Ga naar boven

Budget

Overhead
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Overhead

Lasten

61.713

60.402

-564

59.838

59.457

381

Baten

-8.508

-11.665

3.680

-7.985

-8.598

612

Saldo

53.205

48.737

3.116

51.853

50.859

993

Programma

Lasten

61.713

60.402

-564

59.838

59.457

381

Baten

-8.508

-11.665

3.680

-7.985

-8.598

612

Saldo van baten en lasten

53.205

48.737

3.116

51.853

50.859

993

Reserves

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-349

0

-534

-534

-447

-87

Mutaties reserves

-349

0

-534

-534

-447

-87

Resultaat

52.857

48.737

2.582

51.319

50.413

907

Vennootschapsbelasting
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Vennootschapsbelasting

Lasten

128

0

70

70

104

-34

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

128

0

70

70

104

-34

Programma

Lasten

128

0

70

70

104

-34

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

128

0

70

70

104

-34

Onvoorzien
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Onvoorzien

Lasten

0

247

-160

87

0

87

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

247

-160

87

0

87

Programma

Lasten

0

247

-160

87

0

87

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

247

-160

87

0

87

Reserves Overhead
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Reserve Informatisering Overhead

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-168

0

-519

-519

-432

-87

Saldo

-168

0

-519

-519

-432

-87

Reserve bedrijfsvoering concern OH

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-181

0

-15

-15

-15

0

Saldo

-181

0

-15

-15

-15

0

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-349

0

-534

-534

-447

-87

Reserves Overhead

-349

0

-534

-534

-447

-87

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

OVERHEAD

Overhead kostenplaatsen
Met ingang van het begrotingsjaar 2017 moet overhead centraal worden begroot en verantwoord, met uitzondering van de overhead die kan worden toegeschreven aan grondexploitaties/investeringen die worden geactiveerd. In de plankostensystematiek 2018 werd alleen voor interne medewerkers gerekend met een tariefopslag voor overhead. Door uitval van interne medewerkers moesten externe medewerkers worden ingehuurd, waarvan de uren volgens de plankostensystematiek zonder tariefopslag voor overhead werden doorbelast. Het bedrag dat hierdoor aan overhead niet is doorbelast levert een nadeel op van € 499.000.
Op de overheadkosten van DZB is aan de lastenkant een positief saldo van € 288.000 behaald op een budget van € 6.903.000. Door incidentele baten is daarnaast een voordeel van € 131.000 ontstaan.

Overhead overige personele lasten
In totaal geven de gemeentebrede HRM budgetten een positief resultaat van € 622.000 aan de lastenkant en € 407.000 aan de batenkant.
Het voordeel aan de lastenkant is voornamelijk ontstaan doordat het budget voor flankerend beleid voor € 519.000 minder aangesproken hoefde te worden dan was ingeschat ten tijde van de reorganisatie in 2015. De corresponderende lagere onttrekking aan de reserve flankerend beleid is opgenomen onder Algemene dekkingsmiddelen. Ook is er een voordeel op de in 2017 gestarte Ontwikkelpool van € 155.000 aan de lastenkant en € 91.000 aan de batenkant. Verder is er een voordeel van € 276.000 op het budget voor voormalig personeel, veroorzaakt door het aantrekken van de arbeidsmarkt waardoor minder mensen van een uitkering afhankelijk zijn. Voor de kosten van het eigen risico WGA is een opslag op de salarislasten opgenomen die als baten van € 311.000 zijn opgenomen. Na aftrek van in dit kader gemaakte kosten van € 38.000 wordt het saldo van baten en lasten van € 273.000 in de voorziening gestort ter dekking van toekomstige verplichtingen.

Overhead Facilitair en huisvesting ambtenaren
Binnen de Facilitaire budgetten is een nadelig resultaat op de lasten van € 288.000 en een voordeel van € 106.000 op de inkomsten. Het nadeel bestaat uit hogere kosten voor gebruik koffieautomaten (€ 120.000), meer inzet DZB en een opgenomen taakstelling (samen circa € 140.000). Bij de baten is er een voordeel ontstaan door hogere ontvangsten van DZB voor locatiebeheer (€ 60.000) en een bijdrage voor kantinegebruik door Servicepunt71 (€ 20.000). Het overig voordeel op de inkomsten bestaan uit diverse kleine incidentele voordelen op de Facilitaire budgetten.

Op overhead voor huisvesting ambtenaren is een klein exploitatievoordeel behaald van € 38.000. Daarnaast is door wijzigingen in huurcontracten en afspraken over vergoedingen en bijdragen aan nutskosten een lagere opbrengst gerealiseerd van € 82.000.

Overhead overige
Het voordeel op de lasten van circa € 195.000 is het resultaat van zowel nadelen als voordelen op de lasten. Zo is er een nadeel als gevolg van meerwerk door de accountant bij de jaarrekening 2018 (circa € 197.000). Daartegenover staan een aantal voordelen.Zo is er minder beroep gedaan op juridisch advies (zowel intern als extern) dan verwacht (circa € 160.000). Waren de kosten voor het Urban Data Center (UDC) lager (circa € 144.000). Oorzaak was de langere aanlooptijd van de eerste projecten waardoor een paar projecten over de jaarwisseling zijn heen getild. Ook waren de kosten voor het programma VRIS over 2018 lager dan begroot waardoor de benodigde dekking vanuit de exploitatie € 86.000 lager uitviel. Binnen de baten is er een nadeel aan juridische inkomsten. Door het lagere beroep op juridisch advies konden minder kosten worden doorbelast (circa € 46.000)

Vennootschapsbelasting
De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat over het voordelig saldo woonboten en reclameopbrengsten vennootschapsbelasting (Vpb) moet worden betaald. Dat wordt door ons en andere gemeenten nog betwist. Wel zijn de voorlopige aanslagen over 2016 en 2017 ontvangen. Hiervoor waren al bedragen gereserveerd. Ook voor 2018 is al een bedrag van € 70.000 als nog te betalen vennootschapsbelasting opgenomen. Per saldo is er in 2018 een klein nadeel van € 34.000.

Onvoorzien
In 2018 is het budget voor onvoorzien van € 247.000 voor € 160.000 benut, zodat er eind 2018 een budget en dus een voordeel resteert van € 87.000. In de Eerste Bestuursrapportage zijn de volgende bedragen ten laste van onvoorzien gebracht.
Begin 2018 is bij het pand Morspad 4-62 (Morsweg1) brandschade geweest. Het eigen risico van € 65.000 is ten laste gebracht van het budget onvoorzien.
Bij de begraafplaats Zijlpoort stond de kerende muur aan het wandelpad (Singelpark) op instorten. De kosten van € 165.000 zijn gedekt uit het positieve resultaat van de renovatie begraafplaats Groenesteeg (€ 70.000) en voor € 95.000 uit de post onvoorzien.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Informatisering Overhead
In 2018 was binnen dit programma een onttrekking geraamd van € 68.201 voor een onttrekking ter dekking van de kosten binnen het krediet 7100750 zaakgericht werken. De kosten voor dit krediet bedroegen in 2018 € 63.910, zodat er een saldo resteert van € 4.291.
Ook was een onttrekking geraamd van € 450.539 ter dekking van de kosten binnen het krediet 7100795 programma VRIS. De kosten voor dit krediet bedroegen in 2018 € 368.021, zodat er een saldo resteert van € 82.518.

INVESTERINGEN

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet staan hieronder toegelicht.
Binnen dit programma zijn geen afgesloten kredieten met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet.

Toelichting op investeringskredieten die ouder zijn dan drie jaar en die niet afgesloten kunnen worden bij de jaarrekening 2018:
Binnen dit programma zijn investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten kunnen worden bij de jaarrekening 2018.

Verbonden Partijen

Servicepunt71

Motieven en doelen deelname GR

Uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency is het gewenst om samenwerking te vinden op bedrijfsvoeringstaken die betrekking hebben op ICT, Inkoop, Financiën, HRM, Juridische Zaken en Facilitaire zaken. SP71 biedt beleidsmatig, tactisch en operationeel advies, administratie, werkplekondersteuning, werving & opleiding en regionale bezwaarafhandeling.

Realisatie doelstellingen en prestaties 2018

Voor de periode 2016- 2020 is het strategisch kaderdocument “Servicepunt71 richting 2020: Professionele dienstverlening, slimme bedrijfsvoering” opgesteld. Met dit kaderdocument is invulling gegeven aan de vier strategische keuzes, die gezamenlijk door Servicepunt71 en de partners worden opgepakt:

■ Professionele dienstverlening: solide en betrouwbare bedrijfsvoering.

■ Slimme en innovatieve bedrijfsvoering: meer resultaten met minder inspanningen.

■ Focus op de Leidse regio en toegevoegde waarde leveren aan de gemeentelijke opgaven.

■ Gelijkwaardig partnerschap en collegiale werkverhoudingen tussen Servicepunt71 en de gemeentelijke organisaties.

Bijzonderheden uit 2018:

  • De jaarrekeningcontrole van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Holland Rijnland (HR) kende in 2018 een lange doorlooptijd en vroeg een sterk verhoogde inzet van deze partijen en van Servicepunt71. Voor de accountantscontroles van boekjaar 2019 is eind 2018 het aanbestedingstraject van start gegaan.
  • De colleges en het bestuur van Servicepunt71 hebben het besluit genomen tot regionalisering van de gehele informatievoorziening. Vanaf 1 juli 2018 werkt de eerste groep medewerkers onder regionale sturing, vanaf 1 juli 2019 treden de medewerkers in dienst van Servicepunt71.
  • Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG voegt een aantal verplichte maatregelen en aanscherpingen toe aan de bestaande bepalingen die gericht zijn op het beschermen van persoonsgegevens. Servicepunt71 voldoet aan de formele eisen en er zijn in 2018 een hoop zaken verbeterd.
  • Huisvesting Servicepunt71. Het huidige huurcontract van Servicepunt71 loopt af in 2021. Begin 2019 heeft het bestuur ingestemd met het nader uitwerken van het blijven huisvesten in het Tweelinghuis.

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2018

■ De concretisering van het strategisch kader, gericht op zichtbare resultaten in de dienstverlening;

■ De governance op Servicepunt71, gericht op daadwerkelijk partnerschap en slagvaardige en effectieve gezamenlijke besluitvorming;

■ De interne sturing binnen Servicepunt71, gericht op het organiseren en realiseren van opgaven en doelstellingen. Na de toelichting op de integrale doelstellingen en prioriteiten 2018 volgt per vakteam een korte toelichting op de vakspecifieke

Bijdrage 2018

€ 24.359

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen