Jaarstukken 2022

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Omschrijving van de verplichtingen

Laatste jaar van de verplichting

Verplichting

(x 1000)

 

 

 

Resterende verlofdagen per 31-12-2022

2023

4.098

Uitstaande WW-verplichtingen per 31-12-2022

2027

1.150

Opgebouwd vakantiegeld WSW en WIW medewerkers per 31-12-2021

2023

1.106

Investeringsfonds Holland Rijnland

2025

4.050

TOTAAL

 

10.404

In aanvulling op de balans wordt een overzicht van niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen opgemaakt. Zo ontstaat inzicht in de meerjarige verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren gebonden is. Een gedetailleerd overzicht is hierboven opgenomen. Het totaal van deze verplichtingen bedraagt € 10,4 miljoen.

Het saldo van de verlofuren berekenen we met de openstaande verlofuren per 31-12-2022 per medewerker van Leiden maal het bruto uurloon plus werkgeverslasten van de betreffende medewerker. Dit geeft een bedrag van 4.098.403.

Bij ontslag van een medewerker is de gemeente verplicht om voor een bepaalde periode de WW-uitkering te betalen en/of aan te vullen. De verplichting is afhankelijk van de duur van het voormalig werkverband en de leeftijd van de medewerker. De uitstaande WW-verplichtingen ad 1.149.913 bestaan uit de maximale totale verplichting in dit kader. Als een voormalige medewerker een nieuwe baan vindt vervalt de verplichting.

De WSW, WIW en CAD hebben een eigen CAO regeling. Volgens die regeling wordt er vakantiegeld opgebouwd gedurende de periode van juni tot en met mei het volgende jaar. Het in dit overzicht opgenomen tegoed á € 1.105.648 van de periode juni tot en met december 2022 wordt in mei 2023 uitbetaald.

De grootste post betreft de verplichtingen aan het investeringsfonds Holland Rijnland. Bij de instelling in 2006 is besloten om van 2008 tot en met 2022 jaarlijks € 3.077.000 bij te dragen. In 2010 is besloten t.b.v. de Rijnlandroute nog eens € 20.423.000 bij te dragen. Hiervan is 16.373.000 in 2017 betaald. Overigens is de dekking van deze verplichting volledig voorzien in de reserve Holland Rijnland.

Meerjarige inkoopverplichtingen
Onderstaand zijn de inkoopverplichtingen ultimo 2022 opgenomen. Het gaat om de verplichtingen met een restwaarde van meer dan 250.000, inclusief de maximale verlengingsopties voor 2023 en verder, ongeacht of de verleningsoptie wel of niet wordt uitgevoerd.

 

* 1.000

Omschrijving

Resterende waarde

Welstands- en monumentenadvisering

664

Beheer Oostvlietpolder

326

Huur bedrijfscomplex depot archief

2.343

Ontwerp, realisatie en onderhoud parkeergarage

1.044

Chartale en girale parkeergelden

347

Beheer diverse parkeergarages

1.113

Beheer diverse parkeergarages

4.358

Transport en verwerken grof huishoudelijk restafval

10.198

Inzameling wit-bruingoed en huisraad en Fiets Fout = Fiets Weg

395

Onderhoud openbare verlichting

1.259

Levering Brandstof

424

Levering en plaatsing Speeltoestellen

288

Levering bestratingsmateriaal

1.048

Aansluiten en leveren Elektriciteit & Gas

2.161

Onderhoud groenvoorzieningen

2.533

Huurkosten

13.091

Wettelijke taken GGD/GHOR

21.007

Levering en onderhoud Representatief meubilair

1.391

Verwerken afvalstroom metalen

609

Transport en verwerking afvalstromen milieustraat

544

Algemene en specialistische adviesdiensten

275

Zonnestroominstallaties gemeentelijke gebouwen

373

Aanleg, vervanging en onderhoud riolering en klimaatadaptief herinrichten

347

Onderhoud Gebouwgebonden Installaties

3.867

Inhuur diverse personele functies

345

Onderhoud asfaltverharding

1.351

Brandkranen onderhoudscontract

303

Collectie Beheer Systeem (CBS) Erfgoed Leiden en Omstreken

298

Groot- en dagelijks onderhoud tunnels

637

Levering mini- rolcontainers

396

Levering middelgrote veegwagens

287

Algemene rioolwerkzaamheden en calamiteiten

712

Leveren inzamelvoertuigen ondergrondse containers

344

Opwaarderen brandveiligheid Schouwburg en Stadsgehoorzaal

268

Algemene en specialistische adviesdiensten

422

Aanleg, vervanging en onderhoud riolering en klimaatadaptief herinrichten

8.939

Inhuur diverse personele functies

2.125

Verzuimbegeleiding

306

Schoonmaakdiensten

1.546

Levering Sanitaire Voorzieningen

390

Stadswarmte 2021 Zwembad De Zijl

294

Diverse contracten nieuwbouw binnenzwembad-ijshal De Vliet

14.032

Realiseren verkeersbrug en aansluitende wegen

2.614

Onderhoud groen

371

Diverse contracten nieuwbouw Indoor Sportcentrum

6.847

Levering veegwagens

573

Div opleidingen

445

Aanleg geveltuinen en vergroten boomkransen

675

Beschoeiingen

1.361

Conserveren kunstwerken

499

Dagelijks onderhoud waterspeelplaatsen

258

Elementen klein onderhoud

699

Herinrichting Zoeterwoudseweg

889

Herstel meerpalen, jukken en remmingwerken

901

Inzameling en recycling papiervernietiging en bedrijfsafval

1.482

Leveren parkeerautomaten

748

Onderhoud parkeerautomaten

1.241

Vervangen houten damwanden

6.048

Inzameling en reycling Papiervernietiging en bedrijfsafval

447

Transport en verwerking afvalstromen milieustraat

265

Algemene en specialistische adviesdiensten

516

Aanleg, vervanging en onderhoud riolering en klimaatadaptief herinrichten

10.788

Diverse verzekeringen

2.364

Inhuur diverse personele functies

5.857

Diverse contracten nieuwbouw binnenzwembad-ijshal De Vliet

1.058

Onderhoud groen

385

Wieden van onkruid

2.256

Diverse contracten Leidse Ring Noord

23.335

Renovatie kelders rioolgemaal

272

Diverse contracten huisvesting vluchtelingen uit Oekraïne

1.443

Groot onderhoud elementverharding

1.250

Elektriciteit & Gas

271

Herinrichting Kanaalpark

1.051

Meetdiensten

793

Sociaal Domein: Beschermd wonen

38.000

Sociaal Domein: Huishoudelijke ondersteuning

40.000

Sociaal Domein: Begeleiding

34.800

Sociaal Domein: Groepsbegeleiding

10.000

Sociaal Domein: Woningaanpassingen

5.320

Sociaal Domein: Vervoersvoorzieningen

9.940

Sociaal Domein: Regio-taxi

3.000

Sociaal Domein: Welzijn/opgroeien

20.250

Sociaal Domein: Welzijn/samen meedoen

41.250

Sociaal Domein: Welzijn/basiskracht

6.188

Totaal

389.751

Niet uit de balans blijkende rechten

Bijdrage HOV-net
In verband met de in 2014 toegepaste balansverkorting is de bijdrage HOV-net van 19 miljoen (bijdrage aan activa in eigendom van derden) versneld afgeschreven. Het project is echter nog niet door de derde partij afgerond waardoor de gemeente Leiden op grond van de bestuursovereenkomst HOV-NET Zuid Holland Noord Leiden, 17-5-2013, formeel nog wel het recht heeft om deze gelden terug te vorderen als de afgesproken prestatie niet gerealiseerd wordt. In 2021 is door de PZH 4 mln terugbetaald. Het restant van dit recht ad 15 mln blijft bestaan totdat de Rijnlandroute gereed is. Conform huidige planning is de Rijnlandroute gereed in 2026.