Ga naar boven

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Doelen en prestaties bij 7C Onderwijsbeleid

Doel

Prestatie

7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie

7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansenscholen

7C1.3 Doen bevorderen ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen

7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs

7C3 Leidse accenten

7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn

7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving

7C3.3 Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen

7C4 Zo veel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten

7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie

Rond het onderwijskansenbeleid is veel in beweging; veranderende en onzekere rijksfinanciering (bezuiniging), verandering van doelgroepen, verbreding van het onderwijskansenbeleid naar gelijke kansen, en de voorbereiding van een nieuwe beleidsperiode (gestart met een evaluatie). Daarmee hangt samen de gedeeltelijke financiering vanuit het onderwijskansenbudget van het SPL, die ook onder druk staat.

7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen
De vsv-percentages voor het VO zijn voor alle subcategorieën binnen de norm. De vsv-percentages voor het MBO zijn niet binnen de norm. Alleen bij MBO niveau 2 is er sprake van een forste daling van 15,78 naar 10,2, waardoor de normdoelstelling van 9,5 bijna gehaald is. Betreft voorlopige cijfers over schooljaar 2016/2017. Definitieve cijfers worden eind maart verwacht.

Effectindicatoren bij 7C Onderwijsbeleid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C1.a Percentage achterstandsleerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar*

-

-

-

-

-

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel**** (wsjg-BBV)

7C1.b Gemiddelde CITO-score van de onderwijskansenscholen

530,6

530,5

528,6

529,9

535,0

PLATO

7C1.c Percentage gewichtenpeuters dat deelneemt aan VVE-voorzieningen (lokale meting)**

73%

47%

58%

45%

80%

PLATO

Doel 7C4 Zo veel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie**

7C4.a Gemiddelde uitval onderbouw VO

0,2%

0,2%

0,1%

0,4%

0,75%

VSV Verkenner

7C4.b Gemiddelde uitval bovenbouw VMBO

3,3%

2,3%

1,4%

2,2%

3,0%

VSV Verkenner

7C4.c Gemiddelde uitval bovenbouw HAVO/VWO

0,5%

0,4%

0,7%

0,3%

0,5%

VSV Verkenner

7C4.d Gemiddelde uitval MBO niveau 1

26,6%

46,7%

31,7%

36,5%

27,5%

VSV Verkenner

7C4.e Gemiddelde uitval MBO niveau 2

14,7%

14,5%

15,8%

10,2%

9,4%

VSV Verkenner

7C4.f Gemiddelde uitval MBO niveau 3***

9,2%

10,1%

5,8%

5,3%

3,5%

VSV Verkenner

7C4.g Gemiddelde uitval MBO niveau 4***

5,0%

6,7%

4,9%

4,3%

2,75%

VSV Verkenner

7C4.h Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

1,9

3,0

4,1

2,3

-

DUO**** (wsjg-BBV)

7C4.i Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

38,7

26,5

9,8

8,9

-

DUO**** (wsjg-BBV)

7C4.j Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie VO en MBO

2,8%

2,9%

2,3%

-

-

DUO**** (wsjg-BBV)

* Vervallen (november 2017) conform wijziging Regeling beleidsindicatoren gemeenten (VNG)
** Mogelijke verklaring van de afname van het aantal peuters dat deelneemt aan VVE, is dat er ook veel peuters zijn die deelnemen aan programma's die aangeboden worden in de thuissituatie (met name uitgevoerd door JES Rijnland). Deze peuters zijn niet opgenomen in de indicator. Deze indicator zal overigens bij de begroting 2019 komen te vervallen c.q. vervangen worden. De monitor van PLATO is inmiddels gestopt, omdat deze niet voldeed.
*** Op het gebied van gemiddelde uitval voortgezet onderwijs zijn met het Rijk nieuwe normen afgesproken. Deze staan vermeld bij de streefwaarden in de tabel. 2017 staat voor het schooljaar 2016/2017, 2018 voor 2017/2018 enzovoort. Een verandering is dat MBO niveau 3 en 4 vanaf nu zijn gesplitst. Daarom zijn er alleen realisatiewaarden voor beide niveaus samen. In de toekomst komen deze beschikbaar voor de niveaus apart. De normen en realisatiewaarden zijn te volgen via www.vsvverkenner.nl/gemeente/0546/leiden.
**** Het herziende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Bij 7C Onderwijsbeleid zijn er drie opgenomen, te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek
waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die
daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.