Jaarstukken 2021

Subsidies

Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft voor het uitvoeren van de gestelde beleidsdoelen. Alle subsidieaanvragen worden afgehandeld conform de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV) en indien van toepassing afzonderlijke subsidieregelingen of deelverordeningen.

In 2021 is voor een totaalbedrag van 49.801.115 aan subsidies verstrekt exclusief de subsidie-uitgaven op investeringskredieten. Dat is 1.304.314 minder dan het begrote bedrag aan subsidies inclusief begrotingswijzigingen. Zie tabel 1. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van subsidie-uitgaven op investeringskredieten in 2021. De subsidie-uitgaven worden dan gedekt binnen het investeringskrediet. In tabel 3 is een overzicht van de verstrekte subsidies opgenomen, gespecificeerd naar prestatie en project.

Tabel 1: Subsidies per programma en beleidsterrein

Programma

Beleidsterrein

Begroting 2021

Rekening 2021

Resulaat 2021

1 Bestuur en dienstverlening

 

38.313

85.627

-47.314

 

Bestuur

38.313

85.627

-47.314

3 Economie

 

1.930.605

2.439.617

-509.012

 

Circulaire economie

88.290

88.290

-

 

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

1.177.082

1.528.230

-351.148

 

Marketing en promotie

539.301

581.543

-42.242

 

Ruimte om te ondernemen

125.932

241.554

-115.622

4 Bereikbaarheid

 

-

3.750

-3.750

 

Leefomgeving

-

3.750

-3.750

5 Omgevingskwaliteit

 

175.755

182.119

-6.364

 

Klimaatadaptatie

150.000

147.948

2.052

 

Milieu en duurzaamheid

-

-5.063

5.063

 

Openbaar groen

25.755

39.234

-13.479

6 Stedelijke ontwikkeling

 

1.772.456

1.270.041

502.415

 

Energietransitie

1.703.377

1.198.115

505.262

 

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

40.680

40.000

680

 

Wonen

28.399

31.927

-3.528

7 Jeugd en onderwijs

 

8.876.224

7.838.661

1.037.563

 

Jeugd

1.278.904

1.471.564

-192.660

 

Onderwijsbeleid

5.251.079

5.067.892

183.187

 

Onderwijshuisvesting

1.032.197

-

1.032.197

 

Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.314.044

1.299.206

14.838

8 Cultuur, sport en recreatie

 

12.950.279

13.430.849

-480.570

 

Cultureel erfgoed

135.249

139.651

-4.402

 

Cultuur

12.179.227

12.494.801

-315.574

 

Recreatie

31.966

31.432

534

 

Sport

603.837

764.966

-161.129

9 Maatschappelijke ondersteuning

 

23.928.910

23.399.793

529.116

 

Kwetsbare groepen

18.021.230

17.683.123

338.107

 

Ondersteuning

4.239.554

4.218.227

21.327

 

Preventie

527.812

559.831

-32.019

 

Sociale binding en participatie

1.140.314

938.613

201.701

10 Werk en inkomen

 

1.432.887

1.150.656

282.231

 

Arbeidsparticipatie

304.676

264.652

40.024

 

Maatsch. participatie en onderst. minima

869.843

627.636

242.207

 

Schuldhulpverlening

258.368

258.368

0

Eindtotaal

 

51.105.429

49.801.115

1.304.314

De belangrijkste afwijkingen (groter dan 100.000 per beleidsterrein) worden hierna verklaard:

Programma Economie

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen
Voor kennisstad is 250.000 meer subsidie verstrekt dan begroot door het eerder starten van enkele projecten, daarnaast is € 100.000 subsidie verleend voor kennisintensieve bedrijvigheid en LBSP waarvoor wel budget beschikbaar was, maar op een andere post (niet zijnde subsidie).

Ruimte om te ondernemen
Aan het einde van het jaar is een aanvullende subsidie toegekend voor het stimuleringsfonds ondernemers € 200.000 (€140.000 vanuit dit beleidsterrein). Hiervoor was wel budget beschikbaar, maar op een andere post (niet zijnde subsidie). Aan de andere kant zijn enkele subsidies lager dan begroot gerealiseerd.

Programma Stedelijke ontwikkeling

Energietransitie
Er zijn minder subsidies gerealiseerd dan begroot. Voor het grootste deel heeft dit betrekking op het niet volledig benutten van de RRE-subsidie (€ 310.000). Daarnaast is een onderbesteding op de subsidie voor de lokale initiatieven van € 195.000. Dit komt doordat meer ruimte binnen de RRE-subsidie was dan verwacht.

Programma Jeugd en Onderwijs

Jeugd
Voor het project Onbedoeld zwanger is een subsidie verstrekt van 100.000. Door het late tijdstip van bekendwording is hier geen raming voor opgenomen. Dit geldt overigens ook voor de rijksbijdrage van eveneens 100.000. Voor het Centrum voor Jeugd en Gezin is een subsidie verstrekt van 99.600. Het budget hiervoor is geraamd op een andere post binnen het totaal van de budgetten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Onderwijsbeleid
Op het onderdeel Schoolconciërges is een bedrag van 79.500 lagere subsidies verstrekt dan geraamd. Voor projecten VSV is sprake van een onderbesteding op de verstrekte subsidies van 275.000. Op de onderdelen VVE (74.700) en Ondersteuning OAB (90.000) is er sprake van extra verstrekte subsidies.

Onderwijshuisvesting
Voor uitvoering van de SUVIS regeling (specifieke uitkering ventilatie in scholen) is een totaalbedrag van
1.032.000 als specifieke rijksbijdrage geraamd. Dertien scholen maken op basis van een aanvraag die zij hiervoor hebben gedaan, aanspraak op deze gelden en ontvingen hiervoor al een subsidiebeschikking. In 12 gevallen zijn de voorschotten nog niet verstrekt omdat de projecten nog niet zo ver gevorderd waren, de termijn van uitvoering is door het Rijk ook verlengd. Hierdoor zijn zowel de geraamde rijksinkomsten als de daar tegen overstaande bijdragen aan de schoolbesturen niet gerealiseerd.

Programma Cultuur, sport en recreatie

Cultuur
Aan het einde van het jaar zijn aanvullende corona subsidies toegekend € 380.000. Hiervoor was wel budget beschikbaar, maar op een andere post (niet zijnde subsidie). Aan de andere kant zijn enkele subsidies lager gerealiseerd met name door corona.

Sport
Door corona dreigde er een exploitatie-tekort van 193.000 bij de ijsbaan. Door gebruik te maken van de specifieke rijksuitkering 'expoitatietekorten ijsbanen covid 19' is dat voorkomen. Zowel de subsidie van
193.000 aan de ijsbaan als de speciifieke rijksuitkering van 193.000 waren niet begroot.

Programma Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen
Vanaf 2021 is de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchteling (STUV) opgeheven. De afrekening met STUV over 2020 heeft geleid tot een positief saldo van circa 60.000. Overig positief saldo betreft overschot op regionale middelen.

Sociale binding en participatie
Door corona zijn er minder aanvragen ontvangen voor de regeling Maatschappelijke initiatieven. Dat heeft geleid tot een onderbesteding van 112.000. Daarnaast zijn er kleinere onderbestedingen geweest, ook deels corona-gerelateerd, bij het sociaal cultureel werk (35.000), algemeen maatschappelijk werk (42.000) en de veegploeg (23.000).

Programma Werk en inkomen

Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Door corona zijn er minder aanvragen ontvangen door de stichting Leergeld. Daardoor zal de uiteindelijke subsidie over 2021 naar opgave van de stichting 263.000 lager uitvallen.

Tabel 2: overzicht van de subsidie-uitgaven op kredieten in 2021

Programma

Beleidsterrein

Rekening 2021

Economie

Marketing en promotie

490.231

Omgevingskwaliteit

Openbaar groen

5.000

Omgevingskwaliteit

Verharde openbare ruimte

229

Stedelijke ontwikkeling

Gemeentelijk vastgoed

220.900

Stedelijke ontwikkeling

Wonen

145.000

Eindtotaal subsidieuitgaven op investeringskredieten

861.361

Tabel 3: Overzicht verstrekte subsidies 2021 per prestatie

Programma, beleidsterrein, prestatie

  

Rekening 2021

1 Bestuur en dienstverlening

  

85.627

Bestuur

  

85.627

 

01A203 Organiseren verkiezingen

917100 overige subsidies niet overheid

69.637

 

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

917100 overige subsidies niet overheid

5.000

  

917171 Stg Dodenherdenking Leiden

2.889

  

917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument

309

  

917173 Oranjevereniging Leiden

7.792

3 Economie

  

2.439.617

Circulaire Economie

  

88.290

 

03D101 Transitie circulair bouwinfra-gebiedontw

919264 circulaire economie

3.750

 

03D102 Van afval naar materiaalstromen

919264 circulaire economie

84.540

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

  

1.528.230

 

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

917258 Gulliver

5.000

 

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

910955 bijdrage ondernemersver.Bio Science Park

230.000

  

917042 Innovation Quarter

192.450

  

917100 overige subsidies niet overheid

188.872

  

917840 ESOF / ECS 2022

404.000

  

918217 Kennisstad algemeen

36.350

  

918219 Onderwijs en onderzoek

195.604

  

918221 Stad als lab

245.954

  

918222 Student en stad

30.000

Marketing en promotie

  

581.543

 

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

917100 overige subsidies niet overheid

6.000

  

917120 St. Stadspartners

358.160

 

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

917041 Centrummanagement

197.383

 

03C103 Programmasturing Binnenstad

917100 overige subsidies niet overheid

20.000

Ruimte om te ondernemen

  

241.554

 

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

919920 Corona wel geleverd

179.619

 

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON)

61.935

4 Bereikbaarheid

  

3.750

Leefomgeving

04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

919266 duurzame mobiliteit

3.750

5 Omgevingskwaliteit

  

182.119

Klimaatadaptatie

  

147.948

 

05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal

918232 Groen dak klein

21.592

  

918233 Groen dak middel

19.812

  

918234 Groen dak groot

40.044

  

919263 klimaatadaptatie en vergroening

66.500

Milieu en duurzaamheid

  

-5.063

 

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

919246 bewoners vergroenen mee

-3.500

  

919263 klimaatadaptatie en vergroening

-1.563

Openbaar groen

  

39.234

 

05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

910300 overige kosten/onvoorzien

12.734

  

910331 beleving en recreatie

1.000

 

05C201 Ontwikk en uitv beleid dierenwelz en bio

917100 overige subsidies niet overheid

25.500

6 Stedelijke ontwikkeling

  

1.270.041

Energietransitie

  

1.198.115

 

06D101 Meer energiebesparing

919262 energietransitie

197.051

 

06D103 Realis. aardgasvrije stad

910019 diversen

4.160

  

919240 meer energie besparen

996.904

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

  

40.000

 

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

917226 Regionaal architectuur platform

40.000

Wonen

  

31.927

 

06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025

917100 overige subsidies niet overheid

25.000

 

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

917100 overige subsidies niet overheid

6.927

7 Jeugd en onderwijs

  

7.838.661

Jeugd

  

1.471.564

 

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

917032 St J&J-werk MH

-9.216

 

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

917100 overige subsidies niet overheid

30.000

  

917118 Leidse bond van speeltuinver.

69.777

 

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

914225 ZonMW Onbedoeld Zwanger

100.000

  

917022 GGZ Rivierduinen

29.192

  

917025 Onderwijsadvies

18.750

  

917036 RDOG

395.917

  

917043 JES

30.000

  

917100 overige subsidies niet overheid

51.688

 

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

917100 overige subsidies niet overheid

755.456

Onderwijsbeleid

  

5.067.892

 

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

917025 Onderwijsadvies

76.529

  

917029 Subs St. peuterspeelzalen leiden(spl)

70.511

  

917035 Kinderopvangorganisaties

356.241

  

917036 RDOG

19.782

  

917100 overige subsidies niet overheid

-13.645

  

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.297.224

 

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

917002 Schoolbesturen bao

699.149

  

917004 BplusC

11.528

  

917043 JES

90.100

  

917100 overige subsidies niet overheid

16.590

 

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

917043 JES

926.860

  

917100 overige subsidies niet overheid

98.623

 

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

917003 Schoolbesturen vo

99.100

  

917025 Onderwijsadvies

144.835

  

917100 overige subsidies niet overheid

23.054

 

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

917002 Schoolbesturen bao

270.271

  

917100 overige subsidies niet overheid

124.049

  

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

243.445

 

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

917005 Bright Kids (hoogbegaafden)

23.970

  

917043 JES

24.900

  

917100 overige subsidies niet overheid

108.000

 

07C303 Bevorderen buitenschools leren

917100 overige subsidies niet overheid

17.795

  

917169 Vereniging Natuurbeleving

16.000

  

917170 Vereniging Leidse Schooltuinen

32.000

  

917263 Stichting naar buiten

17.000

  

917264 Verwonderpaspoort

17.000

 

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

917043 JES

45.500

  

917100 overige subsidies niet overheid

213.358

 

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

917100 overige subsidies niet overheid

-1.877

Peuterspeelopvang en kinderopvang

  

1.299.206

 

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.247.465

  

919920 Corona wel geleverd

-34.414

 

07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv.

917100 overige subsidies niet overheid

86.155

8 Cultuur, sport en recreatie

  

13.430.849

Cultureel erfgoed

  

139.651

 

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

917100 overige subsidies niet overheid

-7.383

  

917141 Historische winkelpuien

-5.684

  

917142 Historische kleuren

10.000

  

917144 Historische onderd. openb. ruimte

-4.009

  

917176 extra budget SHS

9.061

 

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

917141 Historische winkelpuien

24.849

  

917142 Historische kleuren

73.332

  

917144 Historische onderd. openb. ruimte

19.812

  

917268 Open Monumentendagen

19.673

Cultuur

  

12.494.801

 

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

917044 Leids Internationaal Film Festival LIFF

21.800

  

917106 Gebr. de Nobel

785.967

  

917107 LSSGZ (Schouwburg en Stadsgehoorzaal)

2.792.477

  

917108 Cultureel centrum de x

7.651

  

917109 Jazz-zolder hot house

430

  

917110 Imperium theater

3.415

  

917112 Muziekhuis BplusC

54.502

  

917113 Pieterskerk

126.158

  

917127 Veenfabriek

97.483

  

917131 Schemerstad

18.441

  

917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden

6.522

  

917133 Muziek in de Hofjes

19.565

  

917135 Jazz Award

2.180

  

917136 Gouden Pet festival

4.360

  

917137 Museumnacht

5.450

  

917138 Stukafest

2.180

  

917149 DV Cultuursubsidies

185.138

  

917180 Ins Blau

140.168

  

917183 Wevershuisje

4.233

  

917231 Biggg

700

  

917232 Fields of Wonder

17.798

  

917233 Jazzweek

4.000

  

917234 Kerst Taptoe

7.628

  

917235 Leiden International Photo Festival

5.085

  

917237 LISFE

5.085

  

917238 Nieuwplaatz

62.723

  

917241 PS theater

125.000

  

917242 PSAS

10.576

  

917260 Waterlelieconcerten Leidsehout

2.500

  

917261 Scholieren Film Festival

5.000

  

917778 Programmering OLT Leidse Hout

15.484

  

918197 Cultuurplein

15.408

  

919920 Corona wel geleverd

961.594

 

08A102 Ondersteunen museaal aanbod

917039 SieboldHuis

149.495

  

917149 DV Cultuursubsidies

15.000

 

08A103 Ondersteunen educatief aanbod

917004 BplusC

5.361.057

  

917049 BplusC bibliotheekvernieuwing

140.000

  

917114 Ars aemula naturale

35.175

  

917125 jeugdtheaterorganisaties

94.443

  

917245 Ars Talentclass

6.153

  

919920 Corona wel geleverd

121.335

 

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

917184 Stichting Beelden in Leiden

5.000

  

917228 Lucas van Leydenfonds

150.000

  

917235 Leiden International Photo Festival

720

  

917248 Stichting Tegenbeeld

5.085

 

08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

917004 BplusC

20.045

  

917150 DV amateurkunstsubsidie

114.835

  

917166 Leids amateurskunstfestival

5.000

  

917256 Amateurs manifestaties

6.400

 

08A106 Ondersteunen lokale media

917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep

95.492

  

917227 Mediafonds

200.000

 

08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit

913893 Cultuurnota

73.000

 

08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

93.411

 

08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom

918225 Culturele projecten t.b.v. integratie

59.679

 

08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar

917162 St. Cultuurfonds Leiden

216.776

  

919920 Corona wel geleverd

10.000

Recreatie

  

31.432

 

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

914674 Recreatief tuinieren

30.937

  

917115 Tuinders

495

Sport

  

764.966

 

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

917001 Schoolsportcie Leiden

35.845

  

917100 overige subsidies niet overheid

20.724

  

917103 leidse sportfederatie

5.514

  

917104 Stichting marathon

47.689

  

917151 DV incidentele subsidies sportevenement

9.820

  

917152 DV Subsidiëring Jeugdsport.

60.547

  

917156 Stichting ijshal leiden

451.832

  

917157 Stichting topsport Leiden

125.500

  

917177 DV Sportstimulering

7.495

9 Maatschappelijke ondersteuning

  

23.399.793

Kwetsbare groepen

  

17.683.123

 

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

917012 Binnenvest

609.638

  

917021 Brijder Verslavingsgroep

546.220

  

917034 De Brug

89.833

  

917036 RDOG

386.825

  

917037 Platform Kocon Katwijk

80.423

  

917100 overige subsidies niet overheid

100.000

 

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

917012 Binnenvest

111.653

  

917021 Brijder Verslavingsgroep

529.088

  

917022 GGZ Rivierduinen

387.308

  

917036 RDOG

40.835

  

917100 overige subsidies niet overheid

83.080

  

917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN

480.568

  

917217 Stuv

-59.712

  

917100 overige subsidies niet overheid

2.300

 

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

914600 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)

155.570

  

917012 Binnenvest

7.441.729

  

917013 St. exodus

87.745

  

917028 Radius

-1.618

  

917100 overige subsidies niet overheid

73.653

 

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

917012 Binnenvest

955.000

  

917022 GGZ Rivierduinen

19.484

  

917100 overige subsidies niet overheid

501.421

  

917220 Coöperatie SWT

54.464

  

917894 Stichting Lumen

109.719

  

919926 Investeringsfonds MZ Leidse Regio

54.877

 

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

917011 Rosa manus

3.436.871

  

917022 GGZ Rivierduinen

100.576

  

917028 Radius

-19.550

  

917036 RDOG

1.079.746

  

917100 overige subsidies niet overheid

33.227

  

917208 Reclassering Nederland

141.250

  

919919 Corona niet geleverd

70.900

Ondersteuning

  

4.218.227

 

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

917220 Coöperatie SWT

4.154.477

 

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

917022 GGZ Rivierduinen

17.299

  

917894 Stichting Lumen

46.451

Preventie

  

559.831

 

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

912060 St MEE

139.467

  

917008 Leidse ver. van mantelzorg

5.443

  

917022 GGZ Rivierduinen

32.713

  

917024 Libertas

35.000

  

917036 RDOG

17.977

  

917100 overige subsidies niet overheid

10.751

  

917894 Stichting Lumen

171.131

 

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

917022 GGZ Rivierduinen

102.871

  

917036 RDOG

6.960

  

917100 overige subsidies niet overheid

37.518

Sociale binding en participatie

  

938.613

 

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

917009 St. Kwadraad

96.391

  

917100 overige subsidies niet overheid

-2.740

  

918117 Social Impact

97.575

  

918228 Vrijwilligersorganisaties Opgroeien

170.699

  

918229 Vrijwilligersorganisaties Samen Meedoen

76.500

 

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

917100 overige subsidies niet overheid

2.300

  

917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

39.890

  

917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten

1.110

  

917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig

78.273

  

917199 COC Leiden

7.793

  

917250 Nederlandse vereniging voor huisvrouwen

7.000

  

917251 Scarabee

10.000

  

918117 Social Impact

4.073

  

918198 Integratiegelden

-14.350

  

918230 Vrijwilligersorganisaties Basiskracht

184.955

  

919984 Jeugdinitiatieven

4.450

 

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

917018 St. Platform gehandicapten

35.070

  

917026 Platform vluchtelingen

18.000

  

917027 Samenwerkingsverb van migr org

10.795

  

917028 Radius

67.448

  

917100 overige subsidies niet overheid

16.938

  

917197 Adviesraad WMO Leiden

13.494

 

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

910928 subsidie hospice Issoria

3.120

  

917206 St. Present Leiden

6.718

  

917219 St. Vrienden van Xenia Hospice

3.111

10 Werk en inkomen

  

1.150.656

Arbeidsparticipatie

  

264.652

 

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

917036 RDOG

4.049

  

917192 Dressed for Succes

6.870

  

917193 JobOn (Voorheen de Broekriem)

18.517

  

917195 VLS Ekklesia

5.000

 

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

910373 bibliotheek

111.240

  

917004 BplusC

60.000

  

917100 overige subsidies niet overheid

58.976

Maatsch. participatie en onderst. minima

 

627.636

 

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

917100 overige subsidies niet overheid

8.796

  

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

60.000

  

917191 Leergeld Leiden

313.647

  

917220 Coöperatie SWT

61.500

  

917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland

23.023

 

10B205 Subsidies minimabeleid

917188 Urgente Noden Leiden

60.903

  

917189 Voedselbank Leiden e.o.

34.866

  

917220 Coöperatie SWT

7.000

  

917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland

57.901

Schuldhulpverlening

  

258.368

 

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

917220 Coöperatie SWT

258.368

Eindtotaal

  

49.801.115

Toelichting: bij subsidies met een gerealiseerd '-' bedrag is met name sprake van terugbetaling of afrekening

Overzicht subsidies boven 100.000

Bij subsidieverstrekkingen van 100.000 of meer wordt de verleningsbeschikking in principe aangevuld met een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het college kan besluiten om hiervan af te wijken, conform artikel 11, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen.

Organisaties waaraan in 2021 een subsidiebedrag van 100.000 of meer is toegekend:

Organisatie

Bedrag

NR doel

Beleidsdoelen

BplusC

6.128.072,00

8A3

Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

Brijder Verslavingszorg

1.075.308,00

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is groot

  

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

  

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

  

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Cardea Jeugdhulpverlening

100.000,00

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Coöperatie SWT Leiden en omgeving

4.528.809,00

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Cultuurfonds

366.776,00

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle
hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand,
divers en inclusief

  

8A2

Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen
door culturele activiteiten

  

8A3

Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

Curium-LUMC

750.000,00

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Gebroeders de Nobel

785.967,00

8A3

Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

GGD Hollands Midden

1.015.919,00

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Hogeschool Leiden

345.000,00

7C3

Als kennisstad toekomstbestendig onderwijs bevorderen met extra aandacht voor internationalisering en duurzaamheid

Humanitas district Zuid-West

111.295,00

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

InnovationQuarter

192.450,00

3B2

Meer kennisintensieve bedrijvigheid

Jeugd en Samenleving Rijnland

1.027.260,00

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

  

7C1

Gelijke kansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

  

7C3

Als kennisstad toekomstbestendig onderwijs bevorderen met extra aandacht voor internationalisering en duurzaamheid

Leiden & Partners (voorheen Leiden Marketing)

296.000,00

3C1

Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

1.815.079,00

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle
hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand,
divers en inclusief

  

8A2

Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen
door culturele activiteiten

  

8A3

Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

MEE Zuid-Holland Noord

139.467,00

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

  

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

  

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

  

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Ondernemersfonds Leiden

200.000,00

3B1

Sterker ondernemersklimaat

  

3B2

Meer kennisintensieve bedrijvigheid

Onderwijsadvies

257.560,00

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

  

7C1

Gelijke kansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

  

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

PROO Leiden

366.888,00

7C1

Gelijke kansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

  

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

PS | theater

125.000,00

8A2

Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen
door culturele activiteiten

  

8A3

Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

RDOG Hollands Midden

900.706,00

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Reos

100.000,00

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Rivierduinen Servicebedrijf

577.872,00

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

  

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

  

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

  

9D2

Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld

Schaatshal Leiden

451.832,00

8C1

Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en
multifunctionele sportvoorzieningen

Smallsteps

302.192,00

7C1

Gelijke kansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

158.608,00

7C1

Gelijke kansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting De Binnenvest

5.176.123,00

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Ins Blau

244.134,50

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle
hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand,
divers en inclusief

  

8A2

Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen
door culturele activiteiten

  

8A3

Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur

234.046,00

10B2

Armoedebestrijding

Stichting Japanmuseum SieboldHuis

149.495,00

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle
hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand,
divers en inclusief

  

8A2

Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen
door culturele activiteiten

Stichting Leergeld Leiden

560.000,00

10B1

Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

  

10B2

Armoedebestrijding

Stichting Leiden Bio Science Park

230.000,00

3A1

Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Stichting Leiden European City of Science 2022

604.000,00

7C3

Als kennisstad toekomstbestendig onderwijs bevorderen met extra aandacht voor internationalisering en duurzaamheid

Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek

200.000,00

8A1

Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle
hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand,
divers en inclusief

Stichting Lumen Holland Rijnland

455.661,99

9B1

Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk

  

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Peuterspeelzalen Leiden

2.611.268,00

7B1

Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra

  

7C1

Gelijke kansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

Stichting Taalmuseum Leiden

100.000,00

3B2

Meer kennisintensieve bedrijvigheid

Stichting Technolab Leiden

100.000,00

3B1

Sterker ondernemersklimaat

  

7C3

Als kennisstad toekomstbestendig onderwijs bevorderen met extra aandacht voor internationalisering en duurzaamheid

Stichting Topsport Leiden

125.500,00

8C3

De fysieke leefomgeving bevordert sporten,
spelen en bewegen

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord

420.675,00

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Urbannerdam

145.000,00

6C1

Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

Vrouwenopvang Rosa Manus

3.333.962,00

9B1

Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk

  

9D2

Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld