Jaarstukken 2020

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Omschrijving van de verplichtingen

Laatste jaar van de verplichting

Verplichting

(x 1000)

 

 

 

Resterende verlofdagen per 31-12-2020

2021

4.307

Uitstaande WW-verplichtingen per 31-12-2020

2025

761

Opgebouwd vakantiegeld WSW en WIW medewerkers per 31-12-2020

2021

1.215

Investeringsfonds Holland Rijnland

2025

10.204

TOTAAL

 

16.487

In aanvulling op de balans wordt een overzicht van niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen opgemaakt. Zo ontstaat inzicht in de meerjarige verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren gebonden is. Een gedetailleerd overzicht is hierboven opgenomen. Het totaal van deze verplichtingen bedraagt € 19,5 miljoen.

Het saldo van de verlofuren berekenen we met de openstaande verlofuren per 31-12-2020 per medewerker van Leiden maal het bruto uurloon plus werkgeverslasten van de betreffende medewerker. Dit geeft een bedrag van 4.307.000.

Bij ontslag van een medewerker is de gemeente verplicht om voor een bepaalde periode de WW-uitkering te betalen en/of aan te vullen. De verplichting is afhankelijk van de duur van het voormalig werkverband en de leeftijd van de medewerker. De uitstaande WW-verplichtingen ad 715.000 bestaan uit de maximale totale verplichting in dit kader. Als een voormalige medewerker een nieuwe baan vindt vervalt de verplichting.

De WSW en WIW hebben een eigen CAO regeling. Volgens die regeling wordt er vakantiegeld opgebouwd gedurende de periode van juni tot en met mei het volgende jaar. Het in dit overzicht opgenomen tegoed van de periode juni tot en met december 2020 wordt in mei 2021 uitbetaald.

De grootste post betreft de verplichtingen aan het investeringsfonds Holland Rijnland. Bij de instelling in 2006 is besloten om van 2008 tot en met 2022 jaarlijks € 3.077.000 bij te dragen. In 2010 is besloten t.b.v. de Rijnlandroute nog eens € 20.423.000 bij te dragen. Hiervan is 16.373.000 in 2017 betaald. Overigens is de dekking van deze verplichting volledig voorzien in de reserve Holland Rijnland.

Meerjarige inkoopverplichtingen
De Commissie BBV doet in haar Kadernota rechtmatigheid 2018 de stellige uitspraak om meerjarige inkoopcontracten die volgens Europese regels zouden moeten zijn aanbesteed, in de toelichting op de jaarrekening op te nemen bij de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’. En wel voor het volle bedrag waarvoor het contract is aangegaan. De achtergrond van deze stellige uitspraak moet worden gezocht in eventuele fouten die worden gemaakt bij het aanbesteden. Om te voorkomen dat een niet Europees aanbesteed contract, dat wel als zodanig aanbesteed had moeten worden, over de gehele resterende looptijd van het contract als financiële rechtmatigheidsfout moet worden meegenomen, kan deze bij het opnemen van het contract onder de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ eenmalig voor het volledige bedrag van het contract als fout in de oordeelsvorming worden betrokken. Onderstaand zijn de inkoopverplichtingen ultimo 2020 opgenomen. De verplichting ziet toe op de resterende contractwaarde (inclusief verlengingsopties) voor 2021 en verder.

Omschrijving

Einddatum i

ncl optiejaren

Resterende
verplichting

31-12-2020
* 1000

Welstands en monumentenadvisering

nvt

617

beheer Oostvlietpolder

31-03-30

538

Transport en verwerken GFT- afval

31-12-22

309

parkeergarage Lammermarkt

15-07-32

1.206

huur bedrijfscomplex depot archief

31-08-49

2.810

Basisovereenkomst en Meerjarig onderhoud parkeergarage Garenmarkt

30-07-35

1.359

chartale en girale parkeergelden

1-10-33

318

transport en verwerking huishoudelijk restafval P2

31-12-26

13.457

Transport en verwerken grof huishoudelijk restafval P3

31-12-26

755

nzamling wit-bruingoed en huisraad en Fiets Fout = Fiets Weg

1-01-26

695

beheer parkeergarages

1-01-28

3.658

Gemeentelijk Collectief Zorgverzekering

31-12-23

3.320

warme drankenvoorziening

30-06-25

681

Kooiplein garage deelgeb 4

31-12-22

1.002

Beveiligingsdiensten & Alarmcentralediensten

30-06-23

393

leerlingenvervoer en het vervoer GGZ vanuit de Jeugdwet

31-07-23

751

onderhoud openbare verlichting

31-12-23

3.170

Onderhoud elementenverharding

5-02-22

1.246

Levering Brandstof in bulk

30-11-23

1.259

Brandverzekering

31-12-23

1.886

Elektriciteit & Gas Collectief Leiden

31-12-24

10.616

Wettelijke taken GGD/GHOR;

nvt

12.624

levering betonnen banden en tegels

31-12-25

2.651

levering gebakken bestratingsmaterialen

31-12-25

3.391

inhuur parkeercontroleurs handhaving openbare ruimten

31-01-22

529

inhuur flexibele arbeidskrachten

1-03-23

1.761

accountantsdiensten P1

31-03-22

360

onttrekken, bewerken, verhuizen, opslaan en beheren van het papieren archief P1

1-04-23

705

onderhoud groenvoorzieningen perceel 2

30-04-24

855

onderhoud groenvoorzieningen perceel 3

30-04-24

1.378

onderhoud groenvoorzieningen perceel 1

30-04-25

2.057

bomenonderhoud 2019

31-12-23

1.084

Huurkosten Level Bargelaan 180-200

1-06-29

15.865

Levering en plaatsing Speeltoestellen

1-07-24

635

Perceel 5 Metalen

31-10-26

1.198

Senior Projectmanager Stationsgebied

4-11-23

519

Renovatie Stadhuis Leiden

1-09-21

12.062

renoveren div. rioolgemalen

1-08-21

255

advies- en ingenieursdiensten vastgoed monumenten perceel 1, 2 en 3

1-01-24

654

schoonmaak en glasbewassing

1-01-24

619

combinatiegebouw binnenzwembad-ijshal De Vliet

31-08-23

391

Diverse afvalstromen

1-10-24

516

Rhijnhof brug 2A en 2B en Fase T4

1-03-21

279

reinigen rioolgemalen pompputten

28-02-22

695

reinigen en inspecteren Vrijvervalriolering 2020 t/m 2023

28-02-22

528

verkeersmanagement Perceel B

28-02-22

427

onkruidbeheersing op verharding P4 cnetrum en Noord

14-03-24

808

groeiplaatsverbetering bomen

3-04-22

454

renovatie toren Stadhuis

1-02-21

379

maaien bermen en uitmaaien watergangen

31-12-23

1.266

ingenieursdiensten Leidse Ring Noord

6-07-21

293

integraal ontwerpteam nieuwbouw Indoor Sportcentrum Leiden

31-12-22

612

realisatie Lakenpark

30-04-21

275

Aansprakelijkheidsverzekering Leiden

31-07-24

449

herinrichting Boshuizerkade en Ter Haarkade

1-10-21

747

Elektrotechnisch- en Werktuigbouwkundig Onderhoud Gebouwgebonden Installaties Perceel A

31-08-26

791

maaien watergangen

31-08-24

495

lektrotechnisch- en Werktuigbouwkundig Onderhoud Gebouwgebonden Installaties Perceel B

31-08-26

974

Aannemingsovk Renovatie Zwembad De Vliet

24-04-21

980

Elektrotechnisch- en Werktuigbouwkundig Onderhoud Gebouwgebonden Installaties Perceel C

31-08-26

617

koop, levering en installatie sportinventaris

1-09-21

314

Machine en mens groenvoorziening DZB

1-11-24

464

baggeren watergangen Oostvlietpolder

1-06-21

469

leveren verkeersregeltoestellen

30-11-22

569

meerjarig onderhoud asfaltverharding 2020 - 2024

18-12-24

1.371

Huishoudelijke ondersteuning

onbep

31.000

Begeleiding/Kindverzorging/Maaltijdvoobereiding

onbep

37.200

Beschermd wonen/Kortdurend verblijf/Beschut Wonen

onbep

113.200

Hulpmiddelen

16-07-05

16.568

Trapliften, woningaanpassingen, deuropeners

15-07-05

2.129

Totaal

 

324.506

Appartementsrecht van Bouwdeel Da Vinci ROC Lammenschans
Ten aanzien van de kwestie inzake de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting inzake de levering van het appartementsrecht van Bouwdeel Da Vinci ROC Lammenschans: de gemeente heeft nog steeds een beroep lopen bij de rechtbank Den Haag tegen de opgelegde aanslag overdrachtsbelasting. Op initiatief van de Belastingrechter zijn wij echter in overleg gegaan met de belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Overleg omtrent een overeenkomst loopt nog. Gelet hierop is in de risico-inventarisatie nog steeds een risico op een boete opgenomen, maar dit valt buiten de top tien risico's.

Niet uit de balans blijkende rechten

Bijdrage HOV-net
In verband met de in 2014 toegepaste balansverkorting is de bijdrage HOV-net van 19 miljoen (bijdrage aan activa in eigendom van derden) versneld afgeschreven. Het project is echter nog niet door de derde partij afgerond waardoor de gemeente Leiden op grond van de bestuursovereenkomst HOV-NET Zuid Holland Noord Leiden, 17-5-2013, formeel nog wel het recht heeft om deze gelden terug te vorderen als de afgesproken prestatie niet gerealiseerd wordt. Op basis van de huidige inzichten is dit echter niet waarschijnlijk, waardoor geen aanleiding is om een vordering te verantwoorden.