Jaarstukken 2019

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Omschrijving van de verplichtingen

Laatste jaar van de verplichting

Verplichting

(x 1000)

 

 

 

Resterende verlofdagen per 31-12-2019

2020

4.135

Uitstaande FLO-verplichtingen per 31-12-2019

2020

6

Uitstaande WW-verplichtingen per 31-12-2019

2025

739

Opgebouwd vakantiegeld WSW en WIW medewerkers per 31-12-19

2020

1.280

Investeringsfonds Holland Rijnland

2025

13.281

TOTAAL

 

19.441

In aanvulling op de balans wordt een overzicht van niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen opgemaakt. Zo ontstaat inzicht in de meerjarige verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren gebonden is. Een gedetailleerd overzicht is hierboven opgenomen. Het totaal van deze verplichtingen bedraagt € 19,4 miljoen.

Het saldo van de verlofuren berekenen we met de openstaande verlofuren per 31-12-2019 per functieschaal van Leiden maal het uurtarief per schaal. Dit geeft een bedrag van 4.135.000.

Bij ontslag van een medewerker is de gemeente verplicht om voor een bepaalde periode de WW-uitkering te betalen en/of aan te vullen. De verplichting is afhankelijk van de duur van het voormalig werkverband en de leeftijd van de medewerker. De uitstaande WW-verplichtingen ad 739.000 bestaan uit de maximale totale verplichting in dit kader. Als een voormalige medewerker een nieuwe baan vindt vervalt de verplichting.

De WSW en WIW hebben een eigen CAO regeling. Volgens die regeling wordt er vakantiegeld opgebouwd gedurende de periode van juni tot en met mei het volgende jaar. Het in dit overzicht opgenomen tegoed van de periode juni tot en met december 2019 wordt in mei 2020 uitbetaald.

De grootste post betreft de verplichtingen aan het investeringsfonds Holland Rijnland. Bij de instelling in 2006 is besloten om van 2008 tot en met 2022 jaarlijks € 3.077.000 bij te dragen. In 2010 is besloten t.b.v. de Rijnlandroute nog eens € 20.423.000 bij te dragen. Hiervan is 16.373.000 in 2017 betaald. Overigens is de dekking van deze verplichting volledig voorzien in de reserve Holland Rijnland.

De verplichtingen voor wachtgeld zijn niet meer in dit overzicht opgenomen, omdat daar vanaf deze jaarrekening een voorziening voor is getroffen.


Meerjarige inkoopverplichtingen
De Commissie BBV doet in haar Kadernota rechtmatigheid 2018 de stellige uitspraak om meerjarige inkoopcontracten die volgens Europese regels zouden moeten zijn aanbesteed, in de toelichting op de jaarrekening op te nemen bij de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’. En wel voor het volle bedrag waarvoor het contract is aangegaan. De achtergrond van deze stellige uitspraak moet worden gezocht in eventuele fouten die worden gemaakt bij het aanbesteden. Om te voorkomen dat een niet Europees aanbesteed contract, dat wel als zodanig aanbesteed had moeten worden, over de gehele resterende looptijd van het contract als financiële rechtmatigheidsfout moet worden meegenomen, kan deze bij het opnemen van het contract onder de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ eenmalig voor het volledige bedrag van het contract als fout in de oordeelsvorming worden betrokken. Onderstaand zijn de inkoopverplichtingen ultimo 2019 opgenomen. De verplichting ziet toe op de resterende contractwaarde (inclusief verlengingsopties) voor 2020 en verder.

Omschrijving

Einddatum contract incl. optiejaren

Verplichting

Onderhoud elementverharderingen

2022

2.614.000

Onderhoud parkeergarage Garenmarkt

2032

1.477.000

Onderhoud parkeergarage Lammermarkt

2032

1.265.000

Leerlingenvervoer

2024

1.475.000

Regiotaxi

2022

2.991.000

Doelgroepenvervoer

2024

305.000

Levering van elektriciteit en gas

2025

12.410.000

Onderhoud openbare verplichting

2023

4.227.000

Onderhoud Parkeer Management Systeem

2029

1.124.000

Afvalverwerking

2026

13.683.000

Volwasseneducatie

2021

306.000

Onderhoud groen

2024

2.180.000

Onderhoud bomen

2023

792.000

Onkruidbestrijding

2022

239.000

Raamovereenkomst inhuur uitzendkrachten

2023

3.647.000

Onkruidbestrijding verhardingen

2022

324.000

Uitzendkrachten DZB

2023

3.647.000

Accountantscontrole

2023

540.000

Huur Level

2029

17.341.000

Huishoudelijke ondersteuning

2023

31.000.000

Begeleiding/Kindverzorging/Maaltijdvoobereiding

2023

37.200.000

Beschermd wonen/Kortdurend verblijf/Beschut Wonen

2023

113.200.000

Hulpmiddelen

2025

20.710.000

Trapliften, woningaanpassingen, deuropeners

2023

3.954.000

3 stuks achterladers; 2 zonder en 1 met belading

2020

495.000

Renovatie rioolgemalen

2021

688.000

Inhuur handhavers

2023

2.000.000

Levering gebakken bestratingsmaterialen

2024

8.917.000

Levering betonnen banden en tegels

2024

7.131.000

Renovatie stadhuis

2021

19.485.000

Brandverzekering

2023

1.886.000

Totaal

 

317.253.000

Appartementsrecht van Bouwdeel Da Vinci ROC Lammenschans
Ten aanzien van de kwestie inzake de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting inzake de levering van het appartementsrecht van Bouwdeel Da Vinci ROC Lammenschans: de gemeente heeft nog steeds een beroep lopen bij de rechtbank Den Haag tegen de opgelegde aanslag overdrachtsbelasting. Op initiatief van de Belastingrechter zijn wij echter in overleg gegaan met de belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Overleg omtrent een overeenkomst loopt nog. Gelet hierop is in de risico-inventarisatie nog steeds een risico op een boete opgenomen, maar dit valt buiten de top tien risico's.

Niet uit de balans blijkende rechten

Bijdrage HOV-net
In verband met de in 2014 toegepaste balansverkorting is de bijdrage HOV-net van 19 miljoen (bijdrage aan activa in eigendom van derden) versneld afgeschreven. Het project is echter nog niet door de derde partij afgerond waardoor de gemeente Leiden op grond van de bestuursovereenkomst HOV-NET Zuid Holland Noord Leiden, 17-5-2013, formeel nog wel het recht heeft om deze gelden terug te vorderen als de afgesproken prestatie niet gerealiseerd wordt. Op basis van de huidige inzichten is dit echter niet waarschijnlijk, waardoor geen aanleiding is om een vordering te verantwoorden.