Ga naar boven

Verantwoording wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn in ieder geval de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen.

Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld, zodra de bezoldiging in totaal hoger is dan het bezoldigingsmaximum.
Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en in welke deeltijdfactor de functionaris werkt.

Deze verantwoording 2018 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geldende algemene WNT-maximum van € 189.000.
Er  zijn er geen bezoldigingen betaald die boven dit wettelijke maximum uitkomen.

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben, voor zover ons bekend, geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf van 1 januari 2018).

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen 2018

Functiegegevens

Organisatie

Gemeente Leiden

Gemeente Leiden

Gemeente Leiden

Gemeente Leiden

Naam

Nauta JD

Nauta JD

Vliet PM van

Leiden GFC

Functie

gem. secretaris

gem. secretaris

gem. secretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01/01-10

01-10/31-12

01-09/31-12

01-01/31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

0,5

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen

108.975

18.402

40.746

99.673

Beloningen betaalbaar op termijn

13.946

2.216

6.071

16.851

Subtotaal

122.921

20.618

46.817

116.524

Individueel toepasselijke WNT-maximum

141.362

23.819

63.173

189.000

-\- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging

122.921

20.618

46.817

116.524

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2017

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01/31-12

01-01/31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

nee

ja

Bezoldiging

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen

146.944

95.271

Beloningen betaalbaar op termijn

17.380

15.171

Subtotaal

164.324

0

0

110.442

Individueel toepasselijke WNT-maximum

181.000

181.000

Totaal bezoldiging 2017

164.324

0

0

110.442