Ga naar boven

Demografische ontwikkelingen

In deze paragraaf kijken we terug op een aantal ontwikkelingen in 2017 die invloed hebben op de gemeentelijke taken en kosten.

Ontwikkeling van het aantal inwoners in 2017

Werkelijke ontwikkeling vergeleken met de prognose
De Leidse bevolking groeide in 2017 met 664 personen: op 1 januari 2017 had Leiden 123.753 inwoners, een jaar later zijn dat er 124.417 (Bron: BRP van de gemeente). De realisatiecijfers voor beide peildata zijn iets lager dan de in de PB2017 gehanteerde prognoses. Voor 1 januari 2018 gaat het om zo’n zeshonderd personen minder, ofwel -0,5%.
Nu is een prognose natuurlijk altijd een voorspelling met een onzekerheidsmarge, dit keer is er wellicht een verklaring voor de achterblijvende realisatie. Want de gemeente doet mee aan de landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) Dat leidt tot meer administratieve afvoeringen uit de BRP van mensen die in werkelijkheid niet meer in Leiden wonen. De kwaliteit van de BRP wordt hierdoor beter, want meer in overeenstemming met de werkelijkheid. Bij-effect is wel dat er door deze correcties minder inwoners komen.
Voorbeeld: in 2017 waren er meer dan twee keer zoveel administratieve afvoeringen dan in 2015: 1.444 tegenover 700. (Bron: CBS Statline).

Prognose in PB2017 versus realisatie bevolkingsomvang (aantallen afgerond op honderdtallen)

1 jan 2017

1 jan 2018

realisatie

123.800

124.400

prognose in PB2017

124.000

125.000

realisatie mnus prognose

aantal

-300

-600

%

-0,2%

-0,5%

Bronnen: PBL/CBS (prognoses), BRP gemeente (realisaties)

Ontwikkeling naar leeftijd
De vergrijzing van de Nederlandse bevolking gaat niet voorbij aan Leiden. Anno 2018 zijn er 623 méér 65-plussers dan een jaar geleden. In totaal groeide de Leidse bevolking in 2018 met 0,5%. Percentueel groeide de leeftijdsgroep van 65 t/m 74 jaar het meest (+3,8%).

Ontwikkeling van een aantal leeftijdsgroepen in 2017

ontwikkeling 2017

leeftijd

1 jan 2017

1 jan 2018

aantal

%

inwoners

123.753

124.417

+664

+0,5%

< 18 jaar

20.215

20.037

-178

-0,9%

18-26

24.539

24.817

+278

+1,1%

27-39

23.485

23.666

+181

+0,8%

40-54

23.561

23.250

-311

-1,3%

55-64

14.179

14.250

+71

+0,5%

65-74

10.595

11.002

+407

+3,8%

75+

7.179

7.395

+216

+3,0%

Bron: BRP gemeente Leiden

Meer bevolkingsgegevens en -trends staan in de publicatie: De Leidse bevolking in 2018.

Het aantal huishoudens in Leiden in 2017

Werkelijke aantal vergeleken met de prognose
De prognose voor het aantal huishoudens op 1 januari 2017 was afgerond 67.200, in werkelijkheid zijn het er 67.769 duizend geworden, ofwel circa zeshonderd meer. Het aantal eenpersoonshuishoudens is hoger dan in de prognose (+duizend = +2,8%), het aantal meerpersoonshuishoudens is kleiner dan in de prognose (-vijfhonderd = -1,6%).

Prognose in PB2017 van het aantal huishoudens vergeleken met de realisatie

realisatie

prognose

realisatie minus prognose

1 jan 2017

1 jan 2017

aantal

%

huishoudens totaal

67.800

67.200

+600

+0,9%

eenpersoons

36.800

35.800

+1.000

+2,8%

meerpersoons

30.900

31.400

-500

-1,6%

Bron: prognose PBL/CBS PEARL, realisatie CBS

Meer gegevens van Leidse huishoudens staan in de publicatie: Huishoudens in Leiden 2017.

Ontwikkeling van schoolpopulaties funderend onderwijs

De gerealiseerde leerlingenaantallen zijn in lijn met de in de programmabegroting 2017 opgenomen prognoses. Op 1 oktober 2017 zijn er op in Leiden gevestigde scholen:

  • 8.175 basisschoolleerlingen, 45 minder t.o.v. een jaar eerder;
  • 1.303 leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs, 27 meer dan een jaar eerder;
  • 11.242 leerlingen in het voortgezet onderwijs, 151 meer dan een jaar eerder.

Alle cijfers van 2017 zijn voorlopig, bron = DUO