Jaarstukken 2020

Bijzonder programma Binnenstad

Het jaar 2020 is ook voor de binnenstad een onverwacht en bijzonder jaar geweest. Het uitvoeringsprogramma van de binnenstad 2020 is voor een groot deel niet uitgevoerd zoals was voorzien. Activiteiten die gepland stonden worden opgeschoven naar 2021, zijn afgelast of zijn wel doorgegaan maar in aangepaste vorm. Vervallen inspanningen zijn de pilot met een serviceploeg en een communicatiecampagne rond fietsparkeren. Inspanningen die in 2020 niet voorzien waren maar wel zijn uitgevoerd zijn: druktemeters, tekens op straat om mensen te wijzen op 1,5 meter afstand, communicatiecampagne om publiek te informeren wanneer ze wel/niet naar de stad kunnen komen om zo bezoek te spreiden, het statief bij het Centraal Station om studenten welkom te heten in deze coronatijd, quick wins Leidse Zomer in het kader van autoluw ( uitbreiding voetgangers Nieuwe Rijn en fietsenstalling Steenschuur), bijdrage aan podium de Buurt 1,5, subsidieregeling winterterrassen, bijdrage aan de digitaal platform de Leidse Burcht, tijdelijke toiletten.

 • zijn de bruggen van het Singelpark geplaatst;
 • zijn de parkdelen Blekerspark, Ankerpark en Ambachtsplein opgeleverd;
 • is gestart met de uitvoering van het Lakenpark;
 • is de Hooigracht, de Pelikaanstraat en de Hoge Woerd van gevel tot gevel heringericht
 • is de Garenmarkt parkeergarage en de openbare ruimte opgeleverd;
 • is er verder gewerkt aan de invoering van het gebruik van eco-glazen bij evenementen
 • Is de viering MayFlower heel anders verlopen dan voorzien, maar is er desondanks veel
 • de UIT-agenda is sterk verbeterd met betere zoekmogelijkheden en verdieping
 • bewoners uit Leiden en de regio zijn geattendeerd op de Trakteer jezelf op Leiden
 • regiobezoekers werden aangetrokken via de Streek van Verrassingencampagne,
 • stond de stad vol met gezellige zomerterrassen
 • zijn er twee watertappunten in de stad gekomen
 • zijn er grotere afvalbakken geplaatst
 • is er een overeenkomst bereikt over Annie’s terras
 • zijn er druktemeters geplaatst
 • is op straat het publiek geattendeerd op de 1,5 meter door middel van streetsinging
 • is er in de zomer een groter voetgangersgebied rondom de Nieuwe Rijn/Botermarkt
 • en is de Steenschuur een fietsenstalling geweest
 • een leuke extra mogelijkheid om uit te gaan was de buurt 1,5 in het Pesthuis
 • zijn de zomerterrassen in winterterrassen veranderd
 • is de fietsenstalling de Lorentz bij het station geopend
 • is de horecavisie en hotelvisie opgesteld
 • is het kaderbesluit voor het ophogen van de Haarlemmerstraatgarage vastgesteld
 • is het stedenbouwkundig plan voor de Kaasmarkt vastgesteld
 • is het Nieuw Leids Bolwerk een haalbaarheidsstudie gestart voor het Energiepark en
 • is de Agenda autoluwe binnenstad opgesteld
 • is een nieuwe visie voor het stationsgebied opgesteld
 • is onderzoek gedaan naar PenR buiten de binnenstad, busroutes en last mile vervoer
 • zijn een aantal inspanningen doorgeschoven of niet doorgegaan vanwege COVID-19.
 • zijn we genomineerd samen met Tilburg voor de beste binnenstad
 • hebben we de eerste internationale Loopaward gewonnen met de singelparkroute
 • is er een subsidieregeling voor verwarming van de winterterrassen vastgesteld
 • is er ingespeeld op de behoefte tijdens de sluiting van de horeca over voldoende

Middelen

In 2020 is 685.000 beschikbaar gesteld voor inspanningen en onderzoek, marketing en communicatie. In totaal is 629.802 uitgegeven. Het verschil zit hem erin dat er sommige uitgaven gedaan zijn voor inspanningen uit eerdere jaren, inspanningen zijn doorgeschoven naar 2021 en andere inspanningen nog niet zijn afgerond of afgerekend.

Realisatie

begroot 2020

realisatie 2020

resultaat 2020

Budget uitvoeringsprogramma Binnenstad 2020

685.077

525.247

159.830

Resultaatbestemming budget programma 2015 - 2019

358.280

104.555

253.725

 

1.043.357

629.802

413.555

Er zijn een aantal voorgenomen inspanningen en ontwikkelingen afgerond waaronder aanpak meeuwenoverlast en proef wifi binnenstad, en een aantal inspanningen pakken goedkoper uit waaronder Annies verjaardag en pilot bedrijfsafval duurzame horeca. Er is door het college 50.000 ingezet voor de subsidieregeling terrasverwarmingen. Ook is er nog een aantal inspanning dat moet worden afgerond zoals het plaatsen van de schamppalen bij het waterplein Annie’s, op een aantal locaties moeten nog grondpotten worden geplaatst voor banieren, en er is nog een subsidie om de leidse bank die in de Haarlemmerstraat bij diverse ondernemers staat ook beschikbaar te laten komen voor ondernemers uit andere winkelstraten. Verder wil het college graag een deel inzetten voor een bijdrage aan de kosten voor de nieuwe fietsenstalling in de Breestraat en voor extra eisen aan de toiletvoorzieningen in de binnenstad dat voortvloeit uit het op te stellen plan voor de toiletten. Hiervoor is nog 253.000 gereserveerd binnen programma Binnenstad.

Effectmeting

Voor de binnenstad wordt jaarlijks een monitoring uitgevoerd: Leidse binnenstad in cijfers. Dit heeft als doel om de voortgang van de doelen te meten en daarmee het effect op de economische vitaliteit. Als belangrijkste effectindicator is gekozen: aantal arbeidsplaatsen in de binnenstad.