Jaarstukken 2020

Subsidies

Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft voor het verwezenlijken van de gestelde beleidsdoelen. Alle subsidieaanvragen worden afgehandeld conform de Algemene Subsidieverordening en, voor zover van toepassing, deelverordeningen.

Inkomsten vanuit het rijk of de provincie financieren een aanzienlijk deel van de subsidies. Ook cofinancieringen komen voor.

In 2020 is voor een totaalbedrag van 56.929.531 aan subsidies verstrekt exclusief de subsidie-uitgaven op investeringskredieten. Dat is 2.760.651 minder dan het begrote bedrag aan subsidies inclusief begrotingswijzigingen. Zie tabel 1. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van subsidie-uitgaven op investeringskredieten in 2020. De subsidie-uitgaven worden dan gedekt binnen het investeringskrediet. In tabel 3 is een overzicht van de verstrekte subsidies opgenomen, gespecificeerd naar prestatie en project.

Tabel 1: Subsidies per programma en beleidsterrein

Programma

Beleidsterrein

Begroting 2020

Rekening 2020

Resulaat 2020

1 Bestuur en dienstverlening

 

58.036

21.807

36.229

 

Bestuur

58.036

21.807

36.229

3 Economie

 

2.279.831

2.577.374

-297.543

 

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

1.087.472

1.141.356

-53.884

 

Marketing en promotie

868.532

1.152.000

-283.468

 

Ruimte om te ondernemen

323.827

284.018

39.809

4 Bereikbaarheid

 

-

79.000

-79.000

 

Parkeren

-

79.000

-79.000

5 Omgevingskwaliteit

 

303.932

301.590

2.342

 

Duurzaamheid

252.307

249.965

2.342

 

Openbaar groen

25.500

25.500

-

 

Openbaar water

26.125

26.125

-

6 Stedelijke ontwikkeling

 

1.723.342

419.129

1.304.213

 

Energietransitie

1.680.000

372.203

1.307.797

 

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

40.000

40.000

-

 

Wonen

3.342

6.927

-3.585

7 Jeugd en onderwijs

 

9.061.751

9.185.500

-123.749

 

Jeugd

2.181.484

2.277.860

-96.376

 

Onderwijsbeleid

5.537.771

5.447.891

89.880

 

Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.342.496

1.459.749

-117.253

8 Cultuur, sport en recreatie

 

18.098.270

17.342.794

755.476

 

Cultureel erfgoed

406.303

42.201

364.102

 

Cultuur

17.060.106

16.798.240

261.866

 

Recreatie

31.432

31.432

-

 

Sport

600.429

470.921

129.508

9 Maatschappelijke ondersteuning

26.411.948

25.637.607

774.341

 

Kwetsbare groepen

17.526.498

17.362.546

163.952

 

Ondersteuning

4.419.413

4.378.005

41.408

 

Preventie

1.557.951

1.567.590

-9.639

 

Sociale binding en participatie

2.908.086

2.329.466

578.621

10 Werk en inkomen

 

1.753.072

1.364.730

388.342

 

Arbeidsparticipatie

317.210

289.891

27.319

 

Maatsch. participatie en onderst. minima

1.204.862

843.501

361.361

 

Schuldhulpverlening

231.000

231.338

-338

Eindtotaal

 

59.690.182

56.929.531

2.760.651

Tabel 2: overzicht van de subsidie-uitgaven op investeringskredieten in 2020

Programma

Beleidsterrein

Rekening

Stedelijke ontwikkeling

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

23.500

Stedelijke ontwikkeling

Wonen

75.500

Maatschappelijke ondersteuning

Sociale binding en participatie

25.100

Economie

Marketing en promotie

379.553

Eindtotaal subsidieuitgaven op investeringskredieten

503.653

De belangrijkste afwijkingen (groter dan 100.000 per beleidsterrein) worden hierna verklaard:

Programma Economie

Marketing en promotie
De coronabijdrage van 300.000 aan Leiden Marketing is als een subsidie verstrekt. Deze was niet begroot als een subsidie.

Programma Stedelijke ontwikkeling

Energietransitie
De gemeente heeft voor de regio vanuit het Rijk een bijdrage van 3,5 miljoen voor de regeling reductie energie (RRE) ontvangen. Hiervan is 1,64 miljoen besteed. Voor de subsidies was 1,86 miljoen begroot en is € 1,3 miljoen resterend. De regeling loopt tot 31 december 2021.

Programma Jeugd en Onderwijs

Peuterspeelzalen en kinderopvang
In verband met derving van ouderbijdragen en extra dagdelen VVE is een extra subsidiebedrag verstrekt van ruim 68.000. Tevens is nog een te betalen post van ruim 34.000 opgenomen voor coronagerelateerde kosten. Tenslotte is een subsidie verstrekt van 10.000 voor de aanpak van talentontwikkeling. De dekking van deze bedragen is elders geraamd.

Programma Cultuur, sport en recreatie

Cultureel erfgoed
Er is op de regeling Stimulering Historisch Stadsbeeld een grote onderbesteding van 365.000 (waarvan € 185.000 incidenteel budget). Een deel van deze onderbesteding is te verklaren doordat de subsidiebedragen niet toereikend waren voor de activiteiten. Deze zijn bij de evaluatie van de regeling aangepast. Het grootste deel van de onderbesteding heeft te maken met dat vastgoedeigenaren in 2020 weinig interesse in de regeling hadden vanwege de coronacrisis.

Cultuur
Bij de tweede voortgangsrapportage is subsidiebudget toegekend voor corona schade bij culturele instellingen. Hierop is een onderbesteding van 180.000. Daarnaast is een onderbesteding van 80.000. Dit komt door kleine voordelen op diverse activiteiten, bijvoorbeeld door het niet doorgaan of in aangepaste vorm doorgaan van activiteiten ivm corona-maatregelen.

Sport
Het subsidiebudget voor het combibad-ijshal van 65.000 is niet aan subsidies besteed. maar wel benut voor o.a. het opstellen van een plan van aanpak van een integraal platform van sportverenigingen. Op sportevenementen is een onderbesteding ontstaan van 27.000 en op sportstimulering 39.000.

Programma Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen
Voor de afbouw van de lokale opvangvoorziening van uitgeprocedeerde asielzoekers heeft Leiden middelen van het Rijk gekregen. Deze middelen zijn toegevoegd aan het subsidiebudget. Op dit budget is de onderschrijding van 164.000 ontstaan.

Sociale binding en participatie
Er is minder aangevraagd op de regeling stimulering wijkinitiatieven, waardoor een onderschrijding is ontstaan van 203.000. Onderschrijdingen zijn verder ontstaan op de deelverordening maatschappelijke initiatieven van 60.000, het (nieuwe) subsidiebudget Samen Meedoen van 78.000, algemeen maatschappelijk werk van € 86.000, overig sociaal cultureel werk van 70.000 en op diverse overige subsidies (82.000). Een deel van de onderschrijdingen is veroorzaakt door corona.

Programma Werk en inkomen

Maatschappelijke. participatie en ondersteuning minima
De stichting Leergeld levert vanaf medio 2019 maatwerk ten aanzien van het verstrekken van schoolgerelateerde middelen. De stichting ontvangt naast een subsidie van de gemeente Leiden ook externe bijdragen van diverse organisaties en fondsen. De subsidie over 2019 is 135.000 lager vastgesteld door een combinatie van meer ontvangen externe bijdragen en minder verstrekkingen. Vanwege dezelfde redenen zal de subsidie 2020 naar opgave van de stichting 230.000 lager vastgesteld kunnen worden.

Tabel 3: Overzicht verstrekte subsidies 2020 per prestatie

Beleidsterrein

Prestatie

Project

Rekening 2020

1 Bestuur en dienstverlening

 

21.807

Bestuur

01A202 Informeren en betrekken burgers e.d.

917100 overige subsidies niet overheid*)

-4.000

 

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

917100 overige subsidies niet overheid

15.000

  

917171 Stg Dodenherdenking Leiden

2.841

  

917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument

304

  

917173 Oranjevereniging Leiden

7.661

3 Economie

  

2.577.374

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

917100 overige subsidies niet overheid

5.000

 

03B201 Stimuleren en acquisitie kennisintensieve bedrijvigheid

910955 bijdrage ondernemersver.Bio Science Park

230.000

  

917042 Innovation Quarter

185.000

  

917100 overige subsidies niet overheid

134.900

  

917840 ESOF / ECS 2022

75.000

  

918217 Kennisstad algemeen

28.950

  

918219 Onderwijs en onderzoek

188.599

  

918220 Internationalisering

17.000

  

918221 Stad als lab

246.908

  

918222 Student en stad

30.000

Marketing en promotie

03C101 Citymarketing stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

917100 overige subsidies niet overheid

11.000

  

917120 St. Stadspartners

646.000

  

919920 Corona wel geleverd

300.000

 

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

917041 Centrummanagement

195.000

Ruimte om te ondernemen

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

917100 overige subsidies niet overheid

25.000

  

919920 Corona wel geleverd

200.000

 

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON)

59.018

4 Bereikbaarheid

  

79.000

Parkeren

04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

917100 overige subsidies niet overheid

79.000

5 Omgevingskwaliteit

  

301.590

Milieu en duurzaamheid

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

919263 klimaatadaptatie en vergroening

159.965

  

919265 NDE en overkoepelend

90.000

Openbaar groen

05C201 Ontwikkelen beleid dierenwelzijn en biod

917100 overige subsidies niet overheid

25.500

Openbaar water

05B101 Klimaatadaptatie ontw beleid waterkwalit

919263 klimaatadaptatie en vergroening

26.125

6 Stedelijke ontwikkeling

 

419.129

Energietransitie

06D103 Realis. aardgasvrije stad

919240 meer energie besparen

372.203

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

06A103 Opstellen en actualiseren ruimtelijk instrumentarium

917226 Regionaal architectuur platform

40.000

Wonen

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverdeling

917100 overige subsidies niet overheid

6.927

7 Jeugd en onderwijs

  

9.185.500

Jeugd

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

917024 Libertas

30.846

  

917032 St J&J-werk MH

452.703

  

917100 overige subsidies niet overheid

116.165

 

07A102 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

917100 overige subsidies niet overheid

187.757

  

917118 Leidse bond van speeltuinver.

72.577

  

917160 Speeltuinverenigingen

11.018

 

07A103 Ondersteunen spelbevordering

917116 Speel-o-theken

4.750

 

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

917022 GGZ Rivierduinen

28.704

  

917025 Onderwijsadvies

17.520

  

917036 RDOG

416.047

  

917043 JES

30.000

  

917100 overige subsidies niet overheid

159.774

 

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

917100 overige subsidies niet overheid

750.000

Onderwijsbeleid

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

917025 Onderwijsadvies

99.134

  

917035 Kinderopvangorganisaties

261.206

  

917036 RDOG

39.554

  

917100 overige subsidies niet overheid

12.024

  

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.238.888

 

07C102 Stimulering hoogwaardig taalaanbod

917002 Schoolbesturen bao

578.168

  

917004 BplusC

98.623

  

917043 JES

926.860

  

917100 overige subsidies niet overheid

36.589

 

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

917003 Schoolbesturen vo

61.448

  

917025 Onderwijsadvies

140.525

  

917100 overige subsidies niet overheid

69.892

 

07C202 Stimulering samenwerking voorzieningen onderwijs

917002 Schoolbesturen bao

301.860

  

917100 overige subsidies niet overheid

411.285

  

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

521.620

 

07C301 Stimulering aanbod leerlingen eigen talenten

917005 Bright Kids (hoogbegaafden)

23.970

  

917043 JES

24.900

  

917100 overige subsidies niet overheid

107.650

 

07C303 Bevorderen buitenschools leren

917100 overige subsidies niet overheid

7.250

  

917169 Vereniging Natuurbeleving

16.077

  

917170 Vereniging Leidse Schooltuinen

31.711

 

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

917002 Schoolbesturen bao

68.500

  

917043 JES

45.500

  

917100 overige subsidies niet overheid

198.002

 

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

917006 Samenwerkingsverband Passen Onderwijs

18.785

  

917100 overige subsidies niet overheid

107.870

Peuterspeelopvang en kinderopvang

07B101 Zorgdragen voor voldoende aanbod peuterspeelopvang

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.349.691

  

919920 Corona wel geleverd

34.414

 

07B102 Waarborg kwaliteit .kinderopvang en peuterspeelopvang

917029 Subsidie St. peuterspeelzalen leiden*)

-3.031

  

917100 overige subsidies niet overheid

78.675

8 Cultuur, sport en recreatie

 

17.342.794

Cultureel erfgoed

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

917100 overige subsidies niet overheid

25.258

  

917141 Historische winkelpuien

5.172

  

917142 Historische kleuren

4.375

  

917144 Historische onderd. openb. ruimte

13.303

  

917176 extra budget SHS*)

-5.906

Cultuur

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

913893 Cultuurnota

10.000

  

917044 Leids Filmfestival

21.436

  

917101 Culturele subsidies overig

11.719

  

917106 Gebr. de Nobel

773.414

  

917107 Stadspodia

2.604.194

  

917108 Cultureel centrum de x

13.677

  

917109 Jazz-zolder hot house

7.376

  

917110 Imperium theater

3.358

  

917112 Muziekhuis BplusC

53.591

  

917113 Pieterskerk

4.630.159

  

917127 Veenfabriek

141.338

  

917129 Werfpop

21.437

  

917131 Schemerstad

18.400

  

917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden

10.718

  

917133 Muziek in de Hofjes

16.077

  

917135 Jazz Award

2.144

  

917136 Gouden Pet festival

3.257

  

917137 Museumnacht

2.177

  

917138 Stukafest

2.144

  

917149 DV Cultuursubsidies

137.788

  

917180 Ins Blau

281.703

  

917183 Wevershuisje

4.162

  

917231 Biggg

3.500

  

917232 Fields of Wonder

17.500

  

917233 Jazzweek

5.000

  

917234 Kerst Taptoe

7.500

  

917235 Leiden International Photo Festival

5.000

  

917237 LISFE

5.000

  

917238 Nieuwplaatz

61.675

  

917241 PS theater

75.000

  

917242 PSAS

10.000

  

917243 Wavelength

9.000

  

917778 Programmering OLT Leidse Hout

15.225

  

918197 Cultuurplein

15.150

  

919920 Corona wel geleverd

206.302

 

08A102 Ondersteunen museaal aanbod

917039 SieboldHuis

146.996

  

917149 DV Cultuursubsidies

9.250

 

08A103 Ondersteunen educatief aanbod

917004 BplusC

5.709.102

  

917046 BplusC huisvestingsproces

67.561

  

917114 Ars aemula naturale

38.000

  

917125 jeugdtheaterorganisaties

91.467

  

919920 Corona wel geleverd

129.591

 

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

917228 Lucas van Leydenfonds

250.000

 

08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

917004 BplusC

19.710

  

917150 DV amateurkunstsubsidie

141.573

  

917256 Amateurs manifestaties

7.500

 

08A106 Ondersteunen lokale media

917100 overige subsidies niet overheid

1.000

  

917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep

84.170

  

917227 Mediafonds

200.000

 

08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit

913893 Cultuurnota

55.000

 

08A201 Stimuleren en ondersteunen netwerkvorming en kennisontwikkeling cultuur- en zorgsector

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

108.000

 

08A202 Stimuleren en ondersteunen dat cultuur bijdraagt aan integratie nieuwkomers

918225 Culturele projecten t.b.v. integratie

70.800

 

08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar

917162 St. Cultuurfonds Leiden

213.152

 

08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu

917163 Stichting Cultuureducatiegroep

69.248

  

917999 Cultuur om de hoek

180.000

Recreatie

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

914674 Recreatief tuinieren

31.432

Sport

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

917001 Schoolsportcie Leiden

34.485

  

917019 VTV

35.820

  

917100 overige subsidies niet overheid

19.621

  

917103 leidse sportfederatie

5.900

  

917104 Stichting marathon

22.689

  

917151 DV incidentele subsidies sportevenement

6.820

  

917152 DV Subsidiëring Jeugdsport.

50.237

  

917156 Stichting ijshal leiden

100.000

  

917157 Stichting topsport Leiden

125.500

  

917177 DV Sportstimulering

69.850

9 Maatschappelijke ondersteuning

 

25.637.607

Kwetsbare groepen

09D101 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid

917012 Binnenvest

599.448

  

917021 Brijder Verslavingsgroep

568.928

  

917024 Libertas

3.125

  

917034 De Brug

88.331

  

917036 RDOG

401.903

  

917037 Platform Kocon Katwijk

79.079

  

917198 Cardea Jeugdzorg

89.986

  

917255 Stichting de Omslag

77.000

 

09D102 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

917012 Binnenvest

102.774

  

917021 Brijder Verslavingsgroep

529.635

  

917022 GGZ Rivierduinen

380.834

  

917036 RDOG

133.412

  

917100 overige subsidies niet overheid

7.067

  

917198 Cardea Jeugdzorg

10.014

  

917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN

285.334

  

917217 Stuv

448.700

  

917220 Coöperatie SWT

59.832

 

09D103 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

917012 Binnenvest

7.093.636

  

917013 St. exodus

60.225

  

917100 overige subsidies niet overheid

120.000

 

09D104 Uitvoering geven aan beschermd wonen

917012 Binnenvest

1.545.631

  

917022 GGZ Rivierduinen

78.806

  

917024 Libertas

25.000

  

917100 overige subsidies niet overheid*)

-5.652

  

917222 St. Kwintes*)

-65.231

  

917894 Stichting Lumen*)

-23.455

 

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

917011 Rosa manus

3.343.660

  

917022 GGZ Rivierduinen

98.755

  

917028 Radius

19.550

  

917036 RDOG

1.076.753

  

917100 overige subsidies niet overheid

43.216

  

917208 Reclassering Nederland

86.250

Ondersteuning

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

917220 Coöperatie SWT

4.197.000

 

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorzieningen

917022 GGZ Rivierduinen

96.107

  

917028 Radius

43.098

  

917894 Stichting Lumen

40.000

 

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

917100 overige subsidies niet overheid

1.800

+Preventie

09B101 Organiseren samenhangend aanbd maatschappelijk werk

917008 Leidse ver. van mantelzorg

10.000

  

917010 Leidse rechtswinkel

23.925

  

917022 GGZ Rivierduinen

47.658

  

917024 Libertas

117.867

  

917028 Radius

376.441

  

917031 Activite

1.500

  

917100 overige subsidies niet overheid

265.535

  

917209 St. Kinder- en Jongeren Rechtswinkel

9.375

  

917224 Netwerk Levensvragen

13.000

  

917230 Stichting EVA

312.620

  

917894 Stichting Lumen

152.600

 

09B201 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

917022 GGZ Rivierduinen

104.360

  

917036 RDOG

86.618

  

917100 overige subsidies niet overheid

46.091

Sociale binding en participatie

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

917009 St. Kwadraad

51.939

  

917016 St. onderwijswinkel leiden

23.996

  

917019 VTV

46.817

  

917024 Libertas

1.116.806

  

917030 Vkc de spiegeling

25.000

  

917100 overige subsidies niet overheid

23.500

 

09A102 Organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

917015 St. meldpunt discriminatie

28.059

  

917024 Libertas

166.832

  

917100 overige subsidies niet overheid

49.590

  

917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

143.266

  

917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten

1.500

  

917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig

84.149

  

917190 Humanitas

6.390

  

917199 COC Leiden

20.000

  

917249 Resto van Harten

10.000

  

917250 Nederlandse vereniging voor huisvrouwen

2.000

  

917251 Scarabee

10.000

  

918198 Integratiegelden

52.971

 

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

917018 St. Platform gehandicapten

39.472

  

917024 Libertas

52.571

  

917026 Platform vluchtelingen

22.000

  

917027 Samenwerkingsverb van migr org

12.700

  

917028 Radius

109.555

  

917100 overige subsidies niet overheid

58.596

  

917197 Adviesraad WMO Leiden

23.375

  

918198 Integratiegelden

2.850

 

09A104 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

917024 Libertas

49.462

  

917100 overige subsidies niet overheid

51.609

  

917206 St. Present Leiden

31.211

  

917218 St. Voor Elkaar Leiden

10.250

  

917219 St. Vrienden van Xenia Hospice

3.000

10 Werk en inkomen

  

1.364.730

Arbeidsparticipatie

10A101 Inzetten re-integratie en participatievoorzieningen

917011 Rosa manus

9.100

  

917100 overige subsidies niet overheid

5.000

  

917186 Voor Elkaar

13.005

  

917192 Dressed for Succes

16.646

  

917193 Debroekriem

18.207

 

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

910373 bibliotheek

51.000

  

917004 BplusC

60.000

  

917100 overige subsidies niet overheid

116.933

Maatsch. participatie en onderst. minima

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

917043 JES

115.000

  

917100 overige subsidies niet overheid*)

-12.387

  

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

60.000

  

917191 Leergeld Leiden

283.000

  

917220 Coöperatie SWT

56.000

 

10B205 Subsidies minimabeleid

917100 overige subsidies niet overheid

209.366

  

917186 Voor Elkaar

50.000

  

917188 Urgente Noden Leiden

59.519

  

917190 Humanitas

23.003

Schuldhulpverlening

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

917220 Coöperatie SWT

231.338

Eindtotaal

 

 

56.929.531

*) binnen deze subsidie categorieën is met name sprake van terugbetaling of afrekening wat een min bedrag oplevert

Overzicht subsidies boven 100.000

Bij subsidieverstrekkingen van 100.000 of meer wordt de verleningsbeschikking in principe aangevuld met een uitvoeringsovereenkomst (uvok).Het College kan besluiten om hiervan af te wijken, conform beleidsregel 6 van de Algemene Subsidieverordening. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies.

Organisaties waaraan in 2020 een subsidiebedrag van 100.000 of meer is toegekend:

Organisatie

Bedrag

NR doel

Beleidsdoelen

BplusC

6.221.026

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

  

8A3

Cultuur verbindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, stad van ontdekkingen

  

8A3.1

Aanbieden cultuureducatief programma

Brijder Verslavingszorg

1.144.454

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

  

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

  

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

  

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Cardea Jeugdhulpverlening

100.000

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Coöperatie SWT Leiden en omgeving

4.544.170

9C1

Integraal zorg en ondersteuning op maat

  

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

  

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

  

10B1

Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

  

10B2

Armoedebestrijding

Cultuurfonds

822.770

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

  

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

  

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Curium

750.000

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Gebroeders de Nobel

738.414

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

GGD Hollands Midden

1.895.295

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin.

  

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

  

9D2

Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

Humanitas district Zuid-West

111.295

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

InnovationQuarter

155.000

3C1

Marketing en Promotie

Japanmuseum SieboldHuis

146.996

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

JES Rijnland

1.142.260

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

  

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

  

7C3

Excellent onderwijs

  

7C4

Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

  

10B2

Armoedebestrijding

Leiden Marketing

946.000

3C1

Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

100.000

3B1

Sterker ondernemingsklimaat

Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

2.656.608

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

  

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

  

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

  

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

  

7C3

Excellent onderwijs

  

7C4

Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

  

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

Libertas Leiden

1.655.937

7A1.3

Ondersteunen spelbevordering

  

7A1.1

Betrekken van de jeugd via Jeugdparticipatie

  

9A1.1

Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

  

9A1.2

Doen organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

  

9A1.4

Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

  

9B1.1

Doen organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliënt ondersteuning

  

10B1

Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

MEE Zuid-Holland Noord

146.463

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Ondernemersfonds Leiden

200.000

3B2

Stimuleren en acquistie kennisintensieve bedrijvigheid

Onderwijsadvies

257.179

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

  

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

  

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

PROO Leiden

535.354

7C1

Gelijke onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

  

7C2

Stimuleren samenwerking voorzieningen onderwijs

Reclassering Nederland

105.800

9D2

Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld

Rivierduinen Servicebedrijf

588.811

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

  

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

  

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

  

9D2

Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld

  

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

  

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Schaatshal Leiden

100.000

8C1

Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen

Smallsteps

261.997

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

St. Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland

452.703

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

  

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

  

2B2

Beperken overlast

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

372.562

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

  

7C2

Stimuleren samenwerking voorzieningen onderwijs

Stichting De Binnenvest

4.558.880

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting de Veenfabriek

141.338

8A101

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

Stichting EVA

312.620

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Exodus ZH

120.450

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

  

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Ins Blau

266.703

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

  

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

  

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur

230.133

10B2

Armoedebestrijding

Stichting Leergeld Leiden

512.000

10B1

Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

  

10B2

Armoedebestrijding

Stichting Leiden Bio Science Park

230.000

3B2

Stimuleren en acquistie kennisintensieve bedrijvigheid

Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek

200.000

8A1

Het instand houden van een stimuleringsfonds dat beoogt het bevorderen van de kwaliteitsjournalistiek, ten einde inwoners, instellingen en bedrijven in de Leidse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad Leiden en directe omgeving, waarbij onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producten met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek.

Stichting Lumen Holland Rijnland

192.600

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Peuterspeelzalen Leiden

2.522.000

7B1

Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra

  

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

Stichting Pieterskerk Leiden

274.434

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

  

8A3

Culturele ontwikkeling die past bij Leiden Stad van Ontdekkingen

Stichting Radius

527.326

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

  

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

  

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

Stichting Technolab Leiden

110.000

7C3.1

Stimuleren aanbod leerlingen eigen talenten

  

7C3.3

Bevorderen buitenschools leren

  

3B1

Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

  

5D1

Duurzame stad

Stichting Thuis Op Straat Leiden

132.604

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

  

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Stichting Topsport Leiden

125.500

8C3

Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen

361.600

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord

317.425

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Universiteit Leiden

104.360

3B2

Stimuleren en acquisitie kennisintensieve bedrijvigheid

Vrouwenopvang Rosa Manus

3.293.962

9D2

Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld