Jaarstukken 2022

Verantwoording wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn in ieder geval de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen.

Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld, zodra de bezoldiging in totaal hoger is dan het bezoldigingsmaximum. ↵
Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en in welke deeltijdfactor de functionaris werkt.

Deze verantwoording 2022 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geldende algemene WNT-maximum van 216.000.

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben, voor zover ons bekend, geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf van 1 januari 2022).

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

 
   

Gegevens 2022

  

Organisatie

Gemeente Leiden

Gemeente Leiden

Naam

Vliet van P.M.

Leiden G.F.C. van

Functie

gemeentesecretaris

griffier

Functiegegevens

  

aanvang en einde functievervullling in 2022

01-01-2022 - 31-12-2022

01-01-2022 - 31-12-2022

Omvang dienstverband (in fte)

1,0 fte

1,0 fte

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

151.248

115.260

Beloningen betaalbaar op termijn

22.929

20.639

Bezoldiging

174.177

135.899

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

216.000

   

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2021

  

Functiegegevens

  

aanvang en einde functievervullling in 2021

01-01-2021 - 31-12-2021

01-01-2021 - 31-12-2021

Omvang dienstverband (in fte)

1,0 fte

1,0 fte

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

143.898

108.935

Beloningen betaalbaar op termijn

22.627

21.140

Bezoldiging

166.525

130.075

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000