Jaarstukken 2021

Balans per 31 december 2021

ACTIVA (bedragen x 1.000)

 

31-12-2020

 

31-12-2021

Vaste activa

    

Immateriële vaste activa

 

6.441

 

6.791

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

2.556

 

2.035

 

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

3.885

 

4.756

 

Materiële vaste activa

 

819.660

 

852.543

- Investeringen met economisch nut

595.692

 

610.023

 

- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

42.867

 

49.299

 

- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

181.101

 

193.221

 

Financiële vaste activa

 

18.694

 

30.614

Kapitaalverstrekkingen aan:

    

- Deelnemingen

11.314

 

11.309

 

- Overige verbonden partijen

20

 

20

 

Leningen aan:

    

- Woningbouwcorporaties

1.095

 

1.046

 

- Deelnemingen

75

 

13.649

 

Overige langlopende leningen

6.189

 

4.590

 

Totaal vaste activa

 

844.795

 

889.948

     
     

Vlottende activa

    

Voorraden

 

14.842

 

8.514

- Grond- en hulpstoffen

29

 

33

 

- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

11.912

 

5.844

 

- Gereed product en handelsgoederen

2.901

 

2.637

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar

 

57.752

 

65.418

- Vorderingen op openbare lichamen

37.653

 

39.957

 

- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen

368

 

366

 

- Overige vorderingen

19.731

 

25.095

 

Liquide middelen

 

168

 

125

- Kassaldi

23

 

50

 

- Banksaldi

145

 

75

 

Overlopende activa

 

11.598

 

16.356

Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

    

- Europese overheidslichamen

162

 

103

 

- het Rijk

1.158

 

860

 

- Overige Nederlandse overheidslichamen

7.447

 

12.085

 

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.831

 

3.308

 

Totaal vlottende activa

 

84.360

 

90.413

TOTAAL ACTIVA

 

929.157

 

980.361

     

PASSIVA (bedragen x 1.000)

 

31-12-2020

 

31-12-2021

Vaste passiva

    

Eigen vermogen

 

297.802

 

301.333

Reserves

    

- Algemene reserve

15.255

 

21.882

 

- Bestemmingsreserves

263.130

 

265.729

 

Gerealiseerd resultaat

19.417

 

13.722

 
     
     

Voorzieningen

 

39.454

 

34.057

- Voorzieningen ter egalisering van kosten

20.372

 

16.715

 

- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming

2.530

 

2.973

 

- Voorzieningen toekomstige verplichtingen

16.452

 

14.269

 

- Voorzieningen ter dekking van risico's

100

 

100

 
     

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar

 

455.396

 

541.747

Onderhandse leningen van:

    

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

392.264

 

431.883

 

- Binnenlandse bedrijven

3

 

3

 

- Openbare lichamen

45.000

 

42.750

 

- Binnenl.pens./verz.inst.

17.500

 

66.250

 

Door derden belegde gelden

111

 

112

 

Waarborgsommen

518

 

749

 

Totaal vaste passiva

 

792.652

 

877.137

     

Vlottende passiva

    
     

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

 

107.485

 

58.365

- Banksaldi

65.857

 

14.317

 

- Overige schulden

41.628

 

44.048

 
     
     

Overlopende passiva

 

29.021

 

44.860

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

10.122

 

10.126

 

Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

    

- het Rijk

8.619

 

26.072

 

- Overige Nederlandse overheidslichamen

5.897

 

3.566

 

Overige vooruitontvangen bedragen

4.383

 

5.096

 

Totaal vlottende passiva

 

136.505

 

103.225

TOTAAL PASSIVA

 

929.157

 

980.361

Borg-en garantstellingen

 

76.234

 

82.180