Jaarstukken 2023

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Omschrijving van de verplichtingen

Laatste jaar van de verplichting

Verplichting

(x 1000)

 

 

 

Resterende verlofdagen per 31-12-2023

n.v.t.

8.903

Uitstaande WW-verplichtingen per 31-12-2023

2025

493

Opgebouwd vakantiegeld WSW en WIW medewerkers per 31-12-2023

2024

1.136

Investeringsfonds Holland Rijnland

2024

2.016

TOTAAL

 

12.548

In aanvulling op de balans wordt een overzicht van niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen opgemaakt. Zo ontstaat inzicht in de meerjarige verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren gebonden is. Een gedetailleerd overzicht is hierboven opgenomen. Het totaal van deze verplichtingen bedraagt € 12,5 miljoen.

Het saldo van de verlofuren berekenen we met de openstaande verlofuren per 31-12-2023 per medewerker van Leiden maal het bruto uurloon tarief plus werkgeverslasten van de betreffende medewerker. Dit geeft een bedrag van 8.903.207

Bij ontslag van een medewerker is de gemeente verplicht om voor een bepaalde periode de WW-uitkering te betalen en/of aan te vullen. De verplichting is afhankelijk van de duur van het voormalig werkverband en de leeftijd van de medewerker. De uitstaande WW-verplichtingen ad 492.756 bestaan uit de maximale totale verplichting in dit kader. Als een voormalige medewerker een nieuwe baan vindt vervalt de verplichting.

De WSW, WIW en CAD hebben een eigen CAO regeling. Volgens die regeling wordt er vakantiegeld opgebouwd gedurende de periode van juni tot en met mei het volgende jaar. Het in dit overzicht opgenomen tegoed á € 1.136.267 van de periode juni tot en met december 2023 wordt in mei 2024 uitbetaald.

Investeringsfonds Holland Rijnland: Bij de instelling in 2006 is besloten om van 2008 tot en met 2022 jaarlijks € 3.077.000 bij te dragen. In 2010 is besloten t.b.v. de Rijnlandroute nog eens € 20.423.000 bij te dragen. Hiervan is 16.373.000 in 2017 betaald. In 2023 is 2.034.000 betaald. Overigens is de dekking van deze verplichting volledig voorzien in de reserve Holland Rijnland.

Meerjarige inkoopverplichtingen

Onderstaand zijn de inkoopverplichtingen ultimo 2023 opgenomen. Het gaat om de verplichtingen met een restwaarde van meer dan 250.000, inclusief de maximale verlengingsopties voor 2024 en verder, ongeacht of de verleningsoptie wel of niet wordt uitgevoerd.

Omschrijving

Verplichting (x 1000)

Verplichtingen van voor 2023

31.471

Nieuwe verplichtingen 2023

106.352

Verplichtingen Sociaal Domein

257.739

Totaal

395.563

We onderscheiden dire verschillende groepen verplichtingen. De oude verplichtingen van voor 2023, de nieuwe verplichtingen aangegenaan in 2023 en de verplichtingen Sociaal Domein.

Niet uit de balans blijkende rechten

Bijdrage HOV-net
In verband met de in 2014 toegepaste balansverkorting is de bijdrage HOV-net van 19 miljoen (bijdrage aan activa in eigendom van derden) versneld afgeschreven. Het project is echter nog niet door de derde partij afgerond waardoor de gemeente Leiden op grond van de bestuursovereenkomst HOV-NET Zuid Holland Noord Leiden, 17-5-2013, formeel nog wel het recht heeft om deze gelden terug te vorderen als de afgesproken prestatie niet gerealiseerd wordt. In 2021 is door de PZH 4 mln terugbetaald. Het restant van dit recht ad 15 mln blijft bestaan totdat de Rijnlandroute gereed is. Conform huidige planning is de Rijnlandroute gereed in 2026.