Ga naar boven

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Omschrijving van de verplichtingen

Laatste jaar van de verplichting

Verplichting

(x 1000)

 

 

 

Resterende verlofdagen per 31-12-2017

2018

1.844

Uitstaande FLO-gelden per 31-12-2017

2018

nvt

Uitstaande wachtgeld-verplichtingen per 31-12-17

2018

nvt

Uitstaande WW-verplichtingen per 31-12-17

2025

1.266

Investeringsfonds Holland Rijnland

2025

19.436

TOTAAL

 

22.546

In aanvulling op de balans wordt een overzicht van niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen opgemaakt. Zo ontstaat inzicht in de meerjarige verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren gebonden is. Een gedetailleerd overzicht is hierboven opgenomen. Het totaal van deze verplichtingen bedraagt € 22.5 miljoen.

De einddatum van het recht op FLO (functioneel leeftijdsontslag) van de laatste deelnemer was 30-11-2017. Deze regeling is afgeschaft zodat er geen nieuwe verplichtingen zijn ontstaan.

De einddatum van het recht op wachtgeld politiek was voor de beide ontvangers 06-07-2017. In 2017 zijn er geen nieuwe rechten ontstaan. Daardoor bestaat er geen verplichting meer per 31-12-2017.

De grootste post betreft de verplichtingen aan het investeringsfonds Holland Rijnland. Bij de instelling in 2006 is besloten om van 2008 tot en met 2022 jaarlijks € 3.077.000 bij te dragen. In 2010 is besloten t.b.v. de Rijnlandroute nog eens € 20.423.000 bij te dragen. Hiervan is € 16.373.000 in 2017 betaald. Overigens is de dekking van deze verplichting volledig voorzien in de reserve Holland Rijnland.

In aanvulling op bovenstaand overzicht:
De Commissie BBV doet in haar Kadernota rechtmatigheid 2017 de stellige uitspraak om meerjarige inkoopcontracten die volgens Europese regels zouden moeten zijn aanbesteed, in de toelichting op de jaarrekening op te nemen bij de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’. En wel voor het volle bedrag waarvoor het contract is aangegaan. De achtergrond van deze stellige uitspraak moet worden gezocht in eventuele fouten die worden gemaakt bij het aanbesteden. Om te voorkomen dat een niet Europees aanbesteed contract, dat wel als zodanig aanbesteed had moeten worden, over de gehele resterende looptijd van het contract als financiële rechtmatigheidsfout moet worden meegenomen, kan deze bij het opnemen van het contract onder de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ eenmalig voor het volledige bedrag van het contract als fout in de oordeelsvorming worden betrokken. ↵
De contracten worden in Leiden centraal vastgelegd in een contractenregister. Wij zijn op dit moment niet in staat om op betrouwbare wijze vast te stellen dat alle contracten zijn vastgelegd in dit register en dat de geregistreerde contractwaarden juist zijn. Ook zijn contractwaarden niet altijd ingevuld, vaak omdat er geen vaste bedragen zijn te noemen, doordat de contractwaarde afhankelijk is van bepaalde nader in te vullen criteria bijvoorbeeld bij raamovereenkomsten. Wij nemen hier desondanks de contractwaarde op van de lopende contracten die Europees zijn aanbesteed per 31 december 2017, zoals die uit het contractregister blijkt. Het bedrag geeft dus een indruk van de omvang van deze lopende contracten. Het gaat hierbij om een totale waarde van € 131 miljoen.

Niet uit de balans blijkende rechten

Bijdrage HOV-net
In verband met de in 2014 toegepaste balansverkorting is de bijdrage HOV-net van € 19 miljoen (bijdrage aan activa in eigendom van derden) versneld afgeschreven. Het project is echter nog niet door de derde partij afgerond waardoor de gemeente Leiden op grond van de bestuursovereenkomst HOV-NET Zuid Holland Noord Leiden, 17-5-2013, formeel nog wel het recht heeft om deze gelden terug te vorderen als de afgesproken prestatie niet gerealiseerd wordt. Op basis van de huidige inzichten is dit echter niet waarschijnlijk, waardoor geen aanleiding is om een vordering te verantwoorden.