Jaarstukken 2022

Balans per 31 december 2022

ACTIVA (bedragen x 1.000)

 

31-12-2021

 

31-12-2022

Vaste activa

    

Immateriële vaste activa

 

6.791

 

6.288

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

2.035

 

1.275

 

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

4.756

 

5.013

 

Materiële vaste activa

 

852.543

 

910.789

- Investeringen met economisch nut

610.023

 

642.981

 

- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

49.299

 

55.640

 

- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

193.221

 

212.168

 

Financiële vaste activa

 

30.614

 

30.150

Kapitaalverstrekkingen aan:

    

- Deelnemingen

11.309

 

10.934

 

- Overige verbonden partijen

20

 

20

 

Leningen aan:

    

- Woningbouwcorporaties

1.046

 

995

 

- Deelnemingen

13.649

 

13.649

 

Overige langlopende leningen

4.590

 

4.552

 

Totaal vaste activa

 

889.948

 

947.227

     

Vlottende activa

    

Voorraden

 

8.514

 

12.269

- Grond- en hulpstoffen

33

 

50

 

- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

5.844

 

9.582

 

- Gereed product en handelsgoederen

2.637

 

2.637

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar

 

65.418

 

72.149

- Vorderingen op openbare lichamen

39.957

 

45.618

 

- Rekening-courant verhoudingen met het Rijk

  

17

 

- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen

366

 

367

 

- Overige vorderingen

25.095

 

26.147

 

Liquide middelen

 

125

 

316

- Kassaldi

50

 

41

 

- Banksaldi

75

 

275

 

Overlopende activa

 

16.356

 

22.838

Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

    

- Europese overheidslichamen

103

 

37

 

- het Rijk

860

 

9.408

 

- Overige Nederlandse overheidslichamen

12.085

 

10.722

 

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

3.308

 

2.671

 

Totaal vlottende activa

 

90.413

 

107.571

TOTAAL ACTIVA

 

980.361

 

1.054.799

     

PASSIVA (bedragen x 1.000)

 

31-12-2021

 

31-12-2022

Vaste passiva

    

Eigen vermogen

 

301.333

 

329.322

Reserves

    

- Algemene reserve

21.882

 

20.304

 

- Bestemmingsreserves

265.729

 

288.972

 

Gerealiseerd resultaat

13.722

 

20.045

 
     
     

Voorzieningen

 

34.057

 

36.049

- Voorzieningen ter egalisering van kosten

16.715

 

18.748

 

- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming

2.973

 

3.283

 

- Voorzieningen toekomstige verplichtingen

14.269

 

13.761

 

- Voorzieningen ter dekking van risico's

100

 

257

 
     

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar

 

541.747

 

554.198

Onderhandse leningen van:

    

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

431.883

 

404.495

 

- Binnenlandse bedrijven

3

 

3

 

- Openbare lichamen

42.750

 

85.500

 

- Binnenl.pens./verz.inst.

66.250

 

63.333

 

Door derden belegde gelden

112

 

113

 

Waarborgsommen

749

 

754

 

Totaal vaste passiva

 

877.137

 

919.568

     

Vlottende passiva

    
     

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

 

58.365

 

81.547

- Banksaldi

14.317

 

29.675

 

- Overige schulden

44.048

 

51.872

 
     
     

Overlopende passiva

 

44.860

 

53.685

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

10.126

 

10.625

 

Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

    

- het Rijk

26.072

 

32.262

 

- Overige Nederlandse overheidslichamen

3.566

 

5.160

 

Overige vooruitontvangen bedragen

5.096

 

5.638

 

Totaal vlottende passiva

 

103.225

 

135.232

TOTAAL PASSIVA

 

980.361

 

1.054.799

Borg-en garantstellingen

 

82.180

 

78.597