Ga naar boven

Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

Doelen en prestaties bij 2B Sociale Veiligheid

Doel

Prestatie

2B1 Beperken criminaliteit

2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B1.2 Veilige Publieke Taak

2B1.3 Preventie woninginbraken

2B1.4 Inzet Veilig Thuis

2B1.5 Bijdrage aan veilig ondernemen

2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)

2B1.7 Voorkomen of aanpakken van polarisering en radicalisering

2B1.8 Aanpak fietsendiefstal

2B2 Beperken overlast

2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B2.2 Inzet beperken drugsgerelateerde overlast

2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast

2B2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling

2B2.5 Inzet beperken woonoverlast

2B2.6 Inzet beperken overlast op het water

2B3 Veilig uitgaan

2B3.1 Risicoscan, coördinatie en vergunningverlening evenementen

2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca

2B4 Handhaven openbare orde2B4.1 Handhaven horecaregelgeving

2B4.2  Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid

2B4.3 Handhaven bij evenementen

2B4.4 Inzet openbare orde en veiligheid bevoegdheden burgemeester

2B5 Betrekken burgers bij veiligheid

2B5.1 Inzet sociale media

2B5.2 Inzet wijkveiligheid

Prestatie 2B1.2 Veilige Publieke Taak

In 2017 is vier keer aangifte gedaan door de agressiecoördinator, namens de gemeente Leiden. Het ging hier om belediging, bedreiging, discriminatie en vernieling (en soms een combinatie van deze feiten). Verder is in 2017 de nieuwe regionale beleidsnota 'Aanpak agressie en geweld Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71' vastgesteld. Verder zijn er 9 waarschuwingsbrieven gestuurd en 2 contactverboden.

Prestatie 2B1.4 Inzet Veilig Thuis

Veilig Thuis kent een toenemend aantal meldingen. Op basis van het plan van aanpak ‘Naar een Toekomstgericht Veilig Thuis’ is de begroting van Veilig Thuis fors verhoogd. Hiermee kan Veilig Thuis voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen . Het Portefeuilleoverleg Publieke Gezondheid heeft hierover positief geadviseerd.De gemeente Leiden moet nog een besluit nemen over de extra middelen voor Veilig Thuis. Het plan van aanpak Veilig Thuis en de begroting RDOG waarin de financiële consequenties zijn opgenomen zullen in het voorjaar van 2018 aan de raad worden voorgelegd.

Prestatie 2B2.2 Inzet beperken drugsgerelateerde overlast 
Het aantal inwoners dat aangeeft overlast te ervaren van drugsgebruik of drugshandel is iets toegenomen (van 3 naar 4%). De politie spant zich samen met de gemeente in om drugspanden aan te pakken. In 2017 is een aantal panden en woningen gesloten vanwege de aanwezigheid van middelen in de zin van de Opiumwet. Verder wordt er gewerkt aan het terugdringen van overlast rond het stationsgebied en Nieuwe Energie door overlastgevende personen uit die gebieden te weren door middel van gebiedsontzeggingen.

Prestatie 2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast

Het percentage inwoners dat aangeeft veel overlast te ervaren van in de buurt rondhangende jongeren is licht gedaald van 7 naar 6%. Het aantal incidenten overlast door jeugd is gestegen van 1.190 in 2016 naar 1.444 in 2017. Er lopen diverse aanpakken op jeugdoverlast op plekken waar deze het ernstigst is. In overleg met de politie, OM, jeugd- en jongerenwerk, de gemeentelijke handhavers en buurtbewoners wordt in kaart gebracht wat de aard en de omvang van de overlast is en wordt een gezamenlijke aanpak bepaald.

Effectindicatoren bij 2B Sociale veiligheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 2B1 Beperken criminaliteit

2B1.a Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt

40%

41%

38%

38%

<41%

Veiligheidsmonitor

2B1.b Percentage inwoners dat slachtoffer is geweest van een delict

24%

20%

23%

20%

<19%

Veiligheidsmonitor

2B1.c Aantal geweldsincidenten uitgaansgebied

157

138

142

97

<100

Politie-eenheid Den Haag

2B1.d Aantal incidenten huiselijk geweld dat bij de politie bekend is

189

184

182

124

<180

Politie-eenheid Den Haag

2B1.e Aantal overvallen

8

8

7

8

<7

Politie-eenheid Den Haag

2B1.f Aantal bedrijfsinbraken

266

189

202

110

<200

Politie-eenheid Den Haag

2B1.g Aantal woninginbraken inclusief pogingen tot woninginbraak per 1.000 inwoners

4,2

3,4

1,9

<4,2

CBS (via wsjg)

2B1.h Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

4,1

3,9

3,3

<4,2

CBS (via wsjg)

2B1.i Aantal (brom)fietsdiefstallen

1552

1425

1455

1409

<1.400

Politie-eenheid Den Haag

2B1.j Georganiseerde criminaliteit / ondermijning - Aantal incidenten illegale handel (drugshandel, mensenhandel, wapenhandel, fraude)

398

364

660

633

<360

Politie-eenheid Den Haag

2B1.k Aantal harde-kernjongeren per 10.000 inwoners*

1,3

-

-

<1,0

KLPD (via wsjg)

2B1.l Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

7,1

5,5

5,8

5,6

<7,0

CBS (via wsjg)

Doel 2B2 Beperken overlast

2B2.a Percentage inwoners van stadsdeel Midden dat in de eigen buurt veel overlast ervaart van horecagelegenheden

3%

8%

5%

7%

<6%

Veiligheidsmonitor

2B2.b Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van dronken mensen op straat

4%

4%

5%

3%

<3%

Veiligheidsmonitor

2B2.c Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van drugsgebruik of drugshandel

3%

3%

4%

4%

<3%

Veiligheidsmonitor

2B2.d Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van rondhangende jongeren

6%

6%

7%

6%

<6%

Veiligheidsmonitor

2B2.e Aantal incidenten overlast door jeugd

1366

1116

1190

1444

<1.000

Politie-eenheid Den Haag

2B2.f Overige overlastmeldingen (drugs, burenruzie, geluid, gestoorde personen)

4360

4034

4815

4671

<4.000

Politie-eenheid Den Haag

2B2.g Aantal incidenten overlast horeca

222

132

281

163

<260

Politie-eenheid Den Haag

2B2.h Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren

248,5

172,5

190,0

200

Bureau Halt (via wsjg)

2B2.i Aantal vernielingen en beschadigingen in de

openbare ruimte per 1.000 inwoners

6,6

6,3

5,5

5,0

<6,0

CBS (via wsjg)

Doel 2B3 Veilig uitgaan

2B3.a Percentage inwoners dat vaak overlast heeft van evenementen

2%

3%

3%

3%

<2%

Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners van stadsdeel Midden dat vaak overlast heeft van evenementen

8%

11%

9%

8%

<7%

Veiligheidsmonitor

2B3.b Aantal incidenten overlast evenementen

22

23

22

21

<25

Politie-eenheid Den Haag

*Actualisatie in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten (BBV) Februari 2018 vervallen: Hardekern Jongeren. Het KLPD heeft aangeven dat de indicator ‘Hardekern Jongeren’ niet langer wordt geupdate. De reden hiervoor is dat de KLPD is overgestapt op een nieuw registratiesysteem waardoor deze cijfers niet meer beschikbaar komen. Om die reden is deze indicator komen te vervallen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.