Jaarstukken 2020

Jeugd en onderwijs

Programmanummer

 

7

Commissie

 

Onderwijs en samenleving

Portefeuille(s)

 

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Jeugd en onderwijs luidt:
"In Leiden krijgen kinderen en jongeren de kans gezond en veilig op te groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen."

Ontwikkelingen in 2020

Corona

Uitvoering prestaties
Voor wat betreft de uitvoering van de doelen en prestaties zien we verschillende gevolgen van corona: sommige activiteiten zijn doorgegaan of zelfs vernieuwd; sommige activiteiten zijn vertraagd en hebben we niet kunnen uitvoeren. De coronatijd heeft een impuls gegeven aan nieuwe vormen van jeugdparticipatie via het onderwijs (zie hieronder) en geleid tot een verbeterde samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Met speciale maatregelen zijn de speeltuinen tijdens de lockdown deels open gebleven.

Maatschappelijke effecten
Naast het uitvoeren van activiteiten (prestaties) zien we ook maatschappelijke effecten van corona en van het niet volledig kunnen uitvoeren van de geplande activiteiten. Er is meer psychosociale problematiek bij jongeren en jongvolwassenen ontstaan, zoals gevoelens van eenzaamheid en soms zelfs ook psychiatrische problematiek (anorexia, angsten, depressies). In 2020 is de vraag naar jeugdhulp nog niet toegenomen. Deze toename door corona zien we echter wel in 2021. Er is daarmee sprake van een ‘dubbele’ toename vanwege de al reeds bestaande autonome groei in vraag in combinatie met de corona-groei in vraag. Veel scholen constateren, ondanks de vele aandacht voor de (kwetsbare) kinderen, dat er leerachterstanden zijn opgelopen. Ook is er een groot tekort aan stageplekken voor met name mbo-leerlingen ontstaan, ondanks het faciliteren van werkgevers om op andere manieren stages te bieden.
Deze maatschappelijke effecten van corona (bijv. meer psychosociale/psychiatrische problematiek bij jongeren en jongvolwassenen en leerachterstanden) zien we waarschijnlijk langere tijd.

Uitvoering Visie Sociaal Domein
In 2020 hebben we activiteiten op de drie niveau’s uit de Visie Sociaal Domein uitgevoerd: op het niveau van het stadsklimaat, op collectief en individueel niveau. Hieronder staat een aantal resultaten van ontwikkelingen in 2020 genoemd, geordend per niveau. Deze lijst is niet uitputtend (zie ook toelichtingen bij de prestaties).

Stadsklimaat

Jeugdparticipatie
Er zijn nieuwe vormen van jeugdparticipatie ontstaan in 2020. Jongeren ontwikkelden zelf online activiteiten via bijvoorbeeld STAD. We hebben samen met jongeren en met andere organisaties (waaronder Leiden Marketing en cultuurorganisaties) "De Leidse Burcht" ontwikkeld, een digitale ontmoetingsplaats voor jongeren (zie ook Programma 8 Cultuur, Sport & Recreatie).
Er is speciale aandacht gegaan naar het intensief volgen van de coronamaatregelen voor jongeren. De interactie en communicatie met jongerendoelgroepen is verbeterd, onder andere door gesprekken met leerlingraden en studentenorganisaties. Samen met hen is de campagne 'Lekker bezig blijven' opgezet.

Onderwijsinnovatie
Door de onderwijsinnovatiesubsidie is de samenwerking in het Leidse onderwijsveld toegenomen en men weet elkaar makkelijker te vinden voor nieuwe initiatieven. Een goed voorbeeld van een nieuw initiatief is de Leerling Portfolio Wereldburgerschap. In dit kader vindt de Challenge kansengelijkheid op de Zijlwijkschool plaats, waar leerlingen aan de slag gaan om manieren te vinden om kansengelijkheid te bevorderen. Dit betreft een samenwerking met Hogeschool Leiden en AGORA. Het instrument onderwijsinnovatiesubsidie is in 2020 positief geëvalueerd.

Verwonder om de Hoek
In 2020 zijn afspraken gemaakt met Naturalis, Kunstgebouw, BplusC en Cultuur Educatie Groep voor het platform Verwonder om de Hoek. Dit platform gaat begin 2021 online en biedt de rijke leeromgeving van Leiden en de regio. De rijke leeromgeving laat kinderen in aanraking komen met cultuur, natuur, wetenschap, technologie en duurzaamheid. In samenwerking met de stichting SOL wordt speciale aandacht besteed aan kinderen die weinig of geen toegang hebben tot deze omgevingen.

Internationalisering
In 2020 is de Visie internationalisering vastgesteld (RV 20.0051). De internationalisering van het onderwijs is hierin een speerpunt, met onder andere internationaal basisonderwijs (IGBO) als belangrijke vestigingsfactor voor internationals. De opening van de IGBO kent vertraging omdat er een nieuw schoolbestuur is die de school gaat starten. Dit vergt een nieuwe licentieaanvraag bij het Ministerie van Onderwijs en een herstart van de onderwijshuisvesting op de Saffierstraat. De opening staat nu gepland voor augustus 2022.

Onderwijshuisvesting
Op 28 januari 2021 is het lntegraal Huisvestingsplan voor Onderwijs 2020-2032 (herijking IHP 2019-2030; RV20.0127) vastgesteld. Gedurende 2020 hebben de voorbereidingen voor dit besluit plaatsgevonden.

Collectief niveau

Onderwijskansenbeleid
Gelijke kansen komen door corona verder onder druk te staan. Gedurende 2020 hebben we het initiatief genomen om samen met de scholen (primair, voortgezet, speciaal onderwijs, kinderopvangorganisaties) kinderen in kwetsbare situaties zoveel mogelijk te ondersteunen). Dit heeft geleid tot een stroomversnelling in het (preventieve) onderwijskansenbeleid. Er zijn nieuwe verbindingen ontstaan tussen bijvoorbeeld onderwijs en maatschappelijke organisaties, maar ook tussen onderwijsorganisaties onderling. Deze verbindingen hebben geleid tot meerdere initiatieven . Ook hebben we zo met veel creativiteit ouders en kinderen toch een aanbod kunnen doen en ze niet ‘losgelaten’. Voorbeelden zijn het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis (beschikbaar stellen laptops/iPads via Stichting Leergeld en het Jeugdeducatiefonds), pilotproject aanbod beweegonderwijs in samenwerking met sportverenigingen, het goed organiseren van noodopvang in samenwerking met kinderopvang. Dit alles is gecoördineerd door het ‘Gemeentelijk Crisisteam Kinderopvang en Onderwijs’.

16 uur voorschoolse educatie
Per 1 augustus 2020 krijgen alle kinderen die dat nodig hebben 16 uur per week voorschoolse educatie aangeboden. In 2020 is mede daartoe de Subsidieregeling Voorschoolse Educatie en Peuterspeelopvang vastgesteld (BW 20.0534). Deze regelt de financiering van enerzijds de basisvoorziening peuterspeelopvang en anderzijds het aanbod van voorschoolse educatie in zowel kinderdagopvang als peuterspeelopvang. De subsidieregeling is ook een belangrijke stap in het sturen op efficiënte en transparante inzet van middelen en het bieden van een gelijk speelveld voor alle voorschoolse aanbieders.


Nieuw VSV programma
Ook is medio 2020 het nieuwe regionale vsv-programma VSV 2021-2024 Zuid-Holland Noord goedgekeurd door het Rijk. Het nieuwe regionale vsv-programma sluit aan op de hoofdredenen van schooluitval: liever willen werken, persoonlijke/psychische problemen, en ‘verkeerde’ studiekeuze. De vier maatregelen die met de regionale vsv-middelen ingezet worden sluiten hierop aan:

 • jongeren matchen en begeleiden op een (leer)werkbaan zodat ze een duurzame positie op de arbeidsmarkt verwerven;
 • hulpverlening laagdrempelig, snel en toegankelijk op school organiseren;
 • jongeren tussen de 15 en 23 jaar die uitgevallen zijn binnen het onderwijs weer terug begeleiden naar het onderwijs of naar werk;
 • ‘overstapcoaches’ voor de meest kwetsbare jongeren die extra begeleiding nodig hebben bij de overstap tussen VO en MBO.

Individueel niveau

Preventief Interventie Team (PIT)
PIT Leiden is in januari 2020 gestart met acht scholen in Leiden in de focuswijken Zuid-West, de Mors, Noord en Merenwijk. PIT biedt kinderen met signalen van een verhoogd risico op problemen in de sociale ontwikkeling snel en vroegtijdig hulp. Het doel is het risico op het ontwikkelen van ernstige gedragsproblemen te verkleinen en te zorgen dat kinderen hun schoolloopbaan succesvol doorlopen. Een onderzoeksteam van de Universiteit Leiden, van professor Hanna Swaab, heeft de kinderen gescreend. Op basis van deze rapporten zijn de PIT-coaches met de kinderen aan de slag gegaan, samen met hun ouders en de scholen. De eerste resultaten zijn positief: de kinderen worden intensief begeleid en leren om op een andere manier te reageren als ze voelen dat ze boos worden.

Doorontwikkeling jeugdhulp

 • De aanbesteding voor de Toegang Jeugdhulp Leidse Regio is in 2020 gestart. De nieuwe partij zal op 1 juli 2021 starten. Dit is een half jaar later dan aanvankelijk gepland als gevolg van corona.
 • Er is in 2020 gestart met het uitwerken van het inkoopplan voor de Leidse Regio, Duin- en Bollenstreek en TWO waarin normaliseren en demedicaliseren van problematiek centraal staan. We kopen vanaf 2022 volgens dat plan in.
 • In 2020 is begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe, passende governancestuctuur op het niveau van Holland Rijnland die de gemeenten in staat stelt zelf effectiever te sturen op de jeugdhulp (nog in ontwikkeling).

Beleidsterrein 7A Jeugd

Doelen en prestaties bij 7A Jeugd

Doel

Prestatie

 

7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie

 

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

 

7A1. 3 Ondersteunen spelbevordering

 

7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid

 

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning

 

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams

 

7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

 

Toelichting op prestaties


7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte
Door de situatie rondom corona is er vertraging opgelopen met de uitvoering van het Uitvoeringsplan Spelen. Naar verwachting wordt deze achterstand in 2021 en 2022 ingelopen. Er is vertraging ontstaan omdat voor alle projecten betrokkenheid van bewoners en dan vooral van kinderen nodig is. Deze participatie was aanvankelijk begin 2020 gepland, vervolgens verplaatst naar eind van de zomer, en kon toen niet doorgaan vanwege de tweede golf. Vormen voor digitale participatie zijn in de tussentijd wel ontwikkeld. Hier maken we nu gebruik van, maar dit is complexer, waardoor het meer tijd in beslag neemt. Dus er is vertraging door het uitstel van, het zoeken naar en het uitvoeren van andere manieren van participatie.
Daarnaast is een aantal projecten vertraagd door verschillende belangen van bewoners.

De verbouwing van het gebouw bij SV Ons Eiland in het kader van het versterken van de buurtfunctie is vertraagd vanwege een ontwerp dat het budget overschreed. Er wordt nu gewerkt aan een ontwerp dat past binnen het beschikbare budget. De start van de uitvoering is gepland voor 2021.

7A1.3 Ondersteunen spelbevordering
De ondersteuning van de twee speel-o-theken binnen de gemeente maakt per 1 juli 2020 deel uit van de Sterke Sociale Basis.

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid
Door de coronamaatregelen zijn in de eerste lockdown achterstanden opgelopen in de contactmomenten met kinderen. Door versnelde digitalisering en een aanpassing in het werk is de achterstand weer ingelopen. Het vaccinatieprogramma is met aanpassingen geheel uitgevoerd.

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning
Sommige cursussen opvoedondersteuning zijn als gevolg van corona gedurende 2020 in digitale vorm aangeboden, waar deze normaal gesproken fysiek zouden plaatsvinden.

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp
De vraag naar jeugdhulp blijft groeien, wat het moeilijker maakt om de uitvoering binnen de begroting te laten plaatsvinden. In 2020 zijn daarom begrotingsmaatregelen ingezet en in 2021 zijn regionaal aanvullende maatregelen uitgewerkt die erop gericht zijn om de jeugdhulp efficiënter en effectiever te organiseren en daarmee de groei te remmen. Ook zijn in 2020 de effecten van de coronacrisis zichtbaar in de inzet van jeugdhulp in de regio; waar aanvankelijk een duidelijke daling van aanmeldingen werd waargenomen in het 2e kwartaal, steeg de vraag naar jeugdhulp flink na de intrede van de tweede golf (vanaf het derde kwartaal). Ook is naar aanleiding van de coronacrisis maatwerk geleverd voor specifieke doelgroepen op locatie, ook bij het onderwijs. Gedurende het jaar is ook het percentage jongeren tot en met 18 jaar met jeugdbescherming (7A3.b) licht gestegen. Gezinnen staan door de maatregelen meer onder druk en het is voor hulpverleners moeilijker om de situatie te monitoren waardoor deze makkelijker kan escaleren met alle gevolgen van dien. Het niveau van aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt bleef daarmee ongeveer gelijk aan dat van 2019.

Effectindicatoren bij 7A Jeugd

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.a Percentage inwoners dat het eens of helemaal eens is met de stelling dat er in de buitenruimte voldoende gelegenheid is om te sporten, bewegen of spelen voor kinderen / jongeren

-

-

63%

-

64%

Stads- en wijkenquête

7A1.b Percentage inwoners dat het eens of helemaal eens is met de stelling dat er in de buitenruimte voldoende gelegenheid is om te sporten, bewegen of spelen voor volwassenen

-

-

53%

-

54%

Stads- en wijkenquête

7A1.c Percentage inwoners dat vindt dat in de buurt voldoende speelmogelijkheden voor kinderen zijn

-

-

58%

-

59%

Stads- en wijkenquête

7A1.d Percentage inwoners dat vindt dat de speelmogelijkheden in de buurt veilig zijn

-

-

45%

-

46%

Stads- en wijkenquête

7A1.e Percentage inwoners dat vindt dat de speelmogelijkheden in de buurt uitdagend zijn

-

-

20%

-

21%

 

7A1.e Percentage inwoners dat vindt dat er goede voorzieningen voor jongeren zijn

26%

-

28%

-

26%

Veiligheidsmonitor

Doel 7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.a Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

14,1%

15,1%

16,1%

15,9%

14,0%

CBS (BBV - via wsjg)

7A3.b Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

1,0%

0,9%

1,1%

1,2%

1,0%

CBS (BBV - via wsjg)

7A3.c Percentage jongeren 12 t/m 23 jaar met jeugdreclassering

0,3%

0,2%

0,3%

0,2%

0,2%

CBS (BBV - via wsjg))

7A3.d Percentage jongeren 12 t/m 21 jaar dat met een delict voor de rechter heeft gestaan

1,3%

1,0%

1,0%

nnb

1,0%

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel (BBV - via wsjg)

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Doelen en prestaties bij 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Doel

Prestatie

 

7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra

7B1.1 Zorgdragen voor voldoende aanbod peuterspeelopvang

 

7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelopvang

 


Toelichting op prestaties

Niet van toepassing. Zie bij Ontwikkelingen in 2020.

Effectindicatoren bij 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra

7B1.a Percentage 2- en 3-jarigen dat gebruikmaakt van een kinderdagverblijf of peuterspeelopvang*

86%

-

-

-

95%

Smallsteps, SPL, BRP, LRKP

* In de Programmabegroting 2021 is deze indicator aangepast. Deze nieuwe indicator is inclusief deelname van kinderen van 0 en 1 jaar aan kinderopvang. De waarden van de nieuwe indicator zijn: 2017 62,9%, 2018 65,4%, 2019 65%. Deelname aan kinderopvang wordt met name bepaald door economische omstandigheden, daarom is een nieuwe, constante, streefwaarde van 66%, op basis van de huidige deelname, opgenomen. Om deze reden is in het bovenstaande overzicht geen realisatiewaarde opgenomen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Doelen en prestaties bij 7C Onderwijsbeleid

Doel

Prestatie

 

7C1 Gelijke kansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie

 

7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansenscholen

 

7C1.3 Doen bevorderen ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen

 

7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

 

7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs

 

7C3 Positie als internationale kennisstad en aantrekkelijke onderwijsstad

7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn

 

7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving

 

7C3.3 Bevorderen buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen

 

7C4 Zoveel mogelijk leerlingen volgen onderwijs en halen een startkwalificatie

7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten

 

7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen

 

Algemene toelichting op beleidsterrein

Corona

Er is door de scholen al het mogelijke gedaan om tijdens de schoolsluitingen vanwege corona onderwijs te blijven bieden in zowel digitale vorm als 'live' in de klassen voor noodopvang. Deze hybride vorm van onderwijs heeft veel inspanning gekost maar is wel geboden.
In samenspraak met het Regionaal Bureau Leerplicht is erop toegezien dat alle leerlingen in beeld bleven. Er waren minder uitschrijvingen uit het mbo. Wel heeft de coronacrisis geleid tot een hoog stagetekort bij het mbo. Verschillende organisaties zijn gefaciliteerd om te zorgen voor (alternatieve) vormen van stage.

De impact van corona op het onderwijs is enorm. Er is in 2020 veel gedaan om de effecten op leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Hieronder een overzicht van de samenwerkingen die zijn ingezet.

Onderwijs & maatschappelijke organisaties
Het doel was om gezinnen en kinderen in de periode van onderwijs op afstand te bereiken en om hen aanvullende programma's aan te bieden. 
- Onderwijs en Jeugdhulp: samenwerking en afstemming tussen onderwijs en JGT over noodzakelijk en wenselijk aanbod voor kinderen in kwetsbare situaties (al dan niet met Jeugdhulp)
- Onderwijs en sport: gecombineerd aanbod op het gebied van sport en bewegen op school. Sportverenigingen en scholen hebben (in een pilotproject) ingezet op het koppelen van lokale sportverenigingen aan het (bewegings-)onderwijs.
- Onderwijs en Kinderopvang: samenwerking en afstemming tijdens de Noodopvang.

Bestuurlijke afstemming tussen kinderopvang en onderwijs heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak. Hoewel dit niet overal vlekkeloos is verlopen is het winst dat er zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau meer aandacht is voor afstemming en samenwerking. Bijkomend voordeel is dat de kinderopvang ook enigszins ‘verenigd’ is en er intensiever contact is tussen hen en de gemeente.

Tussen onderwijs(partijen) is samengewerkt op diverse onderwerpen: 
- De inzet van het Regionaal Bureau Leerplicht, met name bij het traceren van kinderen in kwetsbare situaties waar (tijdelijk) geen tot weinig contact mee was.
- Pabo, mbo en Plaatselijke Kamer van Verenigingen: inzetten van studenten bij (huiswerk)begeleiding tijdens thuisonderwijs.

Toelichting op prestaties

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie

Tijdens de coronaperiode/lockdown zijn kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie extra goed in beeld gehouden door kinderopvang en scholen. Veelal werden zij als ‘kwetsbare kinderen’ opgevangen in de noodopvang.

7C1.3 Doen bevorderen ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen
Door de coronaperiode is het enerzijds moelijker om op school of via activiteiten ouders goed mee te nemen, anderzijds is er ook extra ingezet om contact te houden met ouders, juist vanwege de kwetsbare situatie waarin velen daarvan zich bevinden.

7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs
In 2020 zijn de verschillende (sub)werkgroepen van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) aan de slag gegaan met de uitvoeringsplannen op de betreffende thema’s:

 • Leiden aantrekkelijke kennis- en onderwijsstad
 • Internationale stad
 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • Gelijke kansen
 • Onderwijs en jeugdhulp
 • Gezondheid & bewegen
 • Duurzame onderwijshuisvesting

Ook zijn er binnen deze thema’s nieuwe projecten en acties toegevoegd.

Hoewel niet op alle onderwerpen binnen de LEA door corona evenveel voortgang was, is er toch veel inzet geweest op het in kaart brengen van het Leidse onderwijsspeelveld op zowel strategisch als praktisch niveau en de samenwerking met de onderwijsnetwerken hierin.

7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving
De opening van de IGBO is vertraagd vanwege een wisseling van het schoolbestuur dat de school gaat starten. De licentie voor de IGBO moet opnieuw bij het Ministerie van Onderwijs worden aangevraagd. Ook is er een herstart nodig van de onderwijshuisvesting op de Saffierstraat. De opening staat nu gepland op 1 augustus 2022. Zie ook prestatie 7D1.1.

7C3.3 Bevorderen buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen
Door corona hebben er minder buitenschoolse activiteiten plaatsgevonden. Er zijn wel alternatieven aangeboden, online en in de zomer- en herfstvakantie.

Effectindicatoren bij 7C Onderwijsbeleid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 7C1 Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

7C1.a Gemiddelde CITO-score van de onderwijskansenscholen *

528,9

533,1

532,4

-

535,0

Primair Onderwijs

Doel 7C4 Zo veel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

7C4.a Gemiddelde uitval onderbouw VO

0,4%

0,5%

0,1%

0,2%

0,75%

VSV Verkenner

7C4.b Gemiddelde uitval bovenbouw VMBO

2,9%

2,8%

1,5%

2,0%

2,0%

VSV Verkenner

7C4.c Gemiddelde uitval bovenbouw HAVO/VWO

0,5%

0,5%

0,5%

0,1%

0,5%

VSV Verkenner

7C4.d Gemiddelde uitval MBO niveau 1

29,4%

25,7%

23,3%

23,5%

27,5%

VSV Verkenner

7C4.e Gemiddelde uitval MBO niveau 2

13,5%

20,4%

15,8%

10,4%

9,4%

VSV Verkenner

7C4.f Gemiddelde uitval MBO niveau 3

6,1%

5,1%

6,9%

6,2%

3,5%

VSV Verkenner

7C4.g Gemiddelde uitval MBO niveau 4 5

5,6%

5,4%

6,0%

4,2%

2,75%

VSV Verkenner

7C4.h Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

2,3

3,1

5,4

4,8

2,0

DUO/Ingrado

7C4.i Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

9

13

17

15

8,5

DUO/Ingrado

7C4.j Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie VO en MBO

2,5%

2,7%

2,5%

1,9%

2,0%

DUO/Ingrado

* De CITO-toets is in verband met corona in 2020 niet afgenomen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Doelen en prestaties bij 7D Onderwijshuisvesting

Doel

Prestatie

 

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

 

7D1.2 In stand houden van de bestaande gymnastieklokalen door onderhoud en aanpassingen

 

7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals OZB, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs

 

Toelichting op de prestaties


7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen
Een deel van de geplande projecten is gerealiseerd en/of heeft de verwachte voortgang gehad. De nieuwbouwplannen voor de basisscholen op het Broekplein, de nieuwbouw van een sportzaal aan de Oppenheimstraat en de IGBO (voor deze laatste: zie ook toelichting bij prestatie 7C3.2) hebben een aantal maanden vertraging opgelopen.
In 2020 is de nieuwbouw van VMBO/VSO Boerhaavelaan geopend, "De Leystede". Verder lopen de nieuwbouwprojecten Athena en Leonardo richting oplevering in 2021. Er is enkele maanden vertraging opgetreden bij het nieuwbouwproject Broekplein en de nieuwbouw van de sportzaal Oppenheimstraat.

7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals OZB, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs
Op de exploitatie van de gymzalen en sportzalen is een naar verwachting een nadeel ontstaan van ca. 350.000. In de paragraaf Programmabudget wordt dit nadeel toegelicht.

Effectindicatoren bij 7D Onderwijshuisvesting

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2020

Bron

2017

2018

2019

2020

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.a Rapportcijfer inwoners voor de kwaliteit van schoolgebouwen

7,4

-

7,4

-

7,5

Stads- en wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Kaderstellende beleidsstukken

 • Programmaplan aanbod jeugdhulp Leidse regio (RV 20.0002)
 • Subsidieregeling Peuterspeelopvang en Voorschoolse Educatie, Leiden 2021 (BW 20.0534)
 • Visie Internationalisering 2020 (RV 20.0051)
 • lntegraal Huisvestingsplan voor Onderwijs 2020-2032 (herijking IHP 2019-2030; RV 20.0127, dd. 28 januari 2021)

Programmabudget

Jeugd en onderwijs
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Jeugd

Lasten

33.720

32.891

901

33.792

33.441

351

 

Baten

-78

-39

-1

-40

-6

-34

Saldo

 

33.642

32.852

900

33.752

33.436

317

Peuterspeelopvang en kinderopvang

Lasten

2.271

1.732

230

1.963

1.870

93

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

2.271

1.732

230

1.963

1.870

93

Onderwijsbeleid

Lasten

8.308

8.488

444

8.932

8.686

246

 

Baten

-4.574

-4.429

-229

-4.659

-4.589

-70

Saldo

 

3.734

4.058

215

4.273

4.098

176

Onderwijshuisvesting

Lasten

11.099

11.719

-104

11.614

11.100

515

 

Baten

-83

-169

0

-169

-185

16

Saldo

 

11.015

11.549

-104

11.445

10.914

531

Programma

Lasten

55.397

54.830

1.471

56.301

55.097

1.204

 

Baten

-4.735

-4.638

-230

-4.868

-4.780

-88

Saldo van baten en lasten

 

50.662

50.193

1.241

51.433

50.318

1.116

Reserves

Toevoeging

0

0

475

475

475

0

 

Onttrekking

-275

-663

-675

-1.338

-1.233

-105

Mutaties reserves

 

-275

-663

-201

-863

-759

-105

Resultaat

 

50.387

49.530

1.040

50.570

49.559

1.011

Reserves programma 7
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-19

0

-19

-29

11

Saldo

 

0

-19

0

-19

-29

11

Reserve onderwijshuisvesting

Toevoeging

0

0

266

266

266

0

 

Onttrekking

-111

-150

0

-150

-61

-89

Saldo

 

-111

-150

266

116

205

-89

reserve grondexploitaties P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-54

-54

0

-54

-54

0

Saldo

 

-54

-54

0

-54

-54

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-110

0

-638

-638

-612

-26

Saldo

 

-110

0

-638

-638

-612

-26

Reserve Sociaal Domein P7

Toevoeging

0

0

209

209

209

0

 

Onttrekking

0

-440

-37

-477

-477

0

Saldo

 

0

-440

172

-268

-268

0

Totaal

Toevoeging

0

0

475

475

475

0

 

Onttrekking

-275

-663

-675

-1.338

-1.233

-105

Reserves programma 7

 

-275

-663

-201

-863

-759

-105

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000

BELEIDSTERREIN

Jeugd
Binnen het programmaonderdeel Jeugd is er sprake van enkele voordelen op het gebied van jeugdparticipatie. Van het budget voor Opvoedingsondersteuning is een bedrag van ca 160.000 niet besteed. Belangrijkste oorzaak hiervan zijn lagere kosten voor de pilot Jeugd GGZ. Daarnaast zijn ca 110.000 minder kosten dan begroot gemaakt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Belangrijkste oorzaak hiervan is een lagere subsidie aan de GGD Holland Middelen voor Centrum voor Jeugd en Gezin dienstverlening. Ook is er sprake van enkele relatief geringe onderschrijdingen op o.a. Speeltuinaccommodaties (19.000) en op het budget voor het Electonisch Kinddossier (35.000).

Peuterspeelopvang en kinderopvang
Er zijn geen relevante afwijkingen.

Onderwijsbeleid
Er zijn geen relevante afwijkingen.

Onderwijshuisvesting

In de Kaderbrief 2020 - 2023 is budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van een IGBO. Op basis van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting is bij BW 19.0505 d.d. 15 okt. 2019 en BW 20.0017 d.d. 14 jan. 2020 respectievelijk 723.580 (voor realiseren IGBO) en 160.363 (voor de 1e inrichting hiervan) beschikbaar gesteld. Deze bedragen zijn in 2020 nog niet tot besteding gekomen. Het bestuur van PROO Leiden-Leiderdorp heeft zich teruggetrokken als partner. Inmiddels is er overleg met een ander schoolbestuur over het realiseren van de IGBO.

Op de exploitatie van de gymzalen en sportzalen is een nadeel ontstaan van ca 350.000. Oorzaken hiervan zijn overschrijdingen op het budget voor onderhoud gymzalen (65.000), energielasten (100.000), facilitaire lasten (60.000) en schoonmaakkosten (120.000). De incidentele overschrijding op het onderhoud is het gevolg van extra uitgevoerd onderhoud aan de aanwezige sportmaterialen in de gymzalen. De incidentele extra energielasten zijn voor een belangrijk deel een gevolg van een eindafrekening van de afgelopen jaren. Voor de schoonmaak van de gymlokalen en sportzalen is op basis van het vereiste schoonmaakprogramma tegen een structureel hoger tarief een nieuwe raamovereenkomst afgesloten. Tenslotte is het gebruik van de gymzaal aan de Vennemeerstraat hoger dan voorgaande jaren; mede doordat de zaal geschikt is voor training top(sport)basketbal. Hierdoor zijn ook kosten van energie, facilitair en schoonmaak hoger.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve combinatiefuncties
Omdat er sprake is van een geringe overschrijding op het budget voor combinatiefunties is de onttrekking aan de reserve 10.000 hoger.


Reserve onderwijshuisvesting
De uitgaven voor versterking van het team Onderwijshuisvesting worden gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. Deze uitgaven zijn 89.000 lager dan begroot. Als gevolg hiervan is de onttrekking eveneens 89.000 lager.

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen
De uitgaven op de aanpassing speeltuingebouwen, volledig gedekt uit de reserve, zijn 25.806 lager dan begroot. Daardoor is de onttrekking aan de reserve ook 25.806 lager.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31 december 2020 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet worden hieronder toegelicht.

7100525 Oppenh.str.nieuwb.2e gymzaal
Bij het raadsvoorstel (rv18.0010) herijking bouwprogramma Oppenheimstraat is besloten een krediet van 2,9 mln. op te nemen in het meerjareninvesteringsplan voor een gymaccommodatie op de Oppenheimstraat. Het oorspronkelijke krediet van 900.000,- is abusievelijk niet afgesloten. Het krediet is niet benodigd.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening

7100404 2017.018 Leonardo Telderskade Nieuwbouw
De nieuwbouw van het Leonardo College is in volle gang. De ruwbouw is inmiddels gerealiseerd. Komend halfjaar zal het gebouw worden afgewerkt en in de zomer worden opgeleverd. Het schoolgebouw zal per het nieuwe schooljaar in gebruik worden genomen.

7101625 faciliteren nieuwbouw Leonardo college
Krediet blijft benodigd. In 2020 zijn de bouwrijpwerkzaamheden verricht. Na bouw van het nieuwe schoolgebouw kan gestart worden met de woonrijp werkzaamheden. De werkzaamheden worden naar verwachting afgerond in het derde kwartaal van 2021.

7100871 2017.010 + 011+015 VMBO Boerhaavelaan Nieuwbouw
Hoewel het nieuwe schoolgebouw na de herfstvakantie 2020 in gebruik is genomen, kan het krediet nog niet worden afgesloten. Dit kan pas nadat het schoolbestuur de eindafrekening/-verantwoording heeft opgestuurd. Pas daarna kan het resterende bedrag van 391.000 aan het schoolbestuur worden overgemaakt. De eindafrekening wordt dit jaar opgemaakt.

7100872 2016.009 Fruinlaan 15 Uitbreiding
De uitbreiding van het schoolgebouw Athena is in volle gang. De ruwbouw is inmiddels gerealiseerd. Komend halfjaar zal de uitbreiding worden afgewerkt. De verwachting is dat de uitbreiding deze zomer gereed zal zijn en in het nieuwe schooljaar in gebruik kan worden genomen.

7101242 nota Spelen en bewegen
Het uitvoeringsprogramma loopt door tot en met eind 2022. Het krediet kan daarom nog niet worden afgesloten.