Jaarstukken 2019

Toelichting financiële afwijkingen reserves

Het resultaat 2018 komt uit op 7,0 miljoen positief. Vanaf 2008 waren de resultaten als volgt:

Jaar

Resultaat

Voordeel (V) / Nadeel (N)

2008

6,0

V

2009

25,8

V

2010

6,4

N

2011

9,7

V

2012

1,0

N

2013

17,5

V

2014

8,7

V

2015

16,2

V

2016

3,0

V

2017

4,6

V

2018

2,4

V

2019

7,0

V


bedragen x 1.000,-

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Verschil 2019

Lasten

496.019

529.140

516.923

12.217

Baten

-478.978

-494.578

-497.852

3.273

Totaal van saldo van baten en lasten

17.042

34.562

19.071

15.490

     

Mutaties in reserves:

    

- toevoegingen

94.048

70.293

70.705

-412

- onttrekkingen

-113.521

-104.855

-96.753

-8.102

Resultaat

-2.431

0

-6.977

6.977

Het besteden van een reserve kan alleen met een raadsbesluit waarin de reden van besteding staat aangegeven. De besteding moet overeenkomen met het doel van de reserve.

Bij reserves met een egalisatie- of inkomensfunctie mag een positief- of negatief exploitatiesaldo bij de jaarrekening vóór bestemming worden verrekend met de corresponderende reserve. In deze gevallen maakt het betreffende exploitatiesaldo geen onderdeel uit van het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening. In aanvulling hierop mag de mutatie op de Voorziening negatieve grondexploitaties bij de jaarrekening vóór bestemming worden verrekend met de reserve grondexploitaties.

Voor alle overige reserves geldt dat in de rekening alleen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd.

Per programma wordt hieronder een tabel gepresenteerd, waarin per reserve de geraamde en de werkelijke toevoeging en onttrekking wordt getoond. Daaronder worden de afwijkingen ten opzichte van de raming toegelicht.

Bestuur en dienstverlening

Reserves programma 1
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2018

Begroting
2019

Wijziging
Begroting

Begroting 2019
na wijziging

Rekening
2019

Verschil
2019

Reserve raad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-13

-13

-13

0

Saldo

 

0

0

-13

-13

-13

0

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3.077

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Saldo

 

-3.077

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

100

130

0

130

130

0

 

Onttrekking

-125

-327

0

-327

-327

0

Saldo

 

-25

-197

0

-197

-197

0

Reserve rekenkamer

Toevoeging

81

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-12

-12

0

-12

-27

15

Saldo

 

69

-12

0

-12

-27

15

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P1

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-16

0

0

0

0

0

Saldo

 

-16

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

181

130

0

130

130

0

 

Onttrekking

-3.230

-3.416

-13

-3.429

-3.444

15

Reserves programma 1

 

-3.049

-3.286

-13

-3.299

-3.314

15

Toelichting

Reserve Rekenkamer
De reserve rekenkamer heeft mede tot doel het resultaat van de exploitatiekosten binnen de rekenkamer te egaliseren. Daarmee is het een resultaatonafhankelijke reserve. Het resultaat binnen de rekenkamer was over 2019 14.835 nadelig. Dit heeft er tot gevolg dat er uit de reserve 14.835 meer is onttrokken dan begroot. Op basis van RV15.0061 was er sowieso voor 2019 een onttrekking begroot van 12.500. Het saldo van de reserve bedraagt na de extra onttrekking 88.610.

Veiligheid

Reserves programma 2
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2018

Begroting
2019

Wijziging
Begroting

Begroting 2019
na wijziging

Rekening
2019

Verschil
2019

Reserve Sociaal Domein P2

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-27

-27

0

-27

Saldo

 

0

0

-27

-27

0

-27

Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ P2

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-173

-173

-127

-46

Saldo

 

0

0

-173

-173

-127

-46

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-200

-200

-127

-73

Reserves programma 2

 

0

0

-200

-200

-127

-73

Reserve GSB/OGGZ - Reserve sociaal domein
De uitvoering van de stedelijke jeugdaanpak is later gestart. Daardoor zijn de kosten 73.000 lager uitgevallen, waardoor de onttrekkingen aan de reserve GSB/OGGZ 46.000 lager en aan de reserve sociaal domein 27.000 lager zijn uitgevallen.

Economie

Reserves programma 3
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2018

Begroting
2019

Wijziging
Begroting

Begroting 2019
na wijziging

Rekening
2019

Verschil
2019

Reserve programma Binnenstad P3

Toevoeging

771

0

598

598

598

0

 

Onttrekking

-806

0

-898

-898

-707

-191

Saldo

 

-36

0

-299

-299

-108

-191

Reserve economische impulsen Kennisst P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.223

-450

-1.937

-2.387

-2.387

0

Saldo

 

-1.223

-450

-1.937

-2.387

-2.387

0

Totaal

Toevoeging

771

0

598

598

598

0

 

Onttrekking

-2.030

-450

-2.835

-3.285

-3.094

-191

Reserves programma 3

 

-1.259

-450

-2.237

-2.687

-2.496

-191

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve programma binnenstad
Een aantal voorgenomen inspanningen en ontwikkelingen voor Programma Binnenstad moet nog afgerond worden zoals b.v. waterplein Annie's, Proef kleinschalig OV, Pilot duurzame bedrijfsafval Horeca en Wifi Binnenstad. Hiervoor stond een bijdrage van 191.000 aan het krediet Programma Binnenstad 2015-2018 geraamd in Programma 3 welke gedekt wordt door een onttrekking aan de reserve Programma Binnenstad.

Bereikbaarheid

Reserves programma 4
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2018

Begroting
2019

Wijziging
Begroting

Begroting 2019
na wijziging

Rekening
2019

Verschil
2019

Reserve parkeren P4

Toevoeging

9.143

10.225

6.425

16.651

16.651

0

 

Onttrekking

-8.296

-10.495

2.073

-8.422

-8.283

-139

Saldo

 

847

-269

8.498

8.229

8.368

-139

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

432

358

0

358

358

0

 

Onttrekking

-10.227

-5.559

-1.684

-7.242

-7.052

-191

Saldo

 

-9.794

-5.200

-1.684

-6.884

-6.693

-191

Reserve fietsenstalling station P4

Toevoeging

1.200

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3.458

-1.419

-8.231

-9.650

-9.650

0

Saldo

 

-2.258

-1.419

-8.231

-9.650

-9.650

0

Reserve duurzaamheidsfondsen P4

Toevoeging

0

0

100

100

100

0

 

Onttrekking

-38

0

-30

-30

-13

-17

Saldo

 

-38

0

70

70

87

-17

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-50

0

0

0

0

0

Saldo

 

-50

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

10.775

10.584

6.525

17.109

17.109

0

 

Onttrekking

-22.068

-17.473

-7.872

-25.345

-24.998

-347

Reserves programma 4

 

-11.293

-6.889

-1.347

-8.236

-7.889

-347

Reserve Parkeren
Het nadeel op de onttrekking (minder onttrokken) van 139.000 heeft voor een bedrag van 33.000 betrekking op de bijdrage vanuit deze reserve voor het in 2019 lopende haalbaarheidsonderzoek van de Haarlemmerstraatgarage. Het restant van 106.000 heeft betrekking op de kosten van de planstudie voor het fietsparkeren Leiden CS.

Reserve bereikbaarheidsprojecten
Het nadeel op de onttrekking van 191.000 heeft voor een bedrag van 151.000 betrekking op de in 2019 lager gerealiseerde kosten van de planvoorbereiding Leidse Ring Noord. Voor programmasturing van het investeringsprogramma infrastructuur/Leiden Duurzaam Bereikbaar is in 27.000 minder uitgegeven dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Tot slot is binnen het budget voor het onderzoek spoor Leiden-Utrecht sprake van een gering voordeel van 13.000.

Reserve duurzaamheidsfondsen
Het geringe nadeel op op de onttrekking van 17.000 heeft betrekking op de niet gerealiseerde kosten als gevolg van de vertraging binnen het project deelfietsen.

Omgevingskwaliteit

Reserves programma 5
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2018

Begroting
2019

Wijziging
Begroting

Begroting 2019
na wijziging

Rekening
2019

Verschil
2019

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

106

106

0

106

106

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

106

106

0

106

106

0

Reserve groene singels

Toevoeging

251

81

0

81

81

0

 

Onttrekking

-115

0

-366

-366

-170

-196

Saldo

 

136

81

-366

-286

-90

-196

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

695

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-146

0

-660

-660

0

-660

Saldo

 

549

0

-660

-660

0

-660

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

0

0

37

37

37

0

 

Onttrekking

-1.871

-1.172

-676

-1.848

-1.563

-285

Saldo

 

-1.871

-1.172

-639

-1.811

-1.526

-285

Reserve klimaatmaatregelen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-142

-142

0

-142

Saldo

 

0

0

-142

-142

0

-142

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

Toevoeging

177

40

0

40

40

0

 

Onttrekking

-354

0

-57

-57

-47

-10

Saldo

 

-178

40

-57

-17

-6

-10

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-164

0

-348

-348

0

-348

Saldo

 

-164

0

-348

-348

0

-348

Reserve programma binnenstad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-282

0

0

0

0

0

Saldo

 

-282

0

0

0

0

0

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-487

0

-88

-88

-15

-73

Saldo

 

-487

0

-88

-88

-15

-73

Reserve Duurzame Stad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-75

-75

0

-75

Saldo

 

0

0

-75

-75

0

-75

Totaal

Toevoeging

1.229

227

37

264

264

0

 

Onttrekking

-3.420

-1.172

-2.412

-3.584

-1.794

-1.790

Reserves programma 5

 

-2.191

-946

-2.375

-3.321

-1.531

-1.790

Reserve groene singels
Er is een eenmalige bijdrage uit de reserve Groene Singels aan de investering voor het Singelpark-Energiepark beschikbaar gesteld voor het verplaatsten van de de portierloge. In 2020 wordt de herinrichting van het Energiepark afgerond en de kosten voor het verplaatsenvan de portierloge verrkend (voordeel 109.000). Het uitvoeringsplan Leidse Ommelanden 2014-2020 voor het jaar 2019 is niet volledig uitgevoerd. Het uitvoeringsplan heeft een looptijd van 6 jaar en de bijdrage vanuit de reserve Groene Singels is niet gelijkmatig over de periode verdeeld maar afhankelijk van de voortgang van de projecten. In 2018 is 93.000 uitgegeven (voordeel 87.000).

Reserve ontsluiting groengebieden
Het nadeel op de onttrekking van 660.000 heeft voor een bedrag van 650.000 betrekking op nog niet gerealiseerde kosten voor begraafplaats Rhijnhof. Voor fietsroute Matilo is een gering voordeel op de kosten gerealiseerd van 10.000. Het project is afgerond, dus de onttrekking zal ook niet meer plaatsvinden. Daarmee kan labeling voor dit project vervallen.

Reserve duurzaamheidsfondsen
De in de decemberwijziging voorgestelde budgetoverheveling van de stresstest (120.000) is over de reserve duurzame stad gegaan ipv reserve duurzaamheidsfondsen. Hierdoor is de begrote onttrekking € 120.000 hoger dan daadwerkelijk begroot.

De lagere onttrekking aan deze reserve betreft de lagere uitgaven op nog niet gemaakte kosten voor klimaatadaptief en biodiversvergroenen (280.000) - betreft subsidie groene daken €60.000), verduurzamen stationsgebied (20.000), stresstest klimaatadaptief en organisatiekosten (170.000, waarvan 120.000 dus bij de decemberwijziging overgehevels zou zijn), Sponge (€ 31.245)-, daarnaast natuur- en duurzaamheidseducatie (6.000) en deelfietsen (17.000)

Reserve klimaatmaatregelen
De lagere onttrekking aan deze reserve betreft de lagere uitgaven op krediet onderzoek geothermie (€58.710) en groene daken (83.538)

Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken
De lagere onttrekking aan deze reserve betreft de nog niet gemaakte kosten (lager dan voorzien) op krediet Zeeheldenbuurt.

Reserve GSB middelen
De lagere onttrekking aan deze reserve heeft betrekking op nog niet gemaakte kosten in het kader van het Verbeterplan bomen (€192.000) en gevelsanering (€156.000).

Reserve stedelijke ontwikkeling
De lagere onttrekking van 73.000 betreft de verlichting van de Pieterskerk waarvan de uitvoering gedeeltelijk in 2019 heeft plaatsgevonden en in 2020 zal worden afgerond.

Reserve duurzame stad
De in de decemberwijziging voorgestelde budgetoverheveling van de stresstest (120.000) is over de reserve duurzame stad gegaan ipv reserve duurzaamheidsfondsen. Hierdoor is de begrootte onttrekking 120.000 euro lager dan daadwerkelijk begroot. Daarnaast ontbreekt een realisatie op klimaatadaptief van 125.190. Corrigeren we hiervoor dan zien we een lagere onttrekking aan deze reserve dan begroot. Dit betreft de lagere uitgaven op klimaatadaptatie (70.000)

Stedelijke ontwikkeling

Reserves programma 6
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2018

Begroting
2019

Wijziging
Begroting

Begroting 2019
na wijziging

Rekening
2019

Verschil
2019

Reserve grondexploitaties P6

Toevoeging

12.607

5.069

1.669

6.737

6.737

0

 

Onttrekking

-9.571

-4.536

-8.076

-12.612

-11.811

-801

Saldo

 

3.035

533

-6.407

-5.874

-5.074

-801

Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6

Toevoeging

0

0

500

500

500

0

 

Onttrekking

-18

0

-10

-10

-3

-7

Saldo

 

-18

0

490

490

497

-7

Reserve afkoopsommen erfpacht

Toevoeging

2.016

2.000

0

2.000

2.012

-12

 

Onttrekking

-1.464

-1.479

0

-1.479

-1.479

0

Saldo

 

552

521

0

521

533

-12

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

Toevoeging

2

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3

-3

0

-3

-4

1

Saldo

 

-1

-3

0

-3

-4

1

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

Toevoeging

4.420

0

1.000

1.000

1.659

-659

 

Onttrekking

-1.911

0

0

0

-500

500

Saldo

 

2.509

0

1.000

1.000

1.159

-159

Reserve sociale huurwoningen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-32

0

-466

-466

-122

-344

Saldo

 

-32

0

-466

-466

-122

-344

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

Toevoeging

4

31

-31

0

0

0

 

Onttrekking

-430

0

0

0

0

0

Saldo

 

-426

31

-31

0

0

0

Reserve strategische aankopen

Toevoeging

360

155

0

155

155

0

 

Onttrekking

-100

-100

-1.098

-1.198

-1.180

-18

Saldo

 

259

54

-1.098

-1.044

-1.026

-18

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

Toevoeging

128

128

0

128

128

0

 

Onttrekking

-700

0

-3.141

-3.141

-1.477

-1.664

Saldo

 

-572

128

-3.141

-3.013

-1.349

-1.664

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

Toevoeging

2

8

-8

0

0

0

 

Onttrekking

-150

0

-20

-20

0

-20

Saldo

 

-148

8

-28

-20

0

-20

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

Toevoeging

63

49

-11

38

38

0

 

Onttrekking

-1.364

0

-16

-16

0

-16

Saldo

 

-1.301

49

-27

22

38

-16

Reserve risico's projecten in uitvoering

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-2.573

0

-97

-97

-97

0

Saldo

 

-2.573

0

-97

-97

-97

0

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

Toevoeging

0

3

0

3

0

3

 

Onttrekking

-186

-3

0

-3

0

-3

Saldo

 

-186

0

0

0

0

0

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

Toevoeging

112

3.000

-3.000

0

0

0

 

Onttrekking

-262

0

-270

-270

-61

-209

Saldo

 

-150

3.000

-3.270

-270

-61

-209

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-130

-120

0

-120

-108

-12

Saldo

 

-130

-120

0

-120

-108

-12

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-74

0

-79

-79

0

-79

Saldo

 

-74

0

-79

-79

0

-79

Reserve asbestsanering (P6)

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-114

0

0

0

0

0

Saldo

 

-114

0

0

0

0

0

Reserve fietsenstalling station P6

Toevoeging

73

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

73

0

0

0

0

0

Reserve herontw. Stationsgebied eo

Toevoeging

1.000

1.000

0

1.000

1.000

0

 

Onttrekking

0

0

-491

-491

-491

0

Saldo

 

1.000

1.000

-491

509

509

0

Reserve parkeren P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-26

-26

0

-26

-26

0

Saldo

 

-26

-26

0

-26

-26

0

Reserve economische impulsen Kennisst P6

Toevoeging

0

0

256

256

0

256

 

Onttrekking

-325

0

-59

-59

-59

0

Saldo

 

-325

0

197

197

-59

256

Res.bereikbaarheidsprojecten P6

Toevoeging

0

0

321

321

321

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

321

321

321

0

Reserve Duurzame Stad P6

Toevoeging

2.500

0

3.770

3.770

3.770

0

 

Onttrekking

0

0

-1.917

-1.917

-1.091

-827

Saldo

 

2.500

0

1.852

1.852

2.679

-827

Totaal

Toevoeging

23.286

11.442

4.465

15.907

16.319

-412

 

Onttrekking

-19.434

-6.268

-15.739

-22.007

-18.510

-3.497

Reserves programma 6

 

3.852

5.175

-11.274

-6.100

-2.191

-3.909

Reserve Grondexploitaties

In 2019 is 801.000 minder onttrokken aan de reserve. Reden is dat de geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken.

Reserve Bovenwijkse voorzieningen Grondbedrijf

De onttrekking aan de reserve is 7.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft het krediet onderzoek herplaatsing Waaghoofdbrug.

Reserve Afkoopsommen erfpacht

De storting in de reserve is 12.000 hoger als gevolg van hogere erfpachtconversie.

Reserve Afkoopsommen administratiekosten erfpacht

In 2019 is 829 gestort in de reserve als gevolg van het afkopen van jaarlijkse vergoeding voor

administratiekosten.

Egalisatie reserve Inkomsten bouwleges

De storting in de reserve is 659.000 hoger als gevolg van hogere inkomsten uit incidentele leges van met name de projecten Meelfabriek, Kooi en Ananasweg. Daarnaast is 500.000 meer onttrokken aan de reserve als gevolg van een negatief resultaat op de leges Rijnlandroute (335.547) en toerekenbare uitvoeringskosten Rijnlandroute.

Reserve sociale huurwoningen

De reserve sociale huurwoningen wordt ingezet voor de uitvoering van de Nota wonen. In 2019 is hiervoor

122.000 besteed.

Reserve strategische aankopen
De onttrekking aan de reserve is 18.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Het betreft het project onteigening Lammenschansweg 128.

Reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016

De onttrekking aan de reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016 is 1,7 miljoen lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Het betreft het project bodemsanering (algemeen).

Reserve herstructurering woongebieden SvZ&V

De onttrekking aan de reserve is 20.000 lager als gevolg van exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft het project Kooiplein.

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel

De onttrekking aan de reserve is 16.000 lager aangezien in 2019 door Ons Doel geen aanspraak is gedaan op de beschikbare middelen zoals opgenomen in het Onderhandelaarsakkoord Ons Doel.

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

Aangezien de bouwplannen zijn gewijzigd zijn de onttrekking en de storting in 2019 niet nodig.

Reserve stedelijke ontwikkeling

Het verschil in realisatie is onder andere het gevolg van een geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft de project wonen boven winkels (209.000).

Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken

Het verschil in realisatie is het gevolg van geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken (in totaal een bedrag van 12.000, betreft bijdragen plankosten WOP-Noord en herinrichting Driftstraat).

Reserve GSB-middelen ISV/EZ

Het verschil in realisatie is het gevolg van geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd en dus ook niet volledig worden onttrokken (in totaal een bedrag van 79.000, betreft bijdragen opstellen gebiedsvisies).

Reserve economische impulsen Kennisstad (pgm6)

De begrote storting van 255.616 heeft betrekking op een vergoeding van de Universiteit Leiden voor gemaakte gemeentelijke plankosten aangaande uitbreiding Humanities Campus. Zodra de anterieure overeenkomst door beide partijen is getekend krijgt de gemeente de gemaakte kosten vergoed van de Universiteit Leiden. De verwachting is dat de anterieure overeenkomst in het eerste kwartaal van 2020 door beide partijen wordt getekend.

Reserve duurzame stad

De onttrekking aan de reserve is 0,8 miljoen lager als gevolg van beschikbare middelen vanuit het Financieel Perspectief Duurzame Stad die in 2019 niet volledig zijn besteed. Een deel van de onderzoeken naar energietransitie, klimaatadaptatie en vergroening stond gepland in 2019 maar vindt plaats in 2020.

Jeugd en Onderwijs

Reserves programma 7
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2018

Begroting
2019

Wijziging
Begroting

Begroting 2019
na wijziging

Rekening
2019

Verschil
2019

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-120

-19

0

-19

0

-19

Saldo

 

-120

-19

0

-19

0

-19

Reserve onderwijshuisvesting

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-38

0

-150

-150

-111

-39

Saldo

 

-38

0

-150

-150

-111

-39

reserve grondexploitaties P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-54

-54

0

-54

-54

0

Saldo

 

-54

-54

0

-54

-54

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-87

0

-178

-178

-110

-68

Saldo

 

-87

0

-178

-178

-110

-68

Reserve Sociaal Domein P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-402

0

-450

-450

0

-450

Saldo

 

-402

0

-450

-450

0

-450

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-701

-73

-778

-850

-275

-575

Reserves programma 7

 

-701

-73

-778

-850

-275

-575

Reserve combinatiefuncties
De lasten voor combinatiefuncties zijn ca. 25.000 lager dan begroot. Daarom is er geen noodzaak het geraamde bedrag aan de reserve te onttrekken.

Reserve Onderwijshuisvesting
Geraamd is een onttrekking van 150.000 voor plankosten onderwijshuisvesting en versterking uitvoerende vermogen team en beperking van de risico's. Hiervan is een bedrag van 111.000 besteed.

Reserve Sociaal maatschappelijke- en culturele voorzieningen
De kosten m.b.t. de multifunctionele accommodaties zijn 67.855 lager uitgevallen. Daardoor is er ook 67.855 minder onttrokken aan de reserve.

Reserve Sociaal domein programma 7
Op het onderdeel Jeugdzorg, dat verrekend wordt met de reserve Sociaal domein, is en voordeel ontstaan van ca. 650.000. De geraamde onttrekking van 450.000 is dan ook niet nodig.

Cultuur, sport en recreatie

Reserves programma 8
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2018

Begroting
2019

Wijziging
Begroting

Begroting 2019
na wijziging

Rekening
2019

Verschil
2019

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Toevoeging

15

0

25

25

25

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

15

0

25

25

25

0

Reserve aankopen kunst De Lakenhal

Toevoeging

0

0

20

20

20

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

20

20

20

0

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-61

0

0

0

-52

52

Saldo

 

-61

0

0

0

-52

52

Reserve exploitatie De Nobel

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-10

-9

0

-9

-9

0

Saldo

 

-10

-9

0

-9

-9

0

Reserve Pieterskerk

Toevoeging

193

193

0

193

193

0

 

Onttrekking

-123

-123

-589

-712

-712

0

Saldo

 

70

70

-589

-519

-519

0

Reserve bedrijfsvoering ELO

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-17

-13

0

-13

-153

141

Saldo

 

-17

-13

0

-13

-153

141

Reserve stedelijke ontwikkeling P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-86

0

0

0

0

0

Saldo

 

-86

0

0

0

0

0

Reserve sportstimuleringsfonds

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-150

0

-100

-100

-43

-57

Saldo

 

-150

0

-100

-100

-43

-57

Reserve economische impulsen Kennisst P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-375

-160

-535

-375

-160

Saldo

 

0

-375

-160

-535

-375

-160

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-153

0

0

0

0

0

Saldo

 

-153

0

0

0

0

0

Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

Toevoeging

360

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-12

-35

0

-35

-30

-5

Saldo

 

348

-35

0

-35

-30

-5

Reserve Lucas van Leydenfonds

Toevoeging

0

500

0

500

500

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

500

0

500

500

0

Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-375

0

-375

-375

0

Saldo

 

0

-375

0

-375

-375

0

Reserve grondexploitaties P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-110

0

0

0

0

0

Saldo

 

-110

0

0

0

0

0

Reserve projecten en tentoonstelling MDL

Toevoeging

0

0

293

293

293

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

293

293

293

0

Totaal

Toevoeging

568

693

338

1.031

1.031

0

 

Onttrekking

-722

-930

-849

-1.778

-1.749

-29

Reserves programma 8

 

-154

-237

-511

-747

-718

-29

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal 
Het resultaat op de exploitatie is € 52.000 negatief. De belangrijkste oorzaak is de onverwacht hoge ICT kosten en de hogere Ozb-aanslag. De stand van de bedrijfsreserve na deze onttrekking bedraagt € 219.000.

Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken 
In 2019 wordt er een bedrag onttrokken uit de bedrijfsreserve van € 166.047. De redenen zijn:
- het e-depot later is later dan voorzien aangeschaft en geïmplementeerd. Dit is ondermeer veroorzaakt door wijziging van regelgeving door het Rijk. Het budget van ca. € 100.000 dat hiervoor was opgenomen in de bedrijfsreserve en wordt er nu uitgehaald.
- kosten voor duurzame monumentenzorg voor een bedrag van € 30.000 vooruitlopende op besluitvorming hierover in de raad.
- kosten van € 20.000 i.v.m. de verbouwing van Molen de Valk die uiteindelijk niet betaald zijn door GVM.
- kapitaallasten voor ene bedrag van € 12.547.
Na deze onttrekking komt de stand van de bedrijfsreserve Erfgoed uit op € 395.906.

Reserve Sportstimuleringsfonds
De onttrekking betreft de eerste aanvraagronde en het resultaat van 2018 (bestemmingsvoorstel). De tweede aanvraagronde heeft wel in subsidietoekenningen geresulteerd, maar de activiteiten daarvan vinden geheel plaats in 2020 en komen dus ook ten laste van 2020 (onttrekking in 2020).

Reserve economische impulsen Kennisstad
Ten behoeve van het project (ver)nieuwbouw BplusC is er bij de eerste bestuursrapportage 2017 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van 160.000 gedekt uit de reserve economische impulsen en kennisstad. Het college heeft op 27 juni 2017 besloten het project (ver)nieuwbouw BplusC tijdelijk op te schorten en eerst een onderzoek uit te voeren. De conclusie van dit onderzoek is geweest dat voor ingrijpende ‘vernieuwbouw’ van de panden onvoldoende budget beschikbaar zou zijn en ook dat dit – door scherpte inhoudelijke keuzes van BplusC – niet strikt noodzakelijk is. In december 2019 heeft het college een brief aan de raad gestuurd over de huisvestingsontwikkelingen rond de stichting BplusC (Z/19/1.456663).

Er zijn derhalve geen uitgaven geweest in 2019 op het voorbereidingskrediet en geen onttrekking aan de reserve.

Reserve Molen de Valk 
Uit deze reserve worden de loonkosten voor de derde molenaar betaald. Na de onttrekking van € 29.755 bedraagt de omvang van de reserve € 318.634.

Maatschappelijke ondersteuning

Reserves programma 9
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2018

Begroting
2019

Wijziging
Begroting

Begroting 2019
na wijziging

Rekening
2019

Verschil
2019

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-233

-25

-35

-60

-60

0

Saldo

 

-233

-25

-35

-60

-60

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-730

-876

248

-628

-346

-282

Saldo

 

-730

-876

248

-628

-346

-282

Reserve Sociaal Domein P9

Toevoeging

18.400

1.454

3.784

5.238

5.238

0

 

Onttrekking

-4.984

-4.291

-2.838

-7.129

-7.041

-88

Saldo

 

13.416

-2.838

947

-1.891

-1.803

-88

Totaal

Toevoeging

18.400

1.454

3.784

5.238

5.238

0

 

Onttrekking

-5.947

-5.192

-2.624

-7.817

-7.447

-370

Reserves programma 9

 

12.453

-3.739

1.160

-2.579

-2.209

-370

Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken
Er is 282.000 minder onttrokken, doordat de uitvoering van de wijkvisies in een ander ritme verloopt dan verwacht.

Reserve sociaal domein
De kosten voor vrouwenopvang zijn 87.513 lager dan verwacht door o.a. een niet-geraamde bate van Gouda van 66.351 die eind 2019 is ontvangen. Door het voordeel is de geraamde onttrekking ook 87.513 lager.

Werk en inkomen

Reserves programma 10
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2018

Begroting
2019

Wijziging
Begroting

Begroting 2019
na wijziging

Rekening
2019

Verschil
2019

DZB Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

Toevoeging

141

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-293

-465

372

-93

-167

74

Saldo

 

-152

-465

372

-93

-167

74

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-398

-88

-500

-588

-329

-259

Saldo

 

-398

-88

-500

-588

-329

-259

DZB Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-92

-119

38

-81

-80

0

Saldo

 

-92

-119

38

-81

-80

0

Reserve Sociaal Domeins P10

Toevoeging

7.002

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-2.495

0

-2.416

-2.416

-1.664

-752

Saldo

 

4.507

0

-2.416

-2.416

-1.664

-752

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-4

0

-203

-203

-99

-103

Saldo

 

-4

0

-203

-203

-99

-103

Totaal

Toevoeging

7.143

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3.282

-672

-2.708

-3.380

-2.340

-1.041

Reserves programma 10

 

3.860

-672

-2.708

-3.380

-2.340

-1.041

Bedrijfsreserve DZB
Binnen DZB bedrijfsreserve is een bedrag bestemd voor het project Leidse Kracht. De werkelijke kosten hiervan over 2019 komen uit op 167.000 en zijn onttrokken aan de reserve. Hierna is binnen de reserve voor Leidse Kracht nog 114.000 geoormerkt voor Leidse Kracht.

Reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW/DZB
Een onttrekking was voorzien voor innovatieve projecten en frictiekosten. Alleen frictiekosten hebben zich voorgedaan. Deze komen uit op 329.000 en zijn onttrokken.

Reserve sociaal domein
De aanbestedingsfase van de suite sociaal domein is in 2019 nog niet afgerond. De implementatiefase zal pas in 2020 starten. Dat heeft geleid tot een lagere onttrekking van 274.399.
Doordat de subsidie-opbrengsten al in 2019 zijn gerealiseerd door het toepasssen van het matchingsprincipe, kon de geraamde onttrekking aan de reserve deels achterwege blijven. Dit heeft geleid tot een een lagere onttrekking van 477.855.

Reserve Debt to no Debt
Er is afgerond 103.000 minder onttrokken dan geraamd. Dit komt doordat de kosten van de afboeking van de leningen lager zijn uitgevallen. Medio 2019 is besloten (RB 19.0080) om de maximale aflossingstermijn op 36 maanden te bepalen. De leningen aan de jongeren zijn eind 2019 omgezet naar saneringskredieten, waarbij een vast aflossingsbedrag van 52 per maand geldt. De raming was gebaseerd op een lager aflossingsbedrag.

Algemene middelen en overhead

Reserves AD en Overhead
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2018

Begroting
2019

Wijziging
Begroting

Begroting 2019
na wijziging

Rekening
2019

Verschil
2019

Reserve flankerend beleid AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-185

0

-300

-300

-225

-75

Saldo

 

-185

0

-300

-300

-225

-75

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Toevoeging

1.000

1.644

828

2.472

2.472

0

 

Onttrekking

-2.392

-1.644

-1.249

-2.893

-2.893

0

Saldo

 

-1.392

0

-421

-421

-421

0

Concernreserve

Toevoeging

11.409

5.032

577

5.609

5.609

0

 

Onttrekking

-15.505

-9.373

-1.808

-11.181

-11.181

0

Saldo

 

-4.096

-4.341

-1.231

-5.572

-5.572

0

Reserve bedrijfsvoering plankosten

Toevoeging

1.222

871

132

1.003

1.003

0

 

Onttrekking

-1.030

-896

-781

-1.676

-1.497

-179

Saldo

 

192

-25

-648

-673

-494

-179

Reserve Sociaal Domein AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-115

0

0

0

0

0

Saldo

 

-115

0

0

0

0

0

Reserve Informatisering AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-88

-200

-288

-288

0

Saldo

 

0

-88

-200

-288

-288

0

Reserve afschrijvingen investeringen

Toevoeging

8.575

5.859

4.724

10.583

10.583

0

 

Onttrekking

-26.269

-1.017

-7.524

-8.540

-8.540

0

Saldo

 

-17.694

4.842

-2.799

2.043

2.043

0

Reserve verv.inv. maatschappelijk nut AD

Toevoeging

1.289

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-2.000

0

0

0

0

0

Saldo

 

-711

0

0

0

0

0

Reserve budgetoverheveling

Toevoeging

8.199

0

10.348

10.348

10.348

0

 

Onttrekking

-4.745

-385

-7.838

-8.223

-8.223

0

Saldo

 

3.455

-385

2.510

2.125

2.125

0

Reserve Informatisering Overhead

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-432

0

-83

-83

-82

0

Saldo

 

-432

0

-83

-83

-82

0

Reserve bedrijfsvoering concern OH

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-15

0

-75

-75

-45

-30

Saldo

 

-15

0

-75

-75

-45

-30

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

80

80

0

80

Saldo

 

0

0

80

80

0

80

Totaal

Toevoeging

31.695

13.405

16.611

30.016

30.016

0

 

Onttrekking

-52.688

-13.401

-19.778

-33.179

-32.975

-204

Reserves AD en Overhead

 

-20.993

4

-3.167

-3.163

-2.959

-204

Reserve Flankerend beleid
Aan de reserve flankerend beleid is 75.000 minder onttrokken dan begroot, omdat de uitgaven voor bovenformatief personeel lager zijn uitgevallen dan vooraf ingeschat. Het corresponderende voordeel op de budgetten is opgenomen bij Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Reserve bedrijfsvoering plankosten
De jaarlijkse onttrekking aan de reserve is afhankelijk van de gemaakte kosten in de definitiefase vn de ruimtelijke projecten. De onderschrijding van de begrote onttrekking met 179.000 is het bedrag dat de projectleiders eind 2019 nog aan plankosten verwachten te moeten maken voor projecten in definitiefase.

Reserve bedrijfsvoering concern OH
Aan de bedrijfsvoeringreserve concern is als gevolg van lagere kosten over 2019 voor het Urban Data Center per saldo 30.000 minder onttrokken dan begroot.

Reserve Leids Uitvoeringspr.LUBO 2016
De dekking voor de inzet van een regisseur bodem en ondergrond was 80.000 geraamd. De realisatie vanuit de reserve LUBO 2016 is in programma 6 gerealiseerd. Hierdoor ontstaat er een voordeel op de reserve in programma AD en binnen programma 6 een nadeel van 80.000.