Ga naar boven

Programmabudget

Overhead
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Overhead

Lasten

0

48.528

13.983

62.511

61.713

798

Baten

0

-2.225

-9.356

-11.581

-8.508

-3.073

Saldo

0

46.303

4.627

50.930

53.205

-2.275

Onvoorzien

Lasten

0

244

-150

94

0

94

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

244

-150

94

0

94

Programma

Lasten

0

48.772

13.833

62.605

61.713

892

Baten

0

-2.225

-9.356

-11.581

-8.508

-3.073

Saldo van baten en lasten

0

46.547

4.477

51.024

53.205

-2.181

Reserves

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-867

-867

-349

-519

Mutaties reserves

0

0

-867

-867

-349

-519

Resultaat

0

46.547

3.610

50.157

52.857

-2.700

Reserves Overhead
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve Informatisering Overhead

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-687

-687

-168

-519

Saldo

0

0

-687

-687

-168

-519

Reserve bedrijfsvoering concern OH

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-181

-181

-181

0

Saldo

0

0

-181

-181

-181

0

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-867

-867

-349

-519

Reserves Overhead

0

0

-867

-867

-349

-519

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

OVERHEAD
Het saldo op het Overhead bedraagt aan de lastenkant € 892.000 voordelig en aan de batenkant € 3.073.000 nadelig.

Overhead kostenplaatsen

Het resultaat op de prestatie Overhead kostenplaatsen is aan de lasten kant € 6.160.000 nadelig en aan de batenkant € 3.458.000 voordelig. Dit voordeel aan de batenkant wordt geneutraliseerd door een gelijk nadeel van € 3.458.000 aan de lastenkant en betreft de kostenverdeelstaat. Per saldo resteert op deze prestatie aan de lastenkant een nadeel van € 2.612.000 dat wordt veroorzaakt door:

  • Het nadeel van € 2.452.000 wordt veroorzaakt door het volgende. Met ingang van 2017 is de financiële wetgeving (BBV) voor de verslaglegging van de overhead gewijzigd, waardoor deze voortaan moet worden verantwoord op dit programma. Dit heeft tot de opgave geleid om in de realisatie binnen de betreffende programma’s de overhead te elimineren uit uurtarieven voor investeringen en/of overige projecten omdat dit niet meer is toegestaan. Dit leidt in 2017 tot een per saldo neutrale correctie op de gerealiseerde lasten binnen enerzijds de relevante programma’s en anderzijds het programma Overhead, Vpb en onvoorzien. Binnen die relevante programma’s ontstaan nu voordelen omdat er minder mag worden doorbelast dan begroot. Op het programma Overhead, Vpb en onvoorzien ontstaat het corresponderende nadeel. Omdat deze correctie pas achteraf kan worden bepaald en jaarlijks zal verschillen, is het is niet mogelijk om op voorhand de begroting van de programma’s zodanig aan te passen dat er op dit punt geen verschillen ontstaan.
  • Het nadeel van € 160.000 betreft een nadeel op de overhead van DZB.

Overige overhead en overige personele lasten
Het resultaat op de prestaties Overhead overig en Overige personele lasten is een voordeel aan de lastenkant van van € 8.306.000 en een nadeel aan de batenkant van € 6.753.000.

Het grootste verschil bedraagt zowel aan de lastenkant (voordeel) als aan de batenkant (nadeel) € 7.200.000, en is per saldo neutraal. Het technische verschil is ontstaan doordat de externe inhuur nu direct in de begroting van de projecten wordt opgenomen. Hierdoor kan het budget van € 7.200.000 aan de lastenkant en aan de batenkant komen te vervallen. Dit is geëffectueerd bij de eerste actualisatie van de Programmabegroting 2018.

Op de personele en overige overheadkostenplaatsen is aan de lastenkant een voordeel ontstaan van € 1.296.000 en een voordeel van € 460.000 aan de batenkant.
Aan de lastenkant was rekening gehouden met een bijdrage aan kredieten. Door vertraging in de uitvoering is een voordeel ontstaan van € 519.000. Als gevolg hoefde ook eenzelfde bedrag minder onttrokken te worden aan de reserve informatisering, waardoor het effect per saldo neutraal is.
In 2017 is de Ontwikkelpool wat later gestart dan gehoopt. Daardoor is een voordeel ontstaan van €198.000.
Voorts hoefde van het budget voor personeel en organsiatiebeleid minder aangesproken te worden dan in de begroting opgenomen was met een voordeel van € 255.000 tot gevolg.
Ook is op de budgetten voor de kosten van voormalig personeel en eigen risico werkgeversaansprakelijkheid (WGA) een aanzienlijk voordeel ontstaan van € 480.000.
Daarnaast zijn er voordelen op de arbokosten van € 119.000, op werving en selectie € 90.000 en op opleidingsbudgetten van € 124.000

Facilitaire overheadkostenplaatsen
Op de facilitaire budgetten is aan de lastenkant een nadeel ontstaan van € 348.000. Tegenover dit nadeel staat een voordeel aan de baten kant van € 117.000, zodat er per saldo een nadeel is van € 231.000.
De facilitaire budgetten staan al langere tijd onder druk. Op catering, vergaderfaciliteiten en koffieautomaten is er een nadeel van € 97.000. Het budget voor post is met € 115.000 overschreden en het budget voor onderhoud met € 50.000. Het voordeel op de overige facilitaire budgetten is per saldo € 31.000.

Huisvestingsoverheadkostenplaatsen
In het project Ambtelijke huisvesting werd uitgegaan van het bouwen van een nieuw pand waar het merendeel van de medewerkers een werkplek zouden krijgen. Door de ontwikkelingen rond de locatie voor het busstation moest het scenario van het bouwen van een nieuw pand worden verlaten en worden alternatieven voor huur van een bestaande locatie onderzocht. Deze wijziging heeft tot gevolg dat gemaakte kosten ad. € 977.000 die op termijn geactiveerd zouden worden om te worden afgeschreven nu op grond van de verslaggevingsregels in een keer als last in de jaarrekening moet worden opgenomen. Dit betreft een boekhoudkundige wijziging op grond van veranderde omstandigheden.

Vennootschapsbelasting
Sinds 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende ondernemingsactiviteiten van gemeenten met als doel een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. De Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat de gemeente Leiden over eventuele voordelige resultaten op de vergoeding voor ligplaatsen voor woonschepen en reclame-uitingen in de openbare ruimte VPB verschuldigd is.

Onvoorzien
In 2017 is het budget voor onvoorzien van € 244.000 voor € 150.000 benut ter dekking van de kosten voor het eigen risico brandschade voor het pand Eksterpad 4 (onderdeel vastgoedportefeuille). Eind 2017 resteert een niet benut budget en dus een voordeel van € 94.000.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Informatisering
Aan de reserve informatisering is binnen dit programma € 519.000 minder onttrokken dan begroot. Dit nadeel staat tegenover het voordeel van € 519.000 zoals hierboven toegelicht. Per saldo is het effect neutraal.

INVESTERINGEN

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet staan hieronder toegelicht.
Binnen dit programma zijn geen afgesloten kredieten met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet.

Toelichting op investeringskredieten die ouder zijn dan drie jaar en die niet afgesloten kunnen worden bij de jaarrekening 2017:

7100275 Vervanging toegangscontrole en tijdregistratiesysteem Stadhuis
Een interne risicoanalyse heeft aanleiding gegeven om in het stadhuis een project te starten om de beveiliging te verbeteren. Het gaat om het realiseren van een aantal quick wins door fysieke en organisatorisch
maatregelen. De realisatie was gekoppeld aan het krediet 'pilot flexwerken' maar schuift door vertraging daarvan nu in in het project herinrichting Stadhuis. Het krediet blijft daardoor nodig.

7100751 Zaakgewijs werken software
Dit krediet kan nog niet afgesloten worden. Er lopen nog een groot aantal werkzaamheden in het kader van het project VRIS waarvoor naast dat wat in het krediet aan budget beschikbaar is extra incidentele middelen nodig zijn. Voorgesteld wordt dan ook dit krediet niet af te sluiten. Bij de 1e bestuursrapporatage zal er een voorstel komen om het dan aanwezige restantbudget toe te voegen aan het krediet VRIS.