Ga naar boven

Verantwoording wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn in ieder geval de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen.

Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld, zodra de bezoldiging in totaal hoger is dan het bezoldigingsmaximum.
Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en in welke deeltijdfactor de functionaris werkt.

Deze verantwoording 2017 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geldende algemene WNT-maximum van € 181.000.
Er  zijn er geen bezoldigingen betaald die boven dit wettelijke maximum uitkomen.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking jaar 2017

Functiegegevens

Organisatie

Gemeente Leiden

Gemeente Leiden

Naam

J.D. Nauta

G.F.C. van Leiden

pers.nr

120.155

102.463

Functie

gemeentesecretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

nvt

nvt

Deeltijdfactor (in fte)

1

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

Echte of fictieve dienstbetrekking?

ja

ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

Bezoldiging

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen

146.944

95.271

Beloningen betaalbaar op termijn

17.380

15.171

Subtotaal

164,324

110.442

Individueel WNT-maximum

181.000

181.000

-\- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

164,324

110.442

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

nvt

aanvang 05-12-16

Deeltijdfactor (in fte)

1

1

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen

139,722

6.390

Beloningen betaalbaar op termijn

15.051

1.316

Totaal bezoldiging 2016

154,773

7.706