Jaarstukken 2019

Balans per 31 december 2019

ACTIVA (bedragen x 1.000)

 

31-12-2018

 

31-12-2019

Vaste activa

    

Immateriële vaste activa

 

1.630

 

2.047

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.117

 

1.636

 

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

513

 

411

 

Materiële vaste activa

 

724.049

 

760.867

- Investeringen met economisch nut

550.208

 

565.176

 

- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

34.038

 

37.937

 

- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

139.803

 

157.754

 

Financiële vaste activa

 

22.473

 

18.761

Kapitaalverstrekkingen aan:

    

- Deelnemingen

11.452

 

11.327

 

- Overige verbonden partijen

20

 

20

 

Leningen aan:

    

- Woningbouwcorporaties

1.188

 

1.153

 

- Deelnemingen

75

 

75

 

- Overige verbonden partijen

3.532

   

Overige langlopende leningen

6.206

 

6.186

 

Totaal vaste activa

 

748.152

 

781.675

     

Vlottende activa

    

Voorraden

 

3.058

 

9.809

- Grond- en hulpstoffen

17

 

24

 

- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

3.041

 

6.661

 

- Gereed product en handelsgoederen

  

3.124

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar

 

58.167

 

48.994

- Vorderingen op openbare lichamen

29.481

 

32.129

 

- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen

291

 

377

 

- Overige vorderingen

28.395

 

16.488

 

Liquide middelen

 

1.129

 

780

- Kassaldi

14

 

35

 

- Banksaldi

1.115

 

745

 

Overlopende activa

 

8.630

 

5.271

Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

    

- Europese overheidslichamen

159

 

203

 

- het Rijk

71

 

357

 

- Overige Nederlandse overheidslichamen

8.271

 

4.031

 

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

129

 

680

 

Totaal vlottende activa

 

70.985

 

64.854

TOTAAL ACTIVA

 

819.138

 

846.530

     

PASSIVA (bedragen x 1.000)

 

31-12-2018

 

31-12-2019

Vaste passiva

    

Eigen vermogen

 

325.708

 

306.634

Reserves

    

- Algemene reserve

17.940

 

14.799

 

- Bestemmingsreserves

305.337

 

284.858

 

Gerealiseerd resultaat

2.431

 

6.977

 
     
     

Voorzieningen

 

39.223

 

40.015

- Voorzieningen ter egalisering van kosten

24.943

 

22.744

 

- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming

2.170

 

2.089

 

- Voorzieningen toekomstige verplichtingen

11.327

 

15.082

 

- Voorzieningen ter dekking van risico's

783

 

100

 

- Voorzieningen bijdr. toekomstige vervangingsinvesteringen

    

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar

 

363.409

 

395.608

Onderhandse leningen van:

    

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

343.111

 

376.390

 

- Binnenlandse bedrijven

3

 

3

 

- Binnenl.pens./verz.inst.

20.000

 

18.750

 

Door derden belegde gelden

109

 

110

 

Waarborgsommen

186

 

355

 

Totaal vaste passiva

 

728.340

 

742.257

     

Vlottende passiva

    
     

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

 

70.240

 

80.092

- Banksaldi

26.978

 

30.020

 

- Overige schulden

43.262

 

50.072

 
     
     
     

Overlopende passiva

 

20.559

 

24.181

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

9.451

 

10.104

 

Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

    

- het Rijk

1.164

 

2.571

 

- Overige Nederlandse overheidslichamen

5.385

 

4.728

 

Overige vooruitontvangen bedragen

4.559

 

6.778

 

Totaal vlottende passiva

 

90.799

 

104.273

TOTAAL PASSIVA

 

819.138

 

846.530

Borg-en garantstellingen

 

75.781

 

81.074