Ga naar boven

Subsidies

Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft voor het verwezenlijken van de gestelde beleidsdoelen. Alle subsidieaanvragen worden afgehandeld conform de Algemene Subsidieverordening en, voor zover van toepassing, deelverordeningen.

Inkomsten vanuit het rijk of de provincie financieren een aanzienlijk deel van de subsidies. Ook cofinancieringen komen voor.

In 2018 is voor een totaalbedrag van € 51.944.126 aan subsidies verstrekt exclusief de subsidie-uitgaven op investeringskredieten. Dat is € 92.031 minder dan het begrote bedrag aan subsidies inclusief begrotingswijzigingen. Zie tabel 1. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van subsidie-uitgaven op investeringskredieten in 2018. De subsidie-uitgaven worden gedekt binnen het investeringskrediet. In tabel 3 is een overzicht van de verstrekte subsidies gespecificeerd naar prestatie en project opgenomen.

Tabel 1: Subsidies per programma en beleidsterrein 

Programma

Beleidsterrein

Begroting 2018

Rekening 2018

Resultaat

1 Bestuur en dienstverlening

55.783

37.110

18.673

Bestuur

55.783

37.110

18.673

3 Economie

2.835.324

3.006.771

-171.447

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

1.084.868

1.149.826

-64.958

Marketing en promotie

1.699.972

1.762.480

-62.508

Ruimte om te ondernemen

50.484

94.466

-43.982

4 Bereikbaarheid

50.000

16.487

33.513

Parkeren

50.000

16.487

33.513

5 Omgevingskwaliteit

194.582

165.195

29.387

Duurzaamheid

165.195

165.195

-

Openbaar groen

29.387

-

29.387

Verharde openbare ruimte

-

-

6 Stedelijke ontwikkeling

79.075

36.927

42.148

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

30.480

30.000

480

Wonen

48.595

6.927

41.668

7 Jeugd en onderwijs

9.863.702

9.945.221

-81.519

Jeugd

2.546.122

2.549.853

-3.731

Onderwijsbeleid

6.089.300

6.167.087

-77.787

Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.228.280

1.228.280

-

8 Cultuur, sport en recreatie

11.278.321

10.961.809

316.512

Cultureel erfgoed

477.748

240.445

237.303

Cultuur

10.734.802

10.563.391

171.411

Recreatie

30.213

30.213

-

Sport

35.558

127.760

-92.202

9 Maatschappelijke ondersteuning

26.497.956

26.566.005

-68.049

Kwetsbare groepen

14.890.331

15.079.911

-189.580

Ondersteuning

4.252.428

4.245.078

7.350

Preventie

3.206.807

2.996.926

209.881

Sociale binding en participatie

4.148.390

4.244.089

-95.699

10 Werk en inkomen

1.181.414

1.208.602

-27.188

Arbeidsparticipatie

524.285

558.951

-34.666

Inkomensvoorzieningen

-

-

-

Maatsch. participatie en onderst. minima

624.476

616.999

7.478

Schuldhulpverlening

32.653

32.652

1

Eindtotaal

52.036.157

51.944.126

92.031

Tabel 2: overzicht van de subsidieuitgaven op investeringskredieten in 2018

Programma

Beleidsterrein

Rekening

Stedelijke ontwikkeling

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

8.500

Stedelijke ontwikkeling

Wonen

288.000

Maatschappelijke ondersteuning

Sociale binding en participatie

14.765

Economie

Marketing en promotie

141.276

Eindtotaal subsidieuitgaven op investeringskredieten

452.541

De belangrijkste afwijkingen (groter dan € 100.000 per beleidsterrein) worden hierna verklaard:

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Cultureel erfgoed

De subsidies voor Cultureel erfgoed worden o.a. verstrekt voor het onderhoud van historische winkelpuien en historische gevelreclame. Hievoor is door de jaren heen extra budget verstrekt, ook in 2018. Dit budget is niet jaarschijfgebonden, maar bedoeld om over meerdere jaren voldoende budgettaire ruimte te hebben voor deze subsidies. De niet benutte budgetruimte 2018 wordt dan ook overgeheveld naar 2019.

Cultuur

Het budget voor subsidies ten behoeve van Cultuur is met € 171.411 onderschreden. Dit is een afwijking van meer dan € 100.000, maar dit is een marginale afwijking van 1,5%. Vastgesteld kan dus worden dan de subsidies nagenoeg conform de begroting en binnen deze begroting zijn verstrekt.

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen
Bij de decemberwijziging is een te groot deel van het incidentele Innovatiebudget Beschermd wonen overgeheveld naar 2019, waardoor het nadeel is ontstaan van afgerond € 190.000 in 2018. Het overgehevelde budget zal worden gecorrigeerd in 2019 via het bestemmingsvoorstel 2018.

Preventie
Het voordeel van afgerond € 210.000 wordt grotendeels veroorzaakt door een niet-geraamd btw-compensatie voordeel van € 93.000 afkomstig van de RDOG, een lagere subsidie dan geraamd aan de stichting MEE (€ 75.000) en een lagere subsidie dan geraamd aan Libertas (€ 76.000).

Tabel 3: Overzicht verstrekte subsidies 2018 per prestatie

Beleidsterrein

Prestatie

Project

Rekening 2018

Programma Bereikbaarheid

16.487,10

Parkeren

04D104 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

917100 overige subsidies niet overheid

16.487,10

Bestuur en dienstverlening

37.109,90

Bestuur

01A205 Informeren en betrekken burgers e.d.

917100 overige subsidies niet overheid

4.000,00

01A208 Adviseren bestuur over communicatie

917100 overige subsidies niet overheid

12.473,00

917171 Stg Dodenherdenking Leiden

8.075,33

917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument

2.096,91

917173 Oranjevereniging Leiden

8.864,66

917174 Stichting Thanksgiving Leiden

750,00

917175 Stichting Bevrijdingsdag

850,00

Cultuur, sport en recreatie

10.961.809,01

Cultureel erfgoed

240.444,55

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

917100 overige subsidies niet overheid

-35.002,25

917141 Historische winkelpuien

139.412,72

917142 Historische kleuren

24.487,97

917143 Historische Gevelreclame

9.993,73

917144 Historische onderd. openb. ruimte

24.096,50

917176 extra budget SHS

77.455,88

Cultuur

10.563.391,04

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

917039 SieboldHuis

72.999,00

917044 Leids Filmfestival

20.640,00

917100 overige subsidies niet overheid

85.000,00

917106 Gebr. de Nobel

709.757,00

917107 Stadspodia

2.544.413,00

917108 Cultureel centrum de x

13.146,00

917109 Jazz-zolder hot house

7.376,00

917110 Imperium theater

3.227,00

917112 Muziekhuis

51.511,00

917113 Pieterskerk

466.386,00

917127 Veenfabriek

136.976,00

917128 Muziek Play In

2.000,00

917129 Werfpop

6.604,00

917131 Schemerstad

12.879,00

917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden

5.151,00

917133 Muziek in de Hofjes

15.453,00

917135 Jazz Award

2.060,00

917136 Gouden Pet festival

4.121,00

917137 Museumnacht

5.150,00

917138 Stukafest

2.060,00

917140 Summer Jazz

-1.210,00

917149 DV Cultuursubsidies

114.500,00

917179 Cultuurcollectief

3.005,65

917227 Mediafonds

250.000,00

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

917162 St. Cultuurfonds Leiden

204.880,00

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

917100 overige subsidies niet overheid

35.560,00

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

911446 Leiden Nacht van Kunst en Kennis

20.000,00

917100 overige subsidies niet overheid

90.325,41

917149 DV Cultuursubsidies

93.530,00

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

917004 BplusC

5.188.119,00

917114 Ars aemula naturale

66.490,00

917125 jeugdtheaterorganisaties

90.115,00

917163 Stichting Cultuureducatiegroep

67.437,00

08A303 Bevorderen productieklimaat

917004 BplusC

18.945,00

917149 DV Cultuursubsidies

9.700,00

917150 DV amateurkunstsubsidie

145.084,98

Recreatie

30.213,00

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

917115 Tuinders

30.213,00

Sport

127.760,42

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

917019 VTV

69.700,00

917100 overige subsidies niet overheid

33.991,50

917177 DV Sportstimulering

136.746,00

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

917001 Schoolsportcie Leiden

33.644,00

917100 overige subsidies niet overheid

29.962,50

917103 leidse sportfederatie

9.150,00

917104 Stichting marathon

22.689,00

917151 DV incidentele subsidies sportevenement

12.073,00

917152 DV Subsidiëring Jeugdsport.

54.304,42

917156 Stichting ijshal leiden

-400.000,00

917157 Stichting topsport Leiden

125.500,00

Economie

3.006.771,34

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

1.149.825,74

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

917100 overige subsidies niet overheid

5.000,00

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

917100 overige subsidies niet overheid

1.144.825,74

Marketing en promotie

1.762.480,00

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

917100 overige subsidies niet overheid

715.275,00

917120 St. Stadspartners

750.000,00

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

917041 Centrummanagement

195.000,00

917042 WFIA

102.205,00

Ruimte om te ondernemen

94.465,60

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

917100 overige subsidies niet overheid

94.465,60

Jeugd en onderwijs

9.945.220,81

Jeugd

2.549.853,33

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

917024 Libertas

65.388,00

917032 St J&J-werk MH

921.849,00

917036 RDOG

39.013,33

917100 overige subsidies niet overheid

214.377,00

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

917100 overige subsidies niet overheid

245.753,00

917118 Leidse bond van speeltuinver.

69.777,00

917160 Speeltuinverenigingen

41.150,00

07A103 Ondersteunen spelbevordering

917116 Speel-o-theken

6.300,00

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

917009 St. Kwadraad

16.986,00

917022 GGZ Rivierduinen

28.280,00

917025 Onderwijsadvies

13.500,00

917036 RDOG

519.026,42

917043 JES

48.000,00

917100 overige subsidies niet overheid

203.910,58

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

917100 overige subsidies niet overheid

-21.457,00

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

917036 RDOG

138.000,00

Onderwijsbeleid

6.167.087,48

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

917002 Schoolbesturen bao

425,84

917025 Onderwijsadvies

60.000,00

917029 Subs St. peuterspeelzalen leiden(spl)

1.588.740,00

917035 Kinderopvangorganisaties

204.263,00

917036 RDOG

39.940,38

917043 JES

443.312,00

917100 overige subsidies niet overheid

4.093,00

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

917002 Schoolbesturen bao

524.913,52

917004 BplusC

94.987,00

917043 JES

231.957,00

917100 overige subsidies niet overheid

11.060,00

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

917002 Schoolbesturen bao

38.428,00

917043 JES

360.270,00

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

917003 Schoolbesturen vo

106.000,00

917025 Onderwijsadvies

164.780,00

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

917002 Schoolbesturen bao

433.936,94

917024 Libertas

143.245,00

917100 overige subsidies niet overheid

475.110,89

917148 DV subsregeling combinatiefuncties

717.420,00

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

917005 Bright Kids (hoogbegaafden)

25.372,50

917043 JES

20.000,00

917100 overige subsidies niet overheid

107.223,41

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

917043 JES

45.000,00

917100 overige subsidies niet overheid

304.045,30

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

917006 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

22.563,70

Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.228.280,00

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk

917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.228.280,00

Maatschappelijke ondersteuning

26.566.004,74

Kwetsbare groepen

15.079.910,88

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

917009 St. Kwadraad

19.025,00

917012 Binnenvest

424.017,00

917021 Brijder Verslavingsgroep

1.108.257,00

917022 GGZ Rivierduinen

102.665,50

917034 De Brug

84.903,00

917036 RDOG

477.839,00

917037 Platform Kocon Katwijk

70.335,90

917847 SHWJ in Leiden

150.000,00

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

917009 St. Kwadraad

19.030,00

917022 GGZ Rivierduinen

213.787,13

917036 RDOG

53.725,00

917100 overige subsidies niet overheid

720,00

917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN

392.550,00

917217 Stuv

673.950,00

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

917012 Binnenvest

5.274.983,00

917013 St. exodus

104.510,00

917100 overige subsidies niet overheid

-14.043,32

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

917012 Binnenvest

557.600,00

917022 GGZ Rivierduinen

334.328,40

917038 GGZ ZON

73.000,00

917100 overige subsidies niet overheid

302.827,29

917207 Prodeba

29.020,00

917216 St.Zorgvragers

142.120,00

917222 St. Kwintes

65.231,32

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

917009 St. Kwadraad

-17.280,00

917011 Rosa manus

3.022.150,00

917022 GGZ Rivierduinen

130.699,99

917036 RDOG

1.192.346,00

917100 overige subsidies niet overheid

6.056,67

917208 Reclassering Nederland

85.557,00

Ondersteuning

4.245.078,42

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

917009 St. Kwadraad

1.024.320,00

917024 Libertas

372.392,00

917028 Radius

367.000,00

917220 Coöperatie SWT

2.054.865,00

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

917022 GGZ Rivierduinen

348.549,00

917028 Radius

82.851,00

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

917024 Libertas

70.000,00

917100 overige subsidies niet overheid

-74.898,58

Preventie

2.996.926,30

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

912060 St MEE

120.282,00

917008 Leidse ver. van mantelzorg

9.950,00

917010 Leidse rechtswinkel

23.094,00

917022 GGZ Rivierduinen

139.723,68

917024 Libertas

281.341,00

917028 Radius

738.304,02

917031 Activite

613.640,00

917038 GGZ ZON

357.375,00

917100 overige subsidies niet overheid

20.000,00

917198 Cardea Jeugdzorg

147.943,00

917209 St. Kinder- en Jongeren Rechtswinkel

10.550,00

917210 St. Ovaal

3.500,00

917221 St. Happy Motion

7.950,00

917224 Netwerk Levensvragen

25.000,00

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

917022 GGZ Rivierduinen

292.500,60

917036 RDOG

202.173,00

917223 Leyden Academy Vitality and Ageing

3.600,00

Sociale binding en participatie

4.244.089,14

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

911741 maatschappelijk welzijn

20.000,00

917009 St. Kwadraad

96.295,00

917016 St. onderwijswinkel leiden

23.050,00

917019 VTV

67.420,54

917020 Gilde

16.000,00

917024 Libertas

2.211.908,00

917030 Vkc de spiegeling

22.500,00

917100 overige subsidies niet overheid

3.000,00

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

917015 St. meldpunt discriminatie

44.526,00

917024 Libertas

361.080,00

917100 overige subsidies niet overheid

17.309,40

917133 Muziek in de Hofjes

646,14

917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

123.961,48

917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten

2.700,00

917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig

80.723,10

917225 Piëzo

90.000,00

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

917018 St. Platform gehandicapten

39.472,00

917024 Libertas

140.450,00

917026 Platform vluchtelingen

21.230,00

917028 Radius

297.904,48

917100 overige subsidies niet overheid

81.514,00

917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

1.200,00

917197 Adviesraad WMO Leiden

15.255,00

917211 St. Legolas

5.000,00

917212 St. Leidse Stijl

7.500,00

917213 St. Morslint

3.380,00

917215 St. Voor je Buurt

41.335,00

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

910928 subsidie hospice Issoria

2.940,00

917024 Libertas

361.709,00

917100 overige subsidies niet overheid

1.080,00

917206 St. Present Leiden

30.000,00

917218 St. Voor Elkaar Leiden

10.000,00

917219 St. Vrienden van Xenia Hospice

3.000,00

Omgevingskwaliteit

165.195,00

Duurzaamheid

165.195,00

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

917100 overige subsidies niet overheid

55.933,00

919241 meer gebruik van duurzaam opgew energie

14.000,00

919246 bewoners vergroenen mee

55.262,00

919247 biodiversiteit als uitgangspunt

40.000,00

Stedelijke ontwikkeling

36.926,53

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

30.000,00

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

917226 Regionaal architectuur platform

30.000,00

Wonen

6.926,53

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

917100 overige subsidies niet overheid

6.926,53

Werk en inkomen

1.208.601,90

Arbeidsparticipatie

558.951,00

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

917024 Libertas

112.500,00

917045 Stg Piezo

30.000,00

917100 overige subsidies niet overheid

53.676,00

917186 Voor Elkaar

12.500,00

917192 Dressed for Succes

16.000,00

917193 Debroekriem

17.500,00

917194 Visie R

45.000,00

917195 VLS Ekklesia

5.000,00

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

910373 bibliotheek

110.025,00

917100 overige subsidies niet overheid

156.750,00

Maatsch. participatie en onderst. minima

616.998,50

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

917043 JES

182.222,10

917100 overige subsidies niet overheid

54.148,40

917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland

70.000,00

10B205 Subsidies minimabeleid

917100 overige subsidies niet overheid

3.724,00

917164 St. Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland

50.000,00

917186 Voor Elkaar

40.000,00

917187 Speelgoedbank Leiden

5.030,00

917188 Urgente Noden Leiden

50.000,00

917189 Voedselbank Leiden e.o.

33.820,00

917190 Humanitas

22.110,00

917191 Leergeld Leiden

5.944,00

917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland

100.000,00

Schuldhulpverlening

32.652,40

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

917009 St. Kwadraad

32.652,40

Eindtotaal

Eindtotaal

Eindtotaal

51.944.126,33

Overzicht subsidies boven € 100.000

Subsidieverstrekkingen van € 100.000 of meer gaan in principe gepaard met een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het College kan besluiten om hiervan af te wijken, conform beleidsregel 6 van de Algemene Subsidieverordening. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen.

Organisaties waaraan in 2018 een subsidiebedrag van € 100.000 of meer is toegekend:

Organisatie

Bedrag

Nummer doel

Beleidsdoelen

BplusC

5.364.748

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

8A3

Cultuur verbindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, stad van ontdekkingen

Brijder Verslavingszorg

1.155.652

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Cardea Jeugdhulpverlening

147.943

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Centrummanagement

195.000

3C1

Programma Binnenstad

Coöperatie SWT Leiden en omgeving

3.818.577

9C1

Integraal zorg en ondersteuning op maat

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Cultuurfonds

314.880

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Da Vinci College

106.000

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

7C3

Excellent onderwijs

7C4

Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

Gebroeders de Nobel

709.757

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

GGD Hollands Midden

377.725

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin.

GGD Hollands Midden

202.173

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

GGD Hollands Midden

126.966

7A2.2

Vanuit CJG org. Informatie en opvoeding

GGD Hollands Midden

1.161.131

9D21

Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

GGD Hollands Midden

241.597

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

Humanitas district Zuid-West

107.500

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

InnovationQuarter

152.205

3C1

Marketing en Promotie

JES Rijnland

1.298.639

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C3

Excellent onderwijs

Jeugdsportfonds

170.000

10B2

Armoedebestrijding

Kwadraad

134.350

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Kwintes

326.155

9D104

Uitv. geven aan beschermd wonen

Leiden Marketing

296.000

3C1

Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

100.000

3B1

Sterker ondernemingsklimaat

Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

2.301.840

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Libertas Leiden

112.500

10A

Arbeidsparticipatie

Libertas Leiden

3.030.127

7A1.3

Ondersteunen spelbevordering

7A1.1

Betrekken van de jeugd via Jeugdparticipatie

9A1.1

Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

9A1.2

Doen organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

9A1.4

Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

9B1.1

Doen organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliënt ondersteuning

Libertas Leiden

140.000

9A

Sociale binding en participatie is hoog

Libertas Leiden

143.245

7C2.2

Stimuleren samenwerking voorzieningen onderwijs

MEE ZHN

120.282

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

7A3

Goede specialistische hulp beschikbaar

Onderwijsadvies

207.500

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C2

Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

PROO Leiden

178.500

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

PROO Leiden

160.582

7C2.2

Stimuleren samenwerking voorzieningen onderwijs

RDOG Hollands Midden vestiging Leiden

169.215

9D102

Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

Rivierduinen Servicebedrijf

1.064.202

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

Rivierduinen Servicebedrijf

283.328

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D2

Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld

9D1.4

Uitvoering geven aan beschermd wonen

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

110.350

7C4.1

Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

Smallsteps

196.640

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

St. Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland

921.849

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

2B2

Beperken overlast

Stichting Activite/EVA

616.000

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

115.218

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

Stichting De Binnenvest

5.694.000

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting De Binnenvest

535.000

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting de Veenfabriek

136.976

8A101

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

Stichting Exodus ZH

123.960

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

Stichting Huisvesting Werkende Jongeren

150.000

9D

Kwetsbare groepen, het bevorderen van een stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting IJshal Leiden

100.000

8C1

Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen

Stichting Ins Blau

242.573

8A1

Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A3

Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen

Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek

250.000

Het instand houden van een stimuleringsfonds dat beoogt het bevorderen van de kwaliteitsjournalistiek, ten einde inwoners, instellingen en bedrijven in de Leidse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad Leiden en directe omgeving, waarbij onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producten met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek.

Stichting Lumen Holland Rijnland

357.375

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Peuterspeelzalen Leiden

2.235.940

7B1

Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra

7C1

Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

Stichting Pieterskerk Leiden

466.386

8A2

Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad

8A3

Culturele ontwikkeling die past bij Leiden Stad van Ontdekkingen

Stichting Piezo

120.000

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Stichting Radius

1.041.452

9A1

Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B2

Gezondheidsproblemen worden voorkomen

9C1

Integrale zorg en ondersteuning op maat

Stichting Taalmuseum

100.000

3B2

Meer kennisintensieve bedrijvigheid

Stichting Technolab Leiden

100.000

7C3.1

Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkkelen in een doorlopende leerlijn

7C3.3

Bevorderen van buitenshools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen

3B1.2

Verbeteren aansluiting onderwij-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

5D1

Duurzame stad

Stichting Thuis Op Straat Leiden

261.163

7A1

Een krachtige pedagogische samenleving

7A2

Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin

Stichting Topsport Leiden

125.500

8C3

Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen

556.950

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord

392.150

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

TNO innovation for life

400.000

3B2

Meer kennisintensieve bedrijvigheid

Vrouwenopvang Rosa Manus

3.022.150

9D2

Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld

9B1

Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

7C2

Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs

Zorgvragersoverleg Zuid-Holland Noord

157.900

9D1

Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen