Jaarstukken 2020

Toelichting op de activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Immateriële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2019

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2020

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.637

1.120

161

 

40

 

2.556

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

411

3.783

 

55

254

 

3.885

Totaal immateriele vaste activa

2.048

4.903

161

55

294

 

6.441

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Kosten die worden gemaakt in de periode vóórdat een grondexploitatie wordt vastgesteld door de gemeenteraad, worden als voorbereidingskosten geactiveerd onder de balanspost 'Kosten van onderzoek en ontwikkeling'. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie, dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat. In de tabel hieronder wordt de ouderdom van de voorbereidingskosten in beeld gebracht. Doordat 2016 het eerste jaar is waarin deze kosten worden geactiveerd zullen ze uiterlijk per 31-12-2021 moeten leiden tot een actieve grondexploitatie. Deze kosten hebben alle betrekking op voorbereidingskosten m.b.t. de ontwikkeling van het stationsgebied e.o. (STEO). De kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het openbaar gebied en civiele werken zijn verdeeld over de afzonderlijke plangebieden. De verwachting is dat er pas in 2023 een grondexploitatie voor deelgebied Buskavel B1 geopend zal kunnen worden. Op basis van die verwachting zijn de in 2017 gemaakte kosten ad 161.000 afgeboekt.

Project

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAAL

Voorbereiding STEO-Buskavel B1

  

372

206

407

984

Voorbereiding STEO-Morspoortterr. M1-2-3

174

151

176

197

447

1.145

Voorbereiding STEO-Trafolocatie 1

   

198

229

427

Totaal geactiveerd per jaar

174

151

548

602

1.082

2.556

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
De boekwaarde van de opgenomen bijdragen aan activa in eigendom van derden bevat als grootste posten de bijdrage aan de verdiepte ligging van het fietspad langs de N206 (3,3 mln) (2020) en de realisatie van de fietsenstalling bij het voormalige pand van V&D van 287.000 (2013).

Specificatie investeringen met bijdrage aan activa in eigendom van derden

Omschrijving investering

Bedrag

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

 

Verdiepte ligging Fietspad N206-Plesmanl

3.341

Leidse Ommelanden 2014-2020

254

Overig

188

Totaal Bijdragen aan activa in eigendom van derden

3.783

TOTAAL INVESTERINGEN

3.783

De in 2020 geboekte bijdrage van derden ad 254.000 betreft een subsidiebijdrage van de provincie Zuid-Holland voor de Leidse Ommelanden.

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

 

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

In erfpacht uitgegeven gronden

177.317

176.750

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

37.937

42.867

Overige investeringen met een economisch nut

387.859

418.942

Totaal investeringen economisch nut

603.113

638.559

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

157.754

181.101

Totaal

760.867

819.660

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de investeringen met economisch nut weer waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Boekwaarde 31-12-2019

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen / Reclassificatie

Boekwaarde 31-12-2020

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

27.614

5.586

 

379

  

32.822

Vervoermiddelen

3.570

  

727

  

2.843

Machines, apparaten en installaties

5.114

1.287

 

688

  

5.712

Overige materiele vaste activa

1.639

83

 

232

  

1.490

Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

37.937

6.956

 

2.026

  

42.867

Conform artikel 63 lid 3 van het BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.

Specificatie investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de
kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

Vervanging riolering Hooigracht

1.354

wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2

1.079

Riolering binnenstad Z+N

471

Overig

2.684

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

5.586

Machines, apparaten en installaties

 

Inzamelmiddelen

723

Overig

564

Totaal Machines, apparaten en installaties

1.287

Overige materiële vaste activa

 

Milieustraat

83

Totaal Overige materiële vaste activa

83

TOTAAL INVESTERINGEN

6.956

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de overige investeringen met economisch nut weer:

Investeringen met economisch nut

Boekwaarde 31-12-2019

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen / Reclassificatie

Boekwaarde 31-12-2020

In erfpacht uitgegeven gronden

177.317

 

566

   

176.750

Subtotaal in erfpacht uitgegeven gronden

177.317

 

566

   

176.750

        

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

26.735

1.044

5

 

18

 

27.756

Gronden en terreinen gebiedsontwikkeling

14.663

 

7

   

14.656

Woonruimten

633

  

37

  

596

Bedrijfsgebouwen

307.672

42.599

732

12.143

2.932

 

334.464

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

3.300

1.459

 

244

247

 

4.268

Vervoermiddelen

3.434

1.203

91

598

19

 

3.929

Machines, apparaten en installaties

16.209

3.319

147

1.879

53

 

17.449

Overige materiele vaste activa

15.213

3.887

456

1.913

906

 

15.825

Subtotaal overige investeringen met economisch nut

387.856

53.511

1.438

16.815

4.175

 

418.942

        

Totaal overige investeringen met economisch nut

565.173

53.511

2.004

16.815

4.175

 

595.692

Conform artikel 63 lid 3 van de BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.

Specificatie overige investeringen materiële vaste activa met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

 

LBSP infrastructuur grond

662

Aankoop water Dobbewatering

365

Overig

18

Totaal Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

1.044

Woonruimten

 

Overig

-

Totaal Woonruimten

-

Bedrijfsgebouwen

 

VMBO Boerhaaveln

7.400

Leonardo Telderskade

7.200

Ambtelijke hv 2020 verbouw Stadhuis

5.464

Fietsenst.Rijnsburgerblok-Stichtingskstn

4.901

Fruinln15 uitbr 8gr+2gym

3.022

Bouw parkeergarage Garenmarkt

2.370

Overig

12.242

Totaal Bedrijfsgebouwen

42.599

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

2 Watervelden HCL Roomburg - toplaag

807

2 Watervelden HCL Roomburg - ondergrond

435

Overig

216

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

1.459

Vervoermiddelen

 

DAF LF achterlader met belading_vv 1702

189

DAF CF achterlader zonder belading_vv166

156

DAF CF achterlader zonder belading_1701

156

Overig

701

Totaal Vervoermiddelen

1.203

Machines, apparaten en installaties

 

Technische installaties Garenmarkt

2.297

Ren.+ uitbr.installaties Lakenhal (20jr)

434

Trekkenwand schouwburg bedieningspaneel

135

Overig

453

Totaal Machines, apparaten en installaties

3.319

Overige materiële vaste activa

 

Fietsenst.Rijnsburgerblok-Inrichtingskst

1.332

Meubilair Overig 2019

695

Spelen openbare ruimte

610

Digitaal Stelsel Omgevingswet

248

Overig

1.002

Totaal Overige materiële vaste activa

3.887

TOTAAL INVESTERINGEN

53.510

Specificatie des-investeringen in overige investeringen met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

In erfpacht uitgegeven gronden

 

Erfpachtbedrijf

566

Totaal In erfpacht uitgegeven gronden

566

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

 

sumatrastraat grond gebouw afg

5

Gronden en terreinen Gebiedsontwikkeling

 

Inbreng grond Ter Haarkade

7

Overig

0

Totaal Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

12

Bedrijfsgebouwen

 

Stadhuis, renovatie toiletgroepen

71

Stadhuis verbouwing

640

Afb bw ivm verkoop Ter Haarkade 1

16

Afb. bw ivm verkoop Sumatrastraat 195

5

Totaal Bedrijfsgebouwen

732

Vervoermiddelen

 

Pickupvoertuig 5 Fuco Canter

50

Pickupvoertuig 6 Fuco Canter

41

Totaal Vervoermiddelen

91

Machines, apparaten en installaties

 

Nieuwe geluidsinstallatie raadszaal

89

CENTRIC-systeem

32

Tachymeters 2 stuks

26

Totaal Machines, apparaten en installaties

147

Overige materiële vaste activa

 

Verkoop aan SP71 GBKN naar basisregistratie

314

Verkoop aan SP71 beheersysteem Openb. Ruimte

128

Overig

15

Totaal Overige materiële vaste activa

456

TOTAAL DES-INVESTERINGEN

2.004

Specificatie bijdragen van derden m.b.t. overige investeringen met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

 

exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)

18

Totaal Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

18

Bedrijfsgebouwen

 

Fietsenst.Rijnsburgerblok-Stichtingskstn

2.376

Fietsenst.Rijnsburgerblok-BRM+onvoorzien

266

Combibad gebouw buitenbad de Vliet

138

Ambtelijke huisvesting stadskantoor

55

Ambtelijke hv 2020 verbouw Stadhuis

38

Overig

58

Totaal Bedrijfsgebouwen

2.932

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

Bijdrage SPUK Watervelden HCL Roomburg - toplaag

141

Bijdrage SPUK Watervelden HCL Roomburg - ondergrond

76

Overig

29

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

247

Vervoermiddelen

 

Bijdrage SPUK Bedrijfswagen sport

9

Bijdrage SPUK Tractor sport

11

Totaal Vervoermiddelen

19

Machines, apparaten en installaties

 

Bijdrage SPUK Machines sportbedrijf

23

Bijdrage SPUK Verw zandvelden Roomburg

30

Totaal Machines, apparaten en installaties

53

Overige materiële vaste activa

 

Fietsenst.Rijnsburgerblok-Inrichtingskst

607

Vervangen JOIN zaaksysteem

193

Fietsparkeren station Lammenschans

121

Overig

-15

Totaal Overige materiële vaste activa

906

TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN

4.174

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Investeringen met maatschappelijk nut

Boekwaarde 31-12-2019

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen / Reclassificatie

Boekwaarde 31-12-2020

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken (Tot en met 2016)

80.933

 

9

2.624

  

78.300

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken (vanaf 2017)

65.837

25.469

 

1.170

5.273

 

84.863

Machines, apparaten en installaties (tot en met 2016)

3.537

  

466

  

3.071

Machines, apparaten en installaties (vanaf 2017)

5.789

6.604

 

200

7

 

12.186

Overige materiele vaste activa (tot en met 2016)

139

  

11

  

128

Overige materiele vaste activa (Vanaf 2017)

1.519

1.047

 

9

4

 

2.553

Totaal

157.754

33.120

9

4.480

5.284

 

181.101

In de jaarrekening 2019 zijn per abuis een tweetal bedragen (afschrijving 9.000 en bijdrage van derden 22.000) onder de overige materiele vaste activa (tot en met 2016) gepresenteerd in plaats van onder de overige materiele vaste activa (vanaf 2017). De boekwaarde per 31-12-2019 wijkt hierdoor bij beide categorieën 31.000 af van de presentatie zoals opgenomen in de jaarrekening 2019.

Specificatie investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

Vervangen val Churchillbrug

3.057

Bouwkosten OR Garenmarkt

1.529

LRN Opdrachtgeverskosten Plesmanlaan

1.164

Singelpark brug Zijlpoort

1.046

Overig

18.672

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

25.469

Machines, apparaten en installaties

 

Technische installaties bruggen 2017/18

2.940

Openbare verlichting 2016+2017

1.992

Overig

1.672

Totaal Machines, apparaten en installaties

6.604

Overige materiële vaste activa

 

fiets en auto bewegwijzering

998

Overig

49

Totaal Overige materiële vaste activa

1.047

TOTAAL INVESTERINGEN

33.120

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

Afb bw ivm verkoop Ter Haarkade 1

9

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

9

TOTAAL DESINVESTERINGEN

9

Specificatie bijdragen van derden m.b.t. investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

HOV Hooigracht St.Jorisstr,,Pelikaanstr

3.221

HOV Langegracht

541

Singelpark - Brugverbindingen

385

STEO - De Geus

253

Overig

873

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

5.273

Machines, apparaten en installaties

 

Overig

7

Totaal Machines, apparaten en installaties

7

Maatr. bodemverontreiniging kunstgras SPUK

4

Totaal Overige materiële vaste activa

4

TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN

5.284

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende 2020 is in onderstaand overzicht weergegeven:

Financiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2019

Toename

Aflossingen/ vermindering

Afschrijvingen

Doorgevoerde waarde-vermindering

Boekwaarde 31-12-2020

Kapitaalverstrekkingen aan:

      

- deelnemingen

12.142

 

13

  

12.129

- voorziening deelnemingen

-815

    

-815

- overige verbonden partijen

20

    

20

Leningen aan:

      

- woningbouwcorporaties

1.152

 

57

  

1.095

- deelnemingen

75

    

75

Overige langlopende leningen

6.187

1.194

1.191

  

6.190

Totaal

18.761

1.194

1.261

  

18.694

Deelnemingen

31-12-2019

31-12-2020

Afwaardering duurzame waarde-vermindering

Balanswaarde per 31-12-2020

B.V. Exploitatie en Beheer Stadsgehoorzaal/de Waag

18

18

 

18

DZB Partycatering BV Leiden

135

135

 

135

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

789

789

 

789

N.V. Alliander

8.175

8.175

 

8.175

Innovation Quarter

2.000

2.000

 

2.000

Voorziening Innovation Quarter

-315

-315

 

-315

UNIIQ

1.000

1.000

 

1.000

Voorziening UNIIQ

-500

-500

 

-500

Coöperatief Leids Startersfonds

25

12

 

12

Totaal deelnemingen

11.327

11.314

 

11.314

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Het participatiefonds van Innovation Quarter (IQ) is onderdeel van de kapitaalverstrekking aan deelnemingen. De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland. Voor de deelneming in het participatiefonds van Innovation Quarter (IQ) is een verliesvoorziening gevormd. Uit de jaarcijfers van IQ blijkt dat in de aanloopfase alleen kosten worden gemaakt en dat op dit moment niet hard kan worden aangetoond wanneer het revolverend karakter van het fonds geëffectueerd gaat worden. De verliesvoorziening kan worden ingezet om eventuele tekorten in de aanloopfase van het fonds op te vangen.

Verder heeft de gemeente Leiden een deelneming 1.000.000 in het Proof of Concept fonds UNIIQ. Uniiq BV investeert in de vroege productontwikkeling van startups. Voor de deelneming in UNIIQ is een verliesvoorziening gevormd van 500.000.

De deelneming van de gemeente Leiden in het coöperatief Leids Startersfonds is in 2020 gehalveerd.

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen
De opgenomen kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen voor een bedrag van 20.000 betreft een belang in Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA. Doel van deze deelname is kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door de DZB.

Leningen aan woningbouwcorporaties
Een groot deel van de geldleningen is verstrekt aan woningbouwcorporaties en instellingen of bedrijven met een bepaald gemeentelijk belang. Het actief (door)verstrekken van leningen voor woningbouw is bij RB 04.0018 beëindigd. De nu nog lopende leningen zijn gemeentelijke voorschotten met looptijden van 50 tot 75 jaar uit de jaren 1948 tot 1969 en financiering van sociale woningen. Hierbij zijn leningen onder dezelfde condities doorverstrekt aan corporaties in de jaren 1982 tot en met 1992. Als gevolg van reguliere of vervroegde aflossing door de woningbouwcorporaties neemt de omvang van de opgenomen en doorverstrekte geldleningen af.

Lening aan deelnemingen

Dit betreft een lening verstrekt van 75.000 aan het Coöperatief Leids Startersfonds. Deze coöperatie heeft als doel het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap.

Overige langlopende leningen
De mutaties in de overige langlopende leningen bestaan vooral uit verstrekkingen van en aflossingen op relatief kleine leningen die lopen via de Stadsbank en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN).

Vlottende activa

Voorraden

 

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:

  

- overige grond- en hulpstoffen

24

29

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

6.661

11.912

Gereed product en handelsgoederen

3.124

2.901

Totaal

9.809

14.842

Overige grond- en hulpstoffen
De boekwaarde heeft voornamelijk betrekking op de voorraad grond- en hulpstoffen bij DZB.

Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie
Specificatie onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie.

 

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

DZB onderhanden werk

171

111

Bouwgronden in exploitatie incl. voorziening negatieve grondexploitaties

6.490

11.801

Totaal

6.659

11.912

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop het volgende overzicht worden weergegeven:

 

Boekwaarde 31-12-2019

Vermeerde-ringen

Verminde-ringen

Winst-uitname

Boekwaarde 31-12-2020

Voorziening verlieslatend complex

Balanswaarde 31-12-2020

        

Groenoordhallen e.o.

2.775

354

  

3.129

1.119

2.010

Oude Rijnlocatie

1.492

117

  

1.609

149

1.460

Aalmarkt e.o.

21.600

285

  

21.885

21.080

805

Lammenschansdriehoek

-5.600

1.580

235

 

-4.255

3.322

-7.577

Nieuweroord

-3.084

452

 

1.376

-1.256

 

-1.256

Stationsgebied e.o.

16.633

1.508

236

 

17.905

4.869

13.036

Totaal

33.816

4.296

471

1.376

39.017

30.539

8.478

Voorziening verlieslatend complex

30.647

      

Balanswaarde 31-12-2019

3.168

      

Voor Lammenschansdriehoek wordt een negatief resultaat verwacht, terwijl er per 31-12-2019 en 31-12-2020 meer opbrengsten dan kosten zijn gerealiseerd. Het BBV schrijft in die gevallen voor dat het bedrag wat voor dit project in de voorziening negatieve grondexploitaties is gestort, wordt gepresenteerd onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen. Het gaat om een totaalbedrag ad 3.3 mln.

Project

Boekwaarde 31-12-2020

Nog te maken kosten

Nog te verwachten opbrengsten

Rente

Verwacht exploitatie-resultaat op eindwaarde

Netto contante waarde verwacht exploitatie-resultaat

Groenoordhallen e.o.

3.129

1.618

3.625

62

1.184

1.119

Oude Rijnlocatie

1.609

967

2.436

15

155

149

Aalmarkt e.o.

21.885

87

703

234

21.503

21.080

Lammenschansdriehoek

-4.255

17.436

9.366

-1

3.814

3.322

Nieuweroord

-1.256

938

279

-13

-610

-597

Stationsgebied e.o.

17.905

3.216

16.325

500

5.296

4.869

Totaal

39.017

24.262

32.734

797

31.342

29.942

In de presentatie hierboven betekent een negatief exploitatiesaldo dat er meer opbrengsten zijn dan kosten en dat er dus feitelijk sprake is van een project met een voordelig saldo. Projecten die hierboven met een positief exploitatiesaldo worden gepresenteerd zijn projecten waarvan de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Dit zijn dus projecten waarvan de verwachting is dat die met een verlies afgesloten zullen worden. Dat verlies is al genomen op grond van de BBV-voorschriften.

Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de toelichting op programma 6 en de paragraaf grondbeleid. Hier wordt volstaan met de constatering dat de boekwaarde is toegenomen met circa 5,2 miljoen. (waarvan 1,4 mln door het nemen van winst bij Nieuweroord)

De hoogte van de voorziening negatieve grondexploitaties bedroeg per 1-1-2020 30,6 mln. In 2020 is deze voorziening ongeveer gelijk gebleven.

Voor het project Nieuweroord is 1,4 mln tussentijds winst genomen. De berekening van dit bedrag is gebaseerd op de Percentage of completion (POC) methode.

De waardering van de bouwgronden in exploitatie per 31 december 2020 is gebaseerd op geactualiseerde berekeningen en uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses. Dit is de beste schatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico’s, aannames en veronderstellingen die jaarlijks worden herzien. Deze herziening kan, mede gezien de huidige onzekere marktomstandigheden, leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor negatieve exploitaties. Dat geldt zowel voor de nog te maken kosten als voor de fasering en de raming van de opbrengsten. De grootste risico’s zitten daarbij aan de opbrengstenkant en zijn inzichtelijk gemaakt in de paragraaf grondbeleid.

De volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van de schattingen zijn gehanteerd:
- Rentepercentage: 1,07%
- Kostenindexatie: 2021 0% en vanaf 2022 2,0%
- Opbrengstenindexatie: Op basis van contractuele afspraken (Bij alle grondopbrengsten in de huidige grondexploitaties is sprake van een contractuele afspraak.)
- De geplande afzet is gebaseerd op afspraken met ontwikkelende partijen, deels vastgelegd in contracten en deels mondeling overeengekomen.
- Disconteringsvoet: 2% (conform BBV - wordt gebruikt voor de berekening van het netto contante resultaat)

Er zijn geen projecten met een looptijd langer dan de voorgeschreven maximale looptijd van 10 jaar.

Gereed product en handelsgoederen
De boekwaarde betreft te verkopen activa. In de notitie Materiële vaste activa van de commissie BBV staat dat indien een actief daadwerkelijk wordt bestemd voor verkoop, de boekwaarde van dit actief over moet worden geboekt naar de voorraden.
In 2020 is de boekwaarde verlaagd, doordat de boekwaarde van panden aan de Sumatrastraat en de Ter Haarkade zijn afgeboekt. Die panden zijn verkocht in 2020. Er zijn in 2020 geen nieuwe boekwaarden overgeboekt naar de voorraden.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd :

 

Balanswaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde per 31-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen

32.129

39.982

 

39.982

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

377

368

 

368

Overige vorderingen

16.488

32.647

15.245

17.402

Totaal

48.994

72.996

15.245

57.752

De mutatie op de vorderingen op openbare lichamen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Algemene uitkering - 717.000 hoger
  De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door coronacompensatie over 2020, die in de bevoorschotting van januari 2021 is uitgekeerd.
 • Terug te vorderen btw - 2,5 mln hoger
  De vordering in het kader van BTW is per 31-12-2020 30,4 mln. Dit bedrag bestaat uit een vordering op het BTW-compensatiefonds ad 32,8 mln en een schuld aan de fiscus voor ondernemers-BTW ad 2,4 mln.
  Per 31-12-2020 is de vordering op het Btw Compensatiefonds 4,3 mln hoger dan per 31-12-2019. De totale met btw belaste kosten voor overheidstaken zijn over 2020 hoger dan over 2019, waardoor de betaalde btw over die kosten ook hoger is. Grote posten hiervan zijn bijvoorbeeld renovatie Stadhuis (1,2 mln) en Lorentz (1,4 mln) Daar staat tegenover dat de schuld in het kader van ondernemers-BTW met 1,8 mln is toegenomen. Belangrijkste oorzaak hiervoor is ook Lorentz. Oorspronkelijk was het uitgangspunt dat zou moeten worden betaald om een fiets te stallen in deze fietsenstalling. Vooralsnog is stallen echter gratis, waardoor de BTW niet kan worden verrekend als ondernemers BTW, maar bij het BTW Compensatiefonds.
 • Verkoop software - 1,0 mln hoger
  In 2020 heeft Servicepunt71 (verzorgt diensten op het gebied van bedrijfsvoering voor gemeente Leiden) de boekwaarde van een aantal softwarepakketten overgenomen van Leiden. De factuur hiervoor ad 1 mln stond per 31-12-2020 nog open. (Begin januari is de betaling hiervoor ontvangen.)
 • Bedrijfsvoering voor Holland Rijnland - 850.000 hoger
  Leiden voert de bedrijfsvoering voor Holland Rijnland uit. De kosten hiervoor zijn door Holland Rijnland begin 2021 voldaan. Vorig jaar waren deze kosten al gedurende 2019 betaald.
 • Vordering op Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) - 2,3 mln hoger
  Per 31-12-2019 was de vordering op BSGR 1,0 mln, maar deze was opgenomen onder de overige vorderingen.
 • Vordering op de Omvevingsdienst West Holland (ODWH)- 1,3 mln hoger
  De Omgevingsdienst West Holland voert werkzaamheden voor Leiden uit ten behoeve van de Regeling Reductie Energiegebruik gemeenten (RRE). Voor de uitvoering is een voorschot ad 2,6 mln verstrekt. De werkelijke kosten zijn 1,3 mln lager. Voor het terugbetalen van het voorschot is een vordering opgenomen.

De rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen betreft een rekening-courant verhouding met het Nationaal RestauratieFonds (NRF).

De mutatie op de overige vorderingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de post debiteuren die met 2,6 mln is gestegen en de post belastingdebiteuren die met 1,5 mln is gedaald.
De stijging van de post debiteuren wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een factuur ad 1,2 mln voor een omgevingsvergunning die per 31-12-2020 nog niet was voldaan.

De daling van de post belastingdebiteuren wordt veroorzaakt doordat de aanslagen door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) gemiddeld eerder in het jaar worden opgelegd.

Schatkistbankieren
Conform de wet FIDO is de gemeente Leiden verplicht om overtollige middelen, boven de doelmatigheidsdrempel, aan te houden in 's Rijks Schatkist. Voor 2020 bedraagt de doelmatigheidsdrempel € 3.845.324 (Regeling schatkistbankieren decentrale overheden).

De middelen die, in het kader van het drempelbedrag, buiten 's Rijks Schatkist zijn gehouden zijn:

Middelen buiten 's Rijks Schatkist

2020

Kwartaal 1

153

Kwartaal 2

21

Kwartaal 3

381

Kwartaal 4

-

Bedragen x 1.000,-

Geconcludeerd kan worden dat over 2020 de doelmatigheidsdrempel niet is overschreden.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

 

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

Kassaldi

35

23

Banksaldi

745

145

Totaal

780

168

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

 

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

Van Europese overheidslichamen nog te ontvangen uitkeringen

203

162

Van het Rijk nog te ontvangen uitkeringen

357

1.158

Van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen uitkeringen

4.031

7.447

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

680

2.830

Totaal

5.271

11.598

Voor verschillende projecten is een subsidiebeschikking ontvangen van overheidsorganen. Voor zover er al subsidiabele kosten zijn gemaakt, is een deel van de toegezegde subsidie als opbrengst verantwoord. Het deel van die opbrengst wat hoger is dan een eventueel voorschot wat is ontvangen, is opgenomen onder de overlopende activa.

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitsplitsing Overlopende Activa

Saldo 31-12-2019

Bestedingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2020

Europa Interreg - 2 Seas Mers Zeeën - SPONGE

203

102

203

102

Interreg subsidie project VRAC

 

60

 

60

Totaal Europese overheidslichamen

203

162

203

162

     

ZonMW Inrichting regionale functies en voorzieningen BW/MO 2019/31081/ZONMW

 

30

 

30

SZW Leidse inburgering - een leven lang leren 2018EUSF2013063

 

69

 

69

VWS Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS1)

 

201

 

201

SZW Bijzondere bijstand zelfstandigen (bbz) 2019-0000140458

 

10

 

10

VWS Instandhouding Zwembaden en IJsbanen

 

320

 

320

MJV Via Hollands Midden Bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken (Van der Staay)

9

 

9

 

MOCW BRIM 2013 Instandhoudings subsidie Lakenhal

10

 

6

4

SZW Leidse inburgering AMIF en ISF 2014-2020

339

186

 

525

Totaal ministeries

357

815

14

1.158

     

PZH Aanpassen riolering Europaweg

38

-38

  

PZH Herinrichting Maresingel 30 km weg DOS-2008-0018798

159

 

159

 

PZH Herinrichting kruispunten Herenstraat DOS-2014-0001916

71

154

 

225

PZH Herinrichting HOV corridors binnenstad (spaarproject) DOS-2014-0001933

714

572

 

1.286

PZH R-net Centrumroute Leiden-Leiden Lammenschans DOS-2019-0000452

581

2.419

 

3.000

PZH Fietscorridor Zoeterwoude / Leiden DOS-2014-0001921

55

 

55

 

PZH Regionaal fietsnetwerk NUON schakel Langegracht-Maresingel (=Energiepark) DOS-2013-0002234

48

20

3

65

PZH Toegankelijkheid bushaltelocaties Herenstraat en Koninginnelaan DOS-2018-0008613

 

15

 

15

PZH Corridor Noordwijk verbeteren fietsroute DOS-2018-004901

4

3

 

6

PZH Fietsroute Korte Vliet DOS-2018-0009193

195

 

195

 

PZH Verbeteren fietsroute door Zeeheldenbuurt DOS-2018-0009204

8

9

 

17

PZH Duurzaam veilig inrichten Boshuizerkade DOS-2019-0001357

15

45

 

60

PZ|H Fietscorridor Zoeterwoude Leiden DOS-2015-0008385

2

29

 

31

PZH Busstation De Vink DOS-2018-0008255

98

42

141

 

P|ZH Fietsstraat Haagweg zuid DOS-2019-0002080

1

48

 

49

P|ZH Verbeteren oversteek Kanaalweg - Julius Caesarbrug DOS-2019-0001396

27

53

 

80

PZH Planvorming Fietsparkeervoorziening Leiden CS DOS-2019-0007752

46

 

46

 

PZH Aanpassen rotonde Vijf Meilaan - Rooseveltstraat DOS-2020-0007413

 

174

 

174

PZH Veilige schoolomgeving SRM DV 2020 projectnr. D20004

 

33

 

33

Totaal Provincie Zuid-Holland

2.063

3.576

598

5.040

     

HR Singelpromenade: Maresingel-Rijnsburgersingel

300

  

300

HR Singelpark: knooppunt Energiepark

158

115

 

272

HR Singelpark: Singelroute met knooppunten fase 2 (lol+rif)

154

46

 

200

HR Singelpark: knooppunt Morspoort incl verbindingen

123

  

123

HR Versterken groene stadsranden Kort Vlietpad / Hooghkamerpark

134

  

134

MRDH HOV Leiden-Leiderdorp (Beter benutten) Kenmerk HGL-BBV-011

62

 

62

 

HR subs. RGP bruggen Singelpark

782

385

 

1.167

HR Cultuur om de Hoek UIT-19-18975

50

 

50

 

Mondriaanfonds 75 jaar vrijheid - geen oorlog

 

68

 

68

RUL Bijdrage Universiteit Leiden Humanitas Campus

204

-62

 

143

Totaal overige Nederlandse overheidslichamen

1.968

551

112

2.407

Totaal provincie Zuid-Holland en overige Nederlandse overheidslichamen

4.031

4.127

710

7.447

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
Het grootste gedeelte van deze post (2 mln) betreft vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Dat is een stijging ad 1,6 mln tov vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- een aan de gemeente Rotterdam verstrekt voorschot voor kosten van de TOZO-regeling in 2021. (1,2 mln)
- de vooruitbetaalde huur over het 1e kwartaal 2021 voor het Stadskantoor (409.000)


Daarnaast heeft een bedrag ad 806.000 betrekking op verhaalbare kosten in het kader van faciliterend grondbeleid. (407.000 Stationsgebied - De Geus, 225.000 locatie Lammenschans Strip en diverse andere projecten (per project < 100.000) 174.000) Dit is 532.000 meer dan per 31-12-2019.