Jaarstukken 2020

Verantwoording wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn in ieder geval de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen.

Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld, zodra de bezoldiging in totaal hoger is dan het bezoldigingsmaximum. ↵
Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en in welke deeltijdfactor de functionaris werkt.

Deze verantwoording 2020 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geldende algemene WNT-maximum van 201.000.

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben, voor zover ons bekend, geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf van 1 januari 2020).

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

 
   

Gegevens 2020

  
   

Organisatie

Gemeente Leiden

Gemeente Leiden

Naam

Vliet van P.M.

Leiden G.F.C. van

Functie

gemeentesecretaris

griffier

   

Functiegegevens

  

aanvang en einde functievervullling in 2020

01-01-2020 - 31-12-2020

01-01-2020 - 31-12-2020

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

   

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

140.668

108.520

Beloningen betaalbaar op termijn

21.000

19.940

Bezoldiging

161.668

128.460

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

 

  

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2019

  
   

Organisatie

Gemeente Leiden

Gemeente Leiden

Naam

Vliet van P.M.

Leiden G.F.C. van

Functie

gemeentesecretaris

griffier

   

Functiegegevens

  

aanvang en einde functievervullling in 2019

01-01-2019 - 31-12-2019

01-01-2019 - 31-12-2019

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

   

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

127.740

104.959

Beloningen betaalbaar op termijn

19.854

18.034

Bezoldiging

147.594

122.992

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000