Jaarstukken 2023

Bestuur en dienstverlening

Programmanummer

 

1

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs

Klimaat, Mobiliteit en Financiën

De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt:

De gemeente Leiden staat voor een betrouwbaar bestuur: open en transparant en in samenwerking met en voor partners en burgers in de stad en regio.


De gemeente Leiden staat voor een klantgerichte, persoonlijke en toegankelijke dienstverlening, waarbij burgers, bedrijven en overige instellingen betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend.

Ontwikkelingen in 2023

Bestuur

Bestuursakkoord 2022-2026

Alle fracties hebben op 2 februari 2023 het Bestuursakkoord 2022-2026 ondertekend. In het akkoord staan afspraken over de samenwerking met elkaar, met de stad en met buurgemeenten. Dit raadsbrede bestuursakkoord bestaat naast het beleidsakkoord ‘Samen leven in Leiden’, waarin de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en CDA haar plannen voor de komende jaren heeft gepresenteerd.

Werkwijze gemeenteraad

De vergadercyclus van de gemeenteraad is in 2023 veranderd van een driewekelijkse naar een vierwekelijkse cyclus. De zogenoemde ‘Derde Donderdag’ is toegevoegd om mee te experimenteren. Op deze avond zijn er diverse beeldvormende bijeenkomsten voor de raad zoals informatieve sessies, bijeenkomsten in en met de stad, over de werkwijze van de raad en werkbezoeken. Er is in 2023 een raadswerkgroep gestart om een raadsdag (in 2024) voor te bereiden. Op deze dag staan de raads- en duoleden stil bij de vraag welke rol en positie de Leidse gemeenteraad wil nemen. Dit gesprek is de basis voor de evaluatie van de Derde Donderdag en de 4-wekelijkse cyclus en ook voor verdere invulling van de vergaderstructuur en – werkwijze.

Daarnaast is er in 2023 verder gewerkt aan het doorontwikkelen van het in 2022 geïmplementeerde raadsinformatiesysteem. Deze voldoet, zowel voor raadsleden als inwoners en belangstellenden, nu beter aan de wensen.

Betrekken inwoners bij de lokale politiek

Er zijn in 2023 verschillende voorstellen uit de raad gekomen om groepen inwoners meer te betrekken bij de lokale politiek. Zo heeft de raad eind 2023 een initiatiefvoorstel van GroenLinks en Studenten voor Leiden aangenomen voor een jongerenraad, om het zo mogelijk te maken het perspectief van jongeren beter en tijdiger te betrekken bij besluitvorming. Ook zijn alle lagere en middelbare scholieren van Leiden uitgenodigd voor een bezoek aan de Raadzaal onder begeleiding van Prodemos en een raadslid. En ten slotte wordt op initiatief van de raad een onderzoek gestart naar het opkomst verhogende effect van social media.

Op zoek naar een nieuwe burgemeester

Per 1 september 2023 is Henri Lenferink gestopt als burgemeester van Leiden. De raad heeft daarom op 31 augustus 2023 een bijzondere raadsvergadering georganiseerd die helemaal in het teken stond van zijn afscheid. Naast persoonlijke woorden van diverse vertegenwoordigers binnen en buiten Leiden, is er een persoonlijk afscheidscadeau aangeboden: een speciaal ontworpen glas-in-lood raam in het Stadhuis. Op 1 september 2023 is burgemeester Peter Van der Velden gestart als waarnemend burgemeester voor de periode van een jaar. Daarna is de vertrouwenscommissie van de raad verder gegaan met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester per september 2024. Eind 2023 was er een inwonersconsultatie: inwoners van Leiden, organisaties en medewerkers van. de gemeente, konden via een speciale website meegeven wat zij belangrijk vinden bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Ook zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd met mensen die nauw met de burgemeester samenwerken.

Dienstverlening

Leidenaar centraal
In 2023 hebben we verschillende projecten gestart die meehelpen aan de Visie op Dienstverlening: ‘Leiden: goed voor elkaar’. Ook hebben we gewerkt aan een uitvoeringsprogramma Dienstverlening voor de komende jaren. We willen graag dat de inrichting en beleving van de publieksruimte op het Stadskantoor beter past bij deze visie. In 2023 hebben we daarom de eerste concrete stappen gezet in het inclusiever maken van onze dienstverlening. Een voorbeeld daarvan is een lagere aanmeldzuil waar een rolstoel onder kan.
Ook is de gemeente Leiden als eerste gemeente in Nederland gaan werken met de ‘Hidden Disabilities Sunflower’ keycord (‘verborgen beperking zonnebloem’-sleutelkoord). Dit is een sleutelkoord waar zonnebloemen op staan. Iemand met een verborgen beperking kan deze omhangen in situaties waarbij ze (onopvallend) aandacht willen vragen voor de beperking. Door het herkennen van het sleutelkoord begrijpt de dienstverlener dat deze de klant net wat anders moet benaderen.
In 2023 heeft de bewustwordingscampagne ‘de Leidenaar centraal’ vervolg gekregen als belangrijkste pijler vanuit de visie. Het doel van deze campagne is een cultuurverandering in de organisatie. We willen al onze collega’s bewustmaken van hoe belangrijk goede dienstverlening is. Ook als ze geen direct contact hebben met inwoners of ondernemers.

Duidelijke Taal
Ruim 1100 medewerkers hebben in 2023 een schrijftraining duidelijke taal gevolgd. Met een lezerspanel van 150 inwoners hebben we een pilot uitgevoerd en 6 standaardbrieven van verschillende afdelingen getest en herschreven in duidelijke taal. Het project werkt met een grote groep ambassadeurs om het herschrijfplan ‘Dat kan duidelijker’ uit te voeren. Daarvoor kregen alle medewerkers het duidelijke taal-hulpmiddel Textmetrics als functieknop in Word. Dit is de eerste stap om de medewerkers zelfstandig en blijvend te laten werken met duidelijke taal.

Meten klanttevredenheid
Sinds eind 2022 doen we een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) bij de processen voor rijbewijzen en reisdocumenten. In 2023 was de eerste volledige jaarmeting. Zoals te zien in de tabel is het gemiddelde cijfer hoog. Het valt vooral op hoe positief bezoekers zijn over de klantvriendelijkheid van de medewerkers. Uit het KTO komen soms ook feedbackpunten, die we oppakken met de vakafdeling. Eind 2023 hebben we het KTO uitgebreid met het trouwproces. In 2023 waren ook de eerste verkenningen voor een meetinstrument. Dit meetinstrument moet ervoor zorgen dat we de metingen verder kunnen automatiseren en analyseren. Daardoor kunnen we het aantal processen dat we meten (sneller) uitbreiden.

Online dienstverlening
In 2023 hebben we de eerste stappen gezet in de ICT-vernieuwing voor de online Dienstverlening. Voor de website kozen we het Content Management Systeem ‘Open Webconcept’. Dit is een platform waarin ruim 30 gemeenten samenbouwen aan online dienstverlening op basis van Common Ground. In 2023 was de start van de bouw van de vernieuwde website en het omzetten van alle informatie zodat we dit in het eerste kwartaal van 2024 konden opleveren.
In 2023 waren er twee Proof of Concepts (POC's). We hebben Open Catalogi geïmplementeerd. Dit is een omgeving waarin gemeenten hun Common Ground oplossingen kunnen delen en voor andere gemeenten beschikbaar kunnen stellen. Ook hebben we technisch getest met de huwelijksplanner, die de gemeente Utrecht heeft ontwikkeld. De huwelijksplanner hebben we in onze vernieuwde ICT-structuur neergezet. Deze POC's hebben als doel om te testen of de uitgangspunten van de vernieuwde ICT-structuur technisch haalbaar zijn. Zo kunnen we hierin de komende jaren concrete stappen zetten.

Burgerzaken en KCC
Sinds de zomer van 2023 kunnen ouders digitaal toestemming geven voor de aanvraag van een reisdocument voor hun kind(eren). En sinds het najaar is het mogelijk dat de moeder digitaal aangifte doet van toestemming erkenning vaderschap van het tweede of volgende kind uit dezelfde relatie. Dit scheelt een bezoek aan het Stadskantoor en versnelt de aangifte van geboorte.
Sinds augustus 2022 doet Leiden mee aan de DAR (digitale aanvraag rijbewijzen) waarbij een vernieuwing van het rijbewijs via de fotograaf of het fotohokje gaat. We merken dat dit goed bevalt: ongeveer 35% van de vernieuwingen werden in 2023 online aangevraagd.
In verband met de verwachte paspoortpiek vanaf 2024 hebben het KCC en Burgerzaken extra medewerkers aangenomen. Ook hebben we nieuwe balies gemaakt. De paspoortpiek is de periode van vijf jaar waarin veel inwoners hun Nederlandse reisdocumenten moeten vernieuwen. Per maart 2014 zijn de reisdocumenten namelijk 10 jaar geldig in plaats van 5 jaar.

Op orde houden basisregistraties
Het Stelsel van Basisregistraties speelt een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken pakken we steeds vaker op via data gedreven initiatieven: we ondersteunen beleid en processen meer met data. De kwaliteit van data is op orde en privacy en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd.
De meerwaarde van het stelsel van basisregistraties en andere overheidsgegevens zit hem in het gebruik van data van hoge kwaliteit. In 2023 hebben we mutatiesignalering (vanuit luchtfoto’s) uitgevoerd en alle verschillen die daar uitkwamen in het systeem bijgewerkt.

Omzetten papieren archieven in digitale archieven
Eind 2023 hebben we dit project afgerond.

Beleidsterrein 1A Bestuur

Doelen en prestaties bij 1A Bestuur

Doel

Prestatie

 

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus

 

1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad

 

1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant

 

1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college

 

1A2.2 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

 

1A2.3 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschappen, Rijk en Europa

 

1A2.4 Strategische beleidsadvisering en onderzoek

 

1A2.5 Adviseren van bestuur over communicatie

 

1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden

 

1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

 

Toelichting op prestaties

1A2.2 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

Gemeentelijke communicatie en het samenwerken met en in de stad (participatie) over projecten, beleid en uitvoering zijn nodig om de doelstellingen uit het beleidsakkoord te realiseren. Het college heeft daartoe in 2023 beleidsregels participatie vastgesteld. Hierin is vastgelegd aan welke voorwaarden participatie van zowel gemeente als initiatiefnemers minimaal moet voldoen. Bovendien zijn deze beleidsregels nodig om te kunnen werken met het Omgevingswetinstrumentarium. In 2023 zijn wij gestart met het opstellen van de handreiking samenwerken in de stad. Dit is de uitwerking van het door de gemeenteraad gevraagde handelingsperspectief participatie. De handreiking is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad voor bespreking in de commissie Leefbaar & Bestuur en vervolgens besluitvorming in de gemeenteraad. Een volgende stap is het werken aan een nieuwe participatieverordening.

1A2.3 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschap, Rijk en Europa

De opkomst bij de verkiezingen was dit jaar in Leiden zowel bij de verkiezingen voor Provinciale staten, Waterschappen als voor de Tweede Kamer hoger dan de landelijke opkomst. In 2023 is centraal tellen geïntroduceerd. Dit houdt in dat op de verkiezingsdag alleen de stemmen op lijstniveau worden geteld. Een dag later zijn vervolgens op een centrale locatie (Hooglandse kerk) de stemmen op kandidaatniveau vastgesteld. De nieuwe werkwijze is goed bevallen. Omdat we in Leiden willen dat iedereen kan stemmen, zijn er extra maatregelen genomen om de inclusiviteit te vergroten. Zowel voor slechtzienden, slechthorenden als mensen met een fysieke of verstandelijke beperking zijn voorzieningen getroffen.

Verbonden partijenHolland Rijnland

Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. (Zie voor meer informatie de paragraaf Verbonden partijen)

Holland Rijnland

Motieven en doelen deelname GR

Het bereiken van sommige maatschappelijke doelen kan alleen maar door middel van grootschalige samenwerking om slagkracht te realiseren.

Vraagstukken van mobiliteit, economie, wonen, groen en RO doen zich per definitie voor op de schaal van de agglomeratie. Agendering van samenwerkingspunten kan door alle gemeenten worden geïnitieerd.

Holland Rijnland is uitvoeringsorganisatie voor Regionaal Bureau Leerrecht, Woonruimteverdeling en Volwasseneducatie.

De Visienota Leiden en Regio 2019 geeft richting aan de taken die Leiden op de schaal van o.a. Holland Rijnland wil organiseren. Deze visie heeft ook voor de komende jaren geldingskracht.

Realisatie doelstellingen en prestaties 2023

Drie regionale structurerende visienotities vormen de basis voor regionale samenwerking: de mobiliteitsvisie, de ruimtelijke agenda en de Regionale Energiestrategie (RES). Deze drie strategische documenten zijn de basis geweest voor de Regionale Investeringsagenda (RIA). In 2023 is met vereende krachten gewerkt aan de RIA. Dit heeft geleid tot een pakket met algemeen verhaal, proposities per deelgebied en veertien prioritaire projecten. In 2024 volgt verdere besluitvorming.

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2023

Vaststelling meerjarenbegroting 2024

Regionale Investeringsagenda

Per 1 januari 2023 is de Serviceorganisatie Zorg een zelfstandige organisatie

Bijdrage 2023

Inwonersbijdrage en RBL €1.358.008

Regionaal Investeringsfonds €2.033.891

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf Verbonden Partijen

Effectindicatoren bij 1A Bestuur

In de begroting 2023 zijn geen effectindicatoren opgenomen. Wel is aangegeven dat in 2023 opnieuw gekeken zou worden naar de indicatoren over het effect van de inzet van de gemeenteraad en het college. Naar aanleiding van de themabijeenkomst van de raad ‘Vertrouwen in het lokaal bestuur’ (30 maart 2023) en de aandacht voor dit vraagstuk in de raad, zijn drie nieuwe indicatoren vastgesteld die vanaf de Jaarstukken 2023 worden meegenomen.

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2023 *

Bron

2020

2021

2022

2023

Doel 1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.a Percentage inwoners dat het oneens is met de stelling 'Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad'

-

25%

-

17%

15%

Stads- en Wijkenquête

Doel 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.a Percentage inwoners dat het oneens is met de stelling 'De gemeente wordt goed bestuurd'

-

11%

-

12%

10%

Stads- en Wijkenquête

1A2.b Percentage inwoners dat het oneens is met de stelling 'De gemeente doet genoeg om inwoners te betrekken'

-

-

-

18%

15%

Stads- en Wijkenquête

* Voor 2023 waren er nog geen streefwaarden bepaald. Dit betreffen de streefwaarden vanaf 2024 om u toch een indicatie te geven.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 1B Dienstverlening

Doelen en prestaties bij 1B Dienstverlening

Doel

Prestatie

 

1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening

1B1.1 Leveren van alle producten en diensten op het gebied van burgerzaken (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken, etc.)1

 

1B1.2 Zorgen voor persoonlijke, betrouwbare en toegankelijke dienstverlening via minimaal de belangrijkste kanalen die de burger van ons verwacht en die voldoen aan de moderne standaarden

 

1B1.3 Op orde houden basisregistraties (BRP, BAG, BGT)

 

1B1.4 Beantwoorden van eerstelijns vragen, verstrekken van informatie en leveren van eerstelijns producten

 

1B1.5 Omzetten papieren archieven in digitale archieven naar de moderne standaarden

 
  1. 1 Onder de term producten en diensten vallen niet die producten en diensten die betrekking hebben op de Participatiewet. Informatie over die categorie is opgenomen in begrotingsprogramma 10.

Toelichting op prestaties

1B1.1, 1B1.2, 1B1.4

Ook in 2023 zijn de Leidenaren tevreden over de dienstverlening van de gemeente. We krijgen een mooi cijfer in het Klanttevredenheidsonderzoek. Toch zetten we de stoplichten op oranje omdat de organisatie intern nog steeds last heeft van ICT storingen. Afgelopen jaren is een ingewikkelde ICT-architectuur ontstaan (door de flinke toename van systemen en programma’s die aan elkaar gekoppeld moeten worden) en die zorgt geregeld voor storingen in de dienstverlening. Het aantal grote verstoringen (gemeentebreed) lag in de eerste helft van 2023 lager dan eerdere jaren. Die trend zette na de zomer niet door. Ook de kleinere storingen (enkele collega’s of afdelingen) namen in aantal niet af.

De proeftuin MijnLeiden heeft vertraging opgelopen. Hierin hebben twee dingen meegespeeld. De Proof of Concepts (POC's) (technische haalbaarheidstests) die zijn uitgevoerd voor het vernieuwingstraject ICT hadden een langere doorlooptijd dan oorspronkelijk gepland. De technische basis die we in de deze POC’s wilden testen, is nodig als startpunt voor het verkennen van een MijnLeiden omgeving voor de Leidenaar. Verder moesten we eerder dan gepland het Content Management Systeem van de gemeentelijke website vervangen. Dit project is afgerond in Q2 2024. Daarna starten we met de verkenning voor een MijnLeiden omgeving die past in de vernieuwde ICT-structuur.


Verbonden partijen

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Motieven en doelen deelname GR

Uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency is het gewenst om samenwerking te

vinden bij beleidsvoorbereiding, heffing en invordering van waterschappen en gemeentelijke

belastingen, bij uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en bij het beheer en de

uitvoering van vastgoedinformatie.

Realisatie doelstellingen en prestaties 2023

Voor het tiende jaar op rij is een ISAE3402-verklaring afgegeven door de accountant.

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2023

De raad krijgt jaarlijks, op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. In 2023 hebben de

volgende bestuurlijke mijlpalen plaatsgevonden:

■ Programmabegroting 2024 (juni 2023)

■ Informatie over jaarstukken 2022

Bijdrage 2023

2.318.683

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen

Effectindicatoren bij 1B Dienstverlening

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2023

Bron

2020

2021

2022

2023

Doel 1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening

1B1.a Tevredenheidsscore nieuw rijbewijs

-

-

4.5

4,5

3,6

Enquête in eigen beheer

1B1.b Tevredenheidscore nieuw paspoort / identiteitsbewijs

-

-

4.6

4,6

3,6

Enquête in eigen beheer

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

De cijfers voor het Klantonderzoek zijn standaard hoog (op een schaal van 1-5). Het valt vooral op dat Leidenaren heel tevreden zijn over de vriendelijkheid waarmee ze geholpen worden. Zowel bij aankomst (door de gastheer/gastvrouw/beveiliging) als aan de balies zelf. De informatie vooraf aan de afspraak is voor veel mensen ook duidelijk. Het merendeel van de bezoekers geeft daarnaast aan op tijd geholpen te worden. Dit lijkt allemaal bij te dragen aan het hoge cijfer.

Kaderstellende beleidsstukken

Bestuur

Collegebesluiten

Beleidsregels participatie (vastgesteld in 2023)

Raadsbesluiten
Beleidskader Verbonden Partijen 2018 (RV 17.0101)

Dienstverlening

De Visie op Dienstverlening ‘Leiden: goed voor elkaar’ is op 13 oktober 2022 vastgesteld.

Programmabudget

Bestuur en dienstverlening
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Wijziging
Begroting

Begroting 2023
na wijziging

Rekening
2023

Verschil
2023

Bestuur

Lasten

13.155

12.305

511

12.816

12.233

583

 

Baten

-128

-194

15

-179

-162

-17

Saldo

 

13.026

12.111

526

12.637

12.071

566

Dienstverlening

Lasten

7.710

10.749

1.231

11.980

12.088

-108

 

Baten

-2.524

-2.739

-330

-3.069

-3.285

216

Saldo

 

5.187

8.010

901

8.911

8.803

108

Programma

Lasten

20.865

23.054

1.742

24.796

24.321

475

 

Baten

-2.652

-2.933

-315

-3.247

-3.446

199

Saldo van baten en lasten

 

18.213

20.121

1.427

21.548

20.874

674

Reserves

Toevoeging

199

0

118

118

118

0

 

Onttrekking

-3.200

-1.900

-90

-1.989

-1.952

-38

Mutaties reserves

 

-3.001

-1.900

28

-1.871

-1.834

-38

Resultaat

 

15.212

18.222

1.455

19.677

19.041

636

Reserves programma 1
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Wijziging
Begroting

Begroting 2023
na wijziging

Rekening
2023

Verschil
2023

Reserve raad

Toevoeging

0

0

102

102

102

0

 

Onttrekking

-36

0

0

0

0

0

Saldo

 

-36

0

102

102

102

0

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3.077

-1.883

0

-1.883

-1.883

0

Saldo

 

-3.077

-1.883

0

-1.883

-1.883

0

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

151

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-87

-17

-62

-79

-69

-10

Saldo

 

64

-17

-62

-79

-69

-10

Reserve rekenkamer

Toevoeging

48

0

16

16

16

0

 

Onttrekking

0

0

-27

-27

0

-27

Saldo

 

48

0

-12

-12

16

-27

Totaal

Toevoeging

199

0

118

118

118

0

 

Onttrekking

-3.200

-1.900

-90

-1.989

-1.952

-38

Reserves programma 1

 

-3.001

-1.900

28

-1.871

-1.834

-38

BELEIDSTERREINEN

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000 .

1A Bestuur

De kosten voor het beleidsterrein Bestuur zijn lager uitgevallen en heeft een voordeel van 583.000.

De Raad en Commissies realiseren een voordeel van 20.000. Dit voordeel bestaat hoofdzakelijk uit lager uitgevallen accountantskosten

De Griffie realiseert een voordeel van 74.000, deze onderbesteding komt doordat een aantal medewerkers nog in de aanloopschalen zitten en doordat het beschikbare inhuurbudget niet is ingezet vanwege een volledige bezetting in de formatie. Het budget voor de Griffierskring is 35.000 voordelig doordat er in 2023 slechts één bijeenkomst is georganiseerd.

De rekenkamer heeft een voordeel van 49.000, doordat verstrekte opdrachten voor onderzoeken in 2023 gefaseerd uitgevoerd worden en grotendeels in 2024 vallen. Vanwege het positieve resultaat van de rekenkamer is besloten om de geraamde onttrekking van 27.340 niet te realiseren. Het positieve resultaat komt daarmee op €21.876.


Het Dagelijks Bestuur heeft een voordeel van 788.000. De kosten voor de burgermeester en wethouders zijn lager uitgevallen. Vanuit de voorziening wethouderpensioenen is 205.000 vrijgevallen. Dit werd veroorzaakt door een stijging van de rekenrente. Het budget voor de wachtgelden wethouders heeft een voordeel van € 378.000. Daarnaast is 199.000 vrijgevallen uit de voorziening wachtgelden wethouders. De vrijval is ontstaat omdat de oud-bestuurders die recht hebben op een wachtgelduitkering een andere bezoldigde functie bekleden.

Voor het organiseren verkiezingen zijn de kosten 55.000 hoger uitgevallen dan begroot. Voor het Strategisch beleidsadvies is er 108.000 nadeel. Dit is veroorzaakt door hogere: verzekeringskosten 72.000, veiligheidsmonitor 15.000, bijdrage kenniscentrums 10.000 en voor de stadsenquête 14.000. Binnen deze prestatie zijn nog andere kleine voor- en nadelen gerealiseerd.

Advisering bestuur en communicatie heeft een nadeel van 105.000. Dit werd veroorzaakt door hogere kosten voor publicaties en voor representatie. Voor Holland Rijnland is er een nadeel van 149.000. Er is 150.000 te weinig is onttrokken uit de reserve Holland Rijnland voor de dekking bijdrage Regionaal Investeringsfonds (RIF). In het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2023 is een voorstel opgenomen om 150.000 te onttrekken uit de reserve Holland Rijnland.

1B Dienstverlening
Er zijn geen relevante afwijkingen.

RESERVES

Reserve rekenkamer

De onttrekking is afgerond 27.000 lager dan begroot. De lagere onttrekking komt doordat de kosten voor de rekenkameronderzoeken in 2023 lager zijn uitgevallen. Hierdoor is het resultaat van de Rekenkamer positief, en daarmee geen onttrekking aan de reserve nodig.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten
Niet van toepassing

Toelichting op investeringskredieten die worden afgesloten met een opvallend overschot

7101185 Vervanging Key2datadistributie

Uit onderzoekt blijkt dit investeringskrediet niet te zijn gebruikt waarvoor het was bestemd. Van het oorspronkelijke krediet van 307.000 is niets gebruikt en valt daarom vrij.

7101239 vervangen Topdesk en Planon
Uit onderzoek blijkt dat het investeringskrediet niet is gebruikt voor de vervanging van Topdesk en Planon. De gemaakte voorbereidende kosten zijn binnen de exploitatie gedekt.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening
Niet van toepassing