Jaarstukken 2023

Toelichting op de activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Immateriële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2022

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2023

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.275

744

198

 

189

 

1.632

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

5.013

275

3.341

59

100

 

1.788

Totaal immateriele vaste activa

6.288

1.019

3.539

59

289

 

3.420

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Kosten die worden gemaakt in de periode vóórdat een grondexploitatie wordt vastgesteld door de gemeenteraad, worden als voorbereidingskosten geactiveerd onder de balanspost 'Kosten van onderzoek en ontwikkeling'. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie, dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat. In de tabel hieronder wordt de ouderdom van de voorbereidingskosten in beeld gebracht.
Het moment waarop kadervormende besluitvorming met betrekking tot Stationsgebied en omstreken (STEO), onderdeel Trafolocatie, wordt verwacht is een jaar naar achteren bijgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de in 2019 gemaakte kosten ad 198.000 afgeboekt moesten worden.
Op 7 juli 2022 heeft de raad besloten om kosten voor Stationsgebied en omstreken (STEO), onderdeel Morssingelblok M 1-5, tijdelijk te activeren onder deze balanspost. (RB22.0042) In 2023 zijn de eerste kosten gemaakt die hier tijdelijk geactiveerd zijn.
Bij de Tweede voortgangsrapportage 2023 heeft de raad besloten om ook de voorbereidingskosten voor het Entreegebied Leiden Bio Science Park (LBSP) tijdelijk te activeren onder deze balanspost. (RB23.0087)

Project

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAAL

Voorbereiding STEO-Trafolocatie 1

 

229

87

131

5

452

Morssingelblok H2-5

    

133

133

Voorbereiding Entreegebied LBSP

    

53

53

Telderskade gebied

  

295

335

364

994

Totaal geactiveerd per jaar

 

229

382

466

555

1.632

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
De boekwaarde van de opgenomen bijdragen aan activa in eigendom van derden bevat als grootste posten de gemaakte kosten voor de Leidse Ring Noord-tracé Oude Spoorlaan (grondgebied van de gemeente Leiderdorp) (2021) (1,2 mln), Stoelenplan Leidse Schouwburg (2022) (300.000) en de realisatie van de fietsenstalling bij het voormalige pand van V&D van 221.000 (2013).

Specificatie investeringen met bijdrage aan activa in eigendom van derden

Omschrijving investering

Bedrag

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

 

LRN Opdrachtgeverskosten Oude Spoorlaan

173

LRN Opdrachtgeverskosten Engelendaal

94

Overig

7

TOTAAL INVESTERINGEN

275

De desinvestering onder activa in eigendom van derden betreft het afboeken van de boekwaarde van de verdiepte ligging fietspad N206-Plesmanlaan. (3.341.000) Bij de 1e Technische wijziging 2023 heeft de raad besloten om deze boekwaarde ten laste van de reserve afschrijvingen investeringen te brengen. (RB23.0015)

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het samenwerkingsorgaan Servicepunt71 is per 31-12-2022 opgeheven. Alle bezittingen en schulden zijn vanaf 2023 onderdeel van de balans van Leiden. De eindbalans uit de jaarrekening 2022 wijkt daardoor af van de beginbalans per 31-12-2022. Met behulp van onderstaande tabel kan die aansluiting alsnog gemaakt worden.

 

Leiden 31-12-2022

Servicepunt71 31-12-2022

Leiden 1-1-2023

In erfpacht uitgegeven grond

176.148

 

176.148

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

55.640

 

55.640

Overige investeringen met een economisch nut

466.833

5.535

472.368

Totaal investeringen economisch nut

698.621

 

704.156

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

212.168

 

212.168

Totaal

910.789

 

916.324

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

 

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

In erfpacht uitgegeven gronden

176.148

176.087

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

55.640

68.190

Overige investeringen met een economisch nut

472.368

488.647

Totaal investeringen economisch nut

704.156

732.924

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

212.168

230.335

Totaal

916.324

963.259

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de investeringen met economisch nut weer waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Boekwaarde 31-12-2022

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen / Reclassificatie

Boekwaarde 31-12-2023

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

47.467

14.346

 

449

281

 

61.084

Vervoermiddelen

1.430

  

488

  

943

Machines, apparaten en installaties

5.572

450

 

798

  

5.224

Overige materiele vaste activa

1.171

  

232

  

939

Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

55.640

14.796

 

1.967

281

 

68.190

Conform artikel 63 lid 3 van het BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.

Specificatie investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de
kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

Riool vervanging Noorderkwartier Oost

3.010

wv Riolering Professorenwijk oost

1.957

wv rio Gasthuiswijk Haagweg-zuid fase 1+2

1.774

wv Riolering Vogelwijk

1.389

Riolering Schipholweg

1.231

Overig

4.986

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

14.346

Machines, apparaten en installaties

 

Gemalen

182

Inzamelmiddelen

268

Overig

-

Totaal Machines, apparaten en installaties

450

TOTAAL INVESTERINGEN

14.796

Specificatie bijdragen van derden in investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

wv FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 1+2

120

FPDS KLIMA Professorenwijk-Oost fase 1

63

wv KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt

42

Riool vervanging Noorderkwartier Oost

38

WV Riolering Houtkwartier-Oost

10

Overig

8

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

281

TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN

281

In de jaarrekening 2022 van Servicepunt71 was 5.535.000 activa opgenomen onder de investeringen met economisch nut. Dit bedrag is als volgt in de beginbalans van Leiden verwerkt:

Investeringen met economisch nut

Leiden 31-12-2022

Servicepunt71 31-12-2022

Leiden 1-1-2023

In erfpacht uitgegeven gronden

176.148

 

176.148

Subtotaal in erfpacht uitgegeven gronden

176.148

 

176.148

    

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

27.831

 

27.831

Gronden en terreinen gebiedsontwikkeling

14.704

 

14.704

Woonruimten

521

 

521

Bedrijfsgebouwen

376.203

550

376.753

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

3.966

 

3.966

Vervoermiddelen

4.116

 

4.116

Machines, apparaten en installaties

24.466

4.298

28.764

Overige materiele vaste activa

15.024

687

15.711

Subtotaal overige investeringen met economisch nut

466.833

 

472.368

    

Totaal overige investeringen met economisch nut

642.981

5.535

648.516

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de overige investeringen met economisch nut weer:

Investeringen met economisch nut

Boekwaarde 31-12-2022

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen / Reclassificatie

Boekwaarde 31-12-2023

In erfpacht uitgegeven gronden

176.148

 

60

   

176.087

Subtotaal in erfpacht uitgegeven gronden

176.148

 

60

   

176.087

        

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

27.831

73

    

27.904

Gronden en terreinen gebiedsontwikkeling

14.704

     

14.704

Woonruimten

521

  

37

  

484

Bedrijfsgebouwen

376.753

23.586

435

14.090

66

 

385.748

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

3.966

955

 

367

149

 

4.405

Vervoermiddelen

4.116

345

 

904

  

3.557

Machines, apparaten en installaties

28.764

11.850

 

3.366

24

 

37.224

Overige materiele vaste activa

15.711

1.825

5

2.493

417

 

14.621

Subtotaal overige investeringen met economisch nut

472.368

38.634

440

21.258

656

 

488.647

        

Totaal overige investeringen met economisch nut

648.516

38.634

500

21.258

656

 

664.734

Conform artikel 63 lid 3 van de BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.

Specificatie overige investeringen materiële vaste activa met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

 

LBSP infrastructuur grond

73

Overig

-

Totaal Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

73

Bedrijfsgebouwen

 

Topsporthal Boshuizerlaan

5.529

Nieuwbouw ijshal

5.385

Combibad gebouw binnenbad De Vliet

4.267

Metrum Schubertlaan 131 ren.en uitbr.

2.693

3 Basisscholen Broekplein

2.450

Overig

3.264

Totaal Bedrijfsgebouwen

23.586

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

Boshuizerkade toplaag kunstgras 2 velden

710

Cronesteijnkade Kunstgras korfbal toplg

142

Overig

103

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

955

Vervoermiddelen

 

Voertuigen handhaving beheer en onderh

143

Mercedes-Benz Sprinter riolering +gemalen

115

Vrachtwagen voor weesfietsenacties

59

Overig

28

Totaal Vervoermiddelen

345

Machines, apparaten en installaties

 

Installaties Combibad de Vliet

2.825

Indoor Sportcentrum (15 jaar)

2.629

Ijshal Installaties

1.997

IJsdweilmachines

635

Overig

3.764

Totaal Machines, apparaten en installaties

11.850

Overige materiële vaste activa

 

CR Surfaces + toebehoren 2023

872

Fietsparkeren station Lammenschans

678

Meubilair Overig 2021

51

Fietsenstalling taxistandplaats

46

Overig

178

Totaal Overige materiële vaste activa

1.825

TOTAAL INVESTERINGEN

38.634

Specificatie des-investeringen in overige investeringen met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

In erfpacht uitgegeven gronden

 

Erfpachtbedrijf

60

Totaal In erfpacht uitgegeven gronden

60

Bedrijfsgebouwen

 

Boekwaarde oude Basisscholen Broekplein

426

Overig

9

Totaal Bedrijfsgebouwen

435

Overige materiële vaste activa

 

Overig

5

Totaal Overige materiële vaste activa

5

TOTAAL DES-INVESTERINGEN

500

Specificatie bijdragen van derden m.b.t. overige investeringen met economisch nut

Omschrijving investering

Bedrag

Bedrijfsgebouwen

 

Topsporthal Boshuizerlaan

49

Overig

18

Totaal Bedrijfsgebouwen

66

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

SPUK Boshuizerkade toplaag kunstgras 2 velden

124

SPUK Cronesteijnkade Kunstgras korfbal toplg

25

Overig

-

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

149

Machines, apparaten en installaties

 

Verslimmen stroomvoorz evenem en markten

21

Overig

3

Totaal Machines, apparaten en installaties

24

Overige materiële vaste activa

 

Fietsparkeren station Lammenschans

408

Overig

9

Totaal Overige materiële vaste activa

417

TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN

656

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Investeringen met maatschappelijk nut

Boekwaarde 31-12-2022

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen / Reclassificatie

Boekwaarde 31-12-2023

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken (Tot en met 2016)

72.919

  

2.720

  

70.199

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken (vanaf 2017)

118.250

26.475

 

2.627

4.420

 

137.678

Machines, apparaten en installaties (tot en met 2016)

2.315

  

320

  

1.995

Machines, apparaten en installaties (vanaf 2017)

15.729

2.662

 

866

  

17.525

Overige materiele vaste activa (tot en met 2016)

106

  

11

  

95

Overige materiele vaste activa (Vanaf 2017)

2.847

16

 

20

  

2.843

Totaal

212.168

29.153

 

6.564

4.420

 

230.335

Specificatie investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

LRN Opdrachtgeverskn Schipholweg oost

1.766

Combibad openbare ruimte de Vliet

1.634

LRN Opdrachtgeverskosten Plesmanlaan

1.159

FPDS Zoeterwoudseweg fietsroute (deels)

1.060

Overig

20.855

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

26.475

Machines, apparaten en installaties

 

Armaturen Openbare Verlichting

908

Verkeerslichtinstallaties

350

LRN Schipholweg-Oost VRI's 10 jaar

534

Vervanging lichtmasten

141

Overig

729

Totaal Machines, apparaten en installaties

2.662

Overige materiële vaste activa

 

Jongerenontmoetingsplek (JOP) Stevenshof

11

Overig

5

Totaal Overige materiële vaste activa

16

TOTAAL INVESTERINGEN

29.153

Specificatie bijdragen van derden m.b.t. investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut

Omschrijving investering

Bedrag

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 

Ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein

2.006

LRN Opdrachtgeverskosten Plesmanlaan

1.208

LRN Plesmanlaan Bouwkosten 40 jaar

368

STEO - De Geus

227

Overig

611

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

4.420

TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN

4.420

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende 2023 is in onderstaand overzicht weergegeven:

Financiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2022

Toename

Aflossingen/ vermindering

Afschrijvingen

Doorgevoerde waarde-vermindering

Boekwaarde 31-12-2023

Kapitaalverstrekkingen aan:

      

- deelnemingen

12.124

1.700

5

  

13.819

- voorziening deelnemingen

-1.190

    

-1.190

- overige verbonden partijen

20

    

20

Leningen aan:

      

- woningbouwcorporaties

995

 

53

  

942

- deelnemingen

13.649

 

15

  

13.634

Overige langlopende leningen

4.552

762

820

  

4.494

Totaal

30.150

2.462

893

  

31.719

Deelnemingen

31-12-2022

31-12-2023

Afwaardering duurzame waarde-vermindering

Balanswaarde per 31-12-2023

B.V. Exploitatie en Beheer Stadsgehoorzaal/de Waag

18

18

 

18

DZB Partycatering BV Leiden

135

135

 

135

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

789

789

 

789

N.V. Alliander

8.175

8.175

 

8.175

Innovation Quarter

2.000

3.700

 

3.700

Voorziening Innovation Quarter

-690

-690

 

-690

UNIIQ

1.000

1.000

 

1.000

Voorziening UNIIQ

-500

-500

 

-500

Coöperatief Leids Startersfonds

7

2

 

2

Totaal deelnemingen

10.934

12.629

 

12.629

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Het participatiefonds van Innovation Quarter (IQ) is onderdeel van de kapitaalverstrekking aan deelnemingen. De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland. De deelneming is in 2023 uitgebreid met 1,7 miljoen. Voor de deelneming in het participatiefonds van Innovation Quarter (IQ) is een verliesvoorziening gevormd en deze is over 2023 ongewijzigd gebleven. Uit de jaarcijfers van IQ blijkt dat in de aanloopfase alleen kosten worden gemaakt en dat op dit moment niet hard kan worden aangetoond wanneer het revolverend karakter van het fonds geëffectueerd gaat worden. De verliesvoorziening kan worden ingezet om eventuele tekorten in de aanloopfase van het fonds op te vangen.

Verder heeft de gemeente Leiden een deelneming 1.000.000 in het Proof of Concept fonds UNIIQ. Uniiq BV investeert in de vroege productontwikkeling van startups. Voor de deelneming in UNIIQ is een verliesvoorziening gevormd van 500.000.

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen
De opgenomen kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen voor een bedrag van 20.000 betreft een belang in Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA. Doel van deze deelname is kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door de DZB.

Leningen aan woningbouwcorporaties
Een groot deel van de geldleningen is verstrekt aan woningbouwcorporaties en instellingen of bedrijven met een bepaald gemeentelijk belang. Het actief (door)verstrekken van leningen voor woningbouw is bij RB 04.0018 beëindigd. De nu nog lopende leningen zijn gemeentelijke voorschotten met looptijden van 50 tot 75 jaar uit de jaren 1948 tot 1969 en financiering van sociale woningen. Hierbij zijn leningen onder dezelfde condities doorverstrekt aan corporaties in de jaren 1982 tot en met 1992. Als gevolg van reguliere of vervroegde aflossing door de woningbouwcorporaties neemt de omvang van de opgenomen en doorverstrekte geldleningen af.

Lening aan deelnemingen

Dit betreft een lening verstrekt van 75.000 aan het Coöperatief Leids Startersfonds. Deze coöperatie heeft als doel het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap. Per ultimo 2023 resteert een leningbedrag van 7.500.

Op 23 november 2021 BW21.0597 heeft het college besloten een Hybride converteerbare lening te verstrekken aan Alliander van 13.626.866. De lening dient ter versterking van het eigen vermogen van Alliander om voldoende financiering op de kapitaalmarkt aan te trekken om de energietransitie te kunnen financieren. De hybride lening wordt op een nader te bepalen moment omgezet in aandelen.

Overige langlopende leningen
De mutaties in de overige langlopende leningen bestaan vooral uit verstrekkingen van en aflossingen op relatief kleine leningen die lopen via de Stadsbank en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN).

Vlottende activa

Voorraden

 

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:

  

- overige grond- en hulpstoffen

50

70

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

9.582

11.926

Gereed product en handelsgoederen

2.637

2.637

Totaal

12.269

14.633

Overige grond- en hulpstoffen
De boekwaarde heeft voornamelijk betrekking op de voorraad grond- en hulpstoffen bij DZB.

Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie
Specificatie onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie.

 

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

DZB onderhanden werk

118

174

Bouwgronden in exploitatie incl. voorziening negatieve grondexploitaties

9.464

11.752

Totaal

9.582

11.926

 

Boekwaarde 31-12-2023

Balanswaarde bouwgronden per 31-12-2023

11.752

Correctie voorziening negatieve grondexploitaties

4.278

Balanswaarde bouwgronden per 31-12-2023 onder de voorraden

7.474

In 2023 is de grondexploitatie Rhijnvreugd geopend. (RB23.0024)

Voor Lammenschansdriehoek wordt een negatief resultaat verwacht ad 5.884.000. Hier is een voorziening voor getroffen. De boekwaarde van deze grondexploitatie bedraagt per 31-12-2023 1.668.000. Dit bedrag wordt met de voorziening verrekend tot 0. Het restant van de voorziening wordt onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen gepresenteerd.
Ook voor Rhijnvreugd wordt een negatief resultaat verwacht waar een voorziening voor is getroffen. (62.000) Deze grondexploitatie heeft een negatieve boekwaarde per 31-12-2023. Het gevolg is dat de gehele voorziening voor deze grondexploitatie wordt gepresenteerd onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen.
Totaal wordt 4.278.000 per 31-12-2023 onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen gepresenteerd. (per 31-12-2022 was dit 5.100.000)

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop het volgende overzicht worden weergegeven:

 

Boekwaarde 31-12-2022

Vermeerde-ringen

Verminde-ringen

Winst-uitname

Boekwaarde 31-12-2023

Voorziening verlieslatend complex

Balanswaarde 31-12-2023

        

Groenoordhallen e.o.

2.171

387

-2

-1.135

1.425

878

547

Oude Rijnlocatie

-68

1.009

 

-941

   

Lammenschansdriehoek

-753

3.481

1.060

 

1.668

5.884

-4.216

Rhijnvreugd

 

89

102

 

-13

62

-75

Stationsgebied e.o.

13.511

1.638

653

 

14.496

3.278

11.218

Totaal

14.861

6.604

1.813

-2.076

17.576

10.102

7.474

Voorziening verlieslatend complex

10.491

      

Balanswaarde 31-12-2022

4.370

      

De voorziening negatieve grondexploitaties is per 31-12-2023 389.000 lager dan per 31-12-2022.
In 2023 is de grondexploitatie Oude Rijnlocatie afgesloten met een nadeel ad 941.000. Er was een nadeel voorzien ad 980.000. Met dit laatste bedrag is de voorziening verlaagd.
Binnen de grondexploitatie Groenoordhallen en omstreken (GEO) is het deelplan Groenoord Noord afgesloten. Dit deelplan is afgesloten met een nadeel ad 1.135.000. In de voorziening was rekening gehouden met een nadeel ad 1.140.000.
Tegenover de vrijval van deze 2 bedragen uit de voorziening staat een toename ad 1.700.000 ten behoeve van de grondexploitatie Lammenschansdriehoek.

De vermeerderingen van Lammenschansdriehoek hebben vooral betrekking op kosten voor woonrijpmaken. De verminderingen van deze grondexploitatie zijn voornamelijk bijdragen van projectontwikkelaars.

Project

Boekwaarde 31-12-2023

Nog te maken kosten

Nog te verwachten opbrengsten

Rente

Verwacht exploitatie-resultaat op eindwaarde

Netto contante waarde verwacht exploitatie-resultaat

Groenoordhallen e.o.

1.425

1.463

2.000

25

913

878

Lammenschansdriehoek

1.668

17.113

12.138

116

6.759

5.884

Rhijnvreugd

-13

2.730

2.651

 

66

62

Stationsgebied e.o.

14.496

27.693

39.518

490

3.161

3.278

Totaal

17.576

48.999

56.307

631

10.899

10.102

In de presentatie hierboven betekent een negatief exploitatiesaldo dat er meer opbrengsten zijn dan kosten en dat er dus feitelijk sprake is van een project met een voordelig saldo. Projecten die hierboven met een positief exploitatiesaldo worden gepresenteerd zijn projecten waarvan de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Dit zijn dus projecten waarvan de verwachting is dat die met een verlies afgesloten zullen worden. Dat verlies is al genomen op grond van de BBV-voorschriften.

Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de toelichting op programma 6 en de paragraaf grondbeleid.

Er zijn geen projecten met een verwacht positief resultaat, waardoor er ook geen sprake is van tussentijds winst nemen.

De waardering van de bouwgronden in exploitatie per 31 december 2023 is gebaseerd op geactualiseerde berekeningen en uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses. Dit is de beste schatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico’s, aannames en veronderstellingen die jaarlijks worden herzien. Deze herziening kan, mede gezien de huidige onzekere marktomstandigheden, leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor negatieve exploitaties. Dat geldt zowel voor de nog te maken kosten als voor de fasering en de raming van de opbrengsten.

De volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van de schattingen zijn gehanteerd:
- Rentepercentage: 1,07%
- Kostenindexatie: 2024 3%, vanaf 2025 2,0%
- Opbrengstenindexatie: 2% of op basis van contractuele afspraken.
- De geplande afzet is gebaseerd op afspraken met ontwikkelende partijen, deels vastgelegd in contracten en deels mondeling overeengekomen.
- Disconteringsvoet: 2% (conform BBV - wordt gebruikt voor de berekening van het netto contante resultaat)

Er zijn geen projecten met een looptijd langer dan de voorgeschreven maximale looptijd van 10 jaar.

Gereed product en handelsgoederen
De boekwaarde betreft te verkopen activa. In de notitie Materiële vaste activa van de commissie BBV staat dat indien een actief daadwerkelijk wordt bestemd voor verkoop, de boekwaarde van dit actief over moet worden geboekt naar de voorraden. Er zijn in 2023 geen nieuwe boekwaarden overgeboekt naar de voorraden. Er is ook geen activa verkocht.
Het grootste gedeelte van deze boekwaarde betreft Rhijnvreugd 1 tm 6. (1.698.000) Deze boekwaarde zal in 2025 in de grondexploitatie Rhijnvreugd ingebracht worden. In datzelfde jaar is de verkoop in deze grondexploitatie geraamd.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Het samenwerkingsorgaan Servicepunt71 is per 31-12-2022 opgeheven. Alle bezittingen en schulden zijn vanaf 2023 onderdeel van de balans van Leiden. De eindbalans uit de jaarrekening 2022 wijkt daardoor af van de beginbalans per 31-12-2022. Met behulp van onderstaande tabel kan die aansluiting alsnog gemaakt worden.

 

Leiden 31-12-2022

Servicepunt71 31-12-2022

Onderlinge vorderingen

Leiden 1-1-2023

Vorderingen op openbare lichamen

45.618

6.069

-/- 4.339

47.347

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk

17

  

17

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

367

  

367

Overige vorderingen

26.147

107

 

26.254

Totaal

72.149

6.177

-/- 4.339

73.985

De onderlinge vorderingen betreffen vorderingen op Leiden die bij Servicepunt71 per 31-12-2022 op de balans stonden.

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd :

 

Balanswaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde per 31-12-2023

Vorderingen op openbare lichamen

47.347

34.292

 

34.292

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk

17

33.527

 

33.527

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

367

381

 

381

Overige vorderingen

26.254

54.842

14.299

40.543

Totaal

73.985

123.043

14.299

108.744

De mutatie op de vorderingen op openbare lichamen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Algemene uitkering - 5,4 mln lager
  In de decembercirulaire 2022 was 4,5 mln toegevoegd aan de algemene uitkering. Dit bedrag was samen met een aantal andere verrekeningen in januari 2023 uitbetaald aan de gemeente Leiden.
  In 2023 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) juist te veel aan Leiden uitgekeerd, omdat de WOZ waarde te laag is in de bevoorschotting van het gemeentefonds. Daarnaast is in januari 2024 een bedrag ad 2,1 mln verrekend over 2023. Dit bedrag is grotendeels het resultaat van het verlagen van het uitkeringspercentage in de decembercirculaire met 7 punten, doordat het aantal huishoudens met een laag inkomen in de bevoorschotting van december 2023 flink hoger was.
 • Ondernemers-BTW 7,9 mln lager
  SPUK (Specifieke Uitkering Sport) (4,9 mln lager) - Dit was een eenmalige vordering met terugwerkende kracht op de belastingdienst in het kader van de overgangsregeling btw op de grote sportprojecten.Dit bedrag stond per 31-12-2022 op de balans als vordering. In 2023 is deze vordering betaald.
  Daarnaast is in het 4de kwartaal van 2023 een perceel grond verkocht aan LEAD. De BTW over deze grond moest per 31-12-2023 nog afgedragen worden. (1 mln).
  Vanaf 2023 voert Leiden de bedrijfsvoering voor een aantal buurgemeenten uit. Zij betalen daar per kwartaal een bijdrage voor. Die bijdrage is belast met BTW. De BTW over het 4de kwartaal 2023 moet per 31-12-2023 nog afgedragen worden aan de Belastingdienst. (0,7 mln lager)

De rekening-courant verhoudingen met het Rijk betreft een rekening-courant verhouding met het Ministerie van Financiën in het kader van het verplicht Schakistbankieren. Op 5 december 2023 is een lening aangetrokken met een hoofdsom van 80.000.000. De lening is deels aangetrokken voor de invulling van de financieringsbehoefte op dat moment. Vanwege de doelmatigheid is ook een deel van lening bestemd voor de invulling van de toekomstige financieringsbehoefte. Dit deel van de lening bedraagt op 31-12-2023 33.527.000 en is geplaatst in de 's Rijks schatkist.

De rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen betreft een rekening-courant verhouding met het Nationaal RestauratieFonds (NRF).

De balanswaarde van de overige vorderingen is per 31-12-2023 15,2 mln hoger dan per 31-12-2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Debiteuren 6,9 mln hoger
  Eind 2023 zijn nog een facturen verzonden met betrekking tot leges voor omgevingsvergunningen voor grote projecten. (3,5 mln)
  NTO Leiden Door de hoge energiekosten in 2023 zijn de voorschotten die bij de gebruikers in rekening zijn gebracht niet hoog genoeg geweest. Daar komt nog bij dat de nieuwe IJshal in gebruik is genomen. De energiekosten daarvan worden gedeeltelijk doorbelast aan de stichting IJshal. (1,2 mln)
 • Belastingdebiteuren 6,5 mln hoger
  Door het grote aantal WOZ bezwaren zijn de aanslagen gemiddeld later opgelegd dan normaal. De betaaltermijnen lopen daardoor over het jaareinde heen. Ook zijn de aanslagen gemiddeld hoger, doordat de tarieven zijn gestegen.
 • Vorderingen in het kader van parkeren 1,4 mln hoger
  De parkeeropbrengsten worden door P1 geïnd. Per 31-12 2023 is het bedrag wat P1 nog aan de gemeente moet afdragen fors hoger dan per 31-12-2022.
 • Voorziening oninbaarheid is 0,9 mln lager (er wordt minder oninbaarheid voorzien, waardoor het balanssaldo stijgt)

Schatkistbankieren
Conform de wet FIDO is de gemeente Leiden verplicht om overtollige middelen, boven de doelmatigheidsdrempel, aan te houden in 's Rijks Schatkist. Voor 2023 bedraagt de doelmatigheidsdrempel € 10.203.340 (Regeling schatkistbankieren decentrale overheden).

De middelen die, in het kader van het drempelbedrag, buiten 's Rijks Schatkist zijn gehouden zijn:

Middelen buiten 's Rijks Schatkist

2023

Kwartaal 1

0

Kwartaal 2

0

Kwartaal 3

0

Kwartaal 4

1.120

Bedragen x 1.000,-

Geconcludeerd kan worden dat over 2023 de doelmatigheidsdrempel niet is overschreden.

Liquide middelen

Het samenwerkingsorgaan Servicepunt71 is per 31-12-2022 opgeheven. Alle bezittingen en schulden zijn vanaf 2023 onderdeel van de balans van Leiden. De eindbalans uit de jaarrekening 2022 wijkt daardoor af van de beginbalans per 31-12-2022. Met behulp van onderstaande tabel kan die aansluiting alsnog gemaakt worden.

 

Leiden 31-12-2022

Servicepunt71 31-12-2022

Leiden 1-1-2023

Kassaldi

41

 

41

Banksaldi

275

1.514

1.789

Totaal

316

1.514

1.830

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

 

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Kassaldi

41

57

Banksaldi

1.789

2.870

Totaal

1.830

2.927

Overlopende activa

Het samenwerkingsorgaan Servicepunt71 is per 31-12-2022 opgeheven. Alle bezittingen en schulden zijn vanaf 2023 onderdeel van de balans van Leiden. De eindbalans uit de jaarrekening 2022 wijkt daardoor af van de beginbalans per 31-12-2022. Met behulp van onderstaande tabel kan die aansluiting alsnog gemaakt worden.

 

Leiden 31-12-2022

Servicepunt71 31-12-2022

Leiden 1-1-2023

Van Europese overheidslichamen nog te ontvangen uitkeringen

37

 

37

Van het Rijk nog te ontvangen uitkeringen

9.408

 

9.408

Van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen uitkeringen

10.722

 

10.722

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.671

1.275

3.946

Totaal

22.838

1.275

24.113

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

 

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Van Europese overheidslichamen nog te ontvangen uitkeringen

37

 

Van het Rijk nog te ontvangen uitkeringen

9.408

21.616

Van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen uitkeringen

10.722

9.968

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

3.946

4.160

Totaal

24.113

35.744

Voor verschillende projecten is een subsidiebeschikking ontvangen van overheidsorganen. Voor zover er al subsidiabele kosten zijn gemaakt, is een deel van de toegezegde subsidie als opbrengst verantwoord. Het deel van die opbrengst wat hoger is dan een eventueel voorschot wat is ontvangen, is opgenomen onder de overlopende activa.

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitsplitsing Overlopende Activa

Saldo 31-12-2022

Terugbetalingen

Bestedingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2023

Interreg subsidie project VRAC

37

  

37

 

Totaal Europese overheidslichamen

37

  

37

 
      

ZonMw pilots Leidse regio GGZ infrastruc

25

  

25

 

MvF Regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

7

 

239

7

239

SZW Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies

19

 

26

 

45

SZW Bijzondere bijstand zelfstandigen (bbz) 2019-0000140458

12

2

50

10

54

RCE BRIM Pieterskerkgracht 9

6

  

6

 

ZonMW MDT UniverCity

3

 

15

3

15

SZW REACT EU AMR Gemeenten 2020-2022

3.020

  

3.020

 

SZW Kwijtschelding Kinderopvang

46

 

10

 

56

BZK C62 Kwijtschelding toeslagenaff

130

 

44

78

96

SZW REACT EU PRO VSO 2021EUSF202105

411

  

411

 

J&V opvang ontheemden Oekraïne

5.617

 

19.273

5.617

19.273

SISA OCW D21 SPUK impuls jongerencultuur

  

105

 

105

SZW PRO/VSO 2022ESFp20220 HR Scholen

103

 

144

 

247

SZW AMR 2022ESFp20253

  

692

 

692

SWZ PRO VSO 2023ESFp20253

  

94

 

94

PHV Veiligheidshuis

9

  

9

 

SISA VWS xxx SPUK NBKJ

  

700

 

700

Totaal ministeries

9.408

2

21.392

9.186

21.616

      

PZH Brugverbinding Poelgeest

500

 

60

 

560

PZH Herinrichting HOV corridors binnenstad (spaarproject) DOS-2014-0001933

1.965

   

1.965

PZH R-net Centrumroute Leiden-Leiden Lammenschans DOS-2019-0000452

3.000

   

3.000

PZH Verbeteren fietsroute door Zeeheldenbuurt DOS-2018-0009204

400

   

400

PZH Duurzaam veilig inrichten Boshuizerkade DOS-2019-0001357

145

  

145

 

PZH Fietscorridor Zoeterwoude Leiden DOS-2015-0008385

300

 

-28

272

 

PZH Fietsstraat Haagweg Zuid

376

 

-4

372

 

PZH D18006 Herinrichting Houtkwartier

159

   

159

PZH Subsidie R-net centrumroute fase 3-4

2.450

   

2.450

PZH Toegankelijkheid 97 bushaltelocaties DOS-2019-0003320

89

 

8

 

96

PZH Veilige schoolomgeving SRM DV 2020 projectnr. D20004

42

 

17

 

59

PZH G20007 FietscorrNoorwdwNachtegln

  

159

 

159

PZH G18015 SRM fietsvoorz Lammensch

  

239

 

239

PZH S809 Fietsenstalling De Geus

7

   

8

PZH Economie071 MKB-deal

  

1

 

1

PZH Turkoois sociale huurwoning

  

74

 

74

PZH T201 Toegankelijkheid Bushaltelocaties - Haltes Sumatrastraat DOS-2021-004134

20

  

20

 

PZH LRN R-net Leiden-Katwijk

627

  

627

 

PZH SRM-subsidie Aanpassen vijf Meilaan-Sweelincklaan

273

   

273

PZH D22007/V21004 verkeervhHoutwk

  

46

 

46

PZH Project Leids Media Fonds

   

30

-30

PZH Beheer Cronesteyn

  

58

 

58

PZH G23001 Ypenburgbocht

  

82

 

82

Totaal Provincie Zuid-Holland

10.353

 

712

1.466

9.599

      

HR RGLOL Singelpark Lakenpark

263

   

263

 HR RGLOL Singelpark Veerplein

106

   

106

Totaal overige Nederlandse overheidslichamen

369

   

369

Totaal provincie Zuid-Holland en overige Nederlandse overheidslichamen

10.722

 

712

1.466

9.968

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
Het grootste gedeelte van deze post (1,2 mln) betreft verhaalbare kosten in het kader van faciliterende grondbeleid. De overige 2,9 mln betreft vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Dat is een stijging ad 700.000 tov 31-12-2022.

 • Controle accountant jaarrekening 2022 Servicepunt71 (764.000 lager) - In de jaarrekening 2022 van Servicepunt71 was een vooruitbetaald bedrag opgenomen voor de controle van de jaarrekening 2022. Vanaf 2023 is Servicepunt71 onderdeel van de gemeente Leiden.
 • Subsidie sterke steden Turkoois (367.500 hoger) - Deze subsidie is in 2023 afgerekend met Woningbouwcoöperatie Portaal. Op basis van het activiteitenverslag heeft de Provincie Zuid-Holland vastgesteld dat aan de subsidievoorwaarde is voldaan.
 • Integraal Zorg Akkoord (1.137.000 hoger) - De gemeente Leiden is centrumgemeente voor het uitvoeren van het Integraal Zorg Akkoord.
  Eén van de doelen daarvan is 'Gezond Ouder worden'. Voor dit doel is Leyden Academy gevraagd dit traject te ondersteunen. Het project loopt van 1 maart 2024 tot en met 31 augustus 2025. In 2023 is 537.000 als voorschot overgemaakt aan Leyden Academy.
  Daarnaast is 600.000 vooruitbetaald aan Stichting Participe voor sociaal werk in Zuid Holland Noord. Ook deze werkzaamheden komen voort uit het Intergraal Zorg Akkoord en lopen van 1 januari 2024 tot en met 31-12-2026.
 • Alle overige verschillen zijn kleiner dan 200.000.

De verhaalbare kosten in het kader van faciliterend grondbeleid ad 1,2 mln bestaat uit:

 • 574.000 Lammenschans
 • 134.000 Watergeuskade
 • 110.000 Corantijnstraat
 • 207.000 Plesmanlaan 100
 • 224.000 Diverse andere projecten (per project < 100.000)

Het saldo per 31-12-2023 is 479.000 lager dan het saldo per 31-12-2022. De mutaties in de individuele projecten zijn:

 • Lammenschans 234.000 hoger
 • Monuta 822.000 lager
 • Watergeuskade 134.000 hoger
 • Corantijnstraat 110.000 hoger
 • Plesmanlaan 100 207.000 hoger
 • De Geus 317.000 lager
 • Overige projecten samen 26.000 lager (mutaties per individueel project kleiner dan 100.000)