Ga naar boven

Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

Doelen en prestaties bij 2B Sociale Veiligheid

Doel

Prestatie

2B1 Beperken criminaliteit

2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B1.2 Veilige Publieke Taak

2B1.3 Preventie woninginbraken

2B1.4 Inzet Veilig Thuis

2B1.5 Bijdrage aan veilig ondernemen

2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)

2B1.7 Voorkomen of aanpakken van polarisering en radicalisering

2B1.8 Aanpak fietsendiefstal

2B2 Beperken overlast

2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B2.2 Inzet beperken drugsgerelateerde overlast

2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast

2B2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling

2B2.5 Inzet beperken woonoverlast

2B2.6 Inzet beperken overlast op het water

2B3 Veilig uitgaan

2B3.1 Risicoscan, coördinatie en vergunningverlening evenementen

2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca

2B4 Handhaven openbare orde2B4.1 Handhaven horecaregelgeving

2B4.2 Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid

2B4.3 Handhaven bij evenementen

2B4.4 Inzet openbare orde en veiligheid bevoegdheden burgemeester

2B5 Betrekken burgers bij veiligheid

2B5.1 Inzet sociale media

2B5.2 Inzet wijkveiligheid

Toelichting op prestaties

Verbonden partijen

Effectindicatoren bij 2B Sociale veiligheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

Doel 2B1 Beperken criminaliteit

2B1.a Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt

41%

38%

38%

-

<40%

Veiligheidsmonitor

2B1.b Percentage inwoners dat slachtoffer is geweest van een delict

20%

23%

20%

-

<19%

Veiligheidsmonitor

2B1.c Aantal geweldsincidenten uitgaansgebied*

138

142

97

-

<95

Politie-eenheid Den Haag

2B1.d Aantal incidenten huiselijk geweld dat bij de politie bekend is

184

182

124

112

<180

Politie-eenheid Den Haag

2B1.e Aantal overvallen

8

7

8

8

<6

Politie-eenheid Den Haag

2B1.f Aantal bedrijfsinbraken

189

202

110

163

<200

Politie-eenheid Den Haag

2B1.g Aantal woninginbraken inclusief pogingen tot woninginbraak per 1.000 inwoners

3,4

1,9

2,0

1,6

<4,2

CBS (via wsjg)

2B1.h Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

3,9

3,3

2,7

3,0

<4,2

CBS (via wsjg)

2B1.i Aantal (brom)fietsdiefstallen

1.425

1.455

1.409

1222

<1.350

Politie-eenheid Den Haag

2B1.j Georganiseerde criminaliteit / ondermijning - Aantal incidenten illegale handel (drugshandel, mensenhandel, wapenhandel, fraude)

364

660

633

629

<350

Politie-eenheid Den Haag

2B1.k Aantal harde-kernjongeren per 10.000 inwoners**

-

-

-

-

<1,0

KLPD (via wsjg)

2B1.l Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

5,5

5,8

5,6

5,7

<7,0

CBS (via wsjg)

Doel 2B2 Beperken overlast

2B2.a Percentage inwoners van stadsdeel Midden dat in de eigen buurt veel overlast ervaart van horecagelegenheden

8%

5%

7%

-

<6%

Veiligheidsmonitor

2B2.b Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van dronken mensen op straat

4%

5%

3%

-

<3%

Veiligheidsmonitor

2B2.c Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van drugsgebruik of drugshandel

3%

4%

4%

-

<3%

Veiligheidsmonitor

2B2.d Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van rondhangende jongeren

6%

7%

6%

-

<6%

Veiligheidsmonitor

2B2.e Aantal incidenten overlast door jeugd

1.116

1.190

1.444

960

<950

Politie-eenheid Den Haag

2B2.f Overige overlastmeldingen (drugs, burenruzie, geluid, gestoorde personen)

4.034

4.815

4.671

4514

<3.900

Politie-eenheid Den Haag

2B2.g Aantal incidenten overlast horeca

132

281

163

193

<250

Politie-eenheid Den Haag

2B2.h Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren

172,5

190,0

176,0

200

Bureau Halt (via wsjg)

2B2.i Aantal vernielingen en beschadigingen in de

openbare ruimte per 1.000 inwoners

6,3

5,5

5,0

5,8

<6,0

CBS (via wsjg)

Doel 2B3 Veilig uitgaan

2B3.a Percentage inwoners dat vaak overlast heeft van evenementen

3%

3%

3%

-

<2%

Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners van stadsdeel Midden dat vaak overlast heeft van evenementen

11%

9%

8%

-

<7%

Veiligheidsmonitor

2B3.b Aantal incidenten overlast evenementen

23

22

21

12

<25

Politie-eenheid Den Haag

*Sinds 2011 registreert de lokale politie direct indien een incident aan horeca gerelateerd is en hoeft er geen speciale selectie meer te worden gemaakt. Dit betreft ‘horeca-gerelateerd geweld’, ongeacht tijd en plaats. In 2017 waren dit er 97, minder dan ooit sinds 2011. Of wij dit gegeven voor 2018 nog krijgen is twijfelachtig omdat men vanuit de Landelijke Eenheid van de politie van mening is dat er een wildgroei aan lokale projectcodes is waaronder deze en dat men daaraan een halt wil toeroepen.

**Actualisatie in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten (BBV) februari 2018 vervallen: Hardekern Jongeren. De Landelijke Eenheid van de nationele politie heeft aangeven dat de indicator ‘Hardekern Jongeren’ niet langer wordt geupdatet. De reden hiervoor is dat de Landelijke Eenheid van de nationele politie is overgestapt op een nieuw registratiesysteem waardoor deze cijfers niet meer beschikbaar komen. Om die reden is deze indicator komen te vervallen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.