Ga naar boven

Programmabudget

Cultuur, sport en recreatie
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Cultuur

Lasten

15.842

14.650

221

14.871

16.905

-2.034

Baten

-414

-343

-89

-432

-2.551

2.119

Saldo

15.428

14.307

132

14.439

14.354

85

Cultureel erfgoed

Lasten

6.369

3.778

692

4.469

4.240

229

Baten

-504

-375

-151

-526

-829

303

Saldo

5.865

3.403

541

3.943

3.411

532

Sport

Lasten

12.153

10.080

-23

10.057

9.843

214

Baten

-3.100

-3.485

200

-3.285

-3.248

-36

Saldo

9.053

6.596

177

6.773

6.595

178

Recreatie

Lasten

1.202

947

43

990

1.123

-132

Baten

-459

-352

-15

-367

-417

50

Saldo

742

595

28

623

706

-82

Programma

Lasten

35.564

29.455

932

30.387

32.110

-1.723

Baten

-4.477

-4.555

-55

-4.609

-7.044

2.435

Saldo van baten en lasten

31.088

24.900

878

25.778

25.066

712

Reserves

Toevoeging

568

500

208

708

719

-11

Onttrekking

-853

-154

-638

-792

-314

-478

Mutaties reserves

-285

346

-430

-84

405

-489

Resultaat

30.803

25.247

447

25.694

25.471

223

Reserves programma 8
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Toevoeging

0

0

15

15

15

0

Onttrekking

-2

0

0

0

0

0

Saldo

-2

0

15

15

15

0

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-199

0

0

0

-15

15

Saldo

-199

0

0

0

-15

15

Reserve Archeologischpark Matilo

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-12

0

0

0

0

0

Saldo

-12

0

0

0

0

0

Reserve exploitatie De Nobel

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-12

-11

0

-11

-11

0

Saldo

-12

-11

0

-11

-11

0

Reserve Pieterskerk

Toevoeging

172

0

193

193

193

0

Onttrekking

-290

-123

0

-123

-123

0

Saldo

-118

-123

193

70

70

0

Reserve bedrijfsvoering ELO

Toevoeging

396

0

0

0

11

-11

Onttrekking

0

-19

0

-19

-13

-7

Saldo

396

-19

0

-19

-1

-18

Reserve stedelijke ontwikkeling P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-72

0

-228

-228

-102

-126

Saldo

-72

0

-228

-228

-102

-126

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-266

0

0

0

0

0

Saldo

-266

0

0

0

0

0

Reserve sportstimuleringsfonds

Toevoeging

0

500

0

500

500

0

Onttrekking

0

0

-250

-250

-50

-200

Saldo

0

500

-250

250

450

-200

Reserve economische impulsen Kennisst P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-160

-160

0

-160

Saldo

0

0

-160

-160

0

-160

Totaal

Toevoeging

568

500

208

708

719

-11

Onttrekking

-853

-154

-638

-792

-314

-478

Reserves programma 8

-285

346

-430

-84

405

-489

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Cultuur
Op 1 maart 2017 heeft Museum De Lakenhal, met steun van de Vereniging Rembrandt, de BankGiro Loterij, het Mondriaanfonds, het VSBfonds, de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal, het Lucas van Leydenmecenaat, de Banderfonds, en particulieren, het schilderij ‘Contra-Compositie VII’ van Theo van Doesburg gekocht. Hierdoor waren de lasten én de baten in 2017 ruim € 1,9 miljoen hoger. De raad is hier ook met de brief van 2 mei 2017 geïnformeerd.

Cultureel erfgoed
Het overschot op de baten op het beleidsterrein Cultureel erfgoed is voornamelijk veroorzaakt door incidentele (Duurzame Monumentenzorg en verhuur plankruimte) en structurele opbrengsten (nieuwe overeenkomsten met de regio). Dit overschot dekt het tekort op de salarissen dat op saldi kostenplaatsen verantwoord is.

Sport
Er zijn geen te verklaren afwijkingen.

Recreatie
Er zijn geen te verklaren afwijkingen.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal
De mutatie in de reserve betreft het reultaat over 2017.

Reserve bedrijfsvoeirng Erfgoed Leiden en omstreken
De mutatie in de reserve betreft het resultaat over 2017.

Reserve Stedelijke ontwikkeling

De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld bestaat sinds 2009. Als gevolg van het succes van deze regeling waren de middelen steeds sneller in het jaar op. Daarom is in 2015 voorgesteld om de regeling verder aan te scherpen. In 2015 (€ 200.000) en 2016 (€ 300.000) zijn extra middelen ingezet voor de Morsstraat, Haarlemmerstraat inclusief Turfmarkt en Prinsessekade, Haven, Aalmarkt incl. Maarsmansteeg en Mandenmakersteeg, Breestraat en Korevaarstraat. Dit zijn projecten waar in het kader van programma Binnenstad is of wordt geïnvesteerd in de kwaliteit openbare ruimte. Tussen de toekenning en de vaststelling van de subsidies voor projecten zit een langere periode. Een subsidie wordt pas vastgesteld als de verbouwing is afgerond. Hierdoor gaan budgetten vaak over jaren heen en is de geraamde onttrekking hoger dan het daadwerkelijk onttrokken bedrag.

Reserve sportstimulering
Er is in totaal € 500.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor sportstimulering gedekt vanuit de reserve sportstimulering. Daarvan is € 250.000 geraamd in 2017 en in 2018. In totaal is € 125.523 aan sportstimulering met een positief advies aan het College voorgelegd door de commissie. Daarvan kon € 79.400 niet meer ambtelijk worden afgewikkeld in 2017. Besteed is € 49.623

Reserve economische impulsen
Ten behoeve van het project Ver|nieuwbouw BplusC is er bij de eerste bestuursrapportage 2017 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van € 160.000 gedekt uit de reserve economische impulsen en kennisstad. Het college heeft op 27 juni 2017 besloten het project Ver|nieuwbouw BplusC tijdelijk op te schorten en eerst een extern onderzoek uit te voeren naar de uitwerking van de Toekomstvisie, de organisatie van BplusC en het beschikbare subsidiebudget afgezet tegen de ambities uit de Toekomstvisie ‘De Plus van BplusC’. Op basis van de resultaten van het onderzoek neemt het college een besluit over het vervolg van het project Ver|nieuwbouw BplusC. Er zijn derhalve geen uitgaven geweest in 2017 op het voorbereidingskrediet en geen onttrekking aan de reserve.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

7101046 Indoor Sportcentrum, (voorheen Topsporthal Boshuizerlaan) 
Conform de financiele verordening van de Gemeente Leiden heeft het college een voorbereidingskrediet van € 40.000 beschikbaar gesteld voor de externe onderzoekskosten voor de bouw van een Topsporthal. Door de vele vragen tijdens de voorbereiding is er niet alleen een eerste planvorming met begroting opgesteld maar is er een second- en een third opinion uitgevraagd bij 3 verschillende bedrijven. Ook is een budget beschikbaar gesteld aan de grootste gebruiker van de sporthal om eventueel met een goedkoper plan te komen. Het voorbereidingskrediet was niet op deze extra onderzoeken ingesteld en is dan ook met € 21.000 overschreden.

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet

7100789 SGZ Trekkenwand

Het krediet wordt afgesloten met een voordeel van € 121.680. Het project voor de trekkenwand van de Stadsgehoorzaal is afgerond. Er zullen geen kosten meer gedeclareerd worden met betrekking tot de hijsinstallatie in de Stadsgehoorzaal.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2017

7100245 Muziekcentrum De Nobel
Om (geluid-)technische problemen inzichtelijk te maken is in 2017 uitgebreid onderzoek gedaan door TNO en Level-acoustics. De definitieve rapportage is januari 2018 gereed en zal naar verwachting leiden tot concrete, op korte termijn uit te voeren maatregelen. Het krediet voor de Nobel kan pas na afronding daarvan afgesloten worden.

7100371 Verv. riolering sportaccommodaties
Krediet is voor de vervanging en in stand houding van de riolering binnen de sportaccommodaties.In 2017 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden. In 2018 wordt deze investering ingezet t.b.v. herstel riolering bij combibad de zijl .

7100625 Verbouwing archeologisch centrum Boisotkade
Dit krediet is gekoppeld aan raadsbesluit RV13.0089 dat opdracht geeft om een vervangende publieksruimte te creëren. Dit traject is nog niet afgerond en dit krediet kan derhalve niet worden afgesloten.

7100576 machines sportbedrijf 2013-2014-2016/17
In 2017 is de Europese aanbesteding afgerond. De levering van de diverse middelen zal plaatsvinden begin 2018. Het krediet blijft hiervoor benodigd.

7101153 Toplaag kunstgras 2 korfbalvelden 2013
Op basis van inspectie in 2017 is het herstel 1 jaar uitgesteld. Definitieve realisatie vervanging van de toplaag zal medio juli 2018 plaatsvinden. Het krediet blijft hiervoor benodigd.

7100574 verv.gras door kunstgras div.sportparken
Projectaanleg Lugdunum wordt eind januari 2018 financieel afgerond. Na afronding kan het krediet worden afgesloten.

7100632 LKH Publieksvoorzieningen
Het project Restauratie en Uitbreiding Museum De Lakenhal is begin 2017 in uitvoering genomen. Door deze vertraging worden de kredieten die zien op de activiteiten die samenhangen met het project ook vertraagd. De verwachting is dat in 2019 alle kredieten aangewend zijn conform doel en kaders.

7100373 Uitbreiding Lakenhal (37 jr)/ 7100676 ren + uitbr. Installaties Lakenhal/ 7100677 Museum de Lakenhal Restauratie&Uitbreiding aard en nagelvaste collectie/ 7100678 Museum de Lakenhal Restauratie&Uitbreiding verhuizing / 7100679 Museum de Lakenhal Restauratie&Uitbreiding interieur / 7101108 Museum de Lakanhal Restauratie&Uitbreiding herinrichting / 7101109 Museum de Lakenhal Restauratie&Uitbreiding comm.fondsenwerving en opening / 7101110 Museum de Lakenhal Restauratie&Uitbreiding overig
Het project Restauratie en Uitbreiding Museum De Lakenhal is begin 2017 in uitvoering genomen. Door deze vertraging worden de kredieten die zien op de activiteiten die samenhangen met het project ook vertraagd. De verwachting is dat in 2019 alle kredieten aangewend zijn conform doel en kaders.

7100405 nieuwbouw huisvesting Jeugddorp
Dit krediet is nodig om de huisjes in het jeugddorp te vervangen. In 2018 worden 2 gebouwtjes vervangen omdat instandhouding van deze 2 gebouwtjes niet meer mogelijk is zonder grote kosten. Voor de andere gebouwen die ook in slechte staat zijn worden de ontwikkelingen afgewacht. De vervanging is uitgesteld in verband met de toekomstige ontwikkelingen op de vliet.