Jaarstukken 2021

Bijzonder programma Binnenstad

In 2021 heeft Leiden de titel finalist Beste Binnenstad gekregen van het landelijk platform Binnenstadmanagement. Een titel die de erkenning geeft aan alle inspanningen van programma Binnenstad van de afgelopen jaren. Ook in 2021 is gewerkt aan het vitaler en leefbaarder maken van de binnenstad. Naast lopende projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn vanwege de coronapandemie extra maatregelen getroffen om de binnenstad toegankelijk en veilig te houden. Voorbeelden hiervan zijn tijdelijke sanitaire voorzieningen en het plaatsen van druktemeters voor crowdcontrol. Tegelijk konden niet alle evenementen doorgaan, zoals de Leidse Rembrandtdagen. Leids Ontzet kon daarentegen op het laatste moment toch zonder 1.5 maatregel doorgaan.


In 2021:

 • hebben, ondanks de coronaomstandigheden, verschillende evenementen plaatsgevonden, al dan niet in aangepaste vorm. Vanuit Programma Binnenstad hebben we geprobeerd om de stad, ondanks de coronapandemie en de daarbij horende maatregelen, zo levendig mogelijk te maken door medewerking en ondersteuning te verlenen aan diverse evenementen: dit zijn o.a. het Letterenfestival, de Hofjesconcerten, Schemerstad, Beelden in Leiden, de Leiden Marathon en de filmfestivals LIFF en Leiden Shorts.
 • konden terrassen langer worden opgesteld en met een bredere spreiding. En is de lopende subsidieregeling voor terrasverwarming uit 2020 gecontinueerd in 2021.
 • hebben we met de stad weer Leids Ontzet kunnen vieren! In verband met de coronasituatie zijn alle mogelijkheden benut om het evenement binnen de geldende maatregelen te organiseren.
 • zijn met ‘Liever in Leiden’ en ‘Trakteer jezelf op Leiden’ campagnes opgezet voor de binnenstad, gericht op bewoners en regionale bezoekers. De campagnes zijn een stimulans om lokaal te kopen en daarmee de centrumfunctie van de regio nog meer te versterken.
 • zijn zero-emissie bezorgdiensten verder ontwikkeld in samenwerking met bovengenoemde campagnes.
 • is gestart met een onderzoek voor het verbeteren van de openbare en opengestelde toiletvoorzieningen in de binnenstad.
 • is er gewerkt aan verdere ontwikkeling van het Cultuurkwartier, met verdere verbinding tussen Cultuurkwartier in de Binnenstad en op het Bio Science Park. Hiervoor is onder andere een Stadsmakerswandeling georganiseerd, onder leiding van stadsbouwmeester Hilde Blank.
 • er zijn verdere voorbereidingen getroffen voor European City of Science. Dit zal hybride plaatsvinden in 2022 en vele bezoekers hebben zich al aangemeld voor dit jaarronde evenement. Vanuit Programma Binnenstad zijn er vier inspanningen opgesteld om het evenement zo inclusief mogelijk te delen met de binnenstad en bezoekers zoveel mogelijk
  te betrekken in de binnenstad.
 • is er gewerkt aan de verdere vergroening van de binnenstad door o.a. de oplevering van het Lakenpark in de Singelparkroute en de aanleg (of voorbereidingen) van het Veerplein, het Havenplein, het Gerecht en Havenhoofd.
 • is er hard gewerkt aan het verbeteren van de Centrumroute op de Langegracht.
 • is het Programma Autoluw met de daarbij behorende inspanningen en interventies nader met Programma Binnenstad afgestemd en is er structureel overleg.
 • zijn met betrekking tot Duurzaamheid in plaats van losse opgaves voor 2022 vier duurzaamheidopgaves opgesteld met bijbehorende inspanningen rondom circulaire economie, klimaatadaptatie, energietransitie en duurzame mobiliteit.
 • is de verbinding en samenwerking met diverse ontwikkellocaties rondom de binnenstad verder geïntensiveerd. De functie van de binnenstad voor de stad in zijn geheel en voor de regio is daarbij nader in kaart is gebracht.
 • zijn de volgende beleidsstukken opgesteld; Warenmarkt- en Retailbeleid, Visie Bezoekerseconomie en het Beleid toeristische verhuur van woningen.



Middelen
In 2021 is 666.621 beschikbaar gesteld voor inspanningen en onderzoek, marketing en communicatie. In totaal is 517.852 uitgegeven. Sommige evenementen hadden zichzelf van het voorjaar naar het najaar geplaatst, in de hoop dat deze later in het jaar, met de op stoom gekomen vaccinatiecampagne, plaats konden vinden. De nieuwe maatregelen in het najaar zette helaas ook een streep door deze evenementen, zoals de Nacht van Ontdekkingen en de Rembrandtdagen. Daarnaast is er vanuit resultaatbestemming 408.610 beschikbaar. Hiervan is in 2021 20.456 uitgegeven. Een aantal inspanningen zoals toiletvoorzieningen, subsidie regeling duurzame terrasverwarming, Hofjesconcerten, Beelden in Leiden, Nacht van Ontdekkingen, Van Rijn Festival, Singelparkdiner, Leidse Rembrandtdagen en Fashion Festival zijn niet volledig uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2022.

Realisatie

begroot 2021

realisatie 2021

resultaat 2021

Budget uitvoeringsprogramma Binnenstad 2021

666.621

517.852

148.769

Resultaatbestemming Prg Binnenstad

408.610

20.456

388.154

 

1.075.231

538.307

536.924


Effectmeting
Voor de binnenstad wordt jaarlijks een monitoring uitgevoerd: Leidse Binnenstad in cijfers. Dit heeft als doel om de voortgang van de doelen van de binnenstad te meten en daarmee het effect op de economische vitaliteit. Als belangrijkste effectindicator is gekozen voor het aantal arbeidsplaatsen in de binnenstad.