Ga naar boven

Balans per 31 december 2017

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2016

31-12-2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.294

1.936

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

884

1.347

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

410

589

Materiële vaste activa

643.285

682.851

- Investeringen met economisch nut

518.723

527.178

- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

25.601

30.911

- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

98.960

124.762

Financiële vaste activa

18.206

17.765

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

10.019

10.019

- Overige verbonden partijen

20

20

Leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

1.464

1.233

- Deelnemingen

76

75

Overige langlopende leningen

6.627

6.418

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

Totaal vaste activa

662.785

702.551

Vlottende activa

Voorraden

13.112

15.808

- Grond- en hulpstoffen

20

29

- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

13.092

15.779

Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar

58.703

62.505

- Vorderingen op openbare lichamen

28.872

31.458

- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen

388

226

- Overige vorderingen

29.443

30.821

Liquide middelen

1.398

1.195

- Kassaldi

14

8

- Banksaldi

1.384

1.187

Overlopende activa

5.288

11.184

Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

- Europese overheidslichamen

93

- het Rijk

417

71

- Overige Nederlandse overheidslichamen

3.968

8.225

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

903

2.795

Totaal vlottende activa

78.501

90.693

TOTAAL ACTIVA

741.286

793.245

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2016

31-12-2017

Vaste passiva

Eigen vermogen

376.731

342.749

Reserves

- Algemene reserve

32.069

17.454

- Bestemmingsreserves

341.683

320.712

Gerealiseerd resultaat

2.979

4.582

Voorzieningen

42.928

42.872

- Voorzieningen ter egalisering van kosten

26.408

26.820

- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming

2.282

2.653

- Voorzieningen toekomstige verplichtingen

8.992

8.567

- Voorzieningen ter dekking van risico's

267

510

- Voorzieningen bijdr. toekomstige vervangingsinvesteringen

4.979

4.322

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar

183.155

278.349

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

160.379

256.827

- Binnenlandse bedrijven

3

3

- Binnenl.pens./verz.inst.

22.500

21.250

Door derden belegde gelden

105

108

Waarborgsommen

168

161

Totaal vaste passiva

602.814

663.969

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

121.008

106.102

- Overige kasgeldleningen

25.000

- Banksaldi

47.760

56.857

- Overige schulden

48.248

49.246

Overlopende passiva

17.464

23.173

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

8.261

9.484

Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

- het Rijk

2.916

2.620

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.278

5.044

Overige vooruitontvangen bedragen

5.009

6.025

Totaal vlottende passiva

138.472

129.275

TOTAAL PASSIVA

741.286

793.245

Borg-en garantstellingen

69.241

72.169