Ga naar boven

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Doelen en prestaties bij 5D Duurzaamheid

Doel

Prestatie

5D1 Leiden duurzame stad

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

Toelichting op prestaties

De prestaties zijn volgens planning gerealiseerd. Voor meer informatie over de herijking van programma duurzaamheid zie de Paragraaf 2.3.15 Bijzonder programma duurzaamheid.

Verbonden partijen

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Motieven en doelen deelname GR

Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.

Realisatie doelstellingen en prestaties 2018

De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) voerde in 2018 de wettelijke milieutaken uit zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit). De ODWH adviseerde de gemeente bij de uitvoering van haar taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid. Voor geluid, luchtkwaliteit, bodem en externe veiligheid voerde de Omgevingsdienst het beleid uit voor de gemeente Leiden.

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2018

De Omgevingsdienst heeft het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 opgesteld. Nadat het actieplan door het college is vastgesteld is het de inspraakperiode ingegaan.

Met het oog op de geplande transformatie van een deel van het bedrijventerrein aan de Rooseveltstraat naar een gemengd gebied met wonen en werken, is door de Omgevingsdienst een onderzoek naar de benutte milieu-/geluidruimte uitgevoerd. Het onderzoek is bedoeld om eventuele knelpunten ten behoeve van de transformatie in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen vaststellen.

In 2018 is in beeld gebracht in hoeverre de vergunningen van de GGO-bedrijven (bedrijven die met genetisch gemodificeerde organismen werken op het Bio Science Park), voldoen aan de huidige eisen en richtlijnen. Dat bleek niet overal het geval te zijn. In vervolg hierop is gewerkt aan het aanpassen van deze vergunningen.

In 2018 vonden 70 geluidmetingen plaats naar aanleiding van klachten en de controle van lopende dwangsommen en zijn 128 geluidmetingen verricht bij evenementen (waaronder 3 oktober).

De raad heeft na de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 28 juni 2018 aangegeven een positieve zienswijze in te dienen op de begroting 2019 van de ODWH. Dit is formeel bekrachtigd in de raadsvergadering van 12 juli 2018. Het Algemeen Bestuur heeft n.a.v de zienswijzen de begroting vastgesteld. De jaarstukken 2017 van de Omgevingsdienst zijn ter informatie aan gemeenteraad gezonden. Inhoudelijk is de raad geïnformeerd door het college indien er op dossierniveau aanleiding was om dat te doen. Stukken die ter besluitvorming zijn voorgelegd aan het AB zijn voorbereid door het DB. Deelnemende gemeenten zijn vooraf geraadpleegd via ambtelijke voorportalen. De leden van het AB (waaronder een raadslid van de gemeente Leiden) ontvangingen een annotatie van de agenda van alle AB vergaderingen. Het raadslid informeerde de leden van de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid over relevante stukken op de AB vergadering.

Bijdrage 2018

In opdracht van programma Duurzaamheid zijn aanvullende werkzaamheden door de Omgevingsdienst West Holland uitgevoerd. Het betreft de uitvoering van duurzaamheidssubsidie en duurzaamheidsleningen. De kosten hiervoor zijn gedekt uit de duurzaamheidsagenda. Daarnaast heeft de gemeente Leiden minder (advies)uren afgenomen dan begroot en zijn minder kosten gemaakt met betrekking tot milieucommunicatie, handhavings- en onderzoekskosten.

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen