bedrag van 274.000 geen beroep is gedaan voor dekking van het krediet plankosten definitiefase infrastructuur. Ook is sprake van een lagere onttrekking ten aanzien van projecten openbare ruimte binnenstad van 126.000. Op de investering voor de Rijnlandroute wordt voor eenbedrag van 57.000 geen beroep gedaan op de reserve. Voor de herinrichting van de Hoge Rijndijk is 48.000 minder aan de reserve bereikbaarheidsprojecten onttrokken dan begroot. Het resterende nadeel van 33.000 heeft betrekking op het saldo van een aantal geringere nadelen op de onttrekkingen.

Reserve Duurzame Stad (P4)
De onttrekking aan de reserve duurzame stad is 166.000 lager dan begroot. Dit komt door een voordeel op het incidentele budget voor het verbeteren van de fietsroutes van 148.000 en een voordeel op het budget van het het programma duurzame mobiliteit (18.000)

Omgevingskwaliteit

Reserves programma 5
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

106

106

0

106

106

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

106

106

0

106

106

0

Reserve groene singels

Toevoeging

80

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-389

0

0

0

0

0

Saldo

 

-309

0

0

0

0

0

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-309

0

-88

-88

-4

-84

Saldo

 

-309

0

-88

-88

-4

-84

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-44

0

-180

-180

-180

0

Saldo

 

-44

0

-180

-180

-180

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

Toevoeging

2

2

0

2

2

0

 

Onttrekking

-9

0

-463

-463

-381

-83

Saldo

 

-8

2

-463

-461

-379

-83

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-77

0

-1.089

-1.089

-36

-1.053

Saldo

 

-77

0

-1.089

-1.089

-36

-1.053

Reserve programma binnenstad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-7

0

0

0

0

0

Saldo

 

-7

0

0

0

0

0

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-48

0

0

0

0

0

Saldo

 

-48

0

0

0

0

0

Reserve Duurzame Stad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-597

-505

107

-398

-289

-109

Saldo

 

-597

-505

107

-398

-289

-109

Reserve grondexploitaties P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-70

-70

-42

-27

Saldo

 

0

0

-70

-70

-42

-27

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-38

0

-20

-20

-16

-4

Saldo

 

-38

0

-20

-20

-16

-4

Reserve Bomenfonds P5

Toevoeging

38

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-26

0

-374

-374

-234

-140

Saldo

 

12

0

-374

-374

-234

-140

Totaal

Toevoeging

226

108

0

108

108

0

 

Onttrekking

-1.544

-505

-2.177

-2.682

-1.182

-1.500

Reserves programma 5

 

-1.318

-397

-2.177

-2.574

-1.074

-1.500

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve ontsluiting van groengebieden

De onttrekking uit de Reserve ontsluiting van groengebieden is 84.000 lager dan begroot. De kosten voor de begraafplaats Rhijnhof worden gedekt vanuit deze reserve. Naar verwachting vindt in 2023 de laatste werkzaamheden plaats en zullen de resterende kosten alsnog ten laste van de reserve gebracht worden.

Reserve Leefbaarheid projecten in de wijken

De onttrekking uit de Reserve Leefbaarheid projecten in de wijken is 83.000 lager dan begroot. Door de bijdragen uit de reserve is onder meer de verbouwing van het speeltuingebouw mogelijk geworden. Inmiddels is dit laatste investeringswerk feestelijk geopend en daarmee het project grotendeels afgerond. In 2023 resteert nog een mogelijke aanspraak op een deel van dit restant bedrag in de vorm van een plaatsing van een voorziening. Hierover wordt in de eerste helft van 2023 overleg gevoerd met de buurtvereniging.

Reserve GSB middelen

De onttrekking uit de Reserve gsb middelen is 1.053.000 lager dan begroot. Dit komt door nieuwe budget voor de subsidie gevelsanering (1.088.000). Er is minder vraag geweest naar de subsidie dan waar rekening mee was gehouden.

Reserve duurzame stad

De onttrekking is 109.000 lager dan begroot. Dit komt door een onderbesteding op klimaatadaptatie van 88.000, waarvan de werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd en een onderbesteding op het project Duurzaamste Kilometer van 21.000.

Reserve grondexploitaties stad

De onttrekking uit de Reserve grondexploitaties stad is 27.000 lager dan begroot. Dit heeft te maken met een gereserveerd bedrag van 70.000 voor extra kosten bij het project schipholweg 130, die maar deels in 2022 is gebruikt. Hierdoor wordt deze bijdrage ook niet volledig onttrokken uit de reserve.

Reserve leids uitvoeringsprogramma

De onttrekking is 4.000 lager dan begroot. In het kader van de ordening van alle elementen in de bodem en ondergrond zijn verschillende initiatieven ontplooid. Hiervoor was in de reserve in 2022 20.000 gereserveerd, hiervan is 16.000 gerealiseerd.

Reserve bomenfonds

De onttrekking is 140.000 lager dan begroot. Voor de projecten “Groene kansenkaart” is 50.000 minder onttrokken in 2022 en “versterking bomenbestand begraafplaats Rhijnhof” is 90.000 niet in 2022 onttrokken. Voor deze projecten geldt dat deze momenteel nog in uitvoering zijn. Na afronding zullen deze bedragen alsnog uit de reserve onttrokken worden.

Stedelijke ontwikkeling

Reserves programma 6
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Reserve grondexploitaties P6

Toevoeging

10.245

6.428

1.569

7.997

9.059

-1.062

 

Onttrekking

-9.307

-447

-7.026

-7.473

-6.574

-899

Saldo

 

939

5.981

-5.457

524

2.485

-1.961

Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-42

-40

-10

-50

-40

-10

Saldo

 

-42

-40

-10

-50

-40

-10

Reserve afkoopsommen erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.508

-1.508

0

-1.508

-1.508

0

Saldo

 

-1.508

-1.508

0

-1.508

-1.508

0

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3

-3

0

-3

-3

0

Saldo

 

-3

-3

0

-3

-3

0

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

Toevoeging

287

0

3.000

3.000

4.440

-1.440

 

Onttrekking

-4.790

-325

-905

-1.230

-1.230

0

Saldo

 

-4.503

-325

2.095

1.770

3.210

-1.440

Reserve sociale huurwoningen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-40

0

-284

-284

-139

-146

Saldo

 

-40

0

-284

-284

-139

-146

Reserve strategische aankopen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-377

0

0

0

0

0

Saldo

 

-377

0

0

0

0

0

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

Toevoeging

0

0

140

140

140

0

 

Onttrekking

-510

0

-1.492

-1.492

-344

-1.148

Saldo

 

-510

0

-1.352

-1.352

-204

-1.148

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

Toevoeging

2

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-150

0

0

0

0

0

Saldo

 

-148

0

0

0

0

0

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

Toevoeging

49

4

-22

-18

-18

0

 

Onttrekking

-1.300

0

0

0

0

0

Saldo

 

-1.251

4

-22

-18

-18

0

Reserve risico's projecten in uitvoering

Toevoeging

506

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-295

-295

-295

0

Saldo

 

506

0

-295

-295

-295

0

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-251

0

-222

-222

-90

-132

Saldo

 

-251

0

-222

-222

-90

-132

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-6

0

0

0

0

0

Saldo

 

-6

0

0

0

0

0

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-135

-135

-36

-171

-135

-36

Saldo

 

-135

-135

-36

-171

-135

-36

Reserve asbestsanering (P6)

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-141

0

-264

-264

-209

-55

Saldo

 

-141

0

-264

-264

-209

-55

Reserve herontw. Stationsgebied eo

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-185

0

-42

-42

-32

-10

Saldo

 

-185

0

-42

-42

-32

-10

Reserve parkeren P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-26

-26

0

-26

-26

0

Saldo

 

-26

-26

0

-26

-26

0

Reserve economische impulsen Kennisst P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-1.060

375

-685

-685

0

Saldo

 

0

-1.060

375

-685

-685

0

Reserve bedrijfsvoering plankosten P6

Toevoeging

961

0

328

328

328

0

 

Onttrekking

-32

0

0

0

0

0

Saldo

 

929

0

328

328

328

0

Reserve Duurzame Stad P6

Toevoeging

4.141

4.375

-3.342

1.033

889

144

 

Onttrekking

-3.316

-3.031

2.226

-805

-450

-355

Saldo

 

825

1.344

-1.116

228

439

-211

Totaal

Toevoeging

16.192

10.807

1.673

12.480

14.837

-2.358

 

Onttrekking

-22.119

-6.575

-7.975

-14.551

-11.760

-2.790

Reserves programma 6

 

-5.927

4.232

-6.303

-2.071

3.077

-5.148

Reserve Grondexploitaties

De werkelijke storting in de reserve is 1.062.000 hoger dan begroot. Dit komt door een vrijval vanuit de voorziening negatieve grondexploitaties ter hoogte van 1.128.097. Daarnaast is de werkelijk storting van exploitatieresultaat van de locatie Rijnsburgerweg 1-1A afgerond 35.000 positiever als gevolg van lagere onderhouds- en beheerslasten.Voor het project Lammenschansweg 4-6/Lorentzhof fase 2 is de reserveringsvergoeding te hoog begroot (100.000).

De werkelijke onttrekking aan de reserve is 899.000 lager dan begroot. Reden is met name dat de investeringen niet volledig zijn uitgevoerd waardoor de geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen ook nog niet volledig zijn ingezet en dus ook niet volledig worden onttrokken aan de reserve. Dit betreft onder andere de projecten die voorgefinancierd zijn uit het krediet Initiatieven derden, het restplan Aalmarkt, het project Diamantlaan en omgeving, het restplan Vollenhovekade en Voetgangersbrug/inrichting Mendelweg.

Reserve Bovenwijkse voorzieningen Grondbedrijf (Programma 6)
De onttrekking aan de reserve is 10.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog
niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft het krediet Beeldende kunst (10.000).

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges
Er is per saldo 1,4 miljoen meer aan bouwleges ontvangen dan begroot. Daarom is er extra gestort in de reserve.

Reserve Sociale huurwoningen
De reserve sociale huurwoningen wordt ingezet voor de uitvoering van de Nota wonen. In 2022 is hiervoor
139.000 besteed.

Reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016
De werkelijke onttrekking aan de reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016 is in 2022 1,1 miljoen lager dan begroot als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Het betreft het project bodemsanering (algemeen).

Reserve Stedelijke ontwikkeling
De werkelijke onttrekking aan de reserve Stedelijke ontwikkeling is 132.000 lager dan begroot. Reden is dat in 2022 niet alle beschikbare middelen voor het project Wonen boven winkels is ingezet. Hierdoor is ook de onttrekking aan de reserve niet volledig ingezet.

Reserve GSB-middelen ISV/EZ
Vanuit deze reserve zijn middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van vijf gebiedsvisies. Van het
beschikbaar gesteld budget is in 2022 nog 171.000 beschikbaar. Hiervan is in 2022 135.000 ingezet. Het
restant schuift door naar 2022 aangezien nog niet alle visies zijn afgerond.

Reserve Asbestsanering P6
Vanuit de reserve Asbestsanering is 200.000 beschikbaar gesteld voor het eventueel saneren van
gemeentelijke gebouwen. In 2022 is bij een aantal panden asbest gevonden. De totaal gemaakte kosten in 2022 bedragen voor het saneren van deze panden in totaal 69.000. Het restant schuift door naar 2023 voor
eventuele inzet asbestsanering gemeentelijke gebouwen. Daarnaast is in 2022 vanuit de reserve Asbestsanering een bijdrage gedaan van 140.000 aan de reserve Bodemsanering.

Reserve Herontwikkeling Stationsgebied e.o.
De werkelijke onttrekking aan de reserve is 10.000 lager dan begroot aangezien de geraamde
exploitatiebijdrage aan investeringen niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken.Dit betreft het project Morssingelblok H2-5.

Reserve Duurzame stad (P6)
De storting in de reserve Duurzame Stad is 144.000 lager dan begroot. Dit betreft de bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen van private initiatiefnemers van bouwplannen. Voor 2022 is deze bijdrage begroot op 144.000. Deze bijdrage is niet gerealiseerd in 2022 waardoor er ook geen storting in de reserve kan plaatsvinden. Voor 2023 wordt de reeds begrote bijdrage opgehoogd aangezien de bijdrage van 2022 doorschuift naar 2023. De onttrekking aan de reserve Duurzame Stad is 355.000 lager dan begroot als gevolg van een onderbesteding op de vanuit de reserve gedekte kosten van energietransitie.

Jeugd en Onderwijs

Reserves programma 7
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-19

0

-19

0

-19

Saldo

 

0

-19

0

-19

0

-19

Reserve onderwijshuisvesting

Toevoeging

0

0

10

10

10

0

 

Onttrekking

-284

-93

28

-65

-65

0

Saldo

 

-284

-93

38

-55

-55

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-18

0

-351

-351

-351

0

Saldo

 

-18

0

-351

-351

-351

0

Reserve Sociaal Domein P7

Toevoeging

2.159

0

1.046

1.046

1.046

0

 

Onttrekking

-128

-2.867

2.216

-651

-651

0

Saldo

 

2.031

-2.867

3.262

395

395

0

Totaal

Toevoeging

2.159

0

1.056

1.056

1.056

0

 

Onttrekking

-430

-2.979

1.893

-1.085

-1.067

-19

Reserves programma 7

 

1.729

-2.979

2.949

-30

-11

-19

Reserve combinatiefuncties

Omdat er sprake is van een geringe onderschrijding op het budget voor combinatiefunties is de onttrekking aan de reserve niet nodig geweest.

Cultuur, sport en recreatie

Reserves programma 8
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-6

-6

-6

0

Saldo

 

0

0

-6

-6

-6

0

Reserve aankopen kunst De Lakenhal

Toevoeging

26

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

26

0

0

0

0

0

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-5

0

0

0

-60

60

Saldo

 

-5

0

0

0

-60

60

Reserve exploitatie De Nobel

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-9

-9

0

-9

-9

0

Saldo

 

-9

-9

0

-9

-9

0

Reserve bedrijfsvoering ELO

Toevoeging

0

0

0

0

166

-166

 

Onttrekking

-50

-12

0

-12

0

-12

Saldo

 

-50

-12

0

-12

166

-179

Reserve sportstimuleringsfonds

Toevoeging

0

0

29

29

29

0

 

Onttrekking

-7

-50

0

-50

0

-50

Saldo

 

-7

-50

29

-21

29

-50

Reserve economische impulsen Kennisst P8

Toevoeging

0

0

300

300

300

0

 

Onttrekking

0

0

-160

-160

-108

-52

Saldo

 

0

0

140

140

192

-52

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-35

0

-35

0

-35

Saldo

 

0

-35

0

-35

0

-35

Reserve Lucas van Leydenfonds

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-200

-50

0

-50

-50

0

Saldo

 

-200

-50

0

-50

-50

0

Reserve grondexploitaties P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-191

-26

0

-26

-26

0

Saldo

 

-191

-26

0

-26

-26

0

Reserve projecten en tentoonstelling MDL

Toevoeging

149

0

112

112

112

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

149

0

112

112

112

0

Totaal

Toevoeging

176

0

442

442

608

-166

 

Onttrekking

-463

-182

-166

-348

-260

-88

Reserves programma 8

 

-287

-182

276

94

348

-255

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal
Het resultaat na (voorziene) stortingen in de reserves en voorzieningen wordt gestort in of onttrokken aan de bedrijfsreserve. Voor 2022 betreft dit een tekort van 60.000. De bedrijfsreserve komt hiermee op 111.098,07. Dit is met 1,5% van de exploitatielasten nog net boven de 1% zoals vereist in het Beleid reserves en voorzieningen. Het tekort is met name te wijten aan het nog achterblijven van de culturele commerciële activiteiten als evenementen, winkel en fondsenwerving. Vanwege de lage bezoekersaantallen, nog voortvloeiend uit de Coronamaatregelen zijn de inkomsten hier laag en niet voldoende gecompenseerd door de aanvullende subsidie.

Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken 
Geraamd te onttrekken is 12.343 kapitaallasten, die waren werkelijk 11.425. Daarnaast is het resultaat ad 166.000 (wordt niet geraamd) wordt toegevoegd.

Reserve Sportstimuleringsfonds
De storting van €29.000 betrof resultaatbestemming, conform de begroting. Er was een ontrekking geraamd van €50.000, maar omdat er per saldo niets is uitgegeven in 2022 is dit bedrag niet onttrokken. In plaats van subsidies voor sportstimulering van €50.000 is er in 2022 per saldo een opbrengst van €15.000. Voor dit positieve saldo is een resultaatbestemming aangeleverd.

Reserve Economische impulsen en kennisstad (P8)
Onttrekking Reserve Economische impulsen en kennisstad is 52.000 lager dan begroot, door een onderbesteding van 52.000 op externe plankosten culturele huisvesting.

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden
De raming van de onttrekking bij de Molen betreft (een deel van) de kosten 3e molenaar, die is er in 2021 niet geweest.

Maatschappelijke ondersteuning

Reserves programma 9
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-46

0

0

0

0

0

Saldo

 

-46

0

0

0

0

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-15

0

-554

-554

-9

-545

Saldo

 

-15

0

-554

-554

-9

-545

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-432

0

-308

-308

-308

0

Saldo

 

-432

0

-308

-308

-308

0

Reserve Sociaal Domein P9

Toevoeging

13.909

4.620

11.182

15.802

15.802

0

 

Onttrekking

-7.008

-4.882

-7.306

-12.187

-11.500

-687

Saldo

 

6.901

-262

3.877

3.615

4.302

-687

Res. Oekraïne asielzoekers statushouder

Toevoeging

0

0

864

864

864

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

864

864

864

0

Totaal

Toevoeging

13.909

4.620

12.046

16.666

16.666

0

 

Onttrekking

-7.501

-4.882

-8.167

-13.049

-11.816

-1.233

Reserves programma 9

 

6.408

-262

3.879

3.617

4.850

-1.233

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen
Het budget multfunctionele accommodaties is niet besteed. Dat heeft te maken met de uitloop van de verbouwing van het Huis in de buurt van de Stevenshof. Daardoor is er 246.964 minder ontttrokken.
Het incidentele budget voor de subsidieregeling Huisvesting bijzondere doelgroepen is onderschreden omdat er geen aanvragen zijn toegekend. Daardoor is er 298.223 minder onttrokken.

Reserve sociaal domein
Er is onderbesteding ontstaan op het budget vrijwillige thuis/mantelzorg, waarvan 50.000 betrekking heeft op Versterken aanbod dementie. Daardoor is er 50.000 minder onttrokken. Er is onderbesteding ontstaan op een aantal projecten social impact en daardoor is er 196.000 minder onttrokken. Het regionaal budget actieplan voorkomen dakloosheid is onderschreden. Dat komt met name door de vertraging in de realisatie van "scheve" huisjes in Oegstgeeest en Zoeterwoude. Daardoor is er 441.000 minder onttrokken aan de reserve.

Werk en inkomen

Reserves programma 10
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

DZB Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

Toevoeging

1.095

0

1.749

1.749

1.749

0

 

Onttrekking

-1.514

0

-1.595

-1.595

-1.595

0

Saldo

 

-419

0

153

153

153

0

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-269

-265

-6

-271

-158

-113

Saldo

 

-269

-265

-6

-271

-158

-113

DZB Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-46

-22

-7

-29

-29

0

Saldo

 

-46

-22

-7

-29

-29

0

Reserve Sociaal Domeins P10

Toevoeging

5.714

0

10.240

10.240

10.240

0

 

Onttrekking

0

0

-748

-748

-748

0

Saldo

 

5.714

0

9.491

9.491

9.491

0

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-9

0

0

0

0

0

Saldo

 

-9

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

6.809

0

11.988

11.988

11.988

0

 

Onttrekking

-1.838

-287

-2.356

-2.643

-2.529

-114

Reserves programma 10

 

4.971

-287

9.632

9.345

9.459

-114

Reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW
Begroot was een onttrekking van 271.000, maar er zijn minder kosten gemaakt waardoor een onttrekking van 158.000 volstond.

Algemene middelen en overhead

Reserves AD en Overhead
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Reserve flankerend beleid AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-34

-300

0

-300

-20

-280

Saldo

 

-34

-300

0

-300

-20

-280

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Toevoeging

0

0

1.592

1.592

4.702

-3.110

 

Onttrekking

0

0

-904

-904

-834

-69

Saldo

 

0

0

688

688

3.867

-3.179

Concernreserve

Toevoeging

12.742

6.425

-6.425

0

0

0

 

Onttrekking

-25.531

-10.407

-4.893

-15.299

-15.299

0

Saldo

 

-12.790

-3.982

-11.318

-15.299

-15.299

0

Reserve bedrijfsvoering plankosten

Toevoeging

3.228

1.054

362

1.416

1.416

0

 

Onttrekking

-1.751

-805

-2.977

-3.782

-1.802

-1.980

Saldo

 

1.476

249

-2.615

-2.366

-386

-1.980

Reserve Sociaal Domein AD

Toevoeging

0

7.761

460

8.221

8.221

0

 

Onttrekking

-1.168

-1.936

-235

-2.171

-2.171

0

Saldo

 

-1.168

5.825

225

6.050

6.050

0

Reserve afschrijvingen investeringen

Toevoeging

8.551

2.977

1.542

4.519

4.519

0

 

Onttrekking

-7.642

-1.378

-416

-1.793

-1.793

0

Saldo

 

909

1.599

1.126

2.725

2.725

0

Reserve budgetoverheveling

Toevoeging

9.219

811

10.341

11.152

11.152

0

 

Onttrekking

-14.011

-4.091

-8.479

-12.570

-12.570

0

Saldo

 

-4.792

-3.280

1.862

-1.418

-1.418

0

Reserve bedrijfsvoering concern OH

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1

0

-79

-79

-6

-73

Saldo

 

-1

0

-79

-79

-6

-73

Totaal

Toevoeging

33.740

19.027

7.872

26.900

30.010

-3.110

 

Onttrekking

-50.139

-18.917

-17.982

-36.899

-34.497

-2.402

Reserves AD en Overhead

 

-16.399

111

-10.110

-9.999

-4.487

-5.512

Reserve Flankerend beleid
Aan de reserve flankerend beleid is 280.000 minder onttrokken dan begroot, omdat de uitgaven voor bovenformatief personeel lager zijn uitgevallen dan ingeschat. Het corresponderende voordeel op de budgetten is opgenomen bij Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Bedrijfsvoeringsreserve concern
Op basis van de financiële verordening is in de reserve bedrijfsvoering concern volgens de daarvoor gehanteren berekeningsmethode een storting gedaan van 3,1 mln. Hiermee bereikt de reserve de vastgestelde maximale omvang voor 2023 van 4,9 mln.

Reserve bedrijfsvoering Plankosten
De jaarlijkse onttrekking aan de reserve is afhankelijk van de gemaakte kosten in de definitiefase van de ruimtelijke projecten. De onderschrijding van de begrote onttrekking met 1.980.000 is het bedrag dat de projectleiders eind 2022 nog aan plankosten verwachten te moeten maken voor projecten in definitiefase

Reserve afschrijving investeringen
Uit de reserve afschrijvingen worden gerealiseerde kapitaallasten die samenhangen met de storting in de reserve jaarlijks onttrokken.