Ga naar boven

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Doelen en prestaties bij 5D Duurzaamheid

Doel

Prestatie

5D1 Leiden duurzame stad

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

Prestatie 5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

Een toelichting over de behaalde resultaten is te vinden onder "Ontwikkelingen in 2017".

Prestatie 5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

Geluidsanering is een continu proces waarbij projectmatig clusters van woningen worden opgepakt. De keuze van de projecten wordt mede bepaald door de planvorming van grote infrastructurele projecten. Het afgelopen jaar is volgens planning gewerkt aan de volgende geluidsaneringsprojecten: project Kort Rapenburg e.o. (53 monumentale panden, waaronder 42 woningen), project Levendaal (143 adressen, waaronder 133 woningen), drie projecten Hoge Rijndijk (resp. 40 woningen, 56 woningen, 20 woningen), Project Centrumroute deelproject 1 Jan van Hout (190 adressen, waaronder 172 woningen), Project Centrumroute deelproject 2 (306 woningen).

Prestatie 5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

Het uitvoeringsprogramma bodemsanering is opgenomen in het Leids Uitvoeringprogramma Bodem en Ondergrond (LUBO). De uitvoering van bodemsanering vindt conform het uitvoeringsprogramma plaats.

Prestatie 5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

Een toelichting over de behaalde resultaten is te vinden onder "Ontwikkelingen in 2017".

Verbonden partijen

Omgevingsdienst West-Holland
In 2017 heeft de Omgevingsdienst verder gewerkt aan het in 2016 gestarte project ter verstreking van de robuustheid. Doel van Fase 1 is verbetering van de financiële situatie door een reorganisatie en financiële herstructurering: ‘Programma P1720’. De reorganisatie heeft op 1 juli 2017 plaatsgevonden. Het project loopt door tot de begroting van 2020 en heeft reeds geleid tot stabilisering van de financiële situatie, maar blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Fase 2 van het project Robuustheid betrof een bestuurlijke conferentie, gevolgd door een plan van aanpak gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking, verbeteren van de kwaliteit en uitstippelen van een nieuwe koers voor de dienst. Na het vertrek van Derk Eskes in januari 2017 is een nieuwe directeur aangetrokken. Vanaf 2018 wordt de dienst geleid door Marlies Krul-Seen.
In 2017 is het rekenkamerrapport "binding met verbonden partijen"uitgebracht. De rekenkamercommissie heeft vier casus geselecteerd, waaronder de Omgevingsdienst.

Effectindicatoren bij 5D Duurzaamheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 5D1 Leiden duurzame stad

5D1.a Totale CO2 uitstoot Leiden in mln kg

494,5

495,4

486,4

481,8

467,3

Energie in beeld

5D1.b Totaal gasverbruik in Leiden in mln m3

104,9

106,0

101,6

99,3

102,8

Energie in beeld

5D1.c Totaal elektraverbruik in Leiden in mln kWh

521,7

519,8

517,7

516,9

504,3

Energie in beeld

5D1.d Gasverbruik door bedrijven in mln m3

62,9

63,7

58,8

56,9

61,8

Energie in beeld

5D1.e Elektraverbruik door bedrijven in mln kWh

403,8

398,2

393,0

394,6

386,3

Energie in beeld

5D1.f Percentage hernieuwbare energie

1,5%

1,4%

12,2%

Klimaatmonitor RWS

5D1.g Percentage hernieuwbare elektriciteit

0,3%

0,5%

-

Klimaatmonitor RWS (via wsjg)

5D1.h Omvang huishoudelijk restafval in kg per

inwoner

258

249

242

-

CBS (via wsjg)

5D1.i Aantal wegen met NO2 > 35 μg/m3*

10

6

7

5

Ministerie I en M

*) De stijging in 2016 is het gevolg van de hogere achtergrondconcentratie. De lokale verkeersbijdrage is in 2016 gedaald ten opzichte van 2015. Per saldo levert dit een lichte stijging van de concentratie. De achtergrondconcentratie kan niet worden beïnvloed door middel van lokale verkeersmaateregelen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.