Ga naar boven

Subsidies

Subsidiering is één van de middelen die de gemeente heeft voor het verwezenlijken van de gestelde beleidsdoelen. Alle subsidieaanvragen worden afgehandeld conform de Algemene Subsidieverordening en, voor zover van toepassing, deelverordeningen.

Inkomsten vanuit het rijk of de provincie financieren een aanzienlijk deel van de subsidies. Ook cofinancieringen komen voor.

In 2017 is voor een totaalbedrag van € 52.347.566 aan subsidies verstrekt exclusief de subsidie uitgaven op investeringskredieten. Dat is € 610.485 minder dan het begrote bedrag aan subsidies inclusief begrotingswijzigingen. Zie tabel 1. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van subsidieuitgaven op investeringskredieten in 2017. De subsidie uitgaven worden gedekt binnen het investeringskrediet. In tabel 3 is een overzicht van de verstrekte subsidies gespecificeerd naar prestatie en project opgenomen.

Tabel 1: Subsidies per programma en beleidsterrein 

Programma

Beleidsterrein

Begroting 2017

Rekening 2017

Resultaat 2017

1 Bestuur en dienstverlening

54.873

47.238

7.635

Bestuur

54.873

47.238

7.635

3 Economie

2.128.882

2.139.233

-10.351

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

730.613

630.664

99.949

Marketing en promotie

1.377.925

1.508.569

-130.644

Ruimte om te ondernemen

20.344

-

20.344

4 Bereikbaarheid

300.000

17.873

282.127

Parkeren

300.000

17.873

282.127

5 Omgevingskwaliteit

74.134

85.378

-11.244

Duurzaamheid

45.210

85.378

-40.168

Openbaar groen

28.924

-

28.924

Verharde openbare ruimte

-

-

-

6 Stedelijke ontwikkeling

43.853

49.033

-5.180

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

30.000

35.180

-5.180

Wonen

13.853

13.853

-0

7 Jeugd en onderwijs

10.802.750

11.156.388

-353.638

Jeugd

3.101.973

3.654.257

-552.284

Onderwijsbeleid

6.384.751

6.186.105

198.646

Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.316.026

1.316.026

-

8 Cultuur, sport en recreatie

11.539.361

10.955.793

583.568

Cultureel erfgoed

386.578

125.316

261.262

Cultuur

10.378.045

10.298.211

79.834

Recreatie

29.737

29.737

-

Sport

745.001

502.529

242.472

9 Maatschappelijke ondersteuning

26.863.688

26.728.857

134.831

Kwetsbare groepen

14.802.518

14.872.378

-69.860

Ondersteuning

1.719.903

1.739.195

-19.292

Preventie

4.826.652

4.638.485

188.167

Sociale binding en participatie

5.514.615

5.478.799

35.816

10 Werk en inkomen

1.150.510

1.167.774

-17.264

Arbeidsparticipatie

565.535

588.936

-23.401

Inkomensvoorzieningen

20.924

-

20.924

Maatsch. participatie en onderst. minima

524.051

539.333

-15.282

Schuldhulpverlening

40.000

39.505

495

Eindtotaal

52.958.051

52.347.566

610.485

Tabel 2: overzicht van de subsidieuitgaven op investeringskredieten in 2017

Programma

Beleidsterrein

Rekening

Stedelijke ontwikkeling

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

500

Stedelijke ontwikkeling

Wonen

159.500

Maatschappelijke ondersteuning

Sociale binding en participatie

13.000

Economie

Marketing en promotie

505.500

Eindtotaal subsidieuitgaven op investeringskredieten

678.500

De belangrijkste afwijkingen (groter dan € 100.000 op programma en/of beleidsterrein) worden hierna verklaard:

Programma 3 Economie

Marketing en promotie

Binnen dit beleidsterrein vindt de overdracht van de toeristenbelasting plaats. Deze opbrengsten zijn op basis van een schatting geraamd. De daadwerkelijke baten van de toeristenbelasting zijn €131.000 hoger uitgevallen dan het begrote budget. Het hogere subsidiebedrag is niet onrechtmatig, omdat deze rechtstreeks is gekoppeld aan een hogere opbrengst. Ook vinden er vaak nog nagekomen afrekeningen over voorgaande jaren plaats.

Programma 4 Bereikbaarheid

Parkeren

In 2017 zijn drie subsidies toegekend voor in totaal € 17.872. Het niet bestede budget van € 282.127 wordt middels budgetoverheveling meegenomen naar 2018 (betreft incidenteel budget).

Programma 7 Jeugd en Onderwijs

Jeugd
De subsidies voor het Centrum Jeugd en Gezin en de Jeugd- en gezinsteams zijn respectievelijk € 245.000 en
€ 210.000 hoger uitgevallen. Op Opvoedingsondersteuning was er een nadeel van € 45.000, op het electronisch kinddossier een nadeel van € 37.000 en was er een niet-geraamde subsidie aan TNO van € 25.000. Binnen het totaal van de exploitatiebudgetten op de betreffende prestaties (onderdeel van beleidsterrein) konden de overschrijdingen worden opgevangen.

Onderwijsbeleid
Op het subsidiebudget onderwijskansenbeleid is een onderschrijding ontstaan van afgerond € 111.000. Op het subsidiebudget platform VMBO/MBO (bevordering doorstroming) is een onderschrijding ontstaan van € 88.000.

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Cultureel erfgoed
Een eerder verleende restauratiesubsidie van € 41.000 voor een monumentaal pand is in 2017 ingetrokken. Hierdoor is er een overschot op de kostenplaats monumentensubsidies. Op het budget subsidies Historisch Stadsbeeld is een onderschrijding ontstaan van € 223.000. De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld bestaat sinds 2009. Als gevolg van het succes van deze regeling waren de middelen steeds sneller in het jaar op. Daarom is in 2015 voorgesteld om de regeling verder aan te scherpen. In 2015 (€ 200.000) en 2016 (€ 300.000) zijn extra middelen ingezet voor de Morsstraat, Haarlemmerstraat inclusief Turfmarkt en Prinsessekade, Haven, Aalmarkt incl. Maarsmansteeg en Mandenmakersteeg, Breestraat en Korevaarstraat, zijnde projecten waar in het kader van programma Binnenstad is of wordt geïnvesteerd in de kwaliteit openbare ruimte. Tussen de toekenning en de vaststelling van de subsidies voor projecten zit een langere periode. Een subsidie wordt pas vastgesteld als de verbouwing is afgerond, hierdoor gaan budgetten vaak over jaren heen. De onder uitputting van het budget Subsidies Historisch Stadsbeeld wordt voor een groot deel overgeheveld naar 2018. Betreft incidenteel budget dat nodig blijft in 2018 (e.v.).

Sport
Er is in totaal € 500.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor sportstimulering gedekt vanuit de reserve sportstimulering. Daarvan is € 250.000 geraamd in 2017 en in 2018. In totaal is € 125.523 aan sportstimulering akkoord bevonden door de commissie. Daarvan kon € 79.400 niet meer ambtelijk worden afgewikkeld in 2017, waardoor er een onderschrijding is ontstaan van € 203.877.

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Preventie
De subsidieverstrekking inzake mantelzorg en preventieprojecten is € 123.000 respectievelijk € 52.000 lager dan begroot.

Tabel 3: Overzicht verstrekte subsidies 2017 per prestatie

Beleidsterrein

Prestatie

Project

Rekening 2017

1 Bestuur en dienstverlening

Bestuur

01A208 Adviseren bestuur over communicatie

911149 uitbestede werkzaamheden

2.480

917100 overige subsidies niet overheid

21.743

917171 Stg Dodenherdenking Leiden

10.416

917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument

1.317

917173 Oranjevereniging Leiden

9.712

917174 Stichting Thanksgiving Leiden

750

917175 Stichting Bevrijdingsdag

820

3 Economie

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

917100 overige subsidies niet overheid

630.664

Marketing en promotie

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

917100 overige subsidies niet overheid

361.000

917120 St. Stadspartners

850.364

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

917041 Centrummanagement

195.000

917042 WFIA

102.205

4 Bereikbaarheid

Parkeren

04D104 Uitvoeren maatregelen parkeren

917100 overige subsidies niet overheid

17.873

5 Omgevingskwaliteit

Duurzaamheid

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

917169 Vereniging Natuurbeleving

15.210

917170 Vereniging Leidse Schooltuinen

29.000

919246 bewoners vergroenen mee

28.488

919247 biodiversiteit als uitgangspunt

12.680

6 Stedelijke ontwikkeling

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

917100 overige subsidies niet overheid

35.180

Wonen

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

917100 overige subsidies niet overheid

13.853

7 Jeugd en onderwijs

Jeugd

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

917024 Libertas

64.359

917032 St J&J-werk MH

908.225

917036 RDOG

28.104

917100 overige subsidies niet overheid

135.336

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

917100 overige subsidies niet overheid

238.293

917118 Leidse bond van speeltuinver.

69.777

917160 Speeltuinverenigingen

108.811

07A103 Ondersteunen spelbevordering

917116 Speel-o-theken

6.300

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

917009 St. Kwadraad

98.426

917022 GGZ Rivierduinen

28.280

917025 Onderwijsadvies

13.800

917036 RDOG

588.395

917043 JES

139.464

917100 overige subsidies niet overheid

446.046

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

917009 St. Kwadraad

545.241

917100 overige subsidies niet overheid

235.400

Onderwijsbeleid

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

917002 Schoolbesturen bao

1.058

917025 Onderwijsadvies

60.000

917029 Subs St. peuterspeelzalen leiden(spl)

921.487

917035 Kinderopvangorganisaties

190.046

917036 RDOG

40.366

917043 JES

443.312

917100 overige subsidies niet overheid

14.299

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

917002 Schoolbesturen bao

557.427

917004 BplusC

94.987

917043 JES

353.057

917100 overige subsidies niet overheid

35.933

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

917002 Schoolbesturen bao

111.599

917009 St. Kwadraad

65.842

917043 JES

360.270

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

917003 Schoolbesturen vo

106.000

917025 Onderwijsadvies

193.490

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

917002 Schoolbesturen bao

738.178

917003 Schoolbesturen vo

31.050

917100 overige subsidies niet overheid

489.876

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

731.224

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

917005 Bright Kids (hoogbegaafden)

27.860

917043 JES

20.000

917100 overige subsidies niet overheid

107.401

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

917002 Schoolbesturen bao

66.000

917003 Schoolbesturen vo

31.050

917043 JES

79.044

917100 overige subsidies niet overheid

135.248

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

917006 Samenwerkingsverband Passen Onderwijs

180.000

Peuterspeelzalen en kinderopvang

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.316.026

8 Cultuur, sport en recreatie

Cultureel erfgoed

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

917100 overige subsidies niet overheid

5.000

08B103 Toezicht en handhaven op *) monumenten

917100 overige subsidies niet overheid

-119.840

917141 Historische winkelpuien

93.434

917142 Historische kleuren

30.929

917143 Historische Gevelreclame

2.374

917144 Historische onderd. openb. ruimte

11.287

917176 extra budget SHS

102.132

Cultuur

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

917039 SieboldHuis

71.849

917044 Leids Filmfestival

20.280

917100 overige subsidies niet overheid

84.979

917106 Gebr. de Nobel

698.580

917107 Stadspodia

2.516.811

917108 Cultureel centrum de x

12.939

917109 Jazz-zolder hot house

7.310

917110 Imperium theater

3.176

917112 Muziekhuis

50.700

917113 Pieterskerk

459.333

917127 Veenfabriek

90.712

917129 Werfpop

20.280

917131 Schemerstad

12.500

917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden

6.075

917133 Muziek in de Hofjes

15.210

917135 Jazz Award

2.024

917136 Gouden Pet festival

4.056

917137 Museumnacht

5.070

917138 Stukafest

2.028

917140 Summer Jazz

7.260

917149 DV Cultuursubsidies

124.600

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

917162 St. Cultuurfonds Leiden

210.000

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

917100 overige subsidies niet overheid

35.000

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

917100 overige subsidies niet overheid

46.349

911446 Leiden Nacht van Kunst en Kennis

20.000

917149 DV Cultuursubsidies

96.965

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

917004 BplusC

5.185.426

917114 Ars aemula naturale

37.756

917125 jeugdtheaterorganisaties

88.696

917163 Stichting Cultuureducatiegroep

67.437

08A303 Bevorderen productieklimaat

917004 BplusC

18.646

917149 DV Cultuursubsidies

10.450

917150 DV amateurkunstsubsidie

139.713

917165 Museum de Lakenhal

121.000

917166 Leids amateurskunstfestival

5.000

Recreatie

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

917115 Tuinders

29.737

Sport

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

917019 VTV

69.000

917100 overige subsidies niet overheid

345

917177 DV Sportstimulering

21.000

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

917001 Schoolsportcie Leiden

34.115

917100 overige subsidies niet overheid

37.133

917103 leidse sportfederatie

9.150

917104 Stichting marathon

42.689

917151 DV incidentele subsidies sportevenement

9.124

917152 DV Subsidiëring Jeugdsport

54.474

917156 Stichting ijshal leiden

100.000

917157 Stichting topsport Leiden

125.499

9 Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

917009 St. Kwadraad

19.025

917012 Binnenvest

741.095

917021 Brijder Verslavingsgroep

1.355.132

917022 GGZ Rivierduinen

179.475

917034 De Brug

85.000

917036 RDOG

446.661

917037 Platform Kocon Katwijk

76.874

917100 overige subsidies niet overheid

9.840

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

917009 St. Kwadraad

18.601

917012 Binnenvest

164.198

917022 GGZ Rivierduinen

213.786

917036 RDOG

52.514

917100 overige subsidies niet overheid

1.172.897

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

917000 overige subsidies overheid

25.000

917012 Binnenvest

5.709.536

917013 St. exodus

141.800

917100 overige subsidies niet overheid

70.000

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

917100 overige subsidies niet overheid

85.800

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

917009 St. Kwadraad

4.710

917011 Rosa manus

2.924.650

917022 GGZ Rivierduinen

211.477

917036 RDOG

1.078.733

917100 overige subsidies niet overheid

85.574

Ondersteuning

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

912060 St MEE

117.582

917009 St. Kwadraad

184.890

917024 Libertas

240.000

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

917022 GGZ Rivierduinen

349.006

917028 Radius

83.350

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

917009 St. Kwadraad*)

-22.254

917012 Binnenvest*)

-7.296

917024 Libertas

33.626

917028 Radius

58.500

917031 Activite

13.500

917100 overige subsidies niet overheid

688.291

Preventie

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

917008 Leidse ver. van mantelzorg

9.950

917010 Leidse rechtswinkel

22.468

917014 St. inloophuis

137.772

917022 GGZ Rivierduinen

139.724

917024 Libertas

584.309

917028 Radius

913.565

917031 Activite

302.550

917033 GGZ Informatiepunt

95.275

917038 GGZ ZON

127.130

917100 overige subsidies niet overheid

1.823.868

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

917022 GGZ Rivierduinen

292.501

917036 RDOG

131.880

917100 overige subsidies niet overheid

57.493

Sociale binding en participatie

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

917009 St. Kwadraad

1.426.651

917016 St. onderwijswinkel leiden

36.447

917019 VTV

46.000

917024 Libertas

2.114.044

917030 Vkc de spiegeling

23.335

917100 overige subsidies niet overheid

4.178

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

917012 Binnenvest

21.171

917015 St. meldpunt discriminatie

39.440

917024 Libertas

356.154

917100 overige subsidies niet overheid

161.176

917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

132.874

917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten

5.450

917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig

81.828

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

917018 St. Platform gehandicapten

39.472

917026 Platform vluchtelingen

22.000

917027 Samenwerkingsverb van migr org

6.275

917028 Radius

403.434

917100 overige subsidies niet overheid

302.004

917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

557

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

917024 Libertas

200.772

917100 overige subsidies niet overheid

55.537

10 Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

917100 overige subsidies niet overheid

339.970

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

917100 overige subsidies niet overheid

247.752

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

1.214

Maatsch. participatie en onderst. minima

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand *)

917000 overige subsidies overheid

-36.000

917043 JES

141.582

917100 overige subsidies niet overheid

78.047

10B205 Subsidies minimabeleid

917100 overige subsidies niet overheid

355.704

Schuldhulpverlening

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

917100 overige subsidies niet overheid

39.505

Eindtotaal

52.347.566

*) binnen deze subsidie categorie is met name sprake van terugbetaling of afrekening wat een min bedrag oplevert

Overzicht subsidies boven € 100.000

Subsidies van € 100.000 of meer worden in principe voorzien van een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het College kan besluiten om hiervan af te wijken, conform beleidsregel 6 van de Algemene Subsidieverordening. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen.

Organisaties waaraan in 2017 een subsidiebedrag van € 100.000 of meer is toegekend:

Organisatie

Bedrag

NR doel

Beleidsdoelen

BplusC

5.349.759

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

8A3

Cultuur verbindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, stad van ontdekkingen

Brijder Verslavingszorg

1.185.420

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Cardea Jeugdhulpverlening

141.648

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Centrummanagement

195.000

3C1

Programma Binnenstad

Coöperatie Jeugd en Gezinsteams HR

200.000

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Cultuurfonds

310.000

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Curium

100.000

13

Programma Kennisstad

Da Vinci College

106.000

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

7C3

Excellent onderwijs

7C4

Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

Delta

180.000

7C4

Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

Gebroeders de Nobel

1.397.160

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

GGD Hollands Midden

2.174.173

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

Humanitas district Zuid-West

107.500

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

InnovationQuarter

102.205

3C1

Marketing en Promotie

Jeugd en Samenleving Rijnland

1.361.103

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C3

Excellent onderwijs

Jeugdsportfonds

100.000

10B2

Armoedebestrijding

Kwadraad

2.173.786

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Leiden Marketing

296.000

3C1

Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

100.000

3B1

Sterker ondernemingsklimaat

Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

2.262.507

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Libertas Leiden

2.947.816

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

MEE ZHN

1.414.627

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Museum Lakenhal

151.188

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

Ondernemingsfonds

1.369.029

3B1

Sterker ondernemingsklimaat

Onderwijsadvies

207.800

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

PROO Leiden

363.484

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C2

Goede ondewijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

Rivierduinen Servicebedrijf

1.414.248

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D2

Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld

Smallsteps

155.411

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

St. Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland

908.225

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

2B2

Beperken overlast

Stichting Activite/EVA

530.000

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

113.500

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

Stichting De Binnenvest

6.070.000

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Exodus ZH

141.800

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting IJshal Leiden

100.000

8C1

Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen

Stichting Inloophuis Psychiatrie

137.772

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Ins Blau

204.304

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Stichting Peuterspeelzalen Leiden

1.916.961

7B1

Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

Stichting Pieterskerk Leiden

459.333

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A3

Culturele ontwikkeling die past bij Leiden Stad van Ontdekkingen

Stichting Piezo

120.481

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Stichting Radius Welzijn

1.393.572

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Stichting Taalmuseum

100.000

3B2

Meer kennisintensieve bedrijvigheid

Stichting Thuis Op Straat Leiden

195.258

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Stichting Topsport Leiden

125.500

8C3

Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen

641.000

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord

562.258

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Vereniging van Gebruikers BS Het gebouw

143.000

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

Vrouwenopvang Rosa Manus

3.022.150

9D2

Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

7C2

Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs

Zorgvragersoverleg Zuid-Holland Noord

127.130

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Totaal bedrag

42.878.108