Jaarstukken 2020

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Budget

Overhead
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Overhead

Lasten

58.883

60.937

9.524

70.461

69.667

794

 

Baten

-3.323

-2.242

-197

-2.439

-3.345

907

Saldo

 

55.560

58.695

9.327

68.022

66.322

1.700

Programma

Lasten

58.883

60.937

9.524

70.461

69.667

794

 

Baten

-3.323

-2.242

-197

-2.439

-3.345

907

Saldo van baten en lasten

 

55.560

58.695

9.327

68.022

66.322

1.700

Vennootschapsbelasting
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Vennootschapsbelasting

Lasten

103

71

0

71

58

12

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

103

71

0

71

58

12

Programma

Lasten

103

71

0

71

58

12

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

 

103

71

0

71

58

12

Onvoorzien
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Onvoorzien

Lasten

0

251

-115

136

0

136

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

251

-115

136

0

136

Programma

Lasten

0

251

-115

136

0

136

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

 

0

251

-115

136

0

136

Reserves Overhead
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Reserves Overhead

 

0

0

0

0

0

0

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000

OVERHEAD

Overhead kostenplaatsen
De overhead moet centraal worden begroot en verantwoord. Uitgezonderd is de overhead die kan worden toegeschreven aan grondexploitaties/investeringen, deze worden geactiveerd. Het saldo is het resultaat van de interne verreking binnen de bedrijfsvoering. Als gevolg hiervaan is er per saldo een voordeel ontstaan van 0,7 mln. en bestaat voor het grootste deel een voordeel op overheadskosten van projecten en personeel (circa 1 mln.). Daar tegenover staat dat er op de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen (o.a. Servcepunt71 en BSGR) en nadeel is ontstaan van circa 1,1 mln . Resterend verschil is het gevolg van diverse kleinere verschillen zoals resultaat DZB en plankosten.

Overige overhead
Binnen de prestatie is een voordeel op de lasten van circa 454.000 voordelig. Zo is er een incidenteel voordeel op het UDC. Doordat de aanloop van projecten meer tijd in beslag nam is er een incidenteel voordelig resultaat gerealiseerd van circa 335.000. Eveneens is er binnen de overige personeel en organisatiebudgetten 214.000 minder besteed dan verwacht. Tegenover deze voordelen staat een nadeel op de juridische kosten van circa 241.000. In 2020 is een pilot gestart voor de interne advocaat in loondienst bij Servicepunt. Voorheen werden de kosten binnen diverse programma's verantwoord.

Overhead Faciltair en huisvesting ambtenaren
Is het resultaat van diverse voor- en nadelen binnen de facilitaire budgetten. Als gevolg van corona vilen de kosten binnen Catering, vergaderfaciliteiten en koffieautomaten lager uit maar leidde ook tot extra"incidentele" kosten door het nemen van extra maatregelen binnen de panden. Daarnaast waren de beveiligingskosten hoger dan begroot en met het in gebruik nemen van het stadskantoor waren er extra frictiekosten (o.a. inzet gastvrouwen en fietscoaches). Per saldo bedraagt het tekort circa 253.000.

Overhead Overige personele lasten
Op de lasten is een voordeel ontstaan van circa 918.000. De belangrijkste oorzaken zijn de gemeentebrede opleidingen (190.000). Als gevolg van Corona en het thuiswerken konden niet alle opleidingenwensen worden uitgevoerd. Een ander voordeel is dat door eerdere acties, zoals minder werken, eerder stoppen en inzet in vitaliteit, er minder budget voor uitkeringen voormalig personeel nodig is geweest (545.000). Als derde is er een voordeel gerealiseerd voor arbozaken (92.000). Overig voordeel bestaat uit diverse overige voor- en nadelen binnen de personele lasten zoals bijvoorbeeld arbozaken, bovenformatieven en eigen risico (92.000).
Vennootschapsbelasting
De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat over het voordelig saldo woonboten en reclameopbrengsten vennootschapsbelasting (Vpb) moet worden betaald. Dat wordt door ons en andere gemeenten nog betwist. Voorzichtigheidshalve heeft de gemeente het standpunt van de Belastingdienst gevolgd. De gemeente tekent tegen de Vpb-aanslag bezwaar aan. Tevens heeft de gemeente ten aanzien van de activiteit verkoop restafval de zogenoemde NVRD-brancheafspraken met de Belastingdienst. De overige activiteiten zijn niet Vpb-plichtig c.q. wordt een vrijstelling op de resultaten toegepast. Dit mede op basis van het in het verleden met de Belastingdienst gevoerde vooroverleg.

Onvoorzien
In 2020 is het budget voor onvoorzien van 251.000 voor 115.000 benut zodat er eind 2020 een budget en dus een voordeel resteert van 136.000.
Bij de dezemberwijziging is een aanvullend krediet van 115.000 beschikbaar gesteld voor de “Valkbrug”. De
afschrijvingslasten van 1.917 wordt gedekt uit de reserve afschrijving investeringen. Hiervoor moest 115.000 gestort worden in de reserve afschrijving investeringen.

INVESTERINGEN

Toelichting overschreden investeringskredieten

Toelichting op investeringskredieten die ouder zijn dan drie jaar en die niet afgesloten kunnen worden bij de jaarrekening:

7100751 zaakgewijs werken software en 7101238 vervangen JOIN-zaaksysteem
Het project digitalisering bouwdossiers verloopt – na een doorstart in 2018 - conform de (nieuwe) planning.
Afronding is beoogd medio 2021/2022.

7101111 Ambtelijke herhuisvesting Stadskantoor
Het krediet staat nog open omdat de aannemer nog een aantal restpunten moet afwikkelen. Hierdoor is de laatste termijn nog niet afgerekend. Het project en krediet kunnen afgesloten worden zodra de laatste restpunten door de aannemer zijn afgewikkeld en de laatste termijn is voldaan. Naar verwachting is dit in het 1e of 2e kwartaal van 2021.

7101138 Meubilair flexwerken
Na de ingebruikneming van het Stadhuis is al het oude meubilair uit het Stadhuis, Stationsplein en Stadsbouwhuis vervangen. Op de overige lokaties is nog niet al het meubilair vervangen. Restant krediet is bedoelt om eventueel de overige lokaties zonodig geschikt te maken om daar (gedeeltelijk) te kunnen flexwerken. Na afronding van de verbouwing van het Stadhuis eind 2021 kan het krediet worden afgesloten.

7101156 en 7101483-7101484 Ambtelijke herhuisvesting Stadhuis
Het krediet staat nog open omdat het nog een lopend project is. Uitvoering van het project is in volle gang. Zoals nu gepland zal oplevering plaatsvinden in het 4e kwartaal van 2021 waarna het project na afdrekening van de laatste termijn afgesloten kan worden.

7101183 pilot flexwerken
Gelijktijdig met de verbouwing en herinrichting van het Stadhuis wordt het fllexibele werken ingevoerd. Dit betekend dat de werkzaamheden meelopen met de herinrichting van het Stadhuis. Na overgang van alle medewerkers naar de definitieve lokaties wordt de pilot flexwerken afgerond en kan het krediet worden afgelsoten. Naar verwachting medio 2021 of begin 2022.

7101249-7101250 Restauratie raadszaal
Het krediet staat nog open omdat het nog een lopend project is. We zijn het ontwerp aan het afronden, waarna de vergunning zal worden aangevraagd. Uitvoering van het project staat gepland voor het 3e en 4e kwartaal 2021. Zoals nu gepland zal oplevering plaatsvinden in het 4e kwartaal van 2021 waarna het project afgesloten kan worden.

Verbonden Partijen

Servicepunt71

Motieven en doelen deelname GR

Uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency is het gewenst om samenwerking te vinden op bedrijfsvoeringstaken die betrekking hebben op ICT, Inkoop, Financiën, HRM, Juridische Zaken en Facilitaire zaken. SP71 biedt beleidsmatig, tactisch en operationeel advies, administratie, werkplekondersteuning, werving & opleiding en regionale bezwaarafhandeling.

Realisatie doelstellingen en prestaties 2018

Voor de periode 2016- 2020 is het strategisch kaderdocument “Servicepunt71 richting 2020: Professionele dienstverlening, slimme bedrijfsvoering” opgesteld. Met dit kaderdocument is invulling gegeven aan de vier strategische keuzes, die gezamenlijk door Servicepunt71 en de partners worden opgepakt:

■ Professionele dienstverlening: solide en betrouwbare bedrijfsvoering.

■ Slimme en innovatieve bedrijfsvoering: meer resultaten met minder inspanningen.

■ Focus op de Leidse regio en toegevoegde waarde leveren aan de gemeentelijke opgaven.

■ Gelijkwaardig partnerschap en collegiale werkverhoudingen tussen Servicepunt71 en de gemeentelijke organisaties.

Bijzonderheden uit 2018:

  • De jaarrekeningcontrole 2017 van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Holland Rijnland (HR) kende in 2018 een lange doorlooptijd en vroeg een sterk verhoogde inzet van deze partijen en van Servicepunt71. Voor de accountantscontroles van boekjaar 2019 is eind 2018 het aanbestedingstraject van start gegaan.
  • De colleges en het bestuur van Servicepunt71 hebben het besluit genomen tot regionalisering van de gehele informatievoorziening. Vanaf 1 juli 2018 werkt de eerste groep medewerkers onder regionale sturing, vanaf 1 juli 2019 treden de medewerkers in dienst van Servicepunt71.
  • Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG voegt een aantal verplichte maatregelen en aanscherpingen toe aan de bestaande bepalingen die gericht zijn op het beschermen van persoonsgegevens. Servicepunt71 voldoet aan de formele eisen en er zijn in 2018 een hoop zaken verbeterd.
  • Huisvesting Servicepunt71. Het huidige huurcontract van Servicepunt71 loopt af in 2021. Begin 2019 heeft het bestuur ingestemd met het nader uitwerken van het blijven huisvesten in het Tweelinghuis.

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2018

■ De concretisering van het strategisch kader, gericht op zichtbare resultaten in de dienstverlening;

■ De governance op Servicepunt71, gericht op daadwerkelijk partnerschap en slagvaardige en effectieve gezamenlijke besluitvorming;

■ De interne sturing binnen Servicepunt71, gericht op het organiseren en realiseren van opgaven en doelstellingen. Na de toelichting op de integrale doelstellingen en prioriteiten 2018 volgt per vakteam een korte toelichting op de vakspecifieke

Bijdrage 2018

24.359

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen