Jaarstukken 2023

Balans per 31 december 2023

ACTIVA (bedragen x 1.000)

 

31-12-2022

 

31-12-2023

Vaste activa

    

Immateriële vaste activa

 

6.288

 

3.420

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.275

 

1.632

 

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

5.013

 

1.788

 

Materiële vaste activa

 

916.324

 

963.259

- Investeringen met economisch nut

648.516

 

664.734

 

- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

55.640

 

68.190

 

- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

212.168

 

230.335

 

Financiële vaste activa

 

30.150

 

31.719

Kapitaalverstrekkingen aan:

    

- Deelnemingen

10.934

 

12.629

 

- Overige verbonden partijen

20

 

20

 

Leningen aan:

    

- Woningbouwcorporaties

995

 

942

 

- Deelnemingen

13.649

 

13.634

 

Overige langlopende leningen

4.552

 

4.494

 

Totaal vaste activa

 

952.762

 

998.398

     

Vlottende activa

    

Voorraden

 

12.269

 

14.633

- Grond- en hulpstoffen

50

 

70

 

- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

9.582

 

11.926

 

- Gereed product en handelsgoederen

2.637

 

2.637

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar

 

73.985

 

108.744

- Vorderingen op openbare lichamen

47.347

 

34.292

 

- Rekening-courant verhoudingen met het Rijk

17

 

33.527

 

- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen

367

 

381

 

- Overige vorderingen

26.254

 

40.543

 

Liquide middelen

 

1.830

 

2.927

- Kassaldi

41

 

57

 

- Banksaldi

1.789

 

2.870

 

Overlopende activa

 

24.113

 

35.744

Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

    

- Europese overheidslichamen

37

   

- het Rijk

9.408

 

21.616

 

- Overige Nederlandse overheidslichamen

10.722

 

9.968

 

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

3.946

 

4.160

 

Totaal vlottende activa

 

112.197

 

162.047

TOTAAL ACTIVA

 

1.064.960

 

1.160.446

     

PASSIVA (bedragen x 1.000)

 

31-12-2022

 

31-12-2023

Vaste passiva

    

Eigen vermogen

 

336.233

 

343.379

Reserves

    

- Algemene reserve

24.051

 

27.073

 

- Bestemmingsreserves

291.322

 

296.386

 

Gerealiseerd resultaat

20.860

 

19.920

 
     
     

Voorzieningen

 

36.049

 

35.211

- Voorzieningen ter egalisering van kosten

18.748

 

18.240

 

- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming

3.283

 

4.160

 

- Voorzieningen toekomstige verplichtingen

13.761

 

12.296

 

- Voorzieningen ter dekking van risico's

257

 

515

 
     

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar

 

554.198

 

634.179

Onderhandse leningen van:

    

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

404.495

 

461.102

 

- Binnenlandse bedrijven

3

 

3

 

- Openbare lichamen

85.500

 

111.750

 

- Binnenl.pens./verz.inst.

63.333

 

60.417

 

Door derden belegde gelden

113

 

117

 

Waarborgsommen

754

 

790

 

Totaal vaste passiva

 

926.480

 

1.012.769

     

Vlottende passiva

    
     

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

 

82.302

 

63.479

- Banksaldi

29.675

 

7.142

 

- Overige schulden

52.627

 

56.337

 
     
     

Overlopende passiva

 

56.179

 

84.199

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

13.000

 

14.472

 

Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

    

- het Rijk

32.262

 

54.788

 

- Overige Nederlandse overheidslichamen

5.160

 

9.037

 

Overige vooruitontvangen bedragen

5.757

 

5.902

 

Totaal vlottende passiva

 

138.480

 

147.677

TOTAAL PASSIVA

 

1.064.960

 

1.160.446

Borg-en garantstellingen

 

78.597

 

82.045