Jaarstukken 2022

Gebeurtenissen na balansdatum

Borgstelling Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave
Op 21 februari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een garantstelling af te geven aan de Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave voor de nieuwbouw van 51 woningen aan de
Mariënpoelstraat, nadat de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen heeft meegegeven.

De borgstelling aan de Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave is geen onderdeel van de staat van gewaarborgde geldleningen. Bij de risicobeoordeling van de borgstellingen, zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, is deze borgstelling wel meegenomen.

Servicepunt71
Per 1 januari 2023 is de verbonden partij 'Servicepunt71' opgeheven. Deze organisatie wordt vanaf 2023 onderdeel van de gemeente Leiden.