Ga naar boven

Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen en garantstellingen

Het onder de balans opgenomen bedrag voor verstrekte borgstellingen bestaat uit de volgende borgstellingen:

Geldnemer

Hoofdsom

Percentage

Schuldrestant

Schuldrestant

Borg

1-1-2017

31-12-2017

Directe borgstellingen

Stichting Diogenes

231

100%

87

75

Stichting Pieterskerk

6.022

100%

4.869

4.718

Verstrekte leningen NRF

4.486

100%

2.059

1.831

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

1.134

100%

678

636

Stichting Leiden Bio Science Park foundation

267

100%

0

267

Denksportcentrum Leiden

427

100%

134

118

Leidse Hockey Club Roomburg

454

100%

77

57

RKSV Docos

60

100%

5

3

Tennis Vereniging Unicum

182

100%

51

43

Voetbalvereniging Leiden

92

100%

15

8

DUWO

16.478

100%

8.350

7.554

Stichting Huisvesting Werkende Jongeren

34.794

100%

17.077

27.470

Stichting Portaal

5.131

100%

5.131

526

Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave

15.000

100%

12.500

12.000

Stichting Werk en Onderneming

2.212

100%

1.622

1.559

Woningstichting Ons Doel

3.630

100%

681

231

Marente

1.014

100%

874

802

Stichting Libertas

908

100%

772

727

Stichting RK Zorgcentrum Roomburgh

6.580

100%

3.816

3.685

Stichting Schouwenhove

10.210

100%

3.551

3.204

Stichting St. Jacobshof

7.130

100%

6.892

6.655

Totaal directe borgstellingen

116.442

69.241

72.169

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

DUWO

79.700

Achtervang

79.776

79.700

Noordwijkse Woningstichting

4.000

Achtervang

4.000

4.000

Stichting Portaal

229.614

Achtervang

235.349

226.049

Vestia groep

1.679

Achtervang

403

336

Woningbouwvereniging De Sleutels

177.194

Achtervang

177.450

157.197

Woningstichting Ons Doel

59.843

Achtervang

59.255

57.849

Woonzorg Nederland

6.534

Achtervang

4.209

4.003

Totaal Waarborgfonds Sociale Woningbouw

558.564

Achtervang

560.442

529.134

Totaal Waarborgfonds Eigen Woning (NHG)

500.000

Achtervang

549.000

500.000

Totaal dir. borgstellingen + Waarborgfondsen

1.175.006

1.178.683

1.101.303

Bedragen x € 1.000,-

Rechtstreekse borgstelling door de gemeente (per 31 december 2017: € .000)
De gemeente heeft de mogelijkheid om borg te staan voor de betaling van rente en aflossing van geldleningen van instellingen die binnen het grondgebied van de gemeente actief zijn. De gemeenteraad heeft hierin echter een terughoudend beleid vastgesteld in de Verordening gemeentegaranties en de bijbehorende beleidsnota Gemeentegaranties, als het niet anders kan (RV13.0129).

Woningcorporaties, die hiertoe zijn toegelaten, organiseren hun garantstelling via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Vanuit het verleden heeft de gemeente Leiden echter nog een aantal leningen direct gewaarborgd. Sinds 2007 moeten deze leningen worden geherfinancierd door het WSW. Als gevolg hiervan loopt deze borging door de gemeente Leiden geleidelijk af. Op termijn blijven hierdoor alleen borgstellingen over ten behoeve van het gemeentelijk publiek belang, van instellingen die niet via een waarborgfonds borging kunnen krijgen.

In 2017 heeft de gemeente geen betalingen hoeven te doen voor de rente en aflossingen waarvoor zij borg staat

In 2017 heeft het College van Burgemeester en Wethouders een positief besluit genomen op een garantieaanvraag van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren voor een bedrag van € 5.300.000. De lening wordt in 2018 verstrekt.

Van een aantal borgstellingen, waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden, heeft de uitvoering niet of nog niet plaatsgevonden:

 • De Meelfabriek CV (renovatie en verbouw van het meelmagazijn, borging € 500.000). De akte van borgstelling is nog niet ondertekend omdat het deelproject waarvoor de borging is afgegeven in een latere fase van het totale project wordt uitgevoerd.
 • Marente (renovatie en nieuwbouw van 't Huis op de Waard € 2.800.000). In januari 2016 maakte het stichtingsbestuur van 't Huis op de Waard bekend het niet verstandig te vinden om binnen de veranderingen in het huidige zorgstelsel de zelfstandige stichting voort te zetten. Het voornemen om te fuseren met een andere zorgaanbieder, namelijk Marente, is in maart 2016 geëffectueerd. De nieuwe organisatie zet het renovatieproject voort. De lening van € 2.800.000 is door de ABN-AMRO bank verstrekt. Er is geen akte van borgstelling voor deze lening afgegeven

Garantstelling via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (per 31 december 2017: € .000)­:
Binnen het grondgebied van de gemeente Leiden is een aantal toegelaten instellingen actief dat vanaf december 2007 borging van leningen laat lopen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW biedt corporaties de mogelijkheid om leningen aan te trekken tegen een lagere rente. Borgstelling door het WSW is echter alleen mogelijk als de Rijksoverheid en de  gemeenten een minimaal garantieniveau van het WSW garanderen. Dit heet de achtervang. De achtervang biedt financiers zekerheid, waardoor het rendement voor de financiers volledig gegarandeerd is. De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit drie lagen:

 • Primaire zekerheid: de financiële middelen van de corporatie­.
  De financiële positie van de corporatie vormt de eerste zekerheid. Het WSW stelt eisen aan de kredietwaardigheid van (aspirant-) deelnemers.
 • Secundaire zekerheid: het garantievermogen van het WSW­.
  Als corporaties hun rente- en aflossingsverplichtingen niet nakomen, dan kan de financier het WSW aanspreken. Hiertoe beschikt het WSW over een borgstellingsreserve. Als de borgstellingsreserve van het WSW onder een bepaald garantieniveau komt of dreigt te komen, dan heeft het WSW de plicht obligo’s op te vragen bij de corporaties. De obligo is een financiële bijdrage die de corporatie verschuldigd is op basis van een overeenkomst tussen de corporatie en het WSW. Het garantievermogen bestaat dus uit de borgstellingsreserve van het WSW plus de obligoverplichting. Als een financier het WSW aanspreekt, en het WSW betaalt voor een corporatie, dan krijgt het WSW een vordering op de desbetreffende deelnemer (regresrecht). De deelnemende corporatie heeft onroerende zaken in onderpand gegeven bij het WSW. De corporatie heeft zich verplicht deze onroerende zaken vrij van hypotheek te houden, en er op eerste verzoek van het WSW een hypotheekrecht op te vestigen voor het WSW. Daarnaast kan het WSW ook een aanspraak doen op het overige bezit. Zo wordt de schade bij het WSW zo veel mogelijk beperkt.
 • Tertiaire zekerheid: Rijksoverheid en gemeenten­.
  De achtervangpositie van Rijk en gemeenten vormt de derde zekerheid. Indien, na het opvragen van de obligo’s en het uitoefenen van het regresrecht, het WSW nog steeds niet kan voldoen aan de verplichting, dan moeten de Rijkoverheid en de gemeenten renteloze leningen aan het WSW verstrekken. Dit is geregeld in de achtervangovereenkomsten die het WSW heeft met de gemeenten en de Rijksoverheid. In het geval dat de achtervangers op hun achtervangpositie worden aangesproken, neemt de Rijkoverheid 50% voor haar rekening neemt en de overige 50% van de leningen moet door gemeenten worden verstrekt. De tertiaire zekerheid is voor de gemeente Leiden nog nooit ingeroepen.

Garantstelling via het Waarborgfonds Eigen Woningen (per 31 december 2017: .000) ­
Naast de 100% garantstellingen en de achtervang bij de door het WSW verstrekte garantstellingen, heeft de gemeente Leiden ook een achtervangfunctie bij het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), beter bekend als Nationale Hypotheekgarantie.
­
De achtervangfunctie bij het WEW bestaat voor verstrekte garanties tot en met 2010 uit een achtervangovereenkomst tussen het WEW en de Rijksoverheid en (standaard) achtervangovereenkomsten tussen het WEW en alle gemeenten. Op basis van deze overeenkomsten kan het WEW bij dreigende liquiditeitstekorten een beroep doen op achtergestelde, renteloze leningen door het Rijk (50%) en door de gemeenten (50%). Deze achtervangfunctie kan door het WEW worden aangesproken indien het fondsvermogen kleiner is dan anderhalf maal het gemiddeld verliesniveau. Per 1 januari 2011 is deze achtervangfunctie van de gemeenten voor nieuw af te geven hypotheekgaranties vervallen en is sprake van een volledige achtervang door het Rijk. Gemeenten kunnen dus niet worden aangesproken op de risico’s die voortvloeien uit hypotheekgaranties die zijn verstrekt na 31 december 2010.

Jaarlijks verstrekt het WEW een liquiditeitsprognose over de voorliggende vijf jaar Op basis meest recente liquiditeitsprognose is de verwachting dat geen aanspraken worden gedaan op de achtervangfunctie van gemeenten en Rijk (bron: Jaarrekening WEW 2016). Jaarlijks verstrekt het WEW tevens een opgave van de nominale gegarandeerde bedrag per gemeente. Het nominaal door de gemeente Leiden gegarandeerde bedrag bedraagt € .000 (hoofdsom van de verstrekte NHG hypotheken tot 2011).