Jaarstukken 2022

Conversie programma, beleidsterrein, prestatie

Programma 01

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

1.927

0

1.927

1.735

0

1.735

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

1.263

-41

1.222

1.127

-41

1.086

01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College

2.168

0

2.168

2.168

0

2.168

01A202 Informeren en betrekken burgers e.d.

85

0

85

105

0

105

01A203 Organiseren verkiezingen

627

0

627

636

0

636

01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

2.641

-121

2.519

2.510

-86

2.424

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

510

-11

498

632

-2

631

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

4.321

0

4.321

4.242

0

4.242

01 Bestuur

13.541

-174

13.368

13.155

-128

13.026

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

4.813

-2.433

2.380

4.973

-2.508

2.466

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

2.003

-20

1.983

1.801

-16

1.785

01B103 Op orde houden basisregistraties

-1

0

-1

-2

0

-2

01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen

938

0

938

938

0

938

01 Dienstverlening

7.754

-2.453

5.301

7.710

-2.524

5.187

Totaal programma 01

21.295

-2.627

18.668

20.865

-2.652

18.213

Programma 02

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

02A101 Aanpak Ondermijning

1.357

-670

687

1.119

-463

656

02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie

49

0

49

49

0

49

02A104 Inzet Veilig Thuis

36

0

36

36

0

36

02A105 Inzet Veilige Publieke Taak

36

0

36

36

0

36

02A201 Beperken van overlast verward gedrag

1.397

-73

1.324

1.478

-167

1.311

02A202 Inzet beperken overlast in woonomgeving

165

0

165

229

-40

189

02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling

36

0

36

36

0

36

02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid

278

-150

128

256

-132

124

02A301 Stedelijke Jeugdaanpak

673

0

673

596

0

596

02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg.

36

0

36

36

0

36

02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement

56

0

56

47

0

47

02A403 Inzet bij rampen en crises

10.483

0

10.483

10.475

-3

10.472

02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement

137

-4

133

137

-4

133

02A502 Handhaven bij evenementen

221

0

221

288

0

288

02A503 Bijdrage aan veilig ondernemen

24

0

24

24

0

24

02A504 Handhaven coffeeshopbeleid/wietteelt

85

0

85

85

0

85

02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca

140

-5

135

140

-5

135

02 Veiligheid

15.211

-902

14.309

15.069

-814

14.255

Totaal programma 02

15.211

-902

14.309

15.069

-814

14.255

Programma 03

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

1.578

-718

860

1.357

-471

887

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

63

0

63

59

0

59

03 Ruimte om te ondernemen

1.641

-718

923

1.416

-471

946

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

2.624

0

2.624

2.327

0

2.327

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

110

0

110

101

0

101

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

2.802

-119

2.683

2.856

-198

2.658

03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

5.536

-119

5.417

5.284

-198

5.085

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

1.384

-1.177

207

1.619

-1.488

131

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

210

0

210

210

0

210

03C103 Programmasturing Binnenstad

984

0

984

744

0

744

03 Marketing en promotie

2.578

-1.177

1.401

2.572

-1.488

1.085

03D101 Circulaire Bouw

556

0

556

535

0

535

03D102 Verwaarden van materiaalstromen

389

0

389

368

0

368

03D103 Circulair inkopen

112

0

112

160

0

160

03 Circulaire Economie

1.056

0

1.056

1.064

0

1.064

Totaal programma 03

10.812

-2.015

8.797

10.336

-2.156

8.179

Programma 04

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

04A101 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid

23

0

23

23

0

23

04A102 Verbeteren Fietsroutes

333

0

333

270

0

270

04A201 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

14

0

14

14

0

14

04 Fietsers en voetgangers

369

0

369

306

0

306

04B101 Opstellen en uitv openb. vervoer beleid

25

0

25

25

0

25

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

174

-92

83

174

-92

83

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

177

0

177

64

0

64

04B104 Knooppunt Leiden Centraal

477

0

477

975

-437

538

04 Openbaar vervoer

853

-92

762

1.239

-529

710

04C101 Opstellen en uitv beleid autoverkeer

96

0

96

96

0

96

04C102 Autoluwe binnenstad

804

0

804

848

0

848

04C103 Rijnlandroute

292

0

292

235

0

235

04C104 Leidse Ring Noord

647

0

647

635

0

635

04C105 Verbeteren wegennet

2.156

0

2.156

2.101

-1

2.100

04 Autoverkeer

3.995

0

3.995

3.915

-1

3.914

04D101 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid

77

0

77

77

0

77

04D102 Parkeermanagement

29

0

29

29

0

29

04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

10.257

-16.581

-6.324

10.867

-16.582

-5.716

04D104 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

2.172

-349

1.823

2.248

-361

1.887

04 Parkeren

12.535

-16.930

-4.394

13.220

-16.943

-3.723

04E101 Verkeersveiligheidbeleid

380

-112

268

429

-132

297

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

1.393

-93

1.300

1.123

-146

977

04E103 Verkeersmanagement

618

0

618

618

0

618

04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

367

0

367

381

0

381

04 Leefomgeving

2.757

-205

2.552

2.551

-279

2.272

Totaal programma 04

20.509

-17.226

3.284

21.231

-17.751

3.480

Programma 05

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

1.045

-310

735

871

-145

727

05A102 Beheren openbare ruimte

22.867

-1.639

21.228

22.099

-1.438

20.661

05A103 Inzamelen huishoudelijk afval

13.186

-19.477

-6.291

13.230

-19.241

-6.010

05A104 Beheren contracten buitenreclame

99

-774

-675

108

-826

-718

05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte

2.411

-125

2.286

2.461

-159

2.302

05A106 Werken voor derden cluster beheer

1.197

-1.021

176

1.197

-1.189

8

05 Verharde openbare ruimte

40.805

-23.346

17.459

39.966

-22.997

16.969

05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water

242

0

242

927

-675

252

05B102 Beheren openbaar water en riolering

6.890

-11.209

-4.319

6.780

-10.739

-3.960

05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate

32

0

32

32

0

32

05B202 Exploiteren havens en waterwegen

648

-576

72

718

-604

114

05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen

162

-5

157

162

-5

157

05B204 Handhaven gebruik openbaar water

294

0

294

294

0

294

05 Openbaar water

8.268

-11.790

-3.522

8.913

-12.024

-3.111

05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

1.856

0

1.856

1.585

-49

1.537

05C102 Renoveren en herinrichten parken

31

0

31

31

0

31

05C103 Beheren openbaar groen

6.705

-11

6.693

6.971

-230

6.741

05C104 Behandelen kapvergunningen

96

0

96

96

0

96

05C105 Aanleggen Singelpark

723

0

723

717

0

717

05C106 Beheren Oostvlietpolder

155

0

155

116

0

116

05C201 Ontwikk en uitv beleid dierenwelz en bio

304

-3

301

278

-3

275

05 Openbaar groen

9.870

-15

9.855

9.795

-283

9.512

05D101 Milieubeheer algemeen

4.311

-50

4.261

3.195

-353

2.842

05D103 Uitvoeren bodemsanering

109

0

109

109

0

109

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

641

-19

622

660

-65

595

05 Milieu en duurzaamheid

5.061

-69

4.992

3.963

-418

3.546

05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal

300

0

300

276

-12

263

05 Klimaatadaptatie

300

0

300

276

-12

263

Totaal programma 05

64.303

-35.220

29.084

62.913

-35.733

27.179

Programma 06

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

760

0

760

724

0

724

06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

219

-144

75

217

0

217

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

541

-120

421

275

-18

257

06A104 Implementatie Omgevingswet

2.112

0

2.112

1.956

0

1.956

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

2.815

-6.701

-3.886

1.966

-6.933

-4.967

06A202 Het voeren van vooroverleg

321

-2

319

321

-2

319

06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken

1.340

-43

1.298

1.306

-175

1.131

06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

8.107

-7.010

1.097

6.764

-7.127

-363

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

1.569

-2.147

-578

1.397

-2.462

-1.065

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

21.281

-18.596

2.685

12.386

-12.416

-30

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

10.594

-7.561

3.033

11.337

-8.290

3.047

06 Gemeentelijk vastgoed

33.444

-28.304

5.140

25.119

-23.167

1.952

06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030

287

0

287

287

0

287

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

284

0

284

177

0

177

06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025

195

0

195

206

0

206

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

39

0

39

35

0

35

06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning

0

0

0

0

0

0

06 Wonen

805

0

805

705

0

705

06D101 Meer energiebesparing   

2.642

-890

1.751

1.758

-504

1.254

06D102 Meer duurzame opwekking energie 

228

0

228

103

0

103

06D103 Realis. aardgasvrije stad

878

-298

580

1.040

-742

297

06 Energietransitie

3.747

-1.188

2.559

2.901

-1.246

1.655

Totaal programma 06

46.103

-36.501

9.601

35.490

-31.541

3.949

Programma 07

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

123

-40

82

93

0

93

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

986

0

986

1.071

0

1.071

07A103 Ondersteunen spelbevordering

3

0

3

0

0

0

07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid

54

0

54

54

0

54

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

804

-87

718

798

-88

709

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

6.338

0

6.338

6.348

0

6.348

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

26.921

-274

26.647

27.912

-455

27.457

07 Jeugd

35.229

-401

34.828

36.276

-543

35.732

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang

1.478

-4

1.475

1.477

-4

1.473

07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv.

401

0

401

278

0

278

07 Peuterspeelopvang en kinderopvang

1.879

-4

1.875

1.755

-4

1.751

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

2.577

0

2.577

2.515

0

2.515

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

1.207

-3.268

-2.061

964

-2.997

-2.033

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

947

-900

47

1.017

-813

204

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

953

-16

937

1.018

-2

1.015

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

1.850

0

1.850

1.833

0

1.833

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

180

0

180

174

0

174

07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik

345

-3

342

347

-2

345

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

2.249

-1.667

582

2.460

-1.966

494

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

61

0

61

104

0

104

07 Onderwijsbeleid

10.370

-5.854

4.516

10.432

-5.780

4.651

07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw

449

0

449

449

0

449

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

10.372

-22

10.350

10.103

-379

9.724

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

1.329

-168

1.161

1.128

-179

949

07 Onderwijshuisvesting

12.150

-190

11.960

11.681

-558

11.122

Totaal programma 07

59.629

-6.449

53.180

60.142

-6.885

53.257

Programma 08

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

5.788

0

5.788

6.627

-304

6.322

08A102 Ondersteunen museaal aanbod

2.481

0

2.481

2.480

0

2.480

08A103 Ondersteunen educatief aanbod

5.658

0

5.658

5.530

0

5.530

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

62

0

62

78

-2

75

08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

175

0

175

170

0

170

08A106 Ondersteunen lokale media

198

0

198

223

11

234

08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit

72

0

72

73

0

73

08A108 Exploitatie museum De Lakenhal

3.166

-1.102

2.064

3.001

-684

2.317

08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg

150

0

150

150

0

150

08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom

78

0

78

70

0

70

08A203 Onderzoek grotere toegankelijkh. cultuur

23

0

23

23

0

23

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

0

0

0

0

0

0

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

0

0

0

0

0

0

08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar

296

0

296

296

0

296

08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu

200

0

200

200

0

200

08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen

0

0

0

0

0

0

08 Cultuur

18.348

-1.102

17.246

18.921

-979

17.941

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

3.889

-739

3.150

3.864

-801

3.063

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

298

-89

209

281

-111

170

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

359

-3

357

326

-3

324

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

650

0

650

608

0

608

08 Cultureel erfgoed

5.196

-831

4.365

5.080

-915

4.165

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

10.880

-4.256

6.624

10.741

-4.965

5.776

08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan

36

0

36

36

0

36

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

1.280

-259

1.021

775

-193

582

08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver

241

0

241

238

0

238

08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

54

0

54

54

0

54

08 Sport

12.491

-4.514

7.976

11.843

-5.158

6.685

08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west

26

-5

21

21

-14

6

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

59

-10

49

59

0

59

08D201 Evenementencoördinatie

738

-4

734

740

-4

736

08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.

103

-117

-14

108

-118

-10

08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen

641

-53

588

759

-15

744

08 Recreatie

1.566

-189

1.377

1.686

-151

1.536

Totaal programma 08

37.601

-6.636

30.966

37.530

-7.203

30.327

Programma 09

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

9.022

0

9.022

8.875

0

8.875

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

1.994

-4

1.990

1.781

-4

1.778

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

689

-4

686

640

-4

636

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

156

-4

152

124

-4

121

09 Sociale binding en participatie

11.862

-11

11.850

11.420

-11

11.409

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

783

-49

734

556

-36

520

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

6.809

-74

6.735

6.663

-126

6.537

09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst

108

0

108

108

0

108

09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen

36

0

36

36

0

36

09 Preventie

7.737

-123

7.614

7.364

-162

7.201

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

5.612

-2

5.609

5.124

-2

5.122

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

991

-5

986

991

-5

986

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

28.861

-1.106

27.755

27.779

-1.084

26.695

09 Ondersteuning

35.464

-1.113

34.351

33.894

-1.091

32.803

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

19.151

-18.488

663

17.155

-17.737

-582

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

1.700

-24

1.676

1.579

-116

1.463

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

8.669

0

8.669

8.157

-31

8.126

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

29.335

-879

28.456

28.134

-741

27.394

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

5.832

-75

5.757

5.914

-86

5.828

09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring

148

-2

145

148

-2

145

09 Kwetsbare groepen

64.835

-19.469

45.366

61.087

-18.713

42.374

Totaal programma 09

119.898

-20.717

99.181

113.765

-19.977

93.788

Programma 10

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

2.917

-600

2.318

2.175

-1.369

806

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

1.917

-1.530

387

1.717

-1.466

251

10A103 Inzetten dienstverl jongeren en statush

2.386

-1.339

1.047

3.282

-3.322

-40

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

32.391

-10.847

21.544

30.873

-10.675

20.199

10A202 Inzetten beschut werk

18

0

18

18

0

18

10A203 Inzetten loonkostensubsidie

90

0

90

90

0

90

10 Arbeidsparticipatie

39.719

-14.316

25.404

38.155

-16.832

21.323

10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering

504

0

504

504

0

504

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

16.549

-1.030

15.519

17.106

-1.558

15.547

10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim

162

-4

158

162

-4

158

10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie

776

-2

774

759

-2

757

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

2.315

0

2.315

2.267

-100

2.167

10B205 Subsidies minimabeleid

1.410

0

1.410

665

0

665

10 Maatsch. participatie en onderst. minima

21.715

-1.035

20.680

21.462

-1.664

19.798

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

58.731

-53.010

5.721

58.749

-53.247

5.502

10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr

405

-9

396

405

-9

396

10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal

385

-10

375

385

-10

375

10 Inkomensvoorzieningen

59.520

-53.029

6.492

59.539

-53.266

6.273

10D101 Uitv vroegsignalering, preventie, budget

1.080

0

1.080

1.080

0

1.080

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

1.968

-434

1.534

1.956

-452

1.504

10 Schuldhulpverlening

3.048

-434

2.614

3.036

-452

2.584

Totaal programma 10

124.003

-68.814

55.190

122.192

-72.214

49.978

Programma AD

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

11A001 Baten OZB-gebruikers

0

-16.256

-16.256

0

-16.301

-16.301

11A002 Baten OZB-eigenaren

0

-42.580

-42.580

0

-42.803

-42.803

11A005 Baten precariobelasting

0

-772

-772

0

-650

-650

LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden

0

-59.609

-59.609

0

-59.754

-59.754

11A006 Algemene uitkering

214

-328.798

-328.584

0

-332.900

-332.900

ALG Algemene uitkering

214

-328.798

-328.584

0

-332.900

-332.900

11A007 Deelnemingen nutsbedrijven

49

-2.296

-2.247

49

-2.296

-2.247

11A008 Deelnemingen

5

-790

-785

5

-793

-788

DIV Dividend

54

-3.086

-3.032

54

-3.089

-3.035

11A009 Geldleningen

386

-381

5

128

-452

-323

FIN Saldo financieringsfunctie

386

-381

5

128

-452

-323

11A011 Stelposten concern

512

-150

361

0

0

0

11A012 Oninbare vorderingen

0

0

0

-1.092

0

-1.092

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

45

0

45

0

0

0

11A014 Plankosten definitiefase

3.268

0

3.268

1.289

0

1.289

OVE Overige alg.dekkingsmiddelen

3.825

-150

3.675

197

0

197

Totaal programma AD

4.479

-392.025

-387.546

379

-396.194

-395.815

Programma OV

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A001 Overhead kostenplaatsen

19.115

-1.128

17.986

15.133

-2.076

13.056

12A002 Overhead overige

2.467

-56

2.411

1.938

-65

1.873

12A003 Overhead facilitaire zaken

4.229

-197

4.031

4.753

-264

4.489

12A004 Overige personele lasten

2.966

0

2.966

2.487

-14

2.473

12A006 Overhead huisvesting

5.530

-650

4.880

5.092

-649

4.443

12A009 Overhead Bijdrage SP71

39.358

0

39.358

38.747

0

38.747

H Overhead

73.665

-2.031

71.634

68.149

-3.068

65.081

Totaal programma OV

73.665

-2.031

71.634

68.149

-3.068

65.081

Programma ON

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A007 Onvoorzien

207

0

207

0

0

0

ONV Onvoorzien

207

0

207

0

0

0

Totaal programma ON

207

0

207

0

0

0

Programma VPB

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A008 Vennootschapsbelasting

106

0

106

141

0

141

VPB Vennootschapsbelasting

106

0

106

141

0

141

Totaal programma VPB

106

0

106

141

0

141