Jaarstukken 2020

Omgevingskwaliteit

Programmanummer

 

5

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte
Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Werk, Inkomen, Economie & Cultuur

De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:
"De gemeente Leiden staat voor een stad met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers. De gemeente Leiden wil de stad behouden voor toekomstige generaties. Om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden moet Leiden zich aanpassen om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen en de biodiversiteit te vergroten."

Ontwikkelingen in 2020

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en biodivers vergroenen

Met de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie en biodivers vergroenen

2020-2023 is onze ambitie voor deze opgave bepaald: in 2050 is Leiden een klimaatbestendige stad, is de stad zichtbaar groener geworden en is de biodiversiteit vergroot. Deze ambitie sluit aan op de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, waarin als doel is gesteld dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig is ingericht voor wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Nederland, en Leiden als dichtbebouwde stad niet in het minst, heeft daarmee een enorme opgave. Het komt daarbij aan op goede timing en samenhang van maatregelen, op samenwerking met de stad en op effectieve inzet van de beschikbare middelen. Hoe we dat gaan doen staat in het uitvoeringsprogramma. Hier hebben we de doelen om de ambitie te concretiseren gekoppeld aan verschillende inspanningen.

Wijkvervangingen

Een goed voorbeeld van de Leidse opgavegerichte aanpak voor het aanpassen van de stad aan de gevolgen van klimaatadaptatie is het programma van wijkvervangingen. De komende jaren gaan we zes wijken integraal voorbereiden op een klimaatbestendige toekomst. Deze wijken, met een gezamenlijke omvang van ca. 540.000 m², oftewel 80 voetbalvelden, zijn straks klaar voor een toekomst waarbij het vaker hard regent en er langdurige hete periodes zijn. De keuze welke wijken we aanpakken wordt bepaald door een combinatie van planningen van rioolvervanging, energietransitie en verstedelijkingsprojecten, en daarmee ook door de mogelijkheid om investeringsbudgetten te bundelen. De voorbereiding van de wijkvervangingsprojecten verloopt succesvol. In 2020 zijn de kaderbesluiten vastgesteld voor de Professorenwijk Oost, Vogelwijk / Raadsherenbuurt en Houtkwartier Oost en in het Noorderkwartier Oost is inmiddels de schop de grond ingegaan.

Samen werken aan een klimaatbestendige stad

Om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken, hebben we elkaar nodig. De helft van het grondgebied van Leiden is particulier eigendom. Als gemeente vragen we daarom ook aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om samen te werken aan een klimaatbestendige stad. In 2020 is er voor circa 6.000 m2 subsidie aangevraagd voor de aanleg van groene daken en is de subsidie voor groene daken in 2021 en 2022 verlengd. In 2020 is de hemelwaterverordening nieuwbouw vastgesteld. Hiermee kunnen we bij nieuwe ontwikkelingen regelen dat hemelwater op eigen terrein wordt vastgehouden, het liefst wordt geïnfiltreerd en anders vertraagd wordt afgevoerd. Dit is belangrijk om bij hevige regenbuien water op straat te beperken.

Samen aan de slag

Bewoners kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het vergroenen en daarmee klimaatbestendig maken van de stad. Vanuit Samen aan de Slag stimuleren we de aanleg van geveltuinen en het vergroenen van de openbare ruimte in de wijk. Inwoners van Leiden weten Samen aan de Slag steeds beter te vinden, zo goed zelfs dat het bijna niet meer mogelijk is aan de vraag te voldoen. Het aantal convenanten voor vergroeningsinitiatieven is inmiddels gestegen tot ruim 2500. Gemiddeld legden we in 2020 tussen de 20 a 30 geveltuinen en boomspiegels per week aan. Die hoge vraag verklaren we uit twee oorzaken. De eerste is dat er inmiddels veel (groene) initiatieven in de stad te zien zijn en dat werkt ‘stimulerend’. De tweede oorzaak is het feit dat veel mensen thuis werkten en tijd hadden om in hun eigen omgeving een stukje te vergroenen of groen te adopteren. Tijdens wandelingen zagen ze geveltuinen en boomspiegels in andere straten en startten een project in eigen omgeving. Via de groencoach en aandeslag@leiden.nl ontvingen we berichten dat mensen elkaar nu beter leren kennen door gezamenlijk aan de slag te gaan in de eigen straat. Dat is een positief bijkomend effect.

Beeldkwaliteit openbare ruimte

Ondanks de problemen die Covid19 met zich bracht en met de nodige aanpassingen in werk en werkprocessen is het toch gelukt de openbare ruimte op de vereiste beeldkwaliteit te houden en bewoners bij de openbare ruimte te betrekken.

Beheer bruggen

De aanpassingen voor de machinerichtlijn aan de Haagsche Schouwbrug en Stevensbrug zijn afgerond, en ook de Haven heeft een metamorfose ondergaan. Er is een geheel nieuwe bediening en cameraopstelling vanuit de Schrijversbrug voor de vier op afstand bedienbare bruggen gerealiseerd.

Handhaving openbare ruimte en openbaar water

Handhaving van het gebruik van de openbare ruimte en van het openbaar water heeft er in 2020 heel anders uitgezien dan vooraf in het Uitvoeringsprogramma 2020 Handhaving openbare ruimte was voorzien. Handhaving op de coronamaatregelen heeft de hoogste prioriteit gekregen, waardoor een aantal plannen en ambities geen doorgang hebben kunnen vinden. Echter, ondanks deze nieuwe handhavingstaak die veel inzet heeft gekost, zijn de resultaten op veel reguliere taken gelijk gebleven of zelfs toegenomen. Alle resultaten zijn terug te vinden in het door het college vastgestelde Jaarverslag 2020 Handhaving openbare ruimte.

Openbare ruimte Binnenstad

De agenda autoluwe binnenstad is in februari 2021 vastgesteld en de openbare ruimte projecten zijn hierin opgenomen.

Stedelijk en regionaal groen

In de Nota Groene Kansen zijn 41 versteende locaties in de stad benoemd om te vergroenen. Inmiddels zijn daarvan 11 locaties gerealiseerd. Daarnaast zijn er in samenwerking met IVN 3 van de 4 Tiny Forests aangelegd. En zijn in het kader van Samen aan de Slag bijna 400 geveltuinen aangevraagd en zijn er circa 500 boomspiegels vergroend en in beheer genomen door bewoners. Verder is de eerste groenrapportage opgeleverd. De groenrapportage geeft inzicht in kwaliteit en kwantiteit van het aanwezige groen in Leiden. De Visie Stadstuinieren heeft opengestaan voor inspraak. In de omgevingsvisie heeft (regionaal) groen een belangrijke plek gekregen. Op regionaal niveau zijn we gestart met een verkenning voor het vervolg van de landschapstafels Leidse Ommelanden en Duin, Horst & Weide door een Meerjarenprogramma 2021 – 2025 op te stellen. Ook is het Nationaal Park Hollandse Duinen in oprichting gegaan met verschillende projecten.

Renoveren en herinrichten parken

In 2020 is de renovatie van een aantal parken afgerond, op basis van het Investeringsprogramma Parken. De werkzaamheden aan Park Kweeklust en het Korte Vlietpark zijn afgerond. Ook zijn diverse Singelparkprojecten afgerond, zoals het Ankerpark, Blekerspark en het Ambachtsplein als onderdeel van het Energiepark. In het Van der Werfpark is een start gemaakt met de werkzaamheden, deze worden in 2021 verder afgerond. De voorbereiding van de renovatie van het Beethovenpark is gestart.

Singelpark

2020 was een speciaal en bijzonder jaar voor het Singelpark. Want na jaren van ontwerpen, besluitvorming en voorbereidingen zijn het afgelopen jaar veel projecten gerealiseerd. Samen met de Vrienden van het Singelpark en de vele andere betrokken bewoners organisaties en bedrijven is het gelukt te realiseren waar we met elkaar zo lang van droomden: het Singelpark is er! Vele inwoners en bezoekers van de stad hebben het Singelpark inmiddels in hun hart gesloten. En er komt steeds meer landelijke erkenning. Zo ontving het Singelpark eind 2020 de allereerste LoopAward tijdens het Nationaal Voetgangerscongres.

Dierenwelzijn en biodiversiteit

Om invulling te geven aan de ambities op het gebied van biodiversiteit heeft de stadsecoloog in 2019 een breed advies gegeven voor verbetering van de biodiversiteit in Leiden (Ecologische kansen in de gemeente Leiden, investeren in een basiskwaliteit natuur, november 2019). Het college heeft er voor gekozen om hier ruim opvolging aan te geven (RV 20.0027 20d).
In 2020 is het beheer van de bermen opnieuw aanbesteed. Samen met de aannemer is gekeken hoe de bermen ecologisch beheerd kunnen worden. Inmiddels passen we ecologisch maaien toe, we maaien 160.000 m2 gazon in de stad anders, waardoor er een betere leefomgeving ontstaat voor plant en dier. Bewoners zijn blij dat ecologische kwaliteit verder wordt vergroot. Niet iedereen is positief, er zijn ook bewoners die het ontstane beeld niet mooi vinden.
Het stadsnatuurmeetnet is gecontinueerd en er is een puntensysteem natuurinclusief bouwen opgesteld.

Duurzaamste kilometer

De Duurzaamste Kilometer (DZKM) heeft zich in 2020 gefocust op drie zaken en daar ook mooie stappen in gemaakt. Als eerste hebben we de banden binnen de community en met de leden versterkt. Samen hebben we gekeken welke behoeftes er zijn en hoe we elkaar kunnen versterken. Er zijn 16 partijen die hun deelname aan de community ook 2021 hebben bekrachtigd. Velen leveren daarnaast een mooie bijdragen in de vorm van tijd, budget en /of idee. Daarnaast hebben we een solide plan gemaakt voor de toekomst door te kijken hoe de definitieve organisatie vormgeven. Er zijn procesafspraken gemaakt en er is een stuurgroep opgericht met daarin een mooie mix van mensen die samen de Triple Helix vertegenwoordigen. Al met al zijn er binnen DZKM flinke (duurzame) stappen gezet. De gemeente gaat samen met ondernemers, andere overheden en universiteiten meter voor meter op naar de Duurzaamste Kilometer. Inmiddels heeft de innovatieve samenwerking mede geleidt tot een succesvolle aanvraag van de woningimpuls van het rijk.

Geluidsanering

Geluidsoverlast vraagt onder meer om fysieke maatregelen aan woningen die door het verkeerslawaai een te hoge geluidsbelasting hebben. Het middel hiervoor is gevelsanering. Voor alle resterende saneringswoningen van de lijst is in 2020 projectsubsidie aangevraagd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De subsidieaanvraag voor het project Voorschoterweg is in december, vanwege een te lage geluidbelasting, afgewezen. De Omgevingsdienst heeft hierop een bezwaar ingediend. Voor de overige projecten is subsidie toegekend en ontvangen.

Regie op bodem en ondergrond

Veel ingrepen in de stad vragen om ruimtelijke afweging, zowel bovengronds als ondergronds. De ondergrond raakt vol op sommige plekken, waardoor we goed moeten afwegen welke toepassingen het beste gecombineerd kunnen worden. De regisseur Bodem en Ondergrond is van start gegaan op 1 januari 2020 met de inventarisatie van beleidsambities en de relatie met bodem en ondergrond. Daarbij is gestart met het ontwikkelen van een afwegingskader en een efficiënte inbedding van bodem en ondergrond in het planproces binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is gestart met het in kaart brengen van ondergrondse objecten en met een set van uitgangspunten voor het Handboek Openbare Ruimte. Verder wordt gewerkt aan een proces waarmee inzichtelijk wordt welke gemeentelijke en derden projecten wanneer een ruimtelijke claim leggen op boven- en ondergrond. Daarnaast is er beleid ontwikkeld voor de optimalisatie van duurzame energie-systemen en heeft de gemeente een aantal aanvragen voor geothermie behandeld.

Bodemsanering

Bodemsaneringen in 2020 zijn uitgevoerd in samenloop van bouw- en herinrichtingsplannen. Zo zijn bijvoorbeeld bij de herinrichting van het Ankerpark, de bouwactiviteiten bij de Meelfabriek, als ook bij werkzaamheden aan bijvoorbeeld rioleringen bodemsaneringen uitgevoerd waar nodig. Van de spoedlocaties zijn in 2020 voorbereidingen getroffen voor start uitvoering in 2021 voor de sanering van de locaties Breestraat / Botermarkt en Herenstraat / Drie Octoberstraat.

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doelen en prestaties bij 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

 

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

 

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

 

5A1.3 Beheren openbare ruimte

 

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

 

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

 

5A1.6 Handhaven gebruik openbare ruimte

 

5A1.7 Werken voor derden cluster Beheer

 

5A1.3 Beheren openbare ruimte

 • Zoals ook bij de Voortgangsrapportages is gemeld, heeft het groot onderhoud asfalt een achterstand opgelopen vanwege problemen met het contract. Een paar belangrijke werken zijn alsnog in het najaar uitgevoerd, zoals de Willem de Zwijgerlaan en de Rooseveltstraat. Verwachting is dat de achterstand in het 2e en 3e kwartaal van 2021 is ingelopen.
 • Het project Haarlemmertrekvaart is uitgesteld tot 2021. Vanwege de coronacrisis moest het participatieproces in digitale vorm worden gehouden. Omdat veel bewoners van de Haarlemmertrekvaart echter niet de digitale middelen hiervoor hadden, is er bewust voor gekozen het participatietraject uit te stellen.
 • De plaatsing van de damwand aan de Groene Maredijk is vertraagd. Dit was vanwege afstemming met het Hoogheemraadschap van Rijnland over de uitvoering.

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

De coronacrisis heeft een ingrijpend effect gehad op de buitenreclamemarkt. Door versoepeling van de eerste overheidsmaatregelen leek de buitenreclamemarkt zich enigszins te herstellen, echter de extra overheidsmaatregelen doen het lichte herstel weer teniet. Dit heeft naar verwachting een verdere negatieve effect op de reclame-inkomsten voor de gemeente voor 2020. Met de zittende marktpartijen zou eind 2020 overeenstemming worden bereikt over de effecten van de coronacrisis op de reclamecontracten. De gesprekken hierover zijn echter met het oog op de afloop van de recent ingestelde overheidsmaatregelen nog niet afgerond. Als deze zijn afgerond kan de eventuele schade definitief voor de gemeente inzichtelijk worden gemaakt. De plaatsing van de bushokjes is vertraagd tot het eerste kwartaal van 2021. De vrijstaande informatievitrines zijn inmiddels merendeels geplaatst.

Effectindicatoren bij 5A Verharde openbare ruimte

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.a Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte

7,0

-

7,1

-

7,1

Stads- en wijkenquête

5A1.b Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' zwerfvuil ervaart

43%

-

38%

-

39%

Stads- en wijkenquête

5A1.c Gemeten kwaliteitsniveau 'zwerfvuil'

B

B

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.d Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' hondenpoep ervaart

33%

-

21%

-

30%

Stads- en wijkenquête

5A1.e Gemeten kwaliteitsniveau 'hondenpoep'

B

B

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.f Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' onkruid ervaart

25%

-

22%

-

30%

Stads- en wijkenquête

5A1.g Gemeten kwaliteitsniveau 'onkruid'

B

B

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.h Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' drijfvuil ervaart

25%

-

22%

-

30%

Stads- en wijkenquête

5A1.i Gemeten kwaliteitsniveau 'drijfvuil'

B

B

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.j Percentage inwoners dat het onderhoud van straten en wegen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt

67%

-

68%

-

68%

Stads- en wijkenquête

5A1.k Gemeten kwaliteitsniveau 'verharding'

B

B

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.l Percentage inwoners dat het onderhoud van

straatmeubilair als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt

66%

-

66%

-

70%

Stads- en wijkenquête

5A1.m Gemeten kwaliteitsniveau 'straatmeubilair'

B

B

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 5B Openbaar water

Doelen en prestaties bij 5B Openbaar water

Doel

Prestatie

 

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5A1.1 Klimaatadaptatie en ontwikkelen beleid waterkwaliteit

 

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

 

5B2 Stimuleren van een doelmatig gebruik van het openbaar water

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

 

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

 

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

 

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

 

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

De coronacrisis heeft een behoorlijke impact gehad op het (toeristisch) gebruik van het openbaar water. Dat betekent dat hoewel er een aantal inspanningen zijn die gewoon doorlopen, zoals de regionale samenwerking als de voorzieningen van de passantenhaven, er een aantal beleidsmatige zaken op een lager pitje zijn gezet. Dat betreft onder meer de verdelingssystematiek voor bedrijfsvaartuigen en het reguleren van de Historische haven. Tevens is afgelopen jaar hard gewerkt aan de Verordening fysieke leefomgeving ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. In die verordening heeft een deel van de regelgeving op het water een plek gekregen of zal dat nog krijgen. Dat heeft ook zijn weerslag gehad op de prioriteit die kon worden gegeven aan individuele beleidsproducten gericht op het water. Gezien de potentiële complexiteit van de opdracht voor beleid rond woonschepen is deze na een eerste verkenning verder verschoven naar 2021. Tot slot moet worden geconstateerd dat het in 2018 geïnstalleerde vaartuigentelsysteem om technische redenen niet naar verwachting heeft gefunctioneerd en dat er thans wordt gekeken naar een andere oplossing.

Effectindicatoren bij 5B Openbaar water

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.a Percentage inwoners dat het onderhoud van

watergangen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt

66%

-

67%

-

66%

Stads- en wijkenquête

5B2 Stimuleren van een doelmatig gebruik van het openbaar water

5B2.a Rapportcijfer door Leidenaren voor de

recreatieve kwaliteit van groen en water in Leiden

7,1

-

7,2

-

7,3

Stads- en wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 5C Openbaar groen

Doelen en prestaties bij 5C Openbaar groen

Doel

Prestatie

 

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

 

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

 

5C1.3 Beheren openbaar groen

 

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

 

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

 

5C2.2 Aanleggen Singelpark

 

5C2.3 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

 

5C2.3 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

De haalbaarheid van de recreatieve verbinding is onderzocht. Deze is niet haalbaar gebleken vanwege een dure tunnel onder de Europaweg.

Effectindicatoren bij 5C Openbaar groen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen

5C1.a Percentage inwoners dat het onderhoud van

groen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt

73%

-

74%

-

≥ 73%

Stads- en wijkenquête

5C1.b Aantal waargenomen soorten flora en fauna*

1.252

1.549

1.914

2.843

≥ 1.275

Waarneming.nl

5C1.c Aantal hectare groen

-

-

592

584

≥ 592

GBI

Doel 5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde groen

5C2.a Rapportcijfer recreatieve kwaliteit van groen en water in de omgeving van Leiden

7,7

-

7,8

-

≥ 7,7

Stads- en wijkenquête

*) Het betreft niet alleen het aantal waargenomen soorten flora en fauna. Er zitten ook schimmels, wieren, algen en korstmossen tussen, alle niet behorende tot de flora / fauna.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Doelen en prestaties bij 5D Milieu en duurzaamheid

Doel

Prestatie

 

5D1 De stad behouden voor toekomstige generaties door het tegengaan en voorkomen van aantasting van het leefmilieu.

5D1.1 Milieubeheer algemeen

 

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

 

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

 

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

 

Verbonden partijen

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Motieven en doelen deelname GR

Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.

Realisatie doelstellingen en prestaties 2020

De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) voerde in 2020 de wettelijke milieutaken uit zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit). De ODWH adviseerde de gemeente bij de uitvoering van haar taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid. Voor geluid, luchtkwaliteit, bodem en externe veiligheid voerde de Omgevingsdienst het beleid uit voor de gemeente Leiden.

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2020

 • De organisatie is sinds 1-1-2020 omgevormd van lijnorganisatie met teamleiders en afdelingsmanagers naar een (plattere) matrixorganisatie bestaande uit 5 programma's en 3 vakafdelingen. De functie van teamleider is komen te vervallen. Nieuw is de functie van programmamanager.
 • Vanwege de coronacrisis hebben bijna alle kantoormedewerkers van de dienst in 2020 thuisgewerkt.
 • De Omgevingsdienst is eind 2020 verhuisd naar een nieuw pand aan de Vondellaan 55.
 • Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het stappenplan en tijdpad voor de Strategie voor 2022 – 2025. Onder begeleiding van een bureau is een innovatief proces gestart voor een nieuwe strategienota die door zowel door het bestuur als de dienst moet worden gedragen.
 • De geactualiseerde Nota Planning & Control 2020 – 2023 is vastgesteld. Voortaan krijgen de deelnemers van de GR één tussentijdse rapportage over de eerste 6 maanden van het jaar, waardoor ze beter tussentijds bij kunnen sturen.
 • De Omgevingsdienst en de gemeente hebben het implementatietraject van de Omgevingsdienst besproken en geïnventariseerd welke activiteiten / ontwikkelingen hiervoor in 2021 in het werkplan moesten worden opgenomen.
 • De gemeenteraad heeft op 18 juni 2020 het besluit genomen een positieve zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de ODWH. Het Algemeen Bestuur heeft n.a.v. de zienswijzen de begroting vastgesteld. De jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst zijn ter informatie aan gemeenteraad gezonden.
 • Inhoudelijk is de raad geïnformeerd door het college indien er op dossierniveau aanleiding was om dat te doen. Stukken die ter besluitvorming zijn voorgelegd aan het AB zijn voorbereid door het DB. Deelnemende gemeenten zijn vooraf geraadpleegd via ambtelijke voorportalen. De leden van het AB (waaronder DB lid wethouder North en raadslid Jordan van de gemeente Leiden) ontvingen een annotatie van de agenda van alle AB vergaderingen. Het raadslid informeerde de leden van de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid over relevante stukken op de AB vergadering.

Bijdrage 2020

In opdracht van programma Duurzaamheid zijn aanvullende werkzaamheden door de Omgevingsdienst West Holland uitgevoerd. Het betreft de uitvoering van duurzaamheidssubsidie en duurzaamheidsleningen. De kosten hiervoor zijn gedekt uit de duurzaamheidsagenda 2016-2020. Daarnaast heeft de gemeente Leiden minder (advies)uren afgenomen dan begroot bij de programma's Milieu en Duurzaamheid, en meer uren afgenomen voor de programma's Ruimtelijke Ordening en Bodem.

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf 2.3.6 Verbonden partijen

Effectindicatoren bij 5D Milieu en duurzaamheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020*

Doel 5D1 Werken aan een duurzame stad

5D1.a Aantal hoofdwegen met stikstofgehalte > 35 µg/m3

1

1

0

 

0

Ministerie I&W

*) De monitoring over het jaar 2020 moet nog plaats vinden. De resultaten hiervan zijn in december 2021 beschikbaar.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Kaderstellende beleidsstukken

In 2020 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

 • RV 19.0148 Programmaplan Binnenstad 2020-2024
 • RV 19.0156 Uitvoeringsbesluit herinrichting Lakenpark (Katoenpark, Lakenplein en Kaarsenmakersplein) , deelproject Singelpark
 • RV 19.0157 11e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland
 • RV 19.0161 2e begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst West Holland en 1e begrotingswijziging 2020 Omgevingsdienst West Holland
 • RV 19.0162 Jaarverslag en uitvoeringsprogramma handhaving openbare ruimte
 • RV 19.0163 Visie Handhaving openbare ruimte 2020 – 2023
 • RV 20.0005 Kaderstellende strategie ‘Op weg naar een circulair Leiden’
 • RV 20.0006 Verordening tot wijziging van de 'Verordening Duurzaamheidslening'
 • RV 20.0013 Uitvoeringsbesluit Klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost fase 1
 • RV 20.0018 Verlenging VTH Beleidsplan 2016-2018 tot invoering Omgevingswet
 • RV 20.0021 Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiden 2020
 • RV 20.0027 Leiden Biodivers en klimaatbestendig, Samen maken we Leiden groener! Uitvoeringsprogramma 2020-2023
 • RV 20.0043 Afvalstoffenverordening 2020
 • RV 20.0054 Zienswijze Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 20.0074 Vaststellen Verordening hemelwater en grondwater Gemeente Leiden 2020
 • RV 20.0079 Vaststellen Verordening fysieke leefomgeving en intrekking en wijzigingen verordeningen
 • RV 20.0082 Overname water Dobbewatering van het Hoogheemraadschap van Rijnland
 • RV 20.0113 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Leiden 2021
 • RV 20.0114 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Leiden 2021
 • RV 20.0116 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Leiden 2021
 • RV 20.0118 Herstelbesluit inwerkingtredingsbepalingen wijzigingsverordeningen behorende bij de Verordening fysieke leefomgeving

Programmabudget

Omgevingskwaliteit
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Verharde openbare ruimte

Lasten

35.104

38.624

-1.338

37.286

37.115

171

 

Baten

-17.111

-19.461

623

-18.838

-18.916

78

Saldo

 

17.993

19.163

-715

18.448

18.199

249

Openbaar water

Lasten

7.243

8.872

-84

8.788

8.342

445

 

Baten

-7.679

-8.483

101

-8.382

-8.486

105

Saldo

 

-435

389

17

406

-144

550

Openbaar groen

Lasten

7.577

7.657

1.674

9.331

8.510

821

 

Baten

-1.177

-41

1

-40

-363

323

Saldo

 

6.400

7.616

1.675

9.291

8.147

1.144

Milieu en duurzaamheid

Lasten

6.299

5.296

465

5.761

4.978

783

 

Baten

-183

-78

15

-63

-160

97

Saldo

 

6.116

5.217

481

5.698

4.818

880

Programma

Lasten

56.224

60.449

717

61.166

58.946

2.220

 

Baten

-26.150

-28.064

741

-27.323

-27.926

603

Saldo van baten en lasten

 

30.074

32.385

1.458

33.843

31.020

2.823

Reserves

Toevoeging

264

188

675

864

864

0

 

Onttrekking

-1.794

0

-3.963

-3.963

-2.208

-1.754

Mutaties reserves

 

-1.531

188

-3.287

-3.099

-1.345

-1.754

Resultaat

 

28.543

32.573

-1.829

30.744

29.675

1.069

Reserves programma 5
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

106

106

0

106

106

0

 

Onttrekking

0

0

-226

-226

-226

0

Saldo

 

106

106

-226

-120

-120

0

Reserve groene singels

Toevoeging

81

80

0

80

80

0

 

Onttrekking

-170

0

-256

-256

-169

-87

Saldo

 

-90

80

-256

-176

-89

-87

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-650

-650

-253

-397

Saldo

 

0

0

-650

-650

-253

-397

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

37

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.563

0

-186

-186

-142

-44

Saldo

 

-1.526

0

-186

-186

-142

-44

Reserve klimaatmaatregelen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-142

-142

-142

0

Saldo

 

0

0

-142

-142

-142

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

Toevoeging

40

2

0

2

2

0

 

Onttrekking

-47

0

-83

-83

-11

-72

Saldo

 

-6

2

-83

-82

-9

-72

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-108

-108

-91

-17

Saldo

 

0

0

-108

-108

-91

-17

Reserve programma binnenstad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-10

-10

-3

-7

Saldo

 

0

0

-10

-10

-3

-7

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-15

0

-73

-73

-24

-49

Saldo

 

-15

0

-73

-73

-24

-49

Reserve Duurzame Stad P5

Toevoeging

0

0

59

59

59

0

 

Onttrekking

0

0

-1.957

-1.957

-1.054

-903

Saldo

 

0

0

-1.899

-1.899

-995

-903

Reserve grondexploitaties P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-30

-30

-30

0

Saldo

 

0

0

-30

-30

-30

0

Reserve Bomenfonds P5

Toevoeging

0

0

617

617

617

0

 

Onttrekking

0

0

-240

-240

-62

-178

Saldo

 

0

0

377

377

555

-178

Totaal

Toevoeging

264

188

675

864

864

0

 

Onttrekking

-1.794

0

-3.963

-3.963

-2.208

-1.754

Reserves programma 5

 

-1.531

188

-3.287

-3.099

-1.345

-1.754

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000


Beleidsterrein openbaar water
Op openbaar water werden 445.000 lagere lasten gerealiseerd. Vanuit het programma klimaatadaptatie is een onderbesteding gerealiseerd van 210.000. In verband met de Covid-19 maatregelen zijn geplande werkzaamheden zoals de klimaatgesprekken en de pilot op Bedrijventerrein Roomburg doorgeschoven naar 2021 (136.000) en vanuit de incidentele middelen voor innovaties rondom natuur inclusief en/of klimaat adaptief inrichting binnen projecten, zijn nog niet alle innovatieve daken gerealiseerd, deze werkzaamheden lopen door in 2021 (74.000). Daarnaast werden lagere lasten gerealiseerd voor het baggeren en saneren van de Oostvlietpolder. Een groot deel van dit budget was al overgeheveld naar 2021. Het huidige saldo (circa 186.000) wordt ook overgeheveld naar 2021.

Beleidsterrein Openbaar groen
Op openbaar groen werden 821.000 lagere lasten en 323.000 hogere baten gerealiseerd. De lagere lasten waren onder andere het gevolg van een vertraging in de werkzaamheden op de begraafplaats Rhijnhof en de herinrichting van de oude oprijlaan, deze werkzaamheden lopen door in 2021 (486.000). Daarnaast is vanwege de aanleg van de singelparken een onderbesteding (44.000) gerealiseerd op het jaarlijks onderhoud van het Singelpark. Ook heeft het overleg met monumentenzorg / welstand vertraging opgelopen. Er is nu overeenstemming voor het renoveren van de muur bij de begraafplaats Zijlpoort en de aanpassing van de erfpachtconstructie, maar de werkzaamheden zullen in 2021 uitgevoerd worden (165.000). Ten slotte is een bijdrage aan het programma Leidse Ommelanden vertraagd (87.000) en werd op het programma klimaatadaptatie en biodivers vergroenen een onderbesteding gerealiseerd van 70.000 op het onderdeel biodiversiteit.
De hogere baten zijn het gevolg van het feit dat de kosten voor het programmamanagement en de overkoepelende taken van het programma Leidse Ommelanden worden uitgevoerd door de gemeente Leiden en voor 50% worden vergoed door de subsidie Leidse Ommelanden, welke wordt verstrekt door de provincie. De vergoeding (71.000) wordt achteraf bepaald en was niet opgenomen in de begroting. Daarnaast hebben de deelnemende gemeenten een financiële bijdrage geleverd van in totaal 35.000, welke niet was voorzien. Middels bestemmingsvoorstel wordt voorgesteld deze middelen (totaal circa 106.000) over te hevelen naar 2021. In 2021 vinden de laatste werkzaamheden plaats ter afsluiting en verantwoording van het programma Leidse Ommelanden. Ten slotte werden er onbegrote baten gerealiseerd vanwege bomenkap. Bij bomenkap wordt geld ontvangen, dat vervolgens in de voorziening wordt gestort.

Beleidsterrein Milieu en duurzaamheid
Op milieu en duurzaamheid werden 783.000 lagere lasten gerealiseerd. Vanuit het programma energietransitie resteert op de uitvoeringskosten en risicobudget voor uitvoering duurzaamheidsleningen 518.000 (188.000 op uitvoeringskosten duurzaamheidsleningen particulieren en 330.000 op het budget voor uitvoering en risicoreservering duurzaamheidsleningen bedrijven). Het budget voor de leningen is volledig in 2020 begroot, maar betreft een meerjarige activiteit. Vanuit het programma klimaatadaptatie is een onderbesteding gerealiseerd van 80.000 voor activiteiten die doorlopen in 2021, zoals het afwegingskader duurzaamheidsparagraaf. Daarnaast werd in de bijdrage milieudienst een voordeel gerealiseerd van 66.000 (2% ten opzichte van de begroting), voornamelijk doordat er minder uren van de Omgevingsdienst West-Holland zijn afgenomen dan begroot. Ten slotte was voor 2020 een incidenteel budget begroot voor de ondersteuning van de acties uit het Afvalbeleid (o.a. afvalcommunicatie en optimalisatie milieustraat). Hiervan is circa 151.000 nog niet besteed. De werkzaamheden lopen door tot en met 2022.

Toelichting op afwijkingen Reserves


Reserve ontsluiting groengebieden

De kosten voor Rhijnhof worden gedekt vanuit deze reserve. Het resultaat van 396.604 is het gevolg van de nog niet gerealiseerde kosten voor de Begraafplaats Rhijnhof waardoor er over 2020 396.604 minder is onttrokken dan begroot.

Reserve Duurzame Stad (P5)
De onttrekking Reserve Duurzame Stad is 903.000 lager dan begroot. Dit komt door een onderbesteding op klimaatadaptatie (362.000), uitvoeringsbudget en risicobudget duurzaamheidsleningen (518.000) en het project duurzaamste kilometer (24.000).

Reserve Bomenfonds

De onttrekking in de reserve Bomenfonds is 177.932 doordat nog niet alle kosten zijn gerealiseerd voor het versterken van het bomenbestand Rhijnhof, de groene kansenkaart en de aanleg van het 4e tiny forest.

Reserve stedelijke ontwikkeling
De lagere onttrekking van 49.000 betreft de verlichting van de Pieterskerk waarvan de uitvoering is vertraagd en in 2021 wordt afgerond.


INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

7101814 Wegen - Toeg.bushaltes 2014
Er zijn 170.000 aan lasten gemaakt voor het aanpassen van bushaltes, waarvoor geen apart krediet beschikbaar was. Hier stond echter een gelijke subsidie van de provincie tegenover. Baten en lasten zijn afgezonderd in een apart krediet om te worden afgesloten.

Toelichting op investeringskredieten die zijn afgesloten met een opvallend overschot

7101325 Witte Singel rood asfalt fietspad
Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd als onderdeel van groot onderhoud, waardoor dit krediet (65.000) niet is benut.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening

7101115-7101118 Valkbrug

Er worden nadere aanpassingen gedaan aan de verharding van de brugleuning ten behoeve van de veiligheid voor fietsers. Het is de verwachting dat deze maatregelen in mei 2021 kunnen worden uitgevoerd. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

7100639 Witte Singel Bloemistenlaan
De werkzaamheden zijn in de afrondende fase, het krediet wordt in 2021 afgesloten.

7100791 Leidse Ommelanden 2014-2020;

Het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden kent een looptijd van 6 jaar en projecten die van dit krediet gebruik maken dienen eind 2020 afgerond te zijn. De financiële afwikkeling zal in 2021 plaatsvinden. Het krediet kan daarom nog niet worden afgesloten.

7100608 & 7100610 tm 7100618 & 7101141 tm 7101147 Singelpark
In 2013 is het kaderbesluit (RV13.0098) Singelpark door de raad vastgesteld. De deelprojecten zijn gefaseerd in uitvoeringsbesluiten aan uw raad voorgelegd en ook gefaseerd uitgevoerd. De Singelroute, Blekerspark, Energiepark en Ankerpark zijn in 2020 ingericht. De Morspoort en park de Put zijn al eerder ingericht. Ook de Singelparkbruggen zijn gerealiseerd. Wel moet de te ontvangen subsidie nog worden verantwoord in 2021. Hierna kunnen deze kredieten worden afgesloten. Het Lakenpark is momenteel in uitvoering.

7100637 vervanging riolering Hooigracht
Dit krediet is onderdeel van de Centrumroute, het project wordt 2021 opgeleverd en afgesloten.

7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ, 7100643 renovatie riolering Vreewijk, 7101247 Vervanging riolering Maresingel
Deze projecten worden naar verwachting in 2021 opgeleverd en afgesloten.

7100753 / 7100799 / 7101112-7101114 / 7101718 Openbare ruimte Lammermarkt
In 2021 worden nog diverse bomen aangeplant of herplant (Nieuwe Beestenmarkt), wordt de illuminatie van molen de Valk opgeleverd en kan de eindafrekening hiervan plaats vinden en zal er nog een uitspraak door de rechter gedaan worden over het fietspad vanaf de 2e Binnenvestgracht naar de Nieuwe Beestenmarkt. Tevens wordt in 2021, in afstemming met de evenementencoördinator, het bankje geplaatst rondom de nooduitgang van de parkeergarage. Daarna kan het project en de bijbehorende kredieten worden afgesloten.

7101697 WV wegen Houtkwartier, 7100834 verkeersmaatregelen Houtkwartier, 7101526 WV riolering Houtkwartier.

De kredieten blijven benodigd. Binnen het project Houtkwartier zal er een apart hemelwaterriool worden aangelegd en wordt de bovengrondse inrichting vervangen. In mei 2021 wordt gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden medio 2022 afgerond zijn.

7101446 wv wegen Gastw Haagweg-zuid fase 3+4, 7100925 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2, 7101258 wv weg Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2;

De kredieten blijven benodigd. Binnen het project Gasthuiswijk wordt zowel de riolering, als de bovengrondse inrichting vervangen. Medio 2021 is de verwachting dat gestart kan worden de uitvoeringswerkzaamheden van fase 1-2. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2023 gereed zijn.

7101424 riool verv. Vogelwijk, 7101423 riool verv. Professorenwijk Oost, 7101421 riool verv. Morskwartier, 7101420 riool verv. Meerburg

Bovenstaande kredieten van de projecten zijn in de voorbereidende fase, de kredieten blijven benodigd.

7101251 herinrichting plein Timorstraat-Arubapad, 7101123 brug Arubapad-Surinamestraat, 7100800 herinrichting Surinamestraat,

De kredieten worden betrokken bij de scope-uitbreiding waaraan momenteel wordt gewerkt met een aantal partners in de stad. Dit krediet daarom beschikbaar houden in 2021.

7100538 aansluiting Kooilaan op W.de Zwijgerlaan,

Dit krediet, ook betrekking hebbend op de deelgebieden 1 en 2 van het huidige projectareaal Kooiplein, zal worden betrokken bij de scope-uitbreiding waaraan momenteel wordt gewerkt met een aantal partners in de stad. Dit krediet daarom in 2021 beschikbaar houden.

7100869 toegang Leidse Hout

Dit krediet kan niet worden afgesloten. In 2021 zullen afrondende werkzaamheden worden verricht aan de Groenstrook Alrijne en zal de financiële afronding worden gedaan.

7101181 Noorderkwartier Oost

In 2020 is begonnen met de uitvoering van fase 1 van dit project. Voor fase 2 wordt toegewerkt naar een uitvoeringsbesluit. Verwachte afronding van het geheel is in de loop van 2023. Het krediet kan dus nog niet worden afgesloten.

7101180 Noorderkwartier West

Dit krediet kan nog niet worden afgesloten. Het project is per 31 december 2020 vrijwel volledig overgedragen aan Cluster Beheer. De financiële afwikkeling zal in de eerste helft van 2021 plaatsvinden.

7100873 Herontwikkeling Zeeheldenbuurt

Het uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt is in volle gang en loopt door tot naar verwachting 2021. Afwijkend hierop is deelproject Dolfijn ’t Schippertje waarvoor een afronding einde 2022 wordt verwacht. De Bonte Koestrook is in 2019 afgerond. De herinrichting van het Tasmanpark is in 2019 in uitvoering gekomen en zal naar verwachting begin 2021 worden opgeleverd en overgedragen aan Cluster Beheer. De kiosk (in het Tasmanpark) zal, naar verwachting, in de tweede helft van 2021 worden opgeleverd.

7100594 duurzaamheidsfonds 2
Er is nog 71.000 euro beschikbaar voor zonnepanelen op gemeentelijke daken. De aanbesteding hiervoor loopt, in 2021 zullen de kosten hiervoor worden gemaakt.

7101422 riool verv. Noorderkwartier Oost
De uitvoering van dit project vindt in 2022 en 2023 plaats.

7101521 riolering Binnenstad Z+N, 7101527 riolering Zeeheldenbuurt
De uitvoering van de werkzaamheden vindt in 2021 plaats.

7101522 riolering Stevenshof, 7101523 riolering Merenwijk, 7101525 riolering centrumroute Langegracht
De uitvoering van de werkzaamheden vindt in 2021 en 2022 plaats.

7101524 riolering Stationsgebied
De uitvoering van de werkzaamheden vindt in 2021, 2022 en 2023 plaats.

7101259 vervanging materialen
Bij het groot onderhoud van wegen worden afhankelijk van de kwaliteit van de verharding de materialen hergebruikt of vervangen. Indien er nieuwe materialen worden toegepast worden deze materialen ten laste van het krediet gebracht. In 2021 worden er groot onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd waar ook nieuwe materialen worden toegepast.

7101261 Bachstraat 2016
De Bachstraat wordt medio 2021 uitgevoerd.

7101263 Kort Rapenburg, 7101438 Turfmarkt, 7101439 Steenstraat, 7101440 Prinsessekade
Deze kredieten zijn bijdragen aan het programma Binnenstad. De verwachting is dat de projecten waaraan een bijdrage vanuit beheer wordt gedaan pas worden gerealiseerd nadat de herinrichting van de Langegracht is gerealiseerd. Er is momenteel geen actuele planning, in 2021 wordt bekeken wat met deze kredieten wordt gedaan.

7101269 Sandifortdreef
Dit betreft een bijdrage aan het LBSP project, realisatie wordt verwacht medio 2021.

7101441 Noordeindeplein, 7101442 Noordeinde, 7101480 Schuttersveld
Deze kredieten zijn bijdragen aan het programma Binnenstad. De verwachting is dat de projecten waaraan een bijdrage vanuit beheer wordt gedaan pas worden gerealiseerd nadat de herinrichting Langegracht is gerealiseerd. De realisatie wordt medio 2022 verwacht.

7101444 Haarlemmerweg (tennis gem grens asfalt), 7101479 Domela Nieuwenhuislaan
Deze projecten worden naar verwachting in 2022 uitgevoerd.

7101009 VK investeringen walmuren

Dit betreft een hoofdkrediet. Vanaf hier word budget aangevuld en verdeeld over kredieten.

7100514 vervangen val churchillbrug

De werkzaamheden zijn afgerond. Na de financiële eindafrekeningen word het krediet afgesloten in 2021.

7101010 walmuur Haarlemmertrekvaart

De vervanging van de bestaande damwand en vernieuwing van de beschoeiing is onderdeel van het totale project Haarlemmerweg. Dit project heeft vertraging opgelopen door een ingesteld beroep bij de Raad van State op het bestemmingsplan. De uitvoering gaat plaatsvinden in 2021.

7101708 diverse beschoeiingen/damwanden 2020

Dit betreft een afgesplitst krediet van de 7101009 VK investeringen walmuren. Met lopende projecten.

7100119 JS Inzamelmiddelen 2014 e.v.

Het krediet is bestemd voor de vervanging van de afvalinzamelcontainers. In 2021 wordt het vervangingsprogramma van de (bovengrondse) glas- en papiercontainers afgerond en kan worden gestart met de vervanging van ondergrondse restafvalcontainers.

7100560 JS speeltoestellen in speeltuinen

Het betreft een krediet dat hoort bij de Speeltuinverenigingen. Het krediet loopt t/m 2021.

7101252 spelen openbare ruimte

Het betreft een krediet dat hoort bij de Openbare speelplekken 2017-2021.

7101818 speelplaats Jacques Urlusplantsoen

Het betreft een krediet dat in 2021 wordt uitgegeven.

7100095 JS verv openbare verlichting 2016 ev

Voor het onderdeel beheren openbare verlichting was een achterstand ontstaan in het uitvoeren van vervangingswerkzaamheden (investering). Het betreft de vervanging van armaturen door LED armaturen en masten aan het einde van hun levensduur. Deze worden wijk-/ buurtgericht vervangen. In 2019 is ingezet op het verder inlopen van de achterstand. De verwachting is dat de achterstanden in 2021 vrijwel volledig zijn ingelopen (met voorbehoud voor vervangingsinitiatieven met een afwijkend karakter).

7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden
De uitvoering van de werkzaamheden op de begraafplaats Rhijnhof hebben in verband met bezwaren rondom kapvergunningen in 2019 vertraging opgelopen. De werkzaamheden zijn vanaf het tweede halfjaar van 2019 weer opgepakt. Medio 2021 zullen de werkzaamheden worden afgerond.

7100107 Integraal Waterplan
Vanuit het krediet integraal waterplan worden diverse projecten die gelinkt zijn aan het waterplan gefinancierd. Het krediet blijft hiervoor nodig.

7100422 park Kweeklust
Als gevolg van een eerdere herprioritering binnen het investeringsprogramma Parken was de planvorming en
ontwerp van park Kweeklust naar de toekomst doorgeschoven. Het project is inmiddels gestart. In 2021 vinden nog afgrondende werkzaamheden plaats. Zodra deze laatste werkzaamheden zijn afgerond zal het krediet worden afgesloten.

7100710 verstr.groene hoofdstr. Bernardkade
De herinrichting van de Bernardkade wordt gekoppeld aan het vervangen van de riolering in het
Noorderkwartier-oost binnen het SPONGE project en zal daardoor later worden uitgevoerd. Dit krediet blijft
benodigd.

7100711 verstr.groene hoofdstr. Korte Vlietzone
De werkzaamheden aan het Korte Vlietpark zijn in 2020 grotendeels uitgevoerd. Binnen het project zijn nog een paar groenwerkzaamheden nodig. De laatste afrondende werkzaamheden van het project zullen in 2021 plaatsvinden.

7100749 Van der Werfpark
De planvorming en ontwerp van het Van der Werfpark is begin 2017 gestart. Tijdens het planvormingsproces is vertraging opgetreden in het participatietraject en de afstemming met de reconstructie Garenmarkt. In 2019 is
het participatietraject weer opgepakt en het ontwerp verder uitgewerkt. De werkzaamheden worden in 2021
verder uitgevoerd.

7101339 groen Slaaghsloot
Het project is nog niet gestart. Momenteel wordt geinventariseerd wat er de komende periode moet gebeuren. Hiervoor blijft het krediet nodig.

7100097 Brug Poelgeest

Het project heeft een langdurige voorbereidingstijd nodig gehad om te komen tot het uitvoeringsbesluit in juni 2020. Recent heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De realisatie van het werk is naar verwachting in het 2e kwartaal 2023 gereed. Na de onderhoudsperiode zal het krediet naar verwachting voor het einde van 2024 kunnen worden afgesloten.

7100082 JS vervanging verkeerslichtinstallaties 
Jaarlijks wordt dit krediet bij de begroting opgehoogd voor de vervanging van de bestaande verkeerslichtinstallaties in de stad.

7100761 laadpalen voor elektrisch vervoer
De komende jaren wordt dit krediet nog gebruikt voor het plaatsen van elektrische laadpalen en overige maatregelen ten behoeve van elektrisch vervoer.