Ga naar boven

Programmabudget

Maatschappelijke ondersteuning
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Sociale binding en participatie

Lasten

6.596

6.915

-544

6.371

6.312

59

Baten

-2

0

0

-1

-21

20

Saldo

6.594

6.915

-545

6.370

6.291

79

Preventie

Lasten

9.295

9.912

-341

9.571

9.472

100

Baten

-531

-579

47

-532

-531

0

Saldo

8.764

9.333

-293

9.040

8.941

99

Ondersteuning

Lasten

26.348

25.856

-471

25.385

25.205

179

Baten

-1.306

-3.713

2.654

-1.059

-1.364

305

Saldo

25.042

22.143

2.183

24.326

23.841

485

Kwetsbare groepen

Lasten

46.169

46.353

-631

45.721

45.055

666

Baten

-2.731

-151

-1.730

-1.882

-2.046

164

Saldo

43.438

46.202

-2.362

43.840

43.009

831

Programma

Lasten

88.408

89.036

-1.988

87.048

86.044

1.004

Baten

-4.570

-4.443

971

-3.473

-3.962

489

Saldo van baten en lasten

83.838

84.592

-1.017

83.575

82.082

1.494

Reserves

Toevoeging

5.386

0

9.098

9.098

9.098

0

Onttrekking

-2.094

-4.157

-751

-4.908

-4.074

-834

Mutaties reserves

3.292

-4.157

8.347

4.190

5.025

-834

Resultaat

87.130

80.435

7.330

87.766

87.106

659

Reserves programma 9
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-249

0

-150

-150

-150

0

Saldo

-249

0

-150

-150

-150

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

Toevoeging

0

0

713

713

713

0

Onttrekking

-65

-1.325

1.072

-253

-253

0

Saldo

-65

-1.325

1.785

460

460

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-82

-200

-218

-418

-418

0

Saldo

-82

-200

-218

-418

-418

0

Reserve zachte landing 3D's P9

Toevoeging

5.386

0

8.385

8.385

8.385

0

Onttrekking

-1.699

-2.632

-1.455

-4.087

-3.253

-834

Saldo

3.687

-2.632

6.930

4.298

5.133

-834

Totaal

Toevoeging

5.386

0

9.098

9.098

9.098

0

Onttrekking

-2.094

-4.157

-751

-4.908

-4.074

-834

Reserves programma 9

3.292

-4.157

8.347

4.190

5.025

-834

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of de baten) > € 250.000

Sociale binding en participatie
Er zijn geen relevante afwijkingen in 2017.

Preventie
Er zijn geen relevante afwijkingen in 2017.

Ondersteuning
Op het transformatie-budget is een incidenteel voordeel van € 582.000 ontstaan, doordat meer plannen dan gedacht niet tot uitvoering zijn gekomen in 2017. Bij de Tweede bestuursrapportage 2017 was al € 500.000 overgeheveld naar 2018.
Op WMO Individuele begeleiding is een nadeel ontstaan van € 380.000. Op het tijdelijke Innovatiebudget Begeleiding is op het Leids aandeel een incidentele onderschrijding ontstaan van € 180.000.
De incidentele bijdrage van € 54.000 vanuit de regio voor het innovatiebudget Begeleiding was niet begroot evenals de bijbehorende lasten.
Op WMO vervoersvoorzieningen is een nadeel ontstaan van € 108.000 en op WMO-woningaanpassingen een nadeel van € 49.000.
Leiden heeft namens de Leidse regio in december een subsidie verstrekt om integratie van de inloopfunctie binnen lokale organisaties/voorzieningen te stimuleren en stigmatisering tegen te gaan. Het aandeel van de regio-gemeenten van € 70.000 in de lasten en baten was niet geraamd.
De eigen bijdragen huishoudelijke ondersteuning/begeleiding zijn € 90.000 hoger. Dat komt mede doordat er voorzichtig is geraamd door een wijziging in de verantwoordingsystematiek. Met ingang van 2016 wordt niet de opgelegde eigen bijdrage als opbrengst verantwoord, maar de daadwerkelijk door het CAK overgemaakte bedragen aan de gemeente.
Bij de regio-taxi is eind 2017 de compensabele btw als een bate verantwoord waardoor op de baten een voordeel van € 85.000 is ontstaan.

Kwetsbare groepen
De eigen bijdragen Beschermd Wonen zijn € 166.000 hoger dan begroot. Met ingang van 2016 wordt niet de opgelegde eigen bijdrage als opbrengst verantwoord, maar de daadwerkelijk door het CAK overgemaakte bedragen aan de gemeente. Dat maakt het lastig om de opbrengst te ramen.
Op Beschermd Wonen (zorg in natura) is een voordeel ontstaan van € 1.020.000. Het aantal plekken is gelijk gebleven in 2017 en de tarieven zijn gestegen. Het voordeel is grotendeels ontstaan door de wachtlijst die medio 2015 is ingevoerd.
Er was een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld voor een bijdrage aan de stichting Huisvesting Werkende Jongeren voor de opvang van statushouders en bijzondere doelgroepen. Het is niet gelukt om eind 2017 de overeenkomst af te ronden, waardoor de bijdrage niet kon worden verstrekt.
De subsidie-afrekening over 2016 aan de Brijderstichting is € 170.000 nadeliger uitgevallen door een hogere caseload in combinatie met een toenemende problematiek van oudere verslaafden en verslaafde zwangeren. De subsidie voor het open houden van Gebouw C van de Binnenvest in de tweede helft van het jaar is € 100.000 lager beschikt dan begroot.
De bijdrage aan de kredieten voor huisvesting van statushouders en bijzondere doelgroepen aan de Sumatrastraat, Voorschoter- en Wassenaarseweg is € 362.000 hoger uitgevallen. (Dit bedrag is onderdeel van de in de raadsbrief van 27 maart 2018 genoemde overschrijding van € 1,262 miljoen). In de laatste weken van 2017 zijn vervolgens kosten ontstaan, die pas voorzien waren in 2018. Daarnaast heeft een storting in de voorziening plaatsgevonden van € 231.000. Als de tijdelijke woningen verplaatst worden, dan moet de grond weer schoon worden opgeleverd. Met deze kosten was nog geen rekening gehouden in de voorziening, maar waren wel opgenomen in het krediet.
Door de instroom van statushouders is het aantal statushouders dat in begeleiding is bij de stichting Vluchtelingenwerk fors toegenomen. De extra kosten bedragen € 83.000.
Veilig Thuis zag het aantal meldingen fors stijgen en daarnaast was er extra inzet nodig om aan de wettelijke eisen en de criteria van de Inspectie te voldoen. Dit heeft medio 2017 geleid tot een extra subsidie van
€ 213.500.
In 2017 zijn middelen beschikbaar gesteld voor innovatie op het terrein van Beschermd Wonen gedekt vanuit de reserve 3D, onderdeel Beschermd Wonen. Door een langere voorbereidingstijd is er een onderschrijding op de innovatie-projecten ontstaan van € 216.000.
Met ingang van 2017 is de financiële wetgeving (BBV) voor de verslaglegging van de overhead gewijzigd, waardoor deze voortaan moet worden verantwoord op het programma overhead, Vpb en onvoorzien. Dit heeft tot de opgave geleid om in de realisatie binnen de betreffende programma’s de overhead te elimineren uit uurtarieven voor investeringen en/of overige projecten waar dit niet meer is toegestaan. Dit leidt in 2017 tot een per saldo neutrale correctie op de gerealiseerde lasten binnen enerzijds de relevante programma’s en anderzijds het programma Overhead, Vpb en onvoorzien. Binnen dit beleidsterrein ontstaan nu een voordeel van € 352.000 omdat er minder mag worden doorbelast dan begroot. Op het programma Overhead, Vpb en onvoorzien ontstaat het corresponderende nadeel.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve zachte landing 3D
Op het transformatiebudget is een incidenteel voordeel van € 582.000 ontstaan doordat diverse plannen zijn doorgeschoven naar 2018. Daardoor is er € 582.000 minder onttrokken aan de reserve.
Door een langere voorbereidingstijd is er een onderschrijding op de innovatie-projecten ontstaan van € 216.000. Daardoor is er € 216.000 minder onttrokken aan de reserve voor het onderdeel beschermd wonen.
De subsidie voor het open houden van Gebouw C van de Binnenvest in de 2e helft van het jaar bedroeg
€ 400.000 en dat is € 100.000 lager dan begroot. Deze subsidie werd door de regio bekostigd uit de reguliere regionale middelen beschermd wonen. Wanneer de HR-regio exclusief Leiden € 400.000 (78%) onttrekt, dan kan Leiden € 114.000 (22%) onttrekken. Begroot was € 149.000. De lagere subsidie voor de Binnenvest heeft tot een lagere onttrekking geleid van € 35.000.

INVESTERINGEN 

Overschrijdingen op investeringskredieten

7101047 Huisvesting vergunninghouders & bijzondere doelgroepen Wassenaarsweg
Overschrijding van € 176.000 wordt volledig gecompenseerd door niet geraamde opbrengsten doordat dit bedrag als nadeel is meegenomen in deze Jaarstukken 2018. Hierover is gerapporteerd in programma 9 Maatschappelijke ondersteuning. Deze overschrijding hangt samen met de overschrijdingen zoals opgenomen in het rapport ‘Onderzoek naar de oorzaken overschrijding kosten tijdelijke woningen voor statushouders en bijzondere doelgroepen’. Dit rapport is in mei met de raad besproken.

7101159 MFA buitenruimte Eksterpad
Op het moment van opstellen van de decemberwijziging was deze overschrijding op het krediet nog niet bekend. De overschrijding van € 35.000 zal bij de 1e bestuursrapportage 2018 worden gedekt uit het MFA-budget 2018.

Toelichting op investeringen ouder dan drie jaar die niet worden afgesloten bij de jaarrekening 2017

­Binnen dit programma zijn geen kredieten ouder dan 3 jaar die niet afgesloten worden.