Ga naar boven

Bijzonder programma Binnenstad

Afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma 2015 – 2018. Tegelijkertijd is het programma geëvalueerd. Daarbij is de ambitie voor de ontwikkeling van de binnenstad bijgesteld. Het economisch functioneren blijft weliswaar hoofddoel, maar wordt meer in samenhang gebracht met duurzaamheid en er wordt naar een goede balans tussen wonen/werken/recreëren gezocht.

In 2018 werkten stadspartners en gemeente samen aan de volgende inspanningen die zichtbaar waren:

Sail Leiden;
OV-museumlijn 10;
verbeterde Morsstraat;
de ontwikkeling van het Haarlemmerstraatblok;
bouw Lorentz;
Young Rembrandtstudio op de Lange Brug;
herinrichting van de Maresingel en Rijnsburgersingel;
10e editie Leidse Hofjesconcerten;
verfbeurt Rembrandtbrug;
Singelparkpoort Museum Volkenkunde;
diverse nieuwe historische gevels;
verbeterde Haarlemmerstraat en Lange Mare;
nieuwbouw van Museum De Lakenhal;
200-jarig bestaan Rijksmuseum van Oudheden;
herstel Scheluwbrug en Kleine Havenbrug;
poort Catharinahof;
werkzaamheden Borstelbrug;
werkzaamheden parkeergarage Haarlemmerstraat;
Red Carpet Lounge.

Leiden is diverse keren in het nieuws gekomen. Zo vielen de Catharinasteeg en -brug drie keer in de prijzen (met de Betonprijs nationaal en Europees en de NRW jaarprijs) kreeg de garage Lammermarkt de betonprijs en werd Leiden de beste erfgoedgemeente van Nederland. Verder was Antoni van Leeuwenhoek (Museum Boerhaave) als 2e ‘pronkstuk van NL geëindigd.

Ook is er veel energie verzet en geparticipeerd in de projecten zoals de parkeergarage en openbare inrichting Garenmarkt, Meelfabriek, busstation, centrumroute, Singelpark, Kaasmarkt, parkeergarage Haarlemmerstraat, Humanities Campus, Energiepark en omgeving, nieuw Kijkhuis, de Geus, Haven en Herenstraat.

Monitoring

Het Binnenstadsprogramma is bedoeld om de economie van de binnenstad te verbeteren. Aan de hand van de effectindicator Leidse Binnenstadsindex wordt uitgedrukt in hoeverre we daar in slagen.
De Leidse Binnenstad Index meet het economisch klimaat van de binnenstad van Leiden. De index omvat 28 indicatoren die - verdeeld in 5 thema’s – geïntegreerd zijn in uiteindelijk één indexcijfer. De index heeft in het ijkjaar 2008 de waarde 100. Wanneer de index hoger is dan 100, staat de Leidse binnenstadeconomie er beter voor dan in het ijkjaar.
De Leidse Binnenstad Index 2018 staat op 125. In 2013, toen de index de eerste keer werd uitgebracht, stond deze op 106, een jaar later op 109 en in 2016 op 115. De vijf thema’s (Stadskwaliteit, Verdienvermogen, Bereikbaarheid, Vestigingsklimaat en Arbeidsmarkt) hebben ook een eigen index. Daarmee valt goed af te lezen hoe de ontwikkeling op het thema verloopt. Op alle thema’s is de index het afgelopen jaar gestegen.

Thema

2013

2014

2015

2016

2017

2018

125

Stadskwaliteit

106

109

112

113

114

117

Verdienvermogen

106

109

114

120

126

129

Bereikbaarheid

103

107

108

110

113

126

Vestigingsklimaat

97

100

99

100

107

115

Arbeidsmarkt

115

118

110

131

150

148

Totaalscore

106

109

110

115

120

125

In de programmabegroting van 2018 is uitgegaan van een indexcijfer van 117. De economische situatie is sterker verbeterd dan was aangenomen.

Realisatie

Type inspanningen

Begroot

Gerealiseerd

Inspanningen ondergebracht in diverse programma’s (1)

726

736

Doorlopende inspanningen (2)

506

497

Incidentele inspanningen (3)

35

44

Extra middelen incidentele inspanningen (4)

1.005

953

Stimuleringsfonds (5)

100

100

Aantallen * 1000

Toelichting realisatie ondergebrachte inspanningen in diverse programma’s (1)
Bij de tweede bestuursrapportage 2017 is een bedrag van 10.800 toegevoegd voor de uitbreiding van bloemen in de stad.

Toelichting realisatie doorlopende inspanningen (2)
De meeste doorlopende inspanningen zijn gerealiseerd. In de plaats van hotspots, aankleding bouwlocaties, coating straatmeubilair is extra geïnvesteerd in de Winterwonderweken. De middelen die hier resteren worden altijd ingezet in extra inspanningen voor het jaar erop dat in de werkconferentie met stadspartners wordt verdeeld.

Toelichting realisatie incidentele inspanningen (3)
Er zijn bruggen in de verf gezet en hebben de cityhostesses een mobiele VVV in de vorm van een fietskar gekregen. Het Pieterskwartier heeft tijdens de Winterwonderweken kerstverhalen georganiseerd. Op de Lammermarkt zijn diverse activiteiten georganiseerd..

Toelichting realisatie extra middelen incidentele inspanningen ( 4)

Inspanningen

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Tijdelijke inrichting stationsplein

99

99

De buurt 25

Stadsplattegrond 74

WIFI in de binnenstad

150

88

WIFI Nieuw Rijn blijft. Verkend wordt hoe het kan worden uitgebreid icm realisatie Eduroam

Inrichting nieuwe VVV

100

100

Portal leiden marketing

50

50

Haven

100

100

Overgeheveld naar integrale openbare ruimteprojecten

Straatnaamborden

120

120

Visie ruimte voor de stad

286

286

Overgeheveld naar Cluster Beheer

Museumlijn

100

110

Totaal

1.005

953

Toelichting realisatie Stimuleringsfonds (5)
In het waterjaar zijn diverse activiteiten georganiseerd zoals onder meer Sail, drive inn bioscoop en zijn er workshops over de kwaliteit van het water georganiseerd.