Ga naar boven

Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid

Doelen en prestaties bij 2A Fysieke veiligheid

Doel

Prestatie

2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A1.1 Planvorming, training en oefening voor een optimale crisisorganisatie

2A1.2 Planvorming rondom grootschalige, risicovolle evenementen

2A1.3 Inzet bij rampen en crisis

2A1.4 Onderhouden van de relatie met en toezien op het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Toelichting op prestaties

Hoewel de brandveiligheid in Nederland over het algemeen goed is (weinig branden en weinig slachtoffers), kan volgens het rapport RemBrand van Brandweer Nederland nog wel winst worden geboekt door meer balans te brengen in de benadering van brandveiligheid: het gaat niet alléén om de opkomsttijden en de voertuigbezetting. Eén van de speerpunten in het nieuwe IVP 2019-2022 is het verminderen van het aantal branden door het bewustzijn over brandveiligheid te vergroten.

Vanaf begin 2018 werken de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude officieel samen in de crisisorganisatie Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL). Dit heeft ertoe geleid dat we efficiënter en effectiever kunnen werken en meer inzicht en overzicht hebben in het kennisniveau van de crisisfunctionarissen. In 2019 kunnen we gaan borgen dat iedereen voldoende is opgeleid en weet wat er gedaan moet worden ten tijde van rampen en crises.

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Motieven en doelen deelname GR

Deelname aan de Veiligheidsregio is wettelijk voorgeschreven. In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico’s beter te beheersen.

De Veiligheidsregio Hollands Midden verzorgt namens de deelnemende gemeenten tevens de brandweerzorg en is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke meldkamer. Deze is inmiddels samengevoegd met de meldkamer van de Haaglanden (de Yp).

Realisatie doelstellingen en prestaties 2018

De Programmabegroting 2018 van de VRHM kent vier programma’s:

  • Brandweer Hollands Midden;
  • Gemeenschappelijke Meldkamer;
  • Veiligheidsbureau;
  • Oranje kolom (Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing)

De voor deze programma’s beschreven doelen en prestaties zijn grotendeels behaald.

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2018

Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2019 van de VRHM behandeld. Als zienswijze is aan het Algemeen Bestuur van de VRHM meegegeven dat de Leidse raad de begroting voor 2019 steunde

Bijdrage 2018

9.609.000,-

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen

Effectindicatoren bij 2A Fysieke veiligheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

Doel 2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A1.a Aantal branden (geen brandstichting)

232

239

224

246

<220

Politie-eenheid Den Haag

2A1.b Aantal brandstichtingen

15

37

39

32

<15

Politie-eenheid Den Haag

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.