Jaarstukken 2021

Verantwoording wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn in ieder geval de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen.

Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld, zodra de bezoldiging in totaal hoger is dan het bezoldigingsmaximum. ↵
Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en in welke deeltijdfactor de functionaris werkt.

Deze verantwoording 2021 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geldende algemene WNT-maximum van 209.000.

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben, voor zover ons bekend, geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf van 1 januari 2021).

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

 
   

Gegevens 2021

  
   

Organisatie

Gemeente Leiden

Gemeente Leiden

Naam

Vliet van P.M.

Leiden G.F.C. van

Functie

gemeentesecretaris

griffier

   

Functiegegevens

  

aanvang en einde functievervullling in 2021

01-01-2021 - 31-12-2021

01-01-2021 - 31-12-2021

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

   

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

143.898

108.935

Beloningen betaalbaar op termijn

22.627

21.140

Bezoldiging

166.525

130.075

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

   

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2020

  

Functiegegevens

  

aanvang en einde functievervullling in 2020

01-01-2020 - 31-12-2020

01-01-2020 - 31-12-2020

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

   

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

140.668

108.520

Beloningen betaalbaar op termijn

21.000

19.940

Bezoldiging

161.668

128.460

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000