Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2018

De economie is aan verandering onderhevig en dit is merkbaar op het gebied van kantoren, consumenten en bedrijven. On-line winkelen, meer flex- en thuiswerken, andere en meer duurzame productieprocessen en technologische innovaties zijn hiervan voorbeelden. Binnen deze veranderende economie doet Leiden het over het algemeen goed. De positieve trend van de afgelopen jaren zet zich voort; dit blijkt onder andere uit de opgenomen effectindicatoren in deze programmaverantwoording.

Een duurzame, sterke economie van de stad en de regio is van belang voor de leefbaarheid, de werkgelegenheid en de verdere stedelijke en regionale ontwikkeling. De bijzondere programma’s Kennisstad, Economie071 en Binnenstad hebben ook in 2018 bijgedragen aan de versterking van Leiden als stad van kennis en cultuur.

Het programma Economie is onderverdeeld in 3 beleidsterreinen; ruimte om te ondernemen, het faciliteren en stimuleren van ondernemen en marketing en promotie van de stad. Deze 3 beleidsterreinen zijn onderverdeeld in 8 verschillende prestaties, en een aantal van deze prestaties hebben meerdere onderdelen. In deze jaarrekening krijgen 6 prestaties een groen stoplicht en 2 een oranje stoplicht. Vrijwel alle prestaties worden hierna bij de beleidsterreinen toegelicht. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2018 kunnen als volgt worden samengevat:

  • de regionale kantorenstrategie Holland Rijnland is opgesteld
  • zelfstandige voortzetting Expat Centre Leiden buiten Economie071 verband is geregeld
  • convenant Economie 071 is verlengd en budget is beschikbaar gesteld
  • de beleidsregels terrassen zijn geëvalueerd
  • de definitieve verhuizing van instituut SRON is vastgelegd
  • de peiling ondernemersklimaat is uitgevoerd
  • de bouw van de uitbreiding voor TNO is van start gegaan
  • Sail Leiden 2018 was een succesvol evenement
  • vele inspanningen uit het programma Binnenstad zijn in 2018 gerealiseerd
  • in het programma Economie zijn twee indexcijfers met daaronder vele parameters opgenomen; de Index Economie 071 en de Leidse Binnenstad Index. Beide indexen zijn ook in 2018 weer gestegen.