Jaarstukken 2022

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Budget

Overhead
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Overhead

Lasten

67.859

67.761

5.904

73.665

68.149

5.516

 

Baten

-2.862

-2.472

441

-2.031

-3.068

1.037

Saldo

 

64.997

65.289

6.345

71.634

65.081

6.553

Programma

Lasten

67.859

67.761

5.904

73.665

68.149

5.516

 

Baten

-2.862

-2.472

441

-2.031

-3.068

1.037

Saldo van baten en lasten

 

64.997

65.289

6.345

71.634

65.081

6.553

Vennootschapsbelasting
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Vennootschapsbelasting

Lasten

113

106

0

106

141

-35

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

113

106

0

106

141

-35

Programma

Lasten

113

106

0

106

141

-35

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

 

113

106

0

106

141

-35

Onvoorzien
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Onvoorzien

Lasten

0

257

-50

207

0

207

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

257

-50

207

0

207

Programma

Lasten

0

257

-50

207

0

207

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

 

0

257

-50

207

0

207

OVERHEAD, VPB en ONVOORZIEN

Toelichting op financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000.

OVERHEAD

Lasten
Binnen de lasten is een voordeel van 5,5 mln. Zo is er over 2022 meer uren naar projecten geschreven dan waar we van te voren rekening mee hielden. De overhead van deze uren wordt rechtstreeks naar programma overhead geboekt. Het betreft zowel overhead van interne als externe medewerkers. Het voordeel bedraagt circa 1,3 mln. Daarnaast is er is er nog een voordeel als gevolg van uit lagere uitgaven over 2022 voor Oekraïne (1,4 mln.). De focus binnen Informatievoorziening lag op doorloop-projecten. Gevolg is dat de incidentele aanloopkosten voor nieuwe IV projecten 1,0 mln. lagere zijn dan begroot. Vanuit de voorziening wethouderpensioenen is een bedrag van 0,9 mln. vrijgevallen. Dit werd veroorzaakt door een stijging van de rekenrente en waardoor een deel van het gereserveerde bedrag vrij valt. Het resterende voordeel bestaat voornamelijk uit incidentele budgetten zoals wachtgelden wethouders (0,1 mln.), verbouwing stadhuis, personeel (o.a. voor voormalig personeel 0,6 mln.), Urbun Data Center (0,2 mln.) en diverse overige kleinere posten.

Baten
Het voordeel op de baten is voornamelijk het gevolg van ontvangen vergoedingen voor inlening van interne medewerkers.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat over het voordelig saldo woonboten en reclameopbrengsten vennootschapsbelasting (Vpb) moet worden betaald. Dat wordt door ons en andere gemeenten nog betwist. Voorzichtigheidshalve heeft de gemeente het standpunt van de Belastingdienst gevolgd. De gemeente tekent tegen de Vpb-aanslag bezwaar aan. Tevens heeft de gemeente ten aanzien van de activiteit verkoop restafval de zogenoemde Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten (NVRD)-brancheafspraken met de Belastingdienst. De overige activiteiten zijn niet Vpb-plichtig c.q. wordt een vrijstelling op de resultaten toegepast. Dit mede op basis van het in het verleden met de Belastingdienst gevoerde vooroverleg.

ONVOORZIEN

Over 2022 bedroeg het budget voor onvoorzien 257.000. Op de post onvoorzien heeft over 2022 een uitgaven voor een schadeclaim, die zijn oorsprong vindt in 2009, plaatsgevonden is geschikt voor 50.000 .

INVESTERINGEN

Toelichting overschreden investeringskredieten

Niet van toepassing.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening

7101032 hefbrug
Dit krediet blijft benodigd. In 2023 zullen we nader bezien of de werkzaamheden nog uitgevoerd gaan worden.

7101138 meubilair flexwerken
Na de ingebruikname van het Stadhuis is al het oude meubilair uit het Stadhuis, Stationsplein en Stadsbouwhuis vervangen. Op de overige locaties is nog niet al het meubilair vervangen. Het restant van het krediet is bedoeld om eventueel de overige locaties zonodig geschikt te maken om daar (gedeeltelijk) te kunnen flexwerken.

7101156/7101483/7101484 Ambtelijke herhuisvesting - Verbouwing stadhuis
Na de oplevering van het Stadhuis door de aannemer is de onderhoudsperiode van een jaar gestart. In 2023 wordt dan de eindtermijn betaald en kan het krediet worden afgesloten.

7101183 pilot flexwerken
Gelijktijdig met de verbouwing en herinrichting van het Stadhuis is het flexibele werken ingevoerd. Inmiddels is overgang van alle medewerkers naar de definitieve locaties afgerond. Komend jaar wordt gebruikt om de "puntjes op de i" te zetten. Verwachting is dat eind 2023 het project kan worden afgerond.

7101249 en 7101250 Restauratie raadszaal
In 2022 is de raadszaal in gebruik genomen. Begin 2023 moeten de laatste punten worden afgerond waarna de kredieten kunnen worden afgesloten.

7101326 renovatie gevel Stadhuis
Het krediet voor de renovatie van de gevel van het Stadhuis kan nog niet worden afgesloten. Reden om deze nog niet af te sluiten is gelegen in het feit dat aan de linkerzijde de komende periode zettingsmetingen plaats gaan vinden. In dat deel is beweging van de gevel geconstateerd. Als metingen aangeven dat teveel zetting/beweging in het geveldeel optreedt zullen acute constructieve ingrepen plaats moeten vinden.

7102166 self wervice zuilen level hardware en 7102167 self service zuilen software
Er heeft in 2022 een evaluatie plaatsgevonden naar het dienstverleningsconcept op het Stadskantoor. Daar gaan we in 2023 mee verder en dan zal er ook worden gekeken of er behoefte is aan een verdere investering in het selfserviceplein. Doordat door Corona de dienstverlening lange tijd was geminimaliseerd, was het eerder niet logisch om de investering te doen.

Verbonden Partijen

Servicepunt71

Motieven en doelen deelname GR

Uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency is het gewenst om samenwerking te vinden op bedrijfsvoeringstaken die betrekking hebben op ICT, Inkoop, Financiën, HRM, Juridische Zaken en Facilitaire zaken. SP71 biedt beleidsmatig, tactisch en operationeel advies, administratie, werkplekondersteuning, werving & opleiding en regionale bezwaarafhandeling.

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2021

■ Het onderzoek naar het nieuwe samenwerkingsmodel is afgerond en de besluitvorming voor het aangaan van de centrumregeling is voorbereid.

■ De regionalisering van de gehele informatievoorziening is verder doorontwikkeld.

Bijdrage 2021

42.492

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen.