Ga naar boven

Vlottende activa

Voorraden

Boekwaarde 31-12-2016

Boekwaarde 31-12-2017

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:

- overige grond- en hulpstoffen

20

29

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

13.092

15.779

Totaal

13.112

15.808

Grond- en hulpstoffen
De boekwaarde heeft voornamelijk betrekking op de voorraad grond- en hulpstoffen bij de De Zijl Bedrijven.

Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

Specificatie onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Boekwaarde 31-12-2016

Boekwaarde 31-12-2017

DZB onderhanden werk

85

89

Bouwgronden in exploitatie incl. voorziening negatieve grondexploitaties

13.007

15.690

Totaal

13.092

15.779

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop het volgende overzicht worden weergegeven:

Boekwaarde 31-12-2016

Vermeerde-ringen

Verminde-ringen

Winst-uitname

Boekwaarde 31-12-2017

Voorziening verlieslatend complex

Balanswaarde 31-12-2017

Groenoordhallen e.o.

2.237

885

-11

3.133

1.586

1.547

Lorentzschool

1.974

209

2.183

2.536

-353

Aalmarkt e.o.

23.716

1.258

399

24.575

21.769

2.806

Dieperhout

4.859

698

7.057

1.020

-480

-480

Trekvaartplein

5.361

1.301

401

-6.261

Haagwegkwartier

-1.422

642

890

-1.671

75

-1.746

Oppenheimstraat fase 2

117

1

-118

Lammenschansdriehoek

-270

8.894

4.271

4.353

3.257

1.097

Nieuweroord

1.366

2.298

282

49

3.431

3.431

Stationsgebied e.o.

8.960

1.340

492

9.808

420

9.388

Totaal

46.898

17.526

13.781

-5.311

45.333

29.643

15.690

Voorziening verlieslatend complex

33.891

Balanswaarde 1-1-2018

13.007

Project

Boekwaarde 31-12-2017

Nog te maken kosten

Nog te verwachten opbrengsten

Rente

Verwacht exploitatie-resultaat op eindwaarde

Netto contante waarde verwacht exploitatie-resultaat

Groenoordhallen e.o.

3.133

3.023

4.522

74

1.708

1.586

Lorentzschool

2.183

384

23

2.590

2.535

Aalmarkt e.o.

24.575

827

3.260

505

22.647

21.769

Dieperhout

-480

445

-7

-43

-42

Haagwegkwartier

-1.671

1.834

68

-18

77

75

Lammenschansdriehoek

4.353

14.378

15.114

-90

3.527

3.257

Nieuweroord

3.431

3.190

8.579

-26

-1.984

-1.869

Stationsgebied e.o.

9.808

9.388

18.948

197

445

420

Totaal

45.333

33.469

50.491

658

28.969

27.731

In de presentatie hierboven betekent een negatief exploitatiesaldo dat er meer opbrengsten zijn dan kosten en dat er dus feitelijk sprake is van een project met een voordelig saldo. Projecten die hierboven met een positief exploitatiesaldo worden gepresenteerd zijn projecten waarvan de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Dit zijn dus projecten waarvan de verwachting is dat die met een verlies afgesloten zullen worden. Dat verlies is al genomen op grond van de BBV-voorschriften.

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op programma 6 en de paragraaf grondbeleid. Hier wordt volstaan met de constatering dat de boekwaarde is afgenomen met circa € 1,6 miljoen.

De hoogte van de voorziening negatieve grondexploitaties bedroeg per 1-1-2017 € 33,9 mln. In 2017 is deze voorziening met € 4,2 mln verlaagd. Dit komt doordat de projecten Trekvaartplein en Oppenheinstraat fase 2 zijn afgesloten. (vrijval € 7,4 mln) De overige projecten zorgen voor een stijging van de voorziening met € 3,2 mln. De belangrijkse oorzaken daarvoor zijn Lorentzschool (€ 1,5 mln) en Lammenschansdriehoek (€ 0,7 mln ). In de rekening van baten en lasten is rekening gehouden met een storting in de voorziening ad € 0,6 mln. De extra storting in de voorziening voor het project Stationsgebied en omstreken ad € 0,4 mln is conform RB12.0063 niet ten laste van de reserve grondexploitaties, maar ten laste van het rekeningsaldo gebracht.
Het restant ad € 2,1mln is verrekend met de reserve grondexploitaties.

Zoals hierboven al is gemeld, zijn de projecten Trekvaartplein en Oppenheimstraat per 31-12-2017 afgesloten. Beide projecten zijn afgesloten met een nadelig exploitatiesaldo. In de voorziening negatieve grondexploitaties was met een iets groter nadeel rekening gehouden. Het verschil tussen het werkelijke resultaat en de vrijval uit de voorziening negatieve grondexploitaties (voor Trekvaartplein € 751.000 en voor Oppenheimstraat € 247.000) is gestort in de reserve grondexploitaties.

Voor het project Dieperhout zijn alle grondverkopen inmiddels gerealiseerd. Dit heeft aanleiding gegeven tot tussentijdse winstneming ad € 1,0 mln. Ook de voortgang binnen het project Nieuweroord heeft aanleiding gegeven tot € 0,1 mln tussentijdse winstneming.Beide bedragen zijngestort in de reserve grondexploitaties.

In 2017 zijn er ontwikkelingen geweest t.a.v. grondexploitatie Lorentzschool. Het college heeft op 16 januari 2018 een besluit genomen over de bezwaarschriften van het bouwplan Van Vollenhovenkade (Wabo nummer 160138). Hierin is geconstateerd dat het plan van de projectontwikkelaar niet voldoet aan het Bouwbesluit. Als gevolg hiervan worden de contracten met de projectontwikkelaar beëindigd. De grondexploitatie wordt in deze jaarrekening nog niet afgesloten, dat volgt naar verwachting per 31 december 2018. Reden hiervoor is dat in 2018 de achterzijde van de 5 gebouwde woningen aan de Du Rieustraat nog moet worden ingericht. Daarnaast zullen ook de formele handelingen die volgen op het door het college genomen besluit met de projectontwikkelaar moeten worden uitgevoerd en afgewikkeld. De waardering van deze grondexploitatie is uiteraard geactualiseerd op basis van deze recente ontwikkelingen.

De waardering van de bouwgronden in exploitatie per 31 december 2017 is gebaseerd op geactualiseerde berekeningen en uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses. Dit is de beste schatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico’s, aannames en veronderstellingen die jaarlijks worden herzien. Deze herziening kan, mede gezien de huidige onzekere marktomstandigheden, leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor negatieve exploitaties. Dat geldt zowel voor de nog te maken kosten als voor de fasering en de raming van de opbrengsten. De grootste risico’s zitten daarbij aan de opbrengstenkant en zijn inzichtelijk gemaakt in de paragraaf grondbeleid.

De volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van de schattingen zijn gehanteerd:
- Rentepercentage: 1,07%
- Kostenindexatie: 2,0%
- Opbrengstenindexatie woningbouw vrije sector: 1,0%
- Opbrengstenindexatie overig: 0,0%
- De geplande afzet is gebaseerd op afspraken met ontwikkelende partijen, deels vastgelegd in contracten en deels mondeling overeengekomen.

Er zijn geen projecten met een looptijd langer dan de voorgeschreven maximale looptijd van 10 jaar.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd :

Balanswaarde 31-12-2016

Boekwaarde 31-12-2017

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde per 31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen

28.872

31.457

31.458

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

388

226

226

Overige vorderingen

29.443

44.307

13.484

30.821

Totaal

58.703

75.989

13.484

62.505

De mutatie op de vorderingen op openbare lichamen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Vordering SZW (€ 1,7 mln)
    Leiden had in 2016 en 2017 een groot tekort op het rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen. Daardoor is er recht op aanvullend geld (vangnetuitkering Participatiewet) van het ministerie. De bijdragen van beide jaren zijn in 2017 verantwoord.
  • Terug te vorderen BTW (€ 1,1 mln)
    Begin februari 2018 is overeenstemming bereikt met de belastingdienst over de verrekening van de BTW op kosten van de aanleg van de parkeergarage Kooiplein. De BTW op de kosten van de aanleg van die parkeergarage waren tot op dat moment voor 80% als kostprijsverhogende BTW verantwoord. De stijging van de terug te vorderen BTW heeft voornamelijk betrekking op de correctie van de kostprijsverhogende BTW, die nu alsnog voor aftrek in aanmerking is gekomen.

De rekening-courant verhouden met niet-financiële instellingen betreft een rekening-courant verhouding met het Nationaal RestauratieFonds (NRF).

De mutatie op de overige vorderingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de post debiteuren die met € 2.6 mln is gestegen. De grootste post daarbij is een vordering ivm de verkoop van Endegeesterstraatweg 5 ad € 3,9 mln. Dit pand is in 2017 verkocht. (28 december 2017 gepasseerd bij de notaris) De verkoopopbrengst is begin januari 2018 op rekening van de gemeente binnen gekomen.

Schatkistbankieren
Conform de wet FIDO is de gemeente Leiden verplicht om overtollige middelen, boven de doelmatigheidsdrempel, aan te houden in 's Rijks Schatkist . Voor bedraagt de doelmatigheidsdrempel €

De middelen die, in het kader van de doelmatigheidsdrempel, buiten 's Rijks Schatkist zijn gehouden zijn:

Middelen buiten 's Rijks Schatkist

2017

Kwartaal 1

13

Kwartaal 2

-

Kwartaal 3

-

Kwartaal 4

-

Bedragen x € 1.000,-

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde 31-12-2016

Boekwaarde 31-12-2017

Kassaldi

14

8

Banksaldi

1.384

1.187

Totaal

1.398

1.195

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Boekwaarde 31-12-2016

Boekwaarde 31-12-2017

Van Europese overheidslichamen nog te ontvangen uitkeringen

93

Van het Rijk nog te ontvangen uitkeringen

417

71

Van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen uitkeringen

3.968

8.225

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

903

2.795

Totaal

5.288

11.184

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitsplitsing Overlopende Activa

Saldo 31-12-2016

Toevoegingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2017

Interreg - 2 Seas Mers Zeeën - SPONGE

93

93

Totaal Europese overheidslichamen

93

93

Provincie Zuid-Holland - PZH-20008-903923 Maresingel

68

68

Provincie Zuid-Holland - PZH-2014-489347949 Oostvlietpolder groen en recreatieve voorzieningen

70

28

98

Provincie Zuid-Holland - PZH-2014-489198825 Leeuwenhoekpark

81

81

Provincie Zuid-Holland - Nog geen beschikking ontvangen - Jan v Houtbrug

1.540

960

2.500

Provincie Zuid-Holland - PZH-2014-497739445 Herinrichting (H)OV corridors binnenstad

530

530

Provincie Zuid-Holland - PZH-2014-470358793 OBSP

2.031

1.236

1.490

1.777

Provincie Zuid-Holland - PZH-2016-560144563 Oegstgeesterweg/Boerhaavenlaan

100

100

Provincie Zuid-Holland - PZH-2014-0008088 Fietspark Energiepark

21

21

Provincie Zuid-Holland - PZH-2010-0018463 Rotonde Dellaertweg Schuttersveld Rijnsburgerweg

139

139

Provincie Zuid-Holland - PZH-2015-0001916 Herinrichting kruispunten Herenstraat

11

11

Provincie Zuid-Holland - PZH-2015-0001921 Infrastructureel en duurzaam Veilig Zoeterwoude/Leiden

4

4

Provincie Zuid-Holland - PZH-2016-0008335 Kruispunt Levendaal Plantage Hoge Rijndijk

35

35

Provincie Zuid-Holland - PZH-2016-547035712 Bushalte Nieuwe Beestenmarkt Turfmarkt

200

200

Provincie Zuid-Holland - PZH-2015-HOV buscorridor R-Net Leiden Centraal-Leiderdorp

202

202

Provincie Zuid-Holland - PZH-2015-0001889 Herinrichting Noordeinde/Kort Rapenburg

14

14

Provincie Zuid-Holland - PZH-2014-0005267 Restauratie de Lakenhal

81

81

Provincie Zuid-Holland - PZH-2015-508201432 Stad-Landverbindingen

14

14

Provincie Zuid-Holland - PZH-2013-368162212 Groenoord

38

38

Provincie Zuid-Holland - Diversen

19

-19

Gemeente Oegstgeest - Bijdrage brug Poelgeest

2.350

2.350

Totaal Nederlandse overheidslichamen

3.968

5.785

1.528

8.225

Rijksvastgoedbedrijf - Min. Van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties - Z/15/194370 Pesthuis-complex

26

20

46

Gevelsanering Levendaal

391

25

391

25

Totaal ministeries

417

45

391

71

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Dit bedrag bestaat voornamelijk uit :

  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag: Subsidie Ontsluiting Bio Science Park € 1,4 mln
  • Holland Rijnland: Diverse subsidies € 0,5 mln
  • Diverse vooruitbetaalde bedragen € 0,5 mln

Voor verschillende projecten een subsidiebeschikking ontvangen van Holland Rijnland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Voor zover er al subsidiabele kosten zijn gemaakt, is een deel van de toegezegde subsidie als opbrengst verantwoord. Het deel van die opbrengst wat hoger is dan een eventueel voorschot wat is ontvangen, is opgenomen onder de overige nog te ontvangen bedragen.