Jaarstukken 2021

Toelichting financiële afwijkingen reserves

Het resultaat 2021 komt uit op 13,7 miljoen positief. Vanaf 2008 waren de resultaten als volgt:

Jaar

Resultaat

Voordeel (V) / Nadeel (N)

2008

6,0

V

2009

25,8

V

2010

6,4

N

2011

9,7

V

2012

1,0

N

2013

17,5

V

2014

8,7

V

2015

16,2

V

2016

3,0

V

2017

4,6

V

2018

2,4

V

2019

7,0

V

2020

19,4

V

2021

13,7

V


bedragen x 1.000,-

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil 2021

Lasten

549.569

558.805

541.490

17.316

Baten

-540.734

-539.896

-545.022

5.126

Totaal van saldo van baten en lasten

8.835

18.909

-3.533

22.442

     

Mutaties in reserves:

    

- toevoegingen

80.290

91.513

91.729

-216

- onttrekkingen

-108.542

-110.423

-101.918

-8.504

Resultaat

-19.417

0

-13.722

13.722

Het besteden van een reserve kan alleen met een raadsbesluit waarin de reden van besteding staat aangegeven. De besteding moet overeenkomen met het doel van de reserve.

Bij reserves met een egalisatie- of inkomensfunctie mag een positief- of negatief exploitatiesaldo bij de jaarrekening vóór bestemming worden verrekend met de corresponderende reserve. In deze gevallen maakt het betreffende exploitatiesaldo geen onderdeel uit van het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening. In aanvulling hierop mag de mutatie op de Voorziening negatieve grondexploitaties bij de jaarrekening vóór bestemming worden verrekend met de reserve grondexploitaties.

Voor alle overige reserves geldt dat in de rekening alleen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd.

Per programma wordt hieronder een tabel gepresenteerd, waarin per reserve de geraamde en de werkelijke toevoeging en onttrekking wordt getoond. Daaronder worden de afwijkingen ten opzichte van de raming toegelicht.

Bestuur en dienstverlening

Reserves programma 1
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve raad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-36

-36

-36

0

Saldo

 

0

0

-36

-36

-36

0

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3.077

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Saldo

 

-3.077

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

286

130

41

171

171

0

 

Onttrekking

0

-177

-161

-338

-350

11

Saldo

 

286

-47

-120

-167

-178

11

Reserve rekenkamer

Toevoeging

0

0

39

39

39

0

 

Onttrekking

0

0

-71

-71

-58

-13

Saldo

 

0

0

-32

-32

-19

-13

Totaal

Toevoeging

286

130

80

210

210

0

 

Onttrekking

-3.077

-3.254

-268

-3.522

-3.520

-2

Reserves programma 1

 

-2.791

-3.124

-188

-3.312

-3.310

-2

Toelichting

Er zijn geen afwijkingen t.o.v. de begroting.

Egalisatiereserve Verkiezingen
De kosten voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn afgerond 11.000 hoger uitgevallen. Daardoor is er ook
11.000 meer onttrokken.

Reserve rekenkamer
De ontrekking inzake het opzetten van de nieuwe website is 13.000 lager uitgevallen omdat het project nog niet is afgerond.

Veiligheid

Reserves programma 2
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve Sociaal Domein P2

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-100

-100

0

-100

-100

0

Saldo

 

-100

-100

0

-100

-100

0

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-100

-100

0

-100

-100

0

Reserves programma 2

 

-100

-100

0

-100

-100

0

Er zijn geen afwijkingen t.o.v. de begroting.

Economie

Reserves programma 3
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve programma Binnenstad P3

Toevoeging

605

605

0

605

605

0

 

Onttrekking

-554

-605

-215

-820

-494

-326

Saldo

 

51

0

-215

-215

111

-326

Reserve economische impulsen Kennisst P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-100

-275

-226

-501

-275

-226

Saldo

 

-100

-275

-226

-501

-275

-226

reserve grondexploitaties P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-42

-42

-42

0

Saldo

 

0

0

-42

-42

-42

0

Reserve Duurzame Stad P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-338

0

-928

-928

-749

-179

Saldo

 

-338

0

-928

-928

-749

-179

Totaal

Toevoeging

605

605

0

605

605

0

 

Onttrekking

-992

-880

-1.410

-2.290

-1.561

-730

Reserves programma 3

 

-387

-275

-1.410

-1.685

-956

-730

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Binnenstad (P3)
Onttrekking Reserve Binnenstad is 325.000 lager dan begroot. Een aantal voorgenomen inspanningen en ontwikkelingen voor Programma Binnenstad moeten nog afgerond worden zoals het toiletplan, de subsidieregeling duurzame terrasverwarming, banieren en een aantal kleinere inspanningen waaronder o.a. de subsidie voor de leidse bank voor winkelstraten, toeristisch eindvervoer en de betrokkenheid European City of Science (ECS)

Reserve Economische impulsen en kennisstad (P3)
Onttrekking Reserve Economische impulsen en kennisstad is 225.000 lager dan begroot, door een onderbesteding van 225.000 op projecten in de museale buiten ruimte.

Reserve Duurzame Stad (P3)
Onttrekking Reserve Duurzame Stad is 180.000 lager dan begroot. Dit komt door een onderbesteding op circulaire economie (120.000) en een onderbesteding op de bedrijventerreinen strategie (60.000).


Bereikbaarheid

Reserves programma 4
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve parkeren P4

Toevoeging

13.821

8.673

1.185

9.858

9.858

0

 

Onttrekking

-8.153

-8.579

-2.100

-10.679

-10.109

-570

Saldo

 

5.668

94

-915

-821

-251

-570

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

358

358

7.375

7.733

7.733

0

 

Onttrekking

-3.463

-571

-2.041

-2.612

-2.246

-366

Saldo

 

-3.104

-213

5.334

5.121

5.487

-366

Reserve duurzaamheidsfondsen P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-7

0

-2

-2

-2

0

Saldo

 

-7

0

-2

-2

-2

0

Reserve stedelijke ontwikkeling P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-112

-112

0

-112

Saldo

 

0

0

-112

-112

0

-112

Reserve Duurzame Stad P4

Toevoeging

-11

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-754

-754

-346

-408

Saldo

 

-11

0

-754

-754

-346

-408

Reserve RVMK (reg verkeer en milieukrt)

Toevoeging

76

0

112

112

112

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

76

0

112

112

112

0

Totaal

Toevoeging

14.245

9.031

8.672

17.703

17.703

0

 

Onttrekking

-11.623

-9.150

-5.010

-14.160

-12.704

-1.456

Reserves programma 4

 

2.622

-119

3.662

3.543

4.999

-1.456

Reserve pakeren:
Het nadeel op de onttrekkingen aan de reserve parkeren van 570.000 wordt voor een bedrag van 374.000 bepaald door de lagere onderzoekskosten voor het fietsparkeren bij Leiden CS. Een nadeel van 159.000 heeft betrekking op de vervanging van de applicatie Key2Parkeren. Tot slot is er een nadeel van 36.000 op het compenseren van parkeerplaatsen aan de 5 meilaan.

Reserve bereikbaarheidsprojecten:
Bij het verklaren van de verschillen bij het beleidsterrein Autoverkeer zijn voordelen benoemd die leiden tot nadelen op de onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten.

Het nadeel op de onttrekkingen van 366.000 wordt veroorzaakt door lagere kosten van programmasturing Leiden Duurzaam Bereikbaar van 52.000. De bijdrage aan de investering in de Leidse Ring Noord die door deze reserve wordt gedekt is 143.000 lager dan begroot. Op de investering voor de Rijnlandroute wordt voor een bedrag van 44.000 geen beroep gedaan op de reserve. Ook is de onttrekking aan de reserve voor dekking van het krediet plankosten definitiefase infrastructuur 51.000 lager dan begroot. Het resterende nadeel van 46.0000 betreft het saldo van een aantal geringere nadelen.

Reserve Duurzame Stad (P4)
Onttrekking Reserve Duurzame Stad is 408.000 lager dan begroot. Dit komt door een onderbesteding op investering verplaatsen busstation (€ 234.000), onderbesteding op investeringen fiets op 1 (82.000) en een onderbesteding op programma duurzame mobiliteit (92.000).

Reserve Stedelijke Ontwikkeling (P4)

Het nadeel op de onttrekking aan de reserve stedelijke ontwikkeling van 112.000 heeft betrekking op de niet gerealiseerde kosten van de aanschaf woonboten Haarlemmertrekvaart.

Omgevingskwaliteit

Reserves programma 5
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

106

106

0

106

106

0

 

Onttrekking

-226

0

0

0

0

0

Saldo

 

-120

106

0

106

106

0

Reserve groene singels

Toevoeging

80

80

0

80

80

0

 

Onttrekking

-169

-302

-87

-389

-389

0

Saldo

 

-89

-222

-87

-309

-309

0

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-253

0

-397

-397

-309

-88

Saldo

 

-253

0

-397

-397

-309

-88

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-142

0

-44

-44

-44

0

Saldo

 

-142

0

-44

-44

-44

0

Reserve klimaatmaatregelen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-142

0

0

0

0

0

Saldo

 

-142

0

0

0

0

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

Toevoeging

2

2

0

2

2

0

 

Onttrekking

-11

0

-472

-472

-9

-463

Saldo

 

-9

2

-472

-471

-8

-463

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-91

0

-215

-215

-77

-138

Saldo

 

-91

0

-215

-215

-77

-138

Reserve programma binnenstad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3

0

-7

-7

-7

0

Saldo

 

-3

0

-7

-7

-7

0

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-24

0

-49

-49

-48

-1

Saldo

 

-24

0

-49

-49

-48

-1

Reserve Duurzame Stad P5

Toevoeging

59

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.054

-50

-821

-871

-597

-273

Saldo

 

-995

-50

-821

-871

-597

-273

Reserve grondexploitaties P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-30

0

0

0

0

0

Saldo

 

-30

0

0

0

0

0

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-50

-50

-38

-12

Saldo

 

0

0

-50

-50

-38

-12

Reserve Bomenfonds P5

Toevoeging

617

0

38

38

38

0

 

Onttrekking

-62

0

-385

-385

-26

-359

Saldo

 

555

0

-347

-347

12

-359

Totaal

Toevoeging

864

188

38

226

226

0

 

Onttrekking

-2.208

-352

-2.526

-2.879

-1.544

-1.335

Reserves programma 5

 

-1.345

-164

-2.488

-2.652

-1.318

-1.335

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve ontsluiting van groengebieden

De kosten voor de begraafplaats Rhijnhof (die over meerdere jaren heen gaan) word gedekt vanuit deze reserve. De niet gemaakt kosten (88.000) van 2021 zullen later gerealiseerd worden.

Reserve Leefbaarheid projecten in de wijken

Onttrekking Reserve Leefbaarheid projecten in de wijken is 463.000 lager dan begroot.

Een van de projecten uit het uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt is de verbouwing van het gebouw bij Speeltuinvereniging Ons Eiland en de bouw van een kiosk in het Tasmanpark. De dekking voor de kosten van dit project komt uit de regeling Versterking buurtfunctie speeltuinen ( 6100384, programma 7) en de Herontwikkeling Zeeheldenbuurt (7100873, programma 5).

Na een lang traject met de buurtvereniging, speeltuinvereniging en bewoners is begin januari 2022 de subsidie verleend voor de verbouwing van het speeltuingebouw. De daadwerkelijke verbouwing vindt op dit moment plaats. Het beschikbare budget in programma 7 is inmiddels volledig besteed rest nog het niet bestede krediet op programma 5. Dit zal worden besteed in 2022.

De buurtvereniging en gemeente hebben eind 2021 besloten dat de kiosk niet zal worden gebouwd. Het beschikbare budget voor de kiosk zal deels worden ingezet voor een kleine voorziening in het park (elektra en water t.b.v. buurtactiviteiten) en is verder toegevoegd aan het budget voor de verbouwing van het speeltuingebouw.

Reserve GSB middelen

De onderbesteding (138.000) is ontstaan door de verbeterplan bomen (14.000) en gevelsanering (124.000).

Reserve stedelijke ontwikkeling

Ontrekking is 1.000 lager dan begroot. Voor illuminatie, het verlichten van de gebouwen (Sterrenwacht, Pieterskerk en Academiegebouw), was een onttrekking in 2021 begroot van 49.000. Werkelijke kosten over 2021 waren 48.000

Reserve duurzame stad (P5)

Onttrekking Reserve Duurzame Stad is 273.000 lager dan begroot. Dit komt door een onderbesteding op klimaatadaptatie (238.000) waarvan de werkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd en een onderbesteding op het project Duurzaamste Kilometer (35.000).

Reserve leids uitvoeringsprogramma

De onttrekking is 12.000 lager dan begroot. In het kader van de ordening van alle elementen in de bodem en ondergrond zijn verschillende initiatieven ontplooid. Hiervoor was in de reserve in 2021 50.000 gereserveerd, hiervan is 38.000 gerealiseerd.

Reserve bomenfonds

De onttrekking uit de reserve Bomenfonds is 359.000. Voor een bedrag van 145.000 hangt dit samen met de uitvoering fase II van het project Noorderkwartier Oost. In 2022 wordt het aanbestedingstraject doorlopen. Na gunning zal de uitvoering van fase II starten. Voor de projecten “Groene kansenkaart” (124.000) en “versterking bomenbestand begraafplaats Rhijnhof” (90.000) geldt dat deze momenteel nog in uitvoering zijn. Na afronding zullen deze bedragen alsnog uit de reserve onttrokken worden.

Stedelijke ontwikkeling

Reserves programma 6
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve grondexploitaties P6

Toevoeging

7.867

8.392

1.952

10.343

10.245

98

 

Onttrekking

-8.703

-988

-8.147

-9.135

-9.307

171

Saldo

 

-836

7.404

-6.196

1.208

939

269

Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6

Toevoeging

231

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-550

-40

-14

-54

-42

-13

Saldo

 

-319

-40

-14

-54

-42

-13

Reserve afkoopsommen erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.494

-1.508

0

-1.508

-1.508

0

Saldo

 

-1.494

-1.508

0

-1.508

-1.508

0

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3

-3

0

-3

-3

0

Saldo

 

-3

-3

0

-3

-3

0

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

Toevoeging

4.434

0

0

0

287

-287

 

Onttrekking

-29

-1.664

-3.624

-5.289

-4.790

-499

Saldo

 

4.406

-1.664

-3.624

-5.289

-4.503

-786

Reserve sociale huurwoningen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-19

0

-175

-175

-40

-134

Saldo

 

-19

0

-175

-175

-40

-134

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

Toevoeging

0

31

-31

0

0

0

 

Onttrekking

-9

0

0

0

0

0

Saldo

 

-9

31

-31

0

0

0

Reserve strategische aankopen

Toevoeging

155

155

-155

0

0

0

 

Onttrekking

-616

-100

-276

-377

-377

0

Saldo

 

-461

54

-431

-377

-377

0

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

Toevoeging

354

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-611

0

-2.002

-2.002

-510

-1.492

Saldo

 

-257

0

-2.002

-2.002

-510

-1.492

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

Toevoeging

387

8

-6

2

2

0

 

Onttrekking

-244

0

-170

-170

-150

-20

Saldo

 

142

8

-176

-168

-148

-20

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

Toevoeging

51

49

1

49

49

0

 

Onttrekking

-180

0

-1.300

-1.300

-1.300

0

Saldo

 

-129

49

-1.299

-1.251

-1.251

0

Reserve risico's projecten in uitvoering

Toevoeging

0

0

506

506

506

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

506

506

506

0

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-36

0

-373

-373

-251

-122

Saldo

 

-36

0

-373

-373

-251

-122

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-72

0

-60

-60

-6

-54

Saldo

 

-72

0

-60

-60

-6

-54

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-43

0

-171

-171

-135

-36

Saldo

 

-43

0

-171

-171

-135

-36

Reserve asbestsanering (P6)

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-305

-305

-141

-164

Saldo

 

0

0

-305

-305

-141

-164

Reserve herontw. Stationsgebied eo

Toevoeging

1.150

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-238

0

-380

-380

-185

-195

Saldo

 

913

0

-380

-380

-185

-195

Reserve parkeren P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-26

-26

0

-26

-26

0

Saldo

 

-26

-26

0

-26

-26

0

Reserve economische impulsen Kennisst P6

Toevoeging

256

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

256

0

0

0

0

0

Reserve bedrijfsvoering plankosten P6

Toevoeging

68

0

961

961

961

0

 

Onttrekking

0

0

-32

-32

-32

0

Saldo

 

68

0

929

929

929

0

Reserve Duurzame Stad P6

Toevoeging

4.341

3.420

720

4.141

4.141

0

 

Onttrekking

-2.122

-3.703

-74

-3.776

-3.316

-460

Saldo

 

2.219

-282

647

364

825

-460

Totaal

Toevoeging

19.294

12.054

3.948

16.002

16.192

-189

 

Onttrekking

-14.994

-8.033

-17.103

-25.136

-22.119

-3.017

Reserves programma 6

 

4.300

4.022

-13.155

-9.133

-5.927

-3.206

Reserve Grondexploitaties

De werkelijke storting in de reserve is 98.000 lager dan begroot. Reden is het niet realiseren van de reserveringsvergoeding Lammenschansweg 4-6 (50.000). Deze is doorgeschoven naar 2022. De totale reserveringsvergoeding (5 jaar - in 2022 laatste jaar) wordt verrekend met de uiteindelijk verschuldigde koopsom. Voor het project Dolfijn Het Schippertje is de begrote bijdrage van 47.000 niet geboekt in de reserver. Deze bijdrage is echter wel binnen gekomen en wordt gestort in de reserve middels bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening.

De werkelijke onttrekking aan de reserve is 171.000 hoger dan begroot. Reden is met name dat de geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft onder andere de projecten die voorgefinancierd zijn uit het krediet Initiatieven derden, het project Ontwikkeling entreegebied Bio Science Park, het restplan Vollenhovekade en Voetgangersbrug/inrichting Mendelweg. Ook is vanuit de reserve budget beschikbaar gesteld voor de projecten Ananasweg en Groenplan. Deze middelen zijn nog niet volledig ingezet. Bovenstaande resulteert in voordeel van 1.074.000. Daarnaast is een onttrekking gerealiseerd die niet begroot is. Dit betreft het verhogen van de voorziening negatieve grondexploitaties als gevolg van actualisatie actuele grondexploitaties. Dit betreft een nadeel van 1.245.683. In de financiele verordening is al uitzondering opgenomen dat de mutatie op de voorziening negatieve grondexploitaties bij de jaarrekening voor bestemmings wordt verrekend met de reserve Grondexploitaties.

Reserve Bovenwijkse voorzieningen Grondbedrijf (Programma 6)
De onttrekking aan de reserve is 13.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog
niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft het krediet onderzoek
herplaatsing Waaghoofdbrug (3.000) en het krediet Beeldende kunst (10.000).

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges
Er is per saldo 287.384 meer aan bouwleges ontvangen dan begroot. Daarom is er extra gestort in de reserve. De invoeringskosten voor de omgevingswet zijn 499.225 lager uitgevallen dan begroot en dat is deels ontstaan door het uitstel van de invoering van de omgevingswet.

Reserve Sociale huurwoningen
De reserve sociale huurwoningen wordt ingezet voor de uitvoering van de Nota wonen. In 2021 is hiervoor
40.000 besteed.

Reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016
De onttrekking aan de reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016 is 1,5 miljoen lager als gevolg van
exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden
onttrokken. Het betreft het project bodemsanering (algemeen).

Reserve Herstructurering woongebieden SvZ&V
De onttrekking aan de reserve is 20.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen die in een later stadium
worden gerealiseerd. Dit betreft het project Kooiplein. Daarnaast is de storting 8.000 lager als gevolg van een aanpassing in de rente.

Reserve Stedelijk ontwikkeling (P6)
De onttrekking aan de reserve is 122.000 lager als gevolg van een exploitatiebijdrage aan een investering die
nog niet volledig is uitgevoerd en dus ook niet volledig wordt onttrokken. Het betreft het project wonen boven winkels.

Reserve Leefbaarheids projecten in de wijken P6

De onttrekking aan de reserve is 54.000 lager als gevolg van het niet volledig inzetten van het beschikbaar budget voor het project coordinatie uitvoering WOP Noord.

Reserve GSB-middelen ISV/EZ
Vanuit deze reserve zijn middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van vijf gebiedsvisies. Van het
beschikbaar gesteld budget is in 2021 nog 171.000 beschikbaar. Hiervan is in 2021 135.000 ingezet. Het restant schuift door naar 2022 aangezien nog niet alle visies zijn afgerond.

Reserve Asbestsanering P6

Vanuit de reserve Asbestsanering is 200.000 beschikbaar gesteld voor het eventueel saneren van gemeentelijke gebouwen. In 2021 is bij 2 panden asbest gevonden. De totaal gemaakte kosten in 2021 bedragen voor het saneren van deze panden in totaal 36.308. Het restant schuift door naar 2022 voor eventuele inzet asbestsanering gemeentelijke gebouwen. Daarnaast is 105.000 beschikbaar gesteld voor asbestsanering stadhuis. Deze middelen zijn in 2021 ook daadwerkelijk ingezet.

Reserve Herontwikkeling Stationsgebied e.o.
De werkelijke onttrekking aan de reserve is 161.000 lager dan begroot aangezien de geraamde
exploitatiebijdrage aan investeringen niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft het project Morssingelblok H2-5.

Reserve Duurzame stad (P6)
Onttrekking reserve Duurzame Stad is 460.000 lager dan begroot. Dit komt door een onderbesteding op de vanuit de reserve gedekte kosten van de energietransitie.

Jeugd en Onderwijs

Reserves programma 7
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-29

-19

0

-19

0

-19

Saldo

 

-29

-19

0

-19

0

-19

Reserve onderwijshuisvesting

Toevoeging

266

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-61

-139

-189

-328

-284

-44

Saldo

 

205

-139

-189

-328

-284

-44

reserve grondexploitaties P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-54

0

0

0

0

0

Saldo

 

-54

0

0

0

0

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-612

0

-315

-315

-18

-297

Saldo

 

-612

0

-315

-315

-18

-297

Reserve Sociaal Domein P7

Toevoeging

209

0

2.159

2.159

2.159

0

 

Onttrekking

-477

0

-128

-128

-128

0

Saldo

 

-268

0

2.031

2.031

2.031

0

Totaal

Toevoeging

475

0

2.159

2.159

2.159

0

 

Onttrekking

-1.233

-158

-632

-790

-430

-360

Reserves programma 7

 

-759

-158

1.527

1.369

1.729

-360

Reserve combinatiefuncties

Omdat er sprake is van een gerige onderbesteding is een onttrekking aan de betreffende reserve niet nodig.

Reserve onderwijshuisvesting
De middelen van de reserve OHV zijn ingezet voor dekking van de kosten van de inzet van de programmamanger Onderwijshuisvesting (105.437) en voor het afschrijven van de restant boekwaarde van het schoolgebouw aan de Telderkade 46-48 (178.711). Het verschil met de geraamde onttrekking wordt verklaard door een jaar extra afschrijving op hetbetreffende schoolgebouw. Hierdoor is een lagere onttrekking nodig dan waarmee in de raming rekening is gehouden.

Reserve Sociaal- maatschappelijke en culturele voorzieningen

De planvorming rondom de verbouwing van de speeltuin Ons Eiland kon niet meer in 2021 worden afgerond. De uitgaven op de aanpassing speeltuingebouwen, volledig gedekt uit de reserve, zijn daarom 297.383 lager dan begroot. Daardoor is de onttrekking aan de reserve ook 297.383 lager.

Cultuur, sport en recreatie

Reserves programma 8
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Toevoeging

2

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

2

0

0

0

0

0

Reserve aankopen kunst De Lakenhal

Toevoeging

29

0

0

0

26

-26

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

29

0

0

0

26

-26

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Toevoeging

60

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-103

0

0

0

-5

5

Saldo

 

-43

0

0

0

-5

5

Reserve exploitatie De Nobel

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-9

-9

0

-9

-9

0

Saldo

 

-9

-9

0

-9

-9

0

Reserve Pieterskerk

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-4.418

0

0

0

0

0

Saldo

 

-4.418

0

0

0

0

0

Reserve bedrijfsvoering ELO

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

14

-12

0

-12

-50

38

Saldo

 

14

-12

0

-12

-50

38

Reserve stedelijke ontwikkeling P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-9

0

0

0

0

0

Saldo

 

-9

0

0

0

0

0

Reserve sportstimuleringsfonds

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-68

-50

0

-50

-7

-43

Saldo

 

-68

-50

0

-50

-7

-43

Reserve economische impulsen Kennisst P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-160

-160

0

-160

Saldo

 

0

0

-160

-160

0

-160

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-26

-35

0

-35

0

-35

Saldo

 

-26

-35

0

-35

0

-35

Reserve Lucas van Leydenfonds

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-250

-250

50

-200

-200

0

Saldo

 

-250

-250

50

-200

-200

0

Reserve grondexploitaties P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-352

-110

-81

-191

-191

0

Saldo

 

-352

-110

-81

-191

-191

0

Reserve projecten en tentoonstelling MDL

Toevoeging

0

0

149

149

149

0

 

Onttrekking

-148

0

0

0

0

0

Saldo

 

-148

0

149

149

149

0

Totaal

Toevoeging

90

0

149

149

176

-26

 

Onttrekking

-5.369

-466

-191

-657

-463

-194

Reserves programma 8

 

-5.278

-466

-42

-508

-287

-221

Reserve aankopen kunst De Lakenhal
Conform de omschrijving van de reserve wordt het resultaat op het budget voor aankopen kunst beschikbaar gehouden voor toekomstige aankopen. Over 2021 gaat het om 26.000 waarmee de reserve op 75.000 komt.

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal 
a verrekening met de reserves en voorzieningen en met gebruik van de Coronamiddelen die beschikbaar gesteld zijn, blijft er een klein tekort van 5.000 over op de exploitatie. Dit wordt onttrokken uit de bedrijfsreserve die hiermee boven de 1% van de totale exploitatielasten blijft zoals voorgeschreven.

Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken 
Geraamd te onttrekken is 12.343 kapitaallasten, die waren werkelijk 11.272. Daarnaast is het resultaat ad 39.226 (wordt niet geraamd) over 2021 onttrokken.

Reserve Sportstimuleringsfonds
Er zijn weinig aanvragen ontvangen, deels verzoorzaakt door corona, waardoor er slechts €7.945 aan subsidie is verstrekt. Abusievelijk is €36.805 ontrokken aan de reserve. Dit zal corrigeerd worden bij de resultaat-bestemming.

Reserve Economische impulsen en kennisstad (P8)
Onttrekking Reserve Economische impulsen en kennisstad is 160.000 lager dan begroot, door een onderbesteding van 160.000 op externe plankosten culturele huisvesting.

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden
De raming van de onttrekking bij de Molen betreft (een deel van) de kosten 3e molenaar, die is er in 2021 niet geweest (vanwege Corona).

Maatschappelijke ondersteuning

Reserves programma 9
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-46

0

-46

-46

0

Saldo

 

0

-46

0

-46

-46

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-623

0

-15

-15

-15

0

Saldo

 

-623

0

-15

-15

-15

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-543

0

-497

-497

-432

-65

Saldo

 

-543

0

-497

-497

-432

-65

Reserve Sociaal Domein P9

Toevoeging

6.480

757

13.152

13.909

13.909

0

 

Onttrekking

-12.719

-1.877

-5.960

-7.837

-7.008

-829

Saldo

 

-6.239

-1.120

7.192

6.072

6.901

-829

Totaal

Toevoeging

6.480

757

13.152

13.909

13.909

0

 

Onttrekking

-13.884

-1.923

-6.472

-8.395

-7.501

-894

Reserves programma 9

 

-7.404

-1.166

6.680

5.514

6.408

-894

Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken
Er zijn dit jaar geen uitgaven gedaan ten laste van de wijkvisie Prinsessenbuurt De Hoven en daarom wordt de geraamde 65.000 niet ontttrokken.

Reserve sociaal domein
In 2021 was onder andere een onttrekking van 2.756.000 begroot voor uitgaven investeringsfonds maatschap-pelijke zorg Leidse Regio. Door de onderbesteding op het investeringsfonds MZ Leidse Regio is er ten opzichte van de begroting 829.000 minder onttrokken aan de reserve sociaal domein, geoormerkt deel voor investeringsfonds, dan begroot.

Werk en inkomen

Reserves programma 10
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

DZB Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

Toevoeging

2.529

0

1.095

1.095

1.095

0

 

Onttrekking

-1.297

-114

-1.286

-1.400

-1.514

114

Saldo

 

1.232

-114

-191

-305

-419

114

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

Toevoeging

0

586

-586

0

0

0

 

Onttrekking

-191

-766

478

-288

-269

-20

Saldo

 

-191

-180

-108

-288

-269

-20

DZB Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-70

-33

-12

-46

-46

0

Saldo

 

-70

-33

-12

-46

-46

0

Reserve Sociaal Domeins P10

Toevoeging

2.274

0

5.714

5.714

5.714

0

 

Onttrekking

-849

0

0

0

0

0

Saldo

 

1.425

0

5.714

5.714

5.714

0

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-9

-9

-9

0

Saldo

 

0

0

-9

-9

-9

0

Totaal

Toevoeging

4.803

586

6.224

6.809

6.809

0

 

Onttrekking

-2.407

-913

-830

-1.743

-1.838

94

Reserves programma 10

 

2.396

-327

5.393

5.066

4.971

94

DZB bedrijfsreserve
Er was in de kaderbrief een eenmalige onttrekking geraamd van 114.000 om het tekort in het sociaal domein te dekken. Deze onttrekking is abusievelijk bij een begrotingswijziging afgeraamd, maar de onttrekking is wel gedaan. Via het bestemmingsvoorstel zal dit voordeel worden gestort in de reserve sociaal domein.

Reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW
De uitgaven zijn 20.000 lager uitgevallen, waardoor de onttrekking ook 20.000 lager is uitgevallen.

Algemene middelen en overhead

Reserves AD en Overhead
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve flankerend beleid AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-78

-300

0

-300

-34

-266

Saldo

 

-78

-300

0

-300

-34

-266

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Toevoeging

1.684

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.610

0

0

0

0

0

Saldo

 

74

0

0

0

0

0

Concernreserve

Toevoeging

5.805

9.617

3.125

12.742

12.742

0

 

Onttrekking

-12.326

-6.735

-18.796

-25.531

-25.531

0

Saldo

 

-6.521

2.882

-15.671

-12.790

-12.790

0

Reserve bedrijfsvoering plankosten

Toevoeging

1.150

929

2.299

3.228

3.228

0

 

Onttrekking

-2.301

-805

-1.120

-1.925

-1.751

-174

Saldo

 

-1.151

124

1.179

1.302

1.476

-174

Reserve Sociaal Domein AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-1.168

-1.168

-1.168

0

Saldo

 

0

0

-1.168

-1.168

-1.168

0

Reserve afschrijvingen investeringen

Toevoeging

4.944

2.137

6.415

8.551

8.551

0

 

Onttrekking

-23.521

-851

-6.788

-7.639

-7.642

3

Saldo

 

-18.577

1.285

-374

912

909

3

Reserve budgetoverheveling

Toevoeging

19.566

0

9.219

9.219

9.219

0

 

Onttrekking

-12.687

-9.324

-4.687

-14.011

-14.011

0

Saldo

 

6.880

-9.324

4.532

-4.792

-4.792

0

Reserve bedrijfsvoering concern OH

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-175

-175

-1

-174

Saldo

 

0

0

-175

-175

-1

-174

Reserve asbestsanering AD/OH

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-132

0

0

0

0

0

Saldo

 

-132

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

33.149

12.682

21.058

33.740

33.740

0

 

Onttrekking

-52.654

-18.015

-32.735

-50.750

-50.139

-611

Reserves AD en Overhead

 

-19.506

-5.333

-11.677

-17.010

-16.399

-611

Reserve Flankerend beleid
Aan de reserve flankerend beleid is 266.000 minder onttrokken dan begroot, omdat de uitgaven voor ↵
bovenformatief personeel lager zijn uitgevallen dan ingeschat. Het corresponderende voordeel op de ↵
budgetten is opgenomen bij Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Reserve bedrijfsvoering concern
Doordat de kosten voor intranet over 2021 lager waren dan vooraf verwacht was de onttrekking lager dan waar in de begroting van uit was gegaan.

Reserve bedrijfsvoering plankosten
De jaarlijkse onttrekking aan de reserve is afhankelijk van de gemaakte kosten in de definitiefase vn de
ruimtelijke projecten. De onderschrijding van de begrote onttrekking met 174.000 is het bedrag dat de
projectleiders eind 2021 nog aan plankosten verwachten te moeten maken voor projecten in definitiefase.

Reserve afschrijving investeringen
Uit de reserve afschrijvingen worden gerealiseerde kapitaallasten die samenhangen met de storing in de reserve jaarlijks onttrokken. Doordat de kapitaallast van een drietal investeringen over 2021 minimaal afwijken van wat was begrot valt de kapitaallast 3.000 lager uit.