Jaarstukken 2022

Bijzonder programma Binnenstad

Programma Binnenstad 2022
In 2022 kon de binnenstad van Leiden weer floreren als de huiskamer van de regio. Met de campagne finalist Beste Binnenstad zijn bewoners, bezoekers, ondernemers en culturele makers bedankt voor hun bijdrage aan het vitaal houden van de binnenstad. Alle evenementen konden dit jaar weer doorgaan in de binnenstad, zoals de 3 Oktober viering, Nacht van Ontdekkingen en Leidse Rembrandtdagen. Daarnaast zijn er nieuwe evenementen georganiseerd, zoals Letterlijk Leiden en de 100 Bruggenloop. Met het Leids Internationaal Filmfestival, European City of Science en Seeing the Stars heeft de binnenstad van Leiden zich nationaal en internationaal op de kaart gezet.

Samenwerking stadspartners met pilotgroep
De kracht van programma Binnenstad is dat er met zoveel stadspartners aan een vitale binnenstad wordt gewerkt. In 2022 is de pilot Samenwerking binnenstadpartners gestart waarin verschillende belangengroepen van de binnenstad in worden vertegenwoordigd, zoals de studenten, de internationals, de ondernemer, de culturele en kennisinstelling, de wijkvoorzitter, ouders met kinderen, de young professional, de belangenbehartiger voor het historisch stadsgezicht en via Stadslab de bewoners buiten de binnenstad. De pilotgroep is benaderd om mee te denken over participatieprocessen zoals voor de evaluatie van de 3 Oktober viering en het aanleggen van glasvlezel in de binnenstad. Er is inspiratie opgedaan met een werkbezoek aan de gemeente Delft en hun bewonersplatform. Doordat deelnemers aan de pilotgroep elkaars projecten in de stad laten zien, wordt kennisdeling, verbinding en inspiratie gestimuleerd. In 2023 wordt met de pilotgroep een vervolg op de samenwerking verkend.

Verbinding LBSP en binnenstad
Om de samenwerking tussen stadspartners uit de binnenstad en het LBSP te versterken is de Verbindingstafel LBSP-Binnenstad georganiseerd. Ondernemers, culturele makers en kennisinstellingen gingen met elkaar in gesprek over hoe een levendige en leefbare binnenstad bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat op het LBSP en hoe een goed vestigingsklimaat op het LBSP zorgt voor veel potentiële bezoekers aan de binnenstad. Om de sociale cohesie onder Leidenaren voor het LBSP te vergroten, is de publiekwedstrijd Verbinding LBSP-Binnenstad georganiseerd. Via het platform Doemee.leiden kon jong en oud een ontwerp indienen voor de Rijnsburgertunnel. In 2023 nemen stadspartners deel aan de jury.

Subsidieregeling Vitale Binnenstad
De subsidieregeling Vitale Binnenstad is in 2022 gelanceerd. Initiatieven die bijdragen aan een vitale binnenstad kunnen subsidie aanvragen. Van belang voor de beoordeling is onder meer dat de projecten bijdragen aan de balans voor een levendige en leefbare binnenstad, of er samenwerking is met meerdere stadspartners, of er vrijwilligers aan deelnemen en dat het project duurzaam en inclusief is. Er zijn meerdere projecten in 2022 gesubsidieerd, zoals Trakteer jezelf op Leiden, Hofjesconcerten en Stichting Cultuurkwartier.

Bezoekersinfrastructuur: openbare toiletvoorzieningen
Voor een gastvrije binnenstad is samen met Centrummanagement Leiden (hierna: CML) en Leiden & Partners gewerkt aan meer openbare toiletvoorzieningen en het vergroten van de vindbaarheid. De vindbaarheid van openbare toiletten is verbeterd door op verschillende websites te verwijzen naar de kaart van de HogeNood app en op borden te verwijzen naar de app via een QR-code. CML die de app beheert, blijft ondernemers in de binnenstad benaderen om hun toilet toegankelijk te maken en te houden. Leiden & Partners zorgt ervoor dat alle communicatie online komt op visit.leiden.nl en op de plattegrondborden in de binnenstad. De voetgangersbewegwijzering is aangevuld met het logo van WC’s op de zwart gouden borden. Deze quick wins hebben geleid tot een stijging van plek 134 (2020) naar plek 19 (2022) op de ranglijst van toiletvriendelijke gemeenten, die jaarlijks wordt opgesteld door de toiletalliantie (bestaande uit de Maag Lever Darm Stichting en patiëntenverenigingen).

Duurzaamheid
Met een klimaatkas op de Beestenmarkt is met ondernemers in gesprek gegaan over hittestress in de winkelstraten. De gratis energiescans dragen bij aan duurzaamheidsmaatregelen. De campagne Deuren Dicht is succesvol ontvangen door ondernemers. Niet alleen in de binnenstad werden de deuren dicht gehouden om energie te besparen, maar zelfs buiten de binnenstad vroegen ondernemers borden aan. In landelijke dagbladen over energiegebruik werden de borden van Leiden afgebeeld als voorbeeld.

Tot slot is in 2022 het Uitvoeringsprogramma Retail- en warenmarkt vastgesteld, waarmee we samen met ondernemers de retail en warenmarkt in de binnenstad van Leiden toekomstbestending maken.

Middelen
In 2022 is 667.545 beschikbaar gesteld voor inspanningen en onderzoek, marketing en communicatie. Daarnaast is er vanuit resultaatbestemming 2021 516.426 beschikbaar. In totaal is 743.793 uitgegeven. Een aantal inspanningen zoals het toiletplan, subsidie regeling duurzame terrasverwarming, plaatsen schamppalen bij het waterplein Annies, het plaatsen van grondpotten voor banieren en een aantal kleinere inspanningen zijn niet volledig uitgevoerd. Ook zijn er middelen in 2022 voor de subsidie Vitale Binnenstad gereserveerd die besteed worden in 2023. Omdat het programma Binnenstad is opgenomen tot 2024 maakt programma Binnenstad in 2023 een transitie naar structureel binnenstadmanagement. De begroting voor programma Binnenstad blijft ingezet worden voor de vitale binnenstad via de subsidieregeling Vitale Binnenstad en projectimpulsen. Het krediet zal dan ook in de loop van 2023 bestemd worden voor de Binnenstad.

Realisatie

begroot 2022

Resultaatbest 2021

realisatie 2022

resultaat 2022

Krediet Prg Binnenstad

605.000

516.426

660.970

460.456

Programmasturing exploitatie

62.545

 

82.823

-20.278

Totaal resultaat Prg Binnenstad

667.545

516.426

743.793

440.178

Effectmeting
Voor de binnenstad wordt jaarlijks een monitoring uitgevoerd: Leidse Binnenstad in cijfers. Dit heeft als doel om de voortgang van de doelen van de binnenstad te meten en daarmee het effect op de economische vitaliteit. Twee belangrijke effectindicatoren is de balans leefbaarheid en levendigheid en het aantal arbeidsplaatsen in de binnenstad.