Jaarstukken 2023

Toelichting financiële afwijkingen reserves

Het resultaat 2023 komt uit op 19,9 miljoen positief. Vanaf 2008 waren de resultaten als volgt:

Jaar

Resultaat

Voordeel (V) / Nadeel (N)

2008

6,0

V

2009

25,8

V

2010

6,4

N

2011

9,7

V

2012

1,0

N

2013

17,5

V

2014

8,7

V

2015

16,2

V

2016

3,0

V

2017

4,6

V

2018

2,4

V

2019

7,0

V

2020

19,4

V

2021

13,7

V

2022

20,0

V

2023

19,9

V


bedragen x 1.000,-

Rekening 2022

Begroting 2023

Rekening 2023

Verschil 2023

Lasten

568.202

670.184

644.209

25.975

Baten

-596.190

-649.380

-651.354

1.974

Totaal van saldo van baten en lasten

-27.988

20.805

-7.145

27.949

     

Mutaties in reserves:

    

- toevoegingen

88.424

72.190

75.533

-3.342

- onttrekkingen

-80.481

-92.995

-88.308

-4.687

Resultaat

-20.045

0

-19.920

19.920

Het besteden van een reserve kan alleen met een raadsbesluit waarin de reden van besteding staat aangegeven. De besteding moet overeenkomen met het doel van de reserve.

Bij reserves met een egalisatie- of inkomensfunctie mag een positief- of negatief exploitatiesaldo bij de jaarrekening vóór bestemming worden verrekend met de corresponderende reserve. In deze gevallen maakt het betreffende exploitatiesaldo geen onderdeel uit van het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening. In aanvulling hierop mag de mutatie op de Voorziening negatieve grondexploitaties bij de jaarrekening vóór bestemming worden verrekend met de reserve grondexploitaties.

Voor alle overige reserves geldt dat in de rekening alleen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd.

Per programma wordt hieronder een tabel gepresenteerd, waarin per reserve de geraamde en de werkelijke toevoeging en onttrekking wordt getoond. Daaronder worden de afwijkingen ten opzichte van de raming toegelicht.

Bestuur en dienstverlening

Reserves programma 1
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Wijziging
Begroting

Begroting 2023
na wijziging

Rekening
2023

Verschil
2023

Reserve raad

Toevoeging

0

0

102

102

102

0

 

Onttrekking

-36

0

0

0

0

0

Saldo

 

-36

0

102

102

102

0

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3.077

-1.883

0

-1.883

-1.883

0

Saldo

 

-3.077

-1.883

0

-1.883

-1.883

0

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

151

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-87

-17

-62

-79

-69

-10

Saldo

 

64

-17

-62

-79

-69

-10

Reserve rekenkamer

Toevoeging

48

0

16

16

16

0

 

Onttrekking

0

0

-27

-27

0

-27

Saldo

 

48

0

-12

-12

16

-27

Totaal

Toevoeging

199

0

118

118

118

0

 

Onttrekking

-3.200

-1.900

-90

-1.989

-1.952

-38

Reserves programma 1

 

-3.001

-1.900

28

-1.871

-1.834

-38

Toelichting

Reserve raad
Er zijn geen relevante afwijkingen.

Egalisatiereserve verkiezingen
Er is 10.000 minder onttrokken, omdat anders de egalisatiereserve in 2024 negatief zou komen te staan.

Reserve rekenkamer

De onttrekking is afgerond 27.000 lager dan begroot. De lagere onttrekking komt doordat de kosten voor de rekenkameronderzoeken in 2023 lager zijn uitgevallen. Hierdoor is het resultaat van de Rekenkamer positief, en daarmee geen onttrekking aan de reserve nodig.

Veiligheid

Reserves programma 2
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Wijziging
Begroting

Begroting 2023
na wijziging

Rekening
2023

Verschil
2023

Reserve Sociaal Domein P2

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-383

0

0

0

0

0

Saldo

 

-383

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-383

0

0

0

0

0

Reserves programma 2

 

-383

0

0

0

0

0

Er zijn geen afwijkingen t.o.v. de begroting.

Economie

Reserves programma 3
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Wijziging
Begroting

Begroting 2023
na wijziging

Rekening
2023

Verschil
2023

Reserve programma Binnenstad P3

Toevoeging

605

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-664

0

-460

-460

-253

-207

Saldo

 

-59

0

-460

-460

-253

-207

Reserve economische impulsen Kennisst P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-451

0

-150

-150

-94

-56

Saldo

 

-451

0

-150

-150

-94

-56

reserve grondexploitaties P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-50

-50

0

-50

-50

0

Saldo

 

-50

-50

0

-50

-50

0

Reserve Duurzame Stad P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-21

-50

-113

-163

-44

-119

Saldo

 

-21

-50

-113

-163

-44

-119

Reserve Sociaal Domein P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-257

0

0

0

0

0

Saldo

 

-257

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

605

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.443

-100

-723

-823

-441

-382

Reserves programma 3

 

-838

-100

-723

-823

-441

-382

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Binnenstad (P3)
Door een onderbesteding op programma binnenstad is de onttrekking 207.000 lager dan begroot. Er is een saldo van 123.700 voor investering in toiletten en 60.900 voor de subsidies vitale binnenstad. Daarnaast is een provinciale bijdrage van 20.000 ontvangen.

Reserve Economische impulsen en kennisstad (P3)
In 2023 er gewerkt aan een gezamenlijke aanpak, gericht op het nog beter zichtbaar maken van de kennis in de publieke buitenruimte en online. En er zijn daarnaast een uitvoeringsprojecten uitgevoerd, zoals Things That Talk 2023, Taalmuseum en De Ronde Hortus). Het borgen van het beheer Eduroam samen met de kennispartners is niet afgerond en resulteert in een saldo van 56.000.

Reserve Grondexploitatie (P3)
Geen toe te lichten afwijkingen

Reserve Duurzame Stad (P3)
Er is 119.000 minder onttrokken dan begroot door een combinatie van tekort in ambtelijke capaciteit en de extra tijdsinvestering in de nieuwe strategie en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Hierdoor zijn enkele projecten circulaire economie niet volledig gerealiseerd, zoals sturende instrumenten derden, het realiseren van een materiaalwisselplaats en het organiseren van grondstof specifieke kennissessies en masterclasses. De verwachting is dat deze middelen in 2024 besteed zullen worden.Bereikbaarheid

Reserves programma 4
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Wijziging
Begroting

Begroting 2023
na wijziging

Rekening
2023

Verschil
2023

Reserve parkeren P4

Toevoeging

11.566

691

-1.633

-942

0

-942

 

Onttrekking

-10.321

-1.001

-28

-1.029

-1.731

702

Saldo

 

1.246

-310

-1.661

-1.971

-1.731

-239

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

680

308

0

308

308

0

 

Onttrekking

-1.661

-1.917

-1.510

-3.427

-3.387

-40

Saldo

 

-982

-1.609

-1.510

-3.119

-3.078

-40

Reserve duurzaamheidsfondsen P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-40

0

0

0

0

0

Saldo

 

-40

0

0

0

0

0

Reserve Duurzame Stad P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-323

0

-646

-646

-19

-627

Saldo

 

-323

0

-646

-646

-19

-627

Reserve RVMK (reg verkeer en milieukrt)

Toevoeging

101

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-15

-15

-15

0

Saldo

 

101

0

-15

-15

-15

0

Totaal

Toevoeging

12.348

999

-1.633

-634

308

-942

 

Onttrekking

-12.345

-2.918

-2.199

-5.117

-5.153

36

Reserves programma 4

 

3

-1.919

-3.832

-5.751

-4.844

-906

Reserve parkeren
De onttrekking aan de reserve parkeren is 239.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere voorbereidingskosten voor het fietsparkeren nabij Leiden Centraal Station (56.000) en de planstudie voor dit gebied (€.57.000). Voor de voorbvereidingskosten van de fietsenstalling Hartebrugkerk is in 2023 80.000 minder uitgegeven dan begroot. Het restant van 46.000 betreft het saldo van een aantal lagere onttrekkingen aan de reserve parkeren. Het totale saldo van de lagere onttrekkingen blijven in beginsel beschikbaar voor dekking van de nog te maken kosten in een volgend jaar.

Reserve bereikbaarheidsprojecten
De onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten is 40.000 lager dan begroot. Dit heeft betrekking op in 2023 niet bestede middelen voor onderzoek spoor Leiden-Utrecht (13.000), investeringen in de Leidse Ring Noord (3.000) en Rijnlandroute (24.000). Het totale saldo van de lagere onttrekkingen blijven in beginsel beschikbaar voor dekking van de nog te maken kosten in een volgend jaar.

Reserve Duurzame Stad (P4)
De onttrekking aan de reserve duurzame stad is 627.000 lager dan begroot. Dit komt door een voordeel op het incidentele budget van de fietsroutes van 146.000. Rest van het verschil (480.000) heeft betrekking op de lagere besteding voor de voorbereidende studiekosten voor het knooppunt Leiden Centraal in 2023. Het totale saldo van de lagere onttrekkingen blijven in beginsel beschikbaar voor dekking van de nog te maken kosten in een volgend jaar.

Omgevingskwaliteit

Reserves programma 5
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Wijziging
Begroting

Begroting 2023
na wijziging

Rekening
2023

Verschil
2023

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

106

106

0

106

106

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

106

106

0

106

106

0

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-4

0

-834

-834

-820

-14

Saldo

 

-4

0

-834

-834

-820

-14

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-180

0

0

0

0

0

Saldo

 

-180

0

0

0

0

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

Toevoeging

2

2

0

2

2

0

 

Onttrekking

-381

0

-889

-889

-840

-48

Saldo

 

-379

2

-889

-887

-839

-48

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-36

0

-103

-103

-71

-31

Saldo

 

-36

0

-103

-103

-71

-31

Reserve Duurzame Stad P5

Toevoeging

0

16

-16

0

0

0

 

Onttrekking

-289

-195

-151

-346

-157

-189

Saldo

 

-289

-179

-167

-346

-157

-189

Reserve grondexploitaties P5

Toevoeging

0

0

66

66

66

0

 

Onttrekking

-42

0

0

0

0

0

Saldo

 

-42

0

66

66

66

0

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-16

0

0

0

0

0

Saldo

 

-16

0

0

0

0

0

Reserve Bomenfonds P5

Toevoeging

0

0

262

262

262

0

 

Onttrekking

-234

0

-453

-453

-178

-275

Saldo

 

-234

0

-191

-191

84

-275

Totaal

Toevoeging

108

124

312

436

436

0

 

Onttrekking

-1.182

-195

-2.430

-2.625

-2.067

-558

Reserves programma 5

 

-1.074

-71

-2.118

-2.189

-1.631

-558

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve ontsluiting van groengebieden

De onttrekking is 14.000 lager dan begroot. De kosten voor de begraafplaats Rhijnhof worden gedekt vanuit deze reserve

Reserve Leefbaarheid projecten in de wijken

De onttrekking is 48.000 lager dan begroot. De kosten die toegerekend worden aan de investering Binneste beter / Zeeheldenbuurt zijn lager uitgevallen.

Reserve GSB middelen

De onttrekking uit de Reserve GSB middelen is 31.000 lager dan begroot. Dit komt doordat er minder kosten zijn gemaakt in de gevelsanering dan voorheen begroot.

Reserve duurzame stad

De onttrekking is 189.000 lager dan begroot. Dit komt door onderbestedingen op klimaatadaptatie (155.000) en het project Duurzaamste Kilometer (34.000).

Reserve bomenfonds

De onttrekking is 275.000 lager dan begroot. Voor de projecten “Groene kansenkaart” is 108.000 minder onttrokken in 2023 en “versterking bomenbestand begraafplaats Rhijnhof” is 90.000 niet in 2023 onttrokken. Daarnaast is er voor kansrijke locaties, babyboom en binnenstad 77.000 niet in 2023 onttrokken. Voor deze projecten geldt dat deze momenteel nog in uitvoering zijn. Na afronding zullen deze bedragen alsnog uit de reserve onttrokken worden.

Stedelijke ontwikkeling

Reserves programma 6
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Wijziging
Begroting

Begroting 2023
na wijziging

Rekening
2023

Verschil
2023

Reserve grondexploitaties P6

Toevoeging

9.059

2.368

9.202

11.570

11.551

19

 

Onttrekking

-6.574

-422

-9.682

-10.104

-9.932

-171

Saldo

 

2.485

1.946

-480

1.466

1.619

-153

Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-40

-40

0

-40

-40

0

Saldo

 

-40

-40

0

-40

-40

0

Reserve afkoopsommen erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.508

-1.508

0

-1.508

-1.508

0

Saldo

 

-1.508

-1.508

0

-1.508

-1.508

0

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3

-3

0

-3

-3

0

Saldo

 

-3

-3

0

-3

-3

0

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

Toevoeging

4.440

0

0

0

1.088

-1.088

 

Onttrekking

-1.230

-325

0

-325

0

-325

Saldo

 

3.210

-325

0

-325

1.088

-1.413

Reserve sociale huurwoningen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-139

0

-146

-146

-130

-16

Saldo

 

-139

0

-146

-146

-130

-16

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

Toevoeging

140

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-344

0

-298

-298

-298

0

Saldo

 

-204

0

-298

-298

-298

0

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

0

0

0

0

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

Toevoeging

-18

5

21

26

26

0

 

Onttrekking

0

0

-3.695

-3.695

-3.695

0

Saldo

 

-18

5

-3.674

-3.669

-3.669

0

Reserve risico's projecten in uitvoering

Toevoeging

0

0

4.117

4.117

4.117

0

 

Onttrekking

-295

0

0

0

0

0

Saldo

 

-295

0

4.117

4.117

4.117

0

Reserve risico's bijzondere projecten P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-2.300

-2.300

-2.300

0

Saldo

 

0

0

-2.300

-2.300

-2.300

0

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-90

0

-332

-332

-51

-281

Saldo

 

-90

0

-332

-332

-51

-281

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-135

0

0

0

0

0

Saldo

 

-135

0

0

0

0

0

Reserve asbestsanering (P6)

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-209

-100

-55

-155

0

-155

Saldo

 

-209

-100

-55

-155

0

-155

Reserve herontw. Stationsgebied eo

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-32

0

-10

-10

-10

0

Saldo

 

-32

0

-10

-10

-10

0

Reserve parkeren P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-26

-26

0

-26

-26

0

Saldo

 

-26

-26

0

-26

-26

0

Reserve economische impulsen Kennisst P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-685

0

0

0

0

0

Saldo

 

-685

0

0

0

0

0

Reserve bedrijfsvoering plankosten P6

Toevoeging

328

0

525

525

488

37

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

328

0

525

525

488

37

Reserve Duurzame Stad P6

Toevoeging

889

1.003

897

1.900

1.900

0

 

Onttrekking

-450

0

-1.035

-1.035

-318

-716

Saldo

 

439

1.003

-138

865

1.581

-716

Totaal

Toevoeging

14.837

3.376

14.761

18.137

19.169

-1.033

 

Onttrekking

-11.760

-2.424

-17.552

-19.976

-18.311

-1.664

Reserves programma 6

 

3.077

951

-2.791

-1.839

858

-2.697

Reserve Grondexploitaties

De werkelijke storting in de reserve is 19.000 lager dan begroot. Het verkopen van de grond (project Parel Morsweg) is in 2023 niet gelukt waardoor ook de storting van het resultaat van deze verkoop niet heeft plaatsgevonden (19.000). Dit schuift door naar 2024.

De werkelijke onttrekking aan de reserve is 171.000 lager dan begroot. Reden is dat de investeringen die worden gedekt uit deze reserve niet volledig zijn ingezet in 2023 en dus ook niet volledig worden onttrokken aan de reserve (1.561.000 voordeel). Dit betreft de projecten die voorgefinancierd zijn uit het krediet Initiatieven derden, het restplan Aalmarkt, het project Diamantplein en omgeving, het resplan Vollehovenkade, project Ananasweg en heronttwikkeling energiepark. De onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitaties neemt toe met 1.415.000 (nadeel) als gevolg van verslechering resultaat grondexploitaties Lammenschansdriehoek en GEO Noord en verbetering resultaat grondexploitaties STEO-Rijnburgerblok 1-2, 5. In 2023 is vanuit de reserve Grondexploitaties 25.000 beschikbaar gesteld voor deelname Provada. Deze middelen zijn niet ingezet aangezien het beschikbare budget van voorgaande jaren voor 2023 toereikend is geweest (voordeel).

Reserve Inkomsten bouwleges
Per saldo zijn de bouwleges in 2023 1,1 miljoen hoger dan begroot. Zie hiervoor bovenstaande onderbouwing 6A Ruimtelijke planvorming.

Reserve Sociale huurwoningen

De reserve Sociale huurwoningen wordt ingezet voor de uitvoering van de Nota Wonen. In 2023 is hiervoor 130.000 besteed.

Reserve Stedelijke ontwikkeling P6

De reserve Stedelijke ontwikkeling wordt ingezet voor uitvoering project Wonen boven winkels. In 2023 is hiervoor 51.000 ingezet.

Reserve Asbestsanering

In 2023 zijn geen gemeentelijke panden gesaneerd op asbest. Hierdoor is het beschikbare budget vanuit deze reserve niet ingezet.

Reserve Bedrijfsvoering plankosten

De plankosten voor het project herinrichting rivierenbuurt Meerburg is 37.000 lager dan begroot.

Reserve Duurzame stad P6

De onttrekking aan de reserve is 716.000 lager aangezien het incidentele budget voor energietransitie in 2023 niet volledig is ingezet.

Jeugd en Onderwijs

Reserves programma 7
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Wijziging
Begroting

Begroting 2023
na wijziging

Rekening
2023

Verschil
2023

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-19

0

-19

0

-19

Saldo

 

0

-19

0

-19

0

-19

Reserve onderwijshuisvesting

Toevoeging

10

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-65

-55

0

-55

-55

0

Saldo

 

-55

-55

0

-55

-55

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-351

0

0

0

0

0

Saldo

 

-351

0

0

0

0

0

Reserve Sociaal Domein P7

Toevoeging

1.046

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-651

-3.054

-212

-3.266

-3.266

0

Saldo

 

395

-3.054

-212

-3.266

-3.266

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-25

-25

-25

0

Saldo

 

0

0

-25

-25

-25

0

Totaal

Toevoeging

1.056

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.067

-3.128

-237

-3.365

-3.346

-19

Reserves programma 7

 

-11

-3.128

-237

-3.365

-3.346

-19

Reserve combinatiefuncties

Begroot is een onttrekking van 19.000. Gezien het positieve resultaat op de combinatiefuncties is er geen onttrekking nodig.

Cultuur, sport en recreatie

Reserves programma 8
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Wijziging
Begroting

Begroting 2023
na wijziging

Rekening
2023

Verschil
2023

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Toevoeging

0

0

18

18

18

0

 

Onttrekking

-6

0

0

0

0

0

Saldo

 

-6

0

18

18

18

0

Reserve aankopen kunst De Lakenhal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-23

-23

-23

0

Saldo

 

0

0

-23

-23

-23

0

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-60

0

0

0

-111

111

Saldo

 

-60

0

0

0

-111

111

Reserve exploitatie De Nobel

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-9

-9

0

-9

0

-9

Saldo

 

-9

-9

0

-9

0

-9

Reserve bedrijfsvoering ELO

Toevoeging

166

0

0

0

364

-364

 

Onttrekking

0

-12

0

-12

0

-12

Saldo

 

166

-12

0

-12

364

-376

Reserve sportstimuleringsfonds

Toevoeging

29

0

15

15

15

0

 

Onttrekking

0

-50

0

-50

0

-50

Saldo

 

29

-50

15

-35

15

-50

Reserve economische impulsen Kennisst P8

Toevoeging

300

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-108

0

-372

-372

-342

-30

Saldo

 

192

0

-372

-372

-342

-30

Reserve restauratie collectie Lakenhal

Toevoeging

0

0

19

19

19

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

19

19

19

0

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-35

0

-35

0

-35

Saldo

 

0

-35

0

-35

0

-35

Reserve Lucas van Leydenfonds

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-50

0

0

0

0

0

Saldo

 

-50

0

0

0

0

0

Reserve grondexploitaties P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-26

-26

-578

-604

-604

0

Saldo

 

-26

-26

-578

-604

-604

0

Reserve projecten en tentoonstelling MDL

Toevoeging

112

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-198

-198

-198

0

Saldo

 

112

0

-198

-198

-198

0

Reserve sportstimulering schaatsen

Toevoeging

0

0

200

200

0

200

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

200

200

0

200

Bedrijfsvoeringsreserve concern P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-240

-240

-90

-150

Saldo

 

0

0

-240

-240

-90

-150

Totaal

Toevoeging

608

0

253

253

417

-164

 

Onttrekking

-260

-132

-1.411

-1.543

-1.368

-175

Reserves programma 8

 

348

-132

-1.158

-1.290

-951

-339

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

De exploitatie van Museum De Lakenhal heeft een tekort gerealiseerd. Het tekort is met name veroorzaakt door achterblijven van culture commerciele evenementen, de winkel, fondsenwervingen lagere bezoekersaantallen. De onttrekking van 111.000 is nodig om een deel van het exploitatietekort te kunnen dekken. Na de onttrekking uit deze reserve is het saldo nihil.

Reserve exploitatie De Nobel
Het verschil heeft er mee te maken dat er geen uitnutting in 2023 is geweest.

Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken
De toevoeging betreft het positieve resultaat ad 364.000.

Reserve Sportstimuleringsfonds
Er zijn geen aanvragen binnengekomen voor het sportstimuleringsfonds, waardoor er geen onttrekking nodig was.

Reserve Economische impulsen en kennisstad (P8)
Het verschil heeft er mee te maken dat er geen uitnutting in 2023 is geweest voor het evenementenfonds.

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden
De raming van de onttrekking bij de Molen betreft (een deel van) de kosten 3e molenaar, die is er in 2021 niet geweest.

Reserve sportstimulering schaatsen
Bij de kaderbrief 2023 (RB23.0049) is door uw raad besloten om vanuit de terugvordering subsidie ad. €200.000 van de stg. IJshal de reserve sportstimulering Schaatsen te voeden. Echter is er €175.000 subsidie uitbetaald en zal er maximaal €175.000 teruggevorderd worden in 2024. Deze deze subsidie kan pas in 2024 teruggevorderd worden ivm de jaarrekening van de Stg.IJshal die na het schaatsseizoen opgemaakt wordt in 2024. De storting zal dan in 2024 in de reserve geboekt worden.

Bedrijfsvoeringsreserve concern P8

Voor het project Automatisering Sportaccommodatie was 240.000 ingeschat om de incidentele ICT-kosten te dekken. Achteraf zijn de incidentele voordeliger uitgevallen en is 150.000 teruggestort in de reserve.

Maatschappelijke ondersteuning

Reserves programma 9
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Wijziging
Begroting

Begroting 2023
na wijziging

Rekening
2023

Verschil
2023

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

Toevoeging

0

0

40

40

40

0

 

Onttrekking

-9

0

-298

-298

-60

-238

Saldo

 

-9

0

-258

-258

-20

-238

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-308

0

-255

-255

-158

-97

Saldo

 

-308

0

-255

-255

-158

-97

Reserve Sociaal Domein P9

Toevoeging

15.802

1.783

5.211

6.994

6.994

0

 

Onttrekking

-11.500

-4.385

-3.633

-8.018

-7.489

-529

Saldo

 

4.302

-2.602

1.578

-1.024

-496

-529

Res. Spec voorz maatsch zorg P9

Toevoeging

0

0

1.200

1.200

1.200

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

1.200

1.200

1.200

0

Res. Oekraïne asielzoekers statushouder

Toevoeging

864

0

12.077

12.077

12.077

0

 

Onttrekking

0

0

-1.071

-1.071

-1.071

0

Saldo

 

864

0

11.006

11.006

11.006

0

Res. Maatschappelijke Zorg Leidse regio

Toevoeging

0

0

523

523

523

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

523

523

523

0

Totaal

Toevoeging

16.666

1.783

19.051

20.834

20.834

0

 

Onttrekking

-11.816

-4.385

-5.257

-9.642

-8.778

-864

Reserves programma 9

 

4.850

-2.602

13.794

11.192

12.056

-864

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen
Bij de slotwijziging heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden die per abuis volledig via de reserve budgetoverheveling is verlopen. Een deel (238.223) had via de reserve sociaal-maatschappelijke en culturele doeleinden moeten verlopen. Voorgesteld zal worden om de geraamde onttrekking van 238.223 alsnog over te hevelen naar 2024.

Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken
De wijkvisie Roomburg Meerburg kan nog niet worden afgesloten, omdat bepaalde werkzaamheden nog verricht zullen worden in 2024. Doordat een aantal werkzaamheden niet is uitgevoerd in 2023 is er 97.000 minder onttrokken aan de reserve.

Reserve sociaal domein programma 9
Er is € 202.503 minder onttrokken aan de reserve Sociaal domein, geoormerkt deel voor Beschermd wonen. Circa 91.000 heeft betrekking op de onderbesteding voor Projectorganisatie Maatschappelijke zorg door vertraging in een innovatie- en huisvestingsproject. Het overige deel heeft betrekking op de onderbesteding voor het Maansteenpad in verband met vertraging in de verbouwing.
Vanuit het Investeringsfonds is € 326.253 minder onttrokken dan geraamd vanwege een onderbesteding op Investeringsfonds Maatschappelijke zorg Leidse regio. Dit is veroorzaakt doordat verschillende (huisvesting-) projecten nog niet tot realisatie zijn gekomen, maar zijn doorgeschoven naar 2024.

Werk en inkomen

Reserves programma 10
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Wijziging
Begroting

Begroting 2023
na wijziging

Rekening
2023

Verschil
2023

DZB Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

Toevoeging

1.749

0

104

104

104

0

 

Onttrekking

-1.595

0

-1.372

-1.372

-1.372

0

Saldo

 

153

0

-1.268

-1.268

-1.268

0

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-158

-237

54

-183

-158

-25

Saldo

 

-158

-237

54

-183

-158

-25

DZB Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-29

-29

0

-29

-29

0

Saldo

 

-29

-29

0

-29

-29

0

Reserve Sociaal Domeins P10

Toevoeging

10.240

0

6.478

6.478

6.478

0

 

Onttrekking

-748

-970

-6.330

-7.300

-7.038

-262

Saldo

 

9.491

-970

148

-822

-560

-262

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-154

-154

-154

0

Saldo

 

0

0

-154

-154

-154

0

Totaal

Toevoeging

11.988

0

6.582

6.582

6.582

0

 

Onttrekking

-2.529

-1.236

-7.802

-9.037

-8.750

-287

Reserves programma 10

 

9.459

-1.236

-1.220

-2.455

-2.168

-287

Reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW
Het nadeel op de reserve is 25.000. Begroot was een onttrekking van 183.000, echter zijn er minder kosten gemaakt waardoor uiteindelijk een onttrekking van 158.000 is gerealiseerd.


Reserve sociaal domein programma 10
Er is 172.095 minder onttrokken doordat de geplande intensivering bij Laaaggeletterdheid maar deels gelukt is. Daarnaast is het budget voor de vervanging van Polydoc (software) via de slotwijziging overgeheveld naar 2024. Dat is per abuis via de reserve budgetoverheveling verlopen, maar het had via de reserve sociaal domein moeten verlopen. Voorgesteld zal worden om de geraamde onttrekking aan de reserve sociaal domein van
90.000 alsnog over te hevelen naar 2024.

Algemene middelen en overhead

Reserves AD en Overhead
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Wijziging
Begroting

Begroting 2023
na wijziging

Rekening
2023

Verschil
2023

Reserve flankerend beleid AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-20

-100

0

-100

-18

-82

Saldo

 

-20

-100

0

-100

-18

-82

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Toevoeging

4.702

0

0

0

1.209

-1.209

 

Onttrekking

-834

0

-2.099

-2.099

-2.133

34

Saldo

 

3.867

0

-2.099

-2.099

-924

-1.175

Concernreserve

Toevoeging

0

1.321

0

1.321

1.321

0

 

Onttrekking

-15.299

0

-19.159

-19.159

-19.159

0

Saldo

 

-15.299

1.321

-19.159

-17.838

-17.838

0

Reserve bedrijfsvoering plankosten

Toevoeging

1.416

469

-128

341

341

0

 

Onttrekking

-1.802

0

-2.357

-2.357

-1.777

-580

Saldo

 

-386

469

-2.485

-2.016

-1.436

-580

Reserve Sociaal Domein AD

Toevoeging

8.221

1.832

0

1.832

1.832

0

 

Onttrekking

-2.171

0

-30

-30

-30

0

Saldo

 

6.050

1.832

-30

1.802

1.802

0

Reserve afschrijvingen investeringen

Toevoeging

4.519

1.617

5.947

7.564

7.564

0

 

Onttrekking

-1.793

-493

-3.302

-3.796

-3.796

0

Saldo

 

2.725

1.124

2.645

3.769

3.769

0

Reserve budgetoverheveling

Toevoeging

11.152

0

13.817

13.817

13.817

0

 

Onttrekking

-12.570

-762

-9.813

-10.575

-10.575

0

Saldo

 

-1.418

-762

4.004

3.242

3.242

0

Reserve bedrijfsvoering concern OH

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-6

0

-40

-40

-40

0

Saldo

 

-6

0

-40

-40

-40

0

CR Reserve egalisatie kapitaallasten

Toevoeging

0

0

689

689

684

5

 

Onttrekking

0

0

-721

-721

-614

-107

Saldo

 

0

0

-32

-32

70

-102

CR Reserve risicobijdrage

Toevoeging

0

0

355

355

355

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

355

355

355

0

CR Reserve bedrijfsvoering Centrumregel.

Toevoeging

0

0

544

544

544

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

544

544

544

0

Totaal

Toevoeging

30.010

5.239

21.225

26.464

27.668

-1.204

 

Onttrekking

-34.497

-1.356

-37.521

-38.877

-38.141

-735

Reserves AD en Overhead

 

-4.487

3.884

-16.296

-12.413

-10.474

-1.939

Reserve Flankerend beleid
Aan de reserve flankerend beleid is 82.000 minder onttrokken dan begroot, omdat er minder interventies ten laste van flankerend beleid is geweest. Het corresponderende voordeel op de budgetten is opgenomen bij Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Bedrijfsvoeringsreserve concern

De afwijking van 34.000 op de onttrekkingen uit de reserve is gebruikt voor het project "Refurbishen oude Surfaces". Dit is het gebruiksklaar maken van de oude Surfaces voor hergebruik. Op basis van de financiele verordening is in de reserve een storting gedaan van 1.209.000. Het gestorte bedrag is bepaald volgens de daarvoor gehanteerde berekeningsmethode.

Reserve bedrijfsvoering Plankosten
De jaarlijkse onttrekking aan de reserve is afhankelijk van de gemaakte kosten in de definitiefase van de
ruimtelijke projecten. De onderschrijding van de begrote onttrekking met 580.000 is het bedrag dat de
projectleiders eind 2023 nog aan plankosten verwachten te moeten maken voor projecten in definitiefase.

CR Reserve egalisatie kapitaallasten
Bij de Slotwijziging 2023 is een onttrekking geraamd van 471.000 ten behoeve van de modernisering telefonie. Hiervan is in 2023 107.000 minder onttrokken. Het corresponderende voordeel op de budgetten is opgenomen bij Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.
Daarnaast is 5.000 minder gedoteerd, omdat de kapitaallasten binnen de Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse Regio ook 5.000 lager waren.