Jaarstukken 2022

Maatschappelijke ondersteuning

Programmanummer

 

9

Commissie

 

Onderwijs en Samenleving

Portefeuille(s)

 

Economie, Kennis, Sport en Gezondheid

Wonen, Bouwen en Welzijn

De missie van het programma Maatschappelijke ondersteuning luidt:
'De gemeente Leiden wil een stad zijn waarin alle mensen, inclusief die met een zorgbehoefte, actief kunnen participeren en zelf de regie in handen hebben bij de wijze waarop hun zorgbehoefte wordt vervuld. Het gemeentelijke beleid is gericht op het activeren van mensen om hen in staat te stellen zelf deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast organiseren we een vangnet voor de ondersteuning van zeer kwetsbare burgers die onvoldoende in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.'

Ontwikkelingen in 2022

Programma Leiden inclusief

In 2022 is het Programma Leiden Inclusief herijkt. Er zijn activiteiten uitgevoerd die aansluiten bij het uitgangspunt dat iedereen in Leiden mee kan doen, gelijkwaardig is en zich thuis en veilig voelt. Er is onder andere een stadsgesprek voor jongeren georganiseerd over het onderwerp racisme, de eerste netwerkbijeenkomst voor de LHBTI+ doelgroep heeft plaatsgevonden en er zijn diverse acties ingezet om de stad toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Ook binnen de eigen organisatie is gewerkt aan bewustwording rondom het thema diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Ook is er veel aandacht besteed aan het schrijven in duidelijke taal en het toegankelijker maken van onze website voor alle Leidenaren. Verder is gestart met de voorbereiding voor het jaar 2023 waarin stil wordt gestaan bij dat het 150 jaar geleden is dat de Slavernij is afgeschaft.

Oekraïners, Statushouders en Asielzoekers

In februari 2022 is de oorlog in Oekraïne uitgebroken. Door het instellen van een crisis projectorganisatie zijn wij erin geslaagd om de toestroom aan ontheemde Oekraïners op te vangen, eerst via crisisnoodopvang gefinancierd vanuit de Veiligheidsregio’s en daarna in onze eigen getransformeerde opvanglocaties. Waar mogelijk hebben we gebruik gemaakt van ontwikkellocaties waar de definitieve herontwikkeling nog niet was gestart.

Programma Social Impact

In juli 2022 is een Voortgangsbrief over het programma Social Impact aan de raad gestuurd en in de tweede helft van 2022 is de uitvoering van het programma volgens de planning verlopen. Vanuit het programma hebben we in 2022 onder meer met Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen diverse projecten uitgevoerd op scholen (zie programma 7). In 2022 leverden we verder input voor de ontwikkeling van het armoedebeleid, hebben we extra capaciteit gefinancierd voor Eerste Hulp bij Geldzorgen (zie programma 10) en we werkten aan mentale gezondheid met hierbij bijzondere aandacht voor ondernemers en studentenwelzijn. Verder is in kaart gebracht welke initiatieven er lopen op het gebied van Gelijke kansen in het onderwijs (zie programma 7). Er is invulling gegeven aan de gezondheidspijler van het programma Social Impact om gezondheidsachterstanden opgelopen tijdens de coronacrisis te verkleinen. Zo is er subsidie verstrekt aan initiatieven rond de mentale gezondheid van studenten en is er gestart met de pilot rondom het volwassenfonds Sport & Cultuur. Het doel van de pilot is om minima via het fonds de mogelijkheid te geven mee te doen aan sport- of cultuuractiviteiten. Ook is op het gebied van preventief mentaal welzijn voor jongeren en studenten de samenwerking aangegaan met @ease. Ten slotte is gewerkt aan een expositie, waarbij 10 Leidenaren geïnterviewd zijn over de impact van Corona op hun leven.

Taal/Digitale vaardigheden

In 2022 is er ingezet op een verbeterd aanbod op digitale vaardigheden voor ouderen in samenwerking met het taalhuis en de verschillende aanbieders in de stad. Ook is er gestuurd op het in kaart brengen van het aanbod op taal en digitale vaardigheden en het versterken van de samenwerking tussen aanbieders.

Studentenwelzijn

In 2022 is er een samenwerking opgericht tussen gemeente, kennisinstellingen en studenten(vertegenwoordigers) met als doel het welzijn van studenten (MBO, HBO en WO) in Leiden te verbeteren. Daarnaast is er, mede door de studentambtenaren, een gemeentelijk Actieplan Studentenwelzijn opgeleverd. Vanuit het actieplan en de samenwerking zijn tal van projecten en acties tot stand gekomen zoals: de Kerngroep tegen seksueel ongewenst gedrag, het tegengaan van financiële stress, een gezamenlijke welzijnsweek en het bespreekbaar maken van (excessief) alcohol- en middelengebruik.

Gezondheid

In 2022 is er verder gewerkt aan de gezondheid van de inwoners van Leiden. Dit is, onder andere, gedaan door verdere invulling te geven aan het Beleidskader 'Samen maken we de stad gezond en actief 2019-2023' (RV 19.0093), invulling te geven aan de gezondheidspijler van het programma Social Impact, het uitvoeren van het Leids Preventieakkoord en het opstarten van het Healthy Society Center (HSC). Er is uitvoering gegeven aan het Leids Preventieakkoord door middel van het verstrekken van subsidies en het organiseren van een inspiratiebijeenkomst. In de regio Holland Rijnland heeft Leiden de coördinatie voortgezet voor de thema’s GGZ, Ouderen en Preventie en gewerkt aan een regionale Samenwerkingsagenda voor deze thema’s.

In 2022 vond de kick-off van het HSC plaats. Het doel van het HSC is om vraagstukken van inwoners te behandelen. In het HSC wordt samengewerkt met in ieder geval de Faculteit Sociale Wetenschappen en wordt ook de samenwerking met de andere partijen binnen Leiden Kennisstad opgezocht. In het nieuwe samenwerkingsconvenant van Leiden Kennisstad is ook de pijler Gezondheid & Welzijn toegevoegd.

Eerstelijnsgezondheidszorg

In de programmabegroting 2023 is eenmalig €108.000 gereserveerd voor de analyse en aanpak van de huisvestingsproblematiek van huisartsen. De analyse is uitgevoerd binnen de bestaande ambtelijke capaciteit. Voor de aanpak van de problematiek is besloten een makelpunt in te richten. Om het makelpunt van de grond te trekken zet het college het incidenteel gereserveerde bedrag in voor de periode 1 mei 2023 t/m 30 april 2024. Het makelpunt is te zien als aanjager om samen met huisartsen en de zorgverzekeraar te komen tot een betere afstemming van vraag en aanbod. Uitgangspunt is dat de huisartsen en andere betrokken partijen (zorgverzekeraar) na dit aanjaagjaar voldoende op weg zijn geholpen om dit zelf op te pakken.

Maatschappelijke zorg 

Zowel op het niveau van Holland Rijnland als Leidse Regio hebben we in 2022 de voorbereidingen gedaan op de door-decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg per 1 januari 2023. Maatschappelijke zorg is dak- en thuislozenopvang, Beschermd Wonen, verslavingszorg en bemoeizorg, inclusief voorzieningen voor kwetsbare jongeren.

Sociaal wijkteams
In het najaar van 2022 is het nieuwe kader voor de Sociaal Wijkteams (SWT's) vastgesteld in de gemeenteraad. Het was nodig het bestaande kader voor de SWT's aan te passen vanwege de veranderingen die hebben plaatsgevonden de afgelopen jaren (o.a. Sterke Sociale Basis) en die per 2023 ingaan: onder meer de doordecentralisatie van (de toegang tot) Beschermd Wonen, de nieuwe gekochte arrangementen Wmo en het meer zelf begeleiden van cliënten.

Wmo voorzieningen
In 2022 stond de inkoop en bijbehorende implementatie van meerdere Wmo voorzieningen centraal (zoals Beschermd Wonen, Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning) om de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg en de ontwikkelopgaven op de Wmo mogelijk te maken. Bovendien is het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Regiotaxi Holland Rijnland) opnieuw ingekocht en is de algemene voorziening ‘daginvulling’ bij Incluzio per december 2022 van start gegaan.

Beschermd wonen
Er is hard gewerkt om de wachtlijst voor beschermd wonen te verkorten, maar deze is helaas nog steeds lang. Er zijn extra plekken gecreëerd in de regio Holland Rijnland en er komen de komende jaren nog meer plekken bij. Daarnaast ligt er nu meer nadruk op doorstroom en herstel. Dit heeft in het bijzonder de aandacht gehad in de inkoop van deze zorg per 2023. De effecten hiervan zijn in 2022 nog niet zichtbaar geweest.

Kwetsbare groepen

In 2022 is het landelijk programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming geïntroduceerd. Doel is om de Jeugdbeschermingsketen efficiënter in te richten en te komen tot vaste contactpersonen voor gezinnen die zorgen voor veiligheid en noodzakelijke zorg coördineren. Alle andere vormen van huiselijk geweld zijn ook in dit programma ondergebracht.

Aanpak multiprobleemgezinnen
In 2022 heeft een verdiepend onderzoek plaatsgevonden wat betreft procesregie bij complexe casuïstiek en multiprobleemgezinnen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat procesregie en het werken volgens 1Gezin1Plan1Regisseur binnen de gemeente Leiden verder versterkt mag worden. Dit wordt in 2023 vertaald naar concrete acties aan de hand van leren, ontwikkelen en ontmoeten.

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Doelen en prestaties bij 9A Sociale binding en participatie

Doel

Prestatie

 

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.1 Organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

 

9A1.2 Organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

 

9A1.3 Bevorderen van cliëntbetrokkenheid en participatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

 

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

 

Toelichting op prestaties


9A1.2 Organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

Begin 2022 was door de nasleep van de coronaperiode het aantal aanvragen minder. In de loop van 2022 nam het aantal aanvragen echter gestaag toe. Dit had tot gevolg dat niet het gehele beschikbare subsidiebudget is uitgegeven.

Effectindicatoren bij 9A Sociale binding en participatie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2022

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.a Schaalscore sociale cohesie

(op een schaal van 1 tot 10)

5,8

-

6,1

-

6,1

Veiligheidsmonitor

9A1.b Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen'

37%

-

52%

-

39%

Veiligheidsmonitor

9A1.c Percentage Leidenaren dat vrijwilligerswerk doet

40%

-

33%

-

41%

Stads- en wijkenquête

9A1.d Percentage inwoners dat kan terugvallen op mensen in de buurt als men hulp nodig heeft

70%

-

77%

-

71%

Stads- en wijkenquête

9A1.e Percentage inwoners - heb ik gedaan of ben ik toe bereid: 'het ondersteunen van buurtgenoten die hulp nodig hebben'

44%

-

56%

-

52%

Stads- en wijkenquête

9A1.f Percentage inwoners dat mantelzorg verleent

17%

-

14%

-

19%

Stads- en wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 9B Preventie

Doel

Prestatie

 

9B1 Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk
 

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

 

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen
 

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

 

9B3 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl

9B3.1 Leidenaars hebben kennis van een gezonde en actieve leefstijl

 

9B3.2 Leidenaars gaan verantwoord om met genotmiddelen

 

9B3.3 Leidenaars hebben een gezond gewicht

 

Toelichting op prestaties


Zie toelichting bij 'Ontwikkelingen in 2022' aan het begin van dit programma.

Verbonden partijen

Hecht

Motieven en doelen deelname GR

 • Hecht heeft ten doel uitvoering te geven aan taken voor de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, zorg- en veiligheidshuis, ambulancevervoer en de coördinatie, en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis. Onder Hecht vallen de GGD, de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), het Zorg- en veiligheidshuis en de GHOR.

Realisatie doelstellingen en prestaties 2022

 • In 2022 is een laatste hand gelegd door Hecht in de bestrijding van het coronavirus. Vanwege de (maatschappelijke & wettelijke) functie die Hecht heeft in het bestrijden van infectieziektes, zoals corona, kwamen er extra taken bij Hecht te liggen. In 2022 heeft Hecht nog een aantal vaccinatierondes uitgevoerd. Waar in eerdere jaren er een speciale Resultaat Verantwoordelijke Eenheid was voor de bestrijding van het coronavirus, is in 2022 is de inzet die Hecht hiervoor pleegt in de reguliere organisatie ingebed.
 • Hecht heeft in 2022 een belangrijke rol vervult in de opvang van Oekrainse vluchtelingen. Zo adviseert Hecht over een juiste inrichting van opvanglocaties, het bieden van psychosociale hulp en traumaverwerking en het ondersteunen van vluchtelingen onder de 18.
 • Ook de reguliere taken van Hecht vonden in 2022 gewoon plaats. De governance structuur is verder uitgewerkt. De twee bestuurlijke adviescommissies: “Zorg en Veiligheid” & Publieke gezondheid zijn aangevuld met een Breed Ambtelijk overleg. In dit overleg worden P&C en algemene beleidsstukken van Hecht besproken. Deze adviescommissies hebben als doel om, op (sub) regionaal niveau, zo goed mogelijk te kunnen adviseren aan het Algemeen Bestuur (AB).

Belangrijkste bestuurlijke mijlpanen 2023

 • Conform art. 26 van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden is de ontwerpbegroting voor een zienswijze voorgelegd aan de afzonderlijke gemeenteraden.
 • Uitwerken financiële kaders voor het jaar 2024 e.v. en voorleggen aan bestuur, colleges en gemeenteraden;
 • Verder vormgeven van de geoptimaliseerde bestuurlijke governance.

Bijdrage 2022

7,3 miljoen

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen

Effectindicatoren bij 9B Preventie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2022

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 9B1 Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B1.a Percentage inwoners dat zich kan redden in het dagelijks leven

93%

-

89%

-

97%

Stads- en wijkenquête

9B1.b Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk/heel zwaar belast voelt

27%

-

22%

-

25%

Stads- en wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Doelen en prestaties bij 9C Ondersteuning

Doel

Prestatie

 

9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams

 

9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen

 

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen

 

Toelichting op prestaties


9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams
Het nieuwe kader voor SWT's is in najaar van 2022 vastgesteld. SWT heeft zich voorbereid op de veranderde taken per 2023. De nieuwe opdracht betekent voor inwoners van Leiden dat zij dichtbij advies, integrale ondersteuning en doelgerichte begeleiding kunnen blijven ontvangen. De doelgroep is uitgebreid met cliënten van de maatschappelijke zorg.

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen
In december 2022 is de algemene voorziening ‘daginvulling’ door Incluzio van start gegaan. Deze algemene voorziening is gericht op het bieden van dagstructuur en/of het ontlasten van mantelzorgers. Voor bestaande cliënten met een maatwerkvoorziening Begeleiding Groep die in aanmerking zouden kunnen komen voor de algemene voorziening, is een overgangsregeling naar de nieuwe vorm van daginvulling uitgewerkt.

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk-Wmo voorzieningen
Halverwege 2022 is de inkoopprocedure voor Beschermd wonen, Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning afgerond en is de implementatiefase van start gegaan. De regelgeving is hierop aangepast. Per 2023 kan geïndiceerd worden volgens het arrangementenmodel voor wonen met ondersteuning en ambulante ondersteuning en de nieuwe productenstructuur voor Huishoudelijke Ondersteuning. Er is wel een wachtlijst voor Huishoudelijke Ondersteuning ontstaan, als gevolg van personeelstekort in de sector.

De regiotaxi is opnieuw ingekocht en per 1 januari 2023 gestart.

Effectindicatoren bij 9C Ondersteuning

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2022

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat

9C1.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag'

80%

76%

75%

*

90%

CEO Wmo*

9C1.b Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'De medewerker nam mij serieus'

89%

87%

91%

*

95%

CEO Wmo*

9C1.c Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Ik werd snel geholpen'

82%

79%

81%

*

76%

CEO Wmo*

9C1.c Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Er in het gesprek samen naar een oplossing gezocht'

86%

77%

84%

*

81%

CEO Wmo*

Doel 9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.a Percentage inwoners dat zich beter kan redden door de ondersteuning

85%

86%

86%

*

86%

CEO Wmo*

9C2.b Aantal clienten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners

69

64

69

*

67

GMSD (BBV - via wsjg)

9C2.c Percentage Leidenaren van 75 jaar en ouder dat zelfstandig woont

91,8%

92,0%

93,8%

*

93,0%

Basisregistratie Personen (BRP)

*) De cijfers van 2022 zijn nog niet beschikbaar.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Doelen en prestaties bij 9D Kwetsbare groepen

Doel

Prestatie

 

9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid

 

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

 

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

 

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

 

9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

 

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring

 

Toelichting op de prestaties


9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid
In 2022 is het besluit genomen om de voorzieningen te decentraliseren richting de Leidse regio. Dit is per 1 januari 2023 ingegaan. Het aantal inwoners dat vraagt om en recht heeft op lokale maatschappelijke opvang stijgt. Daarom staat deze prestatie op oranje. In het verleden zijn al meerdere maatregelen getroffen die voorkomen dat inwoners dak- thuisloos worden. Voorbeelden van al bestaande preventiemaatregelen zijn afspraken met corporaties over het voorkomen huisuitzettingen, eerste hulp bij geldproblemen, snelle toekenning van uitkering en briefadres, energietoeslag, woontoeslag, Wmo individuele begeleiding, inloop bij de Binnenvest, bemoeizorgteam en signaleringsoverleggen in de wijken.

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen
Statushouders
De druk op de asielketen is nog altijd onverminderd hoog. Op 1 oktober 2022 jl. heeft het Rijk ons geïnformeerd over de taakstelling voor de eerste helft van 2023. Deze is vastgesteld op 150. Wij verwachten dat de totale taakstelling voor 2023 wordt vastgesteld op 300. Het is ons gelukt om 43 extra statushouders te huisvesten. Hiermee is de taakstelling voor 2022 volledig gerealiseerd. Het realiseren van deze taakstelling vond plaats door een intensieve samenwerking tussen de gemeente, woningcorporaties en Vluchtelingenwerk.

Oekraïners
Vanuit de Veiligheidsregio Hollands-Midden heeft de gemeente Leiden een taakstelling gekregen om op basis van de opgave om 3.000 plekken te realiseren in Hollands-Midden, 455 plekken te realiseren. Recent is deze taakstelling opgehoogd naar 3.412 plekken, wat een opgave voor Leiden van 517 plekken betekent. Met de vier gerealiseerde opvanglocaties in 2022, waar wij in totaal 601 plekken gerealiseerd hebben, heeft de gemeente Leiden ruimschoots aan deze taakstelling voldaan. In totaal vangen wij 719 Oekraïners op in Leiden in gemeentelijke (601 plekken) en particuliere opvang (118) samen. Wij zijn erg trots op de wijze waarop wij als gemeente samen met onze maatschappelijke partners en een grote groep vrijwilligers in staat zijn gebleken Oekraïense ontheemden op te vangen en de noodzakelijke zorg en begeleiding te bieden. Alle kinderen gaan naar school, een groot deel van de mensen werkt. Ook op het vlak van zorg en begeleiding zien wij dat wij met alle partners in staat zijn dit te bieden.

Asielzoekers
In 2022 hebben wij tijdelijk crisisnoodopvang geboden aan 100 asielzoekers in de 3Oktoberhal.
Aanvullend zijn in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een opvanglocatie, waar vanaf februari 2023 in totaal 340 asielzoekers opgevangen worden.

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen
Er is hard gewerkt om de wachtlijst voor beschermd wonen te verkorten, maar deze is helaas nog steeds lang. Dit heeft in het bijzonder de aandacht gehad in de inkoop van deze zorg per 2023. De effecten hiervan zijn in 2022 nog niet zichtbaar geweest.

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen.
Bijzondere aandacht is in 2022 gegeven aan plan van aanpak voor een regionale Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. Een werkgroep van regionale beleidsmedewerkers Jeugd en Veiligheid en van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft het voortouw genomen voor dit proces in Holland Rijnland. Tevens is een projectleider aangesteld. Doel is om vanuit de huidige situatie te komen tot een plan van aanpak om via voorbereidende stappen tot de gewenste situatie te komen. De looptijd is ca. 5 jaar.
De huidige regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling liep onverminderd door. Er was onder andere aandacht voor de verbetering van de multidisciplinaire aanpak ++ (MDA++), de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod en een vrijwillig groepsaanbod voor plegers van huiselijk geweld. Het Plan van aanpak tegengaan ouderenmishandeling is vastgesteld en een Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden opgezet.
Tevens is ingezet op Deskundigheidsbevordering van medewerkers lokale wijkteams over de implementatie van samenwerken aan veiligheid als werkwijze. Tenslotte is een nieuw proces tijdelijk huisverbod ingericht en is een plan van aanpak tegengaan ouderenmishandeling vastgesteld.

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring
In 2022 is extra ingezet op begeleide omgang van kinderen in de opvang met vaders en aandacht voor traumasensitief werken en traumahulp.

Effectindicatoren bij 9D Kwetsbare groepen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2022

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.a Aantal feitelijk daklozen

-

-

326

**

-

GGD

9D1.b Aantal huisuitzettingen (uit corporatiewoningen) Leiden

11

-

12

**

12

GGD

9D1.c Gemiddelde verblijfsduur in nachtopvang in dagen*

62

76

84

**

50

Binnenvest

9D1.d Gemiddelde verblijfsduur in crisisopvang in dagen*

-

-

-

-

90

Binnenvest

9D1.e Gemiddelde verblijfsduur in vrouwenopvang in maanden

6

6

6

**

6

Rosa Manus

9D1.f Percentage mensen met beschermd wonen op wachtlijst (overbruggingszorg) tov klanten BW intramuraal

25%

27%

46%

**

23%

T-care

9D1.g Aantal gehuisveste statushouders in Leiden

98

88

180

**

-

COA

*) De telling van de verblijfsduur is aangepast, waardoor het lijkt alsof de totale duur is toegenomen. De Binnenvest maakt geen onderscheid meer tussen nachtopvang en crisisopvang. In deze telling wordt de totale verblijfsduur van nachtopvang en crisisopvang samen genomen.
**) De cijfers van 2022 zijn nog niet beschikbaar.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Kaderstellende beleidsstukken

In 2022 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

 • RV 22.0069 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2023
 • RV 22.0077 Kader Sociaal Wijkteams in Leiden 2023 en verder
 • RV 21.0090 Doordecentralisatie Maatschappelijke Zorg per 2023
 • BW 22.0364 Financiering doordecentralisatie van de Maatschappelijke zorg
 • BW 22.0357 Vaststellen collegereactie op ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein mbt mantelzorgondersteuning
 • RV 21.0146 Begrotingswijziging Social Impact
 • RV22.0061 Tweede Voortgangsrapportage 2022; Een begrotingswijziging voor het onttrekken van middelen social impact aan de reserve sociaal domein voor aanvullende inspanningen 2022-2023: actieplan studentenwelzijn, specialistenpool MEE, belronde ondernemers, onderzoekstraject “Na corona voor elkaar”, Jeugdeducatiefonds, ophogen steek-proef Volksgezondheidsmonitor.

Programmabudget

Maatschappelijke ondersteuning
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Sociale binding en participatie

Lasten

9.811

10.351

1.511

11.862

11.420

441

 

Baten

-61

-11

0

-11

-11

0

Saldo

 

9.750

10.340

1.511

11.850

11.409

441

Preventie

Lasten

7.433

7.857

-120

7.737

7.364

373

 

Baten

-118

-118

-5

-123

-162

39

Saldo

 

7.315

7.739

-125

7.614

7.201

413

Ondersteuning

Lasten

33.929

35.624

-160

35.464

33.894

1.570

 

Baten

-997

-1.353

240

-1.113

-1.091

-22

Saldo

 

32.932

34.271

80

34.351

32.803

1.547

Kwetsbare groepen

Lasten

49.190

47.806

17.029

64.835

61.087

3.748

 

Baten

-1.705

-1.656

-17.813

-19.469

-18.713

-756

Saldo

 

47.485

46.150

-784

45.366

42.374

2.992

Programma

Lasten

100.364

101.638

18.260

119.898

113.765

6.133

 

Baten

-2.881

-3.138

-17.578

-20.717

-19.977

-739

Saldo van baten en lasten

 

97.482

98.499

682

99.181

93.788

5.393

Reserves

Toevoeging

13.909

4.620

12.046

16.666

16.666

0

 

Onttrekking

-7.501

-4.882

-8.167

-13.049

-11.816

-1.233

Mutaties reserves

 

6.408

-262

3.879

3.617

4.850

-1.233

Resultaat

 

103.890

98.238

4.561

102.798

98.638

4.161

Reserves programma 9
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-46

0

0

0

0

0

Saldo

 

-46

0

0

0

0

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-15

0

-554

-554

-9

-545

Saldo

 

-15

0

-554

-554

-9

-545

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-432

0

-308

-308

-308

0

Saldo

 

-432

0

-308

-308

-308

0

Reserve Sociaal Domein P9

Toevoeging

13.909

4.620

11.182

15.802

15.802

0

 

Onttrekking

-7.008

-4.882

-7.306

-12.187

-11.500

-687

Saldo

 

6.901

-262

3.877

3.615

4.302

-687

Res. Oekraïne asielzoekers statushouder

Toevoeging

0

0

864

864

864

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

864

864

864

0

Totaal

Toevoeging

13.909

4.620

12.046

16.666

16.666

0

 

Onttrekking

-7.501

-4.882

-8.167

-13.049

-11.816

-1.233

Reserves programma 9

 

6.408

-262

3.879

3.617

4.850

-1.233

BELEIDSTERREINEN

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000.

9A Sociale binding en participatie
Op de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven is een onderbesteding ontstaan van 0,2 miljoen, deels veroorzaakt door corona. Op de social-impact projecten is een onderbesteding ontstaan van 0,2 miljoen, waardoor er ook 0,2 miljoen minder onttrokken is aan de reserve.

9B Preventie
Er is een onderbesteding ontstaan van 0,2 miljoen op het budget vrijwillige thuiszorg/mantelzorg, waarvan
50.000 betrekking heeft op Versterken aanbod dementie. De bijdrage aan RDOG is 0,1 miljoen lager dan begroot mede veroorzaakt door een hoger dan verwachte btw-teruggaaf. Het project Healthy Society Center is later gestart dan gepland, waardoor een onderbesteding is ontstaan van 50.000.

9C Ondersteuning
Op de Wmo-maatwerkvoorzieningen, totaal budget 30 miljoen, is een onderbesteding gerealiseerd van 1,1 miljoen. Bij de 4e technische wijziging was al een voordeel van 1,56 miljoen gemeld. Verwacht werd dat het gebruik weer zou toenemen in het laatste kwartaal, maar dat is niet uitgekomen. Naast personeelskrapte bij de zorgaanbieders heeft corona ook nog steeds invloed. Het gebruik van de regio-taxi ligt 1/3 lager t.o.v. 2019.
Er was een incidenteel budget van 0,25 miljoen beschikbaar voor de implementatiekosten bij de sociale wijkteams van het nieuwe softwaresysteem Samenleving sociaal domein, maar dit budget is niet nodig geweest. Op het subsidiebudget voor de sociale wijkteams is een onderbesteding ontstaan van 0,2 miljoen, waarvan 0,1 miljoen is veroorzaakt door afwikkeling van de subsidie 2021.

9D Kwetsbare groepen
Voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen is een bijdrage van het Rijk ontvangen, gebaseerd op een normvergoeding per dag per aangemeld bed. De lasten zijn vervolgens afgestemd op deze rijksbijdrage. De exploitatielasten zijn 3,6 miljoen lager uitgekomen dan begroot. Met name de kosten van onderhoud, beveiliging, huur en inventaris zijn veel lager uitgevallen. De declarabele transitiekosten, kosten om huisvestinglocaties gereed te maken voor de Oekraïense vluchtelingen, zijn 1,0 miljoen lager uitgevallen dan begroot en daardoor zijn de baten ook 1,0 miljoen lager. De onrendabele top van de in opdracht van Leiden verbouwde locatie van Alrijne aan de Houtlaan heeft geleid tot een voorlopig nadeel van 4,1 miljoen. Er worden in de toekomst inkomsten uit huur verwacht als de locatie niet meer wordt gebruikt door Oekraïense vluchtelingen, maar die inkomsten zijn nog niet zeker en daarom nog niet opgenomen in deze jaarrekening.
Een incidenteel budget van 1,125 miljoen was beschikbaar voor onrendabele lasten m.b.t. huisvesting voor statushouders. Dit budget is nog niet nodig geweest. Ook het budget sociaal beheer, dat samenhangt met de huisvesting, van 0,15 miljoen is daarom nog niet besteed, komt o.a. doordat de woningcorporaties een groot aantal statushouders regulier heeft kunnen huisvesten.
De lasten Beschermd Wonen zijn 1,25 miljoen lager uitgevallen dan begroot, omdat het aantal plekken BW dat omgezet is naar plekken Wet langdurige zorg (opvolger AWBZ) hoger is dan verwacht. Het regionaal budget actieplan voorkomen dakloosheid is met 0,4 miljoen onderschreden. Dat komt met name door de vertraging in de realisatie van "scheve" huisjes in Oegstgeeest en Zoeterwoude. Daarnaast is het lokale budget van 75.000 voor opvang van dakloze jongeren niet besteed omdat de plannen nog onvoldoende waren uitgewerkt. Medio 2023 wordt hierover besluitvorming verwacht.
Het budget voor multfunctionele accommodaties van 0,25 miljoen is niet besteed. Dat heeft te maken met de uitloop van de verbouwing van het Huis in de buurt in de Stevenshof. Het incidentele budget voor de subsidieregeling Huisvesting bijzondere doelgroepen is onderschreden met 0,3 miljoen omdat er geen aanvragen zijn toegekend. Het incidentele projectbudget van Gewoon Wonen is met 84.000 onderschreden. De verbouwing zal afgerond worden in 2023.

RESERVES

Toelichting op afwijkingen Reserves > 250.000.

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen
Het budget multfunctionele accommodaties is niet besteed. Dat heeft te maken met de uitloop van de verbouwing van het Huis in de buurt van de Stevenshof. Daardoor is er 246.964 minder ontttrokken.
Het incidentele budget voor de subsidieregeling Huisvesting bijzondere doelgroepen is onderschreden omdat er geen aanvragen zijn toegekend. Daardoor is er 298.223 minder onttrokken.

Reserve sociaal domein
Er is onderbesteding ontstaan op het budget vrijwillige thuis/mantelzorg, waarvan 50.000 betrekking heeft op Versterken aanbod dementie. Daardoor is er 50.000 minder onttrokken. Er is onderbesteding ontstaan op een aantal projecten social impact en daardoor is er 196.000 minder onttrokken. Het regionaal budget actieplan voorkomen dakloosheid is onderschreden. Dat komt met name door de vertraging in de realisatie van "scheve" huisjes in Oegstgeeest en Zoeterwoude. Daardoor is er 441.000 minder onttrokken aan de reserve.

INVESTERINGEN 

Overschrijdingen op investeringskredieten
Niet van toepassing

Toelichting op investeringen ouder dan drie jaar die niet worden afgesloten bij de jaarrekening

7101599 Verpl.16 woningen Sumatrastr.Statush.
De woonunits zijn geplaatst en opgeleverd aan de Verdamstraat; het terrein is in beheer genomen door cluster Beheer. Het beroep tegen de afgifte van de omgevingsvergunning is afgewezen op 28 december 2022. Zonder nieuw beroep hierop wordt de vergunning op 9 februari 2023 onherroepelijk. Na deze datum kunnen planschade verzoeken worden ingediend die zullen moeten worden afgehandeld. Naar verwachting zullen het project en het krediet in 2023 worden gesloten.

7101158 MFA binnenruimte Geb.Eksterpad 2-4 en Nieuw-Pancrat
Er is in 2021 geanticipeerd op verhuisbewegingen die in 2022 zouden gaan plaatsvinden. De verhuisbewegingen zullen pas in 2023 ontstaan. Daarom kan het krediet nog niet worden afgesloten.