Jaarstukken 2021

Grondbeleid

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om in de begroting en jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid op te nemen (artikel 9 lid 2). In artikel 16 van het BBV is bepaald waaruit de verplichte paragraaf grondbeleid ten minste dient te bestaan. Kortgezegd geeft de gemeenteraad in de paragraaf grondbeleid een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting, met daarbij een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie.

Algemeen
Om te zorgen dat er aan de ambities en doelstellingen van de gemeente Leiden gewerkt wordt, kiest de gemeente voor een situationeel grondbeleid: per locatie en situatie maken we een afweging wat de beste aanpak is. Deze keuze heeft de gemeente in november 2021 vastgelegd in de omgevingsvisie. Bepalende factoren in de keuze voor het grondbeleid zijn beschikbare midde­len: de (organisatorische) capaciteit; risico’s en meer in het algemeen de vraag of de specifieke ambitie en/of doelstelling ook door de markt opgepakt zal worden. De uiteindelijke keuze voor het grondbeleid verschilt per situatie en locatie en wordt afgewogen voorgelegd aan de raad.

Realisatie doelstellingen programma’s
In 2021 is voor het realiseren van de doelstellingen van programma’s zoals opgenomen in de begroting vooral faciliterend grondbeleid toegepast. Met toepassing van het juridische instrumentarium voor kostenverhaal zijn een aantal overeenkomsten met private initiatiefnemers van bouwplannen gesloten. Op basis van gesprekken met andere private initiatiefnemers van bouwplannen is de verwachting dat ook in de komende jaren weer grotendeels met toepassing van het faciliterende grondbeleid invulling zal worden gegeven aan de doelstellingen van programma’s die in de begroting zijn opgenomen. Ook zullen er de komende jaren gebiedsontwikkelingen zijn waar de gemeente een meer actieve rol pakt. De actieve rol hoeft echter niet te betekenen dat er (strategische) verwervingen plaatsvinden maar kan ook een meer regisserende en uitnodigende rol betekenen.

Gronduitgifteprijzen
De grondprijzen zijn evenals voorgaande jaren vastgelegd in een aparte notitie: de Grondprijzenbrief 2022. De grondprijzenbrief is dit jaar aangevuld met een hoofdstuk parameters, eveneens relevant in het toepassen van grondbeleid. De Grondprijzen- en parameterbrief 2022 is 14 februari 2022 door het college van B&W vastgesteld.

Gehanteerde parameters
In de grondexploitatieramingen (EW en NCW) wordt gerekend met de gemeentelijke rekenrente van 1,07%, een disconteringsvoet van 2% (conform voorschrift BBV) alsook met parameters voor kosten en opbrengstenstijging. Voor de kostenstijging in de grondexploitaties is met name gekeken naar de ontwikkeling van de GWW (Grond- Weg en Waterbouw) kosten aangezien deze categorie vrijwel volledig de hoogte van de kostenramingen voor bouw- en woonrijpmaken van elke grondexploitatie bepalen. Over jaarschijf 2022 wordt rekening gehouden met een kostenstijging van 4% en voor de jaren daarna 2% per jaar. Voor de opbrengstenstijging is dit jaar geen generieke parameter gehanteerd maar deze zijn project specifiek ingevuld.

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitaties (BIE)
De jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties resulteert in een nieuw saldo per 1-1-2022. Onderstaand een overzicht van de resultaten van de vastgestelde grondexploitaties op Eindwaarde en Netto Contante Waarde (NCW).

Tabel 1 Resultaten BIE op eindwaarde in vergelijking met 31-12-2020

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

MPG 2021

MPG 2022

Verschil

Projectnaam

Eindwaarde (31-12-2020)

Eindwaarde (31-12-2021

MPG 2021-2022 EW

Oude Rijnlocatie

-155.484

-929.479

-773.995

Lammenschansdriehoek

-3.815.532

-4.422.262

-606.730

Groenoordhallen eo

   

Groenoordhallenterrein

500.477

422.497

-77.980

Groenoord Noord/bedrijventerrein

-1.685.101

-1.885.153

-200.052

Stationsgebied

   

Stationsgebied - Rijnsburgerblok k1,2, 5

-4.029.886

-4.152.011

-122.125

Stationsgebied - Rijnsburgerblok k3,4

-1.265.074

-1.455.819

-190.745

Aalmarkt

-21.502.079

-21.004.451

497.628

Nieuweroord

609.362

817.969

208.607

Resultaten BIE op netto contante waarde (NCW) 1-1-2022 in vergelijking met 1-1-2021

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

MPG 2021

MPG 2022

Verschil

Projectnaam

NCW (1-1-2022)

NCW (1-1-2022)

MPG 2021-2022 NCW

Oude Rijnlocatie

-152.435

-894.572

-742.137

Lammenschansdriehoek

-3.388.083

-3.926.842

-538.759

Groenoordhallen eo

-1.141.277

-1.362.209

-220.932

Stationsgebied - Rijnsburgerblok k1 t/m 5

-4.943.268

-5.207.668

-264.400

Aalmarkt

-21.502.079

 

n.v.t.

Nieuweroord

621.549

 

n.v.t.

Totaal BIE

-30.505.593

-11.391.291

n.v.t.

Benodigde voorziening negatieve grondexploitaties:

30.539.273

11.391.291

 

Het resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties van de gemeente Leiden is €11,4 miljoen (tekort) op netto contante waarde (NCW) per 1-1-2022. Bij het MPG 2021 was dit tekort een stuk hoger vanwege de grondexploitatie Aalmarkt. Aangezien de grondexploitatie Aalmarkt en Nieuweroord per 31-12-2021 zijn afgesloten tellen deze projecten niet meer mee als Bouwgronden in Exploitatie.

Voorziening negatieve grondexploitaties

Voor grondexploitaties met een tekort op de exploitatie dient een voorziening te worden getroffen. De benodigde voorziening per 31-12-2021 bedraagt 11,4 miljoen en in 2021 is een bedrag van €21,0 ingezet ter afsluiting van de grondexploitatie Aalmarkt. Totaal 32,4 miljoen, dit bedrag is 0,9 miljoen hoger dan de benodigde verliesvoorziening per 31-12-2020 . De voorziening voor grondexploitaties (BIE) met een negatief resultaat heeft tot doel dat het geprognosticeerde tekort wordt afgedekt. Hierdoor is het eindresultaat voor de betreffende projecten sluitend en dus (financieel) gegarandeerd. Het feitelijk verwachte eindresultaat van de BIE wordt mede bepaald door de projecten met een positief eindresultaat.

Met afsluiting van de grondexploitatie Nieuweroord zijn er binnen de gemeente Leiden geen actieve grondexploitaties met een positief resultaat meer van toepassing.

Voor een gedetailleerde analyse van de verschillen per grondexploitatie wordt verwezen naar de rapportage Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022.

Af te sluiten grondexploitaties Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022

Per 31-12-2021 wordt voorgesteld 2 grondexploitaties af te sluiten:

- Aalmarkt
- Nieuweroord

De Aalmarkt sluit met een negatief saldo van €21,0 miljoen ter dekking waarvan de hiervoor getroffen verliesvoorziening wordt ingezet.

Nieuweroord sluit met een positief saldo van €0,8 miljoen, het positieve saldo wordt ten gunste van de reserve Grondexploitaties gebracht.

Beleidsuitgangspunten reserves grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondexploitatie

In de Nota Grondbeleid 2015 staat hoe het vermogensbeheer is ingericht in aansluiting op de ruimtelijke en stedenbouwkundige projecten. De bestemmingsreserves voor het beheersen van risico’s zijn:

■ De reserve risico’s projecten in uitvoering;

■ De reserve risico’s bijzondere projecten.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt nader ingegaan op het weerstandsvermogen, ook het weerstandsvermogen betreffende grondzaken.

Dit is ruim 2 ton hoger dan vorig jaar verwacht, maar er wordt nog wel een restkrediet gevraagd van 201.000 voor afsluitende werkzaamheden aan de raad, dus per saldo is het ongeveer wat vorig jaar is ingeschat; weet niet of je dat hier moet noemen