Jaarstukken 2021

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Budget

Overhead
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Overhead

Lasten

69.667

65.855

3.874

69.729

67.859

1.870

 

Baten

-3.345

-2.609

200

-2.408

-2.862

453

Saldo

 

66.322

63.247

4.074

67.320

64.997

2.323

Programma

Lasten

69.667

65.855

3.874

69.729

67.859

1.870

 

Baten

-3.345

-2.609

200

-2.408

-2.862

453

Saldo van baten en lasten

 

66.322

63.247

4.074

67.320

64.997

2.323

Vennootschapsbelasting
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Vennootschapsbelasting

Lasten

58

71

0

71

113

-41

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

58

71

0

71

113

-41

Programma

Lasten

58

71

0

71

113

-41

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

 

58

71

0

71

113

-41

Onvoorzien
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Onvoorzien

Lasten

0

253

0

253

0

253

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

253

0

253

0

253

Programma

Lasten

0

253

0

253

0

253

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

 

0

253

0

253

0

253

Reserves Overhead
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Reserves Overhead

 

0

0

0

0

0

0

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000

OVERHEAD

Lasten
Als gevolg van de eenmalige uitkering is er binnen de personeelskosten een overschrijding van circa 0,7 mln. Voor circa de helft wordt dit gedekt door de algemene uitkering en ruimte binnen de salarisbudgetten binnen de afdelingen.
Daar tegenover staat dat er over 2021 meer uren naar projecten zijn geschreven dan waar we van te voren rekening mee hielden. De overhead van deze uren wordt rechtstreeks naar programma overhead geboekt. Het betreft zowel overhead van interne als externe medewerkers. Het voordeel bedraagt circa 1,7 mln.
Overige voordelen op de lasten zijn de bijdrage aan Servicepunt71 en lagere facilitaire kosten door corona (thuiswerken) circa 0,7 mln. Het resterende voordeel bestaat voornamelijk uit incidentele budgetten zoals verbouwing stadhuis (als gevolg van de vertraging), Urbun Data Center en overige posten.

Baten
Het voordeel op de baten is voornamelijk gevolg van een voordelig saldo op de afdelingsbudgetten (circa 0,35 mln.) en huisvesting (circa 0,1 mln.).

VENNOOTSCHAPSBELASTING

De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat over het voordelig saldo woonboten en reclameopbrengsten vennootschapsbelasting (Vpb) moet worden betaald. Dat wordt door ons en andere gemeenten nog betwist. Voorzichtigheidshalve heeft de gemeente het standpunt van de Belastingdienst gevolgd. De gemeente tekent tegen de Vpb-aanslag bezwaar aan. Tevens heeft de gemeente ten aanzien van de activiteit verkoop restafval de zogenoemde NVRD-brancheafspraken met de Belastingdienst. De overige activiteiten zijn niet Vpb-plichtig c.q. wordt een vrijstelling op de resultaten toegepast. Dit mede op basis van het in het verleden met de Belastingdienst gevoerde vooroverleg.

ONVOORZIEN

Over 2021 bedroeg het budget voor onvoorzien 253.000. Op de post onvoorzien hebben over 2021 geen uitgaven plaatsgevonden.

INVESTERINGEN

Toelichting overschreden investeringskredieten

Niet van toepassing.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening

7101032 Hefbrug
Dit krediet blijft benodigd. In 2022 verwachten wij een uitspraak te kunnen doen of de werkzaamheden nog zullen gaan plaatsvinden.

7101066 vervanging strooiwagens en 7101840 kraan-kipper
Deze kredieten blijven benodigd. In 2022 verwachten wij nog kosten te boeken op deze kredieten.

7101138 Meubilair flexwerken

Na de ingebruikname van het Stadhuis is al het oude meubilair uit het Stadhuis, Stationsplein en Stadsbouwhuis vervangen. Op de overige locaties is nog niet al het meubilair vervangen. Het restant van het krediet is bedoeld om eventueel de overige locaties zonodig geschikt te maken om daar (gedeeltelijk) te kunnen flexwerken. Na afronding van de verbouwing van het Stadhuis kan het krediet worden afgesloten.

7101156 en 7101483-7101484 Herhuisvesting ambtenaren: Verbouwing stadhuis

Uitvoering van het project is in 2021 ondanks de corona goed gevorderd. Desondanks is er toch vertraging opgelopen en zal het stadhuis naar verwachting per 1 juli in gebruik genomen kunnen worden. Na de laatste afrekening met de aannemer en het afsluiten van de periode van nazorg kan het project en de kredieten naar verwachting in 2023 afgesloten worden.

7101183 Pilot flexwerken

Gelijktijdig met de verbouwing en herinrichting van het Stadhuis wordt het flexibele werken ingevoerd. Dit betekent dat de werkzaamheden meelopen met de herinrichting van het Stadhuis. Na overgang van alle
medewerkers naar de definitieve locaties wordt de pilot flexwerken afgerond en kan het krediet worden afgesloten. Naar verwachting kan dit krediet eind 2022 worden afgesloten.

7101249-7101250 Restauratie raadszaal

Naast de verbouwing en herinrichting van het Stadhuis wordt ook de raadszaal gerestaureerd. De werkzaamheden worden naar verwachting eind juni 2022 afgerond en daarna kan de raadszaal in gebruik worden genomen.

Verbonden Partijen

Servicepunt71

Motieven en doelen deelname GR

Uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency is het gewenst om samenwerking te vinden op bedrijfsvoeringstaken die betrekking hebben op ICT, Inkoop, Financiën, HRM, Juridische Zaken en Facilitaire zaken. SP71 biedt beleidsmatig, tactisch en operationeel advies, administratie, werkplekondersteuning, werving & opleiding en regionale bezwaarafhandeling.

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2021

■ Het onderzoek naar het nieuwe samenwerkingsmodel is afgerond en de besluitvorming voor het aangaan van de centrumregeling is voorbereid.

■ De regionalisering van de gehele informatievoorziening is verder doorontwikkeld.

Bijdrage 2021

42.492

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen.