Jaarstukken 2020

Grondbeleid

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om in de begroting en jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid op te nemen (artikel 9 lid 2). In artikel 16 van het BBV is bepaald waaruit de verplichte paragraaf grondbeleid ten minste dient te bestaan. Kortgezegd staat in de paragraaf grondbeleid een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting, met daarbij een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie.

Algemeen
Grondbeleid is ondersteunend aan de (ruimtelijke) ambities en doelstellingen van programma’s die in de begroting zijn opgenomen zoals Stedelijke Ontwikkeling en Bereikbaarheid. Het biedt handvatten en sturing voor het inzetten van financieel en juridisch instrumentarium. In 2015 is de Nota Grondbeleid 2015 met als thema ‘ruimte voor kansen, kansen voor ruimte’ door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin kiest de gemeente in principe voor faciliterend grondbeleid maar wordt de mogelijkheid open gelaten om actief grondbeleid te voeren als de situatie daar om vraagt.

Realisatie doelstellingen programma’s
In 2020 is voor het realiseren van de doelstellingen van programma’s zoals opgenomen in de begroting vooral faciliterend grondbeleid toegepast, conform de beleidskeuze. Met toepassing van het juridische instrumentarium voor kostenverhaal zijn een aantal overeenkomsten met private initiatiefnemers van bouwplannen gesloten. Op basis van gesprekken met andere private initiatiefnemers van bouwplannen is de stellige verwachting dat ook in de komende jaren weer met toepassing van het faciliterende grondbeleid invulling zal worden gegeven aan de doelstellingen van programma’s die in de begroting zijn opgenomen.

In 2020 is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om actief grondbeleid toe te passen en er hebben geen strategische verwervingen plaatsgevonden.

Gronduitgifteprijzen
De grondprijzen zijn evenals voorgaande jaren vastgelegd in een aparte notitie: de Grondprijzenbrief 2021. De Grondprijzenbrief 2021 is 27 januari 2021 door het college van B&W vastgesteld.

Gehanteerde parameters

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitaties (BIE)
De jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties resulteert in een nieuw saldo per 1-1-2021. Onderstaand een overzicht van de resultaten van de vastgestelde grondexploitaties op Eindwaarde en Netto Contante Waarde (NCW).

Tabel 1 Resultaten BIE op Eindwaarde 1-1-2021 in vergelijking met 1-1-2020

Project

MPG 2020

MPG 2021

Verschil NCW

Eindwaarde 1-1-2021

Eindwaarde 1-1-2021

(- = nadeel)

Oude Rijnlocatie

-238.707

-155.484

83.223

Lammenschansdriehoek

-3.891.843

-3.815.532

76.311

Groenoordhallenterrein

477.855

500.477

22.622

Groenoord Noord en bedrijventerrein

-1.649.239

-1.685.101

-35.861

Stationsgebied - RBB K1,2,5

-4.902.816

-4.029.886

872.930

Stationsgebied - RBB K3,4

-408.169

-1.265.074

-856.905

Aalmarkt

-21.513.839

-21.502.079

11.760

Nieuweroord

914.760

609.362

-305.399

Tabel 2 Resultaten BIE op netto contante waarde (NCW) 1-1-2021 in vergelijking met 1-1-2020

Project

MPG 2020

MPG 2021

Verschil NCW

NCW 1-1-2021

NCW 1-1-2021

(- = nadeel)

Oude Rijnlocatie

-229.437

-149.446

79.991

Lammenschansdriehoek

-3.388.083

-3.321.650

66.433

Groenoordhallenterrein

468.486

490.664

22.178

Groenoord Noord en bedrijventerrein

-1.585.197

-1.609.563

-24.366

Stationsgebied - RBB K1,2,5

-4.620.033

-3.722.992

897.041

Stationsgebied - RBB K3,4

-392.320

-1.145.816

-753.497

Aalmarkt

-21.513.839

-21.080.469

433.370

Nieuweroord

879.239

597.413

-281.826

Bouwgronden in Exploitatie (BIE)

-30.381.185

-29.941.860

439.325

benodigde voorziening negatieve grondexploitaties:

-

-30.539.273

-

Het resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties van de gemeente Leiden is € 29,9 miljoen (tekort) op netto contante waarde (NCW) per 1-1-2021. Dit tekort is 0,4 miljoen lager dan in het MPG 2020.

Voorziening negatieve grondexploitaties
Voor grondexploitaties met een tekort op de exploitatie dient een voorziening te worden getroffen. De benodigde voorziening per 31-12-2020 bedraagt 30,5 miljoen. De voorziening voor grondexploitaties (BIE) met een negatief resultaat heeft tot doel dat het geprognosticeerde tekort wordt afgedekt. Hierdoor is het eindresultaat voor de betreffende projecten sluitend en dus (financieel) gegarandeerd. Het feitelijk verwachte eindresultaat van de BIE wordt bepaald door de projecten met een positief eindresultaat.

Nieuweroord, enige grondexploitatie met een positief resultaat
Nieuweroord is de enige actieve grondexploitaties met een positief resultaat per 1-1-2021. In 2020 is er tussentijds winst genomen in de grondexploitatie Nieuweroord voor circa 1,38 mln. Deze winstneming is verplicht gegeven de BBV-richtlijnen (PoC-methode). De winstneming is reeds verwerkt in de resultaten waarmee de grondexploitatie sluit op een saldo van € 0,61 mln. positief op NCW.

Voor een gedetailleerde analyse van de verschillen per grondexploitatie wordt verwezen naar de rapportage Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021.

Af te sluiten grondexploitaties Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021
In 2021 worden geen voorstellen gedaan voor afsluiten van grondexploitaties.

Beleidsuitgangspunten reserves grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondexploitatie
In de Nota Grondbeleid 2015 staat hoe het vermogensbeheer is ingericht in aansluiting op de ruimtelijke en stedenbouwkundige projecten. De bestemmingsreserves voor het beheersen van risico’s zijn:
■ De reserve risico’s projecten in uitvoering;
■ De reserve risico’s bijzondere projecten.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt nader ingegaan op het weerstandsvermogen.